ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet är det svenska samhället till nytta. s. 4 Tillförlitliga affärer Efter ett decennium av tillväxt tappar allt fler företag förmågan och viljan att betala. s. 6 I hetluften Vi belyser debatten om skuldsättningen av barn och unga vuxna. s. 10 Foto: Inger Bladh Tufa tider? Aktiv Kapital är en ledande aktör i Europa inom inkasso och köp av förfallna bankfordringar. Ett samarbete med oss handlar om att frigöra kapital och förbättra er lönsamhet. Aktiv Kapital i Sverige ingår i koncernen Aktiv Kapital ASA som är noterad på Oslobörsen.

2 2 Annons Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso Annons Foto: Istockphoto Foto: 123RF Foto: Istockphoto För första gången belyser vi den viktiga roll inkassoföretagen spelar i ett samhälle, ekonomiskt såväl som moraliskt. Ett allt hårdare finansiellt klimat ställer högre krav på en respektabel inkassobransch med sunda principer. Vi bad därför branschorganisationen Svensk Inkassos ordförande Claes Månsson inleda denna bilaga med hur de ser på branschen och hur ett företag ska verka effektivt och vinstdrivande, utan att göra avkall på samhällets etiska principer. Inkassoföretagen spelar en vital roll i en marknadsekonomi och ser till att betalningsströmmarna lödar efektivt genom den svenska ekonomin. De centrala tjänster och produkter som branschen tillhandahåller näringsliv och förvaltning är fakturaadministration, reskontrahantering, inkasso, factoring samt fordrings- och fakturaköp. Inkassotjänsten är central och branschen återförde mer än 15 miljarder kronor till sina uppdragsgivare under Det är ett avsevärt belopp i absoluta tal, men också i jämförelse med andra sifror och uppgifter som presenteras i samhället. Beloppet motsvarar till exempel hela den satsning regeringen gör på företagandet i budgetpropositionen för 2009 och cirka 10 procent av nettotillväxten i hushållens låneskuld för Beloppen kommer inte endast inkassoföretagens uppdragsgivare i näringsliv och förvaltning tillgodo, även om det är för deras räkning som pengarna inkasseras. Indirekt kommer hela beloppet också de svenska hushållen till del, eftersom ökade levnadskostnader i form av höjda priser och avgifter skulle följa om inte leverantörerna fått in pengarna för de varor och tjänster som fakturerats. Det inkasserade beloppet motsvarar INNEHÅLL INTRODUKTION 4 AKTUELLT Så arbetar ett modernt inkassobolag 6 I SAMHÄLLETS TJÄNST I FOKUS Inkasso är mer än enbart ett kravbrev; socialt ansvarsfulla branschföretag fyller en viktig funktion i svensk marknadsekonomi 8 KREDITUPPLYSNING En ny kreditupplysningslag öppnar upp för nya möjligheter att få betalt cirka kronor per hushåll - ett belopp som motsvarar nästan en tredjedel av ett genomsnittligt hushålls bostadsräntor för ett år! Det är lätt att glömma bort att det alltid är någon som får betala priset vid utebliven betalning av korrekt utställda fakturor och i slutänden är det alltid den enskilde konsumenten som drabbas. De lesta svenska inkassoföretagen är medlemmar i Svensk Inkasso en branschorganisation som företräder branschen, medlemsföretagen och deras kunder, borgenärerna. Medlemsföretagen svarar för procent av den svenska inkassomarknaden. Svensk Inkassos främsta roll blir därför naturligt att etablera och upprätthålla god etik i inkassoverksamhet och delta i samhällsdebatten. Föreningen bedriver även utbildningsverksamhet i egen regi som säkerställer kunniga medarbetare och högkvalitativ tjänsteproduktion. De etiska regler som gäller för branschen medverkar också till tillförlitlighet och respektabilitet för de svenska inkassoföretagen och säkerställer en branschutveckling efter sunda principer. Inkassonämnden är branschens egen hedersdomstol som prövar anmälningar om övertramp av god inkassosed vare sig anmälan kommer från en borgenär eller en gäldenär. Oberoende företrädare för Svenska Bankföreningen, Sveriges Advokatsamfund, Finansbolagens Förening och Svensk Inkasso avgör de enskilda ärendena under ledning av en ordförande med domarkompetens. FÖRÄNDRING Claes Månsson, ordförande i Svensk Inkasso 10 KONSUMENTKREDITLAGEN Hur arbetar man för att minska möjligheten att skuldsätta barn under 18 år? 11 SKULDSANERING Vi sammanfattar den pågående insolvensutredningen, resultatet av 2008 års arbete, nuvarande fokus och vad som komma skall INTERNATIONELLT 12 TILLFÖRLITLIGA AFFÄRER UTOMLANDS Hantering av internationella fordringar? ÅTERKOPPLING 14 BRANSCHMÖTE 2009 Sammanfattning av inkassobranschens sammankomst den 7 maj på Grand Hotel i Stockholm PRODUKTION: Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE: Johan Månsson REDAKTÖR: Cindy Ahrnewald LAYOUT & REPRO: Primaform Produktion AB, TRYCK: DNEX/Sthlm, V-TAB/Aröd och MMP/Ö-vik PÅ OMSLAGET: Claes Månsson, Svensk Inkasso FOTO: Inger Bladh MEDFÖLJER SOM BILAGA I: Dagens Industri maj 2009 Webbplats: PROVISA INFORMATION AB Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare, Inger Ågren på

3 Vi har precis lagt en påminnelse i Evas väska. Med SMS skapar vi en enklare process och ger rätt budskap vid rätt tillfälle. En dialog som förbättrar din kundrelation. Vi tar kontakt med dina kunder där de är.

4 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS Det finns inga säkra siffror över hur många fakturor som sänds ut men den statliga utredningen Betalningstider i samhället, SOU 2007:55, uppskattar sifran till minst två miljarder fakturor per år. Branschorganisationen Svensk Inkasso, SI, tror dock att antalet fakturor kan vara betydligt ler. Under år 2008 ick medlemsföretagen i Svensk Inkasso in 7,4 miljoner nya inkassouppdrag, samtidigt som slutredovisning gjordes i 4,5 miljoner uppdrag. Totalt inkasserade inkassoföretagen runt 17 miljarder kronor samma år och tjänade cirka 1,8 miljarder netto. Mer än 15 miljarder av det inkasserade beloppet återfördes till uppdragsgivarna och kom tillbaka till näringsliv och förvaltning. Antalet nya inkassouppdrag ökar likformigt med en halv till en miljon inkassouppdrag per år och följer den allmänna utvecklingen i samhället. En ökad ekonomisk aktivitet och handel ger därmed en ökning av antalet fakturakrediter. Det går dock inte att utläsa något resultat av lågkonjunkturen från 2008 års statistik. Av drygt sju miljoner inkassokrav är det endast en miljon som går vidare till ansökan om betalningsföreläggande. En bedömning är att mer än hälften, kanske så många som två tredjedelar av dessa ansökningar leder till betalning eller uppgörelser och att ett betalningsföreläggande aldrig fastställs. Detta är viktigt eftersom det är först efter ett fastställt betalningsföreläggande som individen kan drabbas av en betalningsanmärkning - en notering i ett kreditupplysningsregister att betalning inte har skett i tid och på ett korrekt sätt. INKASSOFÖRETAGENS KUNDER FINNS i alla samhällssektorer. De som ställer ut lest fakturor och som svarar för de mest betydande delarna av alla de fordringar som inkassoföretagen arbetar med är: Kundföretagen kan välja mellan en eller lera av de tjänster och produkter som inkassoföretagen tillhandahåller, inkasso är dock den mest kända och centrala produkten. MED INKASSO MENAS inkassering av förfallna, obetalda och obestridda fakturor - tjänster och produkter som har sålts, levererats och nyttjats, men inte betalts enligt avtal. Kostnaden för inkassotjänsten avtalas mellan uppdragsgivaren (borgenären) och inkassoföretaget. Enligt svensk lag kan viss del av kostnaderna för tjänsten påläggas på den som orsakat betalningsdröjsmålet (gäldenären). Det är vanligt att inkassoföretagen prissätter sina inkassotjänster på ett sådant sätt att inkassokostnaden stannar på gäldenären. För närvarande motsvaras inkassokostnadsersättningen (den del som kan utkrävas av gäldenären) 160 kronor. Till kostnaden för inkasso kommer dröjsmålsränta till följd av förseningen. Om gäldenären inte betalar efter ett inkassokrav undersöker inkassoföretaget gäldenärens betalningsförmåga ännu mer noggrant. Om gäldenären bedöms kunna betala lämnar inkassoföretaget in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, som är ansvarig för den summariska processen. Kronofogdemyndigheten registrerade under 2008 cirka en miljon ansökningar om betalningsföreläggande, vilket är en ökning med cirka ärenden från Antalet ansökningar om betalningsförelägganden har ökat med cirka ärenden per år under de senaste 10 åren. Enligt Svensk Inkasso är ökningen rätlinjig och beror med stor sannolikhet på den ökade ekonomiska aktiviteten i samhället. Om inte betalning sker efter fastställelse av kravet i betalningsföreläggandet, kan inkassoföretaget begära verkställighet av kravet genom Kronofogdemyndigheten. Skulle inkassoföretaget bedöma att ytterligare åtgärder efter inkassokrav inte är kostnadsefektiva, kan ärendet i stället överföras till långtidsbevakning där en ny gäldenärskontakt tas då gäldenären uppfattas ha bättre betalningsförmåga. Om långtidsbevakning är möjligt, och i vilken utsträckning detta sker, beror på villkoren i avtalet mellan borgenären och inkassoföretaget. RESKONTRA- OCH FAKTURASERVICE erbjuds också till inkassoföretagens kunder. Tjänsterna innefattar att leverantören medverkar med tjänster kopplade till kundens bokföring och för samlingskonton och speciikationer över kundföretagets kunder och leverantörer. Kundreskontran integreras ofta med kundernas fakturaservice. Inkassoföretaget medverkar i lera administrativa led, från förande av reskontra till utställande och utsändande av fakturor och inkassering och redovisning av fakturabelopp. FACTORING ELLER FAKTURABELÅNING innebär att inkassoföretaget lånar ut pengar till sin kund med dennes kundfakturor som säkerhet. Normalt kan man låna cirka 80 procent av det utställda fakturabeloppet. Säkerheten, att fakturan belånats hos factoringbolaget, meddelas slutkund i och med informationen att betalning ska ske till den nya betalningsmottagaren. Genom factoringtjänsten undviker kundföretaget att ligga ute med sin fakturafordring under den period som fakturakrediten löper - vanligen mellan 10 och 30 dagar - och kan på så sätt förstärka sitt likviditetslöde. Fakturaköp är en variant av factoring och innebär att man inte enbart belånar kundföretagets fakturabetalningslöde, utan även att alla fakturor överlåts till inkassoföretaget. Kundföretaget får betalt för utställda fakturor innan de förfallit till betalning. Det inns branschföretag som specialiserat sig på att köpa kundföretagens löpande fakturor vilka ofta är på mindre belopp, liksom det inns branschföretag som förvärvar enstaka fordringar på mycket stora belopp. I båda fallen uppnår kundföretaget en snabb likviditetsförbättring. FÖRVÄRV AV FORDRINGSSTOCKAR innebär att inkassoföretagets kund överlåter en stock av fordringar som kunden av olika skäl inte fått fullt betalt för. Det är ofta fråga om fordringar som är av osäker karaktär, där kundföretaget vare sig har tillräckliga kunskaper eller systemstöd för att kunna inkassera och eller bevaka fordringarna. Ofta har man också nödgats skriva ner fordringarnas värde till följd av osäkerheten. Överlåtelselikviden uppgår därför normalt endast till en del av fordringarnas ursprungliga värde. KÖPLAGEN FÖRESKRIVER ATT BETALNING för varor och tjänster ska ske på begäran efter leverans. Fakturakredit behöver med andra ord inte lämnas över huvud taget. Mer vanligt och praktiskt är att medge viss kredittid och många företag ser en längre kredittid som en konkurrensfördel och god service, framförallt i tuffare tider. Det inns dock inte några tvingande regler att lämna fakturakrediter under lång tid. Det är fullt möjligt att tillämpa avtalsvillkor med kortare kredittid, liksom villkor att dröjsmålsränta utgår omedelbart vid överskriden tid för fakturakredittid. Kortare fakturakrediter snabbar snarare upp betalningsprocessen och förstärker leverantörens likviditet. Enligt branschföreningen Svensk Inkasso är kredittiden inte heller avgörande för betalningsviljan, de lesta fakturor betalas normalt i rätt tid. Många svenska företag ger trots detta 30 dagars kredittid vilket medför att ett företag med hög fakturagenomströmning kan ligga ute med betydande belopp under en lång sammanlagd tid under ett verksamhetsår. En anledning till att den långa kredittiden dominerar även i lågkonjunktur, kan även vara att räntelagen föreskriver att dröjsmålsränta utgår vid försening först efter 30 dagar om inget annat avtalats. ETIK & MORAL För att upprätthålla moralen har branschföreningen upprättat en egen etiknämnd för avgöranden av ärende och utveckling av god inkassosed. Cirka 100 anmälningar gjordes under föregående år av både borgenärer och gäldenärer. Nuvarande ordförande i etiknämnden är Ulla Erlandsson som har domarkompetens och ska verka oberoende - ett krav för posten som ordförande. Ledamöterna består av medlemmar från Svenska Bankföreningen, Finansbolagens Förening och Advokatsamfundet. Branschföreningen Svensk Inkasso finansierar möjligheterna till etiknämndens beredning. Källa: Svenska Monetära Finansinstitut Foto: Istockphoto Källa: Svensk Inkasso

5 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS 5 Med fokus på objektet Efter år av kraftig tillväxt i en lukrativ bransch är det lätt att tappa den personliga servicen. Men Lindorffkoncernen framstår, trots sin ställning som Europas ledande verksamhetsaktör, som ett ovanligt engagerat kundfordringsföretag. Med över 20 års erfarenhet inom inkassoverksamhet, förvaltning och försäljning av fordringar i Sverige, hoppas Lindorff kunna bidra till att allt fler företag får betalt. LINDORFF SVERIGE AB HAR i över 20 år varit en ledande aktör på den svenska inkassomarknaden. De erbjuder kompletta lösningar för hantering av kundfordringar och andra finansiella tjänster genom outsourcing. Företagets senaste produkt heter Lindorff Auto - en skräddarsydd process som omfattar hela kedjan för inkasso, återtag och försäljning. Nya produkter är en rolig utmaning, och viktigt för våra kunder såväl som för bolagets utveckling. Med tanke på rådande lågkonjunktur hade man kanske kunnat förvänta sig att nya produkter läggs på is. Att kunna fortsätta produktutveckla våra tjänster och branschen, känns jätteroligt, säger Michael Charnouby, VD på Lindorf Sverige AB. MÅLSÄTTNINGEN MED LINDORFF AUTO är att kunna erbjuda en ännu tryggare samarbetspartner inom området för bilinkasso, för nuvarande nyckelkunder såväl som för nya kunder. Skalfördelar gör det möjligt att gynna kundernas afärer, skapa nya afärstillfällen och bygga ett starkare förtroende i afärer och kreditgivning. Det är egentligen väldigt enkelt, ju större volymer desto ler skalfördelar och därmed större möjlighet att kunna verka konkurrenskraftigt, utan att göra avkall på lyckandegraden. Det blir en win-win situation. Givna framgångsfaktorer är ökat fokus på objektet och en mer miljövänlig transport vid själva återtaget. Vi har en mycket god koll på vart objektet beinner sig både fysiskt och prismässigt. Det är viktigt, dels får det inte hända något med objektet, dels måste ett återtag ske snabbt och miljövänligt. Vår specialistavdelning kan bilar och personerna som arbetar hos oss har en mycket nära kontakt med vår samarbetspartner Kvarndammen, störst i Sverige på återtag och försäljning av fordon via nätaktioner. De har i sin tur stora nätverk som garanterar kort transporttid. Med hjälp av dem kan vi trygga hela processen och säkerställa viktiga faktorer som till exempel miljöpåverkan. LINDORFS SENASTE ÅR har präglats av ovanligt hög aktivitet, en stark utveckling och ett mycket gott resultat i en hårt konkurrensutsatt bransch. Trots att Lindorf Auto lanseras i lågkonjunktur och där kunderna har drabbats hårt av den inansiella krisen, ser Michael Charnouby ljust på tjänstens framtid. Vi är långsiktiga i vår målsättning, oavsett vad vi gör och hur vi gör det. Våra tjänster är inte enbart lönsamma för oss och våra kunder, utan är även viktiga i ett väl fungerande svenskt näringsliv. I dagens lågkonjunktur och med en allt oroligare tillvaro för företagen, räcker det dock inte med att vara professionell och framgångsrik. Det är viktigare än någonsin med en god kundvård, att vara ödmjuk och serviceminded. Lindorf Auto måste dels hantera ärenden snabbt, dels kunna Michael Charnouby återskapa en god känsla hos kundens kund. Även om du missat en betalning är du en viktig kund i dag mer än någonsin. Vi är ett stort inkassobolag, ett av de största både regionalt och kompetensmässigt. Men Lindorff Auto handlar trots detta väldigt lite om fordringar, snabbare hantering, en minskad administration och begränsade kreditförluster. Det är i stället relationen med våra kunder och deras kunder som vi står och faller med, avslutar Michael Charnouby. Lindorffkoncernen är en av Europas ledande aktörer inom hantering av kundfordringar och andra finansiella tjänster genom outsourcing. Lindorff har anställda i totalt 11 europeiska länder och omsätter cirka 350 miljoner Euro. Lindorff Sverige AB har 400 anställda med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. Lindorff Auto är en helhetslösning i samarbete med Kvarndammen, ledande aktör inom auktioner och värderingar. Tjänsten lanserades under hösten 2008 och är en komplett produkt för inkasso, återtag och försäljning av bilar. Lindorff Sverige AB Box 47297, Stockholm Tel: +46 (0) Dåliga tider är inget hinder! Från faktura till betalt! (behöver inte alltid göra ont) SMART SOFTWARE FOR HARD CASH Reskontra Factoring Inkasso Aptic ARC ett komplett affärssystem som hjälper er att få full kontroll över kredittider, kassafl öde och fordringar. Hela vägen från faktura till full betalning!

6 6 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS Foto: 123RF Säkrare affärer i lågkonjunktur Inkasso kan vara ett sätt att säkerställa fler kundfordringar i en lågkonjunktur vilket ökar möjligheten att få intäkter i en tid med allt färre finansieringsmöjligheter. Tjänsteföretagen står och faller dock med svenskarnas villighet att låna mer pengar och att ta större risker. I LÅGKONJUNKTUR VÄRNAR många företag och konsumenter i allt större utsträckning om det egna kassalödet. Varje faktura är en viktig tillgång i de egna räkenskaperna, men också en risk och en kostnad. Risken är att inte få betalt i tid och företagets kostnad består i att ligga ute med pengarna under den tid fakturakrediten löper. I sämre tider måste företagen säkra betalningsströmmarna, det är oerhört viktig för en fortsatt god verksamhet, säger Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor och Näringslivets Säkerhetsdelegation. Det ekonomiska läget har medfört en försämrad betalningsförmåga bland svenska företag, men den alltmer sviktande betalningsmoralen är inte direkt förknippat med inansiella svängningar, förklarar Tommy Svensson. Finanskrisen i USA väckte en intensiv debatt när det kommer till att socialisera sina skulder, det vill säga vältra över skulderna på skattebetalarna. Det inns såklart oerhört många dimensioner, på riskhantering, men faktum är att det inns många möjligheter att vältra över sina risker på någon annan som kanske inte ens är medveten om sin riskexponering. Jag tror att det kommer att krävas en ökad vaksamhet, inte minst när det gäller kreditgivning och betalningsförmåga. Bristande likviditet ställer allt ler bolag inför komplexa situationer och en komplicerad affärsbild, eller ett svårförståeligt avtal utgör inte alltför sällan roten till skuldsituationen. Problematiken återinns dels hos köparna som i en högre utsträckning måste förstå sin Foto: Svenskt Näringsliv marknad och konsekvenserna av sina beslut, dels hos leverantörerna av de finansiella instrumenten - de måste agera allt mer transparent i situationer med ett högt risktagande. Samspelet mellan parterna är viktigare än någonsin. I takt med att bolag och konsumenter får svårare att göra rätt för sig kommer behovet av korrekta kreditbedömningar och kreditinformation att öka. Samtidigt förändras skuldsaneringslagen. En tidig dialog om den ekonomiska situationen kommer därför att bli allt viktigare framöver, instämmer Susanne Bruce, styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Inkasso. INKASSOFÖRETAGEN SPELAR EN vital roll i en svensk marknadsekonomi. Tjänsterna återför miljarder svenska kronor till näringslivet varje år, vilket i sin tur skapar mer arbetstillfällen och hjälper det svenska afärs- och näringslivet (Källa: Kreicbergs, 2008). Många svenska företag, framförallt mindre och medelstora, försöker i egen regi driva in obetalda fordringar med ett liknande arbetssätt som inkassoföretagen. Men Susanne Bruce menar att inkassobolagens tjänster ger fördelar som både överväger kostnaden för tjänsten, och skapar utrymme att fokusera på kärnverksamheten. Inkassobolag är otroligt snabba i hanteringen vilket är en enorm fördel om företagets likviditet är ansträngd. De är också direktuppkopplade mot Kronofogdemyndigheten vilket påskyndar ärendet om fordran måste drivas vidare. Genom att outsorca indrivandet av obetalda fordringar eller andra administrativa tjänster som kundreskontran och kassalödesanalys, frigörs administrativ personal vilket ger en tredje parts efekt. Susanne Bruce tycker att det enbart är väldigt små bolag med en mycket begränsad trogen och lokal kundkrets som inte tjänar på att använda sig av inkassotjänster. Fordringar är oftast en färskvara, varför det är större chans att lyckas med inkasseringen ju tidigare inkassobolaget anlitas. En obruten kedja där inkassobolaget anlitas för fakturering, påminnelse och inkasso ger bra snurr på reskontran och minskar vanligtvis antalet kreditdagar. Inkasso är ett smidigt och bra sätt för företagen att få betalt men Tommy Svensson vill höja ett varningens inger. Tjänsterna är lönsamma för uppdragsgivaren såväl som uppdragstagaren. Men precis i som andra lukrativa branscher lockar inkasso till sig kriminell verksamhet. På Svenskt Näringsliv har vi sett fall där man har drivit in pengar på ett oetiskt sätt, verkat utan tillstånd och emellanåt till och med bedrivit utpressning. Verksamma i näringslivet vill ha enkla och praktiska regler Inte heller seriösa aktörer kan alltid helt och fullt veta vilka de arbetar med. Detta är en stor fara enligt Tommy Svensson. Ingår man ett samarbete med kriminella aktörer eller ett företag i gråzonen har man antagligen skafat sig problem för framtiden. Den som rör sig i gråzonen riskerar att själv bli utsatt för påtryckningar eftersom man kan räkna med viljan att blanda in polisen inte är så stor. En seriös inkassoverksamhet bör noga följa med i marknadsutvecklingen och ha god insyn i olika branscher. INKASSOBRANSCHEN INKASSERAR NÄRA 17 miljarder varje år. Omsättningen står i direkt relation till hur mycket svenska företag och medborgare är villiga att fortsätta låna till sin verksamhet, sitt boende och sin konsumtion. Strax över personer arbetar i dag med olika inkassotjänster i Sverige. Företagen har tystnadsplikt och verkar utifrån borgenärens intresse. Det är riktigt att inkassobolagen arbetar med borgenären i fokus, men detta betyder också att handläggarna måste behandla kundens kund så att han eller hon återkommer till uppdragsgivaren, förklarar Susanne Bruce. Faktum är att betalning inte alltid sker innan inkassobolaget gör entré. Därför behövs tjänsten, säger Tommy Svensson. Jag tror dock att antalet inkassobolag i Sverige kommer att minska i takt med att det sker förvärv och bolag fusioneras. De stora penninglödena är intressanta för många aktörer och det kan komma in nya aktörer på marknaden, till exempel när det gäller köp av fordringar, säger Susanne Bruce. INKASSOVERKSAMHET REGLERAS GENOM lagar och föreskrifter med Datainspektionen som tillsyningsmyndighet. Men i takt med att branschomsättningen och arbetsbelastningen ökar, hittar kriminella aktörer allt ler ingångar. Det absolut viktigaste i dag är att hitta en balans mellan smidiga regler och fungerande kontroller. De som verkar i näringslivet vill ha, och behöver, enkla och praktiska regler. Men det är svårt, för samtidigt krävs allt bättre kontroll så systemet inte missbrukas av oseriösa aktörer, säger Tommy Svensson. Jag tycker att Datainspektionens möjlighet till återkallning av tillståndet, tillsammans med inkassolagens möjlighet till att utdöma skadestånd, skapar god jämvikt mellan parternas olika intressen. Branschföreningen är numera också stark i sin roll, eftersom vi har tydliga etiska riktlinjer som driver angelägna frågor för vår bransch. Detta minskar risken att kunderna kommer i kontakt med oseriösa aktörer, säger Susanne Bruce. Foto: Inger Bladh Text: Cindy Ahrnewald SVENSKARNAS LÅNESITUATION Nära 70 procent av alla svenskar över 18 år har låneskulder. Antalet skulder fortsätter att, att öka liksom antalet genomsnittliga skulder mätt i kronor. Förutom lån från banker och bostadsinstitut ingår lån från privatpersoner, studieskulder och skatteskulder. Under 2007 hade svenska låntagare en genomsnittlig skuld motsvarande kronor, vilket är en ökning med 27 procent i jämförelse med Hur stort inflytande lågkonjunkturen har på återbetalningsviljan är oklart, dock har andelen höginkomsttagare som inte kan betala sina skulder ökat med 26 procent under april månad Källa: Svensk Inkasso, SCB, TV 4

7 SANDBERG TRYGG När vi lanserade vår filosofi Pengarna tillbaka. Och kunden. för ett par år sedan var det många i vår bransch som smålog. Eller hånlog, snarare. Vad var det för nys att vi kunde lova våra uppdragsgivare pengarna tillbaka utan att äventyra deras kundrelationer? Ute bland företagen lät det annorlunda. Vår kombination av välförpackade tjänster, professionella medarbetare och avancerat teknikstöd gjorde nämligen att vi kunde infria vårt löfte med råge. I dag är vi det inkassobolag i Sverige som har högst lyckandegrad något vi dessutom garanterar dig som är kund. Alektum Inkasso är också det näst största svenska inkassobolaget i Europa numera finns vi i hela 13 länder. Även det har sin förklaring i våra många nöjda kunder. Vi har helt enkelt vuxit ut i världen i den takt de har önskat. På det hela taget tycker vi att det börjar likna något. Samtidigt tänker vi fortsätta kämpa för att bli ännu bättre på allt vi gör. Först när du tycker att Alektum Inkasso är det enda tänkbara valet blir vi riktigt nöjda.

8 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS Kreditupplysningslagen Foto: Istockphoto Det blir ingen ändring av Kreditupplysningslagen i år. Justitiedepartementets förslag som bland annat syftar till att stärka den enskildes integritet och att information om betalningsanmärkningar under kronor inte ska synas i kreditupplysningar, har fått både ris och ros. Till kritikerna hör inkasso- och kreditupplysningsbranschen och Svenska Bankföreningen, medan till exempel Datainspektionen är positiv. Tidigast i höst kommer ett nytt förslag och någon lagändring hinner således inte genomföras under Före 2004 krävdes legitima skäl för att ta kreditupplysningar på privatpersoner och den omfrågade ick alltid en kopia av kreditupplysningen. Lagen ändrades och kreditupplysningsföretagen har sedan dess, genom att stödja sig på tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen, kunnat sälja kreditupplysningar utan att uppfylla de tidigare kraven. EN EFFEKT AV LAGÄNDRINGEN är att ett antal webbplatser vuxit upp webbplatser där kreditupplysningar lämnas ut till vem som helst som är intresserad av informationen, och utan att den omfrågade får kopia på upplysningen. Det kan handla om arbetsgivare som vill sålla bland arbetssökande, föreningar som inte vill låta sig representeras av en person med låga inkomster eller helt enkelt nyikna grannar och bekanta. Detta intresse synes närmast omättligt. En enskild webbplats påstås ha levererat kreditupplysningar på ett halvår, skriver Datainspektionen. Kreditupplysningsföretag, som lagstiftaren gett en privilegierad ställning vid insamling från olika statliga personregister för att verka för en fungerande kreditmarknad, har således de senaste åren utvecklats till formidabla skvallercentraler för ekonomisk information. FÖRRA ÅRET FÖRESLOG Justitiedepartementet i en promemoria att reglerna om legitimt syfte och omfrågad kopia ska gälla även om kreditupplysningsföretagen stödjer sig på tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen. Den delen i förslaget kan de lesta remissinstanser leva med och många välkomnar detta. Vi är positiva i den delen. Det är mycket viktigt för oss att man värnar om integriteten. Det ska ställas höga krav och verksamheten får inte bedrivas på ett oetiskt sätt, säger Ulla Lundquist, vd i Svenska Bankföreningen. Departementspromemorian innehåller dock andra förslag som inte faller i lika god jord. De viktigaste är: inte innehålla information om betalningsanmärkningar under kronor. avseende belopp under kronor ska gallras ur registren efter ett år. SVENSKA BANKFÖRENINGEN, LIKSOM en rad andra remissinstanser är starkt kritisk till detta. De stödjer sig på statistik som visar att av personer med enstaka betalningsanmärkningar under kronor, kommer minst 40 procent att få ytterliggare en betalningsanmärkning inom 12 månader. Svenska Bankföreningen menar även att gallringen av betalningsförsummelser som understiger 4000 kronor efter ett år, kraftigt kommer att försämra bankers och andra företags möjligheter att göra tillförlitliga kreditprövningar. Fokusera på kundrelationen. Vi ser till att dina fakturor blir betalda. Marginalen Box Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 66 Telefon: Mail:

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 Genom Maria Aö på Svea Ekonomi kan ni som medlem i Hantverkarna teckna ett förmånligt avtal gällande finansiella och administrativa tjänster mm. Nedan ser ni vilka tjänster det

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Friends & Family PARTNERPRESENTATION

Friends & Family PARTNERPRESENTATION Friends & Family PARTNERPRESENTATION Inkassogram är en unik och online baserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina för fallna fordringar. Genom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11) Remiss från Justitiedepartementet

Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11) Remiss från Justitiedepartementet PM 2012:84 RI (Dnr 001-723/2012) Utredningen om snabbare betalningar (SOU 2012:11) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

Stockholm den 2 april 2014

Stockholm den 2 april 2014 R-2014/0054 Stockholm den 2 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/125/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överskuldsättning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Kommittédirektiv Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Dir. 2013:72 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Angående remissyttrande över förslag till Förenklingar i aktiebolagslagen m m, SOU 2009:34

Angående remissyttrande över förslag till Förenklingar i aktiebolagslagen m m, SOU 2009:34 Justitiedepartementet Enheten för fastighets- och associationsrätt att: Annica Sandberg 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 16 september 2009 Dnr Ju 2009/3395/L1 Angående remissyttrande över förslag till Förenklingar

Läs mer

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som ska minska risken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1287-2010 Sergel Kredittjänster AB Box 38041 100 64 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2

Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju2013/3527/L2 Yttrande Stockholm 2013-08-14 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Dnr. Ju2013/3527/L2 Svensk Försäkring,

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Justitiedepartementet SN Dnr 111/2009 Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt STOCKHOLM. Remissyttrande

Justitiedepartementet SN Dnr 111/2009 Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt STOCKHOLM. Remissyttrande 1 (5) Justitiedepartementet SN Dnr 111/2009 Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM 2009-08-17 Remissyttrande Förslag till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Vi gör inkasso bättre

Vi gör inkasso bättre Vi gör inkasso bättre FINANCIAL SOLUTIONS arvato Financial Solutions Convenience in every transaction 2 Vi vet hur din kund vill bli bemött Inkasso är en viktig del av samhället. Det finns de som inte

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer