IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09"

Transkript

1 Antagen av Kommunfullmäktige Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg

2 Innehållsförteckning 1 OM DOKUMENTET INLEDNING NULÄGESBESKRIVNING Övergripande Punkter till förbättring Sektor Skola Sektorerna Vård- och äldreomsorg och Arbetsliv- och stöd Sektor Samhällsbyggnad Sektor Kultur- och samhällsservice Kommunledningssektorn Servicesektorn Drift och support IT-förändringar inom området VISION MÅL KRAV PÅ IT-STÖDET KRAV PÅ DEN TEKNISKA PLATTFORMEN ORGANISATION OCH ANSVARSOMRÅDEN Ledning och styrning Strategisk kompetens Forum för IT-frågor Beställarkompetens Beställare-utförare VERKSAMHETSUTVECKLING OCH IT SAMVERKAN... 16

3 11 TJÄNSTEUTBUD EKONOMI INRIKTNING FÖR IT-VERKSAMHETEN IT-EFFEKTIVITET STYRDOKUMENT Informationssäkerhet IT-bokslut Systemförvaltningsmodell Kravspecifikation teknik och arkitektur Lokala IT-planer för sektor skola IT-infrastrukturplan... 20

4 1 Om dokumentet Dokumentet fastställer Kungälvs kommuns IT-strategi. Strategin har antagits genom beslut i kommunfullmäktige och gäller för hela förvaltningen. IT-strategin uppdateras kontinuerligt som en naturlig del i kommunens strategiska arbete och revideras i början av varje mandatperiod. Ansvarig för dokumentet är kommunchefen. 2 Inledning IT-strategin fokuserar på hur Kungälvs kommun på bästa sätt kan nyttja IT för att uppnå kommunens strategiska mål. Strategin syftar till att säkerställa en utveckling där kommunen kan möta upp mot såväl interna som externa användare och intressenters behov och krav på effektiva IT-tjänster och IT-stöd. Strategin ska även fungera som ett stöd för uppdragsgivare, utvecklingsansvariga och medarbetare samt ge svar och vägledning i frågor kopplade till verksamhetsutveckling och IT. Genom strategin fastställs regler och principer som utgör grund för en gemensam hållning i ITfrågan. Dessutom tydliggörs roller, ansvarsområden och gränsdragningar för kärnverksamheten och medarbetare inom IT-verksamheten. 1 IT-strategin tillsammans med angivna styrdokument anger den inriktning och de riktlinjer som förvaltningen har att förhålla sig till. 2 I bilaga 1 lämnas en nulägesbeskrivning och analys av IT i kommunen. 1 Med IT-verksamheten avses de som har som uppdrag och yrke att hantera IT ex IT-enheten, IT-pedagoger, systemförvaltare 2 Se styrdokument sid 11 4

5 3 Nulägesbeskrivning 3.1 Övergripande Kungälvs kommun är en serviceinriktad organisation som verkar för kommuninvånarna och näringslivets bästa. Kommunens myndighetsansvar spänner över ett stort antal verksamhetsområden. Kommunen påverkas av omvärlden på flera sätt. Lagkrav 3 förändras och olika former av reformer påverkar myndighetsutövningen. Kraven ökar från medborgarna och näringsliv i fråga om ytterligare och bättre service till lägre kostnad. Den ökade inflyttningen utgör en stor utmaning för kommunen. Inflyttningen påverkar kärnverksamheterna på ett mycket konkret vis, först inom samhällsbyggnadsområdet 4, inom skolan, inom arbetsliv och stöd och i nästa steg även inom området för vård och äldreomsorg. Konkurrensen från olika former av externa utförare 5 har ökat de senaste åren vilket ökar pressen på kommunen att erbjuda bättre service och tjänster. Detta innebär också att kommunen måste bli bättre på att marknadsföra sig. Införandet och förverkligandet av nationell strategi för e-hälsa utgör ytterligare ett exempel på krav från omvärlden som berör såväl kärnverksamheten som IT-verksamheten. Likväl utgör det som kan betecknas som utmaningar samtidigt möjligheter för kommunen. För att möta upp mot utmaningar och samtidigt ta tillvara på möjligheter krävs en tydlig ledning och styrning där strategi, planering, uppföljning och analys utgör viktiga framgångsfaktorer. Här utgör de värderingar som kommunen arbetar med en viktig grund: Kvalité och hushållning Helhetssyn Medborgarfokus Lärande Värderingarna sätter också sin prägel på arbetet med verksamhetsutveckling där utvecklingen av moderna arbetssätt utgör en viktig drivkraft. I nuläget samverkar och samarbetar kommunen i olika forum bl.a. inom GR och inom SOLTAK. Kommunens samarbetar även med enskilda kommuner exempelvis med Ale kommun när det gäller räddningstjänsten i det nybildade Bohus Räddningstjänstförbund. Det finns en vilja från ledningens sida att i framtiden utöka och utveckla samarbeten med andra kommuner, myndigheter och intressenter. Här är utgångspunkten att samverkan ska bidra till fler och bättre tjänster eller till besparingar. En viktig utmaning inför framtiden är att lyckas attrahera nya medarbetare till kommunen. Stora pensionsavgångar parallellt med ökade krav på service och på besparingar är en svår ekvation att få ihop. 3 Exempelvis ökade krav om dokumentation och uppföljning. 4 Krav om ökad exploatering, ökat tryck på myndighetsutövningen och på servicen. 5 Exempelvis friskolor. 5

6 Kommunen har planer på att utveckla turist- och besöksnäringen exempelvis genom satsningar på Bohus fästning. Det pågår ett långsiktigt arbete för att förbättra servicen för medborgare och med att skapa en naturlig mötesplats. Här finns också förhoppningar om att få in andra myndigheter 6 under ett och samma tak för att på så vis kunna erbjuda medborgarna en bättre och mer heltäckande service. 6 Exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket. 6

7 3.2 Punkter till förbättring I nuläget finns det stora behov av att göra investeringar i IT-plattformen. Operativsystem har inte uppgraderats på många år vilket medför begränsningar i IT-användningen. Effektiviteten och säkerhetsnivån på operativsystemen bör förbättras. Det krävs investeringar i kommunikation och trådlös infrastruktur för att kunna möta nya behov och en ökad användning av IT. Möjligheten att komma åt IT-stödet mobilt och hemifrån behöver förenklas och förbättras. Identitets- och behörighetshanteringen behöver förbättras för att kunna samverka med andra kommuner och intressenter och för att minimera kostnader för administration. Informationen om användare och organisationsuppgifter behöver kvalitetssäkras och struktureras. För att arbetssätten i det nya Stadshuset ska fungera ställs det höga krav på IT-stödet. Ett projekt är startat IT i Stadshuset där arbete pågår med förbättringar inom en stor del av beskrivna områden. 3.3 Sektor Skola Efter flera års målmedvetet arbete kan vi konstatera att Kungälv ligger väl framme när det gäller varsin dator eller plattor till elever samt IT-klassrum. Tekniken måste dock fortsätta att utvecklas och anpassas så att den blir än mer användbar i det pedagogiska arbetet. Vår största utmaning och vårt främsta konkurrensmedel är att utveckla pedagogiken från förskola till vuxenutbildningen. Vårt viktigaste uppdrag handlar om att stödja alla pedagoger och ledare att hitta nya och effektiva metoder, att använda just det som behövs, för att alla barn skall få en likvärdig utbildning efter sina förutsättningar och behov. Forskning har visat att barn och elever som i ett tidigt skede, redan i förskolan och i tidiga åldrar, får stöd och tillgång till anpassade lärverktyg, når en bättre måluppfyllelse. Elevdokumentationen med omdömen och frånvaro sköts digitalt via vår plattform för lärande, Fronter och i gymnasiets motsvarighet, Skola 24. Enheten för IT-pedagogik arbetar centralt med utveckling och för att stötta arbetet ute på skolor och förskolor. 7

8 3.4 Sektorerna Vård- och äldreomsorg och Arbetsliv- och stöd Inom området för vård och äldreomsorg och till viss del även inom arbetsliv och stöd finns stora utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen där allt fler äldre har ökade behov av vård och omsorg. Detta medför att befintlig personal inte räcker till för att möta framtida behov. För att möta utmaningen krävs nya och förbättrade arbetssätt där smarta och tekniska lösningar 7 utnyttjas samtidigt som ny personal kan attraheras och anställas inom vårdområdet. När det gäller utnyttjande av ny teknik inom bägge sektorerna så finns goda förhoppningar om att kunna förenkla för personalen och på samma gång öka tryggheten och kvalitén för vårdtagarna. Tekniken måste göras tillgänglig samtidigt som det gäller att finna lösningar som uppfyller olika former av lagkrav som exempelvis ställs genom sekretesslagstiftningen. Under 2010 presenterades en ny nationell strategi för vård- och omsorgsområdet; Nationell ehälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Strategin fokuserar på nyttoperspektiven, för vårdtagaren och för verksamheten. Ledorden för det fortsatta arbetet är införande, användning och nytta. Med den nya strategin har arbetet bland landets kommuner och landsting intensifierats. Likaså har arbetet med övriga nationella initiativ och tjänster tagit fart. Arbeten kopplade till Nationell ehälsa har inletts inom VästKom 8. Följande fokusområden är prioriterade och är projekt som kommunen kan delta i på olika sätt: - Mobilitet - e-tjänster inom socialtjänsten - Roll och behörighetsidentifikation - Digitala trygghetslarm - Nationell patientöversikt Vård- och äldreomsorg finns med i olika nationella kvalitetsregister. De olika kvalitetssystemen bidrar bl.a. till ett tvärprofessionellt systematiskt arbetssätt vilket ytterst gagnar brukarna positivt. Exempel på kvalitetsregister är: - Svenska palliativregistret livskvalitet i livets slut - SveDem Svenska demensregistret - Svevac informationssystem för vaccinationer - Senior alert (SA) fall, tryck och nutrition - BPSD Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens Arbetsliv och stöd omfattas inte på samma sätt av nationella kvalitetsregister ännu, förutom de delar inom funktionshindersverksamhetens delar som har beröring inom vård och omsorg. Samordnad vårdplanering mellan länssjukvård, primärvård och kommun (gäller bägge sektorerna) kan effektiviseras då säkra kort, SITHS-kort, för inloggning i gemensamma system infördes Införande av nyckelfria låsvred med nya smartphones planeras för samtliga hemtjänstområde med start under 2013 När det gäller kommunens ca 1000 trygghetslarm står vi inför ett teknikskifte till mobil/datanät. Detta gäller på sikt även larmen på våra vård- och omsorgsboenden. 7 SMS-stöd till funktionshindrade, webbkameror, rörelsedetektorer, handdatorer för personal och olika former av bostadsanpassningar. 8 VästKom är en ideell förening som ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. 8

9 Sammantaget ökar kraven för kommunens myndighetsutövning. Lagstiftningen har skärpts inom flera områden med bland annat ökade krav på dokumentation, kontroller och möjlighet till uppföljning. Detta medför att kommunens ledning nu i ännu högre grad än tidigare är beroende av välgrundade och precisa beslutsunderlag och ett väl fungerande kvalitetsarbete. Socialstyrelsen har lämnat föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I detta arbete är uppföljningssystem en viktig hörnpelare 3.5 Sektor Samhällsbyggnad Framtidens samhälle ställer större krav på möjlighet till delaktighet, e-tjänster, visualisering av framtida planer, alternativa sätt till medborgardialog - dygnet runt och tillgängligt för alla. Data behöver därför lagras strukturerat i en öppen miljö och vara tillgängligt. Statistik, analys och uppföljning efterfrågas och detta ställer krav på t ex verksamhetssystem och dess möjlighet att lagra data samt att ta ut rapporter Ett modernt och effektivt GIS-stöd är en av förutsättningarna. Just nu genomförs en omvärldsbevakning och utvärdering av det GIS-stöd vi har idag, som valdes i slutet på 1990-talet. Förberedelser pågår för att gå med i Geodatasamverkan. Det innebär att flera avtal idag med flera olika parter kan ersättas med ett enda avtal, samtidigt som det underlättar tillgången till Geodata. Ett nytt modernt ärendehanteringssystem har införskaffats på Miljöenheten. 3.6 Sektor Kultur- och samhällsservice Biblioteken gör ny teknik tillgänglig för alla och hjälper medborgarna att hitta och värdera information. På biblioteken i kommunen sköter besökarna numera sin låneadministration själva, via digitala system för lån och återlämning, vilket är en positiv synergieffekt av digitaliseringen. Biblioteken har dessutom många digitala funktioner och aktiviteter som t ex anpassade media, digitala veckodagar med olika teman, boka IT-stöd som är en individuell handledning inom ITområdet, Internet för seniorer, Läs- och skrivstugan med anpassade program för personer med funktionsnedsättningar. 9

10 Bibliotek i väst (BIV) är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan SOLTAKS-kommunerna (exkl L Edet). BIV gör besökarna interaktiva, de kan uträtta mycket själva på hemsidan. Man kan t ex söka efter litteratur och andra media i alla bibliotek som ingår i BIV, reservera böcker, låna om, recensera och ta del av andras recensioner samt få information om olika evenemang på biblioteken. Digidel 2013 (digital delaktighet) är en nationell kampanj där mottot är Alla ska vilja, våga och kunna använda internet där biblioteket har en viktig roll i att bistå allmänheten med information och utbildning i internetanvändning. 3.7 Kommunledningssektorn En av kommunledningssektorns utmaningar är att förbättra och effektivisera processer, för hela förvaltningen, med hjälp av IT-stöd. Exempel på områden där arbete har skett och även pågår är inom ärendehantering, upphandling/inköp och uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering. Förslag om införande av digitala möteshandlingar för politiken finns. 3.8 Servicesektorn Drift och support Förvaltningens IT-enhet sköter idag merparten av drift och support av kommunens IT-miljö vilket innefattar kommunens gemensamma system, verksamhetssystem samt konton och datorer. I det gemensamma systemen ingår bl.a. e-post, delade kalendrar, rumsbokning, delade mappar, katalogtjänst för konto och behörighetshantering samt konto till Självservice. Sektor skolas support av elev- och lärardatorer (1 till 1) hanterar sektorn själv. IT-enhet är organisatoriskt placerad i servicesektorn och har 16 anställda inkl. enhetschef och tar hand om ca ärenden per år. IT-enheten har inga system för automatiserad hantering av datorer eller system. IT-enheten har i dag hand om en gammal dator-plattform som kommer att sluta supporteras den 1 april (Ny plattform är på ingång våren 2014). IT-enheten ansvar är i dag något diffust och otydligt och gränsdragningen mellan skol IT och ITenheten har varit svårt för användarna att förstå vilket lett till felaktiga supportärenden och dubbelarbete. I dag finns ingen koppling mellan verksamhetsmål och IT vilket gör att alla IT-lösningar där ITenheten bistår med kompetens är add-hock. Även all support och drift sköts lite add-hock vilket förhindrar ett proaktivt arbetssätt och kostnadskontroll. Avsaknad av styrning centralt har både skapat en förvirring kring IT-enhetens ansvar och uppdrag men även lett till en obefintligt strategisk och omvärldbevakande insats. IT-enhetens drift av system och servrar sköts i en toppmodern och miljöriktig hall och Kungälvs kommun har i och med detta minskat miljöpåverkan radikalt. Även den ekonomiska besparingen är nämnvärd och beräknas till ca 300 tkr per år i minskad elkostnader. 3.9 IT-förändringar inom området IT-området kännetecknas av en ständig teknisk utveckling och utgör en allt viktigare del i kommunens verksamhetsutveckling och förmåga att kunna erbjuda den service och de tjänster som medborgare, näringsliv och andra intressenter förväntar. Den snabba utvecklingen och de senaste årens ändrade fokusering från teknik till fokus på funktion, nytta, värde och effektiva tjänsteleveranser ställer nya krav på IT-verksamheten som förutsätts kund- och tjänsteorientera sig. Den tekniska utvecklingen möjliggör och driver fram nya affärsmodeller för både köp och 10

11 användning av IT. Här utgör molnbaserade 9 IT-tjänster ett tydligt exempel. Program och system, tjänster och funktioner kan idag köpas eller hyras som tjänster i molnet. En fördel i det här sammanhanget är att man som kund kommer från resurskrävande underhåll av system vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Idag är det kostsamt att säkerställa att rätt kompetenser finns att tillgå för alla delar i en IT-miljö. Den ökade och förändrade IT-användningen ställer samtidigt krav på en tydlig inriktning och strategi för IT-verksamheten. Detta för att inte kostnaderna för IT ska öka på ett omotiverat vis och för att säkerställa att IT-verksamheten kan leverera rätt tjänster till rätt pris. IT och IS 10 växer samman allt mer då traditionella webbplatser och intranät utvecklas och ersätts med mer interaktiva portaler för medborgare och medarbetare. Likaså innebär realiseringen av e- tjänster krav på transparent infrastruktur och gemensamma processer och arbetssätt mellan ITverksamheten och Informationsenheten och mellan kärnverksamheterna och IT-verksamheten. Utveckling av nya tjänster kräver allt oftare att identiteten för olika personer och roller kan säkerställas på ett säkert och effektivt vis. Utifrån ett IS- och kommunikationsperspektiv eftersträvas i allt högre grad tjänster och lösningar som ger transparens och som erbjuder tillgänglighet och delaktighet för medarbetare och medborgare. Medarbetare erbjuds åtkomst till kommunens IT-stöd oberoende var medarbetaren befinner sig. Dessutom går utvecklingen mot att låta användare själva bestämma vilken information som användaren önskar ta del av eller prenumerera på. När det gäller publicering av information så går utvecklingen mot att låta medarbetare själva skriva och publicera information både på intranät och på webben. Kommuner och myndigheter erbjuder allt fler tjänster via webben. Utvecklingen har gått från enkla tjänster, exempelvis att kunna ladda ner dokument för ansökningar, till interaktiva e-tjänster som stödjer hela processen, hämtar upp information från olika underliggande verksamhetssystem och presenterar dessa på ett anpassat, enkelt och säkert sätt. Genom att erbjuda medborgare möjlighet att följa sina ärenden via webben skapas ett tydligt incitament för intern effektivisering. Generellt går utvecklingen mot en större öppenhet, exempelvis när medborgare medges möjlighet att kommunicera med beslutsfattare genom olika former av demokratiforum. De senaste åren har användningen av olika sociala medier 11 fått ett brett genomslag i samhället. Med hjälp av sociala medier kan i stort sett vem som helst publicera sina åsikter och bedriva opinion. De sociala nätverken möjliggör gränslösa kontakter, utbyte och dialog mellan människor. Enkelheten och möjligheten att snabbt sprida information har förändrat nyhetsflödet och nyhetsrapporteringen på ett mycket påtagligt vis. Det blir allt vanligare att företag och organisationer använder sig av sociala medier som en del och ett medel i sin kommunikationseller marknadsföringsstrategi. 9 Tjänster, program och funktioner som tillhandahålls av leverantörer via Internet. 10 IT-stödd informationshantering. 11 Samlingsbegrepp för olika former av Internetbaserade medier, mötesplatser och tjänster men också sättet att kommunicera, skapa dialog och dela kunskap via exempelvis bloggar, wiki: s och forum. 11

12 4 Vision IT är en stödjande, naturlig och integrerad del i verksamheten. Med moderna lösningar bidrar IT till effektivitet och kvalitet i förvaltningen och ökar nyttan för medborgaren. 5 Mål Målen är kopplade till de ledord som kännetecknar kommunen värderingar; kvalité och hushållning, helhetssyn, medborgarfokus och lärande. IT ska: Stödja utvecklingen av demokratin Bidra till att nå kommunens övergripande mål Bidra till optimal resursanvändning Bidra till det hållbara samhället, miljömässigt, socialt och ekonomiskt Bidra till att erbjuda effektiva tjänster till kommunens medborgare Bidra till att kommunen kan arbeta med en strategisk inriktning där analys, uppföljning och planering utgör viktiga framgångsfaktorer Bidra till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Stödja verksamheten att följa lagar och regler Betona samarbete med andra kommuner, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, SOLTAK och andra intressenter beträffande: - Gemensam IT-drift - Upphandling av IT-infrastruktur och licenshantering - Utbyggnad av bredband Kommunens mål uppnås genom att IT: Utgår från ett helhets- och kommunperspektiv Stödjer och bidrar till verksamheternas utveckling o Utgör en naturlig del i kommunens verksamhetsutveckling o Bidrar till att utveckla moderna arbetssätt o Möjliggör smartare och effektivare arbetssätt o Bidrar till att förverkliga framtidens arbetsplats o Bidrar till framåtanda och nytänkande Möjliggör förenklande, smarta och interaktiva e-tjänster o Gör det enkelt för medborgarna att kommunicera med kommunen o Möjliggör e-demokrati o Bidrar till intern effektivisering Erbjuder attraktiva tjänster och paketeringar som o Moderna, mobila och flexibla IT-lösningar, IT-stöd, infrastruktur och datorer o Sammanhållet IT-stöd som stödjer verksamheternas arbetssätt och processer Erbjuder säkra och tillförlitliga lösningar som o Motsvarar verksamheternas krav och behov kring service, tillgänglighet och prestanda 12

13 Erbjuder Helpdesk och Support som arbetar med uttalat kundfokus o Professionellt bemötande o Kommunicerar driftstörningar IT-stödet ska vara: 6 Krav på IT-stödet Användarvänligt o Lättanvänt och stödjande o Flexibelt o Tillgängligt oberoende av plats och tid 12 o Enhetligt gränssnitt 13 o En inloggning 14 o Kostnadseffektivt Väl sammanhållet och integrerat o Kommunperspektiv o En förvaltning o Korrekt, uppdaterad, transparent och tillgänglig information Verksamhetsstödjande o Stödjer processer och arbetssätt o Förenklar i arbetet med dokumentation o Möjliggör att ersätta papper och utskrifter 7 Krav på den tekniska plattformen Den tekniska plattformen ska vara: Driftsäker och tillförlitlig IT-effektiv 15, rätt tjänster till rätt pris Uppdaterad och modern Den tekniska plattformen möjliggör: Samverkan o Stödjer öppna standarder o Förenklar integrationer och utbyte av information Realisering av e-tjänster 12 Som anställd ska man kunna logga in från valfri plats och på ett enkelt vis få tillgång till IT-stödet. 13 Användare ska inte behöva bläddra och hoppa mellan olika gränssnitt. 14 Användare ska inte behöva logga in på flera ställen. 15 Mätbart effektiv i fråga om pris, kvalitet och tillgänglighet. 13

14 8 Organisation och ansvarsområden 8.1 Ledning och styrning Det är kommunfullmäktige som ytterst ansvarar för IT utifrån den styrprocess som tillämpas inom kommunen. På tjänstemannasidan utgör kommunchef och förvaltningsledningen den högsta instans som beslutar om IT. I vissa fall bereder förvaltningsledningen IT-relaterade frågor för politiska beslut Strategisk kompetens Den strategiska IT-kompetensen ska vara hög i förvaltningen. Med detta säkerställs en utveckling av IT som stödjer kommunfullmäktiges övergripande mål. Verksamheterna ska få stöd i utvecklingsfrågor och erhålla rätt tjänster och IT-stöd till rätt kostnader Forum för IT-frågor Samarbetet mellan verksamheterna och IT-verksamheten ska vara gott. Ett centralt IT-råd ska finnas vars huvudsakliga funktion och uppgift är att säkerställa kommande behov inom den kommungemensamma IT-miljön och administrativa tjänster. Utformningen av det centrala ITrådet och dess stöd i den strategiska planeringsprocessen skall följa kommunens generella processer kring serviceråd och beslutsprocesser Beställarkompetens Beställarkompetensen när det gäller IT ska vara hög. Detta gäller från strategisk till operativ nivå. Roll- och ansvarsfördelningen inom sektorerna ska vara tydlig Beställare-utförare IT-tjänster i kommunen ska levereras utifrån ett beställare-utförare perspektiv. Tydliga och dokumenterade processer för leveransen ska finnas. Bilden nedan illustrerar roller och ansvar för beställare och utförare. 14

15 Kund Beställare Utförarorganisation Utvecklingsledare IT-strateg SLA förvaltning Koncernperspektiv Samordning Kundkontakt Omvärldsbevakning Beställarkompetens Debitering/finansierings - modell Beställarkompetens Support Drift Konsultation Avtal Tjänstekatalog IT Tekniska arkitekturmässiga krav Licenshantering Externa utförare 15

16 9 Verksamhetsutveckling och IT Sektorerna under ledning av sektorchef: Äger frågan om verksamhetsutveckling Är ytterst ansvariga för arbetet med, och utvecklingen av, e-tjänster Är systemägare för sektors- eller verksamhetsspecifika system Är processägare Arbetet med verksamhetsutveckling sker med utgångspunkt från ett projektorienterat och strukturerat arbetssätt i enlighet med kommunens projektmodell. Verksamhetsplan Varje sektor upprättar årligen en verksamhetsplan som en del av årsplanen. Verksamhetsplanen förväntas behandla och innefatta: Prioriterade utvecklingsområden med kopplingar till IT Beskrivning av planerade eller pågående satsningar med koppling till IT Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning utgör en central del i arbetet med verksamhetsutveckling och ska ske kontinuerligt. Arbetet med omvärldsbevakning sker i samarbete mellan verksamheterna och ITverksamheten. Verksamheterna utgår från ett verksamhetsperspektiv och IT-verksamheten utgår från ett IT-perspektiv. 10 Samverkan Strategisk inriktning och prioriteringar samordnas av IT-strateg i centrala IT-rådet och övriga lämpliga forum. Mellan beställarfunktionen och utföraren (interna eller externa utförarorganisation) ska en strikt reglerad samverkan finnas på strategisk, taktisk och operativ nivå. Beslutsvägar Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Styrande nivå (IT-strateg) Omvärlds- och framtidsbevakning IT-strategisk planering Prioriteringar mellan system och tjänster Budgetering av nya system och tjänster Ledningsnivå (sektorsamordnare) Säkrar att IT är en del av verksamhetsutvecklingen Beslutar om IT-stöd till verksamheten Omvärlds- och framtidbevaka inom sitt område. Versamhetsnivå (systemägare) Hantera förändringar i system och tjänster Omvärlds- och framtidbevaka inom sitt område. Service ägare (Utförare) Hanterar förändringar Lyfter ärenden till reps. systemägare Föreslår förvaltningsplan och budget för drift och support Plnerar för att säkerställa SLA och prestanda 16

17 11 Tjänsteutbud IT-strategi för Kungälvs kommun Verksamheterna erbjuds användarvänliga, attraktiva, och prisvärda tjänster och funktioner, där nytta, funktion och kvalité utgör viktiga nyckelord. Tjänsteutbudet är standardiserat med möjlighet för verksamheterna att köpa till olika former av utökningar eller optioner. Tjänsteutbudet presenteras i en tjänstekatalog. Tjänstekatalogen förvaltas av utförarorganisationen men förändringsarbetet styrs av IT-strateg. 12 Ekonomi Fördelningen av kostnader för IT och prissättningen av IT-tjänster sker i enlighet med de principer som finns fastställda i Styrdokumentet för gemensamma resurser i Kungälvs kommuns förvaltning. Ett IT-bokslut ska tas fram där viktiga nyckeltal avseende kommunens IT-användning redovisas. 13 Inriktning för IT-verksamheten En förvaltning Koncernperspektiv och standardisering utgör en viktig grund och inriktning för kommunens ITverksamhet. Kungälvs kommun ska: Standardisera IT-plattformen och införa enhetliga lösningar och system Nyttja system och lösningar som utgör standard eller som stödjer öppna standarder Verka aktivt för att komma bort från tekniska beroenden som medför onödiga kostnader eller begränsar möjligheterna till verksamhetsutveckling Prioritera ett väl sammanhållet IT-stöd med helhetsperspektiv framför att införa enstaka häftiga system eller lösningar Aktivt utvärdera och pröva olika driftformer där molnbaserade tjänster utgör ett alternativ Aktivt utvärdera och pröva om open source 16 lösningar utgör ett alternativ. Genom att eftersträva en hög grad av standardiseringen kan investeringar utnyttjas maximalt. Som en naturlig del i standardiseringsarbetet ingår att arbeta med applikationskonsolidering. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten. Genom konsolideringen kan licenser och programvara utnyttjas optimalt. Färre eller bättre utnyttjade applikationer innebär enklare och mer kostnadseffektiv drift och förvaltning. Kungälvs kommun ska inte: Utveckla egna tekniska lösningar. 16 Öppen källkod/öppen programvara 17

18 14 IT-effektivitet IT-strategi för Kungälvs kommun Kungälvs kommun eftersträvar att uppnå en god IT-effektivitet. Detta innebär att IT-leveransen ska vara mätbart effektiv i fråga om kvalité, kostnad och när det gäller tillgänglighet. Uppföljning ska ske regelbundet genom "nöjd-kund undersökningar" samt genom jämförelser med andra kommuner. Resultaten presenteras i det IT-bokslut som genomförs årligen. 15 Styrdokument Som en del i det fortsatta strategiska arbetet ingår att ta fram och kontinuerligt uppdatera ett antal styrdokument. Styrdokumenten kan vara en policy, plan eller riktlinje Informationssäkerhet I dokumentet fastställs kommunens informationssäkerhetspolicy. I policyn beskrivs hur arbetet med informationssäkerhet bedrivs inom kommunen kopplat till roller och ansvar. Här finns också en viktig koppling till arbetet med kommunens kontinuitetsplan. Som en del i arbetet med informationssäkerhetspolicyn ingår att genomföra en säkerhetsklassning av information, tjänster och system för verksamhetskritiska tjänster och system. Resultatet kan användas som underlag inför tecknande av avtal mellan verksamheten och enheten för utveckling, planering och uppföljning. Arbetet med policyn sker i nära samarbete med sektorerna. För policyn ansvarar IT-strategen IT-bokslut Ett IT-bokslut genomförs årligen där viktiga nyckeltal avseende kommunens IT-användning redovisas. Som del i arbetet med IT-bokslutet ingår att jämföra resultat och utfall med andra kommuner, bland annat med kommuner inom SOLTAK. Dessutom ingår att genomföra och presenterar resultatet av de nöjd-kund-undersökningar" som ska ske kontinuerligt. Ansvarig för dokumentet är IT-strategen Systemförvaltningsmodell I dokumentet beskrivs kommunens systemförvaltningsmodell. Systemförvaltningsmodellen omfattar och tillämpas för samtliga verksamhetssystem, administrativa tjänster och lösningar inom kommunen. Systemförvaltarmodellen rekommenderas följa ITIL 17 och kan därigenom förenkla för kommunen i arbetet med att uppnå en basnivå enligt BITS 18. I systemförvaltningsmodellen ingår en övergripande beskrivning av hur hanteringen sker från det att ett behov identifierats i en verksamhet till dess att en tjänst eller funktion erbjuds till verksamheten. I beskrivningen framgår tydligt hur: 17 Information Technology Infrastructure Library, principer och metoder för hantering av IT-infrastruktur. 18 BITS, basnivå för informationssäkerhet, BITS är rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 18

19 Samordning sker Kravarbete bedrivs Inköp och upphandling hanteras Lösningar etableras System införs i IT-miljön Utbildning hanteras Licenshantering sker Lösningar och system förvaltas Effektivitetsmål i verksamheten nås Löpande kvalitetsuppföljning och rapportering sker Kopplat till detta beskrivs roller och ansvar samt riktlinjer och beskrivningar för den projektmodell som skall tillämpas inom kommunen. För systemförvaltningsmodellen ansvarar IT-strategen Kravspecifikation teknik och arkitektur I dokumentet anges kommunens tekniska och arkitekturmässiga förutsättningar. Dokumentet med beskrivningar ska kunna ligga till grund för de tekniska krav som anges vid exempelvis upphandling eller införande av nya IT-system eller IT-lösningar. Följande områden kan behandlas i dokumentet: Nätverksarkitektur LAN (Lokalt nätverk) WAN (Landsomfattande, globalt nätverk) WiFi (Teknik för trådlösa nätverk) Accesslösningar (ex. VPN, teknik för att skapa säkra förbindelser) Telefoni E-tjänstplattform Integrationer och federation Identitetshantering/katalogtjänst Programvara för dokumentframställning Plattformar för dokument och ärendehantering Databaser Klientplattform Operativsystem Meddelandehantering (Unified Communication)- e-post, text meddelanden, VoIP 19 Plattform för geografisk information (GIS) och ritningar (CAD) Lagring och arkivering Backup Säkerhetsprodukter Dokumentet upprättas i samarbete mellan IT-driftchef och IT-strateg. IT-strategen är ytterst ansvarig för dokumentet. 19 Överföring av röstsamtal via datornätverk baserade på internetprotokollet 19

20 15.5 Lokala IT-planer för sektor skola Inom Sektor Skola pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla pedagogiken avseende tillgången på modern teknik. Enheten för IT-pedagogik leder ett självvärderingsarbete, EVA, som resulterat i lokala planer på varje skola/förskola. Detta arbete sker också på central ledningsnivå inom sektorn. Ansvarig för arbetet på enheterna är respektive rektor/förskolechef. Ansvarig för arbetet på sektorn är chefen för Enheten för IT-pedagogik IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplanen ska visa kommunernas behov av fortsatt utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation. Strategier som ska beaktas vid inventeringen av bredbandsbehoven är den nationella bredbandstrategin och IT-infrastrukturstrategin för Västra Götaland. 20 För framställandet av den lokala IT-infrastrukturplanen ansvarar IT-strategen

Program för IT-utveckling

Program för IT-utveckling Program för IT-utveckling Program Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslutad av: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018

IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018 IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2015-05-06 Ks/2015:89 060 IT-planer 1(2) IT Policy och Handlingsplan för IT-utveckling 2016-2018 Sammanfattning

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

IT-strategi IT som stöd in i framtiden

IT-strategi IT som stöd in i framtiden IT-strategi 2012 2015 IT som stöd in i framtiden Vellinge kommun Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge, 040-42 50 00 www.vellinge.se Innehållsförteckning 1. Inledning IT som stöd in i framtiden... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

IT-strategiskt program

IT-strategiskt program Ledningskontoret Ärendenr KS 2011/142 Handlingstyp Styrdokument 1 (7) Datum 20110324 IT-strategiskt program för Region Gotland Rev efter Rf 2011-04-26, Rf 88 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Rapporter till socialnämnden

Rapporter till socialnämnden SN 10:1 Rapporter till socialnämnden Förslag till beslut 1. Föreliggande rapporter läggs till handlingarna. Beslutsunderlag a) Revisionsskrivelse, Granskning av verksamhet och handläggningsrutiner inom

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun UN Enklare i esamhället Inge Hansson, Karlstads kommun 2011 11 09 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet,

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Skola och lärande i en digital värld

Skola och lärande i en digital värld Skola och lärande i en digital värld Nationellt Nationella strategier för skolväsendets digitalisering: - tillgång till digitala enheter och lärresurser - It-strategisk kompetens och digital kompetens

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 Datum Diarienummer 2013-03-13 159-2013-542 VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 1 (7) 1 INLEDNING Vetenskapsrådets behov och beroende av it växer för varje år och ställer allt högre krav på myndighetens

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

It-frågors hantering vid Stockholms universitet

It-frågors hantering vid Stockholms universitet It-frågors hantering vid Stockholms universitet En rapport som en del i Översynsprojektet Bakgrund Institutioner startade IT-verksamhet under 90- talet egen och/eller med extern leverantör IT och media

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Ärende 6 FÖRSLAG TILL SLUTRAPPORT. Dnr: /2001 STADSLEDNINGSKONTORET

Informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Ärende 6 FÖRSLAG TILL SLUTRAPPORT. Dnr: /2001 STADSLEDNINGSKONTORET 0: IT-avdelningen STADSLEDNINGSKONTORET Ärende 6 Dnr: 055-1611/2001 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad FÖRSLAG TILL PROJEKT: ITP 2002 HUV VERSION: 1.0 F DATUM: 03-09-25 SIDA: 1(62) Sammanfattning

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 En digital agenda för Linköping IT-utveckling på verksamhetens villkor KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 Idag är det alldeles för stort fokus på de direkta ITkostnaderna, medan nyttan hamnar

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer