MÖTESPROTOKOLL. Vårmöte i Trollhättans Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL. Vårmöte i Trollhättans Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl. 18.30"

Transkript

1 MÖTESPROTOKOLL Sida 1 Vårmöte i s Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl Närvarande Mikael Alsterberg Nils Alsterberg Rose-Marie Alsterberg Lennart Andersen Knut Andersson Rolf Andersson Svante Aevidsson Björn Berggren Erik Bergstrand Jonas Bergstrand Måns Bertilsson Yngve Bohlin Per-Arne Cedergren Anders Dahlgren Sten Danielsson Nils Edvinsson Ulf Ericsson Per-Olof Fast Christer Fors Ingemar Fors Lars-Olof Jansson Magnar Granaas Thomas Green Jonas Gustafsson Patrik Götlind Mikael Heiland Tobias Hildefors Lars Häller Göte Härling Bengt Johansson Lars Johansson Tore Johansson Jimmi Klang Wolfgang Kleye Michael Kmec Thomas Larsson C-G Larsson Thorbjörn Lidvall Urban Lindberg Björn Lindström Per Ljunqvist Ralph Lundberg Stig Modin Anders Nordvall Hans-Olof Petersson Sven-Inge Rylander Jonny Sandblom Walter Schaffer Anders Sellman Thomas Skogsberg Jan Tallberg Peter Tallberg Herman Thorleifsson Hans Ytterberg Bengt Ågren Lars Öhrn Totalt 57st 1 Mötets öppnande Ordförande, Yngve Bohlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Kallelsen till mötet godkändes enligt stadgarna. 3 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes efter tillägget 10b "Valberedningen informerar". 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Björn Lindström och Claes-Göran Larsson valdes. 5 Eko rapport och investeringsplan 5,1 Ekonomisk rapport redovisades vilken godkändes av mötet, se bilaga. Årets resultat beräknas bli lägre än tidigare års bl a beroende på ökade externa kostnader såsom momskorrigering, ökad bevakningskostnad, underhåll saxlift/lyftkran. Tidigare beslutad checkkredit läggs vilande eftersom vi ej behövt utnyttja den. Viss budgetförstärkning genom försäljning av gamla kranen, ökade hyresintäkter. Årets el-debitering är oförändrad 1.00 kr/kwh + moms. Avtal tom juli 2014

2 Sida 2 5,2 Investeringplanen för 2013/2014 redovisades, se bilaga. Projekten el-servis och asfaltering L & M är klara. Övriga projekt i år är fortsatt asfaltering av körgator, nya mastvagnar samt färdigställande av gasdepå. 6 Projekt Mötet informerades om pågående beslutade projekt. 6,1 Asfaltering: Beslut enligt investeringsplanen är på 200 tkr och avser hamnplanen därefter fortsatt asfaltering i etapper. Styrelsen föreslog mötet att istället färdigställa all asfaltering av de planerade områdena på en gång för att slippa ställkostnaden för varje deletapp. Offert har tagits in för.. 1. Hamnplan + J-Raden 330tkr 2. A-raden 179tkr enbart asfalt, ytterligare 25tkr för asfaltkross mot A-raden Mötet beslutade att klubben asfalterar hamnplanen, J-raden samt A-raden i år och att styrelsen får mandat om att finansiera via lån eller checkkredit. Taket för investeringen beslutades till max 600 tkr och ytterligare offerter skall tas in. 6,2 Nya området i söder: Förfrågan har till styrelsen framförts från byggruppen (etapp 3) om annan takutformning (längsgående takås) samt större exteriöra mått. Detta är frågor som styrelsen ville ha ett bredare beslut om från medlemmarna. Mötet informerades om att styrelserepresentater haft ett möte med Daniel Holdenmark, stadsarkitekt & Bo Swaner, repr. presidiet i byggnadsnämnden. Deras åsikt vara att ingen annan takutformning än "sjöbodsliknande" kommer att godkännas av byggnadsnämnden. Annan takutformning: Byggruppen framförde fördelar såsom ökad läckagerisk med dagens utformning av ränndalar, beblandning bra för området (=liknande takutformning hos grannfastigheten), ekonomiskt fördelaktigt enklare konstuktion. Exteriöra mått: Byggruppen framförde argument såsom a) Bättre utnyttjande av området. B) Möjliggör att två kan dela på ett hus. C) Båtar tenderar att bli bredare än längre. Argument emot var att finns behov av större båthus då hamnens djup begränsar samt att större båthus tenderar högre pris (=konsekvens om mydigheter får reda på detta) Beslut genom röstning Annan takutformning: Avslogs, övervägande majoritet för sjöbodsliknande utseende (som idag). Exteriöra mått: Övervägande majoritet för större båthus max 6m x 20m. 7 Miljö, sophantering, röjning etc Mötet informerades om att var och en som vanligt tar vara på sina egna sopor och utnyttjar kommunens miljöstationer. Alla överens om att asfalteringen i L & M varit positivt för minskat damm på båtgården. Klubben undersöker forfarande var vi bäst kan utföra vattenprovanalys från vår reningsanläggning. 8 Hemsidan Ny utformning av hemsidan planeras att sjösättas under året 9 Rapporter från Arbetsgrupper 9,1 Brandgruppen: Ny gasdepå färdigställd ute på norra piren. Alla gasflaskor även små gasflaskor för gasolgrillar skall förvaras där då våra båtar står på land. Övriga gasflaskor får inte förvaras inom området. Skall tex svetsning utföras tar man med sig svetsutrustningen till båtgården, utför arbetet på avsedd plats, därefter tar man med sig utrustningen hem igen. Detta är en rejäl höjning av brandskyddet på båtgården. Rutinen för hantering av gasflaskor från våra båtar är att innan torrsättning medges skall samtliga gasflaskor plockas ur båten och placeras i gasdepån, återfås sedan då båten sjösatts. Området skall vara fritt från gasflaskor (förutom i gasdepån) from Jan 2015 då samtliga gasskylar på våra båthus skall vara nedtagna.

3 Sida 3 9,2 El-gruppen: El-gruppens arbete under året redovisades. Klart är ny belysningsmast södra torget, ny elservis och översyn av alla apparatskåp. Inventering av vilka som skall ha elmätare pågår. Elskåp tillhanda hålls av klubben till självkostnadspris. Fastighetsgruppen: En vision om en utbyggnad av klubbhuset med underliggande veranda presenterades. 9,3 Hamngruppen: Arbetet med att färdigställa gasdepå har utförts av medlemmar ut hamngruppen. Pågång är att förstärka kajen utanför J-raden. Mötet beslutade att detta skulle drivas som ett projekt med Knut Anderson som ansvarig. 9,4 Hamnmästare: Anmälan om sjösättning på sjösättningslistor på anslagstavlan enligt nuvarande rutin. Märk ut lyftsling vid sjösättning, hamnmästarna har märklappar. Det poängterades att oförsäkrad båt lyfts ej. Båtens försäkring gäller i första hand. Om klubben slarvat med utrustningen kan vi bli skadeståndsskyldig. 9,6 Krangruppen: Inför säsongen har vajern i mastkranen bytts ut, extra ögla i lyftbanden samt att saxliften reparerats och besiktigats, godkänd enbart för inomhusarbeten (arbete på spolplatta OK). Ännu ej beslutat om klubben skall hyra ut den till medlemmar. 9,7 Områdesgruppen: Någon tippar avfall bakom A-raden som troligtvis inte kommer från båtgården. Vision om nytt klubbhus, ligger i framtiden då klubbens ekonomi tillåter. 9,8 Övriga grupper / Uppdrag: Kontaktperson för uthyrningsmodulen är Arne Bohman, för sommarvatten är Björn Berggren och för masthuset är det Ove Andersson. Nytt vattenutkast vintertid bakom klubbförrådet mot hamnen. 10 Inkomna motioner Inga motioner inkommna 10bValberedningen Valberedningens ordförande påpekade att det är mycket viktigt att alla som inte tänker kandidera för en ny mandatperiod informerar valberedningen senast 2mån innan årsmötet. Mötet uppmanades också hjälpa valberedningen med kandidater speciellt ny kassör då vår nuvarande aviserat dennes avgång vid årsmötet KAFFEPAUS Med goda hembakade mackor a la Jan Tallberg. 11 Fastställa avgifter för verksamhetsåret 2014 / 15 (komplett lista, se bilaga) 11 Medlemsavgifter Oförändrade för medlemmar. Dock mindre momsfri del för klubben. 11 Serviceavgifter Vitesavgift om förvaring av gasflaskor i båthus eller på området 5000kr. 11 Deposition Depositionen för byggarna i södra området Etapp 2 ännu ej fastställda. Möte med byggarna 20 maj för att komma överens om depositionens storlek. Förslag framfördes om elektronisk grindöppning med kort vilket styrelsen får utreda. 11 Hamnavgifter Oförändrade 12 Lyft & spolavgifter Oförändrade

4 Sida 4 12 Rapport VBF Knut Andersson var klubbens representanter på detta årsmöte och avlade följande rapport. 1) Förbundet har just nu dålig ekonomi och kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften från dagens 68kr till 82kr. 2) BAS-K: Ett produktråd för att utvärdera systemet skall tillsättas. Viktigt att detta genomförs innan den person som har support kommer att pensionera sig. Kurs för användare av system planeras till vintern i Långedrag. 3) Sjösäkerhetsdag: Reklam gjordes av den sjösäkerhetsdag som annordnas av förbundet ute på Ökerö vid två tillfällen i höst 27 september resp. 11 oktober. Klubben annonserar via hemsidan och anslagstavla. 13 Sjösättning våren 2010 Sjö- och torrsättningsrutiner, klubbens kran: Samma rutin som föregående år. Sjösättningslistor finns på anslagstavlan, skriv upp när du vill sjösätta båten även med egen kranbil. Då en medlem anlitar egen mobilkran skall kajen bokas via sjösättningslistorna. Sjösättningsdagar är torsdagar, lördagar eller söndagar, annars i samråd med Hamnmästare. OBS! Undvik dessa dagar med egen mobilkran. 14 Övriga frågor 14.1 Kör lugnt 14.2 Traditionsenlig vårfest 11 maj, grill etc. Festplats i någons båthus Medlemmarna informarades om att klubben slutit ett avtal med Mekonomen i butikerna i och Vänersborg med följande rabatter. - Båtreservdelar 15% - Tillbehör, bil och båt 15% - Bil och båtvårdsprodukter 15% - Bilreservdelar 10% - Släpvagnsdelar 10% - Service och reparation på Mekonomen Bilverkstad Överby 10% 15 Mötets avslutande Vid protokollet Godkänne Ingemar Fors, sekreterare Yngve Bohlin, Ordförande Claes-Göran Larsson, justeringsman Björn Lindström, justeringsman

5 Sida 5 Bilagor 1) EKONOMISK REDOVISNING 2) INVESTERINGSPLANEN

6 Sida 6 3) BESLUTADE AVGIFTER Avgifter inkl. moms Allmänna avgifter Medlemsavgift/år 500 kr Familjemedlem/år 100 kr Medlemsavgift för medlem utan plats på båtgården/år 200 kr Arbetspliktsavgift/år (gäller enbart medlemmar med uppläggningsplats) 700 kr Uppläggningsplats/år (inkl 50kWh fritt uttag) 21 kr/m 2 Sommarplats på båtgården utan hamnmästares tillstånd 1:a året 500 kr därefter dubblas avgiften varje år ( 500, 1000, 2000, 4000, osv) Båtvagn ej uppställd på ordinarie plats ( inom 14 dagar ) 840 kr Plats i masthuset/mast/år 125 kr Hyra klubbens båthus 750 kr/mån Förseningsavgift el-debitering, avläsning efter 31/3 100 kr SMS-öppning av grind 50kr / telefonnr. Vitesavgift om gasflaska förvaras i båthus eller vinteruppläggningsplats kr Depositioner (återbetals vid återlämning) Uppläggningsplats A-raden till M-raden (exkl. J-raden) Grunddep. 2000kr kr Uppläggningsplats J-raden (2000kr kr) kr Uppläggningsplats N-raden & O-raden ETAPP 2 (2000kr + xx kr) ej bestämnd Uppläggningsplats N-raden & O-raden ETAPP 3 (2000kr + xx kr) Depositionsavgift Grindnyckel 300 kr Depositionsavgift Masthusnyckel 300 kr Hamnavgifter Vinteravgift hamnbassängen (min 3mån) 1 nov - 30 apr kr Avgift för egen bryggplats (Y-bom) /sommar 500 kr Sjösättning från ramp 0 kr Norra och Östra kajen (max 14 dygn inom period 1 sep - 31 okt 100 kr/dygn Södra kajen (max 7 dygn inom period därefter avgift) 1 maj 15 juni 100 kr/dygn 1 sep 31 okt 100 kr/dygn Lyftavgift Medlem som har uppläggningsplats på klubbens område. Medlem som inte har uppläggnings-plats på klubbens område Ej medlem Avgift kajplats mobilkran (utöver mobil- krankostn.) till klubben för de som inte har uppläggningsplats på <5 ton 150 kr >5 ton 300 kr <5 ton 400 kr >5 ton 600 kr Medlem Ej medlem kr 150 kr/lyft 300 kr/lyft Spolavgift Spolavgift, obligatorisk vid upptagning 250 kr

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP REGLEMENTE FÖR KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP Fastställt 2004-09-08 Reviderat 2006-06-01 Reviderat 2007-02-14 Reviderat 2009-03-05 Reviderat 2010-06-03 Reviderat 2011-06-08 Reviderat 2012-11-11 Reviderat 2013-01-29

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer