ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet är det svenska samhället till nytta. s. 4 Tillförlitliga affärer Efter ett decennium av tillväxt tappar allt fler företag förmågan och viljan att betala. s. 6 I hetluften Vi belyser debatten om skuldsättningen av barn och unga vuxna. s. 10 Foto: Inger Bladh Tufa tider? Aktiv Kapital är en ledande aktör i Europa inom inkasso och köp av förfallna bankfordringar. Ett samarbete med oss handlar om att frigöra kapital och förbättra er lönsamhet. Aktiv Kapital i Sverige ingår i koncernen Aktiv Kapital ASA som är noterad på Oslobörsen.

2 2 Annons Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso Annons Foto: Istockphoto Foto: 123RF Foto: Istockphoto För första gången belyser vi den viktiga roll inkassoföretagen spelar i ett samhälle, ekonomiskt såväl som moraliskt. Ett allt hårdare finansiellt klimat ställer högre krav på en respektabel inkassobransch med sunda principer. Vi bad därför branschorganisationen Svensk Inkassos ordförande Claes Månsson inleda denna bilaga med hur de ser på branschen och hur ett företag ska verka effektivt och vinstdrivande, utan att göra avkall på samhällets etiska principer. Inkassoföretagen spelar en vital roll i en marknadsekonomi och ser till att betalningsströmmarna lödar efektivt genom den svenska ekonomin. De centrala tjänster och produkter som branschen tillhandahåller näringsliv och förvaltning är fakturaadministration, reskontrahantering, inkasso, factoring samt fordrings- och fakturaköp. Inkassotjänsten är central och branschen återförde mer än 15 miljarder kronor till sina uppdragsgivare under Det är ett avsevärt belopp i absoluta tal, men också i jämförelse med andra sifror och uppgifter som presenteras i samhället. Beloppet motsvarar till exempel hela den satsning regeringen gör på företagandet i budgetpropositionen för 2009 och cirka 10 procent av nettotillväxten i hushållens låneskuld för Beloppen kommer inte endast inkassoföretagens uppdragsgivare i näringsliv och förvaltning tillgodo, även om det är för deras räkning som pengarna inkasseras. Indirekt kommer hela beloppet också de svenska hushållen till del, eftersom ökade levnadskostnader i form av höjda priser och avgifter skulle följa om inte leverantörerna fått in pengarna för de varor och tjänster som fakturerats. Det inkasserade beloppet motsvarar INNEHÅLL INTRODUKTION 4 AKTUELLT Så arbetar ett modernt inkassobolag 6 I SAMHÄLLETS TJÄNST I FOKUS Inkasso är mer än enbart ett kravbrev; socialt ansvarsfulla branschföretag fyller en viktig funktion i svensk marknadsekonomi 8 KREDITUPPLYSNING En ny kreditupplysningslag öppnar upp för nya möjligheter att få betalt cirka kronor per hushåll - ett belopp som motsvarar nästan en tredjedel av ett genomsnittligt hushålls bostadsräntor för ett år! Det är lätt att glömma bort att det alltid är någon som får betala priset vid utebliven betalning av korrekt utställda fakturor och i slutänden är det alltid den enskilde konsumenten som drabbas. De lesta svenska inkassoföretagen är medlemmar i Svensk Inkasso en branschorganisation som företräder branschen, medlemsföretagen och deras kunder, borgenärerna. Medlemsföretagen svarar för procent av den svenska inkassomarknaden. Svensk Inkassos främsta roll blir därför naturligt att etablera och upprätthålla god etik i inkassoverksamhet och delta i samhällsdebatten. Föreningen bedriver även utbildningsverksamhet i egen regi som säkerställer kunniga medarbetare och högkvalitativ tjänsteproduktion. De etiska regler som gäller för branschen medverkar också till tillförlitlighet och respektabilitet för de svenska inkassoföretagen och säkerställer en branschutveckling efter sunda principer. Inkassonämnden är branschens egen hedersdomstol som prövar anmälningar om övertramp av god inkassosed vare sig anmälan kommer från en borgenär eller en gäldenär. Oberoende företrädare för Svenska Bankföreningen, Sveriges Advokatsamfund, Finansbolagens Förening och Svensk Inkasso avgör de enskilda ärendena under ledning av en ordförande med domarkompetens. FÖRÄNDRING Claes Månsson, ordförande i Svensk Inkasso 10 KONSUMENTKREDITLAGEN Hur arbetar man för att minska möjligheten att skuldsätta barn under 18 år? 11 SKULDSANERING Vi sammanfattar den pågående insolvensutredningen, resultatet av 2008 års arbete, nuvarande fokus och vad som komma skall INTERNATIONELLT 12 TILLFÖRLITLIGA AFFÄRER UTOMLANDS Hantering av internationella fordringar? ÅTERKOPPLING 14 BRANSCHMÖTE 2009 Sammanfattning av inkassobranschens sammankomst den 7 maj på Grand Hotel i Stockholm PRODUKTION: Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE: Johan Månsson REDAKTÖR: Cindy Ahrnewald LAYOUT & REPRO: Primaform Produktion AB, TRYCK: DNEX/Sthlm, V-TAB/Aröd och MMP/Ö-vik PÅ OMSLAGET: Claes Månsson, Svensk Inkasso FOTO: Inger Bladh MEDFÖLJER SOM BILAGA I: Dagens Industri maj 2009 Webbplats: PROVISA INFORMATION AB Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare, Inger Ågren på

3 Vi har precis lagt en påminnelse i Evas väska. Med SMS skapar vi en enklare process och ger rätt budskap vid rätt tillfälle. En dialog som förbättrar din kundrelation. Vi tar kontakt med dina kunder där de är.

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS Det finns inga säkra siffror över hur många fakturor som sänds ut men den statliga utredningen Betalningstider i samhället, SOU 2007:55, uppskattar sifran till minst två miljarder fakturor per år. Branschorganisationen Svensk Inkasso, SI, tror dock att antalet fakturor kan vara betydligt ler. Under år 2008 ick medlemsföretagen i Svensk Inkasso in 7,4 miljoner nya inkassouppdrag, samtidigt som slutredovisning gjordes i 4,5 miljoner uppdrag. Totalt inkasserade inkassoföretagen runt 17 miljarder kronor samma år och tjänade cirka 1,8 miljarder netto. Mer än 15 miljarder av det inkasserade beloppet återfördes till uppdragsgivarna och kom tillbaka till näringsliv och förvaltning. Antalet nya inkassouppdrag ökar likformigt med en halv till en miljon inkassouppdrag per år och följer den allmänna utvecklingen i samhället. En ökad ekonomisk aktivitet och handel ger därmed en ökning av antalet fakturakrediter. Det går dock inte att utläsa något resultat av lågkonjunkturen från 2008 års statistik. Av drygt sju miljoner inkassokrav är det endast en miljon som går vidare till ansökan om betalningsföreläggande. En bedömning är att mer än hälften, kanske så många som två tredjedelar av dessa ansökningar leder till betalning eller uppgörelser och att ett betalningsföreläggande aldrig fastställs. Detta är viktigt eftersom det är först efter ett fastställt betalningsföreläggande som individen kan drabbas av en betalningsanmärkning - en notering i ett kreditupplysningsregister att betalning inte har skett i tid och på ett korrekt sätt. INKASSOFÖRETAGENS KUNDER FINNS i alla samhällssektorer. De som ställer ut lest fakturor och som svarar för de mest betydande delarna av alla de fordringar som inkassoföretagen arbetar med är: Kundföretagen kan välja mellan en eller lera av de tjänster och produkter som inkassoföretagen tillhandahåller, inkasso är dock den mest kända och centrala produkten. MED INKASSO MENAS inkassering av förfallna, obetalda och obestridda fakturor - tjänster och produkter som har sålts, levererats och nyttjats, men inte betalts enligt avtal. Kostnaden för inkassotjänsten avtalas mellan uppdragsgivaren (borgenären) och inkassoföretaget. Enligt svensk lag kan viss del av kostnaderna för tjänsten påläggas på den som orsakat betalningsdröjsmålet (gäldenären). Det är vanligt att inkassoföretagen prissätter sina inkassotjänster på ett sådant sätt att inkassokostnaden stannar på gäldenären. För närvarande motsvaras inkassokostnadsersättningen (den del som kan utkrävas av gäldenären) 160 kronor. Till kostnaden för inkasso kommer dröjsmålsränta till följd av förseningen. Om gäldenären inte betalar efter ett inkassokrav undersöker inkassoföretaget gäldenärens betalningsförmåga ännu mer noggrant. Om gäldenären bedöms kunna betala lämnar inkassoföretaget in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, som är ansvarig för den summariska processen. Kronofogdemyndigheten registrerade under 2008 cirka en miljon ansökningar om betalningsföreläggande, vilket är en ökning med cirka ärenden från Antalet ansökningar om betalningsförelägganden har ökat med cirka ärenden per år under de senaste 10 åren. Enligt Svensk Inkasso är ökningen rätlinjig och beror med stor sannolikhet på den ökade ekonomiska aktiviteten i samhället. Om inte betalning sker efter fastställelse av kravet i betalningsföreläggandet, kan inkassoföretaget begära verkställighet av kravet genom Kronofogdemyndigheten. Skulle inkassoföretaget bedöma att ytterligare åtgärder efter inkassokrav inte är kostnadsefektiva, kan ärendet i stället överföras till långtidsbevakning där en ny gäldenärskontakt tas då gäldenären uppfattas ha bättre betalningsförmåga. Om långtidsbevakning är möjligt, och i vilken utsträckning detta sker, beror på villkoren i avtalet mellan borgenären och inkassoföretaget. RESKONTRA- OCH FAKTURASERVICE erbjuds också till inkassoföretagens kunder. Tjänsterna innefattar att leverantören medverkar med tjänster kopplade till kundens bokföring och för samlingskonton och speciikationer över kundföretagets kunder och leverantörer. Kundreskontran integreras ofta med kundernas fakturaservice. Inkassoföretaget medverkar i lera administrativa led, från förande av reskontra till utställande och utsändande av fakturor och inkassering och redovisning av fakturabelopp. FACTORING ELLER FAKTURABELÅNING innebär att inkassoföretaget lånar ut pengar till sin kund med dennes kundfakturor som säkerhet. Normalt kan man låna cirka 80 procent av det utställda fakturabeloppet. Säkerheten, att fakturan belånats hos factoringbolaget, meddelas slutkund i och med informationen att betalning ska ske till den nya betalningsmottagaren. Genom factoringtjänsten undviker kundföretaget att ligga ute med sin fakturafordring under den period som fakturakrediten löper - vanligen mellan 10 och 30 dagar - och kan på så sätt förstärka sitt likviditetslöde. Fakturaköp är en variant av factoring och innebär att man inte enbart belånar kundföretagets fakturabetalningslöde, utan även att alla fakturor överlåts till inkassoföretaget. Kundföretaget får betalt för utställda fakturor innan de förfallit till betalning. Det inns branschföretag som specialiserat sig på att köpa kundföretagens löpande fakturor vilka ofta är på mindre belopp, liksom det inns branschföretag som förvärvar enstaka fordringar på mycket stora belopp. I båda fallen uppnår kundföretaget en snabb likviditetsförbättring. FÖRVÄRV AV FORDRINGSSTOCKAR innebär att inkassoföretagets kund överlåter en stock av fordringar som kunden av olika skäl inte fått fullt betalt för. Det är ofta fråga om fordringar som är av osäker karaktär, där kundföretaget vare sig har tillräckliga kunskaper eller systemstöd för att kunna inkassera och eller bevaka fordringarna. Ofta har man också nödgats skriva ner fordringarnas värde till följd av osäkerheten. Överlåtelselikviden uppgår därför normalt endast till en del av fordringarnas ursprungliga värde. KÖPLAGEN FÖRESKRIVER ATT BETALNING för varor och tjänster ska ske på begäran efter leverans. Fakturakredit behöver med andra ord inte lämnas över huvud taget. Mer vanligt och praktiskt är att medge viss kredittid och många företag ser en längre kredittid som en konkurrensfördel och god service, framförallt i tuffare tider. Det inns dock inte några tvingande regler att lämna fakturakrediter under lång tid. Det är fullt möjligt att tillämpa avtalsvillkor med kortare kredittid, liksom villkor att dröjsmålsränta utgår omedelbart vid överskriden tid för fakturakredittid. Kortare fakturakrediter snabbar snarare upp betalningsprocessen och förstärker leverantörens likviditet. Enligt branschföreningen Svensk Inkasso är kredittiden inte heller avgörande för betalningsviljan, de lesta fakturor betalas normalt i rätt tid. Många svenska företag ger trots detta 30 dagars kredittid vilket medför att ett företag med hög fakturagenomströmning kan ligga ute med betydande belopp under en lång sammanlagd tid under ett verksamhetsår. En anledning till att den långa kredittiden dominerar även i lågkonjunktur, kan även vara att räntelagen föreskriver att dröjsmålsränta utgår vid försening först efter 30 dagar om inget annat avtalats. ETIK & MORAL För att upprätthålla moralen har branschföreningen upprättat en egen etiknämnd för avgöranden av ärende och utveckling av god inkassosed. Cirka 100 anmälningar gjordes under föregående år av både borgenärer och gäldenärer. Nuvarande ordförande i etiknämnden är Ulla Erlandsson som har domarkompetens och ska verka oberoende - ett krav för posten som ordförande. Ledamöterna består av medlemmar från Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening och Advokatsamfundet. Branschföreningen Svensk Inkasso finansierar möjligheterna till etiknämndens beredning. Källa: Svenska Monetära Finansinstitut Foto: Istockphoto Källa: Svensk Inkasso

5 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS 5 Med fokus på objektet Efter år av kraftig tillväxt i en lukrativ bransch är det lätt att tappa den personliga servicen. Men Lindorffkoncernen framstår, trots sin ställning som Europas ledande verksamhetsaktör, som ett ovanligt engagerat kundfordringsföretag. Med över 20 års erfarenhet inom inkassoverksamhet, förvaltning och försäljning av fordringar i Sverige, hoppas Lindorff kunna bidra till att allt fler företag får betalt. LINDORFF SVERIGE AB HAR i över 20 år varit en ledande aktör på den svenska inkassomarknaden. De erbjuder kompletta lösningar för hantering av kundfordringar och andra finansiella tjänster genom outsourcing. Företagets senaste produkt heter Lindorff Auto - en skräddarsydd process som omfattar hela kedjan för inkasso, återtag och försäljning. Nya produkter är en rolig utmaning, och viktigt för våra kunder såväl som för bolagets utveckling. Med tanke på rådande lågkonjunktur hade man kanske kunnat förvänta sig att nya produkter läggs på is. Att kunna fortsätta produktutveckla våra tjänster och branschen, känns jätteroligt, säger Michael Charnouby, VD på Lindorf Sverige AB. MÅLSÄTTNINGEN MED LINDORFF AUTO är att kunna erbjuda en ännu tryggare samarbetspartner inom området för bilinkasso, för nuvarande nyckelkunder såväl som för nya kunder. Skalfördelar gör det möjligt att gynna kundernas afärer, skapa nya afärstillfällen och bygga ett starkare förtroende i afärer och kreditgivning. Det är egentligen väldigt enkelt, ju större volymer desto ler skalfördelar och därmed större möjlighet att kunna verka konkurrenskraftigt, utan att göra avkall på lyckandegraden. Det blir en win-win situation. Givna framgångsfaktorer är ökat fokus på objektet och en mer miljövänlig transport vid själva återtaget. Vi har en mycket god koll på vart objektet beinner sig både fysiskt och prismässigt. Det är viktigt, dels får det inte hända något med objektet, dels måste ett återtag ske snabbt och miljövänligt. Vår specialistavdelning kan bilar och personerna som arbetar hos oss har en mycket nära kontakt med vår samarbetspartner Kvarndammen, störst i Sverige på återtag och försäljning av fordon via nätaktioner. De har i sin tur stora nätverk som garanterar kort transporttid. Med hjälp av dem kan vi trygga hela processen och säkerställa viktiga faktorer som till exempel miljöpåverkan. LINDORFS SENASTE ÅR har präglats av ovanligt hög aktivitet, en stark utveckling och ett mycket gott resultat i en hårt konkurrensutsatt bransch. Trots att Lindorf Auto lanseras i lågkonjunktur och där kunderna har drabbats hårt av den inansiella krisen, ser Michael Charnouby ljust på tjänstens framtid. Vi är långsiktiga i vår målsättning, oavsett vad vi gör och hur vi gör det. Våra tjänster är inte enbart lönsamma för oss och våra kunder, utan är även viktiga i ett väl fungerande svenskt näringsliv. I dagens lågkonjunktur och med en allt oroligare tillvaro för företagen, räcker det dock inte med att vara professionell och framgångsrik. Det är viktigare än någonsin med en god kundvård, att vara ödmjuk och serviceminded. Lindorf Auto måste dels hantera ärenden snabbt, dels kunna Michael Charnouby återskapa en god känsla hos kundens kund. Även om du missat en betalning är du en viktig kund i dag mer än någonsin. Vi är ett stort inkassobolag, ett av de största både regionalt och kompetensmässigt. Men Lindorff Auto handlar trots detta väldigt lite om fordringar, snabbare hantering, en minskad administration och begränsade kreditförluster. Det är i stället relationen med våra kunder och deras kunder som vi står och faller med, avslutar Michael Charnouby. Lindorffkoncernen är en av Europas ledande aktörer inom hantering av kundfordringar och andra finansiella tjänster genom outsourcing. Lindorff har anställda i totalt 11 europeiska länder och omsätter cirka 350 miljoner Euro. Lindorff Sverige AB har 400 anställda med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. Lindorff Auto är en helhetslösning i samarbete med Kvarndammen, ledande aktör inom auktioner och värderingar. Tjänsten lanserades under hösten 2008 och är en komplett produkt för inkasso, återtag och försäljning av bilar. Lindorff Sverige AB Box 47297, Stockholm Tel: +46 (0) Dåliga tider är inget hinder! Från faktura till betalt! (behöver inte alltid göra ont) SMART SOFTWARE FOR HARD CASH Reskontra Factoring Inkasso Aptic ARC ett komplett affärssystem som hjälper er att få full kontroll över kredittider, kassafl öde och fordringar. Hela vägen från faktura till full betalning!

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS Foto: 123RF Säkrare affärer i lågkonjunktur Inkasso kan vara ett sätt att säkerställa fler kundfordringar i en lågkonjunktur vilket ökar möjligheten att få intäkter i en tid med allt färre finansieringsmöjligheter. Tjänsteföretagen står och faller dock med svenskarnas villighet att låna mer pengar och att ta större risker. I LÅGKONJUNKTUR VÄRNAR många företag och konsumenter i allt större utsträckning om det egna kassalödet. Varje faktura är en viktig tillgång i de egna räkenskaperna, men också en risk och en kostnad. Risken är att inte få betalt i tid och företagets kostnad består i att ligga ute med pengarna under den tid fakturakrediten löper. I sämre tider måste företagen säkra betalningsströmmarna, det är oerhört viktig för en fortsatt god verksamhet, säger Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor och Näringslivets Säkerhetsdelegation. Det ekonomiska läget har medfört en försämrad betalningsförmåga bland svenska företag, men den alltmer sviktande betalningsmoralen är inte direkt förknippat med inansiella svängningar, förklarar Tommy Svensson. Finanskrisen i USA väckte en intensiv debatt när det kommer till att socialisera sina skulder, det vill säga vältra över skulderna på skattebetalarna. Det inns såklart oerhört många dimensioner, på riskhantering, men faktum är att det inns många möjligheter att vältra över sina risker på någon annan som kanske inte ens är medveten om sin riskexponering. Jag tror att det kommer att krävas en ökad vaksamhet, inte minst när det gäller kreditgivning och betalningsförmåga. Bristande likviditet ställer allt ler bolag inför komplexa situationer och en komplicerad affärsbild, eller ett svårförståeligt avtal utgör inte alltför sällan roten till skuldsituationen. Problematiken återinns dels hos köparna som i en högre utsträckning måste förstå sin Foto: Svenskt Näringsliv marknad och konsekvenserna av sina beslut, dels hos leverantörerna av de finansiella instrumenten - de måste agera allt mer transparent i situationer med ett högt risktagande. Samspelet mellan parterna är viktigare än någonsin. I takt med att bolag och konsumenter får svårare att göra rätt för sig kommer behovet av korrekta kreditbedömningar och kreditinformation att öka. Samtidigt förändras skuldsaneringslagen. En tidig dialog om den ekonomiska situationen kommer därför att bli allt viktigare framöver, instämmer Susanne Bruce, styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Inkasso. INKASSOFÖRETAGEN SPELAR EN vital roll i en svensk marknadsekonomi. Tjänsterna återför miljarder svenska kronor till näringslivet varje år, vilket i sin tur skapar mer arbetstillfällen och hjälper det svenska afärs- och näringslivet (Källa: Kreicbergs, 2008). Många svenska företag, framförallt mindre och medelstora, försöker i egen regi driva in obetalda fordringar med ett liknande arbetssätt som inkassoföretagen. Men Susanne Bruce menar att inkassobolagens tjänster ger fördelar som både överväger kostnaden för tjänsten, och skapar utrymme att fokusera på kärnverksamheten. Inkassobolag är otroligt snabba i hanteringen vilket är en enorm fördel om företagets likviditet är ansträngd. De är också direktuppkopplade mot Kronofogdemyndigheten vilket påskyndar ärendet om fordran måste drivas vidare. Genom att outsorca indrivandet av obetalda fordringar eller andra administrativa tjänster som kundreskontran och kassalödesanalys, frigörs administrativ personal vilket ger en tredje parts efekt. Susanne Bruce tycker att det enbart är väldigt små bolag med en mycket begränsad trogen och lokal kundkrets som inte tjänar på att använda sig av inkassotjänster. Fordringar är oftast en färskvara, varför det är större chans att lyckas med inkasseringen ju tidigare inkassobolaget anlitas. En obruten kedja där inkassobolaget anlitas för fakturering, påminnelse och inkasso ger bra snurr på reskontran och minskar vanligtvis antalet kreditdagar. Inkasso är ett smidigt och bra sätt för företagen att få betalt men Tommy Svensson vill höja ett varningens inger. Tjänsterna är lönsamma för uppdragsgivaren såväl som uppdragstagaren. Men precis i som andra lukrativa branscher lockar inkasso till sig kriminell verksamhet. På Svenskt Näringsliv har vi sett fall där man har drivit in pengar på ett oetiskt sätt, verkat utan tillstånd och emellanåt till och med bedrivit utpressning. Verksamma i näringslivet vill ha enkla och praktiska regler Inte heller seriösa aktörer kan alltid helt och fullt veta vilka de arbetar med. Detta är en stor fara enligt Tommy Svensson. Ingår man ett samarbete med kriminella aktörer eller ett företag i gråzonen har man antagligen skafat sig problem för framtiden. Den som rör sig i gråzonen riskerar att själv bli utsatt för påtryckningar eftersom man kan räkna med viljan att blanda in polisen inte är så stor. En seriös inkassoverksamhet bör noga följa med i marknadsutvecklingen och ha god insyn i olika branscher. INKASSOBRANSCHEN INKASSERAR NÄRA 17 miljarder varje år. Omsättningen står i direkt relation till hur mycket svenska företag och medborgare är villiga att fortsätta låna till sin verksamhet, sitt boende och sin konsumtion. Strax över personer arbetar i dag med olika inkassotjänster i Sverige. Företagen har tystnadsplikt och verkar utifrån borgenärens intresse. Det är riktigt att inkassobolagen arbetar med borgenären i fokus, men detta betyder också att handläggarna måste behandla kundens kund så att han eller hon återkommer till uppdragsgivaren, förklarar Susanne Bruce. Faktum är att betalning inte alltid sker innan inkassobolaget gör entré. Därför behövs tjänsten, säger Tommy Svensson. Jag tror dock att antalet inkassobolag i Sverige kommer att minska i takt med att det sker förvärv och bolag fusioneras. De stora penninglödena är intressanta för många aktörer och det kan komma in nya aktörer på marknaden, till exempel när det gäller köp av fordringar, säger Susanne Bruce. INKASSOVERKSAMHET REGLERAS GENOM lagar och föreskrifter med Datainspektionen som tillsyningsmyndighet. Men i takt med att branschomsättningen och arbetsbelastningen ökar, hittar kriminella aktörer allt ler ingångar. Det absolut viktigaste i dag är att hitta en balans mellan smidiga regler och fungerande kontroller. De som verkar i näringslivet vill ha, och behöver, enkla och praktiska regler. Men det är svårt, för samtidigt krävs allt bättre kontroll så systemet inte missbrukas av oseriösa aktörer, säger Tommy Svensson. Jag tycker att Datainspektionens möjlighet till återkallning av tillståndet, tillsammans med inkassolagens möjlighet till att utdöma skadestånd, skapar god jämvikt mellan parternas olika intressen. Branschföreningen är numera också stark i sin roll, eftersom vi har tydliga etiska riktlinjer som driver angelägna frågor för vår bransch. Detta minskar risken att kunderna kommer i kontakt med oseriösa aktörer, säger Susanne Bruce. Foto: Inger Bladh Text: Cindy Ahrnewald SVENSKARNAS LÅNESITUATION Nära 70 procent av alla svenskar över 18 år har låneskulder. Antalet skulder fortsätter att, att öka liksom antalet genomsnittliga skulder mätt i kronor. Förutom lån från banker och bostadsinstitut ingår lån från privatpersoner, studieskulder och skatteskulder. Under 2007 hade svenska låntagare en genomsnittlig skuld motsvarande kronor, vilket är en ökning med 27 procent i jämförelse med Hur stort inflytande lågkonjunkturen har på återbetalningsviljan är oklart, dock har andelen höginkomsttagare som inte kan betala sina skulder ökat med 26 procent under april månad Källa: Svensk Inkasso, SCB, TV 4

7 SANDBERG TRYGG När vi lanserade vår filosofi Pengarna tillbaka. Och kunden. för ett par år sedan var det många i vår bransch som smålog. Eller hånlog, snarare. Vad var det för nys att vi kunde lova våra uppdragsgivare pengarna tillbaka utan att äventyra deras kundrelationer? Ute bland företagen lät det annorlunda. Vår kombination av välförpackade tjänster, professionella medarbetare och avancerat teknikstöd gjorde nämligen att vi kunde infria vårt löfte med råge. I dag är vi det inkassobolag i Sverige som har högst lyckandegrad något vi dessutom garanterar dig som är kund. Alektum Inkasso är också det näst största svenska inkassobolaget i Europa numera finns vi i hela 13 länder. Även det har sin förklaring i våra många nöjda kunder. Vi har helt enkelt vuxit ut i världen i den takt de har önskat. På det hela taget tycker vi att det börjar likna något. Samtidigt tänker vi fortsätta kämpa för att bli ännu bättre på allt vi gör. Först när du tycker att Alektum Inkasso är det enda tänkbara valet blir vi riktigt nöjda.

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS Kreditupplysningslagen Foto: Istockphoto Det blir ingen ändring av Kreditupplysningslagen i år. Justitiedepartementets förslag som bland annat syftar till att stärka den enskildes integritet och att information om betalningsanmärkningar under kronor inte ska synas i kreditupplysningar, har fått både ris och ros. Till kritikerna hör inkasso- och kreditupplysningsbranschen och Svenska Bankföreningen, medan till exempel Datainspektionen är positiv. Tidigast i höst kommer ett nytt förslag och någon lagändring hinner således inte genomföras under Före 2004 krävdes legitima skäl för att ta kreditupplysningar på privatpersoner och den omfrågade ick alltid en kopia av kreditupplysningen. Lagen ändrades och kreditupplysningsföretagen har sedan dess, genom att stödja sig på tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen, kunnat sälja kreditupplysningar utan att uppfylla de tidigare kraven. EN EFFEKT AV LAGÄNDRINGEN är att ett antal webbplatser vuxit upp webbplatser där kreditupplysningar lämnas ut till vem som helst som är intresserad av informationen, och utan att den omfrågade får kopia på upplysningen. Det kan handla om arbetsgivare som vill sålla bland arbetssökande, föreningar som inte vill låta sig representeras av en person med låga inkomster eller helt enkelt nyikna grannar och bekanta. Detta intresse synes närmast omättligt. En enskild webbplats påstås ha levererat kreditupplysningar på ett halvår, skriver Datainspektionen. Kreditupplysningsföretag, som lagstiftaren gett en privilegierad ställning vid insamling från olika statliga personregister för att verka för en fungerande kreditmarknad, har således de senaste åren utvecklats till formidabla skvallercentraler för ekonomisk information. FÖRRA ÅRET FÖRESLOG Justitiedepartementet i en promemoria att reglerna om legitimt syfte och omfrågad kopia ska gälla även om kreditupplysningsföretagen stödjer sig på tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen. Den delen i förslaget kan de lesta remissinstanser leva med och många välkomnar detta. Vi är positiva i den delen. Det är mycket viktigt för oss att man värnar om integriteten. Det ska ställas höga krav och verksamheten får inte bedrivas på ett oetiskt sätt, säger Ulla Lundquist, vd i Svenska Bankföreningen. Departementspromemorian innehåller dock andra förslag som inte faller i lika god jord. De viktigaste är: inte innehålla information om betalningsanmärkningar under kronor. avseende belopp under kronor ska gallras ur registren efter ett år. SVENSKA BANKFÖRENINGEN, LIKSOM en rad andra remissinstanser är starkt kritisk till detta. De stödjer sig på statistik som visar att av personer med enstaka betalningsanmärkningar under kronor, kommer minst 40 procent att få ytterliggare en betalningsanmärkning inom 12 månader. Svenska Bankföreningen menar även att gallringen av betalningsförsummelser som understiger 4000 kronor efter ett år, kraftigt kommer att försämra bankers och andra företags möjligheter att göra tillförlitliga kreditprövningar. Fokusera på kundrelationen. Vi ser till att dina fakturor blir betalda. Marginalen Box Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 66 Telefon: Mail:

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

,0/46.5*0/4'3044" B E TA L N I N G A R

,0/46.5*0/4'3044 B E TA L N I N G A R Nummer 2 December 2007 SÄKRA B E TA L N I N G A R,0/46.5*0/4'3044" 7ÌS LÚQMVTU TMÌS BMMB SFLPSE %FU USÌOBT FGUFS TWJOEZSB 7VJUUPOWÊTLPS FYLMVTJWB LMPDLPS NPOTUFSUVOHB )VNNFST PDI MZYSFTPS UJMM FYLMVTJWB

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag.

Orostider Jag kommer ihåg sist det begav sig. Nittiotalets finanskris började med ett kraschat finansbolag. SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-8. Rapport från... 9-11. Insolvensutredningen 12-18. Tema: Europeisk InkassoUtopia 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010

Stor potential. för e-handel. Oktober 2010 Oktober 2010 Svea Update - Oktober 2010 Stor potential för e-handel Nu försvinner revisorsplikten Nu är det inte många dagar kvar innan revisorsplikten försvinner för de minsta bolagen. Så här går det

Läs mer

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014

Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013-78) Svar senast 4 april 2014 SIGNERAD 2014-03-26 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-03-25 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Remiss från Justitiedepartementet - Överskuldsättning

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer