~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x Ledamöter Leif Håkansson, ordförande (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) 54-64, Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Ahnander (MP) Stig Johansson (S Stig Nygren (M) Ersättare xx Jan-Erik Abrahamsson (S) xx Katrin Johansson (S) ord 65-69, x Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders Börjelid (FP) xx Sten Hedlund (MP) Roy Johansson x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Peter Persson, förvaltningschef x Göran Edvinsson, miljöingenjör, x Patrik Hellsberg, VA-chef x Berith Håkansson, personalutvecklare, 66 x Per Ingströmer, trafikingenjör, x Jonas Johansson, gatuingenjör, x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, x Lennart Nilsson, utredningsingenjör x Gertrud Persson, sekreterare, Tid för justering: ~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j L~ ~~ ~ ~~ /l~te1}:/~ Jan-Erik Abrahamsson."Ge [c(persso~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset ~ ~~ :.- fl. filn~/~,.(jf:rlj'\lcf11 ee 1/

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(29) Tekniska nämnden Innehållsförteckning Ändring i föredragningslistan VA-bokslut 2011 och ekonomisk rapport januari-februari Informationsmaterial om samhällsbyggnadsforvaltningen Beläggningsinventering enskilda vägar Redovisning av skogen MiljöfOrbättrande åtgärder på Tubbarydsanläggningen Begäran om anslutning till kommunala vattenl edningsnätet, Granefors Motion angående kommunens uppfoljning av bestämmelser om strandskydd - Anders Englesson (MP) Kommunalt V A till Tämö i Hällarydsskärgård Motion om veckoparkering, Laila Johansson (KD) Motion från Sara Månsson (MP) om sjudygnsparkering i centrala Karlshamn Begäran om omprövning av beslut att införa gångfartsområde Saltsjöbadsvägen i Vägga Systematiskt arbetsmiljöarbete tekniska nämndens ansvarsområde Granskningsrapport - Styrning och uppfciljning Förvaltningschefen informerar Presidiet infonnerar Skrivelser Delegationer Beslutsuppföljning Program for detaljplan fcir del av fastigheten Bjämö 1:2 (2) land, Äryd, Karlshamns kommun Blekinge län Svarstider for inkomna ärenden /<.-_/ /--&1

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(29) Tekniska nämnden TN Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa fciredragningslistan.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(29) Tekniska nämnden TN VA-bokslut 2011 och ekonomisk rapport januari-februari 2012 Tekniska nämndens beslut att godkänna VA-enhetens bokslut får 2011 att godkänna ekonomisk rapport får januari-februari 2012 Sammanfattning VA-verksamheten redovisar får år 2011 ett underskott på l 107 tkr. En anledning är att verksamhetens intäkter är lägre än berälmat. Samtidigt har el- och övriga kostnader ökat jämfårt med fåregående är. Dock har Hirre externa tjänster köpts in. Verksamheten har tillgodorälmats en dagränta och belastas med en genomsnittlig inlåningsränta får skulderna. Ekonomisk rapport januari-februari 2012 Tekniska nämndens verksamheter redovisar ett överskott om 2,6 mnkr får årets två första månader. Sett över året och jämfårt med tidigare år är utfallet att betrakta som normalt då flertalet verksamheter bedriver en säsongspåverkad verksamhet. Verksamheterna har under årets två fårsta månader belastat investeringsprojekten med 2352 tla. Främst är det kostnader får den fortsatta byggnationen av Prästslättens fårskola som genererat kostnader. Tekniska nämndens investeringsram får år 2012 är tkr.ytterligare tkr har begärts i kompletteringsbudgeten får år Beslutsunderlag VA-enhetens bokslut får 2011, bilaga Protokollet sim skickas till Ekonomikontoret FörvaltningschefPeter Persson Ekonom Caisa LeO-Malmber.. g'e/ VA-chefPatrik Hellsberg / / Ä ~.. _

5 BILAGA KARLSHAMN KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden VA-enheten Årsbokslut 2011 /

6 ÅRETS VERKSAMHET VattenfOrsörjning En kundundersökning som genomförts 2010 har visade att 95 % av de tillfrågade tycker att kvaliteten på dricksvattnet i vår kommun är mycket bra eller bra. För att bibehålla detta resultat fortsätter arbetet med att säkerställa hög kvalite och leveranssäkerhet inom VA. Avloppshantering Reningsresultaten i reningsverken har under 2011 varit fortsatt mycket bra. Under året har fullmäktige beslutat om certifiering av slam från Sternö avloppsreningsverk och arbetet med att genomföra detta har slutförts. EKONOMISKT UTFALL Vattenförsörjning/avloppshantering Intäkterna från kunderna har under året minskat och blivit lägre än budgeterat. Utvecklingen på intäktssidan har gjort att VA-verksamheten totalt sett har gjort ett negativt resultat. Det negativa resultatet ska ses som en indikator på att taxan kommer att behöva höjas inför FRAMTIDEN - förväntad utveckling Vattenförsörjning Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort framtida upprustningsbehov En förstudie är inledd och beräknas vara klar under hösten. V A verksamheten planerar att anpassa Ringamåla vattenverk så att både vattenskyddet och driftsoptimeringen underlättas i framtiden. Avloppshantering Mörrums reningsverk ska byggas om så snart utredning av verkets framtid är klar. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer och investeringar planeras redan i vissa områden, till exempel Matvik, Siggarp, Granefors och Gustavstorp. Därtill har VAenheten påbörjat en utredning av vilka ytterligare områden, utöver de redan planerade, som kan komma att bli aktuella för att få tillgång till kommunalt avlopp. Ordförande: leif Håkansson Förvaltning,chef: Ulf Ohlsson! eter Persson

7 RESULTATRÄKNING VA tkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader (varav jämförelsestörande poster) Skatteintäkter O Finansiella intäkter O Finansiella kostnader Resultat före extraordinära intäkter Extraordinära intäkter O O Extraordinära kostnader O O Årets resultat

8 BALANSRÄKNING VA tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfodringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 O O Kassa och Bank Summa omsättningstiligångor O O SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget ka pit a I Årets resultat Not Avsättningar Avsättningar för pensioner 10 O O Skulder Långfristiga skulder Lån av kommunen Investeringsfond O 4 Kortfristiga skulder Leverantörss kulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 O O /,"MMA"""mAe, "",TIN"0A'7~ fl

9 NOTER (Ikr) Not l Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anslutningsavgifter 1 Intäktsföring av förutbetalda intäkter 48905,3 12, , , ,7 Summa 1 Inkomster av nya anslutningsavgifter uppgick under året tll112,4 tkr. Av årets anslutningsavgifter Intäktsfördes O tkr. (se not 12) 70497, ,5 Not 2 Verksamhetens kostnader Material El Övriga kostnader Köpt vatten Personalkostnader Hyror Externt köpta tjänster Från kommunen fördelade kostnader Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 8227,6 5703, ,8 132, ,4 402,0 6416,4 2293,3 8091,7 5203, ,1 129, ,5 395,0 7089,0 2303,1 Summa 60235, ,5 Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Vatten och avloppsledningar Byggnader, vattenverk, avloppsverk och grundvattenbrunnar Vattenmätare, maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer År % 3% 3% 10% 10% Årets avskrivningar fördelas på: Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer 7957,3 8270,2 Summa 79S7,3 8270,2

10 Not 4 Finansiella intäkter Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 2,14 % , Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 4,12 % , ,1 Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp per 31/12 Anslutn i ngsavgifter Försä Ijni ng/utra ngeri ng Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 6362,7-2005, , , , , ,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försä Ij ning/utra ngering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan ,0-6514, , ,0-7025, ,0 Utgående planenligt restvärde , ,0 Not 7 Maskiner och andra inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Försä Ijni ng/utra ngering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0 719, , ,0 1616,0-109, ,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försä Ij ni ng/utra ngering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan , , ,3-6516,0 109,0-1246,0-7653,0 Utgående planenligt restvärde 9135,6 9859,0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Summa

11 Not 9 Eget kapital Ingående eget kapital Tillskott från upplöst investeringsfond Årets resultat ,1 3705,5-1106, ,5-1043,4 Utgående eget kapital 3427,8 829,1 Not 10 Avsättningar för pensioner Kom pletterande ålderspension Efterlevandepension PA-KL pensioner Särskild ålders-/visstidspension Särskild löneskatt Summa avsättning Ansvarsförbindelser för pensioner Pensionsförmåner intjänade tom 1997 Särskild löneskatt Summa ansvarsförbindelser Not 11 långfristiga skulder Lån från kommunen utgående balans Lån från kommunen förändring under året Investeringsfond' utgående balans Investeringsfond' förändring under året ,9-1773,4-3705, ,0 805,3 3705,5 411,7 Summa 1 Investeringsfonden härrör från tidigare övertag från abonnentkollektivet. Upplöst , ,5 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Arbetsgiva ravgift Upplupna löner Förutbetalda intä kter från överuttag som ej förts till investeringsfond' Förutbetalda intäkterfrån anslutningsavgifter' Övriga interimsskulder Summa 1 Dessa medel ska intäktsföras och återföras till avgiftskollektivet inom en treårsperiod och kommer således leda till en reducerad brukningsavgift. l Anslutningsavgifterna ska täcka: Avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta kostnader i samband med anslutning samt administration I samband med anslutning (såsom fakturering, ko~unikation med (nder, inspektion mm) Avskrivningstiden för ledningsnät är 33 år. Anslutningsavgiften {eriodiseras lig JUande; Ar 1-33; Rak avskrivning, dvs. 3,3 % av anslutningsavgifte ntäktsförs r år.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(29) Tekniska nämnden TN Informationsmaterial om samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Telmiska nämnden gav förvaltningschefpeter Persson i uppdrag att starta arbetet med att ta fram ett heltäckande informationsmaterial for nämndens verksamhet. Administrativ sanlordnare Lasse Heimlander, som ska sammanställa materialet, meddelar att en digital mall ska upprättas som kan byggas ut och uppdateras efter hand. Protokollet ska skickas till FörvaltningschefPeter Persson Tf datachef Einar Bemtsson Drift- och fritids chef Thomas Dahlbom Enhetschef Siri Ekberg VA-chefPatrik Hellsberg Enhetschef Elisabet Henningor Trafikingenjör Per Ingströmer Ekonom Lisa Jönsson StädchefPer Karlsson Kostekonom Gunilla Lane Ekonom Caisa Leo-Malmberg Enhetschef Diana Sjöström Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Fastighetschef Ulf Ohlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Administrativ samordnare Lasse Heimlander Lffi

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(29) Tekniska nämnden TN Beläggningsinventering enskilda vägar Tekniska nämndens beslut att godkänna rapporten att använda utredningen i kommande budgetarbete inför budget 2013 att nuvarande beläggningsplan för det övriga vägnätet följs Sammanfattning Gatuenheten har utfört beläggningsinventering på det enskilda vägnätet där kommunen är ansvarig för drift och underhåll. Vägarna har graderats efter vägens kondition. Vägarna har en enklare beläggning. Kostnaden för att underhålla vägarna de kommande fyra åren beräknas uppgå till cirka 10,2 mnkr men om några av vägarna görs om till grusvägar berälmas kostnaden minska till cirka 8 rnnkr. Om pengar inte avsätts kommer det akuta underhållet att öka markant. Det akuta underhållet för 2012 berälmas uppgå till kronor på vägar med enklare beläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad Inventering beläggning enskilda vägar Protolmllet ska skiclms till Gatn- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Gatningenjör Jonas Johansson Ekooom Li", JömwL d!

14 Till Tekniska nämnden Dnr 2012/ Ärende behov att åtgärda enklare beläggning på enskilda vägar Karlshamns kommun Sarnhällsbyggnadsfårvaltningen Gatu- och parkenbeten har gjort en utredning av behovet av att åtgärda enklare beläggningar på de enskilda vägar som kommunen har drift och underhåll på idag. Enklare beläggning är ett slitlager av kall återvinningsmassa som blandas med bindemedel. Det finns två metoder man kan använda for att lägga ut materialet det ena sättet är att återvunnen kross asfalt läggs därefter sprids bindemedel och stenmaterial ovanpå, den andra metoden är att återvunnen krossad asfalt blandas med kallt bindemedel som sedan läggs ut och att man avslutar med att grusa beläggningen. De enskilda vägarna har graderats efter konditionen på vägen. Se medfåljande bilaga med priser enligt 2012 prisbiid. Kolumn med * är prisbilden som vi beräknade utifrån de uppgifter vi hade vid AU, 6% höjning. Efter AU kom gällande prisindexhöjning 14,1 % vilket redovisas i kolumn utan * Åtgärdad Åtgärdad Vissa vägar görs Vissa vägar görs beläggning* beläggning om till grusväg om till grusväg enligt bilaga * enligt bilaga Årl l l År2 l l År l l År SUMMA Om medel ej tillskjuts ökar kostnaden for akut lmderhåll. Kostnaden for detta är 2012 beräknat till kr. Det akuta underhållet kommer att öka markant de nästkommande åren om inte medel tillskjuts. Förslag till beslut Att medel ställs till forfogande i framtida budgetarbete samt i innevarande års kompletteringsbudget samt att den nuvarande beläggningsplan for övrigt vägnät folj s I tjänsten J onas Johansson Gatuingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatu och parkenheten Karlshamn' Tel ' Fax E-post: Hemsida: hltp://www.karlshamn.se postgiro Bankgiro

15 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 1 år Vägnamn Vägnummer.Klassn Väglängd m2 Övrigt Knaggelidsv. K ,9 km % av ytan Köljav. K ,8 km % av ytan Gustavtorps byv. K ,2 km 4200 Nötabrånev. K ,3 km 5200 Tararps byv. K ,5 km 5200 Ö.Ämnebodav. K ,5 km Ekerydsv. K ,2 km 7700 Ekebergsv. K ,2 km % av ytan Kostnad kr Utan statligt bidrag Piebodav. A4 1 1,1 km 3850 Elleholm M ,7 km 2450 Elleholm M ,5 km Vittskövlev. M ,0 km % av ytan Skärpinqev. M ,8 km 3200 Kostnad kr I SUMMA kr Grusväg M130 km 3200 Kostnad

16 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 2 år Vägnamn Vägnummer.Klassn Väglängd m2 Övrigt Kroksjömålav. K ,5 km % av ytan Torstebodav. K ,0 km 7000 Kroksjöv. K ,3 km % av ytan Nabbav. K ,5 km % av ytan Knutsbergsv. K ,8 km % av ytan Kostnad kr Utan statligt bidrag Tokaryd A42 2 0,3 km Ysnamåla A65 2 0,6 km % av ytan - Boddestorps byv. H ,2 km 700 Kostnad kr L SUMMA kr av ytan 2 10% av A42 2 Kostnad SUMMA

17 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 3 år Vägnamn Vägnummer Klassn Väg längd m2 Övrigt Kopprarpsv. K ,7 km % av ytan Vettekullav. K ,4 km % av ytan Gunnöv. K ,2 km % av ytan Laslav. K ,6 km 5600 GuÖviksv. K ,9 km 3400 Nytäppsv. K ,5 km % av ytan Långasjönäsv. K ,9 km % av ytan I Kostnad kr

18 Inventering beläggn. Enskilda vägar Inom 4 år Vägnamn Drösebov. Kofsav. Farslyckev. Bjärnösundsv. Tararpsv. Bjärnösundsv. Sandgravav. Svenstorpsv. Graneforsv.Bruksv. Hokav. Vägnummer K K K K K K K K K Klassn Väglängd 4 5,1 km ,4 km 2,4 km 1,5 km 1,2 km 0,6 km 3,1 km 2,2 km 2,8 km m Kostnad Övrigt 40% av ytan 10% av ytan 10% av ytan 40% av ytan kr Utan statligt bidrag Horsaryds byv. Korsliden Kärleksv. Skyekärr Trensum A22 H216 H217 H218 H ,7 km 0,3 km 0,5 km 0,2 km 0,3 km Kostnad kr I SUMMA kr Kofsav. ndsv. K K K K 'Klassn 4 4 5,1 km km 1 av ytan

19 Inventering beläggn. Enskilda vägar Vägnamn Vägnummer Klassn'äglängd m2 Övrigt Lyckev. K ,3 km Svarvaremålav. K ,4 km Tockarpsv. K ,6 km 2400 Guöv. K ,3 km 8050 Horsarydsv. K ,0 km S.Holländarev. K ,5 km 8800 Kaltkroksv.Lisbov. K ,0 km 4000 Edstorpsv. K ,2 km 4200 Matviksv. K ,0 km 4000 Kylingarydsbyv. K ,5 km 6000 Hopatäppsv. K ,7 km 2000 Ebbarpsv. K ,5 km 6000 Siggarpsv. K ,3 km Torarpsv. K ,1 km Buskeiundsv. K ,6 km 5600 Vekerums stn.väg K ,4 km 1600 Hagaslältsv. K ,8 km Skörsemov. K ,4 km 4900._-_. Valasjöv. K ,1 km 3850 Traneråsv. K ,7 km Utan ~t<ltllgtbi~rajl pölsekruv. A2 5 2,0 km 7000 Torarp A64 5 0,3 km Möllekullsv. M ,6 km 2100 Vekerum M ,5 km 2000 G:a Halasjöv. H ,5 km 4200

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(29) Tekniska nämnden TN Redovisning av skogen 2011 Tekniska nämndens beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker i mars 2013 Sammanfattning Enligt skogsbruksplan ska avverkningsvolymen uppgå till skm3, skogskubikmeter, vilket innebär en årsavverkning på cirka slcm3. Under 2011 har det avverkats skm3. Avverkningsvolymen har inte kunnat hållas på grund av dålig väderlek. Det har varit rikligt med nederbörd och då är risken för markskador stor. Ungskogsröjningen ökade mycket under 2011 vilket är en följd av stormen Gudrun. Det ekonomiska resultatet för produktions- och rekreations skogen uppgår till tkr. Beslutsunderlag Avverkningsvolym under skogsbruksplaneperioden Skogsavverkning år 2011 Södra Skogsägarna Budget och redovisning 20 Il Protokollet ska skickas till Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström Utredningsingenjör Lennart Nilsson Ekonom Caisa LeO-Malmb~e.rg Ekonom Lisa Jönsson / L. ~

21 Avverkningsvolym under skogsbruksplaneperioden Avverkad vol~ m 2011 Bil. 1 Avverkad volym 2011 samt rest från 2010 Rest Sortiment M3FUB Kvant M3FUB Apris Ta[[timmer 8,09 71,47 518,67 Grantimmer 1482,81 580,16 Barrmassaved 1201,80 383,48 Lövmassaved 168,81 336,39 Björkmassaved 238,06 385,02 Fiberved 499,22 489,56 Bokmassaved 31,81 413,30 Barrkubb 142,23 472,45 Lövkubb 72,54 453,60 Ektimmer 20,73 9,26 929,27 Ekkubb 2,38 770,17 K[entimmer barr 263,92 495,33 K[entimmer tall 1,87 4,94 502,25 Tändsticksvirke 16, K[entimmer gran 36,51 495,33 Brännved ek 110,87 74, Brännved klent 95,28 178,67 224,53 Summa avverkad volym 273, ,34 m3 fu b Avverkad volym Ar Avverkad volym m3 fub , Totalt 4727 m3 fub Avverkn. enl. SkogsbrukspI Avverkad volym skm3 (4727 m3 fub) 5672skm3

22 Skogsavräknin ing år 2011 Södra Skogsägarna Bil. 2 Uppdrag Intäkter av virke Avverkningskostnad Övriga kostnader Plant. kostnader Summa kronor Rest Efterlikvid Premier och tillägg Certi!. Tillägg Marknadspremie Summa kronor Avverkningskostnader Manuell upparbetning Skotning Maskinell avverkning Underröjning Summa kronor 207 tim 195 tim Övriga kostnader Förvaltningsarvode Ungskogsröjning Övrigt Summa kronor 518 tim Plant.kostnader Markberedning Björk Gran Plantering Summa kronor 2125 st st

23 Bil. 3 Budget och redovisning 2011 Produktion och rekreationsskog skog Verksamhet: 213 Slag Text Redovisn ing kr 30 3 Momspliktig försäljning Intäkter Entreprenader Kostnader för arbetskraft Övr. verksamhetskostn Övriga verksamhetskostn RR övr int 400 Totala kostnader Resultat Internbudgelc2009 /! ~: Summa kronor

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(29) Tekniska nämnden TN MiIjöf6rbättrande åtgärder på Tubbarydsanläggningen Tekniska nämndens beslut att godkänna redovisningen att återrapportering sker i mars 2013 Sammanfattning Ar 2011 uppgick investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Projekt Tubbarydsanläggningens investeringspengar har använts till: Flyttning och utbyte motorskjutgrind till Tubbarydsanläggningen med tillhörande lås system. Utbyte av havererad kompressor och avfuktare i kompressorbyggnaden. Utbyte av slitna golvmattor och ommålning i vissa kontorsrum. Inköp av miljöcontainer för förvaring av motorsågsbensin och oljor. Asfaltering av vissa slitna asfalt ytor. Ar 2012 uppgår investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Investeringspengarna föreslås användas till : Projektering mm nya personallokaler och kontor. Rivning eller eventuell lagning av skorsten. Utbyte och höjning av körportar till takskjutportar på garagebyggnaden. Installation av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnaden. Ärendet om eventuell utökning av VMABs ytor för återvinningsstationen och därmed omdisponering av de befintliga fårrådsytoma är ej utfört då något beslut från VMAB ej erhållits. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennart Nilsson daterad Protokollet ska skickas till Utredningsingenjör Lennart Nils~son... Ekonom Lisa Jönsson /..L- ~ ve

25 Till Tekniknämnden Redovisning av utförda miljöförbättrings åtgärder på Tubbarydsanläggningen Dnr. Ar 2011 uppgick investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Projekt Tubbarydsanläggningens investeringspengar har använts till: Flyttning och utbyte motorskjutgrind till Tubbarydsanläggningen med tillhörande låssystem. Utbyte av havererad kompressor och avfuktare i kompressorbyggnaden. Utbyte av slitna golvmattor och ommålning i vissa kontorsrum. Inköp av milj ö container för förvaring av motorsågsbensin och oljor. Asfaltering av vissa slitna asfalt ytor. Ar 2012 uppgår investeringspengarna på Tubbarydsanläggningen till kronor. Investeringspengarua föreslås användas till : Projektering mm nya personallokaler och kontor. Rivning eller ev. lagning av skorsten. Utbyte och höjning av körportar till takskjutportar på garagebyggnaden. Installation av ventilationsanläggning i verkstadsbyggnaden. Ärendet om eventuell utöiming av VMABs ytor för återvinllingsstationen och därmed omdisponering av de befintliga förrådsytorna är ej utfört då något beslut från VMAB ej erhållits. Tekniknämnden föreslås besluta Att Teknik nämnden godkälmer redovisningen. Karlshamns Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Le11l1mi Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen Rådhuset Karlshamn' Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro ' Bankgiro

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 9(29) Telmiska nämnden TN Begäran om anslutning till kommunala vattenledningsnätet, Granefors Tekniska nämndens beslut att godkänna informationen att återrapportering sker Sammanfattning Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Ulf Bernmark daterad : VA-enheten har tidigare fått i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram ett förslag till VAledningar i Granefors efter en skrivelse från ca 15 fastighetsägare i Granefors öster om Mieån. VA-konsulten, Vectura, har anlitats för uppdraget och projekterat VA-ledningar för 27 st fastigheter som redovisas på bilaga l med en röd stjärna. Två fastigheter med blå stjärna ingår inte i Vecturas utredning men var med bland de 15 st fastigheter som skrev in och önskade "kommunalt vatten". Bland dessa 27 fastigheter finns dels de som inte alls är anslutna till den allmänna vattenanläggningen, dels någon som är ansluten till allmänna vattenanläggningen, samt några som är kopplade till "Graneforsverkens vattenledning". Hur man skall behandla området och liknande områden kostnadsmässigt vore bra att diskutera innan man bygger ut området eller liknande. År 2008 beräknades utbyggnadskostnaderna till 6.3 mnkr enligt Vectura. Investeringsbudgeten har sju stycken utbyggnadsområden upptagna med en budgetkostnad för varje område. Aktuella kostnader för respektive område är idag 2012 för dessa områden (Matvik - Hällaryd , 10.0 mnkr. Tärnö ,? mnkr. Granefors 2012, 8.7 mnkr. Graneforsvägen 2013,1.0 mnkr. Åryd dagvatten 2014,0.9 mnkr. Gustavstorp 2014,9.8 mnkr. Köpegårda mnkr. Färdiga projekteringshandlingar finns för Matvik - Hällaryd och Granefors. Handlingar och tillstånd håller på att tas fram för Tärnö och Långasjönäs. Investeringsbudgeten skall revideras och även utbyggnadstakten. V A -enheten har fått besked om att VA-ledningar till Tärnö och till Långasjönäs skall byggas ut och vill ha beslut om prioriteringsordningen övriga projekt som nämnts ovan. Upprättande aven VA-plan för kommunen vore ett sätt att ta en helhetssyn på VAfrågorna.

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 10(29) Tekniska nämnden Forts Syftet med att upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande Va-verksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsfårsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Hur man kan tänka sig finansieringen inom utbyggnadsområden med exempelvis särtaxa m m. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Ulf Bemmark daterad Protokollet ska skickas till VA-chef Patrik Hellsberg VAingenjör Ulf Bemmark Ekonom Caisa Leo-Malmberg "i;{,/ " L /

28 Karlshanm Information till TN om kommnnalt VA-system Granefors_ VA-enheten har tidigare fått i uppdrag av TN att ta fram ett förslag till VA-ledningar i Granefors efter en skrivelse från ca 15 fastighetsägare i Granefors öster om Mieån. VA-konsulten, Vectura, har anlitats för uppdraget och projekterat VA-ledningar för 27 st fastigheter som redovisas på bilaga l med en röd stjärna. Två fastigheter med blå stjärna ingår inte i Vecturas utredning men var med bland de 15 st fastigheter som skrev in och önskade "kommunalt vatten". Bland dessa 27 fastigheter finns dels de som inte alls är anslutna till den allmänna vattenanläggningen, dels någon som är ansluten till allmänna vattenanläggningen, samt några som är kopplade till "Graneforsverkens vattenledning". Hur man skall behandla området och liknande områden kostnadsmässigt vore bra att diskutera innan man bygger ut området eller liknande. År 2008 beräknades utbyggnadskostnaderna till 6.3 milj. enligt Vectura. Investeringsbudgeten har sju stycken utbyggnadsområden upptagna med en budgetkostnad för vmje område. Aktuella kostnader för respektive område är idag 2012 får dessa områden (Matvik - Hällaryd , 10.0 milj. Tärnö ,? milj. Granefors 2012, 8.7 milj. Graneforsvägen 2013, 1.0 milj. Åryd dagvatten 2014,0.9 milj. Gustavstorp 2014,9.8 milj. Köpegårda milj. Färdiga proj ekteringshandlingar finns för Matvik - Hällaryd och Granefors. Handlingar och tillstånd håller på att tas fram för Tärnö och Långasjönäs. Investeringsbudgeten skall revideras och även utbyggnadstakten. VA-enheten har fått besked om att V A-ledningar till Tärnö och till Långasjönäs skall byggas ut och vill ha beslut om prioriteringsordningen övriga proj ekt som nåmts ovan. Upprättande aven VA-plan för kommunen vore ett sätt att la en helhetssyn på VA-frågorna. Syftet med att upprätta en kommunal Va-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande Vaverksamhetsområden. Den skall täcka både vatten- och avloppsförsörjning och inom tätorterna även hantering av dag- och dräneringsvatten. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna Va-anläggningen. Hur man kan tänka sig finansieringen inom utbyggnadsområden med ex. särtaxa mm. I tjänsten UlfBernmark VA-enheten Karlshamns kommun' Samhilllsbyggnadsförvaltningen. VA-enheten Rådhuset Karlshamn' Tel Fax BesMsadl'ess: Tubbarydsvägen 6 E-post: Hemsida:

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-17 sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-09-23 sid 1 av 16 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15 16:00 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Ivo Akum Ledamot (S)

Läs mer

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165 (181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen i Rådhuset 08:15 10:15, ajournering 09:20 09:40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55.

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 56(81) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Á journering 14:30-14:55. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-10-21 sid 1 av 27 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-16:40 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-04-20 sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) Tekniska nämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 212(233) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-17:20. Á journering kl 14:45-15:05. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer