~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) 54-64, Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Ahnander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) Ersättare xx Jan-Erik Abrahamsson (S) xx Katrin Johansson (S) ord 65-69, x Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) Roy Johansson x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef x Göran Edvinsson, miljöingenjör, x Patrik Hellsberg, VA-chef x Berith Håkansson, personalutvecklare, 66 x Per Ingströmer, trafikingenjör, x Jonas Johansson, gatuingenjör, x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, x Lennart Nilsson, utredningsingenjör x Gertrud Persson, sekreterare, Tid för justering: ~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j L~ ~~ ~ ~~ /l~te1}:/~ Jan-Erik Abrahamsson."Ge [c(persso~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset ~ ~~ :.- fl. filn~/~,.(jf:rlj'\lcf11 ee 1/

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(29) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i föredragningslistan VA-bokslut 2011 och ekonomisk rapport januari-februari Informationsmaterial om samhällsbyggnadsforvaltningen Beläggningsinventering enskilda vägar Redovisning av skogen MiljöfOrbättrande åtgärder på Tubbarydsanläggningen Begäran om anslutning till kommunala vattenl edningsnätet, Granefors Motion angående kommunens uppfoljning av bestämmelser om strandskydd - Anders Englesson (MP) Kommunalt V A till Tämö i Hällarydsskärgård Motion om veckoparkering, Laila Johansson (KD) Motion från Sara Månsson (MP) om sjudygnsparkering i centrala Karlshamn Begäran om omprövning av beslut att införa gångfartsområde Saltsjöbadsvägen i Vägga Systematiskt arbetsmiljöarbete tekniska nämndens ansvarsområde Granskningsrapport - Styrning och uppfciljning Förvaltningschefen informerar Presidiet infonnerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppföljning Program for detaljplan fcir del av fastigheten Bjämö 1:2 (2) land, Äryd, Karlshamns kommun Blekinge län Svarstider for inkomna ärenden /<.-_/ /--&1

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(29) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa fciredragningslistan.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(29) Tekniska nämnden TN VA-bokslut 2011 och ekonomisk rapport januari-februari 2012 Tekniska nämndens beslut att godkänna VA-enhetens bokslut får 2011 att godkänna ekonomisk rapport får januari-februari 2012 Sammanfattning VA-verksamheten redovisar får år 2011 ett underskott på l 107 tkr. En anledning är att verksamhetens intäkter är lägre än berälmat. Samtidigt har el- och övriga kostnader ökat jämfårt med fåregående är. Dock har Hirre externa tjänster köpts in. Verksamheten har tillgodorälmats en dagränta och belastas med en genomsnittlig inlåningsränta får skulderna. Ekonomisk rapport januari-februari 2012 Tekniska nämndens verksamheter redovisar ett överskott om 2,6 mnkr får årets två första månader. Sett över året och jämfårt med tidigare år är utfallet att betrakta som normalt då flertalet verksamheter bedriver en säsongspåverkad verksamhet. Verksamheterna har under årets två fårsta månader belastat investeringsprojekten med 2352 tla. Främst är det kostnader får den fortsatta byggnationen av Prästslättens fårskola som genererat kostnader. Tekniska nämndens investeringsram får år 2012 är tkr.ytterligare tkr har begärts i kompletteringsbudgeten får år Beslutsunderlag VA-enhetens bokslut får 2011, bilaga Protokollet sim skickas till Ekonomikontoret FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa LeO-Malmber.. g'e/ VA-chefPatrik Hellsberg / / Ä ~.. _

5 BILAGA KARLSHAMN KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden VA-enheten Årsbokslut 2011 /

6 ÅRETS VERKSAMHET VattenfOrsörjning En kundundersökning som genomförts 2010 har visade att 95 % av de tillfrågade tycker att kvaliteten på dricksvattnet i vår kommun är mycket bra eller bra. För att bibehålla detta resultat fortsätter arbetet med att säkerställa hög kvalite och leveranssäkerhet inom VA. Avloppshantering Reningsresultaten i reningsverken har under 2011 varit fortsatt mycket bra. Under året har fullmäktige beslutat om certifiering av slam från Sternö avloppsreningsverk och arbetet med att genomföra detta har slutförts. EKONOMISKT UTFALL Vattenförsörjning/avloppshantering Intäkterna från kunderna har under året minskat och blivit lägre än budgeterat. Utvecklingen på intäktssidan har gjort att VA-verksamheten totalt sett har gjort ett negativt resultat. Det negativa resultatet ska ses som en indikator på att taxan kommer att behöva höjas inför FRAMTIDEN - förväntad utveckling Vattenförsörjning Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort framtida upprustningsbehov En förstudie är inledd och beräknas vara klar under hösten. V A verksamheten planerar att anpassa Ringamåla vattenverk så att både vattenskyddet och driftsoptimeringen underlättas i framtiden. Avloppshantering Mörrums reningsverk ska byggas om så snart utredning av verkets framtid är klar. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer och investeringar planeras redan i vissa områden, till exempel Matvik, Siggarp, Granefors och Gustavstorp. Därtill har VAenheten påbörjat en utredning av vilka ytterligare områden, utöver de redan planerade, som kan komma att bli aktuella för att få tillgång till kommunalt avlopp. Ordförande: leif Håkansson Förvaltning,chef: Ulf Ohlsson! eter Persson

7 RESULTATRÄKNING VA tkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader (varav jämförelsestörande poster) Skatteintäkter O Finansiella intäkter O Finansiella kostnader Resultat före extraordinära intäkter Extraordinära intäkter O O Extraordinära kostnader O O Årets resultat

8 BALANSRÄKNING VA tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 O O Kassa och Bank Summa omsättningstiligångor O O SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget ka pit a I Årets resultat Not Avsättningar Avsättningar för pensioner 10 O O Skulder Långfristiga skulder Lån av kommunen Investeringsfond O 4 Kortfristiga skulder Leverantörss kulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 O O /,"MMA"""mAe, "",TIN"0A'7~ fl

9 NOTER (Ikr) Not l Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anslutningsavgifter 1 Intäktsföring av förutbetalda intäkter 48905,3 12, , , ,7 Summa 1 Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året tll112,4 tkr. Av årets anslutningsavgifter Intäktsfördes O tkr. (se not 12) 70497, ,5 Not 2 Verksamhetens kostnader Material El Övriga kostnader Köpt vatten Personalkostnader Hyror Externt köpta tjänster Från kommunen fördelade kostnader Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 8227,6 5703, ,8 132, ,4 402,0 6416,4 2293,3 8091,7 5203, ,1 129, ,5 395,0 7089,0 2303,1 Summa 60235, ,5 Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Vatten och avloppsledningar Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer År % 3% 3% 10% 10% Årets avskrivningar fördelas på: Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer 7957,3 8270,2 Summa 79S7,3 8270,2

10 Not 4 Finansiella intäkter Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 2,14 % , Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 4,12 % , ,1 Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp per 31/12 Anslutn i ngsavgifter Försä Ijni ng/utra ngeri ng Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 6362,7-2005, , , , , ,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försä Ij ning/utra ngering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan ,0-6514, , ,0-7025, ,0 Utgående planenligt restvärde , ,0 Not 7 Maskiner och andra inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Försä Ijni ng/utra ngering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 719, , ,0 1616,0-109, ,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försä Ij ni ng/utra ngering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , , ,3-6516,0 109,0-1246,0-7653,0 Utgående planenligt restvärde 9135,6 9859,0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Summa

11 Not 9 Eget kapital Ingående eget kapital Tillskott från upplöst investeringsfond Årets resultat ,1 3705,5-1106, ,5-1043,4 Utgående eget kapital 3427,8 829,1 Not 10 Avsättningar för pensioner Kom pletterande ålderspension Efterlevandepension PA-KL pensioner Särskild ålders-/visstidspension Särskild löneskatt Summa avsättning Ansvarsförbindelser för pensioner Pensionsförmåner intjänade tom 1997 Särskild löneskatt Summa ansvarsförbindelser Not 11 långfristiga skulder Lån från kommunen utgående balans Lån från kommunen förändring under året Investeringsfond' utgående balans Investeringsfond' förändring under året ,9-1773,4-3705, ,0 805,3 3705,5 411,7 Summa 1 Investeringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet. Upplöst , ,5 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Arbetsgiva ravgift Upplupna löner Förutbetalda intä kter från överuttag som ej förts till investeringsfond' Förutbetalda intäkterfrån anslutningsavgifter' Övriga interimsskulder Summa 1 Dessa medel ska intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod och kommer således leda till en reducerad brukningsavgift. l Anslutningsavgifterna ska täcka: Avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning samt administration I samband med anslutning (såsom fakturering, ko~unikation med (nder, inspektion mm) Avskrivningstiden för ledningsnät är 33 år. Anslutningsavgiften {eriodiseras lig JUande; Ar 1-33; Rak avskrivning, dvs. 3,3 % av anslutningsavgifte ntäktsförs r år.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(29) Tekniska nämnden TN Informationsmaterial om samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Telmiska nämnden gav förvaltningschefpeter Persson i uppdrag att starta arbetet med att ta fram ett heltäckande informationsmaterial for nämndens verksamhet. Administrativ sanlordnare Lasse Heimlander, som ska sammanställa materialet, meddelar att en digital mall ska upprättas som kan byggas ut och uppdateras efter hand. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Tf datachef Einar Bemtsson Drift- och fritids chef Thomas Dahlbom Enhetschef Siri Ekberg VA-chefPatrik Hellsberg Enhetschef Elisabet Henningor Trafikingenjör Per Ingströmer Ekonom Lisa Jönsson StädchefPer Karlsson Kostekonom Gunilla Lane Ekonom Caisa Leo-Malmberg Enhetschef Diana Sjöström Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Fastighetschef Ulf Ohlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Administrativ samordnare Lasse Heimlander Lffi

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(29) Tekniska nämnden TN Beläggningsinventering enskilda vägar Tekniska nämndens beslut att godkänna rapporten att använda utredningen i kommande budgetarbete inför budget 2013 att nuvarande beläggningsplan för det övriga vägnätet följs Sammanfattning Gatuenheten har utfört beläggningsinventering på det enskilda vägnätet där kommunen är ansvarig för drift och underhåll. Vägarna har graderats efter vägens kondition. Vägarna har en enklare beläggning. Kostnaden för att underhålla vägarna de kommande fyra åren beräknas uppgå till cirka 10,2 mnkr men om några av vägarna görs om till grusvägar berälmas kostnaden minska till cirka 8 rnnkr. Om pengar inte avsätts kommer det akuta underhållet att öka markant. Det akuta underhållet för 2012 berälmas uppgå till kronor på vägar med enklare beläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Inventering beläggning enskilda vägar Protolmllet ska skiclms till Gatn- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatningenjör Jonas Johansson Ekooom Li", JömwL d!

14 Till Tekniska nämnden Dnr 2012/ Ärende behov att åtgärda enklare beläggning på enskilda vägar Karlshamns kommun Sarnhällsbyggnadsfårvaltningen Gatu- och parkenbeten har gjort en utredning av behovet av att åtgärda enklare beläggningar på de enskilda vägar som kommunen har drift och underhåll på idag. Enklare beläggning är ett slitlager av kall återvinningsmassa som blandas med bindemedel. Det finns två metoder man kan använda for att lägga ut materialet det ena sättet är att återvunnen kross asfalt läggs därefter sprids bindemedel och stenmaterial ovanpå, den andra metoden är att återvunnen krossad asfalt blandas med kallt bindemedel som sedan läggs ut och att man avslutar med att grusa beläggningen. De enskilda vägarna har graderats efter konditionen på vägen. Se medfåljande bilaga med priser enligt 2012 prisbiid. Kolumn med * är prisbilden som vi beräknade utifrån de uppgifter vi hade vid AU, 6% höjning. Efter AU kom gällande prisindexhöjning 14,1 % vilket redovisas i kolumn utan * Åtgärdad Åtgärdad Vissa vägar görs Vissa vägar görs beläggning* beläggning om till grusväg om till grusväg enligt bilaga * enligt bilaga Årl l l År2 l l År l l År SUMMA Om medel ej tillskjuts ökar kostnaden for akut lmderhåll. Kostnaden for detta är 2012 beräknat till kr. Det akuta underhållet kommer att öka markant de nästkommande åren om inte medel tillskjuts. Förslag till beslut Att medel ställs till forfogande i framtida budgetarbete samt i innevarande års kompletteringsbudget samt att den nuvarande beläggningsplan for övrigt vägnät folj s I tjänsten J onas Johansson Gatuingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu och parkenheten Karlshamn' Tel ' Fax E-post: Hemsida: hltp://www.karlshamn.se postgiro Bankgiro

15 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 1 år Vägnamn Vägnummer.Klassn Väglängd m2 Övrigt Knaggelidsv. K ,9 km % av ytan Köljav. K ,8 km % av ytan Gustavtorps byv. K ,2 km 4200 Nötabrånev. K ,3 km 5200 Tararps byv. K ,5 km 5200 Ö.Ämnebodav. K ,5 km Ekerydsv. K ,2 km 7700 Ekebergsv. K ,2 km % av ytan Kostnad kr Utan statligt bidrag Piebodav. A4 1 1,1 km 3850 Elleholm M ,7 km 2450 Elleholm M ,5 km Vittskövlev. M ,0 km % av ytan Skärpinqev. M ,8 km 3200 Kostnad kr I SUMMA kr Grusväg M130 km 3200 Kostnad

16 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 2 år Vägnamn Vägnummer.Klassn Väglängd m2 Övrigt Kroksjömålav. K ,5 km % av ytan Torstebodav. K ,0 km 7000 Kroksjöv. K ,3 km % av ytan Nabbav. K ,5 km % av ytan Knutsbergsv. K ,8 km % av ytan Kostnad kr Utan statligt bidrag Tokaryd A42 2 0,3 km Ysnamåla A65 2 0,6 km % av ytan - Boddestorps byv. H ,2 km 700 Kostnad kr L SUMMA kr av ytan 2 10% av A42 2 Kostnad SUMMA

17 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 3 år Vägnamn Vägnummer Klassn Väg längd m2 Övrigt Kopprarpsv. K ,7 km % av ytan Vettekullav. K ,4 km % av ytan Gunnöv. K ,2 km % av ytan Laslav. K ,6 km 5600 GuÖviksv. K ,9 km 3400 Nytäppsv. K ,5 km % av ytan Långasjönäsv. K ,9 km % av ytan I Kostnad kr

18 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 4 år Vägnamn Drösebov. Kofsav. Farslyckev. Bjärnösundsv. Tararpsv. Bjärnösundsv. Sandgravav. Svenstorpsv. Graneforsv.Bruksv. Hokav. Vägnummer K K K K K K K K K Klassn Väglängd 4 5,1 km ,4 km 2,4 km 1,5 km 1,2 km 0,6 km 3,1 km 2,2 km 2,8 km m Kostnad Övrigt 40% av ytan 10% av ytan 10% av ytan 40% av ytan kr Utan statligt bidrag Horsaryds byv. Korsliden Kärleksv. Skyekärr Trensum A22 H216 H217 H218 H ,7 km 0,3 km 0,5 km 0,2 km 0,3 km Kostnad kr I SUMMA kr Kofsav. ndsv. K K K K 'Klassn 4 4 5,1 km km 1 av ytan

19 Inventering beläggn. Enskilda vägar Vägnamn Vägnummer Klassn'äglängd m2 Övrigt Lyckev. K ,3 km Svarvaremålav. K ,4 km Tockarpsv. K ,6 km 2400 Guöv. K ,3 km 8050 Horsarydsv. K ,0 km S.Holländarev. K ,5 km 8800 Kaltkroksv.Lisbov. K ,0 km 4000 Edstorpsv. K ,2 km 4200 Matviksv. K ,0 km 4000 Kylingarydsbyv. K ,5 km 6000 Hopatäppsv. K ,7 km 2000 Ebbarpsv. K ,5 km 6000 Siggarpsv. K ,3 km Torarpsv. K ,1 km Buskeiundsv. K ,6 km 5600 Vekerums stn.väg K ,4 km 1600 Hagaslältsv. K ,8 km Skörsemov. K ,4 km 4900._-_. Valasjöv. K ,1 km 3850 Traneråsv. K ,7 km Utan ~t<ltllgtbi~rajl pölsekruv. A2 5 2,0 km 7000 Torarp A64 5 0,3 km Möllekullsv. M ,6 km 2100 Vekerum M ,5 km 2000 G:a Halasjöv. H ,5 km 4200

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(29) Tekniska nämnden TN Redovisning av skogen 2011 Tekniska nämndens beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker i mars 2013 Sammanfattning Enligt skogsbruksplan ska avverkningsvolymen uppgå till skm3, skogskubikmeter, vilket innebär en årsavverkning på cirka slcm3. Under 2011 har det avverkats skm3. Avverkningsvolymen har inte kunnat hållas på grund av dålig väderlek. Det har varit rikligt med nederbörd och då är risken för markskador stor. Ungskogsröjningen ökade mycket under 2011 vilket är en följd av stormen Gudrun. Det ekonomiska resultatet för produktions- och rekreations skogen uppgår till tkr. Beslutsunderlag Avverkningsvolym under skogsbruksplaneperioden Skogsavverkning år 2011 Södra Skogsägarna Budget och redovisning 20 Il Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Ekonom Caisa LeO-Malmb~e.rg Ekonom Lisa Jönsson / L. ~

21 Avverkningsvolym under skogsbruksplaneperioden Avverkad vol~ m 2011 Bil. 1 Avverkad volym 2011 samt rest från 2010 Rest Sortiment M3FUB Kvant M3FUB Apris Ta[[timmer 8,09 71,47 518,67 Grantimmer 1482,81 580,16 Barrmassaved 1201,80 383,48 Lövmassaved 168,81 336,39 Björkmassaved 238,06 385,02 Fiberved 499,22 489,56 Bokmassaved 31,81 413,30 Barrkubb 142,23 472,45 Lövkubb 72,54 453,60 Ektimmer 20,73 9,26 929,27 Ekkubb 2,38 770,17 K[entimmer barr 263,92 495,33 K[entimmer tall 1,87 4,94 502,25 Tändsticksvirke 16, K[entimmer gran 36,51 495,33 Brännved ek 110,87 74, Brännved klent 95,28 178,67 224,53 Summa avverkad volym 273, ,34 m3 fu b Avverkad volym Ar Avverkad volym m3 fub , Totalt 4727 m3 fub Avverkn. enl. SkogsbrukspI Avverkad volym skm3 (4727 m3 fub) 5672skm3

22 Skogsavräknin ing år 2011 Södra Skogsägarna Bil. 2 Uppdrag Intäkter av virke Avverkningskostnad Övriga kostnader Plant. kostnader Summa kronor Rest Efterlikvid Premier och tillägg Certi!. Tillägg Marknadspremie Summa kronor Avverkningskostnader Manuell upparbetning Skotning Maskinell avverkning Underröjning Summa kronor 207 tim 195 tim Övriga kostnader Förvaltningsarvode Ungskogsröjning Övrigt Summa kronor 518 tim Plant.kostnader Markberedning Björk Gran Plantering Summa kronor 2125 st st

23 Bil. 3 Budget och redovisning 2011 Produktion och rekreationsskog skog Verksamhet: 213 Slag Text Redovisn ing kr 30 3 Momspliktig försäljning Intäkter Entreprenader Kostnader för arbetskraft Övr. verksamhetskostn Övriga verksamhetskostn RR övr int 400 Totala kostnader Resultat Internbudgelc2009 /! ~: Summa kronor

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(29) Tekniska nämnden TN MiIjöf6rbättrande åtgärder på Tubbarydsanläggningen Tekniska nämndens beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker i mars 2013 Sammanfattning Ar 2011 uppgick investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Projekt Tubbarydsanläggningens investeringspengar har använts till: Flyttning och utbyte motorskjutgrind till Tubbarydsanläggningen med tillhörande lås system. Utbyte av havererad kompressor och avfuktare i kompressorbyggnaden. Utbyte av slitna golvmattor och ommålning i vissa kontorsrum. Inköp av miljöcontainer för förvaring av motorsågsbensin och oljor. Asfaltering av vissa slitna asfalt ytor. Ar 2012 uppgår investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Investeringspengarna föreslås användas till : Projektering mm nya personallokaler och kontor. Rivning eller eventuell lagning av skorsten. Utbyte och höjning av körportar till takskjutportar på garagebyggnaden. Installation av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnaden. Ärendet om eventuell utökning av VMABs ytor för återvinningsstationen och därmed omdisponering av de befintliga fårrådsytoma är ej utfört då något beslut från VMAB ej erhållits. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennart Nilsson daterad Protokollet ska skickas till Utredningsingenjör Lennart Nils~son... Ekonom Lisa Jönsson /..L- ~ ve

25 Till Tekniknämnden Redovisning av utförda miljöförbättrings åtgärder på Tubbarydsanläggningen Dnr. Ar 2011 uppgick investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Projekt Tubbarydsanläggningens investeringspengar har använts till: Flyttning och utbyte motorskjutgrind till Tubbarydsanläggningen med tillhörande låssystem. Utbyte av havererad kompressor och avfuktare i kompressorbyggnaden. Utbyte av slitna golvmattor och ommålning i vissa kontorsrum. Inköp av milj ö container för förvaring av motorsågsbensin och oljor. Asfaltering av vissa slitna asfalt ytor. Ar 2012 uppgår investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Investeringspengarua föreslås användas till : Projektering mm nya personallokaler och kontor. Rivning eller ev. lagning av skorsten. Utbyte och höjning av körportar till takskjutportar på garagebyggnaden. Installation av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnaden. Ärendet om eventuell utöiming av VMABs ytor för återvinllingsstationen och därmed omdisponering av de befintliga förrådsytorna är ej utfört då något beslut från VMAB ej erhållits. Tekniknämnden föreslås besluta Att Teknik nämnden godkälmer redovisningen. Karlshamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Le11l1mi Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(29) Telmiska nämnden TN Begäran om anslutning till kommunala vattenledningsnätet, Granefors Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Ulf Bernmark daterad : VA-enheten har tidigare fått i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram ett förslag till VAledningar i Granefors efter en skrivelse från ca 15 fastighetsägare i Granefors öster om Mieån. VA-konsulten, Vectura, har anlitats för uppdraget och projekterat VA-ledningar för 27 st fastigheter som redovisas på bilaga l med en röd stjärna. Två fastigheter med blå stjärna ingår inte i Vecturas utredning men var med bland de 15 st fastigheter som skrev in och önskade "kommunalt vatten". Bland dessa 27 fastigheter finns dels de som inte alls är anslutna till den allmänna vattenanläggningen, dels någon som är ansluten till allmänna vattenanläggningen, samt några som är kopplade till "Graneforsverkens vattenledning". Hur man skall behandla området och liknande områden kostnadsmässigt vore bra att diskutera innan man bygger ut området eller liknande. År 2008 beräknades utbyggnadskostnaderna till 6.3 mnkr enligt Vectura. Investeringsbudgeten har sju stycken utbyggnadsområden upptagna med en budgetkostnad för varje område. Aktuella kostnader för respektive område är idag 2012 för dessa områden (Matvik - Hällaryd , 10.0 mnkr. Tärnö ,? mnkr. Granefors 2012, 8.7 mnkr. Graneforsvägen 2013,1.0 mnkr. Åryd dagvatten 2014,0.9 mnkr. Gustavstorp 2014,9.8 mnkr. Köpegårda mnkr. Färdiga projekteringshandlingar finns för Matvik - Hällaryd och Granefors. Handlingar och tillstånd håller på att tas fram för Tärnö och Långasjönäs. Investeringsbudgeten skall revideras och även utbyggnadstakten. V A -enheten har fått besked om att VA-ledningar till Tärnö och till Långasjönäs skall byggas ut och vill ha beslut om prioriteringsordningen övriga projekt som nämnts ovan. Upprättande aven VA-plan för kommunen vore ett sätt att ta en helhetssyn på VAfrågorna.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 10(29) Tekniska nämnden Forts Syftet med att upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande Va-verksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsfårsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Hur man kan tänka sig finansieringen inom utbyggnadsområden med exempelvis särtaxa m m. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Ulf Bemmark daterad Protokollet ska skickas till VA-chef Patrik Hellsberg VAingenjör Ulf Bemmark Ekonom Caisa Leo-Malmberg "i;{,/ " L /

28 Karlshanm Information till TN om kommnnalt VA-system Granefors_ VA-enheten har tidigare fått i uppdrag av TN att ta fram ett förslag till VA-ledningar i Granefors efter en skrivelse från ca 15 fastighetsägare i Granefors öster om Mieån. VA-konsulten, Vectura, har anlitats för uppdraget och projekterat VA-ledningar för 27 st fastigheter som redovisas på bilaga l med en röd stjärna. Två fastigheter med blå stjärna ingår inte i Vecturas utredning men var med bland de 15 st fastigheter som skrev in och önskade "kommunalt vatten". Bland dessa 27 fastigheter finns dels de som inte alls är anslutna till den allmänna vattenanläggningen, dels någon som är ansluten till allmänna vattenanläggningen, samt några som är kopplade till "Graneforsverkens vattenledning". Hur man skall behandla området och liknande områden kostnadsmässigt vore bra att diskutera innan man bygger ut området eller liknande. År 2008 beräknades utbyggnadskostnaderna till 6.3 milj. enligt Vectura. Investeringsbudgeten har sju stycken utbyggnadsområden upptagna med en budgetkostnad för vmje område. Aktuella kostnader för respektive område är idag 2012 får dessa områden (Matvik - Hällaryd , 10.0 milj. Tärnö ,? milj. Granefors 2012, 8.7 milj. Graneforsvägen 2013, 1.0 milj. Åryd dagvatten 2014,0.9 milj. Gustavstorp 2014,9.8 milj. Köpegårda milj. Färdiga proj ekteringshandlingar finns för Matvik - Hällaryd och Granefors. Handlingar och tillstånd håller på att tas fram för Tärnö och Långasjönäs. Investeringsbudgeten skall revideras och även utbyggnadstakten. VA-enheten har fått besked om att V A-ledningar till Tärnö och till Långasjönäs skall byggas ut och vill ha beslut om prioriteringsordningen övriga proj ekt som nåmts ovan. Upprättande aven VA-plan för kommunen vore ett sätt att la en helhetssyn på VA-frågorna. Syftet med att upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande Vaverksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsförsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Hur man kan tänka sig finansieringen inom utbyggnadsområden med ex. särtaxa mm. I tjänsten UlfBernmark VA-enheten Karlshamns kommun' Samhilllsbyggnadsförvaltningen. VA-enheten Rådhuset Karlshamn' Tel Fax BesMsadl'ess: Tubbarydsvägen 6 E-post: Hemsida:

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer