Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson Katarina Gustafsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss 3. Ansökan resterande bidrag handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO 4. Medborgarförslag från Evy Gahnström angående konstfrusen isbana i Uddevalla centrum 5. Herrestad - bibliotek och fritidsgård integrerade med idrottshall och näridrottsplats vid nytt skolbygge KFN/2012:206 KFN/2013:154 KFN/2013:167 KFN/2013: Investeringsbudget 2014 KFN/2013: Förslag till nya målnivåer - kommunfullmäktiges styrkort 8. Kultur och fritidsnämndens sammanträdesdagar Hur säkerställer vi en utveckling av våra Mötesplatser? 10. Förändrad förvaltningsorganisation - remissförslag KFN/2013:181 KFN/2013:173 KFN/2013:183 KFN/2013:164

2 Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 2(2) Ärende Dnr Föredragande 11. Kroppskultur Handlingar lämnas på nämndsammanträdet 12. Information om Engagera mera 13. Information om jämställdhetskartläggning av Kultur och fritidsnämndens budget 14. Ordföranden informerar 15. Förvaltningschefen informerar 16. Delegationsärenden 17. Nämndens egna överläggningar. Internbudget. Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Katarina Gustafsson tel eller e-post

3 Tjänsteskrivelse 1 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2012:206 Handläggare Fritidsintendent Anders Krylberg Telefon Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via sms. Remiss Sammanfattning I motion inlämnad till Kommunfullmäktige av Stefan Skoglund (s), yrkas om en utredning av förutsättningar för att införa möjlighet till köp av fiskekort via SMS. Kultur och fritid har på olika sätt utrett förutsättningarna och konstaterar att det finns tekniska hinder och till den kopplad tveksamhet vid visering av fiskekort. Beslutsunderlag Motion inlämnad av Stefan Skoglund (S) Kommunfullmäktiges beslut KF Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att för egen del anta det som framförs i tjänsteskrivelsen som svar på motionen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt Kultur och fritidsnämndens beslut och att motionen därmed är besvarad. Ärendebeskrivning Ett införande av fiskekortsförsäljning via SMS för fiske i Herrestadsfjällets kortfiskeområde vore en högst önskvärd förhöjning av servicen. Numera är området det enda i kommunen där sk. put-and-take-fiske efter isatt fisk, här regnbåge, är möjlig. Fisket är därför en tillgång för boendes i kommunen och tillfälliga besökare från andra delar av landet och i en rekreationsmiljö av stort värde Herrestadsfjället.

4 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2012:206 Under år sätt det ut ca kilo regnbåge en mängd som årligen mellan personer gör mer eller mindre lyckosamma försök att dra upp. Fiskekortet kostar 95 kronor och gäller under ett dygn. Fisketillsyn ombesörjs genom ideella krafter, liksom stöd vid utsättning av fisk. Uddevalla Sportfiskeförening har under många år varit en stark och hängiven part att alltid förlita sig på. Utan dess insatser skulle sannolikheten för fiske varit små eller åtminstone till ett betydligt högre pris. Det som just nu talar mot är att införa försäljning av fiskekort via SMS är, att anslutningar av mobiltelefoner till vissa operatörer har starkt begränsade mottagningsförhållanden på stora delar av Herrestadsfjället. Med det anser fisketillsyningsmän att det kan uppstå tveksamheter om rättsläge under fisketillsyn. Ett dylikt moment får inte bli ett tillägg till de riskmoment som redan förekommer. Primärt bör en ökad service inriktas mot att positivt bemöta ett mångårigt och allmänt önskemål om att kunna betala fiskekort i automat med de på marknaden mest förekommande betalkorten, inte bara med s.k. bensinkort. Om mottagningsförhållanden för mobiltelefoner på Herrestadsfjället förbättras, bör försäljning via SMS införas, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anders Krylberg Fritidsintendent Expediera till

5 Motion till Uddevalla kommunfullmäktige ifrån Stefan Skoglund (S) Införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS! Jag är en flitig fritidsfiskare och Uddevalla kommun är ett bra ställe att bo på när man har detta intresse. Men inget är så bra utan att det inte kan bli bättre. Uddevalla kommun är huvudman för Herrestadsfjällets kortfiske område. Idag kan man lösa fiskekort på: Uddevalla Turistbyrå, Södra Hamnen 2, telefon Pressbyrån vid järnvägsstationen, Uddevalla, telefon Fiskekortsautomat vid Klämman (endast betalning med vissa typer av kontokort - Hydro, OK/Q8, Preem, Shell, Statoil och Volvokort) Det finns begränsningar i öppettider samt vilka kort som fungerar. Förslaget handlar om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS då de flesta har en mobiltelefon. Det skulle öka kommunens attraktivitet och är ett mer miljövänligt alternativ. Tjänsten finns tex på: (tjänsten finns bl.a. i Lilla Edet & Trollhättan) De kortfiskeområde i kommunen där vi inte är huvudman kan också ha nytta av denna service så samverkan bör sker vid ett eventuellt införande. Jag har flera gånger mött personer vid kortfiskeautomaten på Herrestadsfjället som inte har rätt kontokort. Oftast vid tider då försäljningsställena är stängda. Många har rest långt och blir förbannade när de inte kan få tag på fiskekort på plats. En SMS tjänst skulle lösa dessa problem och förenkla då man slipper ta sig till automaten eller försäljningsställena. Då får man mer fisketid vilket är värdefullt för en fritidsfiskare. Med bakgrund av ovanstående yrkas följande: Att låta utreda förutsättningarna för att införa möjlighet till fiskekort via SMS.

6 Utdrag 1 (1) PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 191 Motion från Stefan Skoglund (S) om att införa en möjlighet att köpa fiskekort via SMS (KS/2012:457) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden. Vid protokollet Timo Rahkonen Justerat Ralph Steen, Johan Wiktorsson, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Timo Rahkonen Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

7 Tjänsteskrivelse 1 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2013:154 Handläggare Sektionschef Anna Reinhardt Telefon Ansökan resterande bidrag handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Sammanfattning Handikapporganisationernas sammarbetsorgan (HSO) har inkommit med en ansökan om resterande bidrag kopplat till sitt hyresbidrag för innevarande år. Föreningen ansöker om bidrag för preliminära elkostnader samt kostnader för 5 st förhyrda parkeringsplatser. Enligt gällande bidragsnorm för handikappföreningar ska HSO erhålla 85 % i hyresbidrag baserat på hyra inklusive kostnader för el. Beslutsunderlag Ansökan från Handikappföreningarnas samarbetsorgan Brev till Kultur och fritid om parkering Kultur och fritidsförvaltningens PM KFN/2012:254 Protokollsutdrag KFN Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN/2013:154 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan kr i extra bidrag för verksamhetsår 2013 vilket medför att föreningen erhåller hyresbidrag enligt norm för bidragsgrundande kostnader. att avslå ansökan om hyresbidrag för parkeringsplatser då detta enligt norm inte är en bidragsgrundande kostnad Ärendebeskrivning Handikapporganisationernas sammarbetsorgan (HSO) har inkommit med en ansökan om resterande bidrag kopplat till sitt hyresbidrag för innevarande år. Föreningen ansöker om 3

8 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kultur och fritid Dnr KFN/2013:154 bidrag för preliminära elkostnader samt kostnader för 5 st förhyrda parkeringsplatser. Enligt gällande bidragsnorm för handikappföreningar ska HSO erhålla 85 % i hyresbidrag baserat på hyra inklusive kostnader för el. Inför 2013 verksamhetsår beviljades HSO 85 % i hyresbidrag exklusive el, detta med anledning av att föreningen bytt lokal inför verksamhetsåret och elkostnaderna inte vid beviljande var kända. Beviljandet av hyresbidrag exklusive el på detta sätt föregicks av en diskussion med presidiet i Kultur och fritidsnämnden. Vid framtagande av förslag till hyresbidrag för handikappföreningar inför 2013 baserar sig föreningarnas ansökningar på kostnader 2011, detta är det senaste fullgjorda verksamhetsåret, tillika det år där förvaltningen har möjlighet att granska de kostnader som föreningarna anger i sina ansökningar. HSO:s nu inlämnade ansökan om bidrag för elkostnader kan inte granskas med avseende på föreningens årsbokslut utan är gjorda utifrån en beräkning på i ansökan bifogade fakturor. Kostander för innevarade år skulle egentligen ligga till grund för beräkning av bidrag först För att ändå ge HSO och de ingående föreningarna lika förutsättningar som tidigare föreslår förvaltningen nämnden att frångå denna granskning av bokslut och göra beräkning på de inlämnade fakturorna. Gällande ansökan för hyresbidrag för parkeringsplatser föreslås nämnden avslå densamma då kostnader för parkeringsplatser inte finns med som bidragsgrundande kostnader i bidragsnormen. Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Anna Reinhardt Sektionschef Expediera till

9 HSO Handikapp föreningarnas Kapellevägen I Epost 4,45144 :r U Dt) EV t(or* h4u N (ulìi.ui ocit fiiticj I 1 T4 m.o Tilt Kultur och ; ; ì i! ' I : ), 3i,eÐ I? ì)' "';' ' { ) '1 I "- Härmed ansöker vi om resterande bidrag fär 2013 tilt el och parkeringsplatser på HSO-center, Kapellevägen I A,45I44 Uddevatta. Preliminär beräkning av el för tiden 1 febr-3l dec :- Kostnad för 5 förhyrda parkeringsplatser 1 april-3l dec 7.875: Kostnaden für parkeringsplatserna är faktisk kostnad enligt räkning. Däremot är elkostnaden preliminärbaserad på de 4 månader som vi hittills fått räkning på. Elräkningar samt hyresräkning på parkeringsplatserna bifogas. Med vänlig? HaNSSON Kassör HSO

10 FAKTURA UDDEVALLAENDRGI Faktuladatum Fakturanummer Kundnummer STRÓMBERGET UDDEVALLA HSO Uddevalla Orynr/VAT-nl S I Kapellevägen A 45I 44 UDDEVALLA In rehar F-skattebevis Kundservice Telefon Bankgìro Hernsida E-post uddevallaenergi-se on Anläg gn ngadress Kapellevägen 1 A Anl id 73s Områdes id uvä. (Uppges vid leverantörsbyte) Levid UDDEVALLA ENERGI ELNÃT - AB (OrgnrlVAT I) ELNIiT! UDDEVALI-{ ENERGI (OrgnrNAT ELHÄNDEL 099,92kr ) 2 309,39 kr Meddelande Genom vår nya tjânst Mina sidor kan du bla d annat följa din elförbrukning samt se dina faktu or. Logga in via och vâtj fliken Mina Sidor. För detaljerad specifikation, se nästa sida Oss tillhanda Ej momsgrundande belopp L8 iul 2013 Sker inte betalning i r itt tìd debiterâs rän1a (referensránta Momsgrundande belopp Moms25Vo s2.34 Aft Ores- beóala utjâmning ,00 + I procentenheter) och ersâttning för de kostnacle som Iir förenade med drójsrnålet. þbankgrot INBETALNING/GIRERING AVI lrnbetâvs fr( fyilsavbanken)l ocr V GANVAND DETTA INBETALNINGSKORT Vid inbetalning på annat vitt HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A o o a ø 457 ange referensnurnmer Fakturabeloppet ska vara oss tillhanda senast 18 jul UDDEVALLA É () o o o Från bankgironr (vid girer ng) Till bankgironr o fd s86s-3s28 VAR GOD AAN NGAR MEDDELANDEN KAN I E Relerensnr # # I > UDDEVALLA ENERGI VIN DEN A MASKINELLT 58ó53528H11H

11 FAKTURASPECIFIKATION Fakturadahrm Fakturanummer Kundnummer 2(2) 2073-OGt vrrirrnfonmation Mätarnummer Í4 Årsförbrukning kwh Ingående avläsning Avläsning Avlâsning Avlâsning Avlâst förbnrkning I ura mar apr maj ma maj I kwh ELNAT Huwdsâkring 20 A EN12 Abonnemang I apt20l3-30 jun 2013 Elöverföring 1 mar maj 2013 TOTALT ATT BETALA FöR ELNÄT Antal Pris 91 dgr 3 800,00 kr/år 2542kWtr 6,00 öre/kwh (257o moms 214,99 kr) Moms 236,85 k 38,13 kr Summa exkl moms 947,40 kl 152,52kr 1099,92kr ELIIÄNDEL Avtal: Rörligt pris 5 9 öre/kwh, ex-kl energisk att (fn 29,30 öre/kwh) och moms 25 Vo Månadsavgift I apr20i3-30 jun 2013 El 1 mar maj 2013 Energiskatt I mn maj 2013 TOTALT ATT BETALA FöR ELHÄNDEL Anlal 2542kwh 2542 klvh Pris 2l,60l<rimån 59,00 öre/kv/h 29,30 Öre/kWh (25Vo moms 517,35 kr) Moms 16,20 kr 314,951r r86,20 kr Summa exkl moms 64,s0 kr 1 499,18 kr 744,81kr 2 309,39 kr UPPLYSNIlt,!GAR: Kundservtce: Våra telefontider: Måndag-torsdag: Fredag: Sommadid Juli: Fax' E-post: se Felanmälan, Elnät, fjärrvärme och viss renhållning efter kontorstid: Uddevalla Energi AB fakturerar på uppdrag av Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla KraftAB. Anmälan om flyttning skall ske 30 dagarfore avflyttning så slipper ni betala för nästa kund. Vid inflyttning uttages en inflyttningsavgift för elnät. En avgift för taxebyte uttages på renhållningen Vid utlandsinbetalning ange: BIC-kod NDEASESS IBAN SE

12 FAKTURA G 1(2) UDDEVALLA ENERGI STROMBERGET UDDEVALLA Fak radatum Fakturanummer Kundnummer Orgnr/VAT-nr Innehar F-skattebevis HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A 45T i UDDEVALLA 0s s-3528 uddevallaenergi.se uddevallaenergi-se Anì Anläggningadress Kapeltevägen I A Anl id 73s Områdes id UYA (Uppges vid leverantörsbyte) Levid UDDEVALLA ENE RGI E LNÄT - AB (O rgnrnat SE t ) ELNÄT 835,39 kr 538,46 kr UDDEVALLA ENERGI (OrgnrNAT ) ELHANDEL För detaljerad specihkation, se nästa sida Oss tillhanda Ej momsgrundande belopp L5 apr 2013 Momsgrundande belopp Moms25Vo Ores- Att betala utjämning L7I7,00 Sker inte betalning i ãtt tid debiteras råinta (referensränta + 8 procentenheter) och ersättning f<jr de kostnader som ã förenade med dröjsmålet. INBETALNING/GIRERING AVI lnbel avg ft (ifylls av banken) R V GANVAND DETTA INBETALNINGSKORT Vid inbetalning på annat sâtt ange referensnummer HSO i Uddevalla Kapellevägen 1A o o o û 457 Fakhrrabeloppet ska vara oss tillhanda senast 15 apr UDDEVALLA ff () o o Från bankgironr (vid girering) (f, o s865-3s28 r0 VAR GOD INGA ÄNDRI UDDEVALLA ENERGI DEN Kronor # H > 58ó53528H11H

13 FAKTURASPECF'IruTION Fakturadahrm Fakturanummer Kundnummer 2(2) r MÄTINFORMATION Mälarnummer Årsförbrukning kwh Ingående avlâsning Avläsning Avlãst förbrukning 8 feb feb feb feb kwh EI,NÄT Huvudsãkring 20 A EN12 Abonnemang 8 feb mar 2013 EIöverföring Inflyttningsavgift TOTALTATT BETALA FÖR ELNÃT Ant l 52 dgr 567 kwh 1st Pris 3 800,00 kr/år 6,00 óre/kv/h 260,00 (257o moms 208,85 kr) Moms 135,34Icr 8,51kr 65,00 kr Summa exkl morns 541,37 kr 34,02kr 260,00 kr 835,39 kr ELIIANDEL Avtal: Rörligt pris 59 öre/kwh, exlil energiskatt (fn 29,30 öre/kwh) ochrr:orrts25vo ij æ :, s Ð Ð 3 Månadsavgift EI Energiskatt TOTALT ATT BETALA FÖR ELHÄ.NDEL Autal 567 kwh 567 kwh (25Vo moms I34,62kr) Pris 21,60 h/mån 59,00 örelkv/h 29,30 Öre/kWh Moms 9,45 kr 83,63 kr 41,53 kr Summa exkl mo 37,80 kr 334,s3 kr 166,13 kr 538,46 kr ( ) NJ _o ( J N) À o UPPLYSNINGAR: Kundservtce: Våra telefontider: Måndag-torsdag: Fredag: '15.00 Sommaftid Juli: Fax: E-post: Felanmälan, Elnät, fjärrvärme och viss renhållning efter kontorslid: Uddevalla EnergiAB fakturerar på uppdrag av Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Kraft AB. Anmälan om flyttning skall ske 30 dagar före avflyttning så sl pper ni betala för nästa kund. Vid inflyttning uttages en inflyttningsavgift for elnät. En avgift för taxebyte uttages på renhållningen Vid utlandsinbetalning ange: BIC-kod NDEASESS IBAN SE

14 KB Apelman Fastigheter 2 Hyresavi Er referens: Fastighet: 209, Kapellevägen 1 Kapellevägen 1 A UDDEVALLA Datum Hyres gäsuavimotta gare : Uddevalla HSO Kapellevägen lc 45L 44 Uddevalla Avser: Juli - SePtember Hyresgäst (annan än ovan) objekt Text Avser: Juli Hyresavin u m m er Förfa llodatu m : l-.lyrra, p-plats Avser: Augusti Hyresavinummer Förfallodatum: I Hyra, p-plats Avser: September Hyresavf n um m er Förla llod atu m : Hyra, p-plats Belopp 875,00 kr Totalt Juli: 875,00 kr 875,00 kr Totalt Augusti: 875,00 kr 875,00 kr Totalt September: 875,00 kr Att betala: 2 625,00 Rr TREVLIG SOMMARI KB Apelman Fastigheter 2 Sorkãllegatan UDDEVALLA Telefon: Telefax: Bankgiro: Plusgiro: Momsredovisn nummer:

15 PM 1 (8) DNR: KFN/2012:254 HANDLÄGGARE Sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Förslag till fördelning av föreningsbidrag för handikapp-, länk-, frivillig-, och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar inför 2013 Årets anslag Den ekonomiska ramen för kommunalt föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar är oförändrad inför 2013 vilket innebär att den är kvar på kr. Förutsättningar Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden beslutat om Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Fördelningen av bidrag till respektive föreningskategori sker i enlighet med de riktlinjer som Kultur och fritidsnämnden övertagit från socialnämnden, detta skedde Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer: Handikapporganisationer grundbidrag uppdelat på en fast del (4000 kr/förening) och en rörlig del (20 kr/medlem). hyresbidrag utgår med 80 % eller 90 % av faktisk hyra inkl. el. Den högre procentsatsen är för föreningar med fler än 200 medlemmar. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra. Startbidrag 3000 kr till nya föreningar. Lönebidrag, föreningar med lönebidragsanställda beviljas 95 % av den faktiska lönekostnaden med avdrag för AMI: s bidragsdel. Högsta bidragsgrundande lönenivå har sedan varit kr/månad. /ART Föreningsstöd/Utveckling POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ( vx ) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 E-POST

16 2 (8) Sociala föreningar/frivilligorganisationer Beviljandet av föreningsbidrag till denna föreningskategori har vid tidigare års fördelningar tagit hänsyn till deras betydelse för kommunen och samhället i övrigt. Det finns inga klara normer för hur dessa bidrag ska fördelas. I denna grupp av föreningarna finns dels föreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla kommun men även föreningar som har mer regional omfattning. De föreningar som verkar på regional nivå saknar medlemsunderlag för att driva en lokalförening men verkar för och har medlemmar som är bosatta inom kommunen. Länkorganisationer hyresbidrag beviljas med 90 % av faktisk hyra inkl. el. verksamhetsbidrag beviljas baserat på antal medlemmar samt den verksamhet de bedriver dock finns ingen fastställd norm som verksamhetsbidraget beräknas på. Pensionärsorganisationer enligt socialnämndens beslut , utgår kostnadsersättning för kontaktombud vid väntjänst med 375 kr per ombud. Förslag till fördelning Handikapporganisationer Grundbidrag till handikapporganisationerna föreslås enligt beräkning efter riktlinjer till kr (fast och rörlig del), hyresbidrag uppgår enligt förslaget till kr samt särskilt bidrag till kr (bilaga 2). Lönebidragen uppgår till kr (bilaga 3) för Totalt går enligt ovanstående förslag kr till handikapporganisationerna. Inför 2012 stod HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Uddevalla) inför byte av lokal, föreningen har tillsammans med tekniska kontoret tittat på olika alternativ. Anledningen till detta byte är att tekniska kontoret ska riva föreningens befintliga lokal på Göteborgsvägen 25. Kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän har deltagit i arbetet runt lokalbytet och informerat föreningen om de gällande normerna avseende ny lokal samt utrymme i bidragsramen för ett eventuellt utökat hyresbidrag. Förvaltningen har även informerat om de eventuella konsekvenser ett utökat hyresbidrag kan få i form av minskat utrymme för särskilda bidrag till handikapporganisationer. Vid ansökan om bidrag för verksamhetsår 2013 har HSO inkommit med ansökan om hyresbidrag för ny lokal på Föreningsstöd/Utveckling /ART

17 3 (8) Kapellevägen 1, detta utan att fått den nya lokalen/hyran godkänd av förvaltningen. Av denna anledning föreslås HSO få hyresbidrag baserat på de lokalkostnader som de har i nuvarande lokal på Göteborgsvägen 25. Förvaltningen har inte tagit med utökade kostnader i förslag till internbudget 2013, detta då föreningen inte fört dialog med tjänstemännen om det nytecknade hyreskontraktet, detta innebär att bidragsramen ligger kvar på samma nivå som tidigare medans HSO:s hyresbidrag för den nya lokalen ökar med kr exkl. kostander för el. Under hösten har förvaltningen fört dialog och godkänt nya lokaler/hyror för Reumatikerföreningen i Uddevalla samt för Hörselskadades förening, dessa föreningar har inkommit med ansökan om förhandsbesked avseende detta. Den ekonomiska konsekvensen för beviljandet av de ovan nämnda föreningarnas nya hyreskostnader har förvaltningen bedömt ryms i nuvarande ekonomiska ram. Inför 2013 ökar kostnaden för lönebidrag till handikapporganisationer, detta beror på att en av de lönebidragsanställda har fått minskad ersättningsprocent från arbetsförmedlingen, bidragets utformning innebär att det medför ökat lönebidrag från Uddevalla kommun. Särskilda bidrag till handikapporganisationer Döva Hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige ansöker totalt om ett verksamhetsbidrag på kr. Föreningen har sin lokal i Vänersborg och dess upptagningsområde omfattar hela Västra Götaland, Jönköpings samt Hallands län. Som bidragsberättigad förening i Uddevalla erhåller de kr i grundbidrag, grundbidraget står som tidigare beskrivits i relation till föreningens antal medlemmar som är bosatta i Uddevalla kommun. Enligt förslaget beviljas de även kr i särskilt bidrag. Bidraget skall användas till kursverksamhet, temadagar samt lägerverksamhet som anordnas för medlemmarna. Hjärt- och lungsjukas förening ansöker om särskilt bidrag på kr till genomförandet av två informationsdagar på Bohusläns museum, Hjärtats dag och Internationella KOL-dagen. Föreningen beviljas enligt förslaget kr till ovanstående ändamål. Personskadeförbundet RTP ansöker om kr i särskilt bidrag, bidraget avses användas för genomförande av en politikerträff angående bassängträning i Uddevalla samt genomförandet av en medlems/informationsmöte. Beskrivna möten anses ingå i föreningens ordinarie verksamhet, patientorganisationers grundverksamhet beviljas bidrag utifrån bidragsnormens grundbidrag, av denna anledning avslås ansökan. Föreningen Hjärnkraft ansöker om kr i särskilt bidrag för genomförandet av Föreningsstöd/Utveckling /ART

18 4 (8) en informationsdag ( kr) som enligt beskrivning ska genomföras på Bohusläns museum under Hjärnskadeveckan, v 38, 2013 samt informationsspridning (5 000 kr) på skolorna i Uddevalla. Programmet för informationsdagen är inte klart ännu. Enligt förslaget avslås föreningens ansökan, dialog med föreningen kommer hållas för att de eventuellt kan återkomma med ansökan när programmet för dagen är klart och en tydlig budget kan presenteras. Bröstcancerföreningen Emelie Bohuslän ansöker om kr i särskilt bidrag för att utbilda ytterligare två kontaktpersoner som personligt stöd till nyopererade kvinnor och deras närstående. I förslaget avslås ansökan då förvaltningen anser att det finns behov av att föra en fördjupad diskussion med föreningen samt ett förtydligande av budgeten kring det som föreningen ansökt om. Då syftet med det ansökta bidraget ses som bidragsgrundande återkommer ansökan eventuellt under innevarande år efter att denna dialog har genomförts. PSO MUSKOT lokalavdelning ansöker om kr i särskilt bidrag bl.a. för genomförande av studiecirklar kring psoriasis. Då studiecirklar får kommunalt stöd via studieförbunden avslås ansökan. Mag- och tarmföreningen i Fyrbodal ansöker om kr i särskilt bidrag då de som patientorganisation har möjlighet till små inkomster men trots detta har en omfattande verksamhet. Enligt förslaget avslås ansökan med motiveringen att patientorganisationers grundverksamhet beviljas bidrag utifrån bidragsnormens grundbidrag. Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar ansöker om särskilt bidrag på kr till sin ridverksamhet samt för rehab-bad för medlemmarna. Ridverksamheten genomförs på Uddevalla Ridklubb 1 gång/vecka och badet genomförs på Uddevalla sjukhus 1 gång/vecka. Enligt förslaget beviljas föreningen ett särskilt bidrag på kr till denna verksamhet för Föreningen beskriver även andra verksamheter som de vill bedriva för sina medlemmar för att skapa en värdefull fritid för dem som inte har så stort utbud av tillgängliga aktiviteter. Uddevalla NHR-förening ansöker om kr i särskilt bidrag för att genomföra flytt från Göteborgsvägen 25 till Kapellevägen 1 i samband med HSO:s byte av lokal. Enligt förslaget avslås denna ansökan då flytt inte ses som en bidragsgrundande verksamhet. Föreningsstöd/Utveckling /ART

19 5 (8) Sociala föreningar/frivilligorganisationer Verksamhetsbidraget till de olika sociala föreningarna som verkar inom Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen uppgår enligt förslaget till kr, detta är fördelat enligt följande: kr till de föräldradrivna öppna förskolorna, kr till Frivilligcentrum samt till de övriga föreningarna kr (bilaga 4). Sedan föregående års fördelning har KRIS Trestad försvunnit p.g.a. att de gått i konkurs, tillkommit sedan förra året har ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn). Nedan följer en beskrivning av de ansökande föreningarnas verksamhet och deras bidragsansökan samt förslag till beslut BRIS region Väst: BRIS verksamhet är välkänd, de är en förening som länge arbetat med att på olika sätt finnas till så att barn alltid ska ha någon vuxen att vända sig till. För att uppnå detta syfte har förningen bl.a. barnens hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS chatten m.m. BRIS i Väst har under många år fått bidrag från Uddevalla kommun för sin verksamhet. Föreningen har tidigare år ansökt om 5 kr/barn under 18 år, inför 2013 har ansökan ökats till 10 kr/barn under 18 år. Anledningen till den utökade ansökan är att föreningen intensifierat arbetet med att kunna finnas tillgängliga dygnet runt. Tidigare har BRIS i Väst beviljats ett bidrag på ca 3 kr/barn under 18 år i Uddevalla. I årets förslag höjs detta till ca 5 kr/barn under 18 år. Förvaltningen föreslår att bevilja BRIS i Väst kr inför verksamhetsår Brottsofferjouren i Uddevalla: Enligt Socialtjänstlagen kap 5 11 har varje kommun ansvar för att ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Detta är grunden till det kommunala bidraget till Brottsofferjouren i Uddevalla. Föreningen ansöker om kr i verksamhetsbidrag inför 2013, bidraget täcker kostnader för föreningens lokal på Junogatan och ger ett litet extra utrymme till verksamheten. Bidraget är samma som föreningen beviljades vid föregående bidragsfördelning och enligt förslaget beviljas detta även inför Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare (NÄFFS): NÄFFS är en ideell förening som samlar de som arbetar som övervakare och häktesbesökare inom kriminalvården men också kontaktpersoner inom socialtjänsten och stödpersoner inom omsorgerna och psykiatrin samt gode män och förvaltare. I Uddevalla har föreningen några personer som är aktiva i besöksgruppen som besöker häktet. Föreningens verksamhet innefattar också medlemsmöten och studieresor för medlemmarna. Enligt förslaget beviljas föreningen kr vilket är oförändrat från föregående år. Föreningsstöd/Utveckling /ART

20 6 (8) Rådgivning om sekter (ROS): ROS har som sin främsta uppgift att hjälpa till och stödja människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vilseledande rekryteringsmetoder. ROS verkar delvis genom föreningsmöten och dels genom upplysande verksamhet i skolor och myndigheter eller de intressenter som ber om ROS medverkan. Föreningen har en telefonjour där de tar emot samtal alla dagar i veckan. Föreningen ansöker om 1000 kr vilket de enligt förslaget beviljas. Hem och samhälle: Föreningen anger i sin ansökan att de ansöker om bidrag för att informera sina medlemmar om konsumentfrågor samt andra aktuella frågor i samhället, till detta ansöker de om kr. Enligt förslaget beviljas föreningen kr vilket är 500 kr lägre än föregående år. Demensföreningen i Uddevalla: Föreningen har verksamhet för anhöriga till demenssjuka och bedriver en verksamhet där de både informerar om demenssjukdom/demensvård men även med inslag av lättsammare programutbud. Syftet med träffarna är att vara både informativa men även att ge anhöriga möjligheten att träffas. Inför verksamhetsåret 2013 ansöker föreningen om kr vilket de enligt förslaget beviljas. Föräldraföreningen mot narkotika (FMN): Föreningens verksamhet startade i Göteborg 1984, syftet för föreningen är att hjälpa anhöriga till missbrukare som behöver annan hjälp än vad socialtjänsten och andra myndigheter kan erbjuda. Föreningen anordnar t.ex. självhjälpsgrupper för anhöriga och föräldrar, föreläsningar och familjelivskurser. Inför 2013 ansöker föreningen om kr i föreningsbidrag, enligt förslaget beviljas föreningen kr. Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB): ATSUB är en Göteborgsbaserad förening som bedriver en kris-, rådgivande-, och stödjande verksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. ATSUB stödjer ett 20-tal familjer i Uddevalla med krissamtal samt föreläser för professionella samt för kvinnojourer. Föreningen har tidigare beviljats bidrag från Uddevalla kommun men har inte ansökt för 2011 och Föreningen ansöker inför 2013 om kr, enligt förslaget beviljas föreningen kr. X-CONS: Föreningens verksamhet är inriktad på att hjälpa före detta kriminella tillbaka till ett liv i samhället, de vill också hjälpa unga att komma ur missbruk och sprida kunskap till olika myndigheter om hur det är att komma tillbaka efter t.ex. ett avtjänas straff. Föreningen ansöker om kr som avser hjälpa till med hyreskostnader samt verksamhet. Enligt förslaget beviljas föreningen kr. Föreningsstöd/Utveckling /ART

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer