Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet"

Transkript

1 Båtplatsundersökning Göteborg för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, Göteborg, G Sweden Ph , Fax

2 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva båtplatser är stor i Bohuslän. År 2007 genomförde Västsvenska Turistrådet en förstudie på området, en inventering av antalet båtplatser och köande, ca personer står i kö till en båtplats i Göteborg. Frågan är dock om samtliga har ett verkligt behov av en båtplats eller om många slentrianmässigt står i kö för att på sikt byta upp sig till ett mer attraktivt läge. En del av de som står i kö kanske inte heller har en båt idag men tror att de någon gång i framtiden kommer att skaffa en båt. Många kanske står i flera köer parallellt vilket skulle innebära att behovet av båtplatser inte motsvaras av antal personer som står i kö. Västsvenska Turistrådet vill därför ta reda på det verkliga behovet av båtplatser i Göteborg, d.v.s. hur många nya båtplatser som behövs för att alla som har en båt skall ha en egen båtplats. 1

3 Syfte Huvudsyften med undersökningen är att: Kartlägga det verkliga behovet av nya båtplatser i Göteborg Undersöka vilken typ av hamnar som efterfrågas Utvärdera intresset/behovet av service, kringtjänster mm. 2

4 Metod Datamaterialet samlades in genom telefonintervjuer med personer som står i båtplatskö i Bohuslän och Göteborg, i såväl kommunala, privata som föreningsdrivna hamnar. Undersökningsområdet delades in i tre geografiska områden; Norra Bohuslän, Södra Bohuslän respektive Göteborg. Norra Bohuslän: Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Södra Bohuslän: Kungälv Orust Stenungsund Tjörn Uddevalla Öckerö Göteborg: Göteborg Ett slumpmässigt urval av köande gjordes från kölistor som tillhandahölls av hamnarna. Det bör kommenteras att inte samtliga hamnar lämnade ut kölistor. Vi bedömer dock att antalet hamnar och totala antalet köande på listorna som urvalet gjordes från är tillräckligt stort för att presentera ett generaliserbart resultat för samtliga kommunala-, privata- och föreningsdrivna hamnar i Bohuslän och Göteborg. Undersökningen i Göteborg baseras på intervjuer med 336 personer som köar för båtplats i Göteborg. Antalet genomförda intervjuer per hamntyp fördelar sig lika med proportionen kommunala respektive privat/föreningsdrivna båtplatser som finns i Göteborg. Det var få personer som avböjde medverkan iintervju, svarsfrekvensen var 96 procent. 3

5 Åldersstruktur bland köande 80% 60% 59% 40% 20% 0% 2% 22% 17% år år år 55 år och uppåt Ålderstrukturen är ojämn och 59 % är mellan år. Medelåldern på personerna i kö är 43 år. 4

6 Hemkommun för de köande Göteborg 85% Övriga VG-regionen 11% Övriga Sverige 3% Södra Bohuslän 1% Norra Bohuslän 0% Utlandet 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% En stor majoritet av de köande för båtplats i Göteborg bor också i Göteborg. Av de som har permanentboende utanför Göteborg är det endast 6% som har fritidsboende där. 5

7 Avstånd från bostad till köplats 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totalt Ägare med övernattningsbara båtar Ägare med icke övernattningsbara båtar 39% 32% 64% 24% 21% 12% 35% 38% 22% 2% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 3% 0% 1% 1% 0% <0,5 mil 0,5-1 mil 1-5 mil 5-10 mil mil mil 50 mil och längre Majoriteten (60%) har max 1 mil från permanentbostaden till hamnen där man står i kö. Ägarna till övernattningsbara båtar bor i genomsnitt längre ifrån hamnen där de köar än de som äger icke övernattningsbar båt. 6

8 Antal båtar per hushåll 80% 70% 60% 40% 20% 15% 13% 0% 2% 0% 0% Antal båtar per hushåll* Antalet båtar per hushåll varierade mellan 0-5stycken. Det vanligaste var att man ägde 1 båt (70%), det näst vanligaste var att man inte äger någon båt idag men tänker skaffa båt om/när de får båtplats. Det är 13% som äger två båtar. De som äger 4 eller 5 båtar är få och uppgår till endast 1% tillsammans. * Antal båtar är summan av segelbåt, motorbåt och annan typ som anses kräva en båtplats. Exempel på båtar som ej ingår; snipa, hängbåt optimistjolle etc. 7

9 Tid i kö 60% 50% 48% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 12% 4% 4% <1år 1-3 år 4-6 år 7-9 år >9år Det är inte ovanligt att man stått ett par års tid kö för att få båtplats. Majoriteten, 60%, har stått i kö max 3 år. Nästan var tredje har köat i 4-6 år. Det finns människor som stått i kö i Göteborg i mer än 7 år, 8% uppgav så lång kötid. 8

10 Intresse för båtplats år 2007 Beror på; 15% Nej; 6% Ja; 79% Ovanstående cirkeldiagram ger svar på hur stor andel som skulle tacka JA till en båtplats år 2007 om de blev erbjudna en i kommunen där de köar. Majoriteten skulle tacka JA till en båtplats under år % av de köande uppgav faktorer som spelade in huruvida de skulle tacka ja eller nej till båtplats. De flesta som svarade Beror på betonande att den geografiska placeringen i kommunen spelar stor roll för om de skulle acceptera en erbjuden plats. Med andra ord beror det på i vilken hamn man blev erbjuden plats. De vanligaste faktorerna efter geografisk placering för de som uppger att de var tveksamma är priset samt om de har båt när erbjudandet kommer. Personer som söker båtplats i sin hemkommun har lika intresse för båtplats som övriga köande. 9

11 Motiv till att tacka nej till en båtplats Nedanstående avsnitt innehåller motiveringar från de personer som skulle tacka till nej till båtplats i år. Motiven har klassificerats och här följer de mest vanligt förekommande anledningarna till att man skulle tacka nej ; Har inte behovet i år En del hade löst problemet med båtplats för det här året, och svarade därför att de inte skulle tacka JA under 2007 om de fick erbjudande om en båtplats. Har redan plats En annan orsak till att man skulle tacka nej till båtplats i kommunen var att man redan hade en plats man var nöjd med. Har ingen båt En del människor ägde ingen båt för tillfället och skulle därför säga nej till en plats om de blev erbjudna. 10

12 Princip för beräkning av behov av nya båtplatser Den regionala förstudien som Västsvenska Turistrådet har gjort visar att antalet personer som står i kö för en kommunal båtplats är st och att det är personer som köar för en båtplats i en föreningsdriven hamn i Göteborg. Totalt står personer i kö på de olika kölistorna i Göteborg. Utifrån befintliga listor över personer som står i kö i kommunala och föreningsdrivna hamnar har behovet av båtplatser uppskattats inom ett spann. Vid beräkning av behovet av antalet båtplatser i kommunala - och föreningsdrivna hamnar är hänsyn tagen till ett antal faktorer. Dels kölistornas kvalitet och dels svaren i vår genomförda telefonundersökning. Behovet av en kommunal- eller föreningsdriven båtplats har bestämts enligt behovsgraderna 1,2 och 3 på sidan 14. Denna undersökningen visar att antalet personer på kölistorna inte är lika med behovet av nya båtplatser. Faktorer som medför att behovet är lägre än antalet personer på listan illustreras i figuren på nästa sida. 11

13 Faktorer som minskar kölistorna och behovet av nya båtplatser* Står ej i kö längre (fel i kölistorna) Tackar nej till en båtplats år 2007 Minskat behov av nya båtplatser Fler personer i hushållet står i kö för samma båt Har en båtplats som tillhör egna huset Har redan en kommunal, privat eller föreningsdriven båtplats * Notera att hänsyn ej är tagen till båtarnas längd, bredd och djup vid beräkning av behovet av antal nya båtplatser 12

14 Beräkning av nya båtplatser* Antal köande för båtplats i kommunala, privata och föreningsdrivna hamnar Antal köande enligt VT:s förstudie Övertäckning Står ej i kö Övertäckning (dubbelräkning): Flera i hushåller köar för samma båt i Göteborg Möjlig undertäckning har mer än en båt som kan vara i behov av båtplats Ej intresserad av båtplats Netto efter rensning: Köande som i nuläget önskar annan båtplats =6 643 * I beräkningarna har hänsyn endast tagits till de personer som står i båtplatskö. Därutöver kan det finnas ett dolt behov genom att personer i behov av båtplats valt att inte ställa sig i någon båtkö 13

15 Uppskattat behov av ny båtplats 1. Akut behov, saknar plats Önskar ny/bättre plats Inget behov av ny plats Antal båtar I undersökningen tillfrågades intervjupersonerna hur de förvarar sin/sina båtar för närvarande. Svaren har analyserats och sammanställts i ett antal kategorier, som illustrerar vilken grad av behov av ny båtplats de har. Utifrån antalet köande i Göteborg har antalet båtar inom respektive behovsgrad beräknats. Resultatet illustreras i diagrammet ovan. 1 = Akut behov, saknar idag helt båtplats 2 = Upplevt behov, vill ha ny kommunal eller privat/föreningsägd båtplats 3 = Inget nybehov, har idag kommunal/privat/förenings båtplats eller egen plats vid huset 14

16 Behov av båtplats kopplat till typ av båtplats idag På land Ingen plats Trailer Annan region/land Uppsagd* Temporär plats Hyr i 2:a hand Hyr privat (vid brygga) Lånad plats Saknar behov Upplevt behov Akut behov På svaj/vid boj Behöver större plats Delägd båt som har plats Familjeplats Övrigt I kommunal/privat/ föreningsdriven hamn Båtplats tillhörig egna huset Antal båtar N=6 643 *För de uppsagda blir behovet av båtplats akut. I denna undersökning kommer uppsagda platser behandlas som om de försvinner och skapar behov av nya platser som ersättning. För att få kunskap huruvida detta verkligen är fallet krävs en specialgranskning av orsakerna till det stora antalet uppsägningar. 15

17 Uppskattat behov av nya båtplatser - Samtliga hamnar Enligt VT:s förstudie från 2007 är: Antal befintliga båtplatser: Antal köande: Behov av nya båtplatser utifrån denna undersökning* Akut behov (-84%) Maxbehov (-40%) Den lägre behovsgränsen Akut behov, motsvarar en kapacitetsbrist och ger uttryck för hur många nya platser som behövs för att få ner alla båtar som köar i vattnet och få någon typ av båtplats (behovsgrad** 1). Procenttalen anger minskningen från antal köande enligt VT:s förstudie ner till behov av nya båtplatser enligt undersökningen. Den övre behovsgränsen, Maxbehov, är potentiellt nya kunder för kommunal-, privat- och föreningsdrivna hamnar. Maxbehov är beräknat utifrån köande med behovsgrad** 1 och 2. Det bör poängteras att om det skulle byggas nya båtplatser skulle det förmodligen finnas ett överskott på båtplatser eftersom hänsyn inte är tagen till att det frigörs platser genom att man överger sin befintliga plats som man inte är nöjd med ex. lånad plats, 2a:hand, privat (vid brygga) etc. *Observera att 115 uppsagda platser är inkluderade i behovet ab nya båtplatser. ** För definition av behovsgrad se sid

18 Uppskattat behov av nya båtplatser - Kommunala hamnar Enligt VT:s förstudie från 2007 är: Antal befintliga båtplatser: Antal köande: Behov av nya båtplatser utifrån denna undersökning* Akut behov 969 (-84%) Maxbehov 3489 (-42%) Den lägre behovsgränsen Akut behov, motsvarar en kapacitetsbrist och ger uttryck för hur många nya platser som behövs för att få ner alla båtar som köar i vattnet och få någon typ av båtplats (behovsgrad**1). Procenttalen anger förändringen från antal köande enligt VT:s förstudie till behov av nya båtplatser enligt undersökningen. Den övre behovsgränsen, Maxbehov, är potentiellt nya kunder för kommunal-, privat- och föreningsdrivna hamnar. Maxbehov är beräknat utifrån köande med behovsgrad** 1 och 2. Det bör poängteras att om det skulle byggas 3489 nya båtplatser skulle det förmodligen finnas ett överskott på båtplatser eftersom hänsyn inte är tagen till att det frigörs platser genom att man överger sin befintliga plats som man inte är nöjd med ex. lånad plats, 2a:hand, privat (vid brygga) etc. *Observera att 115 uppsagda platser är inkluderade i behovet ab nya kommunala båtplatser. ** För definition av behovsgrad se sid

19 Uppskattat behov av nya båtplatser - Privata/föreningsdrivna hamnar Enligt VT:s förstudie från 2007 är: Antal befintliga båtplatser: Antal köande: Behov av nya båtplatser utifrån denna undersökning* Akut behov 295 (-83%) Maxbehov 1131 (-33%) Den lägre behovsgränsen Akut behov, motsvarar en kapacitetsbrist och ger uttryck för hur många nya platser som behövs för att få ner alla båtar som köar i vattnet och få någon typ av båtplats (behovsgrad* 1). Procenttalen anger förändringen från antal köande enligt VT:s förstudie till behov av nya båtplatser enligt undersökningen. Den övre behovsgränsen, Maxbehov, är potentiellt nya kunder för kommunal-, privat- och föreningsdrivna hamnar. Maxbehov är beräknat utifrån köande med behovsgrad* 1 och 2. Det bör poängteras att om det skulle byggas nya båtplatser skulle det förmodligen finnas ett överskott på båtplatser eftersom hänsyn inte är tagen till att det frigörs platser genom att man överger sin befintliga plats som man inte är nöjd med ex. lånad plats, 2a:hand, privat (vid brygga) etc. *Observera att uppsagda platser inte påverkar behovet av nya privata/föreningsdrivna båtplatser. ** För definition av behovsgrad se sid

20 Efterfrågade hamntyper På följande sidor presenteras resultat av undersökningen i tabellform. Tabellerna innehåller information om antalet köande utifrån båttyp, dels uppdelat på hamntyp och längd för samtliga köande i södra Bohuslän och dels redovisat för de som söker båtplats i sina hemkommuner. Efter tabellerna följer ett diagram som illustrerar intresset av att äga eller hyra sin båtplats. Notera att resterande del av rapporten är en resultatredovisning och inte en uppräkning till totalnivå. Det innebär att det är de procentuella andelarna som är intressanta att diskutera och planera utifrån. 19

21 Typer av båtar och hamnar - Samtliga hamnar i Göteborg Motorbåt Segelbåt Annat Totalt Kommunal Antal (%) 96 (31%) 71 (23%) 13 (4%) 180 (58%) Privat/föreningsdriven Antal (%) 46 (15%) 79 (26%) 3 (1%) 128 (42%) Totalt 142(46%) 150 (49%) 16 (5%) 308 (100%) Tabellen visar vilka båtar som köar till olika typer av hamnar. Tabellens celler innehåller dels absoluta tal (absoluta frekvenser), dels procentuell andel (relativa frekvenser). Efterfrågan på båtplats i Göteborg är ungefär lika stor oberoende av om det är segelbåt eller motorbåt. Det är något vanligare att köa för kommunal än privat/föreningsdriven båtplats. 20

22 Typer av båtar och längd på båten - Samtliga hamnar i Göteborg < 6 meter Antal (%) 6-12 meter Antal (%) >12 meter Antal (%) Totalt Antal (%) Motorbåt 71(23%) 70 (23%) 2 (1%) 143 (46%) Segelbåt 11 (4%) 29 (42%) 11 (4%) 151 (49%) Annat 9 (3%) 6 (2%) 0 (0%) 15 (5%) Totalt 91 (29%) 205 (67%) 13 (4%) 309 (100%) Av båtarna som står i kö för plats är ungefär två tredjedelar längre än 6 meter. 21

23 Typer av båtar och hamnar -Hamnar i hemkommunen Motorbåt Kommunal Antal (%) 87 (33%) Privat/Föreningsdriven Antal (%) 37 (14%) Totalt Antal (%) 124 (48%) I tabellen presenteras resultat för de som har sin permanentbostad i samma kommun som de köar i. Vanligast är att man köar till en kommunal hamn. Segelbåt Annat 60 (23%) 11 (4%) 62 (24%) 3 (1%) 122 (47%) 14 (5) Ungefär hälften av båtarna är segelbåtar. Totalt 158 (61%) 102 (39%) 260 (100%) 22

24 Typer av båtar och längd på båten -Hamnar i hemkommunen <6m 6-12m >12m Totalt Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%) Motorbåt 61 (23%) 63 (24%) 1 (0%) 125 (48%) Segelbåt 10 (4%) 105 (40%) 8 (3%) 123 (47%) Annat 8 (3%) 5 (2%) 0 (0%) 13 (5%) Totalt 79 (30%) 173 (66%) 9 (3%) 261 (100%) I tabellen presenteras resultat för de som har sin permanentbostad i samma kommun som de köar i. Av tabellen framgår det att 66% av båtarna är mellan 6-12 meter. Näst vanligast är båtar kortare än 6 meter, 30% och 3% är längre än 12 meter. 23

25 Typer av båtar och hamnar -Hamnar i kommunen där man har fritidshus På grund av att det är få som bland de köande till Göteborgs hamnar som även har fritidshus i Göteborg. Presenteras ej något resultat för denna specifika grupp. 24

26 Hyra eller äga båtplats Totalt 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 24% 14% 60% 2% För de flesta, eller 60%, spelar det ingen roll om man hyr eller äger sin båtplats. Permanentboende hade lika preferens som samtliga. De som står i kö för segelbåt är mer benägna att äga en plats jämfört med dem står i kö för motorbåt. Det var valigare att köande för motorbåt uppgav spelar ingen roll jämfört med köande för segelbåt (69% resp. 55%). 0% Hyra Äga Spelar ingen roll Annat 25

27 Intresse av servicenivå och tjänsteutbud På följande sidor presenteras resultaten som rör graden av intresse för några olika typer av hamntjänster och serviceutbud i hamnen där man önskar en båtplats. Rapporten avslutas med kompletterande kommentarer som framkom spontant under intervjuerna. 26

28 Intresse av att köpa drift- och underhållstjänster för båten Totalt Söker båtplats i hemkommunen Söker båtplats utanför hemkommunen 40% 30% 23% 22% 29% 24% 23% 21% 26% 25% 29% 20% 16% 16% 15% 10% 11% 10% 6% 2% 2% 0% 1= Kan absolut inte tänka mig = Kan mycket väl tänka mig Ingen åsikt I undersökningen tillfrågades båtägare huruvida de kunde tänka sig att köpa diverse drift- och underhållstjänster för båten, i stället för att göra dem själv. Resultatet blev att intresset var ungefär lika dvs. de som bor i en annan kommun än den de söker båtplats i kan tänka sig att köpa tjänster (= andelen 4 + 5) i samma utsträckning som de som söker båtplats i sin hemkommun. 27

29 Intresse för åretrunt plats i isfri hamn 70% Totalt Söker båtplats i hemkommunen Söker båtplats utanför hemkommunen 60% 50% 45% 44% 50% 50% 50% 46% 40% 30% 20% 10% 5% 6% 4% 0% Ja Nej Vet ej I undersökningen mättes intresset för att låta båten ligga i vattnet året om förutsatt att hamnen görs isfri. Utfallet på frågan illustreras i diagrammet ovan. Generellt var nära hälften positivt inställda till förslaget. 28

30 Intresse för att låna ut sin båtplats juli månad Osäker; 6% Segelbåt Osäker; 4% Motorbåt Ja; 21% Ja; 35% Nej; 59% Nej; 75% Diagrammet illustrerar utfallet per båttyp oavsett om båten man köar för har en båtplats idag eller ej. Det finns ett visst intresse för att ha en båtplats som man får tillgång till alla månader på året utom i juli. En tredjedel av de som köar för segelbåt respektive var femte som köar för motorbåt tänka sig att göra det. Bland de permanentboende i kö-kommunen svarade 26% ja på denna frågan medan motsvarande frekvens för boende utanför kö-kommunen var 33%. 29

31 Intresse för att landförvara båten även på sommaren Totalt Söker båtplats i hemkommunen Söker båtplats utanför hemkommunen 80% 70% 60% 56% 56% 61% 50% 40% 40% 41% 35% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Vet ej Tabellen visar inställningen till att landförvara båten även på sommaren mot att hamnen tar upp och lägger i båten på beställning*. Betydligt fler än en tredjedel av de köande är intresserade av denna tjänst. Det är troligen ingen skillnad mellan permanentboende och de som bor i annan kommun än den de söker båtplats i. De som köar och har en övernattningsbar båt var mindre intresserade av denna lösning än de som har en icke övernattningsbar båt (36% resp. 45%). * Ledtid från det att beställning var gjord tills båten låg i vattnet antogs vara ca 12 h. 4% 3% 4% 30

32 Intresse av serviceutbud/kringtjänster 100% Andel betyg 4 och 5 bland samtliga som köar för båtplats 80% 60% 37% 40% 22% 15% 20% 9% 0% Restaurang Livsmedel Skepphandel Bredband Båtuthrning 2% Personerna i båtplatskö fick uppge hur viktigt serviceutbudet i en marina/småbåtshamn är på en femgradig skala, där 1= Mycket oviktigt och 5=Mycket viktigt. Staplarna i diagrammet visar andelen 4 eller 5, dvs de som har önskemål om respektive kringtjänst. Tillgång till Skeppshandel är den tjänst som fick högst andel viktig/mycket viktig (37%). Söker båtplats inom hemkommunen Skeppshandel (37%) Livsmedel (21%) Restaurang (14%) Bredband(8%) Båtuthyrning (2%) Söker båtplats utanför hemkommunen Skeppshandel (35%) Livsmedel (27%) Restaurang (19%) Bredband (13%) Båtuthyrning (2%) I tabellen till vänster har service rangordnats efter andelen viktigt/mycket viktigt uppdelat på de som söker båtplats i sin hemkommun och de som söker utanför sin hemkommun. De som söker båtplats utanför hemkommunen tycker att behovet av service och kringtjänster är ungefär lika viktigt som de som söker båtplats i hemkommunen. 31

33 Intresse för kringtjänster i olika hamntyper 100% Restaurang 80% Livsmedel 60% Skeppshandel 40% 32% 44% Bredband 20% 0% 9% 14% 7% Kommunal 3% 23% I tabellen visas andelen som väljer 4 eller 5, dvs har ett behov av respektive tjänst*. Utfallet presenteras utifrån hamntyp som intervjupersonen köar till. Tillgång på livsmedel och restaurang var något viktigare för de köande till föreningsdriven hamn jämfört med de till kommunal hamn. Dock är den viktigaste tjänsten skeppshandel för de köande. * Skala 1-5, där 1=Helt oviktigt,5= Mycket viktigt, 20% 12% Privat/förening 1% Båtuthyrning 32

34 Intresse av övrig service 100% 80% 60% 40% 20% 0%. Andel betyg 4 och 5 bland samtliga som köar för båtplats 66% 43% 63% Uppställning Varvsservice Sanitetsservice Söker båtplats inom hemkommunen Uppställning (67%) Sanitetsservice (60%) Varvsservice (43%) Söker båtplats utanför hemkommunen Sanitetsservice (79%) Uppställning (63%) Varvsservice (44%) Övrig service som sanitet, uppställning och varvsservice är också betygsatta på en femgradig skala*. Intresset var störst för uppställning, ungefär två tredjedelar gav betyget 4 eller 5. Intresset för de två övriga typerna av service var högst för sanitetsservice (WC, dusch, tvättstuga) Nästan två tredjedelar tyckte även att sanitetsservice är viktigt. I tabellen till höger har service rangordnats efter deras andel av betygen 4 och 5, uppdelat på de som söker båtplats i sin hemkommun och de som söker utanför hemkommun. Köande utanför hemkommunen tenderar tycka att övrig service är viktigare än vad de permanentboende tycker. Skillnaderna är dock för små för att dra slutsatser om det verkligen är så. * Skala 1-5, där 1=Helt oviktigt,5= Mycket viktigt 33

35 Intresse av övrig service i olika hamntyper 100% 80% 60% 40%. 20% Uppställning Varvsservice Sanitetsservice 70% 67% 63% 60% 49% 39% Diagrammet till vänster illustrerar andelen 4 och 5 för övrig service såsom sanitet, uppställning och varvsservice*. Utfallet presenteras uppdelat på hamntyp. I Privat/föreningsdriven hamn är sanitetsservice ( WC, dusch, tvättstuga) viktigast. Bland de köande för kommunal hamnplats är uppställning viktigast. Mer än var tredje köande ansåg att varvservice är viktigt. 0% Kommunal Privat/Förening * Skala 1-5, där 1=Helt oviktigt,5= Mycket viktigt 34

36 Kompletterande kommentarer Som komplement till tidigare visat resultat redovisas nedan en sammanställning av övriga kommentarer som framkom under intervjuerna i samband med vissa frågor. Under intervjuerna nämndes det att hyra eller äga en båtplats definitivt är en kostnadsfråga. Trots att man kanske redan har en båtplats önskar man ett bättre geografiskt läge på hamnen och detta påverkar således inte behovet av nya båtplatser. Pris är en betydelsefull faktor för hur intressant ett eventuellt erbjudande om båtplats är, detta har vi ej tagit hänsyn till i denna undersökning. Spontana kommentarer som framkom under intervjuerna var att bensin, vatten och el är så viktiga typer av service för en hamn där man har sin båtplats att de ses bör ses som självklara i ett serviceutbud. En annan tjänst som ansågs vara viktigt är säkerheten/bevakning av hamnen. Intresset för att låta hamnen lägga i och ta upp båten beställning kommenteras och är ett bra förslag enligt flera. Avslutande citat från en köande i Göteborg: Om åretrunt- plats men ej under juli: Jag vill gärna att den ska ge förtur eller billigare pris att ligga i andra hamnar i så fall 35

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Norra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

IPv6. MarkCheck. Maj 2012

IPv6. MarkCheck. Maj 2012 IPv6 MarkCheck Maj 12 1 Sammanfattning (1/2) Planering av införande samt kännedom om IPv6 Rapporten visar att företag inom såväl den privata som den offentliga nu i högre grad vet vad IPv6 är och har även

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Förstudie Norrmän i Västsverige. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Förstudie Norrmän i Västsverige Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Innehåll Bakgrund sid. 3 Metod sid. 4 Norska gästnätter sid. 5 Säsongsvariation norska gästnätter i VG

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Välkommen till regionens största bostadsförmedling

Välkommen till regionens största bostadsförmedling Välkommen till regionens största bostadsförmedling Till dig som står i bostadskö hos 1 Välkommen till Boplats Syd En kö till flera fastighetsägare... Boplats Syd startade 2009 och är ett kommunalt bolag

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Avlopp från fritidsbåtar

Avlopp från fritidsbåtar Avlopp från fritidsbåtar Författare: Ann-Carin Andersson Datum: 2009-06-01 Inledning 1 2 De fem kommunerna, eller främst de fyra kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har många fritidsbåtar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser

Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg. Kretsloppskontoret. Resultat, sammanfattning och slutsatser Marknadsundersökning: Återanvändning av kläder, skor och textilier i Göteborg för Kretsloppskontoret Resultat, sammanfattning och slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2012-05-10 IMA MARKNADSUTVECKLING

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Oktober 2006 Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Jönköpings län Rapport 22-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr.

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr. Bilagor. Social service: Bilaga, Underlag för uträkningar Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en -5-åring under ett år: 90 000 kr. Kommunkostnad för att bistå med grundskoleplats (inklusive

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Grundläggande statistik kurs 1

Grundläggande statistik kurs 1 Grundläggande statistik kurs 1 Problem 1 Arbeta med frekvenstabeller Sid 2: Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till höger. I den

Läs mer

Dalamadens samfällighet

Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER SKILLINGENÄS den 17 september 2015 Styrelsen Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER Allmänna regler 1 Bryggan med tillhörande Y-bommar ägs av Dalamadens

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Ansvarig projektledare: Åsa Widmark Assisterande projektledare: Eva Hauge

Läs mer