Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport"

Transkript

1 Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

2 Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls profil 30 Kombinerad bestyrkanderapport 32 Ordlista 33 Kontaktpersoner Allmänt om Vattenfall Elisabeth Ström, vice VD, kommunikationsdirektör Hållbarhetsredovisning Magdalena Ellfors, manager, corporate responsibility Miljö Agneta Rising, miljöchef Forskning och utveckling Karl Bergman, forskningsdirektör Investerarrelationer Klaus Aurich, chef för Investor Relations Mer information Övriga publikationer Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Hållbarhetsredovisning Årsredovisning Vattenfalls årsredovisning 2011 Alla redovisningar kan beställas eller laddas ned från Vattenfalls webbplatser Redovisningar kan beställas från Vattenfall AB, Stockholm Tfn Ansvarsfriskrivning Vattenfall anser att informationen i denna redovisning ger en sann och riktig bild av Vattenfall. Hållbarhetsredovisningen har granskats av en tredje part enligt beskrivningen i den kombinerade bestyrkanderapporten. De finansiella data som redovisas i denna hållbarhetsredovisning kommer från Vattenfalls granskade årsbokslut. Vattenfall AB:s redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). För detaljerad information om Vattenfalls finansiella ställning och resultat hänvisas till Vattenfalls årsredovisning.

3 Innehållsförteckning enligt GRI Innehållsförteckning enligt GRI Vattenfalls hållbarhetsredovisning har tagits fram i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) G3-riktlinjer för att få mätbara resultat och kunna presentera information som är öppen, tydlig och möjlig att använda vid internationell jämförelse. Vattenfall har använt GRI:s riktlinjer sedan 2003 och rapporterar enligt GRI:s nivå B+. För närmare information, se Nedan finns en innehållsförteckning med de indikatorer som specificeras av GRI:s riktlinjer och som rapporteras av Vattenfall. I innehållsförteckningen anges indikatorernas namn och GRInummer och det finns även hänvisningar till de sidor där relevant information kan hittas (en fullständig förteckning över GRI-indikatorer finns på Dessutom anges vilka av FN-initiativet Global Compacts principer som är relevanta för varje indikator. Information om status, avgränsningar och utelämnanden lämnas i texten för varje indikator. Sidreferens Hållbarhetsredovisning 2011, Beskrivande del Hållbarhetsredovisning 2011, Redovisande del (denna rapport) Årsredovisning 2011 OI Omslagets insida ÅR Årsredovisning 2011 Relaterade FN Global Compactprinciper Indikator Sida 1 Profil Strategi och analys 1.1 Koncernchefens kommentar Hållbarhetsvision, inklusive påverkan, risker och möjligheter 6 11 Organisationsprofil 2.1 Organisationens namn OI 2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna OI 2.3 Organisationsstruktur OI 2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Länder där organisationen har verksamhet OI 2.6 Ägarstruktur och företagsform OI Indikator Sida 2.7 Marknader som organisationen är verksam på OI 2.8 Den redovisande organisationens OI, storlek Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Mottagna utmärkelser 3 EU1 Installerad effekt 30 EU2 Energiproduktion, netto 30 EU3 Antal kunder 31 EU4 Längd på transmissions- och distributionsledningar, utifrån spänning 31 EU5 Tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid 31 Redovisningsprofil, omfattning och avgränsning 3.1 Redovisningsperiod Datum för senaste redovisningen Redovisningscykel Kontaktperson för frågor IFC 3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen Redovisningens avgränsning Begränsningar for redovisningens omfattning eller avgränsning Underlag för redovisning Mätmetoder, beräkningar och uppskattningar Förklaring av effekten av förändringar Väsentliga förändringar av omfattning och avgränsning Innehållsförteckning enligt GRI Bestyrkande 32 Styrning av hållbarhetsarbetet 4.1 Ledningsstruktur ÅR 4.2 Högsta styrande organ ÅR 4.3 Antal styrelseledamöter som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen ÅR 4.4 Rekommendationer till högsta styrande organ 4 Relaterade FN Global Compactprinciper 1 Indikator Sida 4.5 Ersättning till ledamöter i högsta styrande organ ÅR 4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer som styrelseledamöter bör besitta ÅR 4.8 Hållbarhetsprinciper och status för införande ÅR 4.9 Rutiner och processer i styrelsen för att uppnå en hållbar verksamhet Processer för att utvärdera styrelsens prestationer ÅR 4.11 Försiktighetsprincipen Hållbarhetsinitiativ och -principer som bolaget anslutit sig till eller stödjer Viktiga medlemskap i intresseföreningar och organisationer Intressentgrupper Identifiering av intressenter Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Ämnen och frågor som har kommit upp vid kommunikation med intressenter 7 Relaterade FN Global Compactprinciper 1 Miljö Organisation och styrning 8 Indikatorer EN1 Materialanvändning 9 8 EN2 Materialanvändning i form av avfall EN3 Direkt energianvändning EN4 Indirekt energianvändning EN5 Energieffektivitetsförbättringar EN6 Energieffektiva produkter och produkter baserade på förnybar energi EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning EN8 Användning av vatten 11 8 EN9 Vattenkällor 11 8 EN11 Mark med värdefull biologisk mångfald 11 8 EU13 Biologisk mångfald i ersättningsmiljöer 11 8 Vattenfall Hållbarhetsredovisning

4 Innehållsförteckning enligt GRI Indikator Sida Relaterade FN Global Compactprinciper 1 EN12 Påverkan på den biologiska mångfalden 11 8 EN13 Skyddade eller restaurerade miljöer 11 8 EN14 Hantering av påverkan på den biologiska mångfalden 11 8 EN16 Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 12 8 EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser 12 8 EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser EN20 Utsläpp till luft 13 8 EN21 Utsläpp av vatten 11 8 EN22 Avfall och mineralrestprodukter 15 8 EN23 Spill och kontaminering 15 8 EN25 Biologisk mångfald i vattenmiljöer 11 8 EN28 Böter och incidenter 15 Samhälle Organisation och styrning 16 EU14 Trygga tillgången på kompetent arbetskraft 17 EU15 Medarbetare som har rätt att gå i pension 17 EU16 Entreprenörers hälsa och säkerhet 17 Indikatorer LA1 Personalstyrka 17 LA2 Personalomsättning 17 6 EU17 Arbete av entreprenörer 17 EU18 Hälso- och säkerhetsutbildning för entreprenörer 17 LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 17 1, 3 LA5 Förändringar i verksamheten 17 3 LA6 Arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer 18 1 LA7 Skador, frånvaro och dödsolyckor 18 1 LA8 Stöd för att förebygga och hantera allvarliga sjukdomar 18 1 LA9 Fackliga överenskommelser om arbetsmiljö 18 1 LA10 Utbildning 19 LA11 Vidareutbildning och livslångt lärande 19 LA12 Uppföljning av prestationer och karriärutveckling 19 LA13 Sammansättning av beslutsfattande grupper 20 1, 6 Indikator Sida Relaterade FN Global Compactprinciper 1 Mänskliga rättigheter Organisation och styrning 20 Indikatorer HR1 Granskning av investeringar med avseende på efterlevnad av mänskliga rättigheter 21 HR2 Granskning av leverantörer med avseende på efterlevnad av mänskliga rättigheter HR3 Utbildning i mänskliga rättigheter HR4 Diskriminering , 6 HR5 Föreningsfrihet och kollektivavtal HR6 Barnarbete , 5 HR7 Tvångsarbete , 4 Samhällspåverkan Organisation och styrning 22 EU19 Intressenters deltagande i beslutsprocesser 22 EU20 Hantera påverkan av flytt 22 EU21 Krisledning och beredskapsplanering 24 SO1 Verksamhetens påverkan och flytt av samhällen 22 EU22 Bedömning av verksamhetens påverkan 22 SO2 Korruptionsrisk SO3 Policybeslut, rutiner och utbildning för att motverka korruption SO4 Åtgärder mot korruption SO5 Politiska ställningstaganden och lobbying SO6 Bidrag till politiska partier, politiker och liknande SO7 Rättsliga åtgärder mot konkurrensbegränsande verksamhet 24 SO8 Sanktioner 24 Produktansvar Organisation och styrning 25 Program för ökad tillgång till el EU25 Antal skador och dödsfall hos allmänheten 25 PR1 Påverkan på hälsa och säkerhet 25 PR3 Information om produkter och tjänster 25 8 PR5 Kundnöjdhet 25 PR6 Ansvarstagande marknadskommunikation 26 PR7 Fall då regler och koder för marknadskommunikation inte efterlevts 26 PR8 Kundintegritet och kunddata 26 1 PR9 Lagar och regler för produkter och tjänster 26 Indikator Sida Relaterade FN Global Compactprinciper 1 Ekonomi Organisation och styrning 27 EU6 Arbete för att säkerställa tillgänglighet och tillförlitlighet 29 EU8 Forsknings- och utvecklingsaktiviteter 29 EU9 Avsättningar för stängning av kärnkraftverk 29 Indikatorer EC1 Skapat och levererat ekonomiskt värde 27 EC2 Klimatförändringarnas inverkan på det finansiella resultatet 28 7 EC3 Ersättningar till anställda 28 EC4 Statligt stöd 28 EC6 Inköp från lokala leverantörer 28 EC7 Lokalanställning 29 6 EC8 Investeringar och tjänster till allmänhetens nytta 29 Vattenfall redovisar inte följande indikatorer EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Inte aktuellt, ozonnedbrytande ämnen används i väldigt begränsad omfattning. EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter Inte aktuellt på grund av produkternas natur. EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas Inte aktuellt på grund av produkternas natur. LA14 Lönefördelning mellan män och kvinnor Data finns inte tillgängliga. Branschspecifika tilläggsindikatorer EU7 Hantering av efterfrågan Inte aktuellt. Vattenfall arbetar på en avreglerad marknad. EU10 Planerad effekt (MW) i förhållande till beräknat elbehov Inte relevant. Vattenfall arbetar på en avreglerad marknad. EU11 Genomsnittlig produktionseffektivitet efter energislag Data finns inte tillgängliga. EU12 Transmissions- och distributionsförluster Data fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Rapporteringsprocessen utvärderas. EU 23 Program för ökad tillgång till el Inte aktuellt på Vattenfalls marknader EU 24 Tillhandahållande av information Data fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för publicering EU 26 Procent av befolkningen som inte har tillgång till el Inte aktuellt på Vattenfalls marknader EU27 Antal hushåll som kopplats bort på grund av utebliven betalning Data fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Rapporteringsprocessen utvärderas. 2 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

5 Redovisningsprofil Indikator Sida Relaterade FN Global Compactprinciper EU28 Strömavbrott, frekvens Data fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Rapporteringsprocessen utvärderas. EU29 Strömavbrott, längd Data fanns inte tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Rapporteringsprocessen utvärderas. EU30 Genomsnittlig tillgänglighet hos kraftverk Data finns inte tillgängliga. Data anses vara konfidentiella. 1) Global Compacts tio principer Mänskliga rättigheter Princip 1 Företag ska stödja och respektera internationellt proklamerade Princip 2 Företag ska säkerställa att de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetsrätt Princip 3 Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. Princip 4 Företag ska eliminera alla former av tvångsarbete. Princip 5 Företag ska avskaffa barnarbete. Princip 6 Företag ska avskaffa diskriminering i fråga om rekrytering och arbetsuppgifter. Miljö Princip 7 Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem. Princip 8 Företag ska ta initiativ för att verka för ett större miljömedvetande. Princip 9 Företag ska uppmuntra utvecklandet och spridandet av miljövänlig teknik. Motarbetande av korruption Princip 10 Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. Redovisningsprofil, omfattning och avgränsning ( ) De siffror som anges i redovisningsdelen gäller Viktiga händelser fram till den 11 mars 2012 redovisas också. Vattenfall har en årlig redovisningscykel och har publicerat hållbarhetsredovisningar enligt GRI:s riktlinjer sedan Den här hållbarhetsredovisningen publicerades den 29 mars Föregående redovisning publicerades den 31 mars 2011 och gällde resultatet för Redovisningen omfattar Vattenfallkoncernen och dess verksamheter, vilka är desamma som för årsredovisningen. På omslagets insida finns information om kontaktpersoner som kan besvara frågor om redovisningen och dess innehåll. Avgränsningar Vattenfall har begränsat redovisningen till de områden där bolaget har full kontroll över datainsamling och informationskvalitet. Värme- och elanvändningen har en så utbredd påverkan längre ner i kedjan att den skulle vara svår att mäta på ett tillförlitligt sätt. Väsentlighet På företagsnivå analyserar Vattenfall kontinuerligt intressenternas frågeställningar och synpunkter som gäller företaget som helhet, med särskilt fokus på förväntningar att Vattenfall ska göra mer än vad som krävs enligt lagstiftningen eller till följd av konkurrenssituationen. Den här hållbarhetsredovisningen är delvis en dokumentation av den processen. Vi bevakar över 30 frågor kopplade till ansvarstagande och hållbarhet, och följer hur de behandlas i politiska debatter, i medierna, i den akademiska världen och i direkta dialoger med våra intressenter. Vi analyserar hur väsentliga frågorna är för våra intressenter, hur de kan påverka vår verksamhet, hur vi kan påverka frågorna och hur uppfattningen av dem ändras över tid. Som en del av denna analys har Vattenfall utfört ett antal undersökningar och intervjuer bland intressenterna löpande under året. De ämnen som tas upp i hållbarhetsredovisningen bygger på denna återkoppling. Redovisningsprinciper Såväl ekonomiska data som de flesta data rörande personal som presenteras i hållbarhetsredovisningen är hämtade från Vattenfalls granskade årsbokslut. Vattenfall AB:s redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). Redovisningsprinciperna för den ekonomiska rapporteringen återfinns i Vattenfalls årsredovisning för Konsolideringsprinciperna för miljödata är samma som för de ekonomiska uppgifterna, det vill säga de inkluderar dotterbolag där Vattenfall AB äger mer än 50% av rösträtten eller på annat sätt har betydande kontroll. Denna princip infördes fullt ut Vattenfalls koldioxidmål uttrycks och följs upp i enlighet med Vattenfalls ägarandel i varje bolag. Miljödata för hållbarhetsredovisningen, inklusive energirelaterade data, samlas in via koncernens miljörapporteringsprocess. Koncernövergripande definitioner för alla miljöparametrar används för att öka kvaliteten. När så är möjligt har rapporteringen av historiska data räknats om i enlighet med dessa förändringar. Detta förklaras i kommentarer till tabellerna. För att möjliggöra framtida jämförelser är miljödata rörande Nuons verksamheter medtagna för hela året under perioden , även om Nuon inte konsoliderades i Vattenfallkoncernen förrän den 1 juli Detta är i enlighet med standarden för redovisning av växthusgaser, Greenhouse Gas Protocol 1, som anger att data ska uppdateras retroaktivt. Vattenfall använder denna princip för alla miljödata. Detta innebär, i motsats till den ekonomiska rapporteringen, att ett förvärv leder till tillägg av historiska data inklusive produktion till tidigare års redovisning, medan en försäljning leder till att data tas bort för de sålda enheterna från den historiska redovisningen. Eventuella andra omformuleringar eller ändringar i miljöredovisningen beskrivs i kommentarer till respektive tabell. De redovisade koldioxidutsläppen är beräknade utifrån bränsleförbrukningen. Det bör noteras att beräkningsmetoderna skiljer sig åt mellan olika länder. Beräkningsmetoderna bestäms av den nationella lagstiftningen, med koppling bland annat till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Alla andra utsläpp har antingen mätts upp (i de fall utrustning för kontinuerlig mätning har installerats) eller beräknats utifrån periodiskt återkommande mätningar. Antalet siffror som visas i talen återspeglar datainformationens noggrannhet. Avrundningsskillnader i den sista siffran mellan summor och enskilda poster kan förekomma. Väsentliga förändringar under redovisningsperioden (2.9) I maj såldes det nederländska bolaget Exploration and Production B.V. I december såldes värme- och distributionsverksamheten i Polen. I december såldes även all verksamhet i Belgien. Intressebolaget Energieversorgung Sachsen Ost AG (ENSO) har sålts. Dessutom sålde Vattenfall sin 25-procentiga andel i det tyska stenkolskraftverket i Rostock samt kraftvärmeverket i Helsingør i Danmark. Delar av den svenska teknikkonsultverksamheten såldes också under året. Mottagna utmärkelser (2.10) Networks Finland, som är en del av affärsenheten Distribution, tilldelades emeter Innovation Award för företagets nya kundtjänstavdelning som är särskilt inriktad på energieffektivitet. Airi Laakkonen, som är energieffektivitetsexpert på Vattenfall Finland, mottog en förtjänstmedalj från den finska presidenten för sitt arbete med tävlingen Energy Family Contest där hon erbjöd familjer energirådgivning. Vid African Business Awards tilldelades Buchanan Renewables, som Vattenfall är delägare i, miljöpriset Green Award för att man visat prov på enastående ledarskap när det gäller hållbar utveckling i Afrika. Dessutom fick Vattenfall ett fint erkännande då bolaget utsågs till mottagare av EBIA:s (European Biomass Industry Association) branschpris för sina insatser på området storskalig användning av biobränsle. Slutligen tilldelades projektet One Tonne Life (se hållbarhetsredovisningen, sidan 25), energibranschens pris vid European Excellence awards. 1) Vattenfall Hållbarhetsredovisning

6 Styrning av hållbarhetsarbetet Styrning av hållbarhetsarbetet Hållbarhetsarbetets styrning och inriktning Det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna på koncernnivå ligger hos Vattenfalls koncernchef. Den dagliga driften av verksamheten är decentraliserad. Koncernstaberna ska övervaka Vattenfalls olika Business Divisions utifrån stabernas respektive ansvarsområden. Varje koncernstab har tilldelats ansvar och befogenheter för hela Vattenfallkoncernen inom dess expert- och ansvarsområde. Den övergripande strategiska inriktningen när det gäller att minska koldioxidutsläpp fastställs på koncernnivå och Business Divisions sköts genom strategisk planering och affärsplanering. Andra frågor som är kopplade till socialt ansvarstagande och hållbarhet hanteras av berörda koncernstaber och Business Divisions. För att ytterligare stärka samordningen och styrningen av den del av verksamheten som är kopplad till socialt ansvarstagande och hållbarhet på koncernnivå kommer en särskild hållbarhetsstab att upprättas våren I ekonomiska frågor har Vattenfalls Compliance Officer, som arbetar inom koncernstab Ekonomi och Finans, ett särskilt ansvar för att reglerna efterlevs vad gäller bokföring och delar av Vattenfalls ledningssystem. Vattenfalls Compliance Officer begär därför in så kallade representation letters från linjeorganisationen. Linjeorganisationen rapporterar alla större tvister till Vattenfalls koncernstab Juridik, såväl regelbundet som vid speciella händelser. Såsom betonas i de etiska riktlinjer som fastställts i Vattenfalls uppförandekod är tanken att varje medarbetare ska ta ansvar för att företaget lever upp till intressenternas höga förväntningar. I ljuset av detta uppmuntrar Vattenfall alla medarbetare att rapportera lagöverträdelser eller brott mot Vattenfalls uppförandekod. Om allvarliga avvikelser kan upptäckas i ett tidigt skede får Vattenfall bättre möjligheter att förebygga risker och begränsa eventuella skador, vilket inte bara gynnar Vattenfall utan även dess medarbetare och intressenter. Vattenfall har en koncernövergripande whistle blowing - funktion med lokalt tillsatta externa ombudsmän som anställda, konsulter och entreprenörer kan vända sig till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter som meddelaren av någon anledning inte vill rapportera internt via de normala rapporteringsvägarna. I den utsträckning meddelaren ger sitt godkännande kommer ombudsmannen att föra vidare informationen till koordinatorn för regelefterlevnad. På koncernnivå har en koncernövergripande kommitté bildats som ansvarar för kommunikation och samordning av regelefterlevnadsfrågor, identifiering av vilka åtgärder som behöver vidtas, framtagning av rekommendationer för bättre arbetssätt och analys av whistle blowing -fall ur ett koncernperspektiv. En omfattande redovisning av hur Vattenfall styrs (med avseende på GRI-indikatorerna , 4.5, och 4.10) finns i årsredovisningen för 2011 och på bolagsstyrningssidorna under Rekommendationer till högsta styrande organ (4.4) Aktieägarens direkta inflytande över moderbolaget Vattenfall AB utövas vid årsstämman, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vattenfall AB har haft öppna årsstämmor sedan Anledningen till detta är att inte bara ägarens representanter utan även allmänheten ska få möjlighet att närvara och ställa frågor direkt till företagsledningen. Detta överensstämmer med den svenska policyn för statligt ägande (se nedan). Sveriges regering har upprättat en särskild enhet för statligt ägande inom Finansdepartementet som, precis som andra ägare, på olika sätt styr och utfärdar rekommendationer. För att klargöra svenska statens syn på vissa frågor och åstadkomma enhetlighet bland de administrerade företagen, har den svenska regeringen dessutom upprättat en policy för statligt ägande som utgör en del av den svenska regeringens verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande (en länk till denna policy kan hittas på bolagsstyrningssidorna under www. vattenfall.com). Policyn för statligt ägande reglerar bland annat årsstämman, nomineringsprocessen för styrelsen, styrelsens sammansättning, bedömningen av styrelsens arbete, styrelsens arvoden, kommittéarbete, utnämnandet av revisorer och styrelsens ansvar. Policyn kräver att Vattenfall AB följer Svensk kod för bolagsstyrning, med vissa undantag, enligt beskrivningen i Vattenfalls bolagsstyrningsrapport. Den svenska regeringen har även utfärdat riktlinjer för extern redovisning, ledande befattningshavares anställningsvillkor, styrelsens arbetsordning och hanteringen av vissa informationsrelaterade frågor. Dessutom har den svenska regeringen identifierat vissa viktiga policyfrågor kring socialt ansvarstagande som alla statligt ägda företag ska följa. Detta gäller områden som jämställdhet, miljö, mångfald, arbetsmiljö och företagets samhällsroll. I enlighet med ovanstående rekommendationer osv. utövar aktieägaren sin rösträtt vid årsstämman. Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår (4.6) Det finns inga specifika rutiner och processer för att undvika intressekonflikter, men reglerna i den svenska aktiebolagslagen gäller. För närmare information, se Vattenfalls årsredovisning för 2011 och För att få en bättre överblick över potentiella intressekonflikter inom bolaget och öka medvetenheten kring de etiska riktlinjer som fastställs i Vattenfalls uppförandekod skickades ett frågeformulär om intressekonflikter till Vattenfalls högsta ledning under Rutiner och processer inom styrelsen för att uppnå en hållbar verksamhet (4.9) Som anges i styrelsens arbetsordning måste styrelsen varje år diskutera koncernens strategiska plan och koncernens totala riskexponering. På styrelseseminarier som hålls varje år får styrelsen mer detaljerad information om Vattenfalls långsiktiga utveckling, strategi, konkurrensläge och riskhantering och diskuterar dessa frågor. Antitrust-frågor och större tvister rapporteras en gång om året till styrelsen. De viktigaste policybesluten och instruktionerna rörande ekonomi, risker, miljö och uppförandekoden ska en gång om året godkännas av styrelsen. Styrelsen har även upprättat en revisionskommitté som hjälper styrelsen med frågor rörande ekonomiska risker och ekonomisk redovisning, samt extern och intern revision. Kommittén har därför på sitt ansvar att förbereda styrelsens arbete med att säkerställa kvaliteten på Vattenfalls finansiella rapporter. Dessutom upprättade styrelsen under 2011 en ny säkerhetsoch riskkommitté som förbereder styrelsens arbete i fråga om tillsyn och kvalitetssäkring av säkerhets- och riskarbetet inom koncernen när det gäller ekonomiska risker och andra typer av risker, bland annat på fokusområdena kärnkraftssäkerhet, dammsäkerhet och miljö. I kommitténs arbetsuppgifter ingår övervakning och granskning av koncernens allmänna system för hantering och kontroll av frågor kopplade till säkerhet och risker. Dessutom granskar den riskaptiten och riskexponeringen inom koncernen och utfärdar rekommendationer i fråga om detta. Styrelsens riskhanteringsprocess beskrivs mer detaljerat i 4.11, liksom i bolagsstyrningsrapporten och på sidorna om bolagsstyrning på 4 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

7 Styrning av hållbarhetsarbetet Försiktighetsprincipen (4.11) Försiktighetsprincipen ger vägledning när det saknas kunskap om de skadliga effekter som en viss aktivitet kan ha. Inom Vattenfall är försiktighetsprincipen formaliserad genom riskhantering. Huvudsyftet med riskhantering inom Vattenfall är att identifiera, hantera och kontrollera risker som koncernen utsätts för på ett sätt som är i linje med de strategiska, miljömässiga och ekonomiska målen. Risker bör även hanteras på ett sätt som är öppet och tydligt gentemot koncernledningen, styrelsen och i slutändan Vattenfalls ägare. Vattenfalls styrelse har det övergripande ansvaret för riskhanteringen inom koncernen. För att på bästa sätt kunna uppfylla sitt ansvar upprättade styrelsen en säkerhets- och riskkommitté under Styrelsen får oberoende information om riskfrågor av Vattenfalls Chief Risk Officer (CRO) som ansvarar för koncernens riskhanteringsorganisation. Genom Vattenfalls riskhanteringssystem säkerställs styrning, kontroll och stöd. Under året uppdaterades och förbättrades riskhanteringssystemet och det integrerades ytterligare i verksamheten. När koncernledningen ska fatta beslut om viktiga affärsförslag är oberoende rådgivning från riskhanteringsorganisationen en obligatorisk del av beslutsfattandet. Risker som kan hindra Vattenfalls måluppfyllelse identifieras och hanteras i riskhanteringsprocessen ERM (Enterprise Risk Management). ERM-processen gör det möjligt för Vattenfalls ledning att hantera osäkerheter, risker och möjligheter på ett effektivt sätt och jämföra risker. Detta ger ett bättre beslutsunderlag och ökar riskmedvetenheten och transparensen inom hela organisationen. Vattenfalls ERM-process är baserad på COSO:s (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) riskhanteringsstandard. Mer ingående information om riskhantering och Vattenfalls risker finns i Vattenfalls årsredovisning för Hållbarhetsinitiativ och -principer som bolaget anslutit sig till eller stöder (4.12) I juli 2008 anslöt sig Vattenfall till FN-initiativet Global Compact. Sedan juni 2002 har Vattenfall deltagit i initiativet Globalt Ansvar. I och med detta har Vattenfall åtagit sig att stödja och respektera FN-initiativet Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I februari 2005 anslöt sig Vattenfall till World Economic Forums initiativ Partnering Against Corruption (PACI) och PACI-principerna för bekämpning av mutor. PACI är ett initiativ från den privata sektorn vars syfte är att stärka branschens ansträngningar på området bekämpning av mutor och korruption och bidra till det ramverk som är under utveckling. Vattenfall har ställt sig bakom många politiska rekommendationer och uttalanden i fråga om globala klimatförändringar, bland annat från 3C-initiativet (Combat Climat Change), World Economic Forum, Climate Group och Corporate Leaders Group. Dessutom deltar Vattenfall i arbetet med att utveckla förbättrade hållbarhetskriterier för biobränsle, både genom branschorganisationen Eurelectric och på nationell nivå i Sverige och Nederländerna. Viktiga medlemskap i intresseföreningar och organisationer (4.13) Vattenfall AB deltar i en mängd intresseföreningar av olika slag. Några exempel är 3C-initiativet (Combat Climate Change), World Business Council on Sustainable Development, European Energy Forum och Centre for European Policy Studies (CEPS). Vattenfall AB är även medlem i flera bransch- och medlemsorganisationer såsom Eurelectric (Union of the Electricity Industry) i Europa. Utöver detta är Vattenfall medlem i nationella och internationella handelskammare, nationella energiorganisationer och produktionsspecifika organisationer som World Association of Nuclear Operators (WANO), European Wind Energy Association (EWEA), British Wind Energy Association (BWEA) och EnergieNed i Nederländerna. Vattenfall AB är även medlem i branschorganisationer för fjärrvärmeföretag, exempelvis Svensk Fjärrvärme, och deltar i teknikspecifika samarbeten såsom Global CCS Institute och European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP). Intressenter och identifiering av intressentgrupper ( ) Vattenfall har identifierat bolagets intressenter genom att kartlägga den påverkan Vattenfall har på olika grupper, eller den påverkan dessa grupper har på bolaget. Följande viktiga intressentgrupper har identifierats genom en påverkansbedömning: Samhället: Kunder: Internt: Ekonomi: Närboende, medborgare, media, politiker, myndigheter, organisationer, potentiella medarbetare, underentreprenörer och konkurrenter. Privatkunder, företagskunder och industrikunder. Medarbetare, arbetstagarledamöter, fackföreningar och chefer. Ägaren (svenska staten) och investerare. Intressenternas engagemang ( ) Att arbeta inom energisektorn innebär ett stort ansvar, och det går inte att tillhandahålla energi utan att i någon mån påverka miljön och samhället. Genom att lyssna till bolagets intressenter blir det enklare för Vattenfall att identifiera utmaningar, möjligheter och brister kopplade till visionen om att skapa en stark och varierad europeisk energiportfölj med hållbar och ökad lönsamhet samt betydande tillväxtmöjligheter och att vara ledande inom utvecklingen av miljömässigt hållbar energiproduktion. Intressenternas synpunkter hjälper Vattenfall att bättre förstå vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka prioriteringar som måste göras. Informationen från intressenterna ger insyn på områden såsom klimatförändringen, förnybara energikällor, leveranssäkerhet, energieffektivitet och jämställdhet. Kommunikationen med intressenterna är en del av den dagliga verksamheten. Varje dag sker många möten mellan Vattenfalls medarbetare och människor som har ett intresse av bolagets verksamhet och aktiviteter. Det kan handla om personliga möten med kunder, affärspartner, regeringsrepresentanter, lokala myndigheter och företrädare för icke-statliga organisationer, dialoger med myndigheter som utfärdar tillstånd, samråd i fråga om påverkansbedömningar, möten med investerare, årsstämmor, dialoger med medarbetare och förhandlingar. Vattenfalls kommunikation med intressenterna bygger på fyra huvudprinciper: att lyssna, att fokusera på frågor istället för lösningar, att göra diskussionen med intressenterna till en del av den dagliga verksamheten och att se till att svara på den feedback som kommer från intressenterna i fråga om informationsrutiner. I Vattenfalls dialog med intressenterna involveras alla intressenter. (Se även EU19 och SO1). Exempel på Vattenfalls dialoger med intressenter under 2011 visas på sidan 7. Vattenfall Hållbarhetsredovisning

8 Styrning av hållbarhetsarbetet Relationer till intressenter Huvudgrupp Intressenter Beskrivning och egenskaper Samhället Närboende Närboende är personer som lever i närheten av Vattenfalls kraftverk och verksamheter och som direkt påverkas av bolagets aktiviteter. Det är mycket viktigt för Vattenfall att ha en öppen dialog med de närboende, eftersom de påverkar den allmänna opinionen. Vattenfall träffar de närboende vid olika möten, för att ge information och för att kunna ta hänsyn till de närboendes behov i beslutsprocessen. Medborgare Vattenfall påverkar medborgarna i alla länder där bolaget bedriver verksamhet, huvudsakligen som leverantör av el och värme, men även som arbetsgivare och skattebetalare. Vattenfall ägs av svenska staten, vilket gör de svenska medborgarna till intressenter i den meningen att de kan betraktas som indirekta ägare till bolaget. Vattenfall betalade 4,4 miljarder SEK i utdelning till svenska staten Potentiella I Vattenfalls långsiktiga affärsplanering ingår analyser av bolagets medarbetare framtida kompetensbehov. Framför allt behöver bolaget personer med teknisk bakgrund och god kommersiell kunskap för arbete inom kärnverksamheten. Men det behövs även personer med kunskap och kompetens inom områden som miljö, IT, projektledning och allmänt ledarskap. Vattenfalls företagsfilosofi och kärnvärden är grunden för företagskulturen. Det är viktigt att potentiella och befintliga medarbetare delar Vattenfalls tankesätt. Media Energifrågan ligger högt upp på mediernas agenda. Som en av de största aktörerna inom den europeiska energibranschen befinner sig Vattenfall i fokus. Nationella medier på alla marknader däribland kvällstidningar, dagstidningar, affärstidningar, radio och TV följer Vattenfalls utveckling mycket noggrant. Lokala medier har också ett stort intresse för Vattenfall, i synnerhet på de platser där bolaget bedriver verksamhet. På senare tid har intresset även ökat från internationella affärsmedier. Medierna är viktiga för Vattenfall, eftersom oberoende medier har ett stort inflytande över den allmänna opinionen. Vattenfall har en öppen och kontinuerlig dialog med viktiga medier för att hålla dem uppdaterade om utvecklingen inom bolaget, samtidigt som bolaget även kan fungera som kunnig partner och informationskälla i energirelaterade frågor. Politiker Vattenfall har en nära kontakt med politiker på lokal och nationell nivå och EU-nivå. Syftet med dessa kontakter är att öka den allmänna kunskapen om Vattenfall och energibranschen och därigenom förbättra möjligheterna till bra beslut. Relationerna är baserade på respekt, förtroende och öppenhet. Myndigheter Vattenfall har en öppen och kontinuerlig dialog med de myndigheter som är relevanta för energisektorn. Vattenfall måste förstå hur myndigheterna vill att energisektorn ska utvecklas och det ligger i bolagets intresse att öka myndigheternas kunskap om Vattenfall och motiven bakom bolagets agerande. Dialogen är baserad på öppenhet och respekt för myndigheternas tillsyn av elmarknaden. Huvudgrupp Intressenter Beskrivning och egenskaper Icke-statliga Det är viktigt att Vattenfall bygger upp relationer med olika ickestatliga organisationer, baserat på ömsesidig förståelse och respekt. organisationer Vattenfall för dialoger på EU-nivå och på nationell och lokal nivå exempelvis kring vår CCS-verksamhet (avskiljning och lagring av koldioxid) och samarbetar med internationella organisationer kring satsningar för att motverka klimatförändringen. Kunder Vattenfall har över 10 miljoner kunder på bolagets olika marknader. Vattenfall har som ambition att fortsätta att utveckla en konkurrenskraftig prispolicy. Eftersom marginalerna inom elhandeln är mycket snäva är det enda sättet att öka lönsamheten att utnyttja skalfördelar genom att öka bolagets marknadsandel. Privatkunder Vattenfall erbjuder många olika el- och värmetjänster till hushåll i Belgien, Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen och Sverige. Ett brett sortiment av lösningar med bundna priser, rörliga priser och skräddarsydda prislösningar gör att kunderna kan välja den lösning som passar bäst för dem. På många marknader finns även el med ursprungsmärkning. Vattenfall har genomfört flera förbättringar under de senaste åren. Exempelvis har man tillsatt en kundombudsman, installerat fjärravlästa mätare och infört avbrottsgarantier. I Nederländerna är vår policy kring avstängning av el och värme generösare än de lagstadgade kraven och vi har vidtagit extra åtgärder för att inte behöva stänga av försörjningen till kunder med särskilda behov. Företags- Vattenfall tillhandahåller el och värme till såväl den offentliga som den och industrikundeter. Vattenfall tillgodoser de specifika behoven för varje industriell privata sektorn och erbjuder även många olika energirelaterade tjäns- verksamhet. Köp av el kan kombineras med energilösningar och driftoch underhållstjänster, för att höja effektiviteten och minska kostnaderna. Vattenfall är en långsiktig partner i storskaliga energiprojekt. Internt Ekonomi Medarbetare Vattenfall har sammanlagt medarbetare. Arbetstagarledamöter European Works Council (EWC-Vattenfall), lokala medbestämmande- Vattenfall har arbetstagarledamöter i representationsorgan som organ, bolagsstyrelser och kommissioner. I Vattenfalls styrelse finns tre arbetstagarledamöter. Ägare (den svenska staten) Investerare För information om ägaren, se sidan om bolagsstyrning på Till denna grupp räknas obligationsplacerare som försäkringsbolag, pensionsfonder, hedgefonder och fondförvaltare och andra kreditgivare, exempelvis banker och kreditinstitut. Vattenfalls totala nettoskuld 2011 var 141 miljarder SEK. 6 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

9 Styrning av hållbarhetsarbetet Exempel på Vattenfalls dialoger med intressenter under 2011 Intressentgrupp Central nivå (koncern) Lokal nivå eller affärsenhetsnivå Samhället Kunder Internt Kontinuerlig dialog med ett brett spektrum av intressenter inom EU, exempelvis EU-institutioner, olika icke-statliga organisationer, branschföreningar och tankesmedjor. Årsstämman, som är öppen för allmänheten. Koncernövergripande mätning av varumärkets anseende. Publicering av hållbarhetsredovisningen. Koncernövergripande mätning av varumärkets anseende. Den årliga medarbetarundersökningen My Opinion. European Works Council dialog med arbetstagarledamöter. Koncernövergripande mätning av varumärkets anseende. Årlig chefskonferens med 250 chefer. Vattenfall Management Institute (utbildning). Evenemang för medarbetarna. Kontakter med berörda intressenter vid uppförande av nya anläggningar och infrastruktur, t.ex. det nya kraftverket i Moorburg, ny gasvärme i Hamburg och vindkraftparker. Rekryteringsarbete bland studenter, som sköts lokalt på utvalda universitet, högskolor och andra skolor, med specifika meddelanden för de definierade målgrupperna. Särskild tonvikt läggs vid att uppmuntra kvinnor att välja en teknisk utbildning. Mätning av kundnöjdhetsindex (se PR5). Kundevenemang. Fortsatt implementering av företagsfilosofin, kärnvärdena och uppförandekoden. Årliga individuella utvecklingssamtal mellan chefer och deras medarbetare. Diskussion kring resultaten från My Opinion och framtagning av åtgärdsplaner i alla arbetsgrupper. Intressentgrupp Central nivå (koncern) Lokal nivå eller affärsenhetsnivå Ekonomi Koncernövergripande mätning av varumärkets anseende. Årsmöte öppet för allmänheten. Kapitalmarknadsdag ett evenemang där analytiker, investerare, bankmän och ekonomijournalister samlas för en dialog med Vattenfalls högsta ledning kring bolagets strategiska inriktning. Konferenssamtal (via Internet) med investerare, kreditgivare och journalister med möjlighet att ställa frågor. Presentationer för och personliga möten med investerare Årliga genomgångar och särskilda möten med kreditvärderingsinstitut (Standard & Poor s och Moody s). Publicering av rapporter varje år och varje kvartal. Vattenfall Hållbarhetsredovisning

10 Miljö Miljö Vattenfall arbetar med många olika energikällor och produktionssätt, alla med olika miljöaspekter och utmaningar. De flesta av Vattenfalls verksamheter är strängt reglerade av lagar, föreskrifter och tillstånd på olika nivåer globalt, på EU-nivå, nationellt, regionalt och lokalt. Vattenfall anser att en god miljöprestanda är grunden för en sund affärsutveckling, som förbättrar bolagets konkurrensläge och säkrar värdet på nuvarande och framtida tillgångar. Vattenfalls viktigaste miljöaspekter Vattenfalls viktigaste miljöaspekter är bland annat resurseffektivitet, utsläpp till luft, mark och vatten, hantering av avfall och restprodukter, ansvarsfull markanvändning och biologisk mångfald. Miljömål och resultat På koncernnivå fastställer Vattenfall långsiktiga och kortsiktiga mål för minskning av koldioxidutsläppen. Den långsiktiga utvecklingen av Vattenfalls produktionsportfölj kräver betydande investeringar som koordineras på koncernnivå. Ambitionen är att minska Vattenfalls koldioxidutsläpp i enlighet med EU:s 2020-mål, vilket innebär totala utsläpp på 65 miljoner ton år 2020, jämfört med 93,7 miljoner ton år 2010, i proportion till Vattenfalls ägarandel. Miljöledningssystem Miljöpolicyn är det centrala dokumentet i Vattenfallkoncernens miljöledningssystem. Varje år kontrolleras miljöledningen på de olika affärsenheterna och Business Divisions där åtgärder kan vidtas. På koncernnivå rapporteras och sammanställs miljödata från verksamheten årligen enligt en särskild rapporteringsprocess. Dessutom rapporteras kvalitativa frågor, exempelvis generell statusutveckling, områden märkta med röd/grön flagg, incidenter och externa analyser varje kvartal. De flesta av Vattenfalls verksamheter har dessutom egna system för miljöledning varav många är certifierade som följer etablerade standarder. ISO är den vanligaste standarden för certifiering, men EMAS-registrering används också. Certifikat finns utfärdade för ungefär 50% av den installerade effekten. Vattenfalls miljöpolicy I Vattenfalls miljöpolicy, som gäller för hela koncernen, står det (utdrag): Organisationsansvar för miljöprestandan Inom miljöområdet fokuserar Vattenfalls koncernledning på strategisk utveckling, långsiktig utveckling och finansiering, ledningsprinciper och avvikelseanalyser. Utifrån målen som fastställts av koncernledningen har sedan varje enhet fullständigt ansvar för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Koncernstab Miljö hanterar och följer upp miljöfrågor inom koncernen och säkerställer att det finns en effektiv och kompetent miljöorganisation på koncernnivå. Koncernstab Miljö kontrollerar och bedömer även möjligheter och risker inom miljöområdet som är av vikt för hela Vattenfallkoncernen eller Vattenfalls varumärke. Dessutom skapar och stöder koncernstaben plattformar för kunskapsutbyte om bra arbetssätt inom Vattenfallkoncernen. Chefen för Vattenfalls koncernstab Miljö har det funktionella ansvaret för miljöfrågor enligt beskrivningen i Vattenfalls ledningssystem och är koncernens miljöledningsrepresentant. Bolagets Business Divisions och affärsenheter har egna miljöledningsrepresentanter och ofta ytterligare resurser för att hantera de specifika miljöaspekterna. Miljöriskhantering Begreppet miljörisk kan delas in i tre kategorier: (tekniska) miljörisker, juridiska och rättsliga miljörisker samt miljöförpliktelser. Varje år görs en sammanställning av bolagets miljörisker och miljöförpliktelser samt av eventuella bestämmelser och åtgärder som kan behövas ändrade koncernstaben Miljö rutinerna En viktig del av Vattenfalls vision är att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Detta betyder att: För varje energislag och varje typ av teknik ska vi sträva efter att vara bäst i klassen. Säkerhet, resultat och samarbete är grundläggande för vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att hitta moderna, rationella och miljömässigt effektiva tekniker samtidigt som vi gör en omsorgsfull utvärdering där miljö och ekonomi ska balanseras inför en investering. Vi strävar efter att öka vår användning av energislag och tekniker som ger låga utsläpp av koldioxid och andra ämnen. Vi investerar i forskning och utveckling för att förbättra energieffektiviteten i våra anläggningar, öka konkurrenskraften hos våra förnybara och koldioxidsnåla energislag, samt reducera koldioxidutsläppen från våra produktionsanläggningar. Vi tillämpar en strukturerad och systematisk metod där miljömässiga hänsyn och andra grundläggande hållbarhetsaspekter är parametrar, inklusive kravspecifikationer och mål samt uppföljning och utvärdering. Vi hanterar detta som en integrerad del i vår verksamhetsledning och för en pågående strategisk diskussion på högsta ledningsnivå. När vi väljer leverantörer och samarbetspartners ställer vi krav på företagets miljömässiga, sociala och etiska förmåga. Vi uppmuntrar våra kunder att använda energi effektivt som ett sätt att minska vår miljöpåverkan. Vattenfall hanterar miljöfrågor inom alla nivåer i organisationen. Miljöprestanda är ett verksamhetsansvar som beskrivs i Vattenfalls ledningssystem som gäller för hela Vattenfallkoncernen. för rapportering av miljörisker för att anpassa dem till rutinerna i riskhanteringsprocessen ERM (Enterprise Risk Management) och säkerställa jämförbarhet mellan alla risker som Vattenfall måste väga mot varandra. Miljöriskrapporten bygger på koncernövergripande rapporteringsstandarder i enlighet med fastställda definitioner. Analysen omfattar en allmän bedömning av miljöriskerna på Vattenfall och de senaste årens trender. Affärsenheterna ansvarar för att identifiera och rapportera miljörisker, och på så sätt skapa en sammansatt bild av koncernens miljörisker. Den årliga miljöriskrapporten presenteras inför Vattenfalls säkerhets- och riskkommitté och styrelsen. Arbetet med att kontinuerligt förebygga och kontrollera effekten av åtgärderna utförs till stor del på lokal nivå och baseras på de kunskaper och erfarenheter som finns inom Vattenfall. Förhandsplanering är ett sätt att stärka koncernens konkurrenskraft på lång sikt. Åtgärder har exempelvis genomförts för förorenade markområden och för återställande av mark efter brunkolsbrytning ökade koncernstaben Miljö dessutom fokuseringen på riskhantering genom att hjälpa riskägarna med nödvändig riskrespons. 8 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

11 Miljö Utbildning och medvetenhet Det finns datorbaserade e-kurser om viktiga miljöfrågor som alla medarbetare har tillgång till. Syftet med den koncernövergripande miljöutbildningen är att erbjuda grundläggande kunskaper och öka medvetenheten om miljö- och hållbarhetseffekterna av de olika energislagen i Vattenfalls energimix och om vad vi gör för att begränsa de negativa konsekvenserna. Alla Vattenfalls medarbetare bör ha en grundläggande förståelse för energisystemets miljöaspekter. Materialanvändning De största kvantiteterna material som används av Vattenfall är bränslen för el- och värmeproduktion. Andra stora kvantiteter material är kemikalier som huvudsakligen används för rökgasrening, exempelvis kalksten, ammoniak och urea. Förbättrad rökgasrening leder normalt till ökad användning av dessa kemikalier. Både industri- och hushållsavfall ingår också i Vattenfalls bränslemix. De används för el- och värmeproduktion, både i avfallsförbränningsanläggningar och genom samförbränning med andra bränslen. Materialanvändning (EN1) kton Kalk uttryckt i CaO Ammoniak Andra kemikalier för rökgasrening Sverige 7,5 0,8 1,0 Finland 0,1 0,0 0,0 Danmark 18,0 3,5 16,8 Tyskland 1 069,2 3,4 6,0 Polen 18,6 0,0 0,0 Belgien 0,0 0,0 0,0 Nederländerna 11,2 3,3 0,0 Storbritannien 0,0 0,0 0,0 Totalt ,6 11,0 23,8 Totalt ,5 11,8 31,6 Totalt ,6 12,3 26,9 Totalt ,3 11,0 29,1 Totalt ,5 11,3 23,7 Förbrukningen av kalk var högre 2011 än 2010 på grund av att elproduktionen i brunkolskraftverk ökade. Materialanvändning i form av avfall (EN2) Procent av bränsle som är avfall % (uran ej medräknat) Sverige 38,6 Finland 1,8 Danmark 0,0 Tyskland 3,6 Polen 0,0 Belgien 0,0 Nederländerna 0,0 Storbritannien 0,0 Totalt ,3 Totalt ,1 Totalt ,6 Totalt ,8 Totalt ,4 Energi Energieffektivitet är en huvudkomponent när det gäller resurseffektivitet. Förbättrad effektivitet i kraftverken innebär att samhällets energibehov tillgodoses, samtidigt som mindre resurser förbrukas och mindre miljöpåverkan uppstår per producerad energienhet (se även EN5-7). Energianvändning (EN3 4) Vattenfalls huvudsakliga energianvändning utgörs av bränslen. Uran används i kärnkraftverk för att producera el. Fossila bränslen (brunkol, stenkol, olja och naturgas), torv, biobränslen, masugnsgas och avfall används för att producera el och värme. El produceras även i vattenkraftverk, vindkraftverk och i liten utsträckning genom solceller. Den största indirekta energiförbrukningen är el för att driva kraftverk. Denna el tas huvudsakligen från den egna produktionen och data samlas inte in på koncernnivå. Miljöpåverkan från denna el redovisas genom redovisningen av nettoproduktionen. Andra exempel på stor indirekt energianvändning är förluster vid energiöverföring och energiförbrukning inom gruvdrift (för data avseende Energianvändning se sid 10). Energieffektiva produkter och produkter baserade på förnybar energi (EN5 7) Vattenfall hjälper privat- och företagskunder med åtgärder och expertkunskap för energieffektivisering (se PR3). Effektivitetshöjande initiativ och åtgärder genomförs inom alla Vattenfalls verksamheter. I kraftverken inriktas effektivitetsåtgärderna på både direkt och indirekt energianvändning. Det kontinuerliga förbättringsarbetet är långsiktigt och data över energibesparingarna samlas för närvarande inte in på koncernnivå. Vattenanvändning Vatten används i många av Vattenfalls verksamheter. Vid gruvbrytning leds grundvatten bort, renas och återförs till närbelägna vattendrag. I förbränningsanläggningar och kärnkraftverk används vatten för kylning. Vattenkraftverk påverkar älvarnas hydrologi. Vattenfall ser på bolagets vattenanvändning ur ett vattenbalansperspektiv och tar hänsyn till påverkan från såväl intag som utsläpp av vatten. Exempel på den påverkan som vattenanvändningen medför är temperaturförändringar och påverkan på den biologiska mångfalden i de omgivande vattendragen. Stor vikt läggs vid att uppmärksamma risker för utsläpp och läckage, exempelvis av olja, i vattendrag och förebyggande åtgärder vidtas. Användning av vatten för kylning Den största mängden kylvatten används i Vattenfalls kärnkraftverk i Sverige och Tyskland och det mesta av vattnet tas från havet. Temperaturökningen som orsakas av utsläpp av kylvatten kontrolleras och hålls inom bestämda gränser för varje anläggning. Sett ur ett miljöperspektiv överstiger fördelarna med effektiv kylning den temperaturökning som sker genom utsläpp av kylvatten i ett stort vattendrag. Kraftverk som ligger inne i landet använder kyltorn och därigenom betydligt mindre vatten. Till exempel använder Vattenfalls brunkolseldade kraftverk toppmoderna industriella kylsystem med kyltorn och slutna kylkretsar och har en vattenförbrukning som vanligtvis underskrider 2 m 3 /MWh. Användning av vatten vid brunkolsbrytning De vattenkällor som i största grad påverkas av uttag av vatten är de som ligger runt Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland: Jänschwalde, Cottbus-Nord, Welzow-Süd, Nochten och Reichwalde (för närvarande sker ingen brytning i Reichwalde). Under 2011 avlägsnades ungefär 397 miljoner m 3 grundvatten för att möjliggöra brytningen. Det avlägsnade grundvattnet renas och används för att täcka behovet av sötvatten i de intilliggande brunkolseldade kraftverken, vilket innebär att andra vattenkällor inte behöver utnyttjas. Vattenfalls behov av vatten ligger dock långt under den mängd grundvatten som avlägsnas och det överblivna renade grundvattnet görs därför tillgängligt för intilliggande kommuner och industrier. Trots att Vattenfall och de omgivande kommunerna och industrierna använder sig av vattnet, återgår det mesta av det renade grundvattnet till floder och sjöar. Så kallade eko-vatteninlopp används för att förhindra att skyddade floder och vattendrag runt gruvorna torkar ut på grund av de sänkta grundvattennivåerna under brytningen. Ungefär en fjärdedel av det avlägsnade vattnet används för detta ändamål. För att ytterligare begränsa den påverkan som sänkningen av grundvattennivån har på miljön när dagbrotten dräneras, har Vattenfall Hållbarhetsredovisning

12 Miljö Total användning av bränsle per år % 100 Elproduktionsblandning per år % 100 Värmeproduktionsblandning per år % TWh Brunkol Stenkol 68,9 63,6 66,2 66,1 58,5 Gas 39,2 37,3 36,9 38,2 33,8 Torv 1,1 1,3 1,4 1,6 1,1 Avfall, ej biogent 2,0 2,2 2,0 2,6 2,8 Biobränsle och biogent avfall 7,7 8,1 8,2 11,7 11,8 Övrigt bränsle, inkl. olja 6,0 6,3 5,7 6,9 5,3 Totalt Uran, ton Användningen av stenkol har minskat i Danmark eftersom anläggningar har tagits ur drift TWh Brunkol 53,6 51,5 50,3 51,4 53,0 Stenkol 21,9 19,7 20,8 19,7 17,6 Gas 14,7 13,9 13,7 13,9 12,6 Torv 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 Avfall, ej biogent 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 Biobränsle och biogent avfall 1,1 1,2 1,1 2,2 2,3 Vattenkraft 30,9 33,8 31,7 32,4 32,0 Vind- och solkraft 1,8 2,1 2,0 2,5 3,7 Kärnkraft 51,5 46,2 41,5 43,6 42,5 Övrigt bränsle, inkl. olja 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 Total produktion exkl. pumpkraftverk TWh Brunkol 4,9 5,1 5,3 6,1 5,6 Stenkol 20,1 19,9 20,8 22,6 19,7 Gas 9,2 9,6 9,7 11,7 9,7 Torv 0,8 0,8 0,9 1,0 0,7 Avfall, ej biogent 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 Biobränsle och biogent avfall 4,1 4,5 4,3 5,6 5,2 Övrigt bränsle, inkl. olja 1,1 1,0 1,0 1,4 1,0 Totalt 40,8 41,7 42,8 49,3 42,8 Total användning av bränsle per land % 100 Elproduktionsblandning per land % 100 Värmeproduktionsblandning per land % SE FI DK DE PO NE BE UK TWh SE FI DK DE PL NL BE UK Totalt 4,4 1,8 15, ,1 32,7 0,0 0,0 0 SE FI DK DE PO NE BE UK TWh SE FI DK DE PL NL BE UK Total produktion exkl. pumpkraftverk 75,3 0,6 6,1 63,9 3,8 14,0 0,01 1,2 0 SE FI DK DE PO NE BE DK TWh SE FI DK DE PL NL BE UK Total produktion 3,6 1,2 4,8 18,6 10,8 3,9 0,0 0,0 10 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

13 Miljö teknik med tätväggar utvecklats av Vattenfall. Inflöden från vattendrag, dalgångar och våtmarker spärras av genom tätväggar under jord längs dagbrottets kant. Totalt intag och utsläpp av vatten (EN8, EN21) Vattenfall har genomfört en noggrann analys för att fastställa de största flödena och den största påverkan från koncernens vattenanvändning. Denna analys har resulterat i rapporteringen av tio vattenparametrar, som gäller både intag och utsläpp av vatten. Miljoner m 3 Havsvatten Ytvattentäkt (sötvatten) Grundvatten 423 Köpt vatten 26 Totalt Kylvatten till hav Kylvatten till ytvattentäkt (sötvatten) Renat avloppsvatten till vattendrag 21 Rent vatten till vattendrag 377 Avdunstning 113 Sålt processvatten 36 Totalt Det mesta av vattenintaget används för kylning. Den största andelen tas från öppna havet och återbördas till havet. Intaget och utsläppet behöver inte få exakt samma värde eftersom mindre flöden inte tas med. Påverkan på vattenkällor och biotoper (EN9, EN25) På grund av Vattenfalls många olika verksamheter och stora antal anläggningar hanteras information om vattenkällor, skyddsstatus och vattendrags biologiska mångfald lokalt, eftersom detta blir mest effektivt. Informationen samlas därför inte in på koncernnivå, men vattenanvändningen och de viktigaste källorna beskrivs generellt och med exempel under Vattenanvändning ovan. Markanvändning och biologisk mångfald Vattenfalls verksamheter, med stora kraftverk, dammar, dagbrott, vindkraftparker och elnät, påverkar ofrånkomligen landskapet, både fysiskt och visuellt. De påverkade områdena har olika grad av biologisk mångfald och processerna och åtgärderna för att bevara mångfalden skiljer sig därför åt. Innan nya byggnadsarbeten eller större ombyggnader påbörjas genomförs alltid en bedömning av projektets miljöpåverkan, vilket innefattar dess påverkan på den biologiska mångfalden. Vattenfall strävar efter att harmonisera anläggningarna med landskapet och miljön och lägger stor vikt vid att skydda flora och fauna i det omgivande området. Detta är dessutom ofta ett krav för att tillsynsmyndigheterna ska bevilja de tillstånd som krävs för att driva kraftverk. Vattenfall följer väletablerade rutiner för ansökan om tillstånd och skydd av den biologiska mångfalden i samarbete med nationella och regionala myndigheter. Markanvändning i skyddade områden (EN11) Vattenfalls markanvändning består till största delen av kraftledningskorridorer, kraftverk i synnerhet vattenkraftverk och brunkolsbrytning i Tyskland. På grund av Vattenfalls många olika verksamheter och stora antal anläggningar hanteras information om skyddsstatus och biologisk mångfald för anläggningarna lokalt. Informationen samlas därför inte in på koncernnivå. Beskrivning av påverkan på den biologiska mångfalden och hur denna skyddas och hanteras (EN12 14, EU13) Markanvändning för brunkolsbrytning Vattenfalls brunkolsbrytning i Lausitz i Tyskland utförs i dagbrott som kräver stora markområden. Påverkan på landskapet är betydande när dagbrottet är öppet, men brytning och återställning av området är två faser av samma verksamhet. Planeringen av återställningen startar redan under brytningens tidigaste planeringsstadier. Myndigheternas och näringslivets intressen, precis som det lokala samhällets intressen, tas i beaktande tidigt i planeringen och påverkade intressenter bjuds in att ta del i processen (se även SO1, EU20, EU22). All mark som används för brytning av brunkol i dagbrott är köpt av Vattenfall. Samarbete med potentiella framtida markanvändare och lokala intressenter ger en stabil grund för en produktiv användning av marken när brytningen är klar. Återställningsprogrammen siktar mot ett naturligt landskap som liknar det som fanns innan gruvdriften påbörjades. Målet är att möjliggöra en hållbar jordbruksverksamhet, skogsvård och vattenhushållning i de tidigare gruvområdena, samtidigt som man strävar efter en önskvärd biologisk mångfald, ett harmoniskt landskap och möjligheter till friluftsliv. Faktorer som är avgörande för det nya landskapet är jordkvaliteten, fördelningen mellan land och vatten och topografin. Sjöar planeras in i det nya landskapet som ska uppstå efter brytningen. Under den tid som Vattenfalls fem brunkolsgruvor i Tyskland har varit i drift har 176,6 km 2 mark använts. Markanvändningen 2011 var 4,77 km 2 (5,28 km ). Stora jordmassor behöver flyttas för att möjliggöra brytningen av brunkol i dagbrott. Under 2011 flyttades totalt 414,7 miljoner m 3 jordmassor (406 miljoner m ), huvudsakligen sand, för att bryta 59 miljoner ton brunkol (57 miljoner ton 2010). Totalt 3,75 km 2 (5,2 km ) återställdes, av vilka 1,15 km 2 har blivit skogsmark och 1,2 km 2 jordbruksmark. Markanvändning och biologisk mångfald kring kraftledningskorridorer Elnäten påverkar också stora markområden. I synnerhet transmissions- och distributionsluftledningar kräver betydande markarealer. Längden på stam- och distributionsnäten ger en uppfattning om hur stora områden som används. Den sammanlagda längden på Vattenfalls lokala och regionala distributionsnät är km. I städerna Berlin och Hamburg är näten huvudsakligen nedgrävda. Kraftledningar är ett potentiellt hot mot fåglar. Vattenfall vidtar åtgärder för att minska denna risk genom att förse kraftledningarna med anordningar som förhindrar att fåglar flyger in i dem. I vissa fall har kraftledningskorridorerna emellertid en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. I Sverige visar studier att många sällsynta arter har hittat en tillflyktsort kring luftledningar, tack vare den regelbundna röjningen. Delar av Vattenfalls svenska kraftledningskorridorer har utsetts till Natura områden och är tillflyktsort för sällsynta och rödlistade arter. Det innebär att dessa områden är värdefulla naturliga habitat som ska bevaras med hjälp och stöd av EU, för att skydda den biologiska mångfalden. Markanvändning för kraftverk Vattenfalls verksamheter, med stora kraftverk, dammar, dagbrott, vindkraftparker och elnät, påverkar ofrånkomligen landskapet, både fysiskt och visuellt. De påverkade områdena har olika grad av biologisk mångfald och processerna och åtgärderna för att bevara mångfalden skiljer sig därför åt. Störst påverkan har de stora dammarna för reglering av älvarna i Sverige, som omfattar såväl naturliga sjöar som översvämmad mark. Dammarna rymmer ungefär miljoner m 3 vatten och täcker ett område på ungefär 640 km 2. Lagringen varierar i längd från noll till åtskilliga år. Spannet inom vilket vattennivån får variera är fastställt i vattenrättigheterna och avvikelserna ligger mellan 0 och 34 meter, beroende på damm. Vattenfall har upprättat ett antal skyddade områden längs Lule älv i Sverige. Bolagets ansvar för dessa områden består i att göra inventeringar, bevara dem på lång sikt, förbättra deras naturliga tillgångar och presentera dem för besökare. Fisktrappor för lax och öring har byggts i vissa av de reglerade älvar där lekplatserna ligger uppströms om kraftverken. Varje år planterar Vattenfall ut 2 miljoner fiskar i älvar och strömmar. I Tyskland öppnades Europas största fisktrappa Den kommer att Vattenfall Hållbarhetsredovisning

14 Miljö hjälpa till att återskapa beståndet av den nästan försvunna atlantiska stören i floden Elbe. De stora dammarnas påverkan när det gäller reglering av älvarna i Sverige följs upp vart tredje år med hjälp av biotopmetoden som är ett bedömningsverktyg för att kvantifiera mark- och vattenanvändningens påverkan på den biologiska mångfalden. Påverkansbedömningar för Vattenfalls nordiska produktion beskrivs i miljövarudeklarationer (som kan hittas på För påverkan i leverantörsledet, se HR2 på sidan 21. I Sverige startades ett pilotprojekt 2009 där miljövärden studeras i närheten av utvalda vattenkraftverk. Studien kommer att utgöra grunden för bedömning av olika tekniska lösningars påverkan när vattenkraftverk ska byggas om, förbättras eller byggas ut. Miljöinventeringar i ett tidigt skede gör att hänsyn kan tas till de observerade miljövärdena när olika tekniker analyseras. Utsläpp Den del av Vattenfalls verksamhet som har störst miljöpåverkan är koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen inom energiproduktion. Andra betydande utsläpp från Vattenfalls verksamheter är svaveldioxid (SO 2 ), kväveoxider (NO X ) och partiklar. Dessa utsläpp reduceras i betydande grad genom rökgasrening. Små mängder dikväveoxid (N 2 O) och metan (CH 4 ) bildas vid all förbränning av bränsle. Svavelhexafluorid (SF 6 ) används fortfarande i viss elektrisk utrustning. Vattenfall strävar efter att minska utsläppen i så hög grad som möjligt genom att använda avancerad teknik för att hålla utsläppen under de nivåer som krävs enligt nationella och regionala riktlinjer. Ambitionen är att minska Vattenfalls koldioxidutsläpp i enlighet med EU:s 2020-mål, vilket innebär totala utsläpp på 65 miljoner ton år 2020, jämfört med 93,7 miljoner ton år 2010, ställt i proportion till Vattenfalls ägarandel. Det långsiktiga målet är en minskning med 50% av specifika koldioxidutsläpp till år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Externa förhållanden Utsläppen är beroende av väderförhållandena och den ekonomiska utvecklingen. Under kalla vintrar är behovet av värme och el större, vilket resulterar i ökad produktion och därigenom mer utsläpp. Under mycket torra år, när det finns mindre vattenkraft att tillgå, ökar produktionen från andra energikällor, exempelvis fossilbaserade. Detta är även fallet när kärnkraftverk inte är i drift. Därför är det svårt att följa kortsiktiga trender i utsläppen. Växthusgasutsläpp (EN16 17) Det dominerande utsläppet av växthusgaser består av direkta koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion. De direkta utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid och direkta utsläpp från andra verksamheter än el- och värmeproduktion uppgår till ungefär 1 miljon ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ungefär 1% av de redovisade koldioxidutsläppen. Indirekta utsläpp från bränsletransport och affärsresor står för mindre än 0,5% av de totala utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från elanvändning ( scope 2 enligt Greenhouse Gas Protocol) ingår i data för de direkta utsläppen, eftersom större delen av den el som används kommer från Vattenfalls egen produktion. Koldioxidutsläpp per år (totalt och specifika, sammanställning) 1 Miljoner ton gco 2 /kwh TWh CO 2 miljoner ton 2 92,5 88,9 88,1 89,2 86,7 CO 2 g/kwh De absoluta koldioxidutsläppen har minskat på grund av lägre produktion, framför allt användningen av stenkol i Danmark (block har tagits ur drift) De specifika koldioxidutsläppen har ökat något på grund av att värmeproduktionen har minskat. 1) Specifikt utsläpp, se beskrivning av beräkningsmetod 2) Data sammanställs i enlighet med Greenhouse Gas Protocol där det fastställs att data ska uppdateras retroaktivt. Det innebär att utsläpp från sålda tillgångar inte ingår i den historiska redovisningen. De absoluta koldioxidutsläppen från portföljen, där utsläpp från sålda tillgångar har inkluderats, uppgick till 91,5 miljoner ton Totala koldioxidutsläpp per land Miljoner ton 67, SE FI DK DE PO NE SE FI DK DE PL NL CO 2 el 3 0,09 0,04 2,3 64,8 1,9 7,0 CO 2 värme 3 0,3 0,2 2,0 3,0 3,9 1,1 3) Uppdelningen av koldioxid mellan el- och värmeproduktion är baserad på nationella metoder. Specifika koldioxidutsläpp per land 4 CO 2 g/kwh SE FI DK DE PO NE SE FI DK DE PL NL CO 2 el 1,2 64, CO 2 värme 85, ) Uppdelningen av koldioxid mellan el- och värmeproduktion är baserad på nationella metoder. Metod för beräkning av specifika utsläpp Utsläpp (totalt) = Specifika utsläpp Produktion (el+värme) 12 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

15 Miljö Specifika koldioxidutsläpp 1 CO 2 g/kwh Uppskattade utsläpp Uppmätta utsläpp ) Historiska data för Nuon före 2003 baseras på en uppskattning av en konstant marknadsandel. Utsläppen från hela energibranschen i Nederländerna har använts för att uppskatta Vattenfalls totala utsläpp, omräknat enligt föreskrifterna från Greenhouse Gas Protocol. Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser (EN18) Vattenfall är engagerat i ett antal både små- och storskaliga satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland åtgärderna och investeringarna för att minska utsläppen kan nämnas ökad produktion från förnybara energikällor, användning av CCS-teknik (avskiljning och lagring av koldioxid) i koleldade kraftverk och effekthöjning i kärnkraften. Dessutom görs effektivitetsförbättringar av befintlig teknik, vilket leder till minskade utsläpp per producerad enhet el och värme. Vattenfall har även ett omfattande FoU-program som stöder utvecklingen av nya förnybara energikällor, liksom bättre utnyttjande av befintliga. NO X, SO 2 och andra utsläpp till luft (EN20) Övriga utsläpp till luft utgörs av svaveldioxid (SO 2 ), kväveoxider (NO X ) och partiklar. Dessa utsläpp har dock minskat under de senaste decennierna på grund av moderniserade produktionsanläggningar och installation av rökgasreningsutrustning. Totala utsläpp av NO X, SO 2 och partiklar Absoluta utsläpp, kton 2 SE FI DK DE PL NL NO X el 0,1 0,1 0,6 44,5 3,3 3,3 NO X värme 0,7 0,7 0,5 1,7 6,9 1,1 SO 2 el 0,1 0,03 0,2 49,0 5,5 1,3 SO 2 värme 0,4 0,2 0,3 1,3 11,5 0,01 Partiklar el 0,0 0,0 0,1 1,3 0,3 0,1 Partiklar värme 3,7 0,05 0,08 0,03 0,6 0,0 2) Uppdelningen av utsläppen mellan el- och värmeproduktion är baserad på nationella metoder. Specifika utsläpp av NO X g/kwh 1,00 0,75 0,50 0,25 0 SE FI DK DE PO NE Specific emissions, g/kwh 3 SE FI DK DE PL NL NO X el 0,002 0,2 0,1 0,7 0,9 0,2 NO X värme 0,2 0,5 0,1 0,1 0,6 0,3 3) Uppdelningen av utsläppen mellan el- och värmeproduktion är baserad på nationella metoder. Specifika utsläpp av SO 2 g/kwh 2,00 1,50 1,00 0,50 0 SE FI DK DE PO NE Specifika utsläpp, g/kwh 4 SE FI DK DE PL NL SO 2 el 0,001 0,05 0,03 0,8 1,5 0,09 SO 2 värme 0,1 0,2 0,05 0,07 1,06 0,003 4) Uppdelningen av utsläppen mellan el- och värmeproduktion är baserad på nationella metoder. Specifika utsläpp av NO X och SO 2 per år, genomsnitt för el och värme g/kwh 0,40 0,30 0,20 0, Specifika utsläpp 5, NO X 0,319 0,299 0,303 0,312 0,306 SO 2 0,369 0,348 0,356 0,341 0,336 5) De specifika utsläppen av SO 2 och NO X minskade något, vilket främst beror på att rökgasreningsteknik har installerats på våra polska anläggningar. 6) Specifikt utsläpp, se beskrivning av beräkningsmetod Vattenfall Hållbarhetsredovisning

16 Miljö Avfall, restprodukter och spill Vattenfalls verksamheter ger upphov till olika typer av avfall och restprodukter. I kärnkraftverk bildas radioaktivt avfall. Förbränning av fasta bränslen som stenkol, brunkol, biobränsle och avfall genererar aska och mineralrestprodukter, exempelvis gips, som kan återanvändas. Avfallshantering På grund av skillnader i de nationella lagstiftningarna faller en del av den aska som bildas i Vattenfalls kraftverk under avfallslagstiftningen. Vattenfall strävar efter att göra det möjligt att återanvända askan genom att tillämpa kvalitets- och miljöstandarder. Farligt avfall hanteras i enlighet med tillstånd och föreskrifter. Avfall från uppförande och nedmontering av kraftverk, distributionsnät etc. hanteras enligt respektive nationell lagstiftning. Vattenfall försöker stimulera återanvändning och återvinning av byggavfall. Mängden avfall varierar från år till år beroende på typen av drift, pågående byggnadsarbeten etc. Det mesta avfallet från Vattenfalls administrativa kontor, som papper etc., återvinns. IT-avfall hanteras lokalt av företaget som sålt utrustningen eller av specialistföretag. Återanvändning av avfall, aska och mineralrestprodukter Vid förbränning av fasta bränslen och rening av rökgaser bildas stora mängder aska och gips, som räknas som restprodukter. När aska och restprodukter ersätter andra material leder det till mindre förbrukning av nya resurser. Återvinningen minskar även i betydande grad mängden aska som behöver deponeras. Större delen av den aska och de mineralrestprodukter som kommer från Vattenfalls anläggningar återanvänds och ökad användning uppmuntras. Studier visar att riskerna som är förknippade med att använda aska som byggnadsmaterial är mycket små. Vattenfall bedriver forskning tillsammans med byggnadsindustrin för att öka användningen av aska. De viktigaste restprodukterna är aska från anläggningar som eldas med brunkol och stenkol och gips från rökgasavsvavling. Gipset säljs till gips- och cementindustrin i Europa. Aska från brunkolseldade kraftverk används huvudsakligen för att återställa landskap efter brytning i dagbrott. Aska från Vattenfalls stenkolsförbränning i Tyskland, Polen och Danmark används inom byggnadsindustrin och för vägbyggen. Hanteringen av aska från avfallsförbränning är strängt reglerad. Askan återanvänds i största möjliga utsträckning och mindre delar med högt metallinnehåll deponeras på särskilt avsedda platser. Flygaska från avfallsförbränningsanläggningen i Uppsala skickas till Langøya i Norge för återanvändning som fyllnadsmaterial. Radioaktivt avfall Vattenfall har kärnkraftverk i Sverige och Tyskland. Det ligger på operatörens ansvar att ha tillförlitliga och godtagbara lösningar för hantering av kärnavfallet. Högaktivt radioaktivt avfall med lång livslängd, som huvudsakligen består av använt kärnbränsle, måste skyddas noggrant under hantering och transport. Det tar ungefär år för radioaktiviteten att sjunka till en nivå som motsvarar den i uranmalmen som bränslet ursprungligen kommer ifrån. Vattenfall stöder forskning och utveckling för att hitta slutförvaringslösningar för radioaktivt avfall, en process som utförs enligt olika tidsplaner i Sverige och Tyskland. I Sverige har Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) utvecklat en lösning för slutförvar av använt kärnbränsle. SKB ägs gemensamt av Sveriges kärnkraftsbolag. Under 2009 valde SKB en plats nära Forsmarks kärnkraftverk, i Östhammars kommun, som den mest lämpade platsen för slutförvaring. Under 2011 ansökte SKB om de tillstånd som behövdes för slutförvaret i enlighet med lagen om kärnteknisk verksamhet. Man ansökte även om tillstånd för mellanlagret, inkapslingsanläggningen och slutförvaret i enlighet med den svenska miljöbalken. Tidigast 2020 kan det första använda kärnbränslet placeras i slutförvar. Under tiden förvaras allt använt kärnbränsle i Sverige i vattenbassänger 30 meter under jord i ett centralt mellanlager i Oskarshamns kommun. Svenskt radioaktivt driftavfall lagras i ett slutförvar (SFR) som också ligger nära Forsmarks kärnkraftverk. I Tyskland undersöks planer på att skapa två slutförvar, båda i djupa geologiska formationer. Efter inledande studier har möjligheten att använda en saltformation nära Gorleben för högaktivt avfall undersökts. Undersökningen har dock ännu inte slutförts. Gorleben valdes ut bland mer än 140 saltformationer under 1970-talet. För Gorleben (eller andra förvar i saltformationer) har grundläggande teknik och verktyg redan utvecklats. I Tyskland finns mellanlagren vid kärnkraftverken och sköts av kärnkraftsbolagen. För låg- och medelaktivt avfall med försumbar värmeutveckling är den tidigare järngruvan i Konrad fullt licensierad och under byggande. Verksamheten beräknas starta Kostnaderna för slutförvaring av det radioaktiva avfallet från dagens kärnkraftsproduktion betalas redan idag. Detta eftersom en stor del av kostnaderna för slutförvaringen av högaktivt radioaktivt avfall kommer att uppstå många år efter att produktionen har upphört. I Sverige betalar kärnkraftsbolagen kontinuerligt avgifter till en statlig fond (Kärnavfallsfonden), som ska täcka alla kostnader i samband med hantering och förvar av avfall och demontering av kärnkraftsreaktorer. I Tyskland ska kostnaderna för slutförvaring av kärnavfallet bäras av de operatörer som producerar det radioaktiva avfallet. Normalt byggs medel upp för att täcka kostnaderna för hantering av kärnavfall och avveckling. Dessa medel stannar kvar inom kärnkraftsindustrin, det vill säga i energibolagen. De avsatta medlen redovisas i företagens respektive årsbokslut (se även EU9). 14 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

17 Miljö Avfall och mineralrestprodukter (EN22) Behandling av avfall 1 Farligt avfall exkl. radioaktiva ämnen 2 Ofarligt avfall kton Återvunnet Deponerat Återvunnet Deponerat Sverige 9,7 1,2 8,3 0,7 Finland 0,4 0,1 0,7 0,2 Danmark 3,6 4,8 2,9 0,3 Tyskland , ,5 Polen 0,0 0,3 10,0 1,3 Nederländerna 0,0 2,2 0,0 17,5 Storbritannien 0,0 0,0 0,0 0,0 Belgien 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt , ,5 Totalt , ,2 Totalt ,2 35, ,0 Totalt ,0 20, ,0 Totalt ,9 17, ,3 1) Totalsummorna är exklusive Nederländerna. 2) Till farligt avfall räknas flygaska från avfallsförbränning. Restprodukter kton Flygaska Bottenaska från ugn Aska Slagg från från biobränsle avfallsförbränning Gips Övriga restprodukter Sverige 3,9 1,9 40,3 54,3 1,2 8,1 Finland 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 Danmark ,7 14,0 0,0 49,1 41,8 Tyskland , ,6 Polen ,3 0,0 0,0 22,2 0,0 Nederländerna Storbritannien Belgien Totalt , ,6 Totalt Totalt , ,2 Totalt , ,3 Totalt , ,1 Övriga restprodukter består huvudsakligen av andra avsvavlingsprodukter än gips. Radioaktivt avfall Radioaktivt avfall Låg- och medelaktivt radioaktivt driftsavfall (m 3 ) Härdkomponenter (ton) Använt Använt kärnbränsle kärnbränsle uttagna ursprungligt bränsle - uraninnehåll element (ton) (ton) 1 Sverige Tyskland Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt ) Ursprungligt uraninnehåll i uttagna bränsleelement. Spill och kontaminering (EN23) Risken för spill och annan kontaminering kontrolleras, övervakas och förebyggs lokalt. Incidenter som skulle kunna resultera i betydande miljöpåverkan, som spill, läckage och kontaminering, rapporteras enligt Vattenfalls incident- och krishanteringsramverk (ICM), se EU21. Kända kontaminerade platser har identifierats och undersökts. Åtgärder för att återställa sådan mark vidtas när så är nödvändigt och i dialog med myndigheterna. Kontrollprogram har tagits fram. Planen för att ta hand om förorenad mark fortskrider enligt tidtabellen Elektromagnetiska fält (EMF) Vattenfall uppfyller rekommenderade och lagstadgade riktlinjer rörande elektromagnetiska fält. Uppfyllande av koder, avtal och regelverk Vattenfall har anslutit sig till FN-initiativet Global Compact, som är det underliggande ramverket för Vattenfalls hela hållbarhetsarbete och därför har en mycket stor betydelse. Miljölagar fungerar som ett viktigt ramverk för Vattenfalls verksamheter och många olika rättsliga instrument inom detta område är relevanta för Vattenfall. Böter och incidenter (EN28) Vattenfall har en koncernövergripande organisation för incident- och krishantering (ICM Incident and Crisis Management). Se EU21 för närmare information. Miljöincidenter och hantering av böter regleras enligt Vattenfalls miljöpolicy, som anger att Vattenfall ska uppfylla befintliga lagar, föreskrifter och tillstånd och vidta förebyggande och/eller avhjälpande åtgärder för att minska miljöpåverkan och på förhand göra bedömningar av miljöpåverkan från nya aktiviteter. När olyckor inträffar agerar Vattenfall för att minska skadorna, reparera de skador som uppstått och vidta förebyggande åtgärder för att förhindra framtida incidenter. Vattenfall Hållbarhetsredovisning

18 Samhälle Samhälle Medarbetare Vattenfalls medarbetare är grundförutsättningen för bolagets framgång. Deras kunskap, kvalifikationer och yrkesskicklighet är en mycket värdefull tillgång. I framtiden kommer en avgörande framgångsfaktor för Vattenfall vara att ha personer med rätt kompetens. Därför strävar Vattenfall efter att skapa en företagskultur och arbetsmiljö som lockar till sig, utvecklar och behåller människor med ledande kompetens och som uppmuntrar till topprestationer. Vattenfalls kärnvärden säkerhet, resultat och samarbete, som nyligen infördes inom bolaget, är ett stöd i detta arbete. För att se till att kärnvärdena tillämpas i det dagliga arbetet genomförs gemensamma insatser och stödaktiviteter, exempelvis arbete med säkerhetskultur och samtal om prestationer (se även LA12). Vattenfall har anslutit sig till FN-initiativet Global Compact och har därmed åtagit sig att uppfylla de principer beträffande arbetsförhållanden som fastställs där. Principerna baseras på internationella regelverk, exempelvis ILO:s kärnkonventioner och OECD:s utvecklingsriktlinjer för multinationella bolag. Human Resources Policy Vattenfalls Human Resource (HR)-policy beskriver koncernens inställning inom sex områden: Regelefterlevnad och processer, kärnvärden och företagskultur, ledarskap, kompetensutveckling, kompensationer och belöningar samt organisationsstruktur. Kortfattat anger policyn att koncernstaben Human Resources skapar värde genom att locka till sig medarbetare med rätt kompetens och prestationsnivå utveckla medarbetarnas prestationer på ett effektivt sätt behålla de medarbetare som behövs för att uppnå de strategiska målen. Policyn kompletteras av kärnvärdena säkerhet, resultat och samarbete som ger ytterligare vägledning. I policyn anges även att koncernstaben Human Resources aktivt ska driva och stödja utvecklingen av Vattenfalls organisation och bidra till att koncernens affärsmål uppnås. Mål och resultat inom personalområdet Vattenfalls årliga medarbetarundersökning My Opinion mäter flera olika aspekter som återspeglar Vattenfalls företagskultur och arbetsmiljö. Totalt deltog 76% av medarbetarna i undersökningen My Opinion Det innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Ambitionen är att minst lika många medarbetare, helst fler, ska delta i kommande undersökningar. Vattenfalls mål att vara en mycket attraktiv och relevant arbetsgivare följs upp genom mätningar av medarbetarnas engagemang låg mätvärdet för medarbetarnas engagemang på 65%, vilket med tanke på den omorganisation som nyligen genomfördes är relativt stabilt jämfört med föregående år (66%). Målvärden för det totala genomsnittet (genomsnittet för alla frågor i undersökningen som besvaras positivt) ingår i koncernens och de enskilda affärsenheternas affärsplaner. Dessutom mäter Vattenfall hur attraktivt bolaget är bland teknikstuderande genom att använda sig av externa referenspunkter, exempelvis employer branding-företaget Universums ranking av arbetsgivare. Mätningarna är inriktade på Vattenfalls tre huvudmarknader: 2011 hamnade Vattenfall på femte plats bland teknikstuderande i Sverige, på 27:e plats i Tyskland och på 80:e plats i Nederländerna med varumärket Nuon. Organisationsansvar Koncernstaben Human Resources stöder verksamheten och ger råd om strategisk utveckling och utförande. Målet är att verksamheten i så hög grad som möjligt ska kunna samarbeta effektivt över nationella gränser. Koncernstaben Human Resources har det funktionella ansvaret för personalfrågorna inom Vattenfall och kan ge experthjälp inom olika frågor som är viktiga för bolaget. Chefen för koncernstab Human Resources är även vice verkställande direktör och ingår i koncernledningen. Koncernstaben Human Resources fokuserar på kontinuerlig förbättring och värdeskapande genom att tillhandahålla verktyg och utveckla resultatinriktade program inom bland annat talanghantering, organisationsutveckling och organisationsförändringar, för att nämna några exempel. Dessutom strävar koncernstaben efter enhetlighet och förenkling när det gäller de rättsliga aspekterna av personalfrågor genom att bland annat utarbeta koncernövergripande riktlinjer med minimala lokala skillnader. Rekrytering Under det kommande decenniet kommer demografiska förändringar att leda till ökad konkurrens om potentiella medarbetare, samtidigt som många av bolagets medarbetare närmar sig pensionsåldern. I kombination med Vattenfalls långsiktiga planer på tillväxt och stora investeringar leder detta till omfattande rekryteringsbehov och det gör förmågan att locka till sig, behålla och utveckla rätt kompetens till en avgörande framgångsfaktor. Marknadsorienterade löner och förmåner inklusive resultatbaserad kompensation är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vattenfall erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner och strävar efter att vara en arbetsgivare som belönar goda prestationer, upptäcker potential och använder flexibla lösningar för att underlätta medarbetarnas arbete. Därför erbjuder Vattenfall individuella och differentierade löner med fokus på prestationer och potential. Vattenfalls medarbetare jobbar ofta internationellt och antalet medarbetare som är stationerade utomlands ökar hela tiden. Med tanke på bolagets internationella verksamheter blir det allt viktigare med rörlighet över nationsgränserna. 16 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

19 Samhälle Personalstyrka (LA1, EU17) Total personalstyrka (den 31 december) Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Sverige Danmark Finland Polen Tyskland Nederländerna Storbritannien Frankrike Belgien Serbien Totalt ) Inom Vattenfall finns inga personalkategorier definierade och informationen är därför inte uppdelad på olika kategorier. Uppdelningen visar var varje enskild individ är anställd. Minskningen av det totala antalet anställda beror främst på avyttring av verksamheter i Polen och Belgien samt naturlig avgång. Underentreprenörer Entreprenörer används exempelvis vid underhåll och omladdning av kärnkraftverk, för det löpande arbetet och för att temporärt fylla kompetensluckor. Dessa entreprenörskontrakt hanteras lokalt och statistik samlas inte in på koncernnivå. Vattenfall följer inte upp hur stor andel av arbetet som utförs av arbetstagare som juridiskt sett betraktas som egna företagare. Lärlingar och säsongsarbetare tas in vid behov. Konsulter används både för att få tillgång till extra kompetens och under toppar i arbetsbelastningen. Personalomsättning (LA2) Personalomsättning 1, % (extern rekrytering/extern avgång) Sverige (inklusive övriga länder) 7,3 6,5 Danmark 13,5 4,5 Finland 8,7 5,2 Tyskland 2,0 0,9 Polen 4,0 6,4 Storbritannien 6,9 9,1 Nederländerna 7,9 10 1) Personalomsättningen är baserad på antalet medarbetare med fast anställning som lämnade Vattenfallkoncernen på egen begäran. Uppgifter om personalomsättningen uppdelat på kön eller ålder samlas inte in på koncernnivå. Information om genomsnittlig anställningstid finns inte tillgänglig. Processer för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft (EU14, EU15) Att trygga tillgången på kompetent arbetskraft är en av de viktigaste personalfrågorna. Under de kommande fem åren kommer 7% av Vattenfalls medarbetare att gå i pension, och inom tio år kommer 22,5% av medarbetarna att gå i pension, vilket innebär att bolaget måste locka till sig, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Talanghanteringsprocesserna på Vattenfall baseras på strategier och koncernövergripande processer vars syfte är att locka till sig, utveckla och behålla den kompetens som bolaget behöver för att kunna ta sig an framtida utmaningar. I processerna ingår kompetensplanering, ledningsplanering, ledarskapsutveckling och gränsöverskridande rörlighet (se även Utbildning på sidan 18). Vattenfall har ett internt jobbtorg där alla lediga tjänster inom koncernen utannonseras. Det innebär att koncernen har ett gemensamt globalt system som ger många möjligheter att söka jobb över geografiska gränser och funktionsgränser. Dessutom utvecklar Vattenfall strategier och verktyg för verksamheten i syfte att främja gränsöverskridande rotation, både när det gäller tjänster och projekt. Säkerhetsutbildning för entreprenörer (EU16, EU18) Alla entreprenörer och underentreprenörer som arbetar på Vattenfalls kraftverk och anläggningar får nödvändig arbetsmiljö- och säkerhetsinformation. Informationens och utbildningens innehåll och omfång beror på entreprenörernas och underentreprenörernas arbetsområden och arbetsuppgifter. De förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärderna täcker in alla viktiga risker inom ramen för Vattenfalls anläggningar, kraftverk och processer, och åtgärderna anpassas efter de olika nationella lagstadgade krav som gäller för specifika kraftverk eller anläggningar. Som en del av inköpsprocessen får leverantörer, underentreprenörer och underleverantörer skriva under Vattenfalls uppförandekod för leverantörer. I detta ingår att respektive lands arbetsmiljö- och säkerhetslagstiftning ska följas och det måste kontrolleras att medarbetarna har genomgått nödvändig arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning. I Vattenfalls arbetsmiljö- och säkerhetspolicy fastställs att entreprenörers personal ska behandlas på samma sätt som Vattenfalls egna medarbetare i fråga om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Samtidigt förväntar sig Vattenfall att entreprenörerna följer koncernens arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter när de arbetar för Vattenfall. Handledning och utbildning utförs i den decentraliserade linjeorganisationen och uppgifter om antalet deltagare samlas inte in på koncernnivå. Förhållande mellan medarbetare och ledning Medarbetarundersökningen My Opinion genomförs en gång om året och täcker in många olika frågor och aspekter. Genom My Opinion får medarbetarna möjlighet att uttrycka sina åsikter om det dagliga arbetet, ledningen och bolaget. Verktyget används inom hela organisationen som en utgångspunkt för åtgärdsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Bra arbetsmetoder som tas fram genom åtgärdsplanerna sprids vidare och blir viktiga verktyg för ledningen. Dessutom vidtas lokala åtgärder i alla länder, exempelvis öppen dörr -initiativ där medarbetarna kan träffa ledningen samt gruppmöten och forum/chattar på intranätet kring aktuella frågor som är av intresse för medarbetarna. Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal (LA4) Medarbetare som omfattas av kollektivavtal, uppskattning 1 % Sverige Danmark Finland Tyskland Polen Storbritannien i.u. i.u. Nederländerna inkl. Belgien 98 i.u. 1) Data om entreprenörer samlas inte in på koncernnivå. Förändringar i verksamheten (LA5) Kollektivavtalen och regleringarna i fråga om verksamhetsförändringar skiljer sig åt mellan de länder där Vattenfall bedriver verksamhet, beroende på nationell lagstiftning och kollektivavtal. Vattenfall Hållbarhetsredovisning

20 Samhälle Arbetsmiljö och säkerhet Att skydda hälsan och säkerheten för dem som påverkas av Vattenfalls verksamhet är en så pass viktig fråga att Vattenfall har definierat det som ett av koncernens kärnvärden. Vattenfall har åtagit sig att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö, vilket innebär att koncernens målsättning är: inga skador, inga arbetsrelaterade sjukdomar och inga säkerhetsrelaterade tillbud. Vattenfalls arbete för att nå detta mål innefattar en systematisk och proaktiv inställning till arbetsmiljö och säkerhet i alla koncernens aktiviteter. I Vattenfalls arbetsmiljöpolicy anges målet att ingen på Vattenfall ska skadas eller bli sjuk till följd av sina arbetsuppgifter. Risker bör reduceras i så hög grad som möjligt. Inget arbete är så viktigt att det får utföras på ett osäkert sätt. När en situation blir osäker måste medarbetaren omedelbart sluta arbeta. Den högsta ledningen är engagerad i arbetsmiljöarbetet genom att fastställa säkerhetsmål som sedan följs upp. Vattenfalls chefer fungerar även som förebilder genom att propagera för och demonstrera hälso- och säkerhetsorienterade arbetssätt. Generellt sett har Vattenfall en förebyggande inställning och inför alltid bra arbetsmetoder inom arbetsmiljöarbetet. För att få en god arbetsmiljö arbetar Vattenfall med en kontinuerlig förbättringsprocess. Arbetsmiljöfrågor ingår i ledningens arbete och i affärsplaneringsprocessen. Dessutom har ett program för att utveckla företagets säkerhetskultur startats. Dessa aktiviteter har bidragit till att antalet olyckor har minskat med 30% jämfört med föregående år (se även LA7). Vattenfall arbetar även aktivt för att förbättra medarbetarnas hälsa genom att erbjuda regelbundna hälsokontroller och vidta förebyggande åtgärder i enlighet med den nationella lagstiftningen. Bolaget stöder aktivt långtidssjukskrivna medarbetare så att de kan återgå till arbetet. Medarbetarnas välbefinnande och säkerhet mäts varje år i medarbetarundersökningen My Opinion. Detta instrument gör det möjligt att analysera arbetsmiljöstatusen för varje enhet, så att man kan vidta lämpliga åtgärder för varje grupp inom Vattenfall. Under 2010 gjordes en översyn av arbetsmiljöfrågorna i medarbetarundersökningen för att kunna få fördjupad information inom detta område var 62% av de som deltog i undersökningen positiva till Vattenfalls arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer (LA6) Arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer är organiserade på verksamhetsnivå. Kommittéerna hanterar lokala problem och lämnar förbättringsförslag åt ledningen. Vattenfalls medarbetare är väl informerade om olika initiativ och program som bidrar till säkra arbetsförhållanden. Mer än 75% av den totala personalstyrkan är representerad i formella gemensamma arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer för ledning och medarbetare. Skador, frånvaro och dödsolyckor (LA7) 2011 lyckades Vattenfall minska olycksfallsfrekvensen med omkring 30%. Detta beror på att säkerhetsmedvetenheten har ökat, till följd av en ökad fokusering på kärnvärdet säkerhet, och på att olika förebyggande åtgärder har vidtagits. Beklagligt nog avled en entreprenörs anställd och en av Vattenfalls anställda vid olyckor i samband med underhållsarbete på eldistributionsnät. Båda olyckorna utreddes och Vattenfall har vidtagit flera åtgärder för att förbättra säkerheten på respektive arbetsplats. Siffrorna för frånvaro varierar i de olika länder där Vattenfall bedriver sin kärnverksamhet. Vattenfall arbetar för närvarande med att införa ett koncernövergripande hälsosystem för att göra det möjligt att utbyta kunskaper om bra arbetssätt mellan koncernens enheter och länder Rapporterade olyckor på arbetet (per arbetstimmar) 3,3 4,5 4,3 4,4 Sjukfrånvaro (%) 3,9 3,8 3,2 3,1 Arbetsrelaterade dödsfall Siffror rapporteras från alla delar av organisationen en gång per kvartal, som en del av det vanliga rapporteringssystemet. Med olycka menas en akut incident som inträffat under arbetet och som resulterat i en personskada. I de arbetsrelaterade dödsfallen räknas även externa entreprenörer med. Det finns inga kvalitativa uppgifter tillgängliga för arbetsrelaterade sjukdomar på koncernnivå. Arbetsrelaterade sjukdomar följs dock upp i enlighet med nationell praxis av arbetsmiljöorganisationen och ledningen. Eftersom olika regler gäller i de olika länder där koncernen bedriver verksamhet rapporteras inte olyckor på väg mellan arbetet och hemmet eller antal förlorade arbetsdagar per anställd till följd av olyckor. 1) Den 23 februari avled en medarbetare av en elstöt vid underhållsarbete på en transformatorstation. Den 11 juli föll en person som var anställd på ett entreprenörsföretag från 25 meters höjd och avled. Han arbetade med att renovera stålkonstruktionen på en elstolpe. 2) Den 10 februari skulle en entreprenör leverera träflis till en mottagningsstation för biobränsle, då han föll på ett transportsystem och drogs in i rivaren. Den 24 mars avled en entreprenörs kabelläggare efter att ha kommit i kontakt med elström (10 kv) när han klättrade upp i en stolpe. 3) En dykare (entreprenör) sögs ned under vattnet och avled. En medarbetare gick in i fel ställverk och dog av en elstöt. Vid underhållsarbete i en bassäng på ett pumpkraftverk gick ett rep på maskinen sönder och en man drunknade. 4) Den 23 januari träffades en entreprenör av ett fallande föremål i samband med underhållsarbete på en högspänningskabel i Hamburg i Tyskland. Den 10 november avled en medarbetare i en olycka på väg mellan arbetet och hemmet. Stöd för att förebygga och hantera allvarliga sjukdomar (LA8) Vattenfalls olika bolag har en lång tradition av att främja medarbetarnas hälsa och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och allvarliga sjukdomar. Därför genomförs förebyggande medicinska kontroller i enlighet med den nationella arbetsmiljölagstiftningen i respektive land. Medarbetare med nattskiftsarbete eller som utsätts för buller, värme, risker för synen, arbete på höga höjder, kemikalier, joniserande strålning, damm osv. kan söka medicinsk hjälp och genomgå ytterligare tester av olika specialister vid behov. Medarbetare som har utsatts för allvarliga risker, exempelvis exponerats för asbest, genomgår regelbundna uppföljningskontroller för att få en tidig diagnos på eventuella tillstötande sjukdomar. Dessutom erbjuds medarbetarna olika förebyggande åtgärder, som kurser i ryggträning och olika hälsofrämjande aktiviteter. Inom stora delar av organisationen ingår även vaccinationsprogram mot influensa och andra sjukdomar i det hälsofrämjade arbetet. Medicinsk hjälp vid akutfall är en viktig del av arbetsmiljöskyddet. Vattenfall har ett permanent program för första hjälpen-utbildning för medarbetare. Alla medarbetare har tillgång till individuell rådgivning och hjälp av professionella kuratorer eller psykologer. Program för återintegrering av medarbetare och hantering av handikapp har tagits fram. Fackliga överenskommelser om arbetsmiljö (LA9) En god arbetsmiljö är av stor strategisk betydelse för Vattenfall och samarbete med fackföreningarna är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Reglerna och riktlinjerna skiljer sig åt mellan de olika länder där Vattenfall bedriver verksamhet. I alla länder där Vattenfall bedriver verksamhet regleras dock arbetsmiljöfrågor i lagstiftningen och fackliga överenskommelser täcker normalt inte in dessa frågor i detalj. Utbildning Vattenfall ger alla medarbetare möjlighet att utvecklas som yrkesmänniskor och individer. På koncernnivå utformar, utvecklar och tillhandahåller Vattenfall utbildning och program inom ledarskapsutveckling via Vattenfall Management Institute (VMI). Det finns även program för specialister inom exempelvis ekonomistyrning, personalfrågor, upphandling och kommunikation. Kompetensplanering och kompetensutveckling för projektledare, som är en mycket viktig grupp inom Vattenfall, hanteras av en särskild koncernövergripande affärsenhet. Ledningsplanering Duktiga ledare är viktiga för att driva bolaget framåt. För att stödja Vattenfalls strategiska inriktning används granskade och 18 Vattenfall Hållbarhetsredovisning 2011

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI Energimarknad i förändring Resultatrapport 212 enligt GRI Koncernens noter Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 3 4 Redovisningsprofil 5 Styrning av hållbarhetsarbetet 6 Miljö 8 14 Samhälle 15 26 Ekonomi

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet

wallenstam årsredovisning 2011 Tema engagemang i boendet wallenstam wallenstam årsredovisning 2011 gri-bilaga årsredovisning 2011 2011 Tema engagemang i boendet Tema engagemang i boendet Komplettering till GRI-index i Wallenstams årsredovisning (sid 104). GRI-Bilaga

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer