Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson Katarina Gustafsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss 3. Ansökan resterande bidrag handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO 4. Medborgarförslag från Evy Gahnström angående konstfrusen isbana i Uddevalla centrum 5. Herrestad - bibliotek och fritidsgård integrerade med idrottshall och näridrottsplats vid nytt skolbygge KFN/2012:206 KFN/2013:154 KFN/2013:167 KFN/2013: Investeringsbudget 2014 KFN/2013: Förslag till nya målnivåer - kommunfullmäktiges styrkort 8. Kultur och fritidsnämndens sammanträdesdagar Hur säkerställer vi en utveckling av våra Mötesplatser? 10. Förändrad förvaltningsorganisation - remissförslag KFN/2013:181 KFN/2013:173 KFN/2013:183 KFN/2013:164

2 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 2(2) Ärende Dnr Föredragande 11. Kroppskultur Handlingar lämnas på nämndsammanträdet 12. Information om Engagera mera 13. Information om jämställdhetskartläggning av Kultur och fritidsnämndens budget 14. Ordföranden informerar 15. Förvaltningschefen informerar 16. Delegationsärenden 17. Nämndens egna överläggningar. Internbudget. Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Katarina Gustafsson tel eller e-post

3 Tjänsteskrivelse 1 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2012:206 Handläggare Fritidsintendent Anders Krylberg Telefon Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss Sammanfattning I motion inlämnad till Kommunfullmäktige av Stefan Skoglund (s), yrkas om en utredning av förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekort via SMS. Kultur och fritid har på olika sätt utrett förutsättningarna och konstaterar att det finns tekniska hinder och till den kopplad tveksamhet vid visering av fiskekort. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Stefan Skoglund (S) Kommunfullmäktiges beslut KF Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att för egen del anta det som framförs i tjänsteskrivelsen som svar på motionen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt Kultur och fritidsnämndens beslut och att motionen därmed är besvarad. Ärendebeskrivning Ett införande av fiskekortsförsäljning via SMS för fiske i Herrestadsfjällets kortfiskeområde vore en högst önskvärd förhöjning av servicen. Numera är området det enda i kommunen där sk. put-and-take-fiske efter isatt fisk, här regnbåge, är möjlig. Fisket är därför en tillgång för boendes i kommunen och tillfälliga besökare från andra delar av landet och i en rekreationsmiljö av stort värde Herrestadsfjället.

4 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2012:206 Under år sätt det ut ca kilo regnbåge en mängd som årligen mellan personer gör mer eller mindre lyckosamma försök att dra upp. Fiskekortet kostar 95 kronor och gäller under ett dygn. Fisketillsyn ombesörjs genom ideella krafter, liksom stöd vid utsättning av fisk. Uddevalla Sportfiskeförening har under många år varit en stark och hängiven part att alltid förlita sig på. Utan dess insatser skulle sannolikheten för fiske varit små eller åtminstone till ett betydligt högre pris. Det som just nu talar mot är att införa försäljning av fiskekort via SMS är, att anslutningar av mobiltelefoner till vissa operatörer har starkt begränsade mottagningsförhållanden på stora delar av Herrestadsfjället. Med det anser fisketillsyningsmän att det kan uppstå tveksamheter om rättsläge under fisketillsyn. Ett dylikt moment får inte bli ett tillägg till de riskmoment som redan förekommer. Primärt bör en ökad service inriktas mot att positivt bemöta ett mångårigt och allmänt önskemål om att kunna betala fiskekort i automat med de på marknaden mest förekommande betalkorten, inte bara med s.k. bensinkort. Om mottagningsförhållanden för mobiltelefoner på Herrestadsfjället förbättras, bör försäljning via SMS införas, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anders Krylberg Fritidsintendent Expediera till

5 Motion till Uddevalla kommunfullmäktige ifrån Stefan Skoglund (S) Införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS! Jag är en flitig fritidsfiskare och Uddevalla kommun är ett bra ställe att bo på när man har detta intresse. Men inget är så bra utan att det inte kan bli bättre. Uddevalla kommun är huvudman för Herrestadsfjällets kortfiske område. Idag kan man lösa fiskekort på: Uddevalla Turistbyrå, Södra Hamnen 2, telefon Pressbyrån vid järnvägsstationen, Uddevalla, telefon Fiskekortsautomat vid Klämman (endast betalning med vissa typer av kontokort - Hydro, OK/Q8, Preem, Shell, Statoil och Volvokort) Det finns begränsningar i öppettider samt vilka kort som fungerar. Förslaget handlar om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS då de flesta har en mobiltelefon. Det skulle öka kommunens attraktivitet och är ett mer miljövänligt alternativ. Tjänsten finns tex på: (tjänsten finns bl.a. i Lilla Edet & Trollhättan) De kortfiskeområde i kommunen där vi inte är huvudman kan också ha nytta av denna service så samverkan bör sker vid ett eventuellt införande. Jag har flera gånger mött personer vid kortfiskeautomaten på Herrestadsfjället som inte har rätt kontokort. Oftast vid tider då försäljningsställena är stängda. Många har rest långt och blir förbannade när de inte kan få tag på fiskekort på plats. En SMS tjänst skulle lösa dessa problem och förenkla då man slipper ta sig till automaten eller försäljningsställena. Då får man mer fisketid vilket är värdefullt för en fritidsfiskare. Med bakgrund av ovanstående yrkas följande: Att låta utreda förutsättningarna för att införa möjlighet till fiskekort via SMS.

6 Utdrag 1 (1) PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 191 Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS (KS/2012:457) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse 1 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2013:154 Handläggare Sektionschef Anna Reinhardt Telefon Ansökan resterande bidrag handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Sammanfattning Handikapporganisationernas sammarbetsorgan (HSO) har inkommit med en ansökan om resterande bidrag kopplat till sitt hyresbidrag för innevarande år. Föreningen ansöker om bidrag för preliminära elkostnader samt kostnader för 5 st förhyrda parkeringsplatser. Enligt gällande bidragsnorm för handikappföreningar ska HSO erhålla 85 % i hyresbidrag baserat på hyra inklusive kostnader för el. Beslutsunderlag Ansökan från Handikappföreningarnas samarbetsorgan Brev till Kultur och fritid om parkering Kultur och fritidsförvaltningens PM KFN/2012:254 Protokollsutdrag KFN Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN/2013:154 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan kr i extra bidrag för verksamhetsår 2013 vilket medför att föreningen erhåller hyresbidrag enligt norm för bidragsgrundande kostnader. att avslå ansökan om hyresbidrag för parkeringsplatser då detta enligt norm inte är en bidragsgrundande kostnad Ärendebeskrivning Handikapporganisationernas sammarbetsorgan (HSO) har inkommit med en ansökan om resterande bidrag kopplat till sitt hyresbidrag för innevarande år. Föreningen ansöker om 3

8 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2013:154 bidrag för preliminära elkostnader samt kostnader för 5 st förhyrda parkeringsplatser. Enligt gällande bidragsnorm för handikappföreningar ska HSO erhålla 85 % i hyresbidrag baserat på hyra inklusive kostnader för el. Inför 2013 verksamhetsår beviljades HSO 85 % i hyresbidrag exklusive el, detta med anledning av att föreningen bytt lokal inför verksamhetsåret och elkostnaderna inte vid beviljande var kända. Beviljandet av hyresbidrag exklusive el på detta sätt föregicks av en diskussion med presidiet i Kultur och fritidsnämnden. Vid framtagande av förslag till hyresbidrag för handikappföreningar inför 2013 baserar sig föreningarnas ansökningar på kostnader 2011, detta är det senaste fullgjorda verksamhetsåret, tillika det år där förvaltningen har möjlighet att granska de kostnader som föreningarna anger i sina ansökningar. HSO:s nu inlämnade ansökan om bidrag för elkostnader kan inte granskas med avseende på föreningens årsbokslut utan är gjorda utifrån en beräkning på i ansökan bifogade fakturor. Kostander för innevarade år skulle egentligen ligga till grund för beräkning av bidrag först För att ändå ge HSO och de ingående föreningarna lika förutsättningar som tidigare föreslår förvaltningen nämnden att frångå denna granskning av bokslut och göra beräkning på de inlämnade fakturorna. Gällande ansökan för hyresbidrag för parkeringsplatser föreslås nämnden avslå densamma då kostnader för parkeringsplatser inte finns med som bidragsgrundande kostnader i bidragsnormen. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

9 HSO Handikapp föreningarnas Kapellevägen I Epost 4,45144 :r U Dt) EV t(or* h4u N (ulìi.ui ocit fiiticj I 1 T4 m.o Tilt Kultur och ; ; ì i! ' I : ), 3i,eÐ I? ì)' "';' ' { ) '1 I "- Härmed ansöker vi om resterande bidrag fär 2013 tilt el och parkeringsplatser på HSO-center, Kapellevägen I A,45I44 Uddevatta. Preliminär beräkning av el för tiden 1 febr-3l dec :- Kostnad för 5 förhyrda parkeringsplatser 1 april-3l dec 7.875: Kostnaden für parkeringsplatserna är faktisk kostnad enligt räkning. Däremot är elkostnaden preliminärbaserad på de 4 månader som vi hittills fått räkning på. Elräkningar samt hyresräkning på parkeringsplatserna bifogas. Med vänlig? HaNSSON Kassör HSO

10 FAKTURA UDDEVALLAENDRGI Faktuladatum Fakturanummer Kundnummer STRÓMBERGET UDDEVALLA HSO Uddevalla Orynr/VAT-nl S I Kapellevägen A 45I 44 UDDEVALLA In rehar F-skattebevis Kundservice Telefon Bankgìro Hernsida E-post uddevallaenergi-se on Anläg gn ngadress Kapellevägen 1 A Anl id 73s Områdes id uvä. (Uppges vid leverantörsbyte) Levid UDDEVALLA ENERGI ELNÃT - AB (OrgnrlVAT I) ELNIiT! UDDEVALI-{ ENERGI (OrgnrNAT ELHÄNDEL 099,92kr ) 2 309,39 kr Meddelande Genom vår nya tjânst Mina sidor kan du bla d annat följa din elförbrukning samt se dina faktu or. Logga in via och vâtj fliken Mina Sidor. För detaljerad specifikation, se nästa sida Oss tillhanda Ej momsgrundande belopp L8 iul 2013 Sker inte betalning i r itt tìd debiterâs rän1a (referensránta Momsgrundande belopp Moms25Vo s2.34 Aft Ores- beóala utjâmning ,00 + I procentenheter) och ersâttning för de kostnacle som Iir förenade med drójsrnålet. þbankgrot INBETALNING/GIRERING AVI lrnbetâvs fr( fyilsavbanken)l ocr V GANVAND DETTA INBETALNINGSKORT Vid inbetalning på annat vitt HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A o o a ø 457 ange referensnurnmer Fakturabeloppet ska vara oss tillhanda senast 18 jul UDDEVALLA É () o o o Från bankgironr (vid girer ng) Till bankgironr o fd s86s-3s28 VAR GOD AAN NGAR MEDDELANDEN KAN I E Relerensnr # # I > UDDEVALLA ENERGI VIN DEN A MASKINELLT 58ó53528H11H

11 FAKTURASPECIFIKATION Fakturadahrm Fakturanummer Kundnummer 2(2) 2073-OGt vrrirrnfonmation Mätarnummer Í4 Årsförbrukning kwh Ingående avläsning Avläsning Avlâsning Avlâsning Avlâst förbnrkning I ura mar apr maj ma maj I kwh ELNAT Huwdsâkring 20 A EN12 Abonnemang I apt20l3-30 jun 2013 Elöverföring 1 mar maj 2013 TOTALT ATT BETALA FöR ELNÄT Antal Pris 91 dgr 3 800,00 kr/år 2542kWtr 6,00 öre/kwh (257o moms 214,99 kr) Moms 236,85 k 38,13 kr Summa exkl moms 947,40 kl 152,52kr 1099,92kr ELIIÄNDEL Avtal: Rörligt pris 5 9 öre/kwh, ex-kl energisk att (fn 29,30 öre/kwh) och moms 25 Vo Månadsavgift I apr20i3-30 jun 2013 El 1 mar maj 2013 Energiskatt I mn maj 2013 TOTALT ATT BETALA FöR ELHÄNDEL Anlal 2542kwh 2542 klvh Pris 2l,60l<rimån 59,00 öre/kv/h 29,30 Öre/kWh (25Vo moms 517,35 kr) Moms 16,20 kr 314,951r r86,20 kr Summa exkl moms 64,s0 kr 1 499,18 kr 744,81kr 2 309,39 kr UPPLYSNIlt,!GAR: Kundservtce: Våra telefontider: Måndag-torsdag: Fredag: Sommadid Juli: Fax' E-post: se Felanmälan, Elnät, fjärrvärme och viss renhållning efter kontorstid: Uddevalla Energi AB fakturerar på uppdrag av Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla KraftAB. Anmälan om flyttning skall ske 30 dagarfore avflyttning så slipper ni betala för nästa kund. Vid inflyttning uttages en inflyttningsavgift för elnät. En avgift för taxebyte uttages på renhållningen Vid utlandsinbetalning ange: BIC-kod NDEASESS IBAN SE

12 FAKTURA G 1(2) UDDEVALLA ENERGI STROMBERGET UDDEVALLA Fak radatum Fakturanummer Kundnummer Orgnr/VAT-nr Innehar F-skattebevis HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A 45T i UDDEVALLA 0s s-3528 uddevallaenergi.se uddevallaenergi-se Anì Anläggningadress Kapeltevägen I A Anl id 73s Områdes id UYA (Uppges vid leverantörsbyte) Levid UDDEVALLA ENE RGI E LNÄT - AB (O rgnrnat SE t ) ELNÄT 835,39 kr 538,46 kr UDDEVALLA ENERGI (OrgnrNAT ) ELHANDEL För detaljerad specihkation, se nästa sida Oss tillhanda Ej momsgrundande belopp L5 apr 2013 Momsgrundande belopp Moms25Vo Ores- Att betala utjämning L7I7,00 Sker inte betalning i ãtt tid debiteras råinta (referensränta + 8 procentenheter) och ersättning f<jr de kostnader som ã förenade med dröjsmålet. INBETALNING/GIRERING AVI lnbel avg ft (ifylls av banken) R V GANVAND DETTA INBETALNINGSKORT Vid inbetalning på annat sâtt ange referensnummer HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A o o o û 457 Fakhrrabeloppet ska vara oss tillhanda senast 15 apr UDDEVALLA ff () o o Från bankgironr (vid girering) (f, o s865-3s28 r0 VAR GOD INGA ÄNDRI UDDEVALLA ENERGI DEN Kronor # H > 58ó53528H11H

13 FAKTURASPECF'IruTION Fakturadahrm Fakturanummer Kundnummer 2(2) r MÄTINFORMATION Mälarnummer Årsförbrukning kwh Ingående avlâsning Avläsning Avlãst förbrukning 8 feb feb feb feb kwh EI,NÄT Huvudsãkring 20 A EN12 Abonnemang 8 feb mar 2013 EIöverföring Inflyttningsavgift TOTALTATT BETALA FÖR ELNÃT Ant l 52 dgr 567 kwh 1st Pris 3 800,00 kr/år 6,00 óre/kv/h 260,00 (257o moms 208,85 kr) Moms 135,34Icr 8,51kr 65,00 kr Summa exkl morns 541,37 kr 34,02kr 260,00 kr 835,39 kr ELIIANDEL Avtal: Rörligt pris 59 öre/kwh, exlil energiskatt (fn 29,30 öre/kwh) ochrr:orrts25vo ij æ :, s Ð Ð 3 Månadsavgift EI Energiskatt TOTALT ATT BETALA FÖR ELHÄ.NDEL Autal 567 kwh 567 kwh (25Vo moms I34,62kr) Pris 21,60 h/mån 59,00 örelkv/h 29,30 Öre/kWh Moms 9,45 kr 83,63 kr 41,53 kr Summa exkl mo 37,80 kr 334,s3 kr 166,13 kr 538,46 kr ( ) NJ _o ( J N) À o UPPLYSNINGAR: Kundservtce: Våra telefontider: Måndag-torsdag: Fredag: '15.00 Sommaftid Juli: Fax: E-post: Felanmälan, Elnät, fjärrvärme och viss renhållning efter kontorslid: Uddevalla EnergiAB fakturerar på uppdrag av Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Kraft AB. Anmälan om flyttning skall ske 30 dagar före avflyttning så sl pper ni betala för nästa kund. Vid inflyttning uttages en inflyttningsavgift for elnät. En avgift för taxebyte uttages på renhållningen Vid utlandsinbetalning ange: BIC-kod NDEASESS IBAN SE

14 KB Apelman Fastigheter 2 Hyresavi Er referens: Fastighet: 209, Kapellevägen 1 Kapellevägen 1 A UDDEVALLA Datum Hyres gäsuavimotta gare : Uddevalla HSO Kapellevägen lc 45L 44 Uddevalla Avser: Juli - SePtember Hyresgäst (annan än ovan) objekt Text Avser: Juli Hyresavin u m m er Förfa llodatu m : l-.lyrra, p-plats Avser: Augusti Hyresavinummer Förfallodatum: I Hyra, p-plats Avser: September Hyresavf n um m er Förla llod atu m : Hyra, p-plats Belopp 875,00 kr Totalt Juli: 875,00 kr 875,00 kr Totalt Augusti: 875,00 kr 875,00 kr Totalt September: 875,00 kr Att betala: 2 625,00 Rr TREVLIG SOMMARI KB Apelman Fastigheter 2 Sorkãllegatan UDDEVALLA Telefon: Telefax: Bankgiro: Plusgiro: Momsredovisn nummer:

15 PM 1 (8) DNR: KFN/2012:254 HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Förslag till fördelning av föreningsbidrag för handikapp-, länk-, frivillig-, och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar inför 2013 Årets anslag Den ekonomiska ramen för kommunalt föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar är oförändrad inför 2013 vilket innebär att den är kvar på kr. Förutsättningar Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden beslutat om Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Fördelningen av bidrag till respektive föreningskategori sker i enlighet med de riktlinjer som Kultur och fritidsnämnden övertagit från socialnämnden, detta skedde Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer: Handikapporganisationer grundbidrag uppdelat på en fast del (4000 kr/förening) och en rörlig del (20 kr/medlem). hyresbidrag utgår med 80 % eller 90 % av faktisk hyra inkl. el. Den högre procentsatsen är för föreningar med fler än 200 medlemmar. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra. Startbidrag 3000 kr till nya föreningar. Lönebidrag, föreningar med lönebidragsanställda beviljas 95 % av den faktiska lönekostnaden med avdrag för AMI: s bidragsdel. Högsta bidragsgrundande lönenivå har sedan varit kr/månad. /ART Föreningsstöd/Utveckling POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ( vx ) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

16 2 (8) Sociala föreningar/frivilligorganisationer Beviljandet av föreningsbidrag till denna föreningskategori har vid tidigare års fördelningar tagit hänsyn till deras betydelse för kommunen och samhället i övrigt. Det finns inga klara normer för hur dessa bidrag ska fördelas. I denna grupp av föreningarna finns dels föreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla kommun men även föreningar som har mer regional omfattning. De föreningar som verkar på regional nivå saknar medlemsunderlag för att driva en lokalförening men verkar för och har medlemmar som är bosatta inom kommunen. Länkorganisationer hyresbidrag beviljas med 90 % av faktisk hyra inkl. el. verksamhetsbidrag beviljas baserat på antal medlemmar samt den verksamhet de bedriver dock finns ingen fastställd norm som verksamhetsbidraget beräknas på. Pensionärsorganisationer enligt socialnämndens beslut , utgår kostnadsersättning för kontaktombud vid väntjänst med 375 kr per ombud. Förslag till fördelning Handikapporganisationer Grundbidrag till handikapporganisationerna föreslås enligt beräkning efter riktlinjer till kr (fast och rörlig del), hyresbidrag uppgår enligt förslaget till kr samt särskilt bidrag till kr (bilaga 2). Lönebidragen uppgår till kr (bilaga 3) för Totalt går enligt ovanstående förslag kr till handikapporganisationerna. Inför 2012 stod HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Uddevalla) inför byte av lokal, föreningen har tillsammans med tekniska kontoret tittat på olika alternativ. Anledningen till detta byte är att tekniska kontoret ska riva föreningens befintliga lokal på Göteborgsvägen 25. Kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän har deltagit i arbetet runt lokalbytet och informerat föreningen om de gällande normerna avseende ny lokal samt utrymme i bidragsramen för ett eventuellt utökat hyresbidrag. Förvaltningen har även informerat om de eventuella konsekvenser ett utökat hyresbidrag kan få i form av minskat utrymme för särskilda bidrag till handikapporganisationer. Vid ansökan om bidrag för verksamhetsår 2013 har HSO inkommit med ansökan om hyresbidrag för ny lokal på Föreningsstöd/Utveckling /ART

17 3 (8) Kapellevägen 1, detta utan att fått den nya lokalen/hyran godkänd av förvaltningen. Av denna anledning föreslås HSO få hyresbidrag baserat på de lokalkostnader som de har i nuvarande lokal på Göteborgsvägen 25. Förvaltningen har inte tagit med utökade kostnader i förslag till internbudget 2013, detta då föreningen inte fört dialog med tjänstemännen om det nytecknade hyreskontraktet, detta innebär att bidragsramen ligger kvar på samma nivå som tidigare medans HSO:s hyresbidrag för den nya lokalen ökar med kr exkl. kostander för el. Under hösten har förvaltningen fört dialog och godkänt nya lokaler/hyror för Reumatikerföreningen i Uddevalla samt för Hörselskadades förening, dessa föreningar har inkommit med ansökan om förhandsbesked avseende detta. Den ekonomiska konsekvensen för beviljandet av de ovan nämnda föreningarnas nya hyreskostnader har förvaltningen bedömt ryms i nuvarande ekonomiska ram. Inför 2013 ökar kostnaden för lönebidrag till handikapporganisationer, detta beror på att en av de lönebidragsanställda har fått minskad ersättningsprocent från arbetsförmedlingen, bidragets utformning innebär att det medför ökat lönebidrag från Uddevalla kommun. Särskilda bidrag till handikapporganisationer Döva Hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige ansöker totalt om ett verksamhetsbidrag på kr. Föreningen har sin lokal i Vänersborg och dess upptagningsområde omfattar hela Västra Götaland, Jönköpings samt Hallands län. Som bidragsberättigad förening i Uddevalla erhåller de kr i grundbidrag, grundbidraget står som tidigare beskrivits i relation till föreningens antal medlemmar som är bosatta i Uddevalla kommun. Enligt förslaget beviljas de även kr i särskilt bidrag. Bidraget skall användas till kursverksamhet, temadagar samt lägerverksamhet som anordnas för medlemmarna. Hjärt- och lungsjukas förening ansöker om särskilt bidrag på kr till genomförandet av två informationsdagar på Bohusläns museum, Hjärtats dag och Internationella KOL-dagen. Föreningen beviljas enligt förslaget kr till ovanstående ändamål. Personskadeförbundet RTP ansöker om kr i särskilt bidrag, bidraget avses användas för genomförande av en politikerträff angående bassängträning i Uddevalla samt genomförandet av en medlems/informationsmöte. Beskrivna möten anses ingå i föreningens ordinarie verksamhet, patientorganisationers grundverksamhet beviljas bidrag utifrån bidragsnormens grundbidrag, av denna anledning avslås ansökan. Föreningen Hjärnkraft ansöker om kr i särskilt bidrag för genomförandet av Föreningsstöd/Utveckling /ART

18 4 (8) en informationsdag ( kr) som enligt beskrivning ska genomföras på Bohusläns museum under Hjärnskadeveckan, v 38, 2013 samt informationsspridning (5 000 kr) på skolorna i Uddevalla. Programmet för informationsdagen är inte klart ännu. Enligt förslaget avslås föreningens ansökan, dialog med föreningen kommer hållas för att de eventuellt kan återkomma med ansökan när programmet för dagen är klart och en tydlig budget kan presenteras. Bröstcancerföreningen Emelie Bohuslän ansöker om kr i särskilt bidrag för att utbilda ytterligare två kontaktpersoner som personligt stöd till nyopererade kvinnor och deras närstående. I förslaget avslås ansökan då förvaltningen anser att det finns behov av att föra en fördjupad diskussion med föreningen samt ett förtydligande av budgeten kring det som föreningen ansökt om. Då syftet med det ansökta bidraget ses som bidragsgrundande återkommer ansökan eventuellt under innevarande år efter att denna dialog har genomförts. PSO MUSKOT lokalavdelning ansöker om kr i särskilt bidrag bl.a. för genomförande av studiecirklar kring psoriasis. Då studiecirklar får kommunalt stöd via studieförbunden avslås ansökan. Mag- och tarmföreningen i Fyrbodal ansöker om kr i särskilt bidrag då de som patientorganisation har möjlighet till små inkomster men trots detta har en omfattande verksamhet. Enligt förslaget avslås ansökan med motiveringen att patientorganisationers grundverksamhet beviljas bidrag utifrån bidragsnormens grundbidrag. Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar ansöker om särskilt bidrag på kr till sin ridverksamhet samt för rehab-bad för medlemmarna. Ridverksamheten genomförs på Uddevalla Ridklubb 1 gång/vecka och badet genomförs på Uddevalla sjukhus 1 gång/vecka. Enligt förslaget beviljas föreningen ett särskilt bidrag på kr till denna verksamhet för Föreningen beskriver även andra verksamheter som de vill bedriva för sina medlemmar för att skapa en värdefull fritid för dem som inte har så stort utbud av tillgängliga aktiviteter. Uddevalla NHR-förening ansöker om kr i särskilt bidrag för att genomföra flytt från Göteborgsvägen 25 till Kapellevägen 1 i samband med HSO:s byte av lokal. Enligt förslaget avslås denna ansökan då flytt inte ses som en bidragsgrundande verksamhet. Föreningsstöd/Utveckling /ART

19 5 (8) Sociala föreningar/frivilligorganisationer Verksamhetsbidraget till de olika sociala föreningarna som verkar inom Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen uppgår enligt förslaget till kr, detta är fördelat enligt följande: kr till de föräldradrivna öppna förskolorna, kr till Frivilligcentrum samt till de övriga föreningarna kr (bilaga 4). Sedan föregående års fördelning har KRIS Trestad försvunnit p.g.a. att de gått i konkurs, tillkommit sedan förra året har ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn). Nedan följer en beskrivning av de ansökande föreningarnas verksamhet och deras bidragsansökan samt förslag till beslut BRIS region Väst: BRIS verksamhet är välkänd, de är en förening som länge arbetat med att på olika sätt finnas till så att barn alltid ska ha någon vuxen att vända sig till. För att uppnå detta syfte har förningen bl.a. barnens hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS chatten m.m. BRIS i Väst har under många år fått bidrag från Uddevalla kommun för sin verksamhet. Föreningen har tidigare år ansökt om 5 kr/barn under 18 år, inför 2013 har ansökan ökats till 10 kr/barn under 18 år. Anledningen till den utökade ansökan är att föreningen intensifierat arbetet med att kunna finnas tillgängliga dygnet runt. Tidigare har BRIS i Väst beviljats ett bidrag på ca 3 kr/barn under 18 år i Uddevalla. I årets förslag höjs detta till ca 5 kr/barn under 18 år. Förvaltningen föreslår att bevilja BRIS i Väst kr inför verksamhetsår Brottsofferjouren i Uddevalla: Enligt Socialtjänstlagen kap 5 11 har varje kommun ansvar för att ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Detta är grunden till det kommunala bidraget till Brottsofferjouren i Uddevalla. Föreningen ansöker om kr i verksamhetsbidrag inför 2013, bidraget täcker kostnader för föreningens lokal på Junogatan och ger ett litet extra utrymme till verksamheten. Bidraget är samma som föreningen beviljades vid föregående bidragsfördelning och enligt förslaget beviljas detta även inför Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare (NÄFFS): NÄFFS är en ideell förening som samlar de som arbetar som övervakare och häktesbesökare inom kriminalvården men också kontaktpersoner inom socialtjänsten och stödpersoner inom omsorgerna och psykiatrin samt gode män och förvaltare. I Uddevalla har föreningen några personer som är aktiva i besöksgruppen som besöker häktet. Föreningens verksamhet innefattar också medlemsmöten och studieresor för medlemmarna. Enligt förslaget beviljas föreningen kr vilket är oförändrat från föregående år. Föreningsstöd/Utveckling /ART

20 6 (8) Rådgivning om sekter (ROS): ROS har som sin främsta uppgift att hjälpa till och stödja människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder. ROS verkar delvis genom föreningsmöten och dels genom upplysande verksamhet i skolor och myndigheter eller de intressenter som ber om ROS medverkan. Föreningen har en telefonjour där de tar emot samtal alla dagar i veckan. Föreningen ansöker om 1000 kr vilket de enligt förslaget beviljas. Hem och samhälle: Föreningen anger i sin ansökan att de ansöker om bidrag för att informera sina medlemmar om konsumentfrågor samt andra aktuella frågor i samhället, till detta ansöker de om kr. Enligt förslaget beviljas föreningen kr vilket är 500 kr lägre än föregående år. Demensföreningen i Uddevalla: Föreningen har verksamhet för anhöriga till demenssjuka och bedriver en verksamhet där de både informerar om demenssjukdom/demensvård men även med inslag av lättsammare programutbud. Syftet med träffarna är att vara både informativa men även att ge anhöriga möjligheten att träffas. Inför verksamhetsåret 2013 ansöker föreningen om kr vilket de enligt förslaget beviljas. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN): Föreningens verksamhet startade i Göteborg 1984, syftet för föreningen är att hjälpa anhöriga till missbrukare som behöver annan hjälp än vad socialtjänsten och andra myndigheter kan erbjuda. Föreningen anordnar t.ex. självhjälpsgrupper för anhöriga och föräldrar, föreläsningar och familjelivskurser. Inför 2013 ansöker föreningen om kr i föreningsbidrag, enligt förslaget beviljas föreningen kr. Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB): ATSUB är en Göteborgsbaserad förening som bedriver en kris-, rådgivande-, och stödjande verksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. ATSUB stödjer ett 20-tal familjer i Uddevalla med krissamtal samt föreläser för professionella samt för kvinnojourer. Föreningen har tidigare beviljats bidrag från Uddevalla kommun men har inte ansökt för 2011 och Föreningen ansöker inför 2013 om kr, enligt förslaget beviljas föreningen kr. X-CONS: Föreningens verksamhet är inriktad på att hjälpa före detta kriminella tillbaka till ett liv i samhället, de vill också hjälpa unga att komma ur missbruk och sprida kunskap till olika myndigheter om hur det är att komma tillbaka efter t.ex. ett avtjänas straff. Föreningen ansöker om kr som avser hjälpa till med hyreskostnader samt verksamhet. Enligt förslaget beviljas föreningen kr. Föreningsstöd/Utveckling /ART

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE 1 (1) Föredragningslista 2013-04-17 KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Lotcen, Kungsgatan 30 Våning 2, 2013-04-25 kl. 9:00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Johan

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer