Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson Katarina Gustafsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss 3. Ansökan resterande bidrag handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO 4. Medborgarförslag från Evy Gahnström angående konstfrusen isbana i Uddevalla centrum 5. Herrestad - bibliotek och fritidsgård integrerade med idrottshall och näridrottsplats vid nytt skolbygge KFN/2012:206 KFN/2013:154 KFN/2013:167 KFN/2013: Investeringsbudget 2014 KFN/2013: Förslag till nya målnivåer - kommunfullmäktiges styrkort 8. Kultur och fritidsnämndens sammanträdesdagar Hur säkerställer vi en utveckling av våra Mötesplatser? 10. Förändrad förvaltningsorganisation - remissförslag KFN/2013:181 KFN/2013:173 KFN/2013:183 KFN/2013:164

2 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 2(2) Ärende Dnr Föredragande 11. Kroppskultur Handlingar lämnas på nämndsammanträdet 12. Information om Engagera mera 13. Information om jämställdhetskartläggning av Kultur och fritidsnämndens budget 14. Ordföranden informerar 15. Förvaltningschefen informerar 16. Delegationsärenden 17. Nämndens egna överläggningar. Internbudget. Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Katarina Gustafsson tel eller e-post

3 Tjänsteskrivelse 1 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2012:206 Handläggare Fritidsintendent Anders Krylberg Telefon Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss Sammanfattning I motion inlämnad till Kommunfullmäktige av Stefan Skoglund (s), yrkas om en utredning av förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekort via SMS. Kultur och fritid har på olika sätt utrett förutsättningarna och konstaterar att det finns tekniska hinder och till den kopplad tveksamhet vid visering av fiskekort. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Stefan Skoglund (S) Kommunfullmäktiges beslut KF Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att för egen del anta det som framförs i tjänsteskrivelsen som svar på motionen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt Kultur och fritidsnämndens beslut och att motionen därmed är besvarad. Ärendebeskrivning Ett införande av fiskekortsförsäljning via SMS för fiske i Herrestadsfjällets kortfiskeområde vore en högst önskvärd förhöjning av servicen. Numera är området det enda i kommunen där sk. put-and-take-fiske efter isatt fisk, här regnbåge, är möjlig. Fisket är därför en tillgång för boendes i kommunen och tillfälliga besökare från andra delar av landet och i en rekreationsmiljö av stort värde Herrestadsfjället.

4 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2012:206 Under år sätt det ut ca kilo regnbåge en mängd som årligen mellan personer gör mer eller mindre lyckosamma försök att dra upp. Fiskekortet kostar 95 kronor och gäller under ett dygn. Fisketillsyn ombesörjs genom ideella krafter, liksom stöd vid utsättning av fisk. Uddevalla Sportfiskeförening har under många år varit en stark och hängiven part att alltid förlita sig på. Utan dess insatser skulle sannolikheten för fiske varit små eller åtminstone till ett betydligt högre pris. Det som just nu talar mot är att införa försäljning av fiskekort via SMS är, att anslutningar av mobiltelefoner till vissa operatörer har starkt begränsade mottagningsförhållanden på stora delar av Herrestadsfjället. Med det anser fisketillsyningsmän att det kan uppstå tveksamheter om rättsläge under fisketillsyn. Ett dylikt moment får inte bli ett tillägg till de riskmoment som redan förekommer. Primärt bör en ökad service inriktas mot att positivt bemöta ett mångårigt och allmänt önskemål om att kunna betala fiskekort i automat med de på marknaden mest förekommande betalkorten, inte bara med s.k. bensinkort. Om mottagningsförhållanden för mobiltelefoner på Herrestadsfjället förbättras, bör försäljning via SMS införas, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anders Krylberg Fritidsintendent Expediera till

5 Motion till Uddevalla kommunfullmäktige ifrån Stefan Skoglund (S) Införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS! Jag är en flitig fritidsfiskare och Uddevalla kommun är ett bra ställe att bo på när man har detta intresse. Men inget är så bra utan att det inte kan bli bättre. Uddevalla kommun är huvudman för Herrestadsfjällets kortfiske område. Idag kan man lösa fiskekort på: Uddevalla Turistbyrå, Södra Hamnen 2, telefon Pressbyrån vid järnvägsstationen, Uddevalla, telefon Fiskekortsautomat vid Klämman (endast betalning med vissa typer av kontokort - Hydro, OK/Q8, Preem, Shell, Statoil och Volvokort) Det finns begränsningar i öppettider samt vilka kort som fungerar. Förslaget handlar om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS då de flesta har en mobiltelefon. Det skulle öka kommunens attraktivitet och är ett mer miljövänligt alternativ. Tjänsten finns tex på: (tjänsten finns bl.a. i Lilla Edet & Trollhättan) De kortfiskeområde i kommunen där vi inte är huvudman kan också ha nytta av denna service så samverkan bör sker vid ett eventuellt införande. Jag har flera gånger mött personer vid kortfiskeautomaten på Herrestadsfjället som inte har rätt kontokort. Oftast vid tider då försäljningsställena är stängda. Många har rest långt och blir förbannade när de inte kan få tag på fiskekort på plats. En SMS tjänst skulle lösa dessa problem och förenkla då man slipper ta sig till automaten eller försäljningsställena. Då får man mer fisketid vilket är värdefullt för en fritidsfiskare. Med bakgrund av ovanstående yrkas följande: Att låta utreda förutsättningarna för att införa möjlighet till fiskekort via SMS.

6 Utdrag 1 (1) PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 191 Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS (KS/2012:457) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse 1 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2013:154 Handläggare Sektionschef Anna Reinhardt Telefon Ansökan resterande bidrag handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Sammanfattning Handikapporganisationernas sammarbetsorgan (HSO) har inkommit med en ansökan om resterande bidrag kopplat till sitt hyresbidrag för innevarande år. Föreningen ansöker om bidrag för preliminära elkostnader samt kostnader för 5 st förhyrda parkeringsplatser. Enligt gällande bidragsnorm för handikappföreningar ska HSO erhålla 85 % i hyresbidrag baserat på hyra inklusive kostnader för el. Beslutsunderlag Ansökan från Handikappföreningarnas samarbetsorgan Brev till Kultur och fritid om parkering Kultur och fritidsförvaltningens PM KFN/2012:254 Protokollsutdrag KFN Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN/2013:154 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan kr i extra bidrag för verksamhetsår 2013 vilket medför att föreningen erhåller hyresbidrag enligt norm för bidragsgrundande kostnader. att avslå ansökan om hyresbidrag för parkeringsplatser då detta enligt norm inte är en bidragsgrundande kostnad Ärendebeskrivning Handikapporganisationernas sammarbetsorgan (HSO) har inkommit med en ansökan om resterande bidrag kopplat till sitt hyresbidrag för innevarande år. Föreningen ansöker om 3

8 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2013:154 bidrag för preliminära elkostnader samt kostnader för 5 st förhyrda parkeringsplatser. Enligt gällande bidragsnorm för handikappföreningar ska HSO erhålla 85 % i hyresbidrag baserat på hyra inklusive kostnader för el. Inför 2013 verksamhetsår beviljades HSO 85 % i hyresbidrag exklusive el, detta med anledning av att föreningen bytt lokal inför verksamhetsåret och elkostnaderna inte vid beviljande var kända. Beviljandet av hyresbidrag exklusive el på detta sätt föregicks av en diskussion med presidiet i Kultur och fritidsnämnden. Vid framtagande av förslag till hyresbidrag för handikappföreningar inför 2013 baserar sig föreningarnas ansökningar på kostnader 2011, detta är det senaste fullgjorda verksamhetsåret, tillika det år där förvaltningen har möjlighet att granska de kostnader som föreningarna anger i sina ansökningar. HSO:s nu inlämnade ansökan om bidrag för elkostnader kan inte granskas med avseende på föreningens årsbokslut utan är gjorda utifrån en beräkning på i ansökan bifogade fakturor. Kostander för innevarade år skulle egentligen ligga till grund för beräkning av bidrag först För att ändå ge HSO och de ingående föreningarna lika förutsättningar som tidigare föreslår förvaltningen nämnden att frångå denna granskning av bokslut och göra beräkning på de inlämnade fakturorna. Gällande ansökan för hyresbidrag för parkeringsplatser föreslås nämnden avslå densamma då kostnader för parkeringsplatser inte finns med som bidragsgrundande kostnader i bidragsnormen. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

9 HSO Handikapp föreningarnas Kapellevägen I Epost 4,45144 :r U Dt) EV t(or* h4u N (ulìi.ui ocit fiiticj I 1 T4 m.o Tilt Kultur och ; ; ì i! ' I : ), 3i,eÐ I? ì)' "';' ' { ) '1 I "- Härmed ansöker vi om resterande bidrag fär 2013 tilt el och parkeringsplatser på HSO-center, Kapellevägen I A,45I44 Uddevatta. Preliminär beräkning av el för tiden 1 febr-3l dec :- Kostnad för 5 förhyrda parkeringsplatser 1 april-3l dec 7.875: Kostnaden für parkeringsplatserna är faktisk kostnad enligt räkning. Däremot är elkostnaden preliminärbaserad på de 4 månader som vi hittills fått räkning på. Elräkningar samt hyresräkning på parkeringsplatserna bifogas. Med vänlig? HaNSSON Kassör HSO

10 FAKTURA UDDEVALLAENDRGI Faktuladatum Fakturanummer Kundnummer STRÓMBERGET UDDEVALLA HSO Uddevalla Orynr/VAT-nl S I Kapellevägen A 45I 44 UDDEVALLA In rehar F-skattebevis Kundservice Telefon Bankgìro Hernsida E-post uddevallaenergi-se on Anläg gn ngadress Kapellevägen 1 A Anl id 73s Områdes id uvä. (Uppges vid leverantörsbyte) Levid UDDEVALLA ENERGI ELNÃT - AB (OrgnrlVAT I) ELNIiT! UDDEVALI-{ ENERGI (OrgnrNAT ELHÄNDEL 099,92kr ) 2 309,39 kr Meddelande Genom vår nya tjânst Mina sidor kan du bla d annat följa din elförbrukning samt se dina faktu or. Logga in via och vâtj fliken Mina Sidor. För detaljerad specifikation, se nästa sida Oss tillhanda Ej momsgrundande belopp L8 iul 2013 Sker inte betalning i r itt tìd debiterâs rän1a (referensránta Momsgrundande belopp Moms25Vo s2.34 Aft Ores- beóala utjâmning ,00 + I procentenheter) och ersâttning för de kostnacle som Iir förenade med drójsrnålet. þbankgrot INBETALNING/GIRERING AVI lrnbetâvs fr( fyilsavbanken)l ocr V GANVAND DETTA INBETALNINGSKORT Vid inbetalning på annat vitt HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A o o a ø 457 ange referensnurnmer Fakturabeloppet ska vara oss tillhanda senast 18 jul UDDEVALLA É () o o o Från bankgironr (vid girer ng) Till bankgironr o fd s86s-3s28 VAR GOD AAN NGAR MEDDELANDEN KAN I E Relerensnr # # I > UDDEVALLA ENERGI VIN DEN A MASKINELLT 58ó53528H11H

11 FAKTURASPECIFIKATION Fakturadahrm Fakturanummer Kundnummer 2(2) 2073-OGt vrrirrnfonmation Mätarnummer Í4 Årsförbrukning kwh Ingående avläsning Avläsning Avlâsning Avlâsning Avlâst förbnrkning I ura mar apr maj ma maj I kwh ELNAT Huwdsâkring 20 A EN12 Abonnemang I apt20l3-30 jun 2013 Elöverföring 1 mar maj 2013 TOTALT ATT BETALA FöR ELNÄT Antal Pris 91 dgr 3 800,00 kr/år 2542kWtr 6,00 öre/kwh (257o moms 214,99 kr) Moms 236,85 k 38,13 kr Summa exkl moms 947,40 kl 152,52kr 1099,92kr ELIIÄNDEL Avtal: Rörligt pris 5 9 öre/kwh, ex-kl energisk att (fn 29,30 öre/kwh) och moms 25 Vo Månadsavgift I apr20i3-30 jun 2013 El 1 mar maj 2013 Energiskatt I mn maj 2013 TOTALT ATT BETALA FöR ELHÄNDEL Anlal 2542kwh 2542 klvh Pris 2l,60l<rimån 59,00 öre/kv/h 29,30 Öre/kWh (25Vo moms 517,35 kr) Moms 16,20 kr 314,951r r86,20 kr Summa exkl moms 64,s0 kr 1 499,18 kr 744,81kr 2 309,39 kr UPPLYSNIlt,!GAR: Kundservtce: Våra telefontider: Måndag-torsdag: Fredag: Sommadid Juli: Fax' E-post: se Felanmälan, Elnät, fjärrvärme och viss renhållning efter kontorstid: Uddevalla Energi AB fakturerar på uppdrag av Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla KraftAB. Anmälan om flyttning skall ske 30 dagarfore avflyttning så slipper ni betala för nästa kund. Vid inflyttning uttages en inflyttningsavgift för elnät. En avgift för taxebyte uttages på renhållningen Vid utlandsinbetalning ange: BIC-kod NDEASESS IBAN SE

12 FAKTURA G 1(2) UDDEVALLA ENERGI STROMBERGET UDDEVALLA Fak radatum Fakturanummer Kundnummer Orgnr/VAT-nr Innehar F-skattebevis HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A 45T i UDDEVALLA 0s s-3528 uddevallaenergi.se uddevallaenergi-se Anì Anläggningadress Kapeltevägen I A Anl id 73s Områdes id UYA (Uppges vid leverantörsbyte) Levid UDDEVALLA ENE RGI E LNÄT - AB (O rgnrnat SE t ) ELNÄT 835,39 kr 538,46 kr UDDEVALLA ENERGI (OrgnrNAT ) ELHANDEL För detaljerad specihkation, se nästa sida Oss tillhanda Ej momsgrundande belopp L5 apr 2013 Momsgrundande belopp Moms25Vo Ores- Att betala utjämning L7I7,00 Sker inte betalning i ãtt tid debiteras råinta (referensränta + 8 procentenheter) och ersättning f<jr de kostnader som ã förenade med dröjsmålet. INBETALNING/GIRERING AVI lnbel avg ft (ifylls av banken) R V GANVAND DETTA INBETALNINGSKORT Vid inbetalning på annat sâtt ange referensnummer HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A o o o û 457 Fakhrrabeloppet ska vara oss tillhanda senast 15 apr UDDEVALLA ff () o o Från bankgironr (vid girering) (f, o s865-3s28 r0 VAR GOD INGA ÄNDRI UDDEVALLA ENERGI DEN Kronor # H > 58ó53528H11H

13 FAKTURASPECF'IruTION Fakturadahrm Fakturanummer Kundnummer 2(2) r MÄTINFORMATION Mälarnummer Årsförbrukning kwh Ingående avlâsning Avläsning Avlãst förbrukning 8 feb feb feb feb kwh EI,NÄT Huvudsãkring 20 A EN12 Abonnemang 8 feb mar 2013 EIöverföring Inflyttningsavgift TOTALTATT BETALA FÖR ELNÃT Ant l 52 dgr 567 kwh 1st Pris 3 800,00 kr/år 6,00 óre/kv/h 260,00 (257o moms 208,85 kr) Moms 135,34Icr 8,51kr 65,00 kr Summa exkl morns 541,37 kr 34,02kr 260,00 kr 835,39 kr ELIIANDEL Avtal: Rörligt pris 59 öre/kwh, exlil energiskatt (fn 29,30 öre/kwh) ochrr:orrts25vo ij æ :, s Ð Ð 3 Månadsavgift EI Energiskatt TOTALT ATT BETALA FÖR ELHÄ.NDEL Autal 567 kwh 567 kwh (25Vo moms I34,62kr) Pris 21,60 h/mån 59,00 örelkv/h 29,30 Öre/kWh Moms 9,45 kr 83,63 kr 41,53 kr Summa exkl mo 37,80 kr 334,s3 kr 166,13 kr 538,46 kr ( ) NJ _o ( J N) À o UPPLYSNINGAR: Kundservtce: Våra telefontider: Måndag-torsdag: Fredag: '15.00 Sommaftid Juli: Fax: E-post: Felanmälan, Elnät, fjärrvärme och viss renhållning efter kontorslid: Uddevalla EnergiAB fakturerar på uppdrag av Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Kraft AB. Anmälan om flyttning skall ske 30 dagar före avflyttning så sl pper ni betala för nästa kund. Vid inflyttning uttages en inflyttningsavgift for elnät. En avgift för taxebyte uttages på renhållningen Vid utlandsinbetalning ange: BIC-kod NDEASESS IBAN SE

14 KB Apelman Fastigheter 2 Hyresavi Er referens: Fastighet: 209, Kapellevägen 1 Kapellevägen 1 A UDDEVALLA Datum Hyres gäsuavimotta gare : Uddevalla HSO Kapellevägen lc 45L 44 Uddevalla Avser: Juli - SePtember Hyresgäst (annan än ovan) objekt Text Avser: Juli Hyresavin u m m er Förfa llodatu m : l-.lyrra, p-plats Avser: Augusti Hyresavinummer Förfallodatum: I Hyra, p-plats Avser: September Hyresavf n um m er Förla llod atu m : Hyra, p-plats Belopp 875,00 kr Totalt Juli: 875,00 kr 875,00 kr Totalt Augusti: 875,00 kr 875,00 kr Totalt September: 875,00 kr Att betala: 2 625,00 Rr TREVLIG SOMMARI KB Apelman Fastigheter 2 Sorkãllegatan UDDEVALLA Telefon: Telefax: Bankgiro: Plusgiro: Momsredovisn nummer:

15 PM 1 (8) DNR: KFN/2012:254 HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Förslag till fördelning av föreningsbidrag för handikapp-, länk-, frivillig-, och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar inför 2013 Årets anslag Den ekonomiska ramen för kommunalt föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar är oförändrad inför 2013 vilket innebär att den är kvar på kr. Förutsättningar Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden beslutat om Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Fördelningen av bidrag till respektive föreningskategori sker i enlighet med de riktlinjer som Kultur och fritidsnämnden övertagit från socialnämnden, detta skedde Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer: Handikapporganisationer grundbidrag uppdelat på en fast del (4000 kr/förening) och en rörlig del (20 kr/medlem). hyresbidrag utgår med 80 % eller 90 % av faktisk hyra inkl. el. Den högre procentsatsen är för föreningar med fler än 200 medlemmar. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra. Startbidrag 3000 kr till nya föreningar. Lönebidrag, föreningar med lönebidragsanställda beviljas 95 % av den faktiska lönekostnaden med avdrag för AMI: s bidragsdel. Högsta bidragsgrundande lönenivå har sedan varit kr/månad. /ART Föreningsstöd/Utveckling POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ( vx ) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

16 2 (8) Sociala föreningar/frivilligorganisationer Beviljandet av föreningsbidrag till denna föreningskategori har vid tidigare års fördelningar tagit hänsyn till deras betydelse för kommunen och samhället i övrigt. Det finns inga klara normer för hur dessa bidrag ska fördelas. I denna grupp av föreningarna finns dels föreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla kommun men även föreningar som har mer regional omfattning. De föreningar som verkar på regional nivå saknar medlemsunderlag för att driva en lokalförening men verkar för och har medlemmar som är bosatta inom kommunen. Länkorganisationer hyresbidrag beviljas med 90 % av faktisk hyra inkl. el. verksamhetsbidrag beviljas baserat på antal medlemmar samt den verksamhet de bedriver dock finns ingen fastställd norm som verksamhetsbidraget beräknas på. Pensionärsorganisationer enligt socialnämndens beslut , utgår kostnadsersättning för kontaktombud vid väntjänst med 375 kr per ombud. Förslag till fördelning Handikapporganisationer Grundbidrag till handikapporganisationerna föreslås enligt beräkning efter riktlinjer till kr (fast och rörlig del), hyresbidrag uppgår enligt förslaget till kr samt särskilt bidrag till kr (bilaga 2). Lönebidragen uppgår till kr (bilaga 3) för Totalt går enligt ovanstående förslag kr till handikapporganisationerna. Inför 2012 stod HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Uddevalla) inför byte av lokal, föreningen har tillsammans med tekniska kontoret tittat på olika alternativ. Anledningen till detta byte är att tekniska kontoret ska riva föreningens befintliga lokal på Göteborgsvägen 25. Kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän har deltagit i arbetet runt lokalbytet och informerat föreningen om de gällande normerna avseende ny lokal samt utrymme i bidragsramen för ett eventuellt utökat hyresbidrag. Förvaltningen har även informerat om de eventuella konsekvenser ett utökat hyresbidrag kan få i form av minskat utrymme för särskilda bidrag till handikapporganisationer. Vid ansökan om bidrag för verksamhetsår 2013 har HSO inkommit med ansökan om hyresbidrag för ny lokal på Föreningsstöd/Utveckling /ART

17 3 (8) Kapellevägen 1, detta utan att fått den nya lokalen/hyran godkänd av förvaltningen. Av denna anledning föreslås HSO få hyresbidrag baserat på de lokalkostnader som de har i nuvarande lokal på Göteborgsvägen 25. Förvaltningen har inte tagit med utökade kostnader i förslag till internbudget 2013, detta då föreningen inte fört dialog med tjänstemännen om det nytecknade hyreskontraktet, detta innebär att bidragsramen ligger kvar på samma nivå som tidigare medans HSO:s hyresbidrag för den nya lokalen ökar med kr exkl. kostander för el. Under hösten har förvaltningen fört dialog och godkänt nya lokaler/hyror för Reumatikerföreningen i Uddevalla samt för Hörselskadades förening, dessa föreningar har inkommit med ansökan om förhandsbesked avseende detta. Den ekonomiska konsekvensen för beviljandet av de ovan nämnda föreningarnas nya hyreskostnader har förvaltningen bedömt ryms i nuvarande ekonomiska ram. Inför 2013 ökar kostnaden för lönebidrag till handikapporganisationer, detta beror på att en av de lönebidragsanställda har fått minskad ersättningsprocent från arbetsförmedlingen, bidragets utformning innebär att det medför ökat lönebidrag från Uddevalla kommun. Särskilda bidrag till handikapporganisationer Döva Hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige ansöker totalt om ett verksamhetsbidrag på kr. Föreningen har sin lokal i Vänersborg och dess upptagningsområde omfattar hela Västra Götaland, Jönköpings samt Hallands län. Som bidragsberättigad förening i Uddevalla erhåller de kr i grundbidrag, grundbidraget står som tidigare beskrivits i relation till föreningens antal medlemmar som är bosatta i Uddevalla kommun. Enligt förslaget beviljas de även kr i särskilt bidrag. Bidraget skall användas till kursverksamhet, temadagar samt lägerverksamhet som anordnas för medlemmarna. Hjärt- och lungsjukas förening ansöker om särskilt bidrag på kr till genomförandet av två informationsdagar på Bohusläns museum, Hjärtats dag och Internationella KOL-dagen. Föreningen beviljas enligt förslaget kr till ovanstående ändamål. Personskadeförbundet RTP ansöker om kr i särskilt bidrag, bidraget avses användas för genomförande av en politikerträff angående bassängträning i Uddevalla samt genomförandet av en medlems/informationsmöte. Beskrivna möten anses ingå i föreningens ordinarie verksamhet, patientorganisationers grundverksamhet beviljas bidrag utifrån bidragsnormens grundbidrag, av denna anledning avslås ansökan. Föreningen Hjärnkraft ansöker om kr i särskilt bidrag för genomförandet av Föreningsstöd/Utveckling /ART

18 4 (8) en informationsdag ( kr) som enligt beskrivning ska genomföras på Bohusläns museum under Hjärnskadeveckan, v 38, 2013 samt informationsspridning (5 000 kr) på skolorna i Uddevalla. Programmet för informationsdagen är inte klart ännu. Enligt förslaget avslås föreningens ansökan, dialog med föreningen kommer hållas för att de eventuellt kan återkomma med ansökan när programmet för dagen är klart och en tydlig budget kan presenteras. Bröstcancerföreningen Emelie Bohuslän ansöker om kr i särskilt bidrag för att utbilda ytterligare två kontaktpersoner som personligt stöd till nyopererade kvinnor och deras närstående. I förslaget avslås ansökan då förvaltningen anser att det finns behov av att föra en fördjupad diskussion med föreningen samt ett förtydligande av budgeten kring det som föreningen ansökt om. Då syftet med det ansökta bidraget ses som bidragsgrundande återkommer ansökan eventuellt under innevarande år efter att denna dialog har genomförts. PSO MUSKOT lokalavdelning ansöker om kr i särskilt bidrag bl.a. för genomförande av studiecirklar kring psoriasis. Då studiecirklar får kommunalt stöd via studieförbunden avslås ansökan. Mag- och tarmföreningen i Fyrbodal ansöker om kr i särskilt bidrag då de som patientorganisation har möjlighet till små inkomster men trots detta har en omfattande verksamhet. Enligt förslaget avslås ansökan med motiveringen att patientorganisationers grundverksamhet beviljas bidrag utifrån bidragsnormens grundbidrag. Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar ansöker om särskilt bidrag på kr till sin ridverksamhet samt för rehab-bad för medlemmarna. Ridverksamheten genomförs på Uddevalla Ridklubb 1 gång/vecka och badet genomförs på Uddevalla sjukhus 1 gång/vecka. Enligt förslaget beviljas föreningen ett särskilt bidrag på kr till denna verksamhet för Föreningen beskriver även andra verksamheter som de vill bedriva för sina medlemmar för att skapa en värdefull fritid för dem som inte har så stort utbud av tillgängliga aktiviteter. Uddevalla NHR-förening ansöker om kr i särskilt bidrag för att genomföra flytt från Göteborgsvägen 25 till Kapellevägen 1 i samband med HSO:s byte av lokal. Enligt förslaget avslås denna ansökan då flytt inte ses som en bidragsgrundande verksamhet. Föreningsstöd/Utveckling /ART

19 5 (8) Sociala föreningar/frivilligorganisationer Verksamhetsbidraget till de olika sociala föreningarna som verkar inom Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen uppgår enligt förslaget till kr, detta är fördelat enligt följande: kr till de föräldradrivna öppna förskolorna, kr till Frivilligcentrum samt till de övriga föreningarna kr (bilaga 4). Sedan föregående års fördelning har KRIS Trestad försvunnit p.g.a. att de gått i konkurs, tillkommit sedan förra året har ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn). Nedan följer en beskrivning av de ansökande föreningarnas verksamhet och deras bidragsansökan samt förslag till beslut BRIS region Väst: BRIS verksamhet är välkänd, de är en förening som länge arbetat med att på olika sätt finnas till så att barn alltid ska ha någon vuxen att vända sig till. För att uppnå detta syfte har förningen bl.a. barnens hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS chatten m.m. BRIS i Väst har under många år fått bidrag från Uddevalla kommun för sin verksamhet. Föreningen har tidigare år ansökt om 5 kr/barn under 18 år, inför 2013 har ansökan ökats till 10 kr/barn under 18 år. Anledningen till den utökade ansökan är att föreningen intensifierat arbetet med att kunna finnas tillgängliga dygnet runt. Tidigare har BRIS i Väst beviljats ett bidrag på ca 3 kr/barn under 18 år i Uddevalla. I årets förslag höjs detta till ca 5 kr/barn under 18 år. Förvaltningen föreslår att bevilja BRIS i Väst kr inför verksamhetsår Brottsofferjouren i Uddevalla: Enligt Socialtjänstlagen kap 5 11 har varje kommun ansvar för att ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Detta är grunden till det kommunala bidraget till Brottsofferjouren i Uddevalla. Föreningen ansöker om kr i verksamhetsbidrag inför 2013, bidraget täcker kostnader för föreningens lokal på Junogatan och ger ett litet extra utrymme till verksamheten. Bidraget är samma som föreningen beviljades vid föregående bidragsfördelning och enligt förslaget beviljas detta även inför Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare (NÄFFS): NÄFFS är en ideell förening som samlar de som arbetar som övervakare och häktesbesökare inom kriminalvården men också kontaktpersoner inom socialtjänsten och stödpersoner inom omsorgerna och psykiatrin samt gode män och förvaltare. I Uddevalla har föreningen några personer som är aktiva i besöksgruppen som besöker häktet. Föreningens verksamhet innefattar också medlemsmöten och studieresor för medlemmarna. Enligt förslaget beviljas föreningen kr vilket är oförändrat från föregående år. Föreningsstöd/Utveckling /ART

20 6 (8) Rådgivning om sekter (ROS): ROS har som sin främsta uppgift att hjälpa till och stödja människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder. ROS verkar delvis genom föreningsmöten och dels genom upplysande verksamhet i skolor och myndigheter eller de intressenter som ber om ROS medverkan. Föreningen har en telefonjour där de tar emot samtal alla dagar i veckan. Föreningen ansöker om 1000 kr vilket de enligt förslaget beviljas. Hem och samhälle: Föreningen anger i sin ansökan att de ansöker om bidrag för att informera sina medlemmar om konsumentfrågor samt andra aktuella frågor i samhället, till detta ansöker de om kr. Enligt förslaget beviljas föreningen kr vilket är 500 kr lägre än föregående år. Demensföreningen i Uddevalla: Föreningen har verksamhet för anhöriga till demenssjuka och bedriver en verksamhet där de både informerar om demenssjukdom/demensvård men även med inslag av lättsammare programutbud. Syftet med träffarna är att vara både informativa men även att ge anhöriga möjligheten att träffas. Inför verksamhetsåret 2013 ansöker föreningen om kr vilket de enligt förslaget beviljas. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN): Föreningens verksamhet startade i Göteborg 1984, syftet för föreningen är att hjälpa anhöriga till missbrukare som behöver annan hjälp än vad socialtjänsten och andra myndigheter kan erbjuda. Föreningen anordnar t.ex. självhjälpsgrupper för anhöriga och föräldrar, föreläsningar och familjelivskurser. Inför 2013 ansöker föreningen om kr i föreningsbidrag, enligt förslaget beviljas föreningen kr. Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB): ATSUB är en Göteborgsbaserad förening som bedriver en kris-, rådgivande-, och stödjande verksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. ATSUB stödjer ett 20-tal familjer i Uddevalla med krissamtal samt föreläser för professionella samt för kvinnojourer. Föreningen har tidigare beviljats bidrag från Uddevalla kommun men har inte ansökt för 2011 och Föreningen ansöker inför 2013 om kr, enligt förslaget beviljas föreningen kr. X-CONS: Föreningens verksamhet är inriktad på att hjälpa före detta kriminella tillbaka till ett liv i samhället, de vill också hjälpa unga att komma ur missbruk och sprida kunskap till olika myndigheter om hur det är att komma tillbaka efter t.ex. ett avtjänas straff. Föreningen ansöker om kr som avser hjälpa till med hyreskostnader samt verksamhet. Enligt förslaget beviljas föreningen kr. Föreningsstöd/Utveckling /ART

5. Bidrag till kulturföreningar 2013 KFN/2012:253 6. Bidrag till handikapp-, länk-, frivillig- och pensionärsföreningar samt sociala föreningar 2013

5. Bidrag till kulturföreningar 2013 KFN/2012:253 6. Bidrag till handikapp-, länk-, frivillig- och pensionärsföreningar samt sociala föreningar 2013 KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-12-04 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket, 2012-12-13 kl. 9:00

Läs mer

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag,

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag, 3.0% KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2014-11-27 Diarienummer NHO-2014-0156.15 Nämnden för hälsa och omsorg Bidrag för handikappföreningar 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 2012-11-28 Bidrag till sociala föreningar 2014 Förslag till beslut föreslås besluta att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Kallelse 1(2) Föredragningslista 2014-12-09. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse 1(2) Föredragningslista 2014-12-09. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse 1(2) Föredragningslista 2014-12-09 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Hedegärde kl. 9.00 tisdagen den 16 december 2014 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson Anna-Helena Wiechel

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS Bidrag för intressepolitisk till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2018 14 1 (1) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 Bidrag för intressepolitisk

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-0077 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(11) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat 2012-11-19 LJ 2012/378 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet Med organisation inom området funktionshinder

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Stockholms läns landsting 12*

Stockholms läns landsting 12* Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen KD SKRIVELSE 2012-11-28 LS 1204-0546 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12*12-1 1 0001 4 Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

do Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB

do Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB IBAN Faktura KOPIA Fakturadatum FakturanrlOCR-nr Kundnr 2015-10.07 0251725305 957287 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-11-18 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum: Kumla, 2010-11-18, klockan 14:00 Beslutande Björn Eriksson (S) Mikael Collin (S) Mohammed Bahram Hassan (S) Anna Adolfsson (C) Thomas

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 med funktionsnedsättning Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga med funktionsnedsättning Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson, PRO

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården

Ärende Beteckning Sidnr. 1. Uppföljningsrapport 2-2012 KFN/2012:28 2 2. Yttrande över motion av Britt Sonesson (M) angående skyltning Möllegården Kultur och fritidsnämnden 2012-08-07 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-08-13 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012 MISSIV 1(2) 2011-11-18 LK11-0255 Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Maria List-Slotte Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet Med handikapporganisation

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2008-01-10 1(9) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 13.00-16.15 (Gemensam information med KS au gällande vårdtyngdsmätning från kl 13.00) Beslutande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017

FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017 435 80 MÖLNLYCKE PlusGiro 93 60 01-7 Bankgiro 946-0015 Org nr 556026-3245 Företaget innehar F-skattebevis 410139601 FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017 1 Fakturanummer 8569870 Kundnummer 527328 527328 Löfving

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (5) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun 0(10) Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 28 att fastställa nedanstående bidragsnormer för föreningslivet i Tanums Kommun. Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr

Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr 2015-10-07 0251725305 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller ring vår kundtjänst

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Tekniska verken önskar en trevlig sommar!

Tekniska verken önskar en trevlig sommar! FAKTURA 2014-07-12 Sid 1 (5) Kundnr: 123456 Fakturanr/OCR-nr: 140712010004050 Box 1500, 581 15 Linköping Kundservice 0771-25 26 27 Öppettider mån-fre 9-12, 13-16 kundservice@tekniskaverken.se tekniskaverken.se/minasidor

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

Protokoll. Niklas Moe (M) Ekerum (S) Petra. Tillander (C) Josef Sannholm. Ewa. Kultur och fritidd. Annelie Högberg 2015-12-18 2016-01-08

Protokoll. Niklas Moe (M) Ekerum (S) Petra. Tillander (C) Josef Sannholm. Ewa. Kultur och fritidd. Annelie Högberg 2015-12-18 2016-01-08 fritidsnämnden Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift sekreteraree Underskrift ordförande Underskrift justerande

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN 2016.036 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-05-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 40 Taxor och avgifter Ungdomsenheten (FN 2016.036) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer