~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) 54-64, Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Ahnander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) Ersättare xx Jan-Erik Abrahamsson (S) xx Katrin Johansson (S) ord 65-69, x Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) Roy Johansson x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef x Göran Edvinsson, miljöingenjör, x Patrik Hellsberg, VA-chef x Berith Håkansson, personalutvecklare, 66 x Per Ingströmer, trafikingenjör, x Jonas Johansson, gatuingenjör, x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, x Lennart Nilsson, utredningsingenjör x Gertrud Persson, sekreterare, Tid för justering: ~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j L~ ~~ ~ ~~ /l~te1}:/~ Jan-Erik Abrahamsson."Ge [c(persso~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset ~ ~~ :.- fl. filn~/~,.(jf:rlj'\lcf11 ee 1/

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(29) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i föredragningslistan VA-bokslut 2011 och ekonomisk rapport januari-februari Informationsmaterial om samhällsbyggnadsforvaltningen Beläggningsinventering enskilda vägar Redovisning av skogen MiljöfOrbättrande åtgärder på Tubbarydsanläggningen Begäran om anslutning till kommunala vattenl edningsnätet, Granefors Motion angående kommunens uppfoljning av bestämmelser om strandskydd - Anders Englesson (MP) Kommunalt V A till Tämö i Hällarydsskärgård Motion om veckoparkering, Laila Johansson (KD) Motion från Sara Månsson (MP) om sjudygnsparkering i centrala Karlshamn Begäran om omprövning av beslut att införa gångfartsområde Saltsjöbadsvägen i Vägga Systematiskt arbetsmiljöarbete tekniska nämndens ansvarsområde Granskningsrapport - Styrning och uppfciljning Förvaltningschefen informerar Presidiet infonnerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppföljning Program for detaljplan fcir del av fastigheten Bjämö 1:2 (2) land, Äryd, Karlshamns kommun Blekinge län Svarstider for inkomna ärenden /<.-_/ /--&1

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(29) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa fciredragningslistan.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(29) Tekniska nämnden TN VA-bokslut 2011 och ekonomisk rapport januari-februari 2012 Tekniska nämndens beslut att godkänna VA-enhetens bokslut får 2011 att godkänna ekonomisk rapport får januari-februari 2012 Sammanfattning VA-verksamheten redovisar får år 2011 ett underskott på l 107 tkr. En anledning är att verksamhetens intäkter är lägre än berälmat. Samtidigt har el- och övriga kostnader ökat jämfårt med fåregående är. Dock har Hirre externa tjänster köpts in. Verksamheten har tillgodorälmats en dagränta och belastas med en genomsnittlig inlåningsränta får skulderna. Ekonomisk rapport januari-februari 2012 Tekniska nämndens verksamheter redovisar ett överskott om 2,6 mnkr får årets två första månader. Sett över året och jämfårt med tidigare år är utfallet att betrakta som normalt då flertalet verksamheter bedriver en säsongspåverkad verksamhet. Verksamheterna har under årets två fårsta månader belastat investeringsprojekten med 2352 tla. Främst är det kostnader får den fortsatta byggnationen av Prästslättens fårskola som genererat kostnader. Tekniska nämndens investeringsram får år 2012 är tkr.ytterligare tkr har begärts i kompletteringsbudgeten får år Beslutsunderlag VA-enhetens bokslut får 2011, bilaga Protokollet sim skickas till Ekonomikontoret FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa LeO-Malmber.. g'e/ VA-chefPatrik Hellsberg / / Ä ~.. _

5 BILAGA KARLSHAMN KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden VA-enheten Årsbokslut 2011 /

6 ÅRETS VERKSAMHET VattenfOrsörjning En kundundersökning som genomförts 2010 har visade att 95 % av de tillfrågade tycker att kvaliteten på dricksvattnet i vår kommun är mycket bra eller bra. För att bibehålla detta resultat fortsätter arbetet med att säkerställa hög kvalite och leveranssäkerhet inom VA. Avloppshantering Reningsresultaten i reningsverken har under 2011 varit fortsatt mycket bra. Under året har fullmäktige beslutat om certifiering av slam från Sternö avloppsreningsverk och arbetet med att genomföra detta har slutförts. EKONOMISKT UTFALL Vattenförsörjning/avloppshantering Intäkterna från kunderna har under året minskat och blivit lägre än budgeterat. Utvecklingen på intäktssidan har gjort att VA-verksamheten totalt sett har gjort ett negativt resultat. Det negativa resultatet ska ses som en indikator på att taxan kommer att behöva höjas inför FRAMTIDEN - förväntad utveckling Vattenförsörjning Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort framtida upprustningsbehov En förstudie är inledd och beräknas vara klar under hösten. V A verksamheten planerar att anpassa Ringamåla vattenverk så att både vattenskyddet och driftsoptimeringen underlättas i framtiden. Avloppshantering Mörrums reningsverk ska byggas om så snart utredning av verkets framtid är klar. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer och investeringar planeras redan i vissa områden, till exempel Matvik, Siggarp, Granefors och Gustavstorp. Därtill har VAenheten påbörjat en utredning av vilka ytterligare områden, utöver de redan planerade, som kan komma att bli aktuella för att få tillgång till kommunalt avlopp. Ordförande: leif Håkansson Förvaltning,chef: Ulf Ohlsson! eter Persson

7 RESULTATRÄKNING VA tkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader (varav jämförelsestörande poster) Skatteintäkter O Finansiella intäkter O Finansiella kostnader Resultat före extraordinära intäkter Extraordinära intäkter O O Extraordinära kostnader O O Årets resultat

8 BALANSRÄKNING VA tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 O O Kassa och Bank Summa omsättningstiligångor O O SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget ka pit a I Årets resultat Not Avsättningar Avsättningar för pensioner 10 O O Skulder Långfristiga skulder Lån av kommunen Investeringsfond O 4 Kortfristiga skulder Leverantörss kulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 O O /,"MMA"""mAe, "",TIN"0A'7~ fl

9 NOTER (Ikr) Not l Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anslutningsavgifter 1 Intäktsföring av förutbetalda intäkter 48905,3 12, , , ,7 Summa 1 Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året tll112,4 tkr. Av årets anslutningsavgifter Intäktsfördes O tkr. (se not 12) 70497, ,5 Not 2 Verksamhetens kostnader Material El Övriga kostnader Köpt vatten Personalkostnader Hyror Externt köpta tjänster Från kommunen fördelade kostnader Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 8227,6 5703, ,8 132, ,4 402,0 6416,4 2293,3 8091,7 5203, ,1 129, ,5 395,0 7089,0 2303,1 Summa 60235, ,5 Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Vatten och avloppsledningar Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer År % 3% 3% 10% 10% Årets avskrivningar fördelas på: Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer 7957,3 8270,2 Summa 79S7,3 8270,2

10 Not 4 Finansiella intäkter Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 2,14 % , Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 4,12 % , ,1 Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp per 31/12 Anslutn i ngsavgifter Försä Ijni ng/utra ngeri ng Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 6362,7-2005, , , , , ,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försä Ij ning/utra ngering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan ,0-6514, , ,0-7025, ,0 Utgående planenligt restvärde , ,0 Not 7 Maskiner och andra inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Försä Ijni ng/utra ngering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 719, , ,0 1616,0-109, ,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försä Ij ni ng/utra ngering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , , ,3-6516,0 109,0-1246,0-7653,0 Utgående planenligt restvärde 9135,6 9859,0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Summa

11 Not 9 Eget kapital Ingående eget kapital Tillskott från upplöst investeringsfond Årets resultat ,1 3705,5-1106, ,5-1043,4 Utgående eget kapital 3427,8 829,1 Not 10 Avsättningar för pensioner Kom pletterande ålderspension Efterlevandepension PA-KL pensioner Särskild ålders-/visstidspension Särskild löneskatt Summa avsättning Ansvarsförbindelser för pensioner Pensionsförmåner intjänade tom 1997 Särskild löneskatt Summa ansvarsförbindelser Not 11 långfristiga skulder Lån från kommunen utgående balans Lån från kommunen förändring under året Investeringsfond' utgående balans Investeringsfond' förändring under året ,9-1773,4-3705, ,0 805,3 3705,5 411,7 Summa 1 Investeringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet. Upplöst , ,5 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Arbetsgiva ravgift Upplupna löner Förutbetalda intä kter från överuttag som ej förts till investeringsfond' Förutbetalda intäkterfrån anslutningsavgifter' Övriga interimsskulder Summa 1 Dessa medel ska intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod och kommer således leda till en reducerad brukningsavgift. l Anslutningsavgifterna ska täcka: Avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning samt administration I samband med anslutning (såsom fakturering, ko~unikation med (nder, inspektion mm) Avskrivningstiden för ledningsnät är 33 år. Anslutningsavgiften {eriodiseras lig JUande; Ar 1-33; Rak avskrivning, dvs. 3,3 % av anslutningsavgifte ntäktsförs r år.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(29) Tekniska nämnden TN Informationsmaterial om samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Telmiska nämnden gav förvaltningschefpeter Persson i uppdrag att starta arbetet med att ta fram ett heltäckande informationsmaterial for nämndens verksamhet. Administrativ sanlordnare Lasse Heimlander, som ska sammanställa materialet, meddelar att en digital mall ska upprättas som kan byggas ut och uppdateras efter hand. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Tf datachef Einar Bemtsson Drift- och fritids chef Thomas Dahlbom Enhetschef Siri Ekberg VA-chefPatrik Hellsberg Enhetschef Elisabet Henningor Trafikingenjör Per Ingströmer Ekonom Lisa Jönsson StädchefPer Karlsson Kostekonom Gunilla Lane Ekonom Caisa Leo-Malmberg Enhetschef Diana Sjöström Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Fastighetschef Ulf Ohlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Administrativ samordnare Lasse Heimlander Lffi

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(29) Tekniska nämnden TN Beläggningsinventering enskilda vägar Tekniska nämndens beslut att godkänna rapporten att använda utredningen i kommande budgetarbete inför budget 2013 att nuvarande beläggningsplan för det övriga vägnätet följs Sammanfattning Gatuenheten har utfört beläggningsinventering på det enskilda vägnätet där kommunen är ansvarig för drift och underhåll. Vägarna har graderats efter vägens kondition. Vägarna har en enklare beläggning. Kostnaden för att underhålla vägarna de kommande fyra åren beräknas uppgå till cirka 10,2 mnkr men om några av vägarna görs om till grusvägar berälmas kostnaden minska till cirka 8 rnnkr. Om pengar inte avsätts kommer det akuta underhållet att öka markant. Det akuta underhållet för 2012 berälmas uppgå till kronor på vägar med enklare beläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Inventering beläggning enskilda vägar Protolmllet ska skiclms till Gatn- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatningenjör Jonas Johansson Ekooom Li", JömwL d!

14 Till Tekniska nämnden Dnr 2012/ Ärende behov att åtgärda enklare beläggning på enskilda vägar Karlshamns kommun Sarnhällsbyggnadsfårvaltningen Gatu- och parkenbeten har gjort en utredning av behovet av att åtgärda enklare beläggningar på de enskilda vägar som kommunen har drift och underhåll på idag. Enklare beläggning är ett slitlager av kall återvinningsmassa som blandas med bindemedel. Det finns två metoder man kan använda for att lägga ut materialet det ena sättet är att återvunnen kross asfalt läggs därefter sprids bindemedel och stenmaterial ovanpå, den andra metoden är att återvunnen krossad asfalt blandas med kallt bindemedel som sedan läggs ut och att man avslutar med att grusa beläggningen. De enskilda vägarna har graderats efter konditionen på vägen. Se medfåljande bilaga med priser enligt 2012 prisbiid. Kolumn med * är prisbilden som vi beräknade utifrån de uppgifter vi hade vid AU, 6% höjning. Efter AU kom gällande prisindexhöjning 14,1 % vilket redovisas i kolumn utan * Åtgärdad Åtgärdad Vissa vägar görs Vissa vägar görs beläggning* beläggning om till grusväg om till grusväg enligt bilaga * enligt bilaga Årl l l År2 l l År l l År SUMMA Om medel ej tillskjuts ökar kostnaden for akut lmderhåll. Kostnaden for detta är 2012 beräknat till kr. Det akuta underhållet kommer att öka markant de nästkommande åren om inte medel tillskjuts. Förslag till beslut Att medel ställs till forfogande i framtida budgetarbete samt i innevarande års kompletteringsbudget samt att den nuvarande beläggningsplan for övrigt vägnät folj s I tjänsten J onas Johansson Gatuingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu och parkenheten Karlshamn' Tel ' Fax E-post: Hemsida: hltp://www.karlshamn.se postgiro Bankgiro

15 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 1 år Vägnamn Vägnummer.Klassn Väglängd m2 Övrigt Knaggelidsv. K ,9 km % av ytan Köljav. K ,8 km % av ytan Gustavtorps byv. K ,2 km 4200 Nötabrånev. K ,3 km 5200 Tararps byv. K ,5 km 5200 Ö.Ämnebodav. K ,5 km Ekerydsv. K ,2 km 7700 Ekebergsv. K ,2 km % av ytan Kostnad kr Utan statligt bidrag Piebodav. A4 1 1,1 km 3850 Elleholm M ,7 km 2450 Elleholm M ,5 km Vittskövlev. M ,0 km % av ytan Skärpinqev. M ,8 km 3200 Kostnad kr I SUMMA kr Grusväg M130 km 3200 Kostnad

16 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 2 år Vägnamn Vägnummer.Klassn Väglängd m2 Övrigt Kroksjömålav. K ,5 km % av ytan Torstebodav. K ,0 km 7000 Kroksjöv. K ,3 km % av ytan Nabbav. K ,5 km % av ytan Knutsbergsv. K ,8 km % av ytan Kostnad kr Utan statligt bidrag Tokaryd A42 2 0,3 km Ysnamåla A65 2 0,6 km % av ytan - Boddestorps byv. H ,2 km 700 Kostnad kr L SUMMA kr av ytan 2 10% av A42 2 Kostnad SUMMA

17 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 3 år Vägnamn Vägnummer Klassn Väg längd m2 Övrigt Kopprarpsv. K ,7 km % av ytan Vettekullav. K ,4 km % av ytan Gunnöv. K ,2 km % av ytan Laslav. K ,6 km 5600 GuÖviksv. K ,9 km 3400 Nytäppsv. K ,5 km % av ytan Långasjönäsv. K ,9 km % av ytan I Kostnad kr

18 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 4 år Vägnamn Drösebov. Kofsav. Farslyckev. Bjärnösundsv. Tararpsv. Bjärnösundsv. Sandgravav. Svenstorpsv. Graneforsv.Bruksv. Hokav. Vägnummer K K K K K K K K K Klassn Väglängd 4 5,1 km ,4 km 2,4 km 1,5 km 1,2 km 0,6 km 3,1 km 2,2 km 2,8 km m Kostnad Övrigt 40% av ytan 10% av ytan 10% av ytan 40% av ytan kr Utan statligt bidrag Horsaryds byv. Korsliden Kärleksv. Skyekärr Trensum A22 H216 H217 H218 H ,7 km 0,3 km 0,5 km 0,2 km 0,3 km Kostnad kr I SUMMA kr Kofsav. ndsv. K K K K 'Klassn 4 4 5,1 km km 1 av ytan

19 Inventering beläggn. Enskilda vägar Vägnamn Vägnummer Klassn'äglängd m2 Övrigt Lyckev. K ,3 km Svarvaremålav. K ,4 km Tockarpsv. K ,6 km 2400 Guöv. K ,3 km 8050 Horsarydsv. K ,0 km S.Holländarev. K ,5 km 8800 Kaltkroksv.Lisbov. K ,0 km 4000 Edstorpsv. K ,2 km 4200 Matviksv. K ,0 km 4000 Kylingarydsbyv. K ,5 km 6000 Hopatäppsv. K ,7 km 2000 Ebbarpsv. K ,5 km 6000 Siggarpsv. K ,3 km Torarpsv. K ,1 km Buskeiundsv. K ,6 km 5600 Vekerums stn.väg K ,4 km 1600 Hagaslältsv. K ,8 km Skörsemov. K ,4 km 4900._-_. Valasjöv. K ,1 km 3850 Traneråsv. K ,7 km Utan ~t<ltllgtbi~rajl pölsekruv. A2 5 2,0 km 7000 Torarp A64 5 0,3 km Möllekullsv. M ,6 km 2100 Vekerum M ,5 km 2000 G:a Halasjöv. H ,5 km 4200

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(29) Tekniska nämnden TN Redovisning av skogen 2011 Tekniska nämndens beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker i mars 2013 Sammanfattning Enligt skogsbruksplan ska avverkningsvolymen uppgå till skm3, skogskubikmeter, vilket innebär en årsavverkning på cirka slcm3. Under 2011 har det avverkats skm3. Avverkningsvolymen har inte kunnat hållas på grund av dålig väderlek. Det har varit rikligt med nederbörd och då är risken för markskador stor. Ungskogsröjningen ökade mycket under 2011 vilket är en följd av stormen Gudrun. Det ekonomiska resultatet för produktions- och rekreations skogen uppgår till tkr. Beslutsunderlag Avverkningsvolym under skogsbruksplaneperioden Skogsavverkning år 2011 Södra Skogsägarna Budget och redovisning 20 Il Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Ekonom Caisa LeO-Malmb~e.rg Ekonom Lisa Jönsson / L. ~

21 Avverkningsvolym under skogsbruksplaneperioden Avverkad vol~ m 2011 Bil. 1 Avverkad volym 2011 samt rest från 2010 Rest Sortiment M3FUB Kvant M3FUB Apris Ta[[timmer 8,09 71,47 518,67 Grantimmer 1482,81 580,16 Barrmassaved 1201,80 383,48 Lövmassaved 168,81 336,39 Björkmassaved 238,06 385,02 Fiberved 499,22 489,56 Bokmassaved 31,81 413,30 Barrkubb 142,23 472,45 Lövkubb 72,54 453,60 Ektimmer 20,73 9,26 929,27 Ekkubb 2,38 770,17 K[entimmer barr 263,92 495,33 K[entimmer tall 1,87 4,94 502,25 Tändsticksvirke 16, K[entimmer gran 36,51 495,33 Brännved ek 110,87 74, Brännved klent 95,28 178,67 224,53 Summa avverkad volym 273, ,34 m3 fu b Avverkad volym Ar Avverkad volym m3 fub , Totalt 4727 m3 fub Avverkn. enl. SkogsbrukspI Avverkad volym skm3 (4727 m3 fub) 5672skm3

22 Skogsavräknin ing år 2011 Södra Skogsägarna Bil. 2 Uppdrag Intäkter av virke Avverkningskostnad Övriga kostnader Plant. kostnader Summa kronor Rest Efterlikvid Premier och tillägg Certi!. Tillägg Marknadspremie Summa kronor Avverkningskostnader Manuell upparbetning Skotning Maskinell avverkning Underröjning Summa kronor 207 tim 195 tim Övriga kostnader Förvaltningsarvode Ungskogsröjning Övrigt Summa kronor 518 tim Plant.kostnader Markberedning Björk Gran Plantering Summa kronor 2125 st st

23 Bil. 3 Budget och redovisning 2011 Produktion och rekreationsskog skog Verksamhet: 213 Slag Text Redovisn ing kr 30 3 Momspliktig försäljning Intäkter Entreprenader Kostnader för arbetskraft Övr. verksamhetskostn Övriga verksamhetskostn RR övr int 400 Totala kostnader Resultat Internbudgelc2009 /! ~: Summa kronor

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(29) Tekniska nämnden TN MiIjöf6rbättrande åtgärder på Tubbarydsanläggningen Tekniska nämndens beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker i mars 2013 Sammanfattning Ar 2011 uppgick investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Projekt Tubbarydsanläggningens investeringspengar har använts till: Flyttning och utbyte motorskjutgrind till Tubbarydsanläggningen med tillhörande lås system. Utbyte av havererad kompressor och avfuktare i kompressorbyggnaden. Utbyte av slitna golvmattor och ommålning i vissa kontorsrum. Inköp av miljöcontainer för förvaring av motorsågsbensin och oljor. Asfaltering av vissa slitna asfalt ytor. Ar 2012 uppgår investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Investeringspengarna föreslås användas till : Projektering mm nya personallokaler och kontor. Rivning eller eventuell lagning av skorsten. Utbyte och höjning av körportar till takskjutportar på garagebyggnaden. Installation av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnaden. Ärendet om eventuell utökning av VMABs ytor för återvinningsstationen och därmed omdisponering av de befintliga fårrådsytoma är ej utfört då något beslut från VMAB ej erhållits. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennart Nilsson daterad Protokollet ska skickas till Utredningsingenjör Lennart Nils~son... Ekonom Lisa Jönsson /..L- ~ ve

25 Till Tekniknämnden Redovisning av utförda miljöförbättrings åtgärder på Tubbarydsanläggningen Dnr. Ar 2011 uppgick investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Projekt Tubbarydsanläggningens investeringspengar har använts till: Flyttning och utbyte motorskjutgrind till Tubbarydsanläggningen med tillhörande låssystem. Utbyte av havererad kompressor och avfuktare i kompressorbyggnaden. Utbyte av slitna golvmattor och ommålning i vissa kontorsrum. Inköp av milj ö container för förvaring av motorsågsbensin och oljor. Asfaltering av vissa slitna asfalt ytor. Ar 2012 uppgår investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Investeringspengarua föreslås användas till : Projektering mm nya personallokaler och kontor. Rivning eller ev. lagning av skorsten. Utbyte och höjning av körportar till takskjutportar på garagebyggnaden. Installation av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnaden. Ärendet om eventuell utöiming av VMABs ytor för återvinllingsstationen och därmed omdisponering av de befintliga förrådsytorna är ej utfört då något beslut från VMAB ej erhållits. Tekniknämnden föreslås besluta Att Teknik nämnden godkälmer redovisningen. Karlshamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Le11l1mi Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(29) Telmiska nämnden TN Begäran om anslutning till kommunala vattenledningsnätet, Granefors Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Ulf Bernmark daterad : VA-enheten har tidigare fått i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram ett förslag till VAledningar i Granefors efter en skrivelse från ca 15 fastighetsägare i Granefors öster om Mieån. VA-konsulten, Vectura, har anlitats för uppdraget och projekterat VA-ledningar för 27 st fastigheter som redovisas på bilaga l med en röd stjärna. Två fastigheter med blå stjärna ingår inte i Vecturas utredning men var med bland de 15 st fastigheter som skrev in och önskade "kommunalt vatten". Bland dessa 27 fastigheter finns dels de som inte alls är anslutna till den allmänna vattenanläggningen, dels någon som är ansluten till allmänna vattenanläggningen, samt några som är kopplade till "Graneforsverkens vattenledning". Hur man skall behandla området och liknande områden kostnadsmässigt vore bra att diskutera innan man bygger ut området eller liknande. År 2008 beräknades utbyggnadskostnaderna till 6.3 mnkr enligt Vectura. Investeringsbudgeten har sju stycken utbyggnadsområden upptagna med en budgetkostnad för varje område. Aktuella kostnader för respektive område är idag 2012 för dessa områden (Matvik - Hällaryd , 10.0 mnkr. Tärnö ,? mnkr. Granefors 2012, 8.7 mnkr. Graneforsvägen 2013,1.0 mnkr. Åryd dagvatten 2014,0.9 mnkr. Gustavstorp 2014,9.8 mnkr. Köpegårda mnkr. Färdiga projekteringshandlingar finns för Matvik - Hällaryd och Granefors. Handlingar och tillstånd håller på att tas fram för Tärnö och Långasjönäs. Investeringsbudgeten skall revideras och även utbyggnadstakten. V A -enheten har fått besked om att VA-ledningar till Tärnö och till Långasjönäs skall byggas ut och vill ha beslut om prioriteringsordningen övriga projekt som nämnts ovan. Upprättande aven VA-plan för kommunen vore ett sätt att ta en helhetssyn på VAfrågorna.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 10(29) Tekniska nämnden Forts Syftet med att upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande Va-verksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsfårsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Hur man kan tänka sig finansieringen inom utbyggnadsområden med exempelvis särtaxa m m. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Ulf Bemmark daterad Protokollet ska skickas till VA-chef Patrik Hellsberg VAingenjör Ulf Bemmark Ekonom Caisa Leo-Malmberg "i;{,/ " L /

28 Karlshanm Information till TN om kommnnalt VA-system Granefors_ VA-enheten har tidigare fått i uppdrag av TN att ta fram ett förslag till VA-ledningar i Granefors efter en skrivelse från ca 15 fastighetsägare i Granefors öster om Mieån. VA-konsulten, Vectura, har anlitats för uppdraget och projekterat VA-ledningar för 27 st fastigheter som redovisas på bilaga l med en röd stjärna. Två fastigheter med blå stjärna ingår inte i Vecturas utredning men var med bland de 15 st fastigheter som skrev in och önskade "kommunalt vatten". Bland dessa 27 fastigheter finns dels de som inte alls är anslutna till den allmänna vattenanläggningen, dels någon som är ansluten till allmänna vattenanläggningen, samt några som är kopplade till "Graneforsverkens vattenledning". Hur man skall behandla området och liknande områden kostnadsmässigt vore bra att diskutera innan man bygger ut området eller liknande. År 2008 beräknades utbyggnadskostnaderna till 6.3 milj. enligt Vectura. Investeringsbudgeten har sju stycken utbyggnadsområden upptagna med en budgetkostnad för vmje område. Aktuella kostnader för respektive område är idag 2012 får dessa områden (Matvik - Hällaryd , 10.0 milj. Tärnö ,? milj. Granefors 2012, 8.7 milj. Graneforsvägen 2013, 1.0 milj. Åryd dagvatten 2014,0.9 milj. Gustavstorp 2014,9.8 milj. Köpegårda milj. Färdiga proj ekteringshandlingar finns för Matvik - Hällaryd och Granefors. Handlingar och tillstånd håller på att tas fram för Tärnö och Långasjönäs. Investeringsbudgeten skall revideras och även utbyggnadstakten. VA-enheten har fått besked om att V A-ledningar till Tärnö och till Långasjönäs skall byggas ut och vill ha beslut om prioriteringsordningen övriga proj ekt som nåmts ovan. Upprättande aven VA-plan för kommunen vore ett sätt att la en helhetssyn på VA-frågorna. Syftet med att upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande Vaverksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsförsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Hur man kan tänka sig finansieringen inom utbyggnadsområden med ex. särtaxa mm. I tjänsten UlfBernmark VA-enheten Karlshamns kommun' Samhilllsbyggnadsförvaltningen. VA-enheten Rådhuset Karlshamn' Tel Fax BesMsadl'ess: Tubbarydsvägen 6 E-post: Hemsida:

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (029) Fritidsnämnden 2012-06-08 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen i Rådhuset 08:15-10:50, ajournering 09:35-09:55 Deltagande: Närvarande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer