VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION Sid 13 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Sid FÖRBUNDSSTÄMMAN MED ÅRSMÖTE Sid EKONOMI Sid VERKSAMHETSPLAN nationella projekt - övriga projekt Sid FÖRBUNDETS VERKSAMHET/KANSLI Sid TRAFIKSÄKERHET GENOM KOMMUNERNA Sid MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER Sid ÖVERGÅNGSTÄLLE OCH GÅNGPASSAGE Sid 85 NTF EN FLEXIBEL ORGANISATION Sid 87 SLUTORD 2

3 Inledning Nu har ytterligare ett trafiksäkerhetsår passerat (åren går fort), och 2012 har på många sätt varit ett händelserikt år. Vi har fått nya hastigheter i flera kommuner i länet. De nya hastigheterna på det kommunala vägnätet och i några fall även på det statliga vägnätet är 40 och 60 km/h. Positiva effekter med sänkta hastigheter är att vid lägre hastigheter får vi färre och mindre allvarliga olyckor. Under år 2012 har det inträffat färre antal personskaderelaterade (1101st) olyckor än under år 2011 (1231st)olyckor. Tyvärr har vi haft 16 olyckor med dödlig utgång jämfört med i Jönköpings län. Vi kan konstatera att med personbil singelolycka är den olyckskategori som står för den i särklass högsta andelen olyckor och i denna olyckskategori har fem personer omkommit. När det gäller denna olyckskategori ser vi att det oftast är ett felaktigt beslut från föraren som orsakat olyckan och att det i flertalet av dem beror på att föraren inte anpassat hastigheten efter rådande förutsättningar. Vi har haft tre mycket märkliga dödsolyckor där gående har omkommit och i samtliga fall är det på E4:an som ska vara den absolut säkraste vägen vi har i länet. Vi kan således konstatera att det inte är lämpligt att vara ute och gå på E4:an. Under år 2012 har vi haft många diskussioner om våra olycksdrabbade övergångsställen i länet. Många har säkrats en del tagits bort och några har gjorts om till gångpassager. Vi har också på plats vid övergångsställen, informerat om hur de gående ska passera över gatan på ett säkert sätt. Trots detta har det varit 20 olyckor på just övergångsställen. Vi vet att kommunerna fortsätter sitt arbete med att säkra upp de övergångsställen som ska behållas och tar bort de som inte behövs. Övergångsställen är ingen trafiksäkerhetshöjande åtgärd utan en framkomlighetsfråga. Samverkan Vi kan konstatera att den samverkan som finns mellan olika aktörer i Jönköpings län är unikt och som inte finns i något annat län i landet. När man arbetar på det sätt som vi gör i Jönköpings län med samverkan kommer vi att nå framgång med trafiksäkerheten på sikt. Fördelar med samverkan är att alla aktörer vet om vad som görs inom trafiksäkerheten i länet och får därigenom också kunskap om vad olika aktörer gör inom området, och kan då medverka med sin egen spetskunskap. Åke Qvarnström Chefskonsulent

4 De fem målen Den nya inriktningen innebar en satsning på fem verksamhetsområden Nätverk och medlemsorganisationer, Hastighet Oskyddade trafikanter Konsumentupplysning Äldre oskyddade trafikanter. För vart och ett av dessa områden formulerades tydliga gemensamma mål, nedbrytbara till varje enhet inom NTF organisationen. En förutsättning är att respektive aktör levererar utifrån målen. Förbundets organisation Arbetet har fördelats inom förbundets organisation och genomförts av områdets ansvariga inom följande områden: Information Fortbildning Barn och ungdom Äldre trafikanter Verksamheten har bedrivits i nära samarbete med NTF centralt, Landstinget, Trafikverket region sydöst, Länsstyrelsen, Kommunerna, Räddningstjänsten i flera kommuner, Polisen och med våra medlemsorganisationer. Samarbete sker också med Media Center i Jönköpings län. Förbundets medlemmar Enligt stadgarna kan som medlem i förbundet ingå: Länets landsting, kommunerna, organisationer, företag och enskilda personer som vill stödja förbundets verksamhet. Regeringens regleringsbrev Verksamhetens syfte är att ingen på sikt skall dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion skall vara sådant att ingen straffas med döden eller blir svårt skadad om man gör ett misstag i systemet. NTFs syn på hur vi skall nå målet fastslog kongressen i april månad NTF tycker att man ska satsa på åtta områden som kan ge en relativt snabb förändring. 4

5 Landstinget Landstinget är med sitt ansvar för sjukvård och hälsofrämjande insatser en självklar samverkanspart. Trafikolyckorna är ett av de största folkhälsoproblemen. Förbundets strävan är att i Nollvisionens anda reducera antalet döda och skadade i trafiken och därmed minska landstingets kostnader inom detta område. Förbundet deltar i landstingets arbetsgrupp för alkohol och narkotikafrågor. NTF deltar i landstingets arbete för ökad barnsäkerhet. Det NTF ska koncentrera sig på är utbildning/information i "Barn i Bil" riktat mot BVC, MVC och andra grupperingar med föräldragrupper. Informationsbehovet kring "Bilens inre säkerhet" är stort bland föräldrar. Ca 10 barn under 10 år dör i bilar varje år och många skadas allvarligt. Bilens inre säkerhet har i dag förbättrats för vuxna. Nya bilar levereras med krockkudde/airbag på passagerarplats fram. Detta förändrar föräldrarnas möjlighet att placera sitt barn i särskild skyddsutrustning i framsätet. Ingen person kan sitta på denna plats som är under 140 cm. Krockkudde och barn i bil kan vara en livsfarlig kombination. Av den anledningen har NTF riks tillsammans med VTI och Folksam, tagit fram en gemensam policy Barn och krockkudde. Barn kan inte själva välja trafiksäkerhetsnivå, utan är helt beroende av vuxna. Media Center Jönköpings län I samverkan med Media Center Jönköpings län sker utlåning av speciella cykelhjälmsväskor och videofilmer till bl.a. skolor. Media Center kansli ger också värdefullt stöd och service vid distribution av olika trafiksäkerhetsprodukter till kommunerna i länet. Förbundets övriga samarbetspartner Länsförsäkringar i Jönköpings län bidrar sedan 1985 med visst finansiellt stöd till verksamheten. 5

6 Så här arbetar vi NTF finns i varje län vilket innebär att vi har god kännedom om de regionala förhållandena. Vi samarbetar med alla större organisationer som har trafiksäkerhet på agendan och har tillgång till utbildad personal, även på dagar när de flesta är lediga. NTFs långa erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete startade redan 1934 på initiativ av dåvarande kommunikationsministern och som en röd tråd från starten märks arbetet för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Steg för steg En betydande del av verksamhetens finansiering sker genom att vi åtar oss uppdrag inom trafiksäkerhetsområdet. I dialog med uppdragsgivaren formuleras uppdraget i enlighet med nedanstående modell. 1. NTF får en presentation av problemområdet eller aktiviteten. 2. Beställaren får en kontaktrapport från oss där vi beskriver uppdraget så som vi uppfattar det och vilka förväntningar som kan ställas på NTF. 3. Om uppdraget är omfattande utarbetar vi ett avtal där aktivitetet beskrivs, vilket ansvar NTF har och vilket ansvar uppdragsgivaren har. Hastighet Trafikolyckor och hastighet har ett starkt samband. Överträdelser av fartgränser är vårt största trafiksäkerhetsproblem och kostar årligen människor livet. Hastighet är ett kärt diskussionsämne, alla har en åsikt. Insändarsidorna i dagspressen innehåller ofta protester och tyckande om hastighet, inte minst i bostadsområden där några vill sänka hastigheten och andra vill tvärtom. För att skapa förståelse för förändringar är bra underlag för trafikplanering och information till berörda nödvändigt. Hastighetsmätningar Tjänst NTF mäter hastighet på utvalda sträckor te x inom ett bostadsområde, på landsvägar, gator i kommunerna eller andra platser där hastigheten upplevs som ett problem. Mätning före och efter ombyggnader i trafikmiljön ger ett mätbart resultat av förändringen. Mätning kan göras med olika metoder, beroende på plats och intensitet. Syfte Att få fram beslutsunderlag för förändring av rekommenderad hastighet. Informationsinsatser på Babyproffsen i Jönköping I samband med Babyproffsens babykvällar två gånger per år, bistår NTF Jönköpings län med information och råd inför köp av babyskydd samt bilbarnstolar. 6

7 Informationsinsatser tillsammans med polisen I samband med hastighetsövervakning eller annan aktivitet som är kopplad till hastighet är information viktig, inte minst till berörda enheter inom kommunen. Tjänst Tillsammans med polisen informerar vi om aktiviteten, selekterat eller generellt. Vi ger förslag på media för kommunikation. Syfte Att öka kunskapen hos berörda målgrupper för att skapa förståelse och acceptera för aktiviteten. Inventering av brister i trafikmiljön Tjänst NTF inventerar och kartlägger brister i trafikmiljön. Inventeringen görs med utgångspunkt från olika trafikantgruppers behov. Om det gäller äldres situation sker inventeringen i samarbete med äldre, gäller det barns skolväg utgår vi från barnens situation, samma metod använder vi för att öka säkerheten för funktionshindrade. Målet är att skapa en miljö med utrymme för alla trafikanter. Du får ett samlat grepp över var brister finns. Vi analyserar och sammanställer till en rapport. Syfte Att skapa underlag för prioritering och beslut om åtgärder i trafikmiljön. Undersökningar och analyser av beteende i trafikmiljön Inför förändringar och ombyggnad av trafikmiljön är det nödvändigt att undersöka olika trafikanters beteendemönster och behov. Resvaneundersökningar är också en viktig faktor. Tjänst Vi studerar, analyserar och sammanställer ett underlag för vidare beslut. En studie kan exempelvis handla om hur bilister beter sig vid övergångsställen/passager och trafikljus, liksom cyklisters beteenden i komplexa miljöer. Direkta observationer, enkäter, intervjuer är exempel på metoder för sådana studier. Dessa kan göras mer eller mindre djupgående. Syfte Att ge information till tjänstemän om hur olika trafikmiljöer fungerar. Att inför vidare planering och beslut få fram ett faktaunderlag baserat på verkligheten. 7

8 MVC, BVC, Familjecentraler och Öppen förskola Information till personal på MVC och blivande föräldrar Redan vid besök på mödravårdscentralen bör blivande föräldrar kunna få information om barns säkerhet i bilen. Redan vid första resan hem från BB behövs ett babyskydd. Intresset för detta område ökar och under 2012 har NTF Jönköpings län gjort 34 besök på öppna förskolor och familjecentraler och informerat nyblivna föräldrar samt personal om barn i bil. De har också fått information om reflexens betydelse i mörkret. Även en barnhjälm med det gröna spännet visas på träffarna. Vi har även informerat anhöriginvandrare med små barn, vikten av bältesanvändning i buss och bil. Tjänst NTF kan arrangera informationsträffar och utbildningstillfällen för personal och/eller blivande föräldrar. Vi demonstrerar olika typer av babyskydd och bilbarnstolar och informera om airbag. Syfte Att på tidigt stadium ge föräldrar kunskap om barn i bil och trafiksäkerhet. Äldre Dialog inför förändringar i trafikmiljön När förändringar planeras i trafikmiljön som berör äldre, oskyddade trafikanter är det viktigt att ta hänsyn till deras speciella situation. Exempel: Promenaden mellan bostaden och butiken är kanske enda tillfället för den äldre att komma ut och samtidigt få behövlig vardagsträning. Kanske är promenaden mellan bostaden den väg som känns rygg. Om förändringar planeras på sträckan är det viktigt att få fram information till och få en dialog med berörda och deras organisation. NTF med sitt stora nätverk i organisationssverige är en bra resurs för förankring och dialog och därmed ökad acceptans och förståelse. Samtidigt får kommunen ökad kunskap om äldres problematik i olika trafiksituationer. 8

9 Tjänst NTF lägger förslag/plan på kommunikationsstrategi. Vi medverkar i dialogprocessen och är en länk mellan äldre och kommunen. Vi analyserar och sammanställer beslutsunderlag inför förändring. Syfte Att genom dialog och information via äldreorganisationer få synpunkter på och acceptans för förändringar i trafikmiljön. Friskvård, cykling och hjälm Bättre hälsa, ökad säkerhet och bättre miljö NTF vill stimulera till ett ökat cyklande och mindre bilåkande utan att det blir fler skadade cyklister. Med ökad säkerhet menar vi en ökad hjälmanvändning och en säker cykel. Separerade cykelvägar är också en viktig säkerhetsfaktor. Några siffror Man räknar med att det skadas cirka cyklister varje år kräver sjukhusvård, och av dessa får drygt skallskador 50 skadas så svårt att de dör. Skallskador syns i regel inte utanpå. Många som får lättare hjärnskador kan t ex få så svåra problem med koncentrationen att de inte kan sköta ett arbete. En hjälm tar emot den första hårda stöten och kan vara skillnaden mellan ett fortsatt friskt liv eller ett liv med handikapp. 9

10 Aktiviteter tillsammans med hälsoplanerare Tjänst Tillsammans med hälsoplanerare i kommunen/landstinget lägger vi upp arbetet för att t ex få personalen att välja cykel i stället för bil till jobbet. För att aktiviteten ska bli så attraktiv som möjligt att delta i bör förberedande undersökningar göras t ex intervjuer, studier av väg till och från arbetet, trafikintensitet och/eller säkerhetsfrågor. NTF kan ansvara för hela arbetet från början till slut, inklusive t ex förberedande undersökningar, planering av aktivitet och information till anställda. Vi kan också medverka vid enstaka delar. Syfte Att öka cyklandet och förbättra hälsotillståndet hos anställda med hjälp av vanlig vardagsmotion. 10

11 Olyckor i Jönköpings län 2012: Döda Svårt Lindrigt Totalt Olyckor i Jönköpings län Döda Svårt Lindrigt Totalt

12 NTF en paraplyorganisation Styrelse Arbetsutskott Ungdomsråd Yrkesförarråd Äldreråd Chefskonsulent med kansli Information Yrkesförare Opinion & Media Utbildning Förskola Skola Ungdom Äldre trafikanter Trafikverket Landstinget Länsorganisationer Länsmyndigheter Medlemsorganisationer Kommunernas Trafiksäkerhetsarbete LOTS-grupper Företag Idrottsrörelsen Trafikanten Studieförbund Övriga organisationer NTF-ombud

13 Ledamöter för omval och nyval Ordförande Minoo Akhtarzand Landshövding 1 år till 2013 nyval Ledamöter Tommy Hjalmarsson Bankdirektör Habo 2 år till 2014 omval Gunilla Hjelm Kommunalråd Vetlanda 2 år till 2014 omval Marica Härold Åkeriägare Örserum 2 år till 2014 omval Charlotte Jerkelund Utskottssekreterare Jönköping 2 år till 2014 omval Rolf Johnson f.d. Försäkringstjänsteman Jönköping 2 år till 2014 omval Håkan Sandahl Länspolismästare Jönköping 1 år till 2013 nyval Thomas Werthén Kommunalråd Habo 2 år till 2014 omval Katarina Wetterholm Privatmarknadschef Jönköping 2 år till 2014 omval Ledamöter som lämnar styrelsen Bengt Hultqvist Polis Jönköping Ledamöter som kvarstår till Rune Backlund Landstingsråd Visingsö Anders Gustafsson Politiker Eksjö Henrik Jansson Kommunalråd Mullsjö Hans-Göran Johansson Kommunalråd Värnamo Marie Johansson Kommunalråd Gislaved Ann-Marie Nilsson Kommunalråd Jönköping Margareta Stenke Tekniker Nässjö Val av ordförande i äldrerådet Till ordförande i Äldrerådet väljs Conny Qvarnström för 1 år. Val av två revisorer och två ersättare för ett år Till föreningens ordinarie revisor väljs Claes Nohlberg, och ersättare Anne-Lie Lokko. Från Grant Thornton väljs auktoriserade revisorn Anna Grimäng Carlman, med en ersättare från samma företag. Val av valberedning Följande personer väljs på ett år till att ingå i valberedningen; Åke Edwardsson, omval och sammankallande, Evert Wirfelt, omval och Marianne Tollin, omval. Samt nyval av Bengt Hultqvist. 13

14 Förbundsstämma med årsmöte Den 15 mars 2012 höll NTF Jönköping förbundsstämma och årsmöte på Träcentrum i Nässjö kommun. Kommunalrådet Bo Zander hälsade oss välkomna till Nässjö kommun, och berättade om vad man har gjort och kommer att göra i kommunen. Landshövdingen och ordförande i NTF Minoo Akhtarzand öppnade förbundsstämman och hälsade alla välkomna. 14

15 Håkan Lundin från Trafikverket berättade om sitt arbete som djupstudieutredare på Trafikverket. Håkan informerade om att han gör en djupstudie i alla dödsolyckor som händer i länen Östergötland och Jönköpings län för att försöka fastställa hur och varför olyckan kunnat hända. Han försöker fastställa om det varit något i trafikmiljön eller om det varit ett mänskligt felbeteende som förorsakat olyckan. Forskningsdirektör Nils-Petter Gregersen hade en mycket intressant föreläsning om oskyddade trafikanter både nationellt och internationellt. 15

16 Mattias Holmqvist informerade om hur Trafikverket kommunicerar deras åtgärder i gatumiljön. Ordförande Minoo Akhtarzand har under året instiftat ett pris till någon som gör en insats vid en trafikolycka som kan vara avgörande för utfallet av personskada. Den första som fick priset var Pernilla Johansson från Sandhem som gjorde en stor medmänsklig insats vid den svåra trafikolyckan på 26/47 då en buss och lastbil kolliderade. 16

17 Minoo tackar Bengt för hans mycket stora insatser för ökat trafiksäkerhetsarbete inom NTF som styrelseledamot under många år och i sitt arbete som polis. 17

18 Förbundsstämman var som vanligt välbesökt av våra samverkanspartners. På plats fanns representanter från: Kommuner Räddningstjänsterna Regionförbundet SMC Bilkåristerna NTF ombud Polismyndigheten Landstinget Motormännen Röda korset Trafikverket Pensionärsorganisationerna 18

19 NTF JÖNKÖPINGS LÄN Org.nr RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN Utfall % Budget Utfall % Budget Jan - Dec INTÄKTER Projektmedel Trafikverket Landstinget Kommun Säker Trafik Sverige Polismyndigheten NTF övr intäkter Medlemmar Övr uppdragsgivare Säker Trafik Jönköping Lönebidrag Summa intäkter KOSTNADER Projektkostnader Personalkostnader Kanslikostnader Styrelse/smöte Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Förlust avyttring inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Övr finansiella intäkter Övr finansiella kostnader Summa finansiella int/kost Resultat efter finansnetto REDOVISAT RESULTAT

20 NTF JÖNKÖPINGS LÄN Org nr: RESULTATRÄKNING INTÄKTER Not Nettoomsättning Summa intäkter KOSTNADER Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Avskrivningar Summa kostnader Resultat efter avskrivningar Förlust avyttring inventarier Summa övr rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat av finansiella investeringar Summa finansiella poster Redovisat resultat

21 NTF JÖNKÖPINGS LÄN Org nr: BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar värdepapper Förutbetalda leasingavgifter långfristiga Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader - upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

22 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 9 Balanserat resultat Reservfond ets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader - förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelse r Inga Inga 22

23 Verksamhetsplan nationella projekt 2012 Hastighetsefterlevnad på statliga vägar Att öka insikten om sambandet mellan beslutade hastighetsgränser och trafikmiljöns utformning. Säkra unga mopedister Informationsinsatser till föräldrar i åk.8. Polis bjuds in till träffarna. Mätning av rätt hjälmanvändning görs. Samt inventering av kommunernas strategier kring moped. Värdering av trafiksäkerhet Genom insamling av ny kunskap kring hur allmänheten värderar bältespåminnare, alkolås och ISA-system. Nyktra och drogfria trafikanter Insatsvecka 23 & 50 På trafiknykterhetensdag den 9 maj hölls en manifestation vid A6 ingång blå(systembolaget) för att belysa problematiken kring rattfylleri och att synliggöra offren. Don t drink and drive sprids till lärare som förmedlar kunskapen vidare till eleverna. Samverkan för säkrare cykling 2012 Förbättra trafiksäkerheten genom ökad cykelhjälmsanvändning. Mätningar görs i alla kommuner. Trafiken i skolan Trafikeniskolan.se är ett stöd till skolan och lärarna, för att underlätta arbetet med trafiken i skolan i ett långsiktigt perspektiv. NTF Konsument Köpråd Konsumentupplysning Marknadsöversikter Marknadsföring av plustestade stolar Observation/Besök mopedhandlare Information bakåtvänd bilbarnstol, BVC, MVC, förskolor och bilhandlare Samla in ny kunskap kring hur bilhandlarna beskriver trafiksäkerhetenshöjande tekniskt utrustning samt hur bilköpare resonerar kring tekniska stödsystem inför sitt bilköp. Enkätundersökning. Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort Insatsvecka 10 & 37 Mäta bältesanvändningen i samtliga kommuner. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad Insatsvecka 16 & 34 NTF har stöttat opinionsgrupper som har kontaktat förbundet. Såsom enskilda personer eller tex. villaföreningar. Hastighetsefterlevnad i tätort NTF har genomfört hastighetsmätningar på veckobasis på sammanlagt tre gator i en kommun. 23

24 Verksamhet 2012 Övriga Projekt Kommuner Mopedprojekt 2012 Fortsättning, föräldramöten hösten Avsiktsförklaringar Flödesmätningar på kommunala vägar Don t drink and drive (DDD) verksamhet på gymnasieskolor, utbildning av lärare. Händelsegrupper/opinionsgrupper. Skolskjutsgrupper Oskyddade trafikanter STRADA olycksstatistik Vändpunkten Trafiksäkerhetsprogram Inventering av skolskjutshållplatser Cykelaktivitet Reflexaktivitet Hastighet Polismyndigheten Avtal flödesmätningar Bältesobservationer Insatsveckor, bälte, nykterhet och hastighet Konsultverksamhet Avtalsuppföljningar Upphandling konsumenttjänst Trafikverket Skyltfonden Samverkan Landstinget Cykelhjälmsmätning i fem kommuner BVC/MVC, information föräldrar Information för föräldrar förskola/låg- & mellanstadiet Samverkan Länsstyrelsen Samverkan med Insikt Utsikt (gamla ANTD-gruppen) 24

25 Samverkans grupper Höglandets kommuner, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Mullsjö, Habo och Jönköping samt Polisen, Räddningstjänsterna, Landstinget och skolan. Samverkan Medlemsorganisationer Informationsträffar Utbildning kopplat till de nationella/regionala projekten. Samverkan NTF Regionen Regelbundna möten med verksamhetscheferna/ordförande/personal Äldreråd Består av representanter från pensionärsorganisationerna Säker Trafik i Jönköping AB Konsultverksamhet Upphandlingar SHI-Mätningar/Företag Utveckling av radarsystem 25

26 Några lyckade samverkans projekt E4:an genom Jönköpings län Vi har under flera år noterat olycksutvecklingen på E4:an genom Jönköpings län där det är många olyckor. E4:an är den mest olycksdrabbade vägen i länet. Vi har delat upp E4:n i tre delar, sträckan genom Jönköpings kommun, Torsvik till Vaggeryd och den norra länsdelen till Huskvarna. Räddningstjänsten i Jönköping, Polisen och NTF inledde ett samarbete år 2008 då vi började diskutera hur vi med gemensamma krafter skulle kunna förändra denna olycksbild. Vi bestämde oss för att prioritera sträckan genom Jönköpings kommun som nummer 1, därefter sträckan Torsvik till Vaggeryd, och sist norra länsdelen till Huskvarna skilda insatser har gjorts på sträckan men rätt omgående kunde konstateras att det inte går att informera eller övervaka bort olyckorna eftersom det är så varierande trafik. Det är ca fordon som passerar förbi A6 varje dygn. Det är både lokalbefolkning och genomresande, och det händer många upphinnande olyckor eftersom bilisterna inte anpassar hastigheten efter rådande trafikintensitet. Vi kontaktade Trafikverket hösten 2008 och presenterade vår utredning och lämnade förslag på åtgärder för att minska antalet olyckor. Efter ett antal år och möten, där vi fört konstruktiva samtal för att komma fram till en åtgärd som vi alla kunde tro på är vi nu överrens. Samtidigt med de 9,2 km genom Jönköpings kommun har vi även diskuterat sträckan Torsvik till Vaggeryd. På denna sträcka är det en helt annan typ av olyckor. Fordonen kör över mittremsan och hamnar på mötande körbana, vilket har medfört att det varit dödsolyckor på sträckan beroende på höga hastigheter. När det gäller denna sträcka finns det bara en åtgärd som eliminerar överåkningarna och det är att sätta upp vajerräcken på båda sidor. När detta är gjort har E4:an från Torsvik till Vaggeryd så hög säkerhetsstandard att man kan höja hastigheten till 120 km/h, om det finns behov av det. I december månad fick Räddningstjänsten i Jönköping, Polisen och NTF en inbjudan av Trafikverket, där de ville redovisa ett förslag på åtgärder för att minska antalet olyckor på E4:an. Dessa var så intressanta så vi sa ja till förslagen. Arbetet kommer att påbörjas år 2013 och när arbetet är klart tror vi att antalet olyckor kommer att minska, och vi får en säkrare E4 i länet. Under år 2013 kommer vi att jobba vidare med sträckan norra länsdelen till Huskvarna och hoppas på ett lika bra resultat. Här är vajerlinan för låg mellan körbanorna och behöver höjas. 26

27 E4 vid Ekhagen RV 26/47 är ytterligare ett projekt som bygger på god samverkan Habo och Mullsjö kommuner tillsammans med NTF har under några år drivit en kampanj för tidigareläggning av ombyggnation av 26/47 som måste komma till stånd, eftersom olyckorna är många och svåra. Habo och Mullsjö kommuner har tillsammans med NTF haft kontakter med politiker i Trafikutskottet och framställt önskemål om en tidigareläggning av ombyggnaden. NTF har gjort hastighetsmätningar på 26/47 och har då konstaterat att hastigheten inte är problemet, utan att det är vägens säkerhetsstandard som är för låg. Detta underlag har skickats till Trafikutskottet tillsammans med en skrivelse med önskemål om en tidigareläggning av ombyggnaden. Vad vi kunnat förstå har Trafikutskottet kommit fram till samma slutsats när de sett utredningen. Under år 2012 har vi haft besök av Trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådström och ledamot Lars Tysklind, då vi också framförde våra synpunkter om varför en tidigareläggning är viktigt. Under hösten 2012 fick vi besked om att en tidigareläggning av ombyggnaden blir av. Trafikverket kommer att påbörja arbetet 2014 istället för

28 Två andra lyckade projekt är Hastighet- och Bältesprojekt Hastighetsprojektet Hastighetsprojektet är ett samarbete mellan Polisens trafikenhet och NTF. Det går till på följande sätt. Polisen gör slagningar i olycksdatabasen STRADA och tittar på de mest olycksdrabbade vägarna i länet. När polisen hittat en sträcka där de vill arbeta förebyggande gör de en flödesmätning beställning av NTF. Flödesmätningen ger besked om hastigheter, antal fordon, tidpunkter, medelhastigheter och typ av fordon. Mätningen görs under sju dagar för att all veckotrafik ska registreras, efter mätningen skriver NTF en rapport som skickas till Polisen. I rapporten kan polisen utläsa när deras insats kan beräknas göra störst verkan och hur många poliser som behövs för insatsen. Polisen övervakar sträckan under några veckor. Två veckor efter att övervakningen är avslutade mäter NTF hastigheten igen för att vi ska få ett besked om resultatet av insatsveckorna. Vi har arbetat på detta sätt under några år och resultaten är väldigt positiva. Vi minskar medelhastigheten med i genomsnitt 4-7km/h Jönköpings län har bland det lägsta antalet upptäckta fartsyndare i landet mellan åren En sammanställning visar att det under de tre senaste åren har varit fortkörningar i länet, vilket gör 109 per 1000 innevånare och detta placerar Jönköpings län på fjärde plats från slutet. Denna statistik som här redovisas visar på att vi lyckats med detta projekt. Källa: tidskriften På väg 28

29 Bältesprojektet Bältesprojektet är också ett samarbete med Polisens trafikenhet och också närpoliserna i Jönköpings kommun. NTF gör observationer i samtliga kommuner i länet där vi tittar på bältesanvändandet av förare och passagerare. Efter NTF:s observationer gör våra medlemsorganisationer en informationsinsats i de kommuner som har det lägsta bältesanvändandet. NTF överlämnar statistiken från observationerna till Polisens trafikenhet som sedan gör insatser där det finns en förbättringspotential. I detta projekt önskar NTF att fler närpolisområden skulle medverka för att få fler att använda bilbälte i länet. Vi har sedan starten år 2005 ökat bältesanvändningen i länet från 86 % till höga 96 % år 2012 och detta är en väldigt positiv utveckling. Med ett fortsatt samarbete tror vi att Jönköpings län kommer att vara det län som har flest bältade förare och passagerare år Eftersom vi har så hög procent av bilister som använder bälte kan vi också med stor sannolikhet säga att vi räddat liv. Bältesanvändning Jönköpings län 100,0% 95,0% 94,7% 95% 94,00% 93,0% 93,0% 96% 90,0% 90,0% 85,0% 83,8% 82,6% 85,8% 85,5% 85,3% 86,0% Jönköpings län 80,0% 75,0%

30 Skolskjutsverksamheten mm. NTF Jönköpings län genomför riskanalyser av på- och avstigningsplatser för elever. Rådgivning vid upphandling. Avtals- och kvalitetsuppföljningar av upphandlad skolskjuts. Olika typer av trafikmätningar, exempelvis mobila eller stationära hastighetsmätningar, trafiksäkerhets- och miljöutredningar samt riskanalyser av trafikmiljöer. Under år 2012 har NTF Jönköpings län i samarbete med Jönköpings kommun inventeringar kommunens skolskjutshållplatser. Totalt har vi inventerat 318 hållplatser. I samband med inventeringen har man även markerat hållplatser med en ny skolskjutsskylt. I detta arbete har NTF använt oss av Trafikverkets modell för bedömning av skolskjutshållplatser. äkra och trygga håll latser och gångansl tningar är viktiga av trafiksäkerhetsskäl och f r att ka kollektivtrafikens konk rrenskraft. Utöver inventering av skolskjutshållplatser har NTF Jönköpings län även genomfört riskanalyser på gånganslutningar till och från skolskjutshållplats/skolan. et har länge f nnits en efterfrågan från komm ner med flera att få tillgång till en generell enkel och tillf rlitlig modell som ger st d f r att g ra versiktliga ed mningar och f r att prioritera ehov av åtgärder vid sshåll latser å lands ygd. r att k nna ed ma ssresenärernas olycksrisk och otrygghet vid samt vid färd till och från sshåll latser å lands ygd har rafikverket tagit fram en enkel modell som eaktar de viktigaste faktorerna. rafikens hastighet väger tyngst men modellen hanterar eräkningsmässigt även trafikfl de sikt och elysning. eräkningen kom letteras med en s ektiv ed mning. r en få versiktlig ed mning av åtgärds ehov eaktas även tnytt andet alltså h r många som använder håll latsen och gångansl tningen. Daniel Qvarnström 30

31 Verksamhetsbeskrivning av trafiksäkerhetsarbetet i Aneby kommun under 2012 Organisation Under 2012 har trafik- och planeringsfrågor handlagts av samhällsbyggnadsavdelningen Byggande och underhåll av gator, vägar, cykel- och gångbanor har utförts av Tekniska enheten inom Aneby kommun. Trafiksäkerhetsfrågor såsom information utbildning remiss och opinionsbildning har behandlats i Tillsynsnämnden. Ny hasighet i tätorter Hastighetsreglering Aneby kommun har tillsammans med Eksjö, Nässjö Sävsjö, Vetlanda, NTF och Trafikverket arbetat fram en plan för ändrad hastighet i tätort inom kommunerna på Höglandet. 31

32 Under december månad genomfördes hastighetsändringen i Aneby kommun från 50 km/h till 40 km/h i samtliga tätorter. Där det tidigare varit 30 km/h vid skolor och förskolor har den rådande hastigheten inte ändrats. I övrigt har 30 km/h ändrats till 40 km/h. På några platser har hastigheten justerats upp till 60 km/h där trafiken är separerad från oskyddade trafikanter. Skolskjutsar: Aneby Buss och Länstrafiken transporterar dagligen 220 barn och ungdomar till och från kommunens skolor inom kommunen. Kommunens alla resande elever får årligen en teoretisk och praktisk utbildning i säker buss, där eleverna får prova att åka buss med säkerhetsbälte påtaget vid en hastig inbromsning. Utbildningen genomförs av Aneby Buss AB. Föräldrar informeras om säker trafikmiljö när elever skjutsas till och från skola i egen bil. Synbarhet: Aneby kommun har under året delat ut reflexer och informerat om trafiksäkerhet vid olika evenemang i kommunen under vår och höst samt Anebydagen och Julskyltning. Via reklam- TV i butik har information om reflexer och om nya hastigheter i tätort genomförts. Olycksstatistik Under året har det inträffat 19 stycken trafikolyckor i Aneby kommun där räddningstjänsten har ingripit. Vid de olyckorna är det ingen som omkommit och endast 1 person har skadats allvarligt. Antalet trafikolyckor ökar något men antalet skadade har minskat. Det som sticker ut är att antalet olyckor med älg har ökat. Parkering Aneby kommun har fattat beslut om att P-skiva ska användas vid parkering i Aneby centrum, samt om datumparkering i ett bostadsområde inom tätorten. Detta görs för att öka tillgängligheten i centrum och för att underlätta snöröjning i bostadsområdet. Kommunen har beslutat om och genomfört parkeringsövervakning inom tätorterna. Framtid: Bygga ut cykel- och gångvägar i Aneby kommun med prioritet på Storgatan norrut till Stalpets vattenfall, Jönköpingsvägen och väg 961 fram till Skärsjö badplats och Hullaryd utmed väg 986. Genomföra trafikutbildning med barn och ungdomar i skolan. Tommy Gustafsson 32

33 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% % 77% % % % 2005 Aneby 93% 92% % 93% 95% 97% 97% Aneby Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 33

34 Trafiksäkerhetsverksamhet år 2012 i Eksjö kommun Organisation Trafikfrågorna i kommunen handlägges under Mät- och exploateringsavdelningen hos Samhällsbyggnadssektorn. Trafikfrågor sorterar under Tillstånds- och myndighetsnämnden som tillika är trafiknämnd. Genomförda åtgärder Färdigställt nytt GC-stråk längs Ydrevägen Politiskt beslut av framtagen hastighetsplan samt omskyltning till primärt 40 km/tim i kommunens samtliga nio tättbebyggda områden, se bild nedan I dialog med idrottsklubbarna vid Ränneborgs idrottsplats ersatt tre övergångsställen med två stycken GC-passager enligt timglasmodell Kommunens GC-plan har uppdaterats Klipp Häcken-information till allmänheten Reflexutdelning Skolbarnens Trafikkalender Deltagit vid brukarrådsträffar gällande trafikfrågor vid skolor Polisen genomfört hastighets-, nykterhets- och bälteskontroller Mopedkampanj genomförd på Storegårdsskolan NTF genomfört bälteskontroller Planerade åtgärder Avtal klara mellan kommunen, Trafikverket och VIDA Bruza AB om förbättrad in- och utfart till Hjältevad samt till VIDA Bruza AB:s sågområde i Hjältevad kopplat till samtidigt utförande av GC-stråk mellan Hjältevad och Ingatorp Fortsatt fokus på åtgärder för stärkt trafiksäkerhet mot oskyddade trafikanter Lars-Erik Spaak 34

35 Bälte 2012 Eksjö 100% 95% 90% 89% 91% 89% 88% 96% 95% 85% 82% 85% 82% 84% 82% 82% 85% Eksjö 80% 75% Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 35

36 Verksamhetsberättelse 2012 Trafiksäkerhetsrådet har under året haft fyra möten och tre möten har hållits i Samverkansgruppen för trafiksäkerhet. Gislaveds kommun har under år 2012 fortsatt sitt trafiksäkerhetsarbete med både påverkansåtgärder liksom utbyggnad av den fysiska miljön enligt nedan: Trafiksäkerhetsinformation påverkansåtgärder I Gislaveds kommun har följande projekt och kampanjer genomförts: Mopedprojekt Synbarhet Trafiknykterhet Bilens inre säkerhet Hastighetsdisplay din fart har varit utplacerad vid skolor och genomfartsvägar. TV- information i livsmedelsbutiker med budskap om trafiknykterhet, övergångsställen, användning av reflex och cykelhjälm. Säkrare trafikmiljö Hastighetsdämpande åtgärder har utförts på Ringvägen i Hestra, Almgatan i Smålandsstenar och Töråsvägen samt Svarvaretorpsvägen i Anderstorp. Samtliga är bostadsgator med hög andel genomfartstrafik. Ny hastighetsplan är tagen för Burseryd tätort. Den nya hastighetsgränsen 40 km/tim har införts och hastighetsdämpande åtgärder har utförts på genomfartsgatan i Burseryd. Utbyggnad av gång- och cykelvägar på Nygatan och Bokvägen i Gislaved och Månsgatan i Anderstorp samt i anslutning till den nya södra infarten till Gislaved. Storgatan utanför Lundåkerskolan i Gislaved har byggts om för att skapa en säkrare miljö. Arbete med att ta fram en ny gång- och cykelvägsplan har pågått, den nya planen beräknas bli antagen våren Mats Kindlund Tekniska kontoret 36

37 Bälte 2012 Gislaved 100% 95% 91% 93% 93% 94% 96% 97% 97% 96% 98% 90% 85% 80% 82% 84% 86% 84% Gislaved 75% 70% Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 37

38 Trafikverksamhet i Gnosjö kommun 2012 Även detta år har några trafiksäkerhetshöjande åtgärder tillkommit i Gnosjö Kommun. Ytterligare utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har genomförts i Hillerstorp. Från Storgatan till Kävsjövägen löper Ågatan som numera är en prioriterad tillfartsväg till Hillerstorpsskolan för i första hand skolbusstrafiken. Önskvärt är att denna angöring också kommer att bli avsläpps plats för de som skjutsar sina barn till skolan. I och med detta har man knutit samman tidigare gång- och cykelvägar och på så sätt fått bättre och säkrare väg till skolan. Anledningen är att minska biltrafiken inne i bostadsområdet som gränsar till skolan och där bussangöringen tidigare var placerad. För att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna, läs i första hand barn, som ska till Hillerstorpsskolan på de vanligaste tillfarterna prövas nu en trafiklösning med fyrvägsstopp i en av korsningarna under ett år. I slutet av året ska givetvis en utvärdering göras om respekten för åtgärden efterlevs. I Gnosjö är man nu mitt inne i ett detaljplanarbete som innebär att man tillskapar en helt ny infart till ett antal industrier där Gnosjö Konstsmide och Gårö Plåtprodukter är de största industrierna. Åtgärden kommer att avlasta centrum förhoppningsvis på ett mycket positivt sätt. Givetvis kommer det att behövas ställa krav från företagen att det är denna till/frånfart som ska brukas i första hand. Samhällsbyggnadsnämnden har inte kommit så långt i hastighetsöversynen efter att inventeringen gjordes under år Eibert Johansson 38

39 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 75% % % % % 2005 Gnosjö 93% % % 94% 96% % % 2012 Gnosjö Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 39

40 Byggnadsnämnden i Habo kommun utgör även trafiknämnd och svarar också för trafiksäkerhetsfrågor. Kommunstyrelsen svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar. I juni 2012 blev ombyggnaden av lv 195 till väg klar mellan Habo och Bankeryd. Detta förbättrar trafiksäkerheten betydligt på den hårt trafikerade sträckan. I Habo tätort har busshållplatsen Bagaregatan på Kråkerydsvägen byggts om och förbättringar med tillgänglighetsanpassning och trafiksäkerhet vid gångpassagen i anslutning till hållplatsen. Under året har en hastighetsplan tagits fram för kommunens tätorter i samverkan med NTF och Trafikverket. Hastighetsplanen har varit på remiss och kommer att antas under början av Bältesanvändningen ligger kvar på samma nivå som Vid mätningen som gjordes under hösten 2012 var bältesanvändningen 95 %. Under år 2012 inträffade en dödsolycka inom Habo kommun. Dödsolyckan inträffade på rv 26. Anders Bertilsson 40

41 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% % % 87% 85% 86% 84% Habo % % % 97% 95% 95% Habo Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 41

42 Framtid: Arbete pågår med att se över skyltade hastigheter i kommunens tätorter. Trafik- och miljömedveten skola Samtliga grundskolor i Jönköpings och Habo kommun arbetar vidare med trafik- och miljöarbetet i TMS (Trafik- och miljömedveten skola). Skolorna har trafikombud och upprättar handlingsplaner för trafikundervisningen i skolan. TMS är ett samarbetsprojekt mellan Stadsbyggnadskontoret, Utbildningsförvaltningen och Miljökontoret i Jönköpings kommun. Samordnare för verksamheten är Lars Öster, Utbildningsförvaltningen. I samarbete med NTF erbjuds Don t Drink and Drive-undervisning på kommunens gymnasieskolor. Undervisningen omfattar utbildning, aktivitet och uppföljning och genomförs i årskurs 2 där ca elever berörs. I aktiviteten ingår också en föreläsning där en drabbad anhörig berättar om hur livet förändrats. Information i skolornas lokala styrelser om trafikproblem Liksom förra året så har år 2012 ett antal skolor genom den lokala styrelsen uppmärksammats om trafiksituationen runt skolan. Vi på utvecklings- och trafikavdelningen har arbetat med några av dessa och med mindre åtgärder förbättrat närområdet. Syftet är att uppmärksamma föräldrarna på de trafikproblem som finns runt skolorna och få dem att ändra sitt beteende. Europeiska trafikantveckan Mellan den september uppmärksammades den Europeiska trafikantveckan med en rad olika aktiviteter. Veckan avslutades med en elcykelkampanj. Trafik- och säkerhetsdag på Högskolan Den 26 april och 12 september genomfördes informationsdagar på Högskolan med bl a cykelhjälms- och reflexanvändning. 42

43 Svenska Sportmässan på Elmia Den oktober gick svenska sportmässan av stapeln på Elmia och här distribuerade Stadsbyggnadskontoret via Destination Jönköping informationsmaterial. Synbarhetskampanjer Den 1 november delades sammanlagt reflexer ut till kommuninvånarna på 6 olika ställen i kommunen med hjälp av polisen och NTF. Jönköpings kommuns trafiksäkerhetsprogram Under året har ett nytt trafiksäkerhetsprogram, som består av del 1 olycksstatistik - problembeskrivning och del 2 åtgärdsdel, antagits av Stadsbyggnadsnämnden. Programmet har arbetats fram i samarbete med bl a Trafikverket, landstinget, polisen och NTF. Christina Stenberg Utvecklings- och trafikavdelningen, Jönköpings kommun 43

44 Skolskjutsutbildning Elever som åker till och från skolan med skolskjuts får en årligt återkommande utbildning i trafiksäkerhetsfrågor och utrymningsövningar. Under året har det genomförts en heldags utbildning på räddningstjänstens utbildningsplats på Axamo. Där övades släckning av brand och utrymning. Förarna fick också information från polisen, kommunen och SOS Alarm. MHF pratade om alkohol- och droger i trafiken. Samtliga skolskjutsfordon har dessutom genomgått en extra fordonskontroll tillsammans med personal från NTF och polisen på Krängsbergs besiktningsplats söder om Jönköping. MHF kontrollerade vid detta tillfälle fordonens alkolås. Trafiksäkerhetsprojekt skolskjuts. Under året har samarbete etablerats med NTF Jönköping avseende inventering och säkerhetsbedömning av samtliga skolbusshållplatser i Jönköpings kommun, totalt 309 st. Bedömningen har gjorts efter Trafikverkets mall för bedömning av skolskjutshållplatser. Trafiksäkerhetsprojektet syftar till att öka säkerheten och tryggheten hos elever som nyttjar skolskjutsen. Många elever har påstigningsplatser som inte alltid är möjliga att uppmärksamma som skolskjutshållplatser av andra än bussföraren och barnen själva. Därför beslutades att en speciell skolskjutsskylt som Linköpings kommun har tagit fram också skulle sättas upp på de hållplatser där barnen stiger på sin skolbuss. Detta efter att platserna först har säkerhetsbedömts av NTF. Skylten är unik och ska inte kunna förväxlas eller konkurrera med redan befintliga skyltar och färger. Skyltarna har respektive hållplats namn. Respektive plats är dokumenterad och koordinatsatt av NTF. Dessutom har NTF på uppdrag av Jönköpings kommun bedömt ett antal gånganslutningar av elevens färdväg från hemmet till skolskjutshållplats, detta med anledning av överklagande från föräldrarna. Gunnel Onselius Utbildningsförvaltningen 44

45 Don t Drink and Drive i den kommunala gymnasieskolan i Jönköpings kommun Ungdomar är en riskgrupp i trafiken, speciellt kopplad till alkohol och drogrelaterade olyckor. Nästan 75 % av motorfordonsförarna mellan år, som omkommer i trafiken i singelolyckor, är påverkade av alkohol. Därför ses det som en viktig insats att ungdomar i gymnasieskolan får en fördjupad kännedom om och insikt i konsekvenserna kring alkoholrelaterade olyckor. Elever i kommunal gymnasieskola i Jönköpings kommun erbjuds årligen Don t Drink and Drive (DDD), vilket är ett grundkoncept innehållande utbildning, aktivitet och uppföljning. Målgruppen för aktiviteterna är gymnasiets årskurs två. På uppdrag av Jönköpings kommun erbjuds genom NTF samtliga kommunala gymnasieskolorna att ta del av utbildning och information inom ramen för Don t Drink and Drive. Det övergripande målet med DDDaktiviteterna är att ge ungdomar insikter och fördjupad kännedom om att inte framföra motorfordon i alkohol eller drogpåverkat tillstånd. Vidare syftar aktiviteterna också till att ge ungdomar insikter i att vägra åka med förare som påverkad av alkohol eller droger eller att hindra andra från att köra påverkad av alkohol eller droger. Lars Öster Utbildningsförvaltningen Jönköpings kommun 45

46 Bälte 2012 Jönköping 100% 98% 96% 94% 95% 94% 95% 95% 96% 95% 97% 97% 98% 97% 99% 92% 91% 91% Jönköping 90% 88% 86% Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 46

47 Trafiksäkerhetsarbete i Mullsjö kommun Kommunstyrelsen i Mullsjö är kommunens trafiknämnd och svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Under året har kommunen anlagt en ny timglashållplats på Sjövägen i Mullsjö, vilket har medfört att säkerheten för resande med buss har ökat, samt att hållplatsen även fått ner hastigheter och även fungerar som en gångpassage. I Sandhem har det vid skolan på Stråkenvägen, anlagts farthinder för att öka säkerheten runt skolområdet. En grupp för trafiksamverkan har startats av Mullsjö kommun, Habo kommun, NTF, Trafikverket, Polisen och Räddningstjänsterna i respektive kommun. Anders Kronmarker 47

48 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% % % 81% 82% Mullsjö 86% 87% 88% % % % 93% 95% Mullsjö Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 48

49 Trafiksäkerhetsarbete Ny separerad gång-och cykelväg har färdigställts utmed Björnbärsvägen. Kortare sträckor på GC-nätet har också byggts utmed Banårdsgatan, Rådhusgatan och Vallgatan. Prov med tillfälliga farthinder har gjorts på Sjöbergsvägen. Försök med aktiva övergångsställeskyltar vid Norrbodarondellen. Kontinuerligt tas osäkra övergångsställen bort. De övergångsställen som ska vara kvar får efter hand en förstärkt belysning. Skolskjutsgruppen kontrollerar årligen trafiksäkerheten på de hållplatser och påoch avstigningsplatser som används av skolskjutsarna. I slutet av året påbörjades hastighetsomläggningen och Nässjö tätort samt hälften av de mindre orterna har skyltats om till de nya hastigheterna. Resterande orter skyltas om under januari Skolprojekt Trafik- och brandutbildning för ÅK 5 har skett i ett antal skolor i kommunen, material till klasserna har delats ut och läraren står för utbildningen, men en trafikdag anordnas där både teori och praktiska övningar ingår. På trafikdagen medverkar Polisen med trafikregler, Höglandets Räddningstjänstförbund med släckning av brand m m, samt Tekniska serviceförvaltningen med information om att använda cykelhjälm, cykellyse och reflex. Till ÅK 3 delas också ut material om trafik och brand där läraren står för utbildningen men där det inte ingår någon trafikdag. Skolbarnens trafikkalender delas ut till kommunens alla elever i ÅK 1 till ÅK 6. NTF Jönköping har fått i uppdrag av Barn och utbildningskontoret att göra en hållplatsinventering utanför 8 skolor i Nässjö tätort våren Reflexanvändning Vikten av att använda reflex har tydliggjorts genom att tekniskaserviceförvaltningen har delat ut ca 3000 reflexer under hösten Tv-reklam Trafiksäkerhetsinformation med tyngdpunkt på synbarhet och cykelhjälm visas i två av de största livsmedelsbutikerna i Nässjö, i samband med hastighetsomläggningen visas information om detta projekt. Mopedprojekt Föreläsning gällande mopedsäkerhet på högstadiet riktar sig till föräldrar med ungdomar i åk.8, där en enkätundersökning står till grund för föreläsningen. 49

50 Ett exempel på säkrat övergångställe Mats Sylvaner Tekniska serviceförvaltningen Nässjö Kommun 50

51 Bälte 2012 Nässjö 100% 95% 90% 85% 80% 82% 83% 85% 89% 92% 94% 96% 96% 96% 96% 96% 93% 97% Nässjö 75% 70% Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 51

52 Verksamhetsberättelse 2012 Vi har i kommunen genomfört ett flertal insatser för trafiksäkerhet och andra åtgärder under året som gått. Utdelning av gratis halkbroddar för minskade halkolyckor Utdelning av sandpåsar i butikerna för privat bruk Reflexkampanj i september där polis och personal från tekniska medverkade i de större tätorterna i kommunen 500 m. gång- och cykelväg byggdes utmed Hägnevägen/Skepperstadsvägen Parkeringsövervakning påbörjades under 2012 för förbättrad åtkomlighet av parkeringar samt förbättrad snöröjning och halkbekämpning Tillgänglighetsanpassad ombyggnad av busstationen i Sävsjö Digitala hastighetsskyltar har köpts in som kommer flyttas runt i tätorterna för att öka hastighetsanpassningen Inventering av gång- och cykelpassager på gator till NVDB. Hastighetsanpassning 40/60 har genomförts under december i samarbete med Trafikverket, NTF och höglandskommunerna En fysisk åtgärd för hastighetsdämpning på Hägnevägen har byggts (se bild) Ombyggnad av Hägnevägen, Sävsjö Vidare kommer vi att öka arbetsmiljön och säkerheten kring park- och gatuarbete utmed vägarna i kommunen, detta påbörjades under Under 2013 kommer gata/parkavdelningen ta fram ett trafiksäkerhetsprogram tillsammans med Trafiksäkerhetsgruppen på höglandet som främst ska rikta in sig på trafikfarliga platser. Arbetet har påbörjats i samarbete med polis och räddningstjänst. Riktade åtgärder vid förskolor där mycket trafik sker vid hämtning och lämning av barn kommer att göras i samarbete med polis och tekniska förvaltningen. Anna Wiksten Gata/park, Sävsjö kommun 52

53 Räddningstjänsten i Sävsjö har under året samlats fyra gånger och varierat mötesplatserna runt om bland deltagarkommunerna. Gruppen har en sammansättning med representanter från Trafikverket, NTF, Polisen och Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner samt Höglandets räddningstjänstförbund. Även Aneby har kommit med vid årets sista möte. Under året har man samverkat i aktiviteter för ökad användning av reflexer, cykelbelysning, cykelhjälmar. Mopedsäkerhet. De olika kommunernas handlings program för ett trafikolycksförebyggande arbete har genomlysts. I samband med hastighetsförändringen som genomförts under höst och vinter gjordes en informationsfilm som visas på tv-monitorer i butiker och andra allmänna anläggningar. Samsyn på övergångsställen, gångpassager och cykelbanor. Utbildningsmaterial för skolor, Don t drink & drive mm. En STRADA utbildning arrangerades i Vetlanda. Man har även initierat framtagande av ett gemensamt trafiksäkerhetsprogram. Gruppen har under året kunnat ta del av de erfarenheter som finns på Höglandet samt i andra delar av länet i trafikfrågor och ett nätverk har skapats för bra samverkan. Ett mål under 2013 är att representant från Jönköpings läns landsting skall komplettera gruppen. Nya hastighetsskyltar har köps in som visar hastigheten direkt till trafikanterna. Med vänliga hälsningar Magnus Persson Stf Räddningschef Sävsjö kommun 53

54 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 77% % % 87% 86% Sävsjö 89% % % % % 90% 91% Sävsjö Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 54

55 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 85% 83% % % % % 80% 2005 Tranås % 89% % % % 94% Tranås Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 55

56 Här i Vaggeryd har vi gjort 3 passager med förstärkt belysning, samt drygt 100 m GC- väg vid norra rondellen i Vaggeryd. Ganska små åtgärder, men som på ett bra sätt styrt upp gång- och cykeltrafiken runt rondellen. Jan Askehag Arbetsingenjör 56

57 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% % % 82% % % 2005 Vaggeryd 95% 96% % 92% 92% 93% % 2012 Vaggeryd Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 57

58 Uppföljning av trafiksäkerhet i Vetlanda kommun 2012 Vetlanda kommuns mål är att tillgängligheten och säkerheten ska bli bättre i trafiken. Framgångsfaktorerna för att uppnå målet är flera. Här redovisas de fem områden där Vetlanda kommun inriktar sitt trafiksäkerhetsarbete. 1. Minska halkolyckor Halkolyckor för gående och cyklister är kanske det största trafiksäkerhetsproblemet. Följande insatser görs för att minska halkolyckor: - prioritera gång- och cykelvägar vid snöröjning och halkbekämpning - subventionera priset på halkbroddar. Under vintern 2011/12 såldes 650 broddar och lika många förväntas säljas i år. - en påse sand. Vi tillhandahåller sand för att boende på ett enkelt sätt ska kunna sanda vid sin bostad. Under vintern 2011/12 delades 7000 påsar ut. - prioritera grusupptagning på våren 2. Påverka trafikantbeteenden Att följa spelreglerna i trafiken är avgörande för en bra trafiksäkerhet. Följande insatser görs på området: - information till föräldrar i årskurs 8 med fokus på moped och hjälmanvändning - don t drink and drive på gymnasiet - ökat reflexanvändande genom årlig kampanj. I år har 4000 reflexer delats ut. - stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljöer där oskyddade trafikanter vistas, genom generell sänkning av högsta tillåten hastighet från 50 till 40 och genom fysiska åtgärder. Förändrade hastigheter i tätort har varit ett stort tag under 2012 i höglandskommunerna där NTF har varit pådrivande. - vi har fått statsbidrag för projektet Cykla! Cykelplan för Vetlanda kommun som kommer att löpa under

59 3. Bygga om trafikmiljöer Ombyggnader av trafikmiljön har under flera år haft fokus på barn och ungdomars möjlighet att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar. Följande insatser har gjorts på området: - ca 1 km cykelväg har färdigställts/påbörjats under år tre gång- och cykelpassager på 60-sträckor har byggts om. 4. Säkert arbete på väg I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med fastlagda rutiner för att uppnå en säker arbetsplats. Vi arbetar med följande: - anvisningar utarbetas både för drift- och anläggningsarbete. Gäller både för egen regi och externa jobb. - utbildning i Arbete på väg med fastlagda intervall. - tydliggöra samordningsansvar, BasP och BasU. 5. Olycksuppföljning I samverkan med Höglandskommunerna är målsättningen att dokumentera alla insatser som polis, räddningstjänst och ambulans genomför vid trafikolyckor. Informationen ska kunna redovisas årligen i Tekniska nämnden och ligga till grund för prioriterade insatser. - utredning av vilka rutiner vi ska ha för dokumentation i Gis-verktyg, analys och redovisning samordnat på Höglandet har påbörjats Gunnar Elmeke Teknisk chef 59

60 Bälte 2012 Vetlanda 95% 90% 85% 80% 78% 84% 80% 79% 86% 87% 93% 92% 85% 91% 82% 92% 90% Vetlanda 75% 70% Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 60

61 Organisation I Värnamo kommun är miljö- och stadsbyggnadsnämnden trafiknämnd sedan Tekniska nämnden är kommunala väghållare. Tekniska kontoret har inte använt NTF:s tjänster under året. Skolbarnens trafikkalender Trafikkalendern delas ut till elever i årskurs F-6 i Värnamo kommun i samband med höstens skolstart. Genom detta tas trafikfrågor upp kontinuerligt under hela läsåret. Fysiska åtgärder Kommunen har fortsatt med arbetet att bygga separata gång- och cykelvägar bl.a. för att knyta ihop cykelstråken samt att tillgänglighetsanpassa passager och busshållplatser. Se exempel nedan. Arbete med Enkelt Avhjälpta Hinder (EAH) i kommunen med bl.a. tillgänglighetsanpassning av befintliga passager, övergångsställen och hållplatser. Byggt gång- och cykelväg på gamla banvallen mellan Åminne (Örtebro) och Hånger. Byggt separat gång- och cykelväg vid Götavägen mellan Uddebovägen och Mossle tpl. Byggt gång- och cykelväg vid Trälleborgsskolan mellan Trälleborgsparken och Kolonigatan. Byggt ny tillgänglighetsanpassad passage på Växjövägen (med stadsbidrag). Byggt ny tillgänglighetsanpassad passage på Jönköpingsvägen (med stadsbidrag). Byggt ny tillgänglighetsanpassad busshållplats 3029 på Malmgatan (med stadsbidrag). Byggt ny tillgänglighetsanpassad busshållplats 3063 vid Bors station (med stadsbidrag). Byggt ny tillgänglighetsanpassad, hastighetsdämpande passage på Storgatan vid Skolgatan. Siktskymmande växtlighet En kontroll av träd och buskar längs allmänna gator och vägar gjordes i somras i kommunens alla större orter. Ett informationsblad delades ut till berörda och ett stort antal fastighetsägare åtgärdade växtligheten med en ökad trafiksäkerhet som följd. Emelie Norén Trafikingenjör 61

62 Bälte % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% 94% % 92% % % 2005 Värnamo 84% % % 95% 94% 94% % 2012 Värnamo Olyckor Serie Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 62

63 Hastighetsöversyn och införandet av nya hastigheter inom tättbebyggda områden i Jönköpings län Under 2012 har Trafikverket Region Syd arbetat vidare med kommunernas översyner av hastighetsbegränsningarna inom tättbebyggt område och medverkat till att planerade översyner färdigställts. Hastighetsöversynen har stor betydelse på lång sikt vad gäller trafiksäker-het, miljö, tillgänglighet och stadskaraktär och när det gäller valet av hastighetsbegränsning är utgångspunkten att den påverkar det transportpolitiska funktionsmålet. I maj 2007 beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om att införa nya hastighetsgränser. För Trafikverket och kommunerna innebär beslutet att hastighetsbegränsningar i intervaller om 10 km/h från 30 km/h till 110 km/h kan användas vid beslut om högsta tillåten hastighet. Vanligtvis används metoden Rätt fart i staden vid en översyn av hastighetsbegränsningarna. Trafikverket i Region Syd har, sedan arbetet med den kommunala hastighetsöversynen startade, strävat efter att skapa en samsyn och samverkan mellan grannkommuner och mellan kommuner och Trafikverket. I detta arbete har NTF i Jönköpings län haft en betydande roll, som samlande, pådrivande och stödjande part. Trafikverket i Region Syd har haft stor nytta av NTF Jönköpings engagemang i frågan genom att underlätta dialogen med kommunala företrädare. NTF i Jönköpings län har i sin kommunala dialog också bidragit till en samsyn kring hastighetsöversynsarbetet i Jönköpings län. Med benäget bistånd från Kerstin Erlandsson på Länsstyrelsen i Jönköpings län kunde vi under året införa nya hastigheter inom totalt 53 tättbebyggda områden i Aneby, Eksjö, Gislaveds, Jönköpings, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Genom NTF:s aktiva engagemang finns nu också färdiga hastighetsöversyner för Habo, Gnosjö, Mullsjö och Vaggeryds kommuner, vilka kan användas vid införandet av de nya hastighetsgränserna i dessa kommuner. Vi tror att NTF i Jönköpings län även fortsättningsvis kan ha en viktig roll i arbetet genom att vara en plattform för att kommunicera förändringarna på kommunala vägar med kommunikativa åtgärder. Trafikverket Region Syd, Lokalkontoret i Jönköping Stefan Johansson, Lars Lundberg, Per Johansson och Mattias Holmqvist 63

64 Landstinget i Jönköpings län stöttar trafiksäkerhetsarbetet i länet genom ett årligt verksamhetsbidrag till NTF och ett aktivt deltagande i styrelsearbetet. Därutöver arbetar Landstinget med trafiksäkerhet inom följande områden: STRADA. Personskador i trafikmiljö registreras via samtliga akutenheter. Materialet används för att analysera olycksorsaker och ge konkreta förslag på åtgärder för att förebygga trafikolyckor. Inom alkoholområdet är trafiknykterhet en prioriterad fråga för Landstinget. SMADIT (tidigare Snabba ryck ) och Don t Drink & Drive ingår i detta arbete. Via folkhälsoråden i länet bedrivs aktiviteter för ökad trafiksäkerhet. Ett exempel på detta är hälsoveckorna där bland annat MHF, NTF och Polisen deltar. Andra exempel är särskilda satsningar för säkrare övergångsställen, reflexanvändning, cykelhjälmsanvändning hos ungdomar, kampanjer för att använda broddar/sandning vintertid samt insatser för minskning av bilinbrott. Via delad finansiering med länets kommuner har trafiksäkerhetsfilmer visats på skärmar i länets matvarubutiker. Kortfilmerna har bland annat berört vikten av uppmärksamhet vid övergångsställen, alkohol och trafik samt användandet av cykelhjälm. I det interna arbetet kommer trafiksäkerhet in som en del i upphandlingar av fordon vad gäller krocksäkerhet, miljö och driftekonomi. Bilarna ska uppfylla skarpa miljö- och trafiksäkerhetskrav. Alkolås finns i alla specialfordon inom Landstinget. Landstingets kansli har genomfört en miljö- och hälsovecka för personalen där trafiksäkerhet har lyfts upp bland annat utifrån perspektivet cykla- och gå till jobbet samt cykelservice. Förarutbildningar genomförs kontinuerligt för anställda som kör mycket i tjänsten. I dessa behandlas säkerhetsutrustning, säkert trafikbeteende, sparsam körning och samarbete med Polisen kring trygga transporter. Tekniska och samhällsplanerande insatser samt trygga utomhusmiljöer för att förhindra fallskador har även bäring på trafiksäkerhet. Blivande och nyblivna föräldrar informeras om användning av bilbarnstol via MVC och BVC. Reflexer delas ut till nyfödda barn och deras föräldrar. Jesper Ekberg Folkhälsochef Landstinget i Jönköpings län 64

65 Trafiksäkerhetsarbetet i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. Under det gångna året har poliser i Jönköping, Habo och Mullsjö genomfört ett omfattande och bra arbete med inriktning på att minska antalet olycksdrabbade i trafiken. Huvudsakligen har detta arbete rört förare och fordonskontroller. Kontrollerna har vanligen haft en direkt inriktning, men det ena förtar inte det andra. Har polisen en hastighetskontroll så kontrolleras även bältesanvändning, nykterhet och fordonets beskaffenhet. Vidare har focus ökats när det gäller oskyddade trafikanter, gående och cyklister. Främsta anledningen till en ökad bevakning beror på att cyklandet har ökat och därmed också olyckor som kan hänskjutas till gående och cyklister. Exempel: Under hösten genomfördes två större kontroller mot cyklister där inriktningen var belysning efter mörkrets inbrott samt cyklisternas val av vägar. Val av felaktiga vägar kan ta sig uttryck som att cykla på trottoar samt cykla mot enkelriktat. Vidare har man i Jönköping Ö Storgatan som endast är avsedd för gående. Under dessa två dagar som bestod av en kväll och en dag rapporterades cirka 130 cyklister för beteendefel och direkta brister på utrustning (belysning). Mycket finns att göra på området oskyddade trafikanter och förhoppningen är att vi skall kunna utöka antalet kontroller i närtid. Bilden är tagen i Norrahammar under hösten 2012 under hastighetsveckan. Bilden föreställer två hundförare och en polis med trafiken i blodet d.v.s. B Hultqvist. Ja de båda hundförarna är Håkan Samuelsson och Olle Hult. Foto: Christer Sandberg 65

66 De siffror som redovisas gäller Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Nykterhetskontroller utandningsprov har genomförts under året varav 86 har misstänkts för rattfylleri och 50 för grovt rattfylleri. En minskning av antal misstänkta har skett. Drograttfylleri Till antal har drograttfylleri gått om rattfylleri/grovt rattfylleri under året. Antalet misstankar blev 179 under år En orsak kan vara att yrkeskompetensen har ökat när det gäller att upptäcka drograttfylleri. Bälteskontroller Kontroller med inriktning bälte och hjälm är också utförda. Under året har 213 rapporterats för att ej ha använt bilbälte. Inkluderar även förare av bil där barn varit obältade. Hastighetskontroller Under året så har ett stort focus lagts vid hastighetskontroller främst med viss övervikt till överträdelser inom tätbebyggt område och utanför skolor. Under år 2012 har 1371 personer rapporterats för hastighetsöverträdelse. Samverkan Det viktigaste i arbetet med trafiksäkerhet är behovet av att kunna agera gränsöverskridande. Det gör arbetet både roligare och mer effektivt. Jag tror mig våga påstå att vi har nått en bra bit på vägen med det krävande och aldrig sinande arbetet som trafiksäkerhet innebär. Här skulle jag kunna göra en hel lista med företag, myndigheter och organisationer som tillsammans arbetar sida vid sida, men ingen nämnd ingen glömd. Christer Sandberg och Adrian Prodromou 66

67 Trafiksektionens beteendegrupp Samarbetet med NTF har under året utvecklas ytterligare. Vi har fortsatt med flödesmätningar vid våra hastighetsprojekt. Bältesmätningar har sedan länge legat till grund för våra satsningar i de komm ner som är sämst i länet. Bälte i buss Förra våren påbörjade vi en satsning med att kontrollera bältesanvändning i buss. NTF påvisade att användningen hos busschaufförer var dålig vilket gjorde att vi fick upp ögonen för problemområdet. Vi kommer att fortsätta med dessa kontroller och har med NTF diskuterat hur de kan hjälpa oss med mätningar i buss. Oskyddade trafikanter För att nå nollvisionsmålet måste vi satsa på de oskyddade trafikanterna. Med hjälp av STRADA har vi identifierat farliga platser för denna kategori. Klostergatan är en sådan plats och vi har arbetat för att via media göra medborgare och Kommun medvetna om problemet. Efter flödesmätningar på Klostergatan har vi konstaterat att det är inte hastigheten som är problemet utan trafikmiljön på gatan. Det behövs stora åtgärder i trafikmiljön för att komma tillrätta med problemet. 67

68 Cyklister- oskyddade trafikanter Cyklister tillhör de oskyddade trafikanterna och vår satsning fortsätter. Våra målgrupper är cyklisten men även Kommunen för att få ett bättre utbyggt cykelvägnät i centrala Jönköping. Kökrockar Ett annat problemområde som vi arbetat med under ett antal år är kökrockarna mellan Jönköping och Huskvarna. Nu verkar det som våra satsningar ger resultat eftersom Trafikverket presenterat en åtgärdsplan för vägsträckan. NTF har tillsamans med Polisen arbetat målvedvetet för en förändring. 68

69 Cirkulationsplats Enligt en undersökning som försäkringsbolaget IF gjort retar sig trafikanter på följande saker i trafiken. Ett: förare som inte använder blinkers, två: bilister som ligger för nära, tre: förare som pratar i mobil när de kör. När det gäller mobilanvändning vill man inte lagstadga men korta avstånd arbetar vi aktivt med på E4. Vi har också satsat på att kontrollera teckengivning i cirkulationsplats. Med hjälp av mätningar gjorda av NTF ser vi att kontrollerna ger resultat och vi kommer att fortsätta satsningen. Bilder från J-Nytt samt Polisen Trafikpolis Rolf Högberg 69

70 Räddningstjänsten i Jönköping Arbetet med trafiksäkerhet i Jönköpings kommun bedrivs tvärsektoriellt mellan olika aktörer. En trafiksäkerhetssamordnare finns på Stadsbyggnadskontoret och arbetet ingår som en del i kommunens arbete med Trygghet och säkerhet som är ett av Kommunfullmäktige beslutat handlingsprogram. I arbetsgruppen för trafiksäkerhet träffas kommunens förvaltningar, polisen, Trafikverket och frivilligorganisationer för att gemensamt analysera problemen och diskutera olika åtgärder. I ett delprogram för Trafiksäkerhet har kommunen formulerats mål och angett riktningen för trafiksäkerhetsarbetet. Under året har ett nytt trafiksäkerhetsprogram antagits av Stadsbyggnadsnämnden. Programmet har arbetats fram i samarbete med bl.a. Trafikverket, landstinget, polisen och NTF. Kommunen har utarbetat riktlinjer hur trafiksäkerhetsarbetet ska beaktas och prioriteras i plan- och tillståndsärenden när det gäller befintliga och nya etableringar av skolor, förskolor och friskolor. Under året har vi fortsatt att förbättra trafiksäkerheten genom att tillskriva markägare att åtgärda häckar, buskar och träd som skymmer sikten vid vägkorsningar, vägmärken m.m. Under året har ett antal skolor, genom den lokala styrelsen, uppmärksammats om trafiksituationen runt skolan. Syftet är att uppmärksamma föräldrarna på de trafikproblem som finns runt skolorna och få dem att ändra sitt beteende. Elever som åker till och från skolan med skolskjuts får en årligt återkommande utbildning i trafiksäkerhetsfrågor och utrymningsövningar. Samtliga skolskjutsfordon har dessutom genomgått en extra fordonskontroll utförd av personal från NTF och polisen. Under 2012 har utbildning i kommunens skolor bedrivits, bl a avseende mopedsäkerhet i årskurs 8. Olika informationskampanjer, så väl nationella som lokala har bedrivits. En gemensam olycksutredningsgrupp har gemensamt undersökt svåra olyckor på kommunalt vägnät och deltagit i Trafikverkets utredningar på det statliga vägnätet. Fredric Jonsson 70

71 Ung Säkerhet Höglandets Räddningstjänstförbund Höglandets Räddningstjänstförbund HRF (Vetlanda och Nässjö kommuner) genomför utbildning för barnen från sex år upp till andra året på gymnasiet, utbildningarna innehåller brand och trafikkunskap. Förskoleklass 6 åringar Här är vi ute och berättar en brandrelaterad saga och pratar om hur man larmar via SOS. Vi låter barnen och personalen visa oss en utrymningsövning. Barnen får även prova på att släcka brand i ett hus som är målad på en plywoodskiva med luckor som fälls när de lyckas. sklass 3 Vi lämnar ut ett teoretiskt brandmaterial från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSP. Vi lämnar även ut ett trafikmaterial som är inköpt från Malmö stad. Detta material lämnas ut till skolorna och gås igenom tillsammans med pedagogerna med hjälp av personal från HRF. Efter det sköter pedagogerna själva undervisningen. sklass 5 Liksom i årsklass 3 lämnar HRF ut både ett brand och trafikmaterial. Undervisningen genomförs på samma sätt som årsklass 3. sklass 7 I årsklass 7 handlar utbildning mycket om attityd och beteende. Här är HRF och Polisen ute tillsammans och visar en film om anlagda bränder.programmet innehåller både brand och trafikkunskap. Detta körs klassvis och lektionerna är på cirka en timma per klass. sklass7 programmet är igång i Nässjö kommun och under uppstart i Vetlanda kommun. sklass 2 Gymnasiet Ung Säkerhet mot gymnasiet handlar om attityder i trafiken och vilka förödande konsekvenser det kan få att ta felaktiga beslut. Alla åk2 elever i kommunen är delaktiga under 2 timmar på brandstationen i Vetlanda där de får en väldigt ärlig bild av den verklighet som Rtj, ambulans och 71

72 polis kan möta vid en trafikolycka, den verklighet som faktiskt förekommer i Vetlanda kommun. Fokus läggs på att försöka ändra attityden hos ungdomarna och få dem att aldrig hamna i en situation själva med dessa konsekvenser som följd, att aldrig utsätta sig själv eller andra medmänniskor för onödig fara pga av felaktiga beslut i trafiken. De två timmarna bygger på öppna dialoger mellan instruktören och eleverna och allt som sägs där inne stannar där. Vi visar filmer och återberättar hur vår verklighet ser ut ute på skadeplats både med bilder och detaljerade beskrivningar, vi betonar vikten av att ett felaktigt beslut som att köra bil alkohol/drog påverkad, vårdslöst eller när man är trött kan avgöra hur elevernas och de anhörigas framtid kommer att se ut, både rättsligt samt att behöva bära med sig detta resten av livet! Det skickas runt bildelar som vi själva klippt bort i syfte att både få se och känna hur hård en bil är och att det är människan som sitter i den eller som blir påkörd som kommer att ta mest skada, inte bilen. För att hedra de omkomna personer vi pratar om under utbildningen tänds alltid ett ljus längs fram i lektionssalen, denna symboliska handling betonar även vikten av att detta är verklighet, inte något påhittat utan en verklighet som vi alla tillsammans ska förebygga bort för att slippa fler tragiska händelser ute på vägarna som orsakas av fel attityd! Detta koncept prövades för alla åk2 elever i Vetlanda kommun under 2012 och har slagit mycket väl ut, det har numera ersatt tidigare Dont drink & Drive kampanjer och körs nu under våren 2013 igång igen. Konceptet är presenterat i Nässjö kommun och det kommer snart att genomföras en provomgång på fyra klasser där. Även Eksjö har fått upp ögonen för detta och under januari 2013 kördes denna utbildning för Nifsarps Gymnasiet med positiva effekter vilket resulterat i att vi kommer att fortsätta med alla kommande åk2 elever framöver. Övrigt sklass 3 gymnasiet Förberedelse för vuxenlivet genomförs av ett försäkringsbolag, bank, arbetsförmedlingen och skatteverket. Man tar upp att det är viktigt med försäkringar när man flyttar hemifrån som hemförsäkring, försäkring på fordon och vad som kan hända när man inte har någon försäkring, hur farligt det kan vara att ta olika lån som t ex sms-lån och viktigt det är att börja pensionsspara, att man ska anmäla sig arbetsförmedlingen och söka arbete när man slutar skolan, att det viktigt att betala skatt mm. HRF planerar detta i samverkan med berörda i Vetlanda kommun. Bruno Pilåsen Insatsledare/Kris och beredskap 72

73 Trafik- och säkerhetsdag på Högskolan Trafik- och säkerhetsdagarna 26 mars och 12 september har varit en aktivitet som anordnats på högskolan i Jönköping en till två gånger per år. Aktörer och medarrangörer har varit NTF, Polisen i Jönköping, Kommunen i Jönköping, Länstrafiken, Länsförsäkringar, CE reflex, Haralds cykel, Jönköpings Studentkår, Studenthälsan och vid ett par tillfällen även Räddningstjänsten i Jönköping. Tanken med dagen har varit att främja säkerheten för studenterna i trafiken att stimulera till att använda cykeln som färdmedel alternativt att åka med kollektivtrafik. Länsförsäkringar och räddningstjänsten har lyft perspektivet säkerhet i hemmet framförallt vid brand. Genom att vara synliga för studenterna har vi alla aktörer önskat att uppmärksamma studenterna på säkerhetsaspekter i trafiken och hemmet. Helena Ekblad, Studenthälsan Högskolan Jönköping 73

74 74

75 Under 2012 har Höglandets Bilkår varit delaktiga i olika informations aktiviteter. Under år 2012 har Höglandets Bilkår genomfört en rad olika uppdrag för NTF. Uppdragen har varierat mellan mätningar, utdelning av flygblad och affischeringar runt Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. I maj månad gjordes en cykelhjälmsmätning både morgon och kväll i Sävsjö och Eksjö. I denna mätning ingick även mopedhjälm en av dagarna i Sävsjö. Vad våra medlemmar kunde se var det ganska genomgående att i den yngre åldern var cykelhjälmen i nästan alla fall på, men att i den högre åldern var det sämre med hjälmen och detta var riktigt klart ju närmre 15 års strecket barnen kommit. Mellan till har Höglandets Bilkår varit delaktiga i insatser gällande nykterhet, hastighet och bälte i bil. Den allmänna uppfattningen när vi delat ut flygblad är att de tre punkterna är en självklarhet. Uppdragen har tyvärr inte varit inriktade på kvällstid då de som kanske behöver få informationen är ute, gällande yngre bilförare och medpassagerare. Den personliga kontakten försvinner lite men däremot v50 insatsen har varit inriktad på restaurang och krogmiljön där vi tycker att vi har fått ett riktigt bra bemötande från restaurang/kaffe och krogägarna. Alla var mycket positiva till kampanjen och vi i Höglandets Bilkår gjorde även en extra insats genom att fråga butiksägare om vi fick sätta upp planscherna vid deras kassor, vilket vi fick i alla affärer. Vi fick även lägga flygblad som kunderna kunde ta. Mycket positiva och tillmötesgående insatser tycker vi på Höglandets Bilkår. Vi Tackar för ett gott samarbete under Och hoppas på nya utmaningar framöver. Rosita Kåresved Höglandets Bilkår 75

76 Motormännens lokalklubb i Jönköping M:s vägombudsbil har rullat på våra vägar i länet under maj, juni och juli Arbetsuppgifterna har varit att inventera vägar och rastplatser i Jönköpings län, samt bistå trafikanter vid behov. Några aktiviteter som vi genomfört och deltagit i. Tjejvättern, Halvvättern och Vätternrundan som funktionärer samt transport av skadade. Bilträffar under juni och juli Inventerat våra vägar i länet. Inventerat våra rastplatser. Kontrollerat hastigheten på den tunga trafiken på 50, 70 och 90/km sträckor. Residensrallyt British Motor Meet i Mariestad Skövde. Användandet av mobiltelefoner under körning i Jönköping. Hur många som går mot rött på våra övergångsställen i Jönköping. Utfärdat 150 internationella körkort. Anordnat studiebesök på företag. Vi har haft ett trevligt år i klubben med våra trafikanter på våra vägar i länet. Leif Tellfjord 76

77 Jönköpings Civilförsvarsförening Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation. Vi arbetar med svenska folkets säkerhet, trygghet, skydd och överlevnad. En huvuduppgift vi har är att lära människor att klara sig i utsatta lägen. Den kunskapen lär vi ut genom korta kostnadsfria kurser, exempelvis HLR HjärtochLungRäddning. Förmedlar och säljer även Hjärtstartare. Vi tycker att det är viktigt att människor i alla situationer är kapabla att ta ansvar för sig själva. Till utbildningsverksamheten har vi fyra egna instruktörer i föreningen. Vi bidrar också med frivilliga resursgrupper (FRG) till kommunen och blir på så sätt en kugge i samhällets krishanteringssystem. Det uppdraget genomför vi i samarbete med Räddningstjänsten. Vi samarbetar också med Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap (MSB) och Energimyndigheten. Under 2012 utförde vi uppdrag åt NTF. Intervjuade bilförsäljare och presumtiva bilspekulanter samt tog in enkäter av bilkunder. Ett stimulerande uppdrag som gav ett bidrag till förenings kassa. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med NTF. Lars Bergquist, sekreterare 77

78 Cykelfrämjandet Vetlanda Verksamhetsåret 2012 inleddes med årsmöte i Allianskyrkan den 5 Februari 2012 i närvaro av 46 personer. Curt Fredriksson avgick ur styrelsen och ersattes av Alf Karlsson. Anders Axelsson Björköby stod för underhållningen. Styrelsen har under året bestått av ordförande Kent Lind, kassör Inger Nykvist, sekreterare Carina Karlsson, samt övriga ledamöter Anne-Marie Ek, Alf Karlsson, Kurt Nykvist och Ingvar Karlsson. Revisorer var Inger Edeborg och Laila Folkesson. Trafikansvarig har styrelsen varit och ansvariga för hemsidan Jan Larsson och Ingvar Karlsson. Styrelsen har haft 6 protokollförda möten för uppläggning och planering. Cykelsäsongen började med en introduktionskväll då Lena Högberg Åsenhöga medverkade och berättade om sin cykelresa mellan Barcelona och Marrakesh. Vårens och höstens program presenterades. Under året har vi haft 15 kvällsturer och 11 förmiddagsturer, några av dem i samband med studiebesök som skett i samband med NBV. Deltagarantalet har i snitt varit på måndagsturerna 37 st. och på torsdagarna 20 st var medlems antalet 107 st. Vårens cykelturer avslutades med cykling till Föredadammen, där vi gick en tipspromenad och grillade korv. 27 stycken deltog den kvällen. Vid höstens av slutning deltog 43 stycken. Vi cyklade till korpstugan i Östanå. Till årets Cykelfrämjare utsågs Eivor Lindqvist och cykeln vanns av Kent Lind. Vi åt en god kycklingsallad och kaffe med kaka. Vi aktiverade också hjärnan lite med några ja och nej frågor. Vi har i samband med NTF räknat användandet av cykelhjälmar och bilbälten. Vi tackar alla deltagare för det gångna året och hoppas att vi ses vid cykelturerna Carina Karlsson Cykelfrämjandet 78

79 InsiktUtsikt InsiktUtsikt är länets organisation för ANDT förebyggande frågor. Organisationen består av representanter mellan Länsstyrelsen-, Landstinget-, Regionförbundet och Polismyndigheten i Jönköpings län, länets 13 kommuner samt en mängd andra aktörer och frivilligorganisationer. Dessa aktörer är organiserade i en styrgrupp, en beredningsgrupp, en samrådsgrupp samt olika arbetsgrupper. Visionen för Insikt/Utsikt är att Jönköpings län ska vara fritt från skador av alkohol och tobak samt fritt från narkotika, dopning och missbruk och beroende av läkemedel. Vi vill att allas uppväxt ska vara fri från alkohol, tobak, narkotika och dopning. Inom insikt/utsikt arbetar vi efter en handlingsplan som vi gemensamt arbetat fram, där har vi nio delmål som vi fokuserar på fram till Olika aktörer inom organisationen har ansvar för olika aktiviteter inom dessa delmål. Uppföljning av delmålen sker årsvis. NTF är representerad i Samrådsgruppen med aktörer från ideella sektorn tillsammans med Länsstyrelsen-, Landstinget-, Regionförbundet- och Polismyndigheten i Jönköpings län samt övriga aktörer likt Studenthälsan med flera. Fokus för denna grupp är att samverka kring gemensamma insatser likt utbildningar, informationsspridning och kampanjer för att få maximal genomslagskraft. Exempel på Polisens ansvarsområden; Polisen har ett ansvar i delmål 3- Förbättrad kunskap om alkohol-narkotika-tobak- och dopningssituationen i länet när det gäller kartläggning av tillgänglighet, konsumtion och effekter inom området. Ett annat delmål är Förbättra arbetet med att begränsa tillgängligheten av alkohol och tobak i länet (delmål 6). Här arbetar polisen enligt metoderna Ansvarsfull Alkoholservering samt Kronobergsmodellen som innebär förverkande av minderårigas alkohol i syfte att begränsa 79

80 mängden alkohol i våra centrummiljöer. Dessutom kan vi genom denna kontakt arbeta mot langare som förser ungdomar med alkohol. Vi samverkar med tullen gällande både operativt arbete och informationsdelning. Polisen genomför även tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Delmål 9 Förbättra arbetet med att minska alkohol och droger i trafiken. Polisens uppgift är att utföra förarkontroller, tillämpa Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken (SMADIT), verka för att arbetsgivare monterar alkolås i sina tjänstefordon samt medverka vid informationsinsatser ang. trafiknykterhet. Polisens roll i SMADIT är att erbjuda och motivera för att flera rattfyllerister ska påbörja behandling. Inom InsiktUtsikt finns en arbetsgrupp för SMADIT med Polismyndigheten- och Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med kommunerna representerade. I denna grupp arbetar man tillsammans med att utveckla SMADIT arbetet. Emma Thor, ANDT samordnare Länsstyrelsen i Jönköpings län Ingemar Ericsson, Processutvecklare BF Länspolismästarens stab 80

81 Vändpunkten Vändpunkten är en kommunal verksamhet som består av 4 olika delar. Vi vänder oss till ungdomar i Jönköpings kommun. Stödcentrum för unga brottsutsatta är en del och där vänder vi oss till ungdomar som varit utsatta eller bevittnat brott. Vi erbjuder samtalsstöd och information om rättsprocessen. Vi arbetar också med Medling vid brott, där vi erbjuder ett samtal/möte mellan brottsutsatt och gärningsperson. Båda dessa verksamheter är frivilliga att delta i för ungdomarna. De andra två delarna är verkställande av Ungdomstjänst och Ungdomsvårds domar. Företrädesvis är det ungdomar i ålder år som vi arbetar med. Ungdomstjänst innebär att man döms till att utföra ett antal timmars oavlönat arbete, det är också ett antal obligatoriska samtal som ingår. Den Ungdomsvård som vi ansvar för består av ett antal (vanligtvis 11 st) samtal med ungdomen, insatsen är individuellt anpassad och kan skilja sig åt. Som en del i genomförandet av domarna har vi under ett antal år haft ett samarbete med NTF. Vi har tillsammans med ungdomarna gjort studiebesök på NTF. Uppskattningsvis har det varit ca 5-6 besökstillfällen per/år. Innehållet har varit att få information om verksamheten i stort, men även samtal om alkohol och droger i trafiken. Andra ämnen som har diskuterats har varit mopedkörning, körkortsfrågor etc. Vändpunktens personal är nöjda och tacksamma för samarbetet. För våra ungdomar är det viktig information som ges vid dessa studiebesök och vår förhoppning är att det kan ge ungdomarna en tankeställare i trafiksäkerhetsfrågor. Johan Eriksson Vändpunkten 81

82 Äldre rådet i Jönköpings län Inom NTF-organisationen i Jönköpings län finns ett äldreråd. Rådets uppgift är att på bästa sätt informera och utbilda de trafiksäkerhetsombud som representeras av de olika pensionärsorganisationerna. Äldrerådet har 2012 bestått av sju ledamöter samt en ordförande. Ordföranden utses av NTF i Jönköpings län. Ledamöterna representerar PRO, SPF, SPRF, SKTF, RPG samt SKPF. Därutöver finns minst ett trafikombud i varje pensionärsförening, (totalt cirka 190). Under 2012 har följande personer ingått i styrelsen; Conny Qvarnström ordförande, ledamöter Leif Pettersson sekreterare PRO, Göte Andersson PRO, Ann-Mari Jörnbom PRO, Torbjörn Eek SPF, Bengt Enell SPF, Kurt Andersson SKPF, Curt Ankarberg RPG. Äldrerådet har haft fem ordinarie sammanträden. Dessutom har ordföranden samt sekreteraren deltagit i arbetsmöten för planering och analyser. Ordföranden har också deltagit i styrelsen samt arbetsutskottet i NTF. Den 24 april anordnades en trafikkonferens på Holmgrens bil AB i Jönköping. Konferensen var välbesökt, då inte mindre än sjuttio trafiksäkerhetsombud hade anmält sig till konferensen. Som föreläsare deltog Åke Qvarnström samt Daniel Qvarnström från NTF, Bengt Hultqvist från polisen, Mattias Holmqvist från Trafikverket samt Stefan Eriksson från Holmgrens bil. Ämnesområdena var: -Oskyddade trafikanter med speciell tanke på äldre. -En ny hastighetsmätningsmetod som NTF Jönköping har utverkat som först i landet. -Hastighetsöversynen på det statliga och kommunala vägnätet. -Stefan Eriksson visade också ett antal bilar som lämpliga fordon för äldre. Denna trafiksäkerhetskonferens kan anses var den viktigaste delen av äldrerådets verksamhet. Många ombud har hört av sig och i berömmande ordalag tackat för en mycket givande konferens. I detta sammanhang vill vi också tacka Stefan Eriksson och Holmgrens bil AB för ett positivt bemötande och ett stort intresse för trafiksäkerhet. Conny Qvarnström 82

83 Övergångsställe och gångpassage Två förslag som kan användas både som övergångställe och gångpassage. Dessa två förslag tycker även HSO är bra för deras medlemmar. 1. Gångpassage med refug 2. Övergångställe med refug 83

84 3. Gångpassage med sidklackar 4. Övergångställe med sidklackar 84

85 NTF i Jönköping En flexibel organisation Vi vet att kunskapen om trafikfrågor över lag kan bli bättre. Därför kan NTF i Jönköpings län erbjuda din skola, din förening eller ditt företag en mängd färdiga tjänster. Det handlar om allt från skräddarsydd föreläsning till temadagar och konferenser om trafiksäkerhet. NTF i Jönköpings län är en bred organisation med mångårig tradition och kunskap inom trafiksäkerhetsområdet. Varje år samarbetar vi med ett stort antal aktörer och myndigheter, bland annat Landstinget, Polisen, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, olika företag och flertalet kommuner. Genom att ständigt bredda vårt kontaktnät innehar NTF en unik kunskap om Trafiksäkerhetsfrågor på såväl lokal som nationell nivå. Varje år informerar, undervisar och hjälper vi ett stort antal skolor, föreningar och företag. ligen besöker vi 20-talet skolor i Jönköpings län och träffar därmed tusentals barn, ungdomar, lärare och rektorer. NTF Jönköping skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter kundens behov. Det betyder att vi utgår från din skolas, ditt företags eller din organisations problem eller frågeställning. NTF i Jönköpings län kan erbjuda: Ditt företag/kommun/organisation Utformning av trafiksäkerhetspolicy Utbildning av chefer Utbildning personal Sammanför olika aktörer Ordnar konferenser eller temadagar inom trafiksäkerhetsområdet. Utforma projektförslag Utforma Trafiksäkerhetsprogram Din skola/rektorsområde Föreläsningar om trafiknykterhet, trimmade mopeder, hastighet och konsekvens, säker cykling och cykelhjälm, barn i bil och mycket annat. Anordna temadagar med föreläsning och aktivitet utomhus. Utbilda lärare, rektorer och övrig skolpersonal. 85

86 NTF i Jönköpings län Vi utbildar Vi förändrar Vi påverkar VI FÖRMEDLAR vi finns välkommen att kontakta oss på telefon

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation

28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation 28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation NTF när det gäller trafiksäkerhet en länk mellan förvaltning och den enskilda människan NTF när det gäller trafiksäkerhet en länk mellan

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogram Trafiksäkerhetsprogram 2007-09-19 Beslutat i kommunfullmäktige 29 november 2007 1 (10) FÖRORD Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att revidera kommunens Trafiksäkerhetsprogram, vilket antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-04-22 126 Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS 2013-430 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation

28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation 28 sidor Utbildningar och tjänster för din utåtriktade kommunikation NTF när det gäller trafiksäkerhet en länk mellan förvaltning och den enskilda människan Så här arbetar vi NTF när det gäller trafiksäkerhet

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå Brödtext Punktlista nivå 1 Punktlista nivå 2 Brödtext Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun Ur innehållet Underlag - Mångårigt samarbete med Norrlands universitetssjukhus - Trafiksäkerhetsprogram - Trafikdatarapport

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING NTF Jönköpings län Verksamhetsberättelse 2007 INLEDNING... 3-7 OLYCKSSTATISTIK... 8 NTF, EN PARAPLYORGANISATION...

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun MINNESANTECKNINGAR Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun Beredning: Beredning för samhällsutveckling Uppdrag: Trygg och säker kommun Tid: 27 september 2016 kl. 13:30-16:00 Plats: Stadshuset, Grå Närvarande:

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan, SMC, och SMC Stockholm svarar på mängder av remisser. Då det gäller trafiksäkerhetsplanen för Huddinge kommun vill vi påtala att kommunen helt

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005 2010 Projektdeltagare Trafikkontoret (tidigare gatu- och fastighetskontoret) Annika Feychting, projektledare Anna-Sofia Welander Leena Tiippana Krister

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

GataParks förråd, Svedala

GataParks förråd, Svedala 1 MINNESANTECKNINGAR TRAFIKSÄKERHETSRÅDET 2011-09-02 Plats och tid Närvarande Sändlista: GataParks förråd, Svedala Bengt Ohlsson, ordförande Tord Larsson, gatu- och parkchef Johanna Andersson, planeringsingenjör

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017

NTF:s Verksamhetsinriktning Förslag till Kongressen 2017 NTF:s Verksamhetsinriktning 2017-2019 Förslag till Kongressen 2017 NTF:s styrande dokument NTF arbetar med utgångspunkt i tre styrande dokument. Ett av dem har varit Strategisk plan för 2015-2017 som beskrev

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF Skola 1. Utbildning av personal i grundoch gymnasieskola Trafikundervisning i skolan förekommer idag i begränsad omfattning. I de lägre årskurserna kan den finnas kvar om än sparsamt. NTF kan påvisa för

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se

NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se NTF Sörmland-Östergötland - Blommenhovsvägen 26-611 39 Nyköping Tfn: 0155-29 02 29 Epost: sormland@ntf.se alt. ostergotland@ntf.se www.ntf.se/sormland - www.ntf.se/ostergotland 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010. Bilaga till tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetsnämnden

Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010. Bilaga till tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetsnämnden Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010 Bilaga till tjänsteutlåtande Gatu- och fastighetsnämnden 2004-04-18 APRIL 2004 Projektdeltagare: Gatu- och fastighetskontoret Annika Feychting,

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan Dnr Sida 1 (9) 2015-04-22 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar

Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar Utredare: Robert Bang räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö. 0371 82712 1. Inledning Allmänna utgångpunkter När en räddningsinsats

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4

Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Användning bilbälte 2016 NTF RAPPORT 2016:4 Resultat för NTF:s mätning av bilbältesanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering 3 5 Resultat 4 6 Diskussion

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2015 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 15 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

11 punkter för ökad trafiksäkerhet

11 punkter för ökad trafiksäkerhet Promemoria 1999-04-09 Näringsdepartementet 11 punkter för ökad trafiksäkerhet 1. En satsning på de farligaste vägarna 2. Säkrare trafik i tätort 3. Trafikantens ansvar betonas 4. Säker cykeltrafik 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Trygghetsbokslut 2010

Trygghetsbokslut 2010 Trygghetsbokslut 2010 10 Trygghetsbokslut Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 2010 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes 2010? 8 Vårt

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer