ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN"

Transkript

1 1 Blnr 2340A ANVISNING FÖR TELEFÖRETAG SOM ANSÖKER OM FÖR BREDBANDSSTÖD HOS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN - gäller projekt för bredbandsinfrastruktur som finansieras med tilläggsmedel beviljade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 1. ALLMÄNT Lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) (nedan lagen om bredbandsstöd) trädde i kraft den 1 januari I samband med lagen om bredbandsstöd gjordes även ändringar i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) samt i förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007). EU-kommissionen beviljade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland tilläggsfinansiering för finansiering av nya utmaningar, och en del av denna finansiering riktas till projekt för bredbandsinfrastruktur. Denna anvisning gäller ansökningsförfarandet för sådana bredbandsprojekt som kan få EU-stöd genom närings-, trafik- och miljöcentralen (nedan ELY-centralen) beslut. 2. BREDBANDSPROJEKT SOM ANVISNINGEN GÄLLER ELY-centralen beviljar EU-stöd för bredbandsprojekt där kommunens betalningsandel är 22 procent av projektets stödberättigande kostnader. I förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007) stadgas om de grunder som avgör vilka kommuner som har en betalningsandel på 22 procent. I en bilaga till förordningen finns en förteckning över de kommuner som har en betalningsandel på 22 procent. 3. LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS PÅ ANSÖKNINGSFÖRFARANDET De mest centrala bestämmelserna om bredbandsprojekt och beviljande av statligt stöd finns i lagen om bredband (1186/2009), i lagen om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (538/2010), i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) samt i förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007). I ansökningsförfarandet ska man också beakta de krav som följer av den allmänna förvaltningsrättsliga lagstiftningen, till exempel förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen, 621/1999). Lagen om bredbandsstöd har preciserats genom kommunikationsministeriets förordning om de stödberättigade områden som avses i lagen om byggande av bredband i glesbygdsområden (246/2010) samt med statsrådets förordning om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt (240/2010). I Stödförfarandets alla faser är det viktigt att vid sidan om den nationella lagstiftningen beakta krav som EG:s lagstiftning samt kommissionens och EG-domstolens rättspraxis i fråga om statligt stöd uppställer. Kommissionen har offentliggjort gemenskapens riktlinjen för tillämpning av

2 2 reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät. I riktlinjerna finns de tolkningslinjer som kommissionen iakttar på basis av reglerna för statligt stöd enligt EG-fördraget. 4. FASERNA I BESLUTSFATTANDET GÄLLANDE EU-STÖD Om det offentliga ansökningsförfarandet för EU-stöd bestäms i 6 i lagen om bredbandsstöd och om jämförelsegrunderna för ansökningsförfarandet bestäms i 6 a i samma lag. Ett landskapsförbund anmäler e bredbrandsprojekt som ska inledas till Kommunikationsverket. Sedan gör Kommunikationsverket en marknadsanalys av dessa projektområden och samråder med teleföretagen om eventuella investeringar i projektområdet samt om stödets effekter på konkurrensen. Syftet med marknadsanalysen är att säkerställa att projektet är stödberättigat och att avgränsa det projektområdet på vilket statligt stöd kan beviljas. Landskapsförbundets uppgift är att kungöra att EU-stödet kan sökas i kommuner som har betalningsandelen 22 procent. På basis av ansökningsförfarandet väljer landskapsförbundet de sökande som ska genomföra bredbandsprojekten. ELY-centralen kan bevilja den som blivit vald i landskapsförbundets ansökningsförfarande EU-stöd, om den uppfyller de förutsättningar som ges i lagen om bredbandsstöd, lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) samt i förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007). Förutom att ELY-centralen beviljar stödet gör den på stödtagarens ansökan också ett särskilt beslut om utbetalningen av stödet. 5. DEFINIERING AV STÖDBERÄTTIGAT GEOGRAFISKT OMRÅDE De stödberättigade områdena har definierats kommunikationsministeriets förordning (246/2010). Kartorna över de stödberättigade områdena finns på Kommunikationsverkets webbplats under avsnittet Bredband Ett stödberättigat område som definieras genom förordningen kan även avgränsas av anslutningspunkter till befintliga kommunikationsnät där det tillhandahålls eller kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster på 100 Mbit/s. Stödberättigande kostnader är på basis av 11 i lagen om bredbandsstöd inte kostnader i områden som sträcker sig två kilometer från en sådan anslutningspunkt där det kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster. Ett stödberättigat område kan bli avgränsat förutom av befintliga nät också av konkreta investeringsplaner för den närmaste framtiden i syfte att tillhandahålla avancerade kommunikationstjänster inom ett visst område. I samband med marknadsanalysen utreder Kommunikationsverket placeringen av de befintliga avancerade kommunikationsnäten och ordnar ett offentligt samråd om de projektområden där landskapsförbunden har anmält att det offentliga stödet kan sökas. I samband med det offentliga samrådet inbegärs upplysningar av teleföretagen om deras investeringsplaner för avancerade kommunikationsnät på projektområdet inom den närmaste framtiden (3 år) samt om det statliga stödets eventuella effekter på konkurrensen inom projektområdet och på investeringar som tidigare gjorts inom området. Utifrån upplysningarna gör Kommunikationsverket en marknadsanalys av varje projektområde. I analysen definieras eventuella icke stödberättigade områden på basis av nätuppgifter eller investeringsplaner. Färdiga marknadsanalyser finns även på Kommunikationsverkets webbplats STÖDANSÖKAN TILL ELY-CENTRALEN Den som blivit vald i landskapsförbundets ansökningsförfarande ska skriftligen ansöka om stöd hos vederbörande ELY-central. Ansökningsblankett och bilagor finns på adressen

3 3 Ansökan om stöd ska innehålla åtminstone följande uppgifter och utredningar: 1) byggnadsplanen för kommunikationsnätet, 2) maximibeloppet för det statliga stöd som söks, 3) antalet abonnemang som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster enligt planerna ska tillhandahållas användarna på den ort där användarna bor eller finns stadigvarande, 4) tidsplanen för projektet, 5) sambyggnad i anslutning till installeringen av andra ledningar och konstruktioner som tjänar samhället. Till ansökan ska även bifogas utredning av: 6) de nättjänster som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster tillhandahålls, 7) projektets stödberättigande kostnader och de finansieringsandelar som avses i 8 1 mom. i lagen om bredbandsstöd, 8) tekniska egenskaper i det kommunikationsnät som kommer att byggas och det tekniska genomförandet av kommunikationstjänsten, 9) sammankopplingen av kommunikationsnätet och kommunikationstjänsten med andra teleföretag. 10) avtal med kommunen om leveransen av nätet. Av byggnadsplanen för kommunikationsnätet, som avses i punkt 1, ska åtminstone framgå kommunikationsnätets geografiska läge samt uppgifter om det tekniska genomförandet av de tjänster som tillhandahålls, t.ex. den valda tekniken och nödvändiga nätkomponenter. Byggnadsplanen ska vara mer detaljerad i stödansökan till Kommunikationsverket än vid ansökningsförfarandet för statligt stöd hos landskapsförbundet. Ett projekt kan beviljas offentligt stöd till ett belopp av högst 66 procent av de stödberättigande kostnaderna. EU:s andel av det offentliga stödet är 67 procent. Kommunens andel är 22 procent av de stödberättigande kostnaderna. Maximibeloppet för det projektstöd som söks ska uppges i ansökan. Enligt punkt 3 ska man ge utredning om antalet abonnemang som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster enligt planerna ska tillhandahållas användarna på den ort där användarna bor eller finns stadigvarande. I utredningen ska man alltså uppge antalet hushåll, företag och den offentliga förvaltningens stadigvarande verksamhetsställen inom bredbandsprojektets område. Om den som ansöker om stöd planerar att själv bara tillhandahålla nättjänster, ska den i stödansökan utse minst ett tjänsteföretag som kommer att tillhandahålla kommunikationstjänster i nätet också för den slutliga användaren. I fråga om sådant tillhandahållande ska man exempelvis visa en avsiktsförklaring eller någon annan motsvarande handling om det kommande samarbetet. Man ska presentera en uppskattning av prisnivån på de tjänster som kommer att erbjudas användarna, i fråga om prissättningen då tjänsten börjar tillhandahållas samt prisnivåns utveckling under de kommande fem åren. Enligt punkt 4 ska den som ansöker om stöd till stödansökan foga en tidsplan för projektet, av vilken framgår åtminstone när projektet börjar och slutar. Enligt punkt 5 ska till stödansökan fogas en utredning om eventuell sambyggnad i anslutning till installeringen av andra ledningar och konstruktioner som tjänar samhället. I den plan som gäller tillhandahållandet av tjänster ska man enligt punkt 6 ge en förklaring åtminstone om det minimiutbud av tjänster som kommer att tillhandahållas, genomförandet av abonnentförbindelserna och priset om de är tillgängliga samt de mest centrala hyresprodukterna och deras priser. Enligt punkt 7 ska den som ansöker om stöd ge en uppskattning av projektets stödberättigande kostnader för att det ska vara möjligt att uppskatta det högsta beloppet av kostnaderna och att säkerställa att ansökningarna är jämförbara. En detaljerad anvisning om hur man anmäler de

4 4 uppskattade kostnaderna finns i anvisningar för ifyllande som medföljer blanketten för ansökan om stöd. Enligt punkt 8 ska den sökande exempelvis presentera en nätplan. Utredningen behövs vid bedömningen av de stödberättigande kostnaderna. Den sökande måste försäkra sig om att nätets tekniska egenskaper uppfyller de krav som ställs i Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter. Uppgifter om sammankopplingen som avses i punkt 9 är t.ex. en avsiktsförklaring eller en annan motsvarande plan av vilken framgår att sammankopplingen genomförs vid behov. Om det kommunikationsnät som byggts med statligt stöd sammankopplas med ett annat kommunikationsnät som samma teleföretag äger, räcker det att detta nämns i stödansökan. I punkt 10 avses ett avtal mellan teleoperatören och kommunen om leverans av nätet i kommunens område samt ett i kommunen fattat beslut om finansiering, där kommunen förbinder sig att betala 22 procent av totalkostnaderna för projektet. 7. KRAV PÅ DEN SOM SÖKER STÖD I lagen om bredbandsstöd finns inte några särskilda förutsättningar för den som kan få statligt stöd. I 2 kap. 5 i lagen om stöd för utveckling av landsbygden anges de allmänna förutsättningarna för beviljande av stöd. I ansökningsfasen behöver sökanden inte vara ett teleföretag som utövar televerksamhet utan alla företag, samfund eller stiftelser som har blivit valda i landskapsförbundets ansökningsförfarande för att genomföra ett bredbandsprojekt kan ansöka om stöd. Den som genomför projektet måste dock iaktta alla de skyldigheter som i lagstiftningen ålagts teleföretag när den börjar utöva allmän televerksamhet. Om den som söker stöd är ett offentligt finansierat nätbolag (t.ex. ett bolag som en kommun äger), måste man dock bedöma huruvida det offentliga samfundets kapitalinvestering i bolaget kan anses utgöra privat finansiering av projektet. Vid bedömningen beaktas huruvida den offentliga investeringen i bolaget uppfyller de kriterier som EG-domstolen och kommissionen har uppställt för förenlighet med marknadsvillkoren. 8. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV STÖD De allmänna förutsättningarna för beviljande av projektstöd har fastställts i 6 i förordningen om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007). För beviljande av stöd förutsätts att 1) det projekt som stöds ger sökanden möjlighet att utföra sådana uppgifter i anslutning till sökandens verksamhet som inte vore möjliga att genomföra utan stöd, 2) den som ansöker om stöd har befogenhet att besluta om projektet och svara för de kostnader det föranleder, 3) den som ansöker om stöd anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar samt kompetens att genomföra projektet eller, om stödtagaren inte själv genomför projektet, att den som genomför projektet har motsvarande kompetens, 4) den som ansöker om stöd har möjlighet att följa upp projektet och ingripa i dess genomförande, 5) om den som ansöker om stöd och den som genomför projektet inte är en och samma aktör, den som ansöker om stöd eller den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen inte är jävig i förhållande till den som genomför projektet enligt vad som anges i 28 i förvaltningslagen (434/2003), 6) den verksamhet som bedrivs av den som ansöker om stöd eller den som genomför projektet har ordnats så att lönekostnaderna för den person som sköter uppgifter i anslutning till det understödda projektet och kostnaderna för skötseln av dessa uppgifter kan särskiljas från kostnaderna för sammanslutningens övriga verksamhet genom timredovisning eller på något annat godtagbart sätt, och 7) ekonomiförvaltningen samt användningen av anläggningstillgångar och medel hos den som ansöker om stöd har ordnats så att av de totala kostnaderna kan specificeras den andel

5 5 kostnader som hänför sig till sökandens övriga verksamhet och den andel kostnader som hänför sig till projektet. Ytterligare en förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren håller objektet ändamålsenligt försäkrat tills stödet har betalats i sin helhet, i det fall att det understödda projektet omfattar byggnadsinvesteringar. En förutsättning för beviljande av stödet är även att kommunen förbinder sig att finansiera projektet med 22 procent av de stödberättigande kostnaderna. En förutsättning är också att stödtagaren betalar minst 34 procent av de stödberättigande kostnaderna för byggandet av kommunikationsnätet med egen finansiering. EU-stöd beviljas inte om sökanden redan fått något annat stöd för samma kostnader av statliga myndigheter, Ålands landskapsregering eller Europeiska unionen. Stöd kan beviljas bara om stödet inte uppskattas orsaka andra än smärre snedvridande effekter för konkurrensen och marknadens funktion. Kommunikationsverket har i samband med marknadsanalysen tagit ställning till om det eventuella EU-stödet i projektområdet har andra än smärre snedvridande effekter för konkurrensen och marknadens funktion. En allmän förutsättning för beviljande av stöd är dessutom att förfarandet för anmälan av statligt stöd har avslutats och kommission inte motsätter sig beviljande av stödet. Kommissionen godkände genom sitt beslut K(2010)3062 stödordningen för bredbandsprojekt i Finland för åren Kommissionen beslöt att inte göra några invändningar mot bredbandsstödet i Finland, eftersom inslaget av statligt stöd är förenligt med artikel c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 9. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV STÖD MINIMITID FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV NÄT- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER I DET UPPBYGGDA KOMMUNIKATIONSNÄTET För ett bredbandsprojekt kan det beviljas statligt stöd bara om den sökande förbinder sig att tillhandahålla avancerade nät- och kommunikationstjänster i det uppbyggda kommunikationsnätet i minst 10 år från betalningen av den sista stödposten. För närvarande avses med avancerade kommunikationstjänster enligt motiveringen till lagens 11 bredbandsförbindelser på minst 100 Mbit/s. Andra egenskaper hos avancerade kommunikationstjänster är deras symmetri och driftssäkerhet. Ett tekniskt krav på nät- och kommunikationstjänster är också att de tjänster som tillhandahålls måste vara förenliga med kommunikationsmarknadslagen och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och även i övrigt tekniskt avancerade, driftssäkra och trygga. ÖVERLÅTELSE AV NYTTJANDERÄTT TILL NÄTET Ett ytterligare villkor för beviljande av statligt stöd är kravet på att överlåta nyttjanderätt till kommunikationsnätet. Den sökande ska i sin stödansökan förbinda sig att till andra teleföretag i minst 10 år från och med att den sista stödposten betalats överlåta nyttjanderätt till det kommunikationsnät och den kapacitet som byggts med hjälp av stödet. Skyldigheten till överlåtelse gäller inte sådant föremål för nyttjanderätten som är i stödtagarens egen användning eller behövs för stödtagarens eget skäliga kommande behov. Den sökande måste förbinda sig att överlåta nyttjanderätten till skäligt pris och på ickediskriminerande villkor. Det är i sista hand Kommunikationsverket som definierar ett skäligt pris för överlåtelse av nyttjanderätt. För att beviljas stöd ska den sökande även förbinda sig att under tio år från det att den sista stödposten har betalats offentliggöra leveransvillkor för tjänsten och andra uppgifter av betydelse med tanke på skyldigheten att överlåta nyttjanderätten.

6 6 10. STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER I fråga om EU-stöd som söks via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland tillämpas även 11 i lagen om bredbandsstöd på de stödberättigande kostnaderna. I 11 i lagen om bredbandsstöd sägs följande: "Stödberättigande kostnader är sådana som 1) har uppstått efter inlämnandet av stödansökan, 2) har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla avancerade kommunikationstjänster, och 3) är nödvändiga för att tillhandahålla sådana abonnemang inom ett stödberättigat område som levereras till användaren på den ort där användaren bor eller finns stadigvarande." Stödberättigande kostnader är inte 1) kostnader för underhåll av kommunikationsnätet, 2) kostnader som hänför sig till den del av en abonnentförbindelse som finns på högst två kilometers avstånd från den ort där användaren bor eller finns stadigvarande, 3) kostnader i områden som finns på högst två kilometers avstånd från en abonnentförbindelse där det redan tillhandahålls avancerade kommunikationstjänster. EU-stöd kan beviljas endast för kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla sådana abonnemang inom ett stödberättigat område som levereras till kunden på den ort där kunden bor eller finns stadigvarande. Stöd kan beviljas endast för kostnaderna för byggande av nätet. Stöd beviljas inte för kostnader för underhåll av kommunikationsnätet eller för kostnader för hyra av nätkomponenter. Stödberättigande kostnader är kostnader som uppstått på ett stödberättigat geografiskt område. Stödberättigande kostnader är också sådana kostnader som uppstår på ett område som avgränsats utanför stödet genom kommunikationsministeriets förordning (246/2010) men där delarna av nätet är nödvändiga för att bygga förbindelser till abonnenter inom det stödberättigade området (område som är markerat med röd linjering på kartorna som finns på Kommunikationsverkets webbplats Bredbandet 2015). EU-stöd genom de tilläggsmedel som anvisats för bredbandsprojekt inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan dock inte beviljas för kostnader för byggande av ett kommunikationsnät i ett område som sträcker sig två kilometer från en sådan anslutningspunkt i ett befintligt kommunikationsnät där det tillhandahålls eller kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster. Kommunikationsverket avgränsar sådana områden i sina marknadsanalyser. Sådana kostnader är aldrig stödberättigande oberoende av om det är fråga om ett stödberättigat eller ett icke stödberättigat område enligt kommunikationsministeriets förordning (246/2010). I ELY-centralens stödbeslut maximibeloppet för EU-stöd till bredbandsprojektet både procentuellt och i eurobelopp. Stöd betalas ut efter att projektet blivit slutfört i enlighet med de faktiska kostnaderna men det slutliga beloppet av EU-stöd kan inte vara större än det som fastställts i ELYcentralens stödbeslut. 11. TIDSFRIST FÖR INLÄMNANDE AV STÖDANSÖKAN Varken lagen om stöd för utveckling av landsbygden eller lagen om bredbandsstöd fastställer någon egentlig tidsfrist för inlämnande av stödansökan. Programperioden för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland pågår fram till slutet av år Beslut om finansieringar via programmet ska göras i god tid innan programperioden utlöper. OBS! Enligt 11 1 mom. 1 punkten i lagen om bredbandsstöd är stödberättigande kostnader endast sådana kostnader som har uppkommit efter att inlämnandet av stödansökan.

7 7 12. ANSÖKAN HOS ELY-CENTRALEN OM UTBETALNING AV STÖD En utbetalningsansökan ska göras skriftligen på en blankett som fastställts av Landsbygdsverket. Till utbetalningsansökan fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga för utbetalning av stödet. I fråga om utbetalning av stöd för ett allmännyttigt investeringsprojekt ska stödtagaren för betalning av stödet lägga fram en utredning över att kostnaderna avser den investering som stöds. Den sökande ska i utbetalningsansökan endast uppta projektets stödberättigande kostnader. Stöd för allmännyttiga investeringar som beviljats för uppförande, utvidgning eller grundlig reparation av en konstruktion betalas i högst sex poster. Den sista posten utgör minst 20 procent av stödbeloppet. Ansökan ska undertecknas av den sökande eller annan person med officiell namnteckningsrätt. Om ändringar i namnteckningsrätten gjorts efter stödbeslutet ska ett dokument av vilket ändringen framgår bifogas utbetalningsansökan. En bristfällig ansökan ska kompletteras inom den tidsfrist som fastställs av myndigheten. Det bör beaktas att försummelse att iaktta den fastställda tidsfristen inte är ett hinder för behandling av ärendet men kan leda till att ansökan avslås. Utbetalningsansökan tillställs den ELY-central som beviljat stödet. Utbetalning av stöd för allmännyttigt investeringsprojekt förutsätter bl.a. att stödtagaren har iakttagit de villkor som fastställs i stödbeslutet. Dessutom krävs det att den utgift som orsakats stödtagaren och motsvarar stödbeslutet är faktisk, slutlig och verifierbar. Stödtagaren ska lägga fram de handlingar och utredningar som gäller dessa förutsättningar. Då projektet avslutats ska utbetalning av stödet sökas inom högst fyra månader från den genomförandetid som fastställts i stödbeslutet. Utbetalning av den sista posten får i fråga om semesterpenning, semesterlön eller semesterersättning, vilka hör till godtagbara lönekostnader för projektet, sökas inom en månad från det att semesterpenningen, semesterlönen eller verksamheten har verkställts och den slutliga kostnaden för detta har betalats. Alla betalningar ska ha erlagts innan ansökan om utbetalning av den sista stödposten görs. De kostnader som inkluderas i utbetalningsansökan ska ha betalats av stödtagaren. Stöd som utbetalas Som stöd betalas högst den andel av de godtagbara stödberättigande kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet. De inkomster som erhållits från projektet under dess genomförandetid minskar stödbeloppet även om projektet genomförs i mindre omfattning än vad som ursprungligen planerats. Härvid beaktas sådana inkomster som betalas till den som genomför projektet före utgången av den frist som fastställts för ansökan om betalning av stöd. 13. UPPFÖLJNING AV BREDBANDSPROJEKT Stödtagaren skall för ELY-centralen lägga fram utredningar och övervakningsuppgifter om hur den åtgärd som stöds avancerar samt vilka effekterna av den är. Genomförandet av bredbandsprojekt följs bl.a. upp genom årliga uppföljningsuppgifter som sänds till ELY-centralen samt genom mellanrapporter och blanketter för uppföljningsuppgifter som återsänds i samband med utbetalningsansökan. När ett projekt har avslutats tillställs en slutrapport samt en blankett med uppföljningsuppgifter i samband med slutbetalningen.

8 8 14. ÖVERVAKNING AV ANVÄNDNINGEN AV OFFENTLIGT STÖD OCH INSPEKTION Kostnaderna för projektet införs i den sökandes bokföring på samma sätt som de övriga kostnaderna. Man måste även föra ett särskilt projektbokföring över projektet med hjälp av vilken det är möjligt att ge en detaljerad rapport till ELY-centralen om användningen av EU-stödet. Anvisningarna för ifyllande av stödansökan innehåller närmare upplysningar om hur man anmäler de uppskattade kostnaderna för projektet. Inspektion får i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver utsträckas till konstruktioner, anordningar, byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är relevanta för en åtgärd som stöds och användningen av stöd. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden. För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (459/2007) eller en i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974). En inspektionsberättelse upprättas över inspektionen och ges utan dröjsmål in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen samt till Landsbygdsverket. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med inspektionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för inspektionen. De myndigheter som nämns i 43 har rätt att för inspektionen utan ersättning få handräckning av polisen. 15. ÅTERBETALNING, ÅTERKRAV OCH ÅTERBETALNING AV AVKASTNING I VISSA FALL Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att avbryta utbetalningen av stödet samt att återkräva stöd, om 1) villkoren för beviljande eller utbetalning av stödet inte har uppfyllts, 2) stödtagaren har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stödet, 3) stödtagaren utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, innan den fastställda fristen gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds, 4) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller om 5) Europeiska unionens lagstiftning om sådana stöd för utveckling av landsbygden som delfinansieras av Europeiska unionen eller som i sin helhet finansieras med nationella medel kräver det. Belopp på högst 100 euro behöver dock inte debiteras. Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

9 9 Återbetalning av stöd i vissa fall Om stöd har beviljats för åtgärd som avses i artikel 16a.1 g i rådets förordning (EG) N:o 1698/2005, kan en del av det utbetalda stödet återkrävas med stöd av 16 i om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om återbetalning av stöd. Innan beslutet fattas ska utlåtande inbegäras av Kommunikationsverket. 16. ÖVRIGT ATT BEAKTA SKYLDIGHET FÖR DEN SOM UTFÖR PROJEKTET ATT KONKURRENSUTSÄTTA SIN UPPHANDLING Upphandlande enheter som avses i lagen om offentlig upphandling är varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av t.ex. statens eller kommunernas myndigheter till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde. Om ett företag som utför projektet får stöd av kommunen och staten till ett belopp som motsvarar 2/3 av kostnaderna, är det möjligt att företaget anses vara en upphandlande enhet så som avses i lagen om offentlig upphandling, som i så kan fall tillämpas på företagets upphandlingar i projektet. ÖVERLÅTELSE AV KOMMUNIKATIONSNÄT Ett kommunikationsnät som har byggts med hjälp av offentligt stöd ägs av det företag eller den sammanslutning som fått stöd. En förutsättning för statligt stöd är dock att om ett kommunikationsnät som byggts med hjälp av stöd eller en del av ett sådant nät säljs eller på annat sätt överlåts vidare, övergår de skyldigheter som avses i lagen till den nya ägaren. Före överlåtelsen ska tillstånd för överföring av äganderätten inhämtas hos ELY-centralen. En förutsättning för beviljande av tillståndet är att utvecklingsarbetets karaktär inte väsentligen förändras. Dessutom ska den till vilken äganderätten överförs förbinda sig till de skyldigheter som avses i 9 i lagen om bredbandsstöd, till exempel att tillhandahålla nät- och kommunikationstjänster under den återstående tiden, till andra teleföretag överlåta nyttjanderätt till det kommunikationsnät som byggts med hjälp av stödet samt att offentliggöra leveransvillkor för tjänsten och andra villkor av betydelse med tanke på skyldigheten att överlåta nyttjanderätten under den återståendetiden (dvs. i minst 10 år efter utbetalningen av den sista stödposten). Kommunikationsverket och den kommun som har deltagit i bredbandsprojektets kostnader ska dessutom utan dröjsmål underrättas om överföringen av äganderätten. Närmare information: Bredbandsprojektet Nationell lagstiftning - Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) - Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007) - Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) - Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (538/2010) - Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) - Kommunikationsmarknadslag (393/2003) - Statsrådets förordning om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt (240/2010) - Kommunikationsministeriets förordning om de stödberättigade områden som avses i lagen om byggande av bredband i glesbygdsområden (246/2010) - Statsrådets beslut om fördelningen av stödsanslag för bredbandsprojekt i glesbygdsområden (LVM/968/08/2009, ) Kommunikationsministeriets tekniska föreskrifter:

10 10 Förteckning över kommissionens rättspraxis i fråga om bredbandsstöd: Kommissionens tillkännagivande om riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät: l

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) 1297/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Pedersöre 4 Överlappfors som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

IFYLLNINGSANVISNING FÖR ANSÖKNINGSBLANKETTEN FÖR STATSSTÖD

IFYLLNINGSANVISNING FÖR ANSÖKNINGSBLANKETTEN FÖR STATSSTÖD Anvisning 1 (10) 5.4.2013 IFYLLNINGSANVISNING FÖR ANSÖKNINGSBLANKETTEN FÖR STATSSTÖD Allmänt Denna ansökningsblankett används för att ansöka om det statligt stöd som avses i lagen om stöd för byggande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2009 Nr 1183 1187 INNEHÅLL Nr Sidan 1183 Lag om bundet långsiktigt sparande... 5649 1184 Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal...

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M MPS 69/2014 M 1 (13) Motivering till och tillämpning av föreskrift 69/2014 M Föreskrift om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet och betal-tv-verksamhet MPS 69/2014

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet 1 (12) x.x.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 55 Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet MPS 55 MPS 55 2 (12) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR

Läs mer

Inspektör Henrik Juslin

Inspektör Henrik Juslin PROTOKOLL Nummer 22 27.6.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Inspektör Henrik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Urval ur Jordbruksverkets föreskrifter, s.k. landsbygdsprogrammet

Urval ur Jordbruksverkets föreskrifter, s.k. landsbygdsprogrammet Version 21 mars 2016 Urval ur Jordbruksverkets föreskrifter, s.k. landsbygdsprogrammet Urval ur 2 kap. 2 I denna författning avses med aktiv utrustning: ansluten slutanvändare: nod. anslutningsgrad: bredbandsnät:

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material. Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd

Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material. Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd Nytt inom växthusstödet Januari 2014 /sökandens material Lea Anttalainen/Melo/Enheten för arealstöd Sökprocess Blankett 455 (uppdatering av uppgifterna om gården samt fullmakt): måste vara inlämnad för

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer