UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER"

Transkript

1 UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet Rengöring v gls 4 Brnsäkerhetsbeslg 4 Underhåll och skötsel 4 Kondens 5 Felnmäln 5 Grnti 5 Miljöskydd 5

2 L E V E R A N S S K E D E T Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport skll fönster skydds mot fukt och nederbörd smt nedsmutsning. De skll därför trnsporters med täckt fordon. Fönster skll trnsporters stående på knt och ej liggnde, se fig 1. LEVERANSMOTTAGNING Kontroll v fönster/fönsterdörrr skll utförs vid levernsmottgning. Eventuell trnsportskdor och brister i levernsomfttning skll v mottgren omgående nges på frktsedel smt meddels trnsportören och Wisy. Synlig fel skll påtls före monteringen, dock senst 5 dgr efter mottgen leverns. I övrigt gäller bestämmelser i ABM 92 punkt LAGRING PÅ BYGGPLATSEN Fig 1 Fönster skll under lgring, hntering smt under montering skydds mot nederbörd, mrkfukt eller nnn fukt och nedsmutsning. Hntering skll ske med sådn vrsmhet tt fönstren inte skds eller deformers. Lgring utomhus Om fönstren måste lgrs utomhus bör dett ske endst tillfälligt och under kortre tid. Härvid skll följnde observers: lgring bör ske under tk t ex i kllförråd, grge eller liknnde loklen skll vr väl ventilerd och god luftning nordns under och melln fönstren endst i undntgsfll kn lgring ske under presenning, som då skll täck fönsterprtiets översid och sidor väl och förnkrs så tt nederbörd ej kn träng in, se fig 3 fönstren plcers på högknt på ett plnt underlg med minst 20 cm fritt vstånd melln fönster och mrk Fig 3 utrymmet under presenningen skll vr väl ventilert beslg och dyl som leverers seprt skll förvrs inomhus 200 mm Lgring inomhus I först hnd bör fönster/fönsterpket lgrs inomhus skyddde mot nederbörd. Observer härvid tt: loklen skll vr väl ventilerd luftfuktigheten hålls konstnt låg fönstren plcers på högknt på ett plnt underlg minst 10 cm över golv och så tt beslgen inte skdr ndr fönster, se fig mm Fig 2 B Y G G S K E D E T Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. MONTERING MONTERINGSANVISNING: FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR Läs först informtionen under rubriken Montering -. Krmr till fönster/fönsterdörrr monters i vägghålet enligt följnde: Förutom de nvisningr för montering som vi lämnr i det här kpitlet hänvisr vi till följnde llmänn föreskrifter och svensk stndrder: HusAMA 98, kp NSC Svensk Stndrd SS Dörrr och fönster - Krminfästning Klssindelning och vl v don Fönster & Ytterdörrr projektering, montge, skötsel och underhåll, publiktion utgiven v TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet) OBS! Obehndlde fönster skll lltid behndls ut- och insidn före montering. Fönster och fönsterdörrr skll monters så tt de vid behov kn demonters utn vsevärd ingrepp i fönster eller väggstomme, t ex vid åternvändning v fönster/fönsterdörr eller väggdelr. Smtidigt skll krmen monters i vägghålet så tt krfter från bågens eller dörrbldets egenvikt eller från vindbelstning kn överförs till väggstommen utn deformtioner. Vid montering v stor och tung fönster/fönsterdörrr kn väggr behöv förstyvs, t ex lättregelväggr, utnpåliggnde reglr på betongstomme smt vid infästning i lättbetong. Krmr till fönster och fönsterdörrr är förborrde för montering v s k justerbr krmskruv och uppfyller krven för Svensk Stndrd SS Fästhål för justerbr infästningsdon. All produkter hr håltyp nr 2 (14 mm hål). 1. Fönstrets mått = fönsterhålets mått minus c 20 mm på bredd och höjd. 2. Fäst två stödklotsr () i fönsterhålet som stöd, se fig 4:1. Plc två bärklotsr (b) under båd krmsidorn och ev post. Bärklotsrn skll h c 20 mm mindre djup än krmen för tt medge en obruten ångspärr melln krm och vägg. Klotsrn skll vr v hårt och formstbilt mteril med god långtidshållfsthet och ej fuktupptgnde, t ex ek, bok och nnt hårt träslg eller plst. Plcer en riktbräd på bärklotsrn och kontroller med vttenpss så tt fönstret kommer tt stå horisontellt, se fig 4:1. 3. Lyft in fönster- dörrkrmen i hålet och plcer dem på bärklotsrn, se fig 4:2. Fig 4:2 b Fig 4:1 Wisy rekommenderr nvändning v justerbr krmskruv+hyls som uppfyller krv enligt svensk stndrd SS , exempelvis Krtro Adjufix. Vid nvändning v dess behöver ej kilr nbrings invid fästställen. Vid nvändning v infästningsdon som ej uppfyller ovnstående stndrd, hänviss till de skrifter (bl HusAMA) som nämns i börjn v vsnittet. 4. Öppn vridfönstret tills spärren tr emot () och de förborrde hålen blir åtkomlig för montge, se fig 4:3. Infästning i vridfönstrets glidskenor får på ing villkor ske! b Kontroller med vttenpss (b) tt fönstret vrken lutr in- eller utåt, se fig 4:3 Fig 4:3 2

3 B Y G G S K E D E T 5. Skruv med insexnyckel ut de nedre krmhylsorn, så tt de ligger n mot fönsterhålets väggsidor, se fig 4:4 och 4:4 b. 10. Krmen infästes i väggstommen med krmskruv. Infästningslängden i väggstommen sk vr minst 45 mm. Fästdonet sk h ett korrosionsskydd motsvrnde minst 12µm, se fig 4:10. Fig 4:10 min 45 mm 11. Upprep steg 9. Kontroller med vttenpss så tt fönstret är rk utefter ll sidor och inte lutr in- eller utåt. Kontroller tt krmsidorn inte böjs inåt på mitten, se fig 4:8. Fig 4:4 Fig 4:4 b 12. Stäng vridfönstret. 13. Efterdrg ll skruvr och täck infästningshålen i krmen med täckpluggr, se fig 4: Öppn vridfönstrets vädrings-/brnspärr. Spärren öppns genom tt låshken förs i pilens riktning enligt fig 4:5. 7. Vänd runt fönstret, se fig 4:6. Montering v fönsterbleck Fönsterbleck utforms och monters i enlighet med HusAMA, kp JT.-52 och svensk stndrd SS Montering v spröjs Montering v spröjs frmgår v nvisning som medföljer spröjsförpckningen. Fig 4:11 Fig 4:5 Fig 4:6 8. Skruv ut de övre krmhylsorn med insexnyckel, så tt de ligger n mot fönsterhålets väggsidor, se fig 4:7 och 4:7 b. Observer! Hög fönster fästs lltid med ytterligre en krmhyls mitt på resp. sidokrm. Dess hylsor skruvs ut sist! Se fig 4:7 b. Fig 4:7 Ev förborrde hål för de mellerst krmhylsorn. Fig 4:7 b 9. Kontroller med vttenpss så tt fönstret är rk utefter ll sidor och inte lutr in- eller utåt. Kontroller så tt krmsidorn inte böjs inåt på mitten, se fig 4:8. Vridfönster (i omvänt läge) FOGNING/DREVNING Fog melln krm och vägg skll utförs så tt den fungerr som en fortsättning v väggen frm mot fönsterkrmen. Utförndet skll därför ge: vid fogens utsid vid fogens mittdel vid fogens rumssid regnskydd värmeisolering lufttätning vindskydd ljudisolering ångtätning ventiltion ljudtätning dränering brndtätning (brndfönster) Fogning/drevning v fog melln krm och vägg utförs enligt fig 5. Drevning får inte utförs så hårt tt krm böjer inåt från väggen och skll görs med ett icke fuktupptgnde isoleringsmteril. Använd ej polyuretnskum eller liknnde för fogning/drevning melln krm och vägg. Fogmss vid fogens rumssid skll vr diffusionstät, elstisk och h hög vidhäftning mot väggmterilet och krmen. 1 Inomhus Utomhus b Fig 5 1 Fönsterkrm 2 Värmeisolering/ljudisolering (drevning), utförs med icke fuktupptgnde isoleringsmteril 3, 4 Luft- och ångtätning (tätfog). Sk plcers vid krmens rumssid. Utförs med bottningslist (3) och elstisk fogmss (4). Fogmssn skll h god vidhäftningsförmåg mot ktuell mteril i krm och vägg. Invändig smyglist. Användes där risk föreligger för meknisk åverkn på synlig fogmss eller där dold fog önsks. 5b Utvändig smyglist. Trälist kn ersätts med smygbleck e dyl. Listen förhindrr slgregnsintrång 6 Luft- och dräneringsknl. Underlättr luftning och uttorkning v ev. fukt i fogutrymmet melln krm och vägg. Knlen skll vr minst 15 mm och löp runt hel fönsterkrmen. Fig 4:8 Vid montering v ljudisolernde fönster är det v stor vikt tt tätning v fogen utförs med stor noggrnnhet så tt små hål eller springor ej uppkommer. Minst läckge för luft nedsätter i betydnde grd ljudreduktionen och medför även risk för tt vtten tränger in melln krm och vägg. Kontroller, ev fler gånger, med digonlmätstick tt digonlmåtten är lik, se fig 4:9. Att på dett sätt säkerställ tt krmen blir rätvinklig är helt vgörnde för fönstrets täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion. Juster vid behov med krmhylsorn. Vid justering losss skruven först och sedn krmhylsn. Fig 4:9 d1 = d2 3

4 B Y G G S K E D E T JUSTERING Krmen Vid sättningr i byggndsstommen kn krmen behöv efterjusters. Dett sker enkelt med hjälp v krmskruvrn. Vid justering losss skruven först och sedn krmhylsn. SKYDD AV MONTERAT FÖNSTER UNDER BYGGNADSTIDEN Under byggndstiden skll fönstret skydds väl mot vrje form v yttre åverkn. Beslg får inte utsätts för stänk v färg, puts- eller murbruk, betongvtten eller ndr frätnde ämnen. Färg får inte heller förekomm på tätningslister eller beslgens rörlig delr. Vid rbete med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten v fönstret sk glset skydds noggrnt. Om plstfolie och tejp nvänds för tt skydd fönstret observer då risken för skdor på fönstrets ytbehndling v folien eller tejpen (kontktmissfärgning) smt vidhäftning melln folie eller tejp vid borttgning på målde ytor (färgsläppning). Se till tt fukten i byggnden vädrs ut genom forcerd ventiltion och god värmetillförsel. Observer tt den invändig ytbehndlingen tr skd v fuktpåkänning från regnvtten eller kondensvtten. YTBEHANDLING AV OBEHANDLADE FÖNSTER Obehndlde fönster sk lltid ytbehndls in- och utvändigt före montge. För lämplig ytbehndlingsmteril, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lsyr och verktyg erhålles informtion från färgleverntör eller färghndel. Nednstående nvisningr nger endst typ v rengöringsmedel och ytbehndlingsmedel och ej något fbrikt. Observer! Tätlist melln krm och båge smt tätningsbnd vid isolerrutor får inte övermåls/lsers. Ev färg- eller lsyrspill som hmnr på lister, bnd eller skenor sk genst torks v. Spnjoletter, fönsterbromsr, koppelbeslg, gångjärn och övrig beslg får ej övermåls eftersom ders funktion då försämrs. Rengöring Borst v löst sittnde smuts och dmm. Slip lätt i träets längdriktning med ett fint slipppper så tt eventuell fiberresning försvinner. Täckmålning Grundmål en gång med lkydbserd grundfärg. Låt tork. Färdigmål två gånger med oljelkydfärg. Krmbottenstycke och bågunderstycke måls tre gånger. Följ fbrikntens torktid melln målningrn. Grundmål med lkydbserd grundfärg. Låt tork. Slip lätt med fint slipppper. Spckl ev. ojämnheter och sprickor med snickerispckel och slip därefter lätt med fint slipppper. Mål helst ytterligre en gång med lkydbserd grundfärg och efterslip med fint slipppper. Färdigmål med lkydfärg (högblnk eller hlvmtt). Följ fbrikntens torktid. B R U K S S K E D E T RENGÖRING AV GLAS T hänsyn till följnde: Undvik tt vidrör glsytn med smutsig händer eller hndskr. Använd flytnde fönsterputsmedel, mycket vtten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrp. Svår fläckr kn ts bort med industrisprit eller ceton. Mild metllpolish kn nvänds för tt vlägsn ndr fläckr. Noter dock tt medlet sk tvätts bort med industrisprit och nvänd därefter fönsterputsmedel. Använd ldrig vss metllföremål eller stålull vid rengöringen. OBS! Använd ldrig stålskrpor vid rengöring v gls. RENGÖRING AV SJÄLVRENGÖRANDE GLAS Följ nednstående nvisningför optiml funktion: 1. När fönstret är nyinstllert bör glset rengörs utvändigt enligt nedn. Låt därefter glsytn få c en veck på sig tt ktivers. 2. Tvätt glset med ljummen tvållösning och en mjuk tygtrs. Skölj rikligt med vtten och tork torrt med ren och luddfri trs. Om fönsterskrp nvänds, se till tt ing metlldelr kommer i direktkontkt med glset! 3. Färgstänk vlägsns med mjuk trs och denturerd sprit, lcknft eller dylikt. 4. Använd ej rengöringsmedel med slipverkn, rengöringskrämer eller specilprodukter. 5. Regelbunden rengöring är normlt inte nödvändig, under förutsättning tt regnvtten kommer åt tt skölj bort smutsen. Vid längre torrperioder sk glset sköljs med vttenslng och därefter tork nturligt. BARNSÄKERHETSBESLAG Brnspärr på vridfönster Vridfönstret är säkrt så tt minderårig ej kn öppn fönstret mer än 100 mm. En spärr sitter på krmens högr sid och är åtkomlig genom tt fönstret öppns på glänt. Spärren träder utomtiskt i funktion och frigöres enkelt genom tt den skjuts utåt, se fig 7. Vid öppning i det sk "putsningssläget" (180 ) träder spärren, i de flest fll, utomtiskt i funktion och bågen spärrs i omvänt läge. Vädring En vädringsspärr hindrr fönstret från tt blås igen. Den ktivers genom tt mn trycker uppåt på en vit knpp. se nedre pilen på fig 7. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL om underhåll v ytbehndling Underhållsbehovet v ytbehndlingen är beroende v fönstrets plcering i väggen, tkutsprång, fönstrets orientering i olik väderstreck, byggndens geogrfisk plcering, klimtisk påkänningr såsom regn, sol och vind. Underhållsintervllen kn därför vrier t o m för fönster i smm byggnd. För lämplig mteril, exv rengöringsmedel, täckfärg, lsyr och verktyg erhålles informtion från färgleverntör eller färghndel. Nednstående nvisningr nger endst typ v rengöringsmedel och ytbehndlingsmedel och ej något fbrikt. Observer! Tätlist melln krm och båge och tätningsbnd vid isolerrutor får inte övermåls/lsers. Ev färg- eller lsyrspill på lister, bnd eller skenor sk genst torks v. Spnjoletter, fönsterbromsr, koppelbeslg, gångjärn och övrig beslg får ej övermåls eftersom ders funktion då försämrs. Underhåll v täckmålde fönster Täckmålde fönster sk kontrollers årligen. Om färgen uppvisr blåsor, sprickor, flgor eller mtthet sk ommålning ske enligt följnde: Tvätt fönstret med milt lkliskt rengöringsmedel (kontroller innehållet på förpckningen). Skrp och slip bort sprucken och löst sittnde färg smt skrp bort frmträngnde kåd. Lg ev sprickor i hörnfogr eller vid fönsterbleck med plstisk fogmss. Grund renskrpde ytor med lkydgrundfärg. Låt tork. Mål en ndr gång med oljelkydfärg. Vr särskilt noggrnn och mål flödigt vid fönstrets nedre delr, på ändträ och i hörnfogr. Normlt krävs endst rengöring med milt rengöringsmedel och vtten. Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slipppper därefter grundning med lkydfärg. Mål en ndr gång med lkydfärg. Fig 7 4

5 B R U K S S K E D E T Underhåll v lserde fönster Lserde fönster sk kontrollers och vid utstt lägen underhålls vrje år. Om utvändig ytor visr tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), mtthet eller grånd sk ommålning ske enligt följnde: Slip ytn med fint slipppper och skrp bort eventuellt frmträngnde kåd. Tork v med en tygtrs indränkt i lcknft. Lg ev sprickor i hörnfogr eller vid fönsterbleck med plstisk fogmss. Mål träytorn med pigmenterd lkydlsyr. Använd pensel eller trs. Normlt krävs endst rengöring med milt rengöringsmedel och vtten. Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slipppper vrefter ytn måls med opigmenterd klrlck. Skötsel v beslg och tätlister För tt fönster sk funger tillfredsställnde fordrs normlt tt beslgen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spnjolettens låskolvr och låshus smörjs med tunn siliconolj eller nnn vttenfri olj. Tätlister sk hålls ren och hel. Skdde lister ger luftläckge och sk byts. KONDENS Kondens på fönstrets insid Kondens på fönstrets insid uppkommer då vrm och fuktig rumsluft kyls ned mot en kll glsyt och vsätts i form v imm eller vttendroppr på glset. I ett nybyggt hus finns under lång tid kvrvrnde fukt från inbyggd byggmteril, s k byggfukt, som lätt ger upphov till kondens. Fukten försvinner med tiden men kn upphör snbbre genom vädring. Otillräcklig eller icke fungernde ventiltion ger även upphov till kondens på fönster. Djup fönsternischer och fönsterbänkr liksom tät grdinrrngemng kn hindr värmen från rditorer tt strömm upp utefter fönstret och värm glsytn. Fönsterbänkr bör därför monters med en spring melln fönstret och fönsterbänken, se fig 8. Fig 8 Risken för kondens minskr hos fönster, som monterts med glsets insid långt in mot rummet. Genom tt höj rumstemperturen minsks kondensrisken medn sänkt rumstempertur nttetid ökr risken. Kondens på fönstrets utsid På mycket välisolerde fönster kn i ett fåtl fll, och under speciell omständigheter, kondens uppstå på yttre glsets utsid. Det är inget fel på fönstret, utn ett bevis på tt det isolerr br. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckge genom fönstret och kn uppstå när det är plcert i ett oskyddt läge i byggnden, (t ex utn vskärmnde buskr eller träd frmför, kort tkutsprång, plcert långt ut i ytterväggen etc) eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på ntten och försvinner under morgontimmrn. Orsken är tt rutn isolerr så effektivt tt nästn ingen värme tränger ut till det yttre glset. Det gör tt ytterrutn en klr ntt kn bli kllre än utomhusluften. Luftfuktigheten vsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsid. I förekommnde fll sker dett främst en kort period under höst och vår, när temperturskillndern melln ntt och dg är mycket stor. På morgonen värms utomhusluften och fönsterrutn upp utifrån och kondensen dunstr bort, se fig 9. Risken för denn typ v kondens kn minsks genom någon v följnde fktorer. Mrkiser som nttetid vskärmr ytterglset mot himlen. Träd eller buskr, som vskärmr ytterglset mot himlen. Något högre rumstempertur de nätter då risk för ytterglskondens finns. Väl rengjord glsytor minskr också risken för tt kondensen fstnr på glsytn. Wisy kn ge informtion om publiktioner som utförligt beskriver förutsättningr, orsker smt omfttningen v denn typ v kondens. FELANMÄLAN Mottgningskontroll Brister i fönstrets utförnde eller levernsens omfttning, som konstterts eller borde konstterts när fönstret mottogs v köpren skll nmäls till Wisy inom en veck efter mottgndet och innn fönstret monters i byggnden. Den som kvitterr frktsedeln hr också nsvr för tt noter på denn om något skns, om det finns synlig skdor eller embllgeskdor. T emot godset, kvitter dock ldrig frktsedeln utn tt först gör en nmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vr detljerd, men är nödvändig för tt skdn sk kunn reglers. OBS! Mottgren skll lltid skriv nmärkningen på frktsedeln! Frktsedelskvittensen/kvittenslistn är tt betrkts som en juridisk hndling. Anmäl omgående ev skdor till nsvrig person på Wisy, då kn felet snbbt åtgärds. Om möjligt, bifog digitlfoton på skdorn för tt underlätt hndläggningen. Om mottgren, d v s den som kvitterr frktsedeln, inte gör en skriftlig nmärkning på frktsedeln står mottgren helt för risken. Eventuell skdor som upptäcks i efterhnd behndls inte som trnsportskd. Dold skdor som upptäcks inom sju dgr efter godsmottgning skll besiktigs v speditör eller försäkringsbolg för tt kunn hnters som en trnsportskd. Trnsportskdde produkter måste lgrs tills utredningen är klr. Mottgren får inte returner gods utn tt h erhållit returfrktsedel och dressetikett från Wisy. Wisy nsvr för fönster/dörrr är vd som frmgår v grntier och vd som följer v gällnde lg. Fel som upptäcks, eller som frmkommer vid t ex besiktning, skll nmäls inom 2 månder. Observer! Vid obefogd felnmäln ej förorskd v Wisy debiters en hnteringskostnd v lägst 1000 kr inkl moms. Mer informtion finns på GARANTI Under förutsättning tt nvisningr om lgring, montering, skötsel och underhåll följs lämnr Wisy grnti i enlighet med ABM 92, 17 enligt följnde: Om inte nnt föreskrivs i övrig vtlshndlingr nsvrr säljren för fel i vrn som frmträder inom två (2) år från vrns vlämnnde. Hr vrn levererts till ett projekt för vilket slutbesiktning sk ske, räkns ngiven tid från den dg projektet blivit godkänt. Säljren är inte nsvrig enligt först stycket om hn gör snnolikt tt felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lgring, hntering eller montering v vrn eller på nnt förhållnde som kn hänförs till köpren. Under förutsättning tt Wisy grntiförutsättningr följs lämnr även Wisy fem (5) års grnti i Sverige, på i fbrik ytbehndlde och isolerglsde fönster och fönsterdörrr. Grntin hr följnde omfttning. Mot kondens melln glsen i isolerrutor. Mot rötskdor i fönstrets virkesdelr. På fönstrets inklusive beslgens funktion. För vror i icke slutbesiktigde byggndsobjekt räkns denn grntitid från fkturns dtum. För vror i slutbesiktigde byggndsobjekt räkns grntitid från dtum för slutbesiktning. Mer informtion finns på MILJÖSKYDD Vid destruktion v större mängder utrngert virke vr god kontkt kommunens miljökontor. Fig 9 5 Wisy Projekt AB Box 243, Vetlnd Tel Fx ReklmBolget, Vetlnd 0903

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR

SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under

HANTERINGS- ANVISNING LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET. för fönster under HANTERINGS- ANVISNING för fönster under LEVERANSSKEDET BYGGSKEDET BRUKSSKEDET INNEHÅLL 2 LEVERANSSKEDET Transport 3 Leveransmottagning 3 Lagring på byggplatsen 4 BYGGSKEDET Montering 6 Fogning/Drevning

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup.

Anvisningar fönster. Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens. SSC 0910-72 59 00 www.sscgroup. Anvisningar fönster Leverans Mottagning Lagring Hantering Montering Justering Underhåll Kondens Transport, mottagning 1.1 och Mottagning. lagning 1. Transport. Under transport ska fönster skyddas mot fukt

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning Elit Design

Monterings- och skötselanvisning Elit Design Monterings- och skötselanvisning Elit Design OBS! Ta del av hela monteringsanvisningen före montaget Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information inhämtas i HusAMA 98, kap NSC. TRANSPORT

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN SWING ORIGINAL HÖRNA. Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering

MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN SWING ORIGINAL HÖRNA. Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN I D E E R F Ö R D U S C H B Y G G A R E SWING ORIGINAL HÖRNA Läs igenom monteringsnvisningen nog före montering SPRÄNGSKISS Borr ø 6 mm / ø 8 mm Borr ø 3 mm 6 ø 8 x0 ø 6

Läs mer

Skötsel - och Bruksanvisning

Skötsel - och Bruksanvisning Innovativa Energifönster Skötsel - och Bruksanvisning Pannordic Fönster 1 Nöjd länge tack vare rätt skötsel Grattis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter. Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn

produktöversikt Maj 2014 Siniat Gipsskivor och stålprofiler Lageradress gips: Terminal West Östra Hamnvägen Varberg Hamn Typgodkännndebevis Sinit Gipsskivor och stålprofiler 0859/99 Mj 2014 produktöversikt Moln AB Östr Hmnvägen 31, Box 46 SE-432 21 Vrberg Tel: +46 (0)340-313 00 Fx +46 (0)340-313 01 www.moln.se E-mil: moln@moln.se

Läs mer

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn

LAGERADRESS GIPS: terminal west. ö. hamnvägen. varberg hamn MARS 2009 Lfrge gipsskivor och stålprofiler LAGERADRESS GIPS: terminl west. ö. hmnvägen. vrberg hmn moln b östr hmnvägen 31. box 46. 432 21 vrberg tel. +46 (0)340-313 00. fx +46 (0)340-313 01 e-mil: molnd@molnd-skive.dk.

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 160208 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Fönsterinstruktioner

Fönsterinstruktioner Fönsterinstruktioner Här finner du information om mottagning av leverans, lagring på byggplats, montering, skötsel/kontroll och underhåll. RM Snickerier AB S.Industrigatan 8 598 40, Vimmerby Tel. 0492-797

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 161025 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr 3 /

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2015-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer inte partiet att fungera optimalt

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2

Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Monteringsanvisning Säkerhetsytterdörr RC 2 Rev.nr 140619 Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Samt penna, 2st 1,5m träribbor och kilar av torrt, hårt virke

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar

Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar Sätt snbbt & enkelt upp fönster & dörrr Med djufix monterr du dörrr och fönster snbbt och enkelt utn kilr. djufix nvänds även v Sveriges lednde fönstertillverkre. www.djufix.se GUIDE Fönster Dörr Se svensk

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Cembrit Multi Force. Ingår i Minerit concept Fibercementskivan för tuffa miljöer. www.cembrit.se Pul 269 sept 2011 Cemrit produktpärm flik 4 BSAB.112 Ersätter mrs 2011 Uppdtering se:.emrit.se Cemrit Multi Fore Ingår i Minerit onept Fierementskivn för tuff miljöer.emrit.se Produktegenskper Allmänt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård 7992 WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård Fasta partier för vinterträdgård se sidan 16 Willab Garden 2016-08 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

Aluminiumstomme/isolertak

Aluminiumstomme/isolertak 7970 Aluminiumstomme/isolertak Skärmtakstomme 8 Willab Garden 2016-05 3 2 4 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier

Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier Leveransbestämmelser Gör alltid en ankomstbesiktning av godset. Emballera av godset och kontrollera det för eventuella

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium

Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium Monteringsanvisning System WG 100 Lyft-/skjutdörrar i aluminium 2017-02 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer