Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Hjelm, Per Grundskolenämnden Riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun Förslag till beslut Nämnden fastställer riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun. Sammanfattning Under hösten 2013 har en processkartläggning genomförts av elevens övergång från grundskola till gymnasiet och utvecklingsområden har identifierats. En projektgrupp har därefter fått i uppdrag att utforma ett strategidokument för studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Dokumentet utgår från skolverkets allmänna råd och har därmed funktionen av att konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten i kommunen. Att de allmänna råden fullföljs gällande resursfördelning, personal och kompetens ska verksamhetscheferna, för grundskola respektive gymnasieskola, säkerställa. Förvaltningen kommer under läsåret 14/15 utforma en plan för implementering av nämndens riktlinjer samt hur uppföljning skall ske i det systematiska kvalitetsarbetet. Beskrivning av ärendet Samverkan mellan utbildningsnämnderna betonas i Mål och budget 2014 och i utbildningsnämndernas verksamhetsplaner för både 2013 och 2014 har övergången mellan skolformerna varit ett prioriterat uppdrag. Under hösten 2013 har en grupp med representanter från förvaltningen processkartlagt elevens övergång från grundskola till gymnasiet, identifierat utvecklingsområden och utifrån detta lagt förslag på förbättringar, se bilaga 2. Processgruppens bild är att studie-och yrkesvägledningen i dagsläget i Huddinge skiljer sig mycket åt mellan grundskolorna. Det varierar hur tjänsten som studie- och yrkesvägledare, SYV, ser ut i omfattning och hur den kombineras. En del har ansvar för flera skolor medan andra har SYV i POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (3) kombination med andra uppdrag på skolan. Bilden är också att det krävs väldigt olika insatser beroende på elevernas behov, något som skiftar såväl mellan elever som mellan skolor. Det finns inte någon kommunal policy för kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen. En projektgrupp, som har bestått av projektledare (biträdande verksamhetschefer för grundskola och gymnasieskola) samt representanter från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (SYV, lärare och skolledare), har efter denna kartläggning, fått i uppdrag att utforma ett strategidokument för studie- och yrkesvägledningen i kommunen, som när det implementerats garanterar eleverna i Huddinges kommunala skolor en likvärdig och högkvalitativ studie- och yrkesvägledning. Dokumentet utgår från skolverkets allmänna råd och konkretiserar vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten i kommunen. På sikt är en förbättrad studie- och yrkesvägledning en del i arbetet för att minska avhopp och byten inom gymnasieskolan. Riktlinjer Enligt skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning 1 bör huvudmannen: konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten görs i förvaltningens strategidokument för studie- och yrkesvägledning, se bilaga 1. vid beslut om organisation och resursfördelning säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses inför resursfördelningen ta reda på vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behövs för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning se till att studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som behövs för att kunna stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesvägledning. Verksamhetscheferna, för grundskola respektive gymnasieskola, ansvarar för att ovanstående tre punkter angående resursfördelning, personal och kompetens fullföljs samt att de följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet. 1 Skolverkets Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning, SKOLFS 2013:180

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE GSN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Skolinspektionens nationella granskning 2 visar att studie- och yrkesvägledningen är lågt prioriterad i de granskade skolorna (här ingår inga skolor i Huddinge). Huvudmannen lämnar över ansvaret för vägledningen till rektorn som i sin tur lämnar vidare till vägledaren. Skolor och huvudmän saknar system för att planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen. Bristen på aktiv styrning får konsekvenser för studie- och yrkesvägledningen på skolorna och i förlängningen för elevernas rättigheter. Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar inför gymnasievalet och studie- och yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela elevernas utbildning och inte heller som ett område där all personal på skolan samverkar. För att uppfylla lagstiftningens krav gällande studie- och yrkesvägledning, i läroplaner, skollag, förordningar och skolverkets allmänna råd, har förvaltningen tillsammans med verksamheterna tagit fram ett strategidokument för arbetet med studie- och yrkesvägledning. Under vårterminen 2015 kommer en implementering av innehållet i detta dokument kunna påbörjas. Att de allmänna råden fullföljs gällande resursfördelning, personal och kompetens ska verksamhetscheferna, för grundskola respektive gymnasieskola, säkerställa. Arbetet med studie- och yrkesvägledning följer verksamhetscheferna upp i det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen kommer att utveckla formerna för detta tillsammans med kvalitetsavdelningen. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Jan-Eric Johansson Grundskolechef 1. Strategidokument för studie- och yrkesvägledning i Huddinge kommun 2. Processbeskrivning övergång grundskola-gymnasieskola Beslutet delges Rektorer i Huddinges kommunala grundskolor Akten 2 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, skolinspektionens rapport 2013:5

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Strategidokument för Studieoch yrkesvägledning i Huddinge kommun POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Innehåll Bakgrund... 3 Processkartläggning... 3 Nationell styrning... 3 Skolinspektion av studie- och yrkesvägledningen i 34 grundskolor... 3 Skolverkets allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning... 4 Uppdrag och syfte... 5 Konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för verksamheten i Huddinge kommun... 6 Studie- och yrkesvägledande moment från grundskolans årskurs 1 till årskurs 3 på gymnasiet och vidare i vuxenutbildningen... 6 Grund- och grundsärskolan... 6 Grund- och grundsärskolan åk Grund- och grundsärskolan åk Grund- och grundsärskolan åk Gymnasie- och gymnasiesärskolan Vuxenutbildningen Resursfördelning, Personal och Kompetens Övergång grundskola- gymnasieskola Processkarta för elevs övergång från grundskola till gymnasium Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet Bilagor... 16

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Bakgrund Processkartläggning Samverkan mellan utbildningsnämnderna i kommunen betonas i Mål och budget 2014 och i utbildningsnämndernas verksamhetsplaner för både 2013 och 2014 har övergången mellan skolformerna varit ett prioriterat uppdrag. Under hösten 2013 inleddes en satsning på processutbildning inom kommunen. Kommunens ledningsgrupp valde ut ett antal processer, däribland barn- och utbildningsförvaltningens föreslagna process Övergången mellan grundskola och gymnasium. En grupp med representanter från förvaltningen bildades för att processkartlägga elevens övergång från grundskola till gymnasiet, identifiera utvecklingsområden och utifrån detta ge förslag på förbättringar (se processbeskrivning bilaga 1). En stor del av den kartlagda processen handlar om studie- och yrkesvägledning. En Projektgrupp har därefter utifrån Skolverkets allmänna råd fått i uppdrag att utforma ett strategidokument för studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Nationell styrning Studie- och yrkesvägledning har också aktualiserat på nationell nivå. Bland annat har Skolinspektionen 1 granskat studie- och yrkesvägledningen i vissa grundskolor (Huddinge kommuns skolor granskades inte) och Skolverkets har kommit ut med nya allmänna råd 2 för studie- och yrkesvägledning. Skolinspektion av studie- och yrkesvägledningen i 34 grundskolor Skolinspektionens granskning utgick från tre huvudfrågeställningar: Ges alla elever tillgång till kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att eleverna kan göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning? Ger rektorn riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den blir hela skolans ansvar? Tar huvudmannen ansvar för att skolornas studie- och yrkesvägledning fungerar på ett tillfredsställande sätt? Granskningen visade att studie- och yrkesvägledningen är lågt prioriterad i de granskade skolorna. Huvudmannen lämnar över ansvaret för vägledningen till rektorn som i sin tur lämnar vidare till vägledaren. Skolor och huvudmän saknar system för att planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen. Bristen på aktiv styrning får konsekvenser för studie- och yrkesvägledningen på skolorna och i förlängningen för elevernas rättigheter. Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar inför gymnasievalet och studie- och yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela elevernas utbildning och inte heller som ett område där all personal på skolan samverkar. Ingen skola i granskningen hade formulerat konkreta mål för skolans arbete med att motverka traditionella könsmönster eller för att bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund Skolverkets nya Allmänna råd Arbete med studie och yrkesvägledning

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) De skolor som ingick i granskningen visar i hög utsträckning liknande brister. Då dessa brister även överensstämmer med resultat från andra utredningar och utvärderingar finns anledning att anta att de utvecklingsområden som lyfts fram även behöver utvecklas på andra skolor. Skolverkets allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning Skolverkets allmänna råd handlar om arbetet med studie- och yrkesvägledning i skola och vuxenutbildning och vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig skolpersonal. Ett viktigt budskap i de allmänna råden är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken. Skolverkets allmänna råd sätter fokus på områdena: Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning Personal och kompetens Undervisning och samverkan - skola, utbildning, arbetsliv Information inför val av studier och yrken Vägledningssamtal Studie- och yrkesvägledningen ska ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse: Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleven ofta stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning. Den ska genomföras på ett professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund. I de allmänna råden understryks att skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare har ett gemensamt ansvar för skolans studie- och yrkesvägledning, men med delvis olika roller, och studie- och yrkesvägledningen är därmed hela skolans ansvar.

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Uppdrag och syfte Uppdraget har varit att skapa ett strategidokument för studie- och yrkesvägledning, som när det implementerats, garanterar eleverna i Huddinges kommunala skolor en likvärdig och högkvalitativ studie- och yrkesvägledning. Strategidokumentet ska utgå från skolverkets allmänna råd och konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten i kommunen. En förbättrad studie- och yrkesvägledning är en viktig del i arbetet för att minska avhopp och byten inom gymnasieskolan. Detta strategidokument har tagits fram av en projektgrupp som har bestått av projektledare (biträdande verksamhetschefer för grundskola och gymnasieskola) samt representanter från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning (SYV, lärare och skolledare).

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för verksamheten i Huddinge kommun Enligt skollagen ska elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ. Eleven behöver också utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Förutom det behöver eleven ges möjlighet att utveckla färdigheter i att genomföra sina beslut. Det ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika delar som utgör studie- och yrkesvägledningen. Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska: bli medveten om sig själv bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen lära sig att fatta beslut lära sig att genomföra sina beslut Studie- och yrkesvägledande moment från grundskolans årskurs 1 till årskurs 3 på gymnasiet och vidare i vuxenutbildningen För att uppfylla lagstiftningens krav gällande studie- och yrkesvägledning, i läroplaner, skollag, förordningar och skolverkets allmänna råd, ska nedanstående implementeras och genomföras som en minsta gemensamma nämnare i respektive skolas arbete och därefter följas upp i skolans systematiska kvalitetsarbete. Grund- och grundsärskolan I läroplanen för grundskolan framgår att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Grund- och grundsärskolan åk 1-3 Skolans mål 3 är att varje elev Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Genomförs av 4 Få kännedom om sig själv och sina klasskamrater genom arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inte ge svaret till eleven utan låta eleven pröva sin idé/tanke/lösning Efter genomfört arbete prata om resultatet och varför det blev som det blev Kontinuerliga samtal med eleven om elevens utveckling, både socialt och pedagogiskt Träna kreativiteten i flera ämnen med hjälp av ex. ELIT Få kännedom om den demokratiska beslutsprocessen, och acceptera genomförda val ex klassråd/elevråd/skolråd Lärare, SYV, elevhälsan Har inblick i närsamhället och dess arbete, förenings, - och kulturliv Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder Göra studiebesök i närmiljön ex brandstation, bondgård, föreningslivet. Bjuda in föreläsare/föräldrar som berättar om sitt yrke/intresse Prata om förmågor och kunskaper man behöver ha för att kunna utföra olika yrken, sporter etc. Skriva/ rita ett brev till sig själv som öppnas i framtiden ex om 3-6 år. Tankar om framtiden, hur ser samhället ut, hur lever jag, vad jobbar jag med etc.? Lärare, SYV, Bitr. rektor Lärare, SYV, Bitr. rektor 3 Läroplanen för grundskolan 2011, 2.6 Skolan och omvärlden 4 Ansvaret har skolans rektor

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Grund- och grundsärskolan åk 4-6 Skolans mål 5 är att varje elev Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Genomförs av 6 Få kännedom om sig själv och sina klasskamrater genom arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling Få kännedom om funktionsnedsättningar och hur en tillgänglig miljö kan minska betydelsen av dessa Synliggöra för eleven vilka val man gör varje dag, utan att tänka på det. Att inte göra ett val, är också ett val Diskutera traditionella genus mönster och varför det ser ut så, vem bestämmer det? Inte ge svaret till eleven utan låta eleven pröva sin idé/tanke/lösning och sedan ha ett reflekterande samtal utifrån resultatet Kontinuerliga samtal med eleven om elevens utveckling, både socialt och pedagogiskt Träna kreativiteten hos eleven, i flera ämnen, med hjälp av ex ELIT Skriva en berättelse utifrån tankar om sig själv i framtida yrken/ arbetsmarknad Få kännedom om den demokratiska beslutsprocessen, och acceptera genomförda val ex klassråd/elevråd/skolråd Lärare, SYV, Elevhälsan Har inblick i närsamhället och dess arbete, förenings, - och kulturliv Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder Göra studiebesök på arbetsplatser (kan vara på den egna skolan) och i föreningslivet Vid studiebesök diskutera vilka som arbetar på platsen, vilka olika arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen och hur man utbildar sig till yrket Bjuda in föreläsare, göra intervju med föräldrar, närstående, skolpersonal som berättar om sitt yrke/ utbildningsbakgrund Prata om förmågor och kunskaper man behöver ha för att kunna utföra olika yrken, sporter Skriva ett brev till sig själv som öppnas i framtiden ex om 3-6 år. Tankar om framtiden, hur ser samhället ut, vilka yrken finns, vad vill jag själv bli? SYV/lärare ger en grundläggande information om det svenska utbildningssystemet, betygskriterier, meritvärde och antagningsvillkor inför gymnasiet SYV/lärare informerar elever och föräldrar om vikten av kunskaper i språk inför framtida studier, språkval och konsekvenser med avhopp Lärare, SYV, Hela skolans personal Lärare SYV, Bitr. rektor, Rektor 5 Läroplanen för grundskolan 2011, 2.6 Skolan och omvärlden 6 Ansvaret har skolans rektor

12 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Grund- och grundsärskolan åk 7-9 Skolans mål 7 är att varje elev Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Genomförs av 8 Få kännedom om sig själv och sina klasskamrater genom arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling Få kännedom om sig själv, sig själv i en grupp, roller i en grupp ex. värderingsövningar Synliggöra för eleven vilka val man gör varje dag, utan att tänka på det. Att inte göra ett val, är också ett val Inte ge svaret till eleven utan låta eleven pröva sin idé/tanke/lösning. Att ha ett reflekterande samtal efter genomfört arbete Kontinuerliga samtal med eleven om elevens utveckling både socialt och pedagogiskt Träna kreativiteten hos eleven, i flera ämnen med hjälp av ex ELIT Skiva en berättelse utifrån besök i arbetslivet Skriva ett brev till sig själv i åk 7 som öppnas i åk 9. Tankar om framtiden, drömjobb, familjeliv, vad man mår bra av, hur man vill leva sitt liv etc. Få kännedom om den demokratiska beslutsprocessen, och acceptera genomförda val ex klassråd/elevråd/skolråd Lärare, SYV, Elevhälsan Har inblick i närsamhället och dess arbete, förenings, - och kulturliv Göra studiebesök på arbetsplatser, universitet, gymnasium, gymnasiemässa, Huddinges gymnasiedagar Bjuda in föreläsare som berättar om sitt yrke och vägen till yrken/ utbildningar Prata om förmågor och kunskaper man behöver ha för att kunna utföra olika yrken, sporter etc. Få kännedom om arbetsvillkor, arbetstagarens ansvar och skyldigheter i arbetslivet Praktik på olika gymnasiesärskoleprogram för elever inom målgruppen Lärare och SYV 7 Läroplanen för grundskolan 2011, 2.6 Skolan och omvärlden 8 Ansvaret har skolans rektor

13 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Skolans mål 7 är att varje elev Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Genomförs av 8 SYV informerar elever och föräldrar inför valet till gymnasiet Enskilda vägledningssamtal Gruppvägledning utifrån genus tankar, vad är typiskt manliga/kvinnliga yrken och varför? Ex Vilka typiska manliga yrken fanns det för ca 50 år sedan hur ser det ut idag? Varför? SYV/ lärare informerar om betygskriterier, meritvärde och antagningsvillkor inför gymnasiet. SYV ger grundläggande information om möjligheten till utbildningar utanför Sverige, att man kan översätta svenska betyg/meritvärde ute i Europa och även utanför Europa SYV organiserar så att eleverna utifrån sina behov av anpassningar får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning. Lärare, SYV

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Gymnasie- och gymnasiesärskolan Skolans mål 9 är att varje elev: utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering Riktlinjer Personalen ska: Informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund Informera eleven inför utbildningens början, så att de får en välutformad introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att formulera mål för sina studier I dialog med eleven upprätta en individuell studieplan och reviderar den vid behov. Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen I utbildningen ges återkommande information om varför kurserna är viktiga ur elevens perspektiv t.ex. att oavslutad kurs kan leda till att kraven för gymnasieexamen inte uppfylls I slutet av varje termin ges information om kurser som kommer samt att de nya undervisande lärarna bjuds in Programintroduktion, information om programmets mål, kurser, betygskriterier samt studie- och yrkesutgångar Portfolio/ loggbok/ lärplattform: Eleven har alla sina arbeten och betygskraven för kursen/kurserna samlade. Eleven får utifrån detta göra sin egen bedömning av sin prestation och måluppfyllelse Portfolio/ Loggbok/ lärplattform används som grund för utvärdering under pågående kurs Eleven har möjlighet till samtal/coachande samtal om sina egna mål Genomförs av 10 Mentor, undervisande lärare och SYV Biträdande rektor/ programansvarig, mentor, undervisande lärare och SYV Undervisande lärare, mentor och SYV medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper I informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans personal och hos aktörer i samhället utanför skolan. Arbeta med skolans kunskapsområden, där fler ämnen ska bidra och samordnas så att de utgör en helhet för eleven. Värderingsövningar Samtal Gruppvägledning Samverkan med LSS och AF Praktik för gymnasiesärskoleelever med möjlighet till fortsatt arbete efter avslutad skolgång alternativt daglig verksamhet Mentor, SYV och Elevhälsa 9 Läroplan för gymnasieskolan Ansvaret har skolans rektor

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Skolans mål 9 är att varje elev: ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha gällande studier och yrken Riktlinjer Personalen ska: Se till att varje elev får information om valmöjligheter i form av inriktningar, kurser, studieoch yrkesutgångar samt om vilka konsekvenser ett byte av studieinriktning medför. Eleven har själv att väga samman arbetsmarknadsinformationen med övriga faktorer i ett välgrundat och genomtänkt beslut. I de fall eleven fattar beslut om att avbryta eller inte helt fullfölja sina studier informera och tydliggöra vilka konsekvenser det kan få när det gäller möjligheter till arbete och vidare studier Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Informationstillfällen: Yrkeshögskolan Högskolor/universitet Bransch Allmän samhällsfakta t.ex. skattemyndighet, försäkringskassa, AMS Arbetsmarknadsinformation t.ex. fackförbund, AMS Utlandsstudier Eleven får tid att fundera och diskutera sina mål och tankar om hur framtiden kan se ut Genomförs av 10 Biträdande rektor/ Programansvarig, lärare och SYV. Mentor och SYV är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket Stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen Samverka med universitet och högskolor samt arbetslivet utanför skolan Utveckla verksamheten så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning Alert Programråd Studiebesök Lyfta fram nya rön inom ämnet t.ex. forskningsresultat Programråd, Biträdande rektor/ Programansvarig, undervisande lärare och SYV Vuxenutbildningen En elev i vuxenutbildningen kan, enligt läroplanen, ha behov av att kombinera studier i flera av de skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller yrkesutbildningen.

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Ett samverkansavtal finns mellan Huddinge kommun och Lärvux (Stockholms stad) gällande särskild undervisning för vuxna. En beskrivning av studie- och yrkesvägledningen inom Lärvux finns. Vuxenutbildningens mål 11 är att varje elev: får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Genomförs av 12 Information i grupp om hur dagens arbetsmarknad ser ut, hur man söker arbete, vad som är viktigt att tänka på vid ansökan. Samtal kring vad som kan krävas för att kunna söka vissa arbeten, elevens kompetens och utbildning i förhållande till det som efterfrågas i en annons, hur eleven kan uppnå det som efterfrågas för att få ett visst jobb. Denna information/vägledning ges också vid enskilda samtal SYV ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan få Användning av Utländsk bedömningshandbok för validering av tidigare utbildning. Teoretiska kunskaper bedöms via tester. Eleverna kan placeras i intensivare/snabbare grupp om de redan besitter vissa förmågor. Validering av vissa förmågor inom en kurs görs och det ges till eleven i ett dokument. Sker vid samtal med lärare, till exempel vid bedömningssamtal/betygssamtal. Lärarna har minst två individuella samtal per halvår med eleven, rent formellt. Men också löpande samtal under kursens gång. Den formativa bedömningen syftar också till ökad självkännedom och att eleven blir ägare av sitt eget lärande. Samtal kring individuell studieplan sker även med SYV vid drop-in tider eller under enskilda samtal Flertalet av eleverna på grundläggande vuxenutbildning har yrkeserfarenhet sedan tidigare från sitt hemland och en del har det även från Sverige. De gör många val utifrån dessa erfarenheter samt genom samtal med vänner och familj. En del samlar erfarenheter genom Vux-mässa, samtal med SYV. En del får även input via arbetsförmedling och social- och äldre omsorgsförvaltningen, genom de olika aktiviteter som de är anmälda till av olika aktörer. Görs i ett enskilt samtal med eleven av SYV, där man bland annat talar om och informerar om de prioriteringsregler och behörighetskrav som finns till vidare utbildning och hur arbetsmarknaden ser ut idag och i framtiden. SYV, Lärare Lärare, SYV SYV, Lärare SYV 11 Läroplan för vuxenutbildningen 12 Ansvaret har rektor

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Vuxenutbildningens mål 11 är att varje elev: har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och Moment/ Aktiviteter för att uppnå målen Genomförs av 12 Detta görs av respektive utbildningsanordnare under en yrkesutbildning. På den grundläggande vuxenutbildningen samtalar SYV/Lärare om detta. De flesta har god kännedom eller tar reda på detta på egen hand. I samtal och hänvisningar till webb och andra aktörer som till exempel AF utland. Då flertalet av eleverna på grundläggande vuxenutbildning har utländsk bakgrund vill de ha information om den svenska arbetsmarknaden och det svenska utbildningssystemet. Den kunskapen vid gruppinformation, individuella samtal med SYV, vid mässbesök, samtal med vänner och familj. Kännedom om praktik ges under en yrkesutbildning eller via t.ex. AF. Utbildningsanordnare, Lärare, SYV SYV, Lärare är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket. Sker i samtal enskilt och i grupp. Elever har möjlighet att tillsammans med lärare eller på egen hand besöka Vux-mässa, som oftast ges vid två tillfällen per år. Information om andra vägar finns på hemsidan. Via Arbetsförmedlingen Fokusgrupp med elever inom den grundläggande vuxenutbildningen behandlar bland annat frågor som rör förändringar i samhälls- och arbetsliv Ett Vuxråd träffas 4 gånger per år. Representanter från VuxHuddinge, elever, Arbetsförmedling, Södertörns högskola, studieförbund och politiker deltar. SYV, Lärare

18 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Resursfördelning, Personal och Kompetens Huvudmannen bör avseende arbete med studie- och yrkesvägledning (SKOLFS 2013:180): ta reda på vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behövs för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning se till att studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som behövs för att kunna stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesvägledning säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses, här bör särskilt uppmärksammas elever med funktionsnedsättning Detta kommer verksamhetscheferna följa upp i det systematiska kvalitetsarbetet. Övergång grundskola- gymnasieskola Under hösten 2013 kartlades processen övergång grundskola- gymnasieskola. Nedan återfinns processkartan. Varje delprocess beskrivs och redovisas i processbeskrivningen som finns i bilaga 1. Processkarta för elevs övergång från grundskola till gymnasium

19 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (16) Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet Grundskolor kommer att följas upp i sina respektive dokument för systematiskt kvalitetsarbete (SK-dokument). Centralt i arbetet är målen för om eleven: kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden har inblick i närsamhället och dess arbete, förenings-, och kulturliv har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder Skolorna ska därför göra självskattningar utifrån om: eleverna har tillgång till kontinuerlig vägledning och vägledning inför val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning elevens studie- och yrkesval begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund rektorn tar sitt ansvar för att studie- och yrkesvägledningen genomförs som en integrerad del av utbildningen samt genom information och vägledning inför val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning huvudmannen har god kännedom om målen för studie- och yrkesvägledningen och tar ansvar för att den genomförs i enlighet med målen. Självskattningarnas resultat identifierar vilka områden det kan behöva läggas fokus på och frågeställningarna kommer vara centrala i SK-dokumentet. Gymnasieskolornas och vuxenutbildningens arbete med studie- och yrkesvägledning följs upp genom frågor i de elevenkäter som årligen genomförs i åk 2 på gymnasiet, inom introduktionsprogrammen samt inom vuxenutbildningen. Enkätresultaten analyseras och förbättringsområden ringas in i skolornas systematiska kvalitetsdokument. Byten och avbrott under gymnasietiden registreras i kodsystemet i datasystemet procapita och följs upp genom att det synliggörs i kommunens lednings- och informationssystem, LIS. Att rektorn tar sitt ansvar för att studie- och yrkesvägledningen genomförs, som en integrerad del av utbildningen samt genom information och vägledning inför val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, följs upp i de kvalitetsdialoger som genomförs i samband med delårsrapporteringen. Bilagor Bilaga 1. Processbeskrivning övergång grundskola-gymnasieskola

20 Processbeskrivning av elevers övergång från grundskolan till gymnasieskolan (uppdat )

21 Innehåll Processbeskrivning av elevers övergång från grundskolan till gymnasieskolan... 1 Vad är en process?... 4 Huddinges processutvecklingsmodell... 4 Bakgrund till vald process... 5 Skolinspektionens granskning och Skolverkets Allmänna råd... 5 Processkarta för elevs övergång från grundskola till gymnasium... 6 Delprocess 1. Information, undervisning och vägledning... 7 Mål och syfte med delprocess Hur... 7 Ansvar... 8 Hjälpmedel... 8 Kommande länkar... 8 Delprocess 2. Information och vägledning inför gymnasievalet... 9 Mål och syfte med delprocess Hur... 9 Ansvar... 9 Hjälpmedel Kommande hjälpmedel Delprocess 3. Elevens val till gymnasiet Mål och syfte med delprocess Hur Ansvar Hjälpmedel Kommande hjälpmedel Delprocess 4. Bilagor till KSL och särskilda insatser för vissa elever Mål och syfte med delprocess Hur Ansvar Hjälpmedel Relaterad process. Elev antas till utbildningen. Besked på webb Mål och syfte Hur Ansvar... 13

22 Delprocess 5. Överlämnande av information och elevdokumentation från grundskola till gymnasium Mål och syfte med delprocess Hur Ansvar Kommande hjälpmedel Delprocess 6. Gymnasieskolans förberedelser inför skolstart Mål och syfte med delprocess Hur Ansvar Kommande hjälpmedel Delprocess 7. Elevens introduktionsperiod på gymnasieskolan Mål och syfte delprocess Hur Ansvar Kommande hjälpmedel Delprocess 8. Utvärdering grundskola och gymnasium Mål och syfte med delprocess Hur Ansvar Hjälpmedel... 17

23 Vad är en process? En process liknas vid en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde genomförs för att skapa ett specifikt värde för kunden. Genom att kartlägga processer blir det tydligt hur en vara eller tjänst produceras. Detta underlättar arbetet med att se var kvaliteten brister eller om vi utför någon aktivitet som inte skapar värde. Genom förståelse och styrning av våra processer kan vi minska dubbelarbete, synliggöra brister, ta fram förbättringar och därmed uppnå en ökad effektivitet och högre kvalitet. Huddinges processutvecklingsmodell 1. Välj ut process att utveckla Identifiera och prioritera processer där förbättring är särskilt angelägen med hänsyn till rådande resultat, krav på kvalitet och säkerhet, kostnadseffektivitet och så vidare. 2. Kartlägg och analysera nuläget i vald process Kartlägg och analysera den befintliga processen som den ser ut i dag (nuläge), inte som den borde se ut. 3. Identifiera förbättringsbehov Analysera processens nuläge, mått och information i jakt på förbättringsområden 4. Utforma en förbättrad process nyläget o Utforma en processkarta som visar hur processen bör fungera. o Definiera mått och metoder för hur processens funktion och resultat ska mätas. o Komplettera med hur processen och dess olika delprocesser ska säkras. (Vem gör vad, potentiella felkällor, referens till hjälpmedel checklistor, mallar etc.) 5. Genomför förändringar etablera den utvecklade processen o Processägaren fattar beslut om att genomföra förändringarna. o Dokumentera den nya processen och upprätta uppföljningsrutiner o Kvalitetssäkra den förbättrade processen med rutiner för hantering av risker, avvikelser osv. o Förankra och inför den utvecklade processen. 6. Uppföljning och ständiga förbättringar av processen Följ upp att de nya arbetssätten och rutinerna fungerar som avsett och efterlevs. Huddinges riktlinjer för processutveckling och processkartläggning finns i sin helhet på:

24 Bakgrund till vald process Samverkan mellan utbildningsnämnderna betonas i Mål och budget 2014 och i utbildningsnämndernas verksamhetsplaner för både 2013 och 2014 har övergången mellan skolformerna varit ett prioriterat uppdrag. En snabb utveckling på arbetsmarknaden gör det är svårt att förutse villkoren i arbetslivet och skaffa sig kunskap om alla yrken. Detta ställer krav på att skolan utvecklar elevernas förmåga att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. En god vägledning stödjer eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar. För att eleverna ska ges möjlighet att träna förmågor som att kunna välja och se konsekvenserna av sina val, utveckla självkännedom, ta eget ansvar, kunna söka och sortera information är det viktigt att studie- och yrkesvägledningen är en verksamhet som löper genom elevernas skolår från tidig ålder. Genom vägledning, information och undervisning har skolan möjlighet att bidra till att vidga elevens perspektiv och bidra till att de upptäcker andra yrkesområden än de som de redan känner till genom sin bakgrund. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är en viktig förutsättning för att eleverna i årskurs nio ska kunna göra rätt val till gymnasieskolan. Under hösten 2013 inleddes en ny satsning på processutbildning inom kommunen. Kommunens ledningsgrupp valde ut ett antal processer, däribland Barn- och utbildningsförvaltningens föreslagna process Övergången mellan grundskola och gymnasium. En grupp med representanter från förvaltningen bildades för att processkartlägga elevens övergång från grundskola till gymnasiet, identifiera utvecklingsområden och utifrån detta ge förslag på förbättringar och tänkbara hjälpmedel. Följande funktioner har ingått i processgruppen: biträdande gymnasiechef, utvecklingsledare, ekonom, utredningssekreterare och kvalitetschef. Processgruppens bild av hur studie- och yrkesvägledningen ser ut i Huddinge är att det i dagsläget skiljer sig mycket åt mellan grundskolorna i Huddinge kommun. Det varierar hur tjänsten som studie- och yrkesvägledare ser ut i omfattning och hur den kombineras. En del studie- och yrkesvägledare har ansvar för flera skolor medan andra har studie- och yrkesvägledning i kombination med andra uppdrag på skolan. Det finns inte någon kommunal policy för att säkra kvaliteten för studie- och yrkesvägledning och inte heller något organiserat nätverk för erfarenhetsutbyte eller diskussioner. Det saknas också ett organiserat samarbete mellan studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och gymnasieskolan. Mot ovanstående bakgrund har det varit mycket värdefullt att kartlägga denna process för att se och genomföra förbättringsåtgärder. Skolinspektionens granskning och Skolverkets Allmänna råd Skolinspektionen har inspekterat studie- och yrkesvägledningen i 34 grundskolor och i skolinspektionens rapport (2013:5) fastslås att studie- och yrkesvägledningen ska genomsyra hela verksamheten och regelbundet integreras i utbildningen för att därigenom utgöra ett stöd för elevers studie- och yrkesval. Granskningen visar att många skolor saknar mål för verksamheten som preciserar vad skolan vill uppnå med studie- och yrkesvägledningen.

25 Rektorerna har i många fall inte upprättat riktlinjer för hur studie- och yrkesvägledningen ska organiseras och genomföras och flertalet av de intervjuade lärare har inte varit införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämnen. Huvudresultatet av granskningen är: o Det finns omfattande brister i skolors och huvudmäns arbete med att planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen. o Eleverna får inte studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin utbildning och studie- och yrkesvägledningen betraktas inte som hela skolans ansvar. o Skolorna arbetar inte aktivt för att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund. Skolinspektionens rapport kan läsas i sin helhet på Skolinspektionens hemsida: Skolverket har i december 2013 tagit fram nya Allmänna råd för Arbete med studie- och yrkesvägledning, dessa har också utgjort en grund för processgruppens arbete. Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning finns i sin helhet på skolverkets hemsida: Processkarta för elevs övergång från grundskola till gymnasium Varje delprocess beskrivs och redovisas nedan.

26 Delprocess 1. Information, undervisning och vägledning Mål och syfte med delprocess 1 Eleverna har tillgång till en kontinuerlig vägledning och en vägledning inför val o Utbildningen i grundskolan utformas så att den förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning (10 kap. 2 skollagen). o Eleverna har tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses (2 kap. 29 skollagen). o Skolan bidrar med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och medverkar till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället (Lgr 11avsnitt2.6). o Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen (Lgr 11 avsnitt 2.6). Skolan bidrar till att vidga elevernas perspektiv vad gäller utbildningar, branscher och yrken. o Skolan bidrar till att eleverna kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (Lgr 11 avsnitt 2.6). o Skolan ger eleverna inblick i närsamhället och dess arbetsliv och kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lgr 11 avsnitt 2.6). o Skolan bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (Lgr 11 avsnitt 2.6). o Studie- och yrkesvägledaren uppmärksammar särskilt möjligheterna för elever med funktionsnedsättning (Lgr 11 avsnitt 2.6). Hur o Eleverna får studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin utbildning och studie- och yrkesvägledningen betraktas som hela skolans ansvar. o Individanpassad information och vägledning.

27 Ansvar o Rektor på grundskolan -SYV på grundskolan -Grundskolans lärare Hjälpmedel Länk: Projektdirektiv till Kommungemensamt strategidokument för SYV (strategidokument tas fram under 2014)..\Länkar\Projektdirektiv strategidokument SYVuppdat docx Länk: Allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning: Kommande länkar Länk: Gemensamt strategidokument för SYV- funktionen i kommunen (strategidokument tas fram under 2014) Länk: Tidsplan/planering/årshjul

28 Delprocess 2. Information och vägledning inför gymnasievalet Mål och syfte med delprocess 2 Eleverna har tillgång till en kontinuerlig vägledning och en vägledning inför val o Eleverna har tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses (2 kap. 29 skollagen). o Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen (Lgr 11 avsnitt 2.6). Skolan bidrar till att vidga elevernas perspektiv vad gäller utbildningar, branscher och yrken. o Skolan bidrar till att eleverna kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (Lgr 11 avsnitt 2.6). o Skolan ger eleverna inblick i närsamhället och dess arbetsliv och kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lgr 11 avsnitt 2.6). o Skolan bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (Lgr 11 avsnitt 2.6). o Studie- och yrkesvägledaren uppmärksammar särskilt möjligheterna för elever med funktionsnedsättning (Lgr 11 avsnitt 2.6). Hur o Individanpassad information och vägledning. o Gymnasiedagar och gymnasiemässa o Öppet Hus och andra informationstillfällen på gymnasiet Ansvar o Rektor på grundskolan -SYV på grundskolan -Grundskolans lärare

29 o Gymnasieskolans skolledning -Gymnasieskolans SYV -Gymnasieskolans lärare -Informatör, på förvaltning och skola Hjälpmedel Gymnasiewebb som är tillgänglig via mobil, surfplatta eller dator, gymnasieval.huddinge.se. Gymnasieval Huddinge En webbplats för gymnasievalet Kommande hjälpmedel Länk: Rutiner/checklista inför gymnasievalet som vänder sig intern till berörda funktioner Länk: Uppdaterad information (mall) på skolornas hemsidor om rutiner och datum inför gymnasievalet, goda exempel

30 Delprocess 3. Elevens val till gymnasiet Mål och syfte med delprocess 3 Alla elever ska välja och göra det i rätt tid. Hur o Via gymnasieantagningen på webben Ansvar o Elev o SYV på grundskolan söker inloggningslösen till varje elev i åk 9 o SYV på grundskolan ansvarar för att skolans alla elever har sökt gymnasium/annat alternativ Hjälpmedel Länk: Gymnasieval Huddinge En webbplats för gymnasievalet Gemensam information på externa webben Att söka Gymnasium på Huddinge.se Länk: Gymnasieantagningens hemsida: Kommande hjälpmedel Länk: Gemensam struktur och information inför gymnasievalet på grundskolornas egna hemsidor

31 Delprocess 4. Bilagor till KSL och särskilda insatser för vissa elever Mål och syfte med delprocess 4 Bilagor lämnas för elever som riskerar att inte bli antagna till gymnasieutbildning. Avser bland annat antagning till gymnasieskolans introduktionsprogram. Hur o Elevhälsan på grundskolan samordnar skrivandet av bilagorna med SYV o SYV ansvarar för att bilagorna skickas till KSL och följer upp att bilagorna finns med. o Elevhälsa/SYV på Sågbäcksgymnasiet identifierar elever som riskerar att inte bli antagna till nationella program Ansvar o Elevhälsan på grundskolan o SYV på grundskolan o Elevhälsa/SYV på Sågbäcksgymnasiet Hjälpmedel Länk: Gymnasieantagningens hemsida: Länk: Handbok om Dexter för SYV: ER+kap+3+f%C3%B6r+SYV+2013.pdf Länk: till inloggning i Dexter där bilagorna ska registreras. Länk: Handledning till studie- och yrkesvägledarna inför gymnasieval: edning+till+syv+2014.pdf Länk: Tidsplan: \Länkar\Tidplan till Kommuner och Fristående skolor utan IM 2014.pdf

32 Relaterad process. Elev antas till utbildningen. Besked på webb. Mål och syfte Alla elever som är behöriga till ett nationellt program ska erbjudas en utbildningsplats. Enligt bestämmelserna i skollagen har kommuner ett informationsansvar att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mellan 16 och 20 år är sysselsatta om de inte går i gymnasieskolan. Hur o De elever som sökt gymnasieutbildning får i juli ett antagningsbesked från KSL, Kommunförbundet Stockholms län. o De elever som är obehöriga till nationellt program efter grundskolan får brev om Introduktionsprogrammet på Sågbäcksgymnasiet. o De elever som är behöriga men som inte sökt någon utbildning efter grundskolan får ett brev med information om reservantagning och informationsansvaret. Ansvar o KSL o Studie- och yrkesvägledare Sågbäcksgymnasiet o Studie- och yrkesvägledare Informationsansvaret, gymnasie- och vuxenutbildningsavdelningen.

33 Delprocess 5. Överlämnande av information och elevdokumentation från grundskola till gymnasium Mål och syfte med delprocess 5 Väl fungerande rutiner och strukturer för överlämnade/mottagande av information som leder till att eleverna får rätt stöd tidigt i sin gymnasieutbildning. Dokumentationen ska vara likvärdigt utformad, hålla en hög kvalitet samt beskriva ansvarsfördelning. Hur o Fungerande rutiner och struktur för överlämnade/mottagande av information genom ett gemensamt digitalt dokumentationssystem (Grundskola-gymnasium). Målsättningen är att grundskolans åtgärdsprogram läggs in i lärplattformen edwise och görs tillgängliga för mottagande gymnasieskola. Ansvar o Grundskolans rektor -Elevhälsan på grundskolan -Grundskolans lärare Kommande hjälpmedel Åtgärdsprogram från åk 9 görs tillgängliga i grundskolans lärplattform Mall för rutiner och ansvar

34 Delprocess 6. Gymnasieskolans förberedelser inför skolstart Mål och syfte med delprocess 6 Att skapa trygghet inför gymnasiestarten för elever och vårdnadshavare. Att planera mottagandet av elever i behov av särskilt stöd. Hur o Ge elever och föräldrar rätt information i god tid innan första skoldagen. o Utskick av information till berörd elev/vårdnadshavare o SYV på gymnasiet hämtar bilagorna från Dexter och informerar skolledning och elevhälsan och berörd personal. o Berörd mentor går in i grundskolans lärplattform och tar del av åtgärdsprogram för berörda elever. (fungerar ej ännu) Ansvar o Gymnasieskolans skolledning -Gymnasieskolans personal Kommande hjälpmedel o Aktuell och enhetlig information på hemsidor, komihåglista o Mallar för utskick till hemmen o Förmedling av information via lärplattform

35 Delprocess 7. Elevens introduktionsperiod på gymnasieskolan Mål och syfte delprocess 7 Att genom ett gott mottagande och en god introduktion förhindra skolbyte och avhopp från gymnasieskolan. Hur o Varje gymnasium har en strukturerad introduktion för de nya eleverna Ansvar o Gymnasieskolans skolledning Gymnasieskolans personal Kommande hjälpmedel Länk: Rutiner, med minsta gemensamma nämnare, för skolornas mottagande av nya elever Länk: Enhetliga brevmallar Länk: Goda exempel

36 Delprocess 8. Utvärdering grundskola och gymnasium Mål och syfte med delprocess 8 Att systematiskt följa upp effekterna av en förbättrad process. Hur o Grundskolan: Självskattning av arbetet med studie- och yrkesvägledning i grundskolan sker första gången den 3 februari 2014 därefter i december inför nämndens verksamhetsberättelse under kommande tre år (utvärdering av metoden sker därefter innan det beslutas om en ev. fortsättning). Självskattningsmaterialet utgår från Skolinspektionens rapport (2013:5) o Gymnasieskolan: Indikatorerna för byten och avhopp inom gymnasieskolan följs upp 15 oktober och i juni, analyseras och återkopplas om möjligt till avlämnande grundskola. o Elevenkäter åk 2 på gymnasiet, inom introduktionsprogrammen och inom vuxenutbildningen med frågor om studie- och yrkesvägledning. Ansvar o Självskattningen för grundskolan genomförs av verksamhetschef, rektor, SYV o Analysen av självskattningen görs inledningsvis av processgruppen och därefter blir den en del i det systematiska kvalitetsarbetet. o Analys av byten och avbrott från gymnasieskolan görs av kvalitetsavdelning i samarbete med gymnasieavdelningen. o Analys av elevenkäter görs av kvalitetsavdelning i samarbete med gymnasieavdelningen. Hjälpmedel Länk: Självskattningsmaterial för studie- och yrkesvägledning (grundskolan). Esmaker Länk: Indikatorer för avhopp/byten gymnasiet, Enkätfrågor

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola 2015-10-22 PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING VID BÄCKAHAGENS SKOLA Vår vision: Att all personal på skolan ska

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Antagen av Utbildningsförvaltningen XXXXXX Endast reviderad upplaga enl. beslut i Utbildningsnämnden xx Innehåll Plan för

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning 2 (7) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020 ska Hudiksvalls kommun vara Sveriges

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning 2015

Studie- och yrkesvägledning 2015 Studie- och yrkesvägledning 2015 Sunne kommun Sunne kommuns studie- och yrkesvägledning Sunne skolors vision Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Genom hela skoltiden skall studie-

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning. Båstads kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning. Båstads kommun 1 (11) Antagen i kommunstyrelsen den 1 februari 2017, 36. Dnr: KS 001483/2016-600 Plan för Studie- och yrkesvägledning Båstads kommun 2017-2022 2 (11) Inledning Planen syftar till att utveckla och säkerställa

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning Adolfsbergsskolan F-6

Plan för studie- och yrkesvägledning Adolfsbergsskolan F-6 Plan för studie- och yrkesvägledning Adolfsbergsskolan F-6 Planen utgår från skolverkets allmänna råd, läroplan och skollag. Det är hela skolans ansvar att vägleda eleverna i deras studier för att ge dem

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Innehållsförteckning Reviderad september 2017 Inledning... 2 Organisation...2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Verksamhetsplan för studie- & yrkesvägledning

Verksamhetsplan för studie- & yrkesvägledning Verksamhetsplan för studie- & yrkesvägledning Välkommaskolan lå 16/17 KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING YRKESHÖGSKOLA HÖGSKOLA UNIVERSITET PU INTERN UTBILDNING FORSKNING ARBETE FOLKHÖGSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTB.

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning FÖRSKOLA, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Sundsvalls kommun, barn och utbildningsförvaltningen Plan för studie-

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Plan för studie-och yrkesvägledningför Abrahamsbergsskolan F-9

Plan för studie-och yrkesvägledningför Abrahamsbergsskolan F-9 2016 Plan för studie-och yrkesvägledningför Abrahamsbergsskolan F-9 2016-01-01 Innehåll Plan för studie-och yrkesvägledning...2 för Abrahamsbergsskolan F-9...2 Abrahamsbergsskolans vision....2 Ansvar...2

Läs mer

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun

Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken Studie- och yrkesvägledning kan

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Karlsborgs kommun läsåret 2017/18

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Karlsborgs kommun läsåret 2017/18 Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i läsåret 2017/18 Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3 Verksamhetens övergripande mål... 3 Vägledningsverksamhetens syfte... 3 Bakgrund...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning

Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning 1 (37) Dnr.62-2012:1354 Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning Förord Att välja sin framtid är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning 160113 Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Under läsåret 2015 har Långbrodalsskolan arbetat fram en lokal arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Den ska syfta till att eleverna på Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Allmänna råd och kommentarer om studieoch yrkesorientering

Allmänna råd och kommentarer om studieoch yrkesorientering ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2009 Allmänna råd och kommentarer om studieoch yrkesorientering ALLMÄNNA RÅD OM STUDIE- OCH YRKESORIENTERING 1 Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan Studie- och yrkesvägledning i skolan Nässjö kommun Lars Edstrand Utvecklingsstrateg Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö 2030 världens rum för människor och möten.

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Orsa kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Orsa kommun 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning Utbildningsförvaltningen Datum: 2014-03-20 Utbildningsförvaltningen Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: 2014.048 UN Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden Upplägg Sammanhangsmarkering, dagens utmaningar Hur hänger det ihop? Vad säger forskning och styrdokument? Vinsterna med samverkan skola

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde

Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015. Uppgiftslämnare Monica Sonde Svar till Skolinspektionen utifrån förelägganden efter regelbunden tillsyn genomförd våren 2015 Södertälje kommun Datum 2015-11-20 Uppgiftslämnare Monica Sonde Aktuell verksamhet Södertälje grundskola

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2014:8529 Södertälje kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (12) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer