Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

2 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och moderbolag 23 Underskrifter 43 Revisionsberättelse 44 2

3 VD HAR ORDET Lars Lindqvist, VD Lars Lindqvist, VD One Media Holding AB säger: ONE Media har ett spännande år bakom sig med många framgångar och en del utmaningar. Vi har fortsatt att utöka vår kundstock och arbetar med mer komplexa och långsiktiga projekt. Satsningar på kompetensutveckling och resultatfokus genomsyrar organisationen på ett helt annat sätt än tidigare och det har medfört bättre leveranser och nöjdare kunder. För att sammanfatta 2010 är jag mycket nöjd med organisationens kompetens och leverans av kundprojekt men besviken på att vi inte blev av med gamla kostnadsposter fort nog. Året har också präglats av investeringar i våra anläggningar, tekniska system och kundprojekt. Nu är det dock gjort och jag ser verkligen fram emot 2011 då vi efter Q1 kommer att ha rensat bort samtliga gamla kostnader och avtal som påverkat vårt resultat negativt. Våra förbättrade marginaler i kundprojekten kommer att ge resultat under Jämfört med helåret 2009 ökade resultatet efter finansiella poster med över 100% trots att omsättningen minskade med 11%. Sammantaget levererade ONE ett rörelseresultat på 6,8 miljoner, en förbätt ring med 2,5 MSEK jämfört med samma period Våra operativa marginaler ökade även de i nästan alla affärs områden. Det är oerhört glädjande att vårt nya fokus på lönsamhet framför omsättning och vår strategi omläggning för att möte den ökade efterfrågan på digital marknads föring uppvisade fortsatt positiv effekt i våra finansiella nyckeltal. Omsättningsminskningen är i huvudsak hänförlig till affärsområde ONE Contact där volymerna minskade men samtidigt har det varit ett bra år utifrån att en stor kund har minskat mer än totalen vilket innebär att vi ökat både antalet kunder och nykundsomsättning. Inom ONE Direct fortsatte också den tidigare beskrivna förändringen i produktmix med lägre efterfrågan på tryckta kampanjer till fördel för ökad andel digital marknadsföring att ge en lägre omsättning gentemot 2009 men med en betydande förbättring av rörelsemarginalen. Stockholm, 2 maj 2011 Lars Lindqvist, Verkställande Direktör 3

4 ONE MEDIA Information om verksamheten ONE Media är ett kommunikationsföretag som bl.a. erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring från strategi, utveckling, och genomförande till uppföljning. ONE Media arbetar framförallt med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. Direktmarknadsföring är en kommunikationsstrategi/-metodik för att, oberoende av mediekanal, kommunicera med blivande eller befintliga kunder med syfte att uppnå mätbar respons. Verksamheten har under perioden varit indelad i fyra affärsområden; ONE Direct (Byrå), ONE More (Digitala kanaler och kundstrategi), ONE Contact (Contactcenter/CRM) samt ONE u nou som representerar hela ONE Medias produktportfölj och kompe tens i Danmark. ONE Media har en organisationsstruktur med ett tydligt delegerat verksamhets- och lönsamhetsansvar på respektive affärsområde. Grundprincipen är att affärsområdena ska utveckla sin specifika expertis och tillföra varandra mervärde genom synergier av kompetens, produkter och infrastruktur. Målet är att ett flertal kunder ska köpa tjänster som finns i fler än ett affärsområde inom ONE Media. I ONE Media samlas ett fåtal övergripande funktioner som finansiell styrning och gemensam strategiformulering. Totalt sysselsätter ONE Media 569 medarbetare och har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Barcelona. ORGANISATION 4

5 AFFÄRSOMRÅDEN ONE Direct ONE Direct är en av Sveriges största och mest framgångsrika DM-byråer. Företaget arbetar med riktad, mätbar och mediaoberoende kommunikation i syfte att öka sina uppdragsgivares försäljning samt stärka deras respektive varumärken. En stor del av det dagliga arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av säljdrivande kampanjer i flera medier (exempelvis e-post, DR, bilagor och webb). Uppdragsgivare anlitar ONE Direct för att de söker en långsiktig och direkt lönsam relation med en DM-byrå som sätter kundens lönsamhet och resultat i fokus. ONE More ONE More s fokus är att erbjuda våra kunder flerkanaliga kommunikationslösningar (Multichannel Marketing) i syfte att stödja deras försäljningsprocesser, från att identifiera prospekts till att utveckla kundrelation, dvs. genom hela kundlivscykeln. Den typiska leveransen består av en kommunikationsstrategi, kommunikationsplattform/-flöde i vilken vi integrerar och kombinerar de olika ingående kommunikationskanalerna och skapar ett kostnadseffektiv och mätbart produktionsflöde som skapar maximal effekt/respons. Med andra ord bästa möjliga avkastning på investeringen (ROI) för vår kund. ONE More arbetar med olika typer av kunder i olika branscher både B2B och B2C. ONE Contact ONE Contact erbjuder infrastruktur och produktion av direktmarknadsföring, support och kundkommunikation genom contact-centertjänster. ONE Contact skapar värden åt sina kunder genom att erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar och CRM-system för att skaffa och vårda slutkunder med hjälp av telefoni (in/ut), mail, sms, chat och andra kanaler. Ambitionen är att skapa helhetslösningar för uppdragsgivare inom all typ av kundhantering, det vill säga att skaffa kunder med hjälp av olika former av DM/ TM/webbutiker, underhålla och hantera kundkontakter med hjälp av olika kanaler, erbjuda kundhanteringssystem, faktureringssystem, orderhantering (fulfillment), inkasso samt eftermarknad. Tjänsterna kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet samt bygger på den senaste teknologin. ONE u nou A/S ONE u nou som är ett nystartat bolag representerar hela ONE Media men har som huvudfokus att vara något nytt som möjligtvis kan beskrivas som ett sammanslaget ONE Direct och MORE. Det är en ny spelare på den danska marknaden. Teamet består av anställd kompetens från ledande företag inom försäljning, marknadsföring och reklam. Liksom övriga ONE fokuserar man på försäljning och resultat med hjälp av att man inleder med att förstå kundernas affärskoncept istället för att utgå från kreativa och unika reklamlösningar. Naturligtvis är resultatbaserad ersättning något som tagits emot väl på marknaden och några månader efter start har man ett flertal kunder. 5

6 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé ONE Medias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med effektiv kundkommunikation och försäljning. Mission ONE Media överträffar kundens förväntningar, är utvecklande att arbeta med och gör bättre lösningar än våra konkurrenter. Vision ONE Medias vision är att vara det ledande nordiska kommunikationsföretaget inom flerkanalig kommunikation med direktmarknadsföring som metod. Finansiella mål ONE Medias mål är att genom organisk tillväxt uppnå; en omsättningstillväxt om 10-20% 2011 och 20-30% 2012 en rörelsemarginal (EBITDA) om 6% 2011 och 8% 2012 Utdelningspolicy Styrelsens uppfattning är att det mest gynnsamma för Bolagets aktieägare är att ONE Medias vinster återinvesteras i verksamheten under Därefter är avsikten att dela ut minst 30 procent av vinsten till aktieägarna. Mål ONE Medias mål är att vara en av Nordens mest efter frågade leverantörer och arbetsgivare inom kommunikationsbranschen. Strategi För att uppnå målsättningarna har ONE Media utarbetat en strategi som baserar sig på organisk tillväxt med kompletterande tillväxt genom förvärv. Den bärande principen i ONE Medias strategi är att äga eller kontrollera kritisk kompetens samt delar av den underliggande infrastrukturen, såsom IT-plattformar och CRM-system. ONE Medias strategi är formulerad i följande punkter: Organisk tillväxt ONE Medias primära strategi är att växa genom organisk tillväxt. Varje affärsområde ansvarar för försäljning av sina egna produkter och tjänster, och samarbetar därutöver för nykundsbearbetning och synergier mellan affärsområdena. ONE Media avser att fortsätta utveckla nya tjänster och produkter inom ramen för koncernens erbjudande inom direktmarknadsföring. Tillväxt genom förvärv För att möta den ökande efterfrågan och erbjuda spetskompetens inom framtidens marknadsföring söker ONE Media aktivt efter kompletterande förvärv. ONE Media utvärderar främst bolag med strategisk kunskap inom de nya kommunikationskanalerna och bolag som har kommunikativa plattformar vilka möjliggör produktion av denna typ av tjänster. Tre övergripande krav ställs på potentiella förvärv: tillföra strategiskt mervärde till koncernens affärsområden uppvisa tydlig lönsamhetspotential positivt kassaflöde inom 3-6 månader 6

7 Varumärke För att vara marknadsledande i Norden och fortsatt attrahera kompetenta medarbetare och kunder behöver ONE Media ständigt stärka sitt varumärke. ONE Media arbetar aktivt för att vårda, stärka och mäta varumärket och dess position gentemot såväl interna som externa målgrupper. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ONE Media Holding AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari-31 december One Media är ett publikt bolag som är listat på AktieTorget i Stockholm. Företagets säte är i Stockholm. Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari-31 december 2010 Omsättning 213,2 MSEK (237,0) Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,6 MSEK (2,7) Resultatet är belastat av jämförelsestörande poster om -5,0 MSEK (-7,2) Soliditeten per 31 december uppgick till 46% (49%) Viktiga trender och väsentliga händelser 2010 ONE Media har under 2010 fortsatt den inslagna vägen att leverera resultat framför omsättning och alla affärsområden är nu lönsamma med nöjda kunder och väl fungerande organisationer. ONE Contact är ett ledande Customer och Contact Service Center (CSC) företag i Norden som utvecklar kundkommunikationen för ledande företag och organisationer. ONE Contact s fortsatta investeringar i moderna processer och system har möjliggjort effektivitet i produktionen samt snabb anpassning och skalbarhet vid volymförändringar. ONE Contact har också fortsatt att öka personal och investera i Barcelona som numera är vårt största center. ONE Contact vann också under året uppdraget att som enda leverantör hantera delar av Com Hems kundservice, support och inkommande försäljning. ONE Direct har under perioden återigen nominerats i Årets Byrå och Kundens Bästa Byrå tack vare sin inriktning på starkt säljande direktmarknadsföring. Direktmarknadsförings (DM) branschen har under 2010 genomgått en mycket spännade utveckling där postala tryckta kampanjer ges mindre utrymme till fördel för digitala alternativ. Konsekvenserna för DM-byråerna blir minskade intäkter i form av tryck, adresser och porto men ökade intäkter i form av strategi, projektledning och webbdesign, där ONE nu är ännu mer välpositionerad efter sammanslagningen av ONE Media s Stockholmsbaserade byråer ONE Direct och ONE More. Fortfarande är strategisk kampanjplanering, målgruppsurval, mediastrategi, kreativ utformning, produktion och analys ONE kärnprodukter. ONE s etablering i Danmark genom nu helägda ONE u nou har sedan bolagets bildande i november 2009 varit mycket framgångsrik och bolaget har erhållit betydande affärer från bl.a. Compass Group, Thrane Thrane, MEC-Access (Sony Ericsson) och Villa Collection. Organisationen består idag av 10 personer med god erfarenhet och kompetens inom Direkt Marknadsföring. ONE u nou arbetar också mycket nära och tillsammans med ONE More och ONE Direct, vilket redan gett en betydande positiv synergieffekt inom gruppen. I maj 2010 förvärvade ONE Media resterande 40% i bolaget som nu ägs till 100%. 8

9 Ny grafisk profil och hemsida har implementerats under 2010 och skall ge koncernens intressenter och nätverk snabbare tillgång till fler nyheter, er bjudanden och aktuell finansiell information, se ONE genomförde framgångsrikt under fjärde kvartalet en fulltecknad konvertibelemission om 9,1 MSEK för att tillföra investeringskapital för att främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret ONE Medias Stockholmsbaserade byråer ONE Direct AB och ONE More AB konsolideras och bildar från och med den 1 januari 2011 den nya DM/RM-byrån ONE Sthlm AB (under namnändring från ONE Direct AB). Den nya byrån har initialt 25 anställda och beräknas under 2011 omsätta ca 50 miljoner SEK. Ny VD för den sammanslagna verksamheten blir Magnus Widgren, tidigare VD for ONE Direct AB. Samtidigt ändrar den Köpenhamnsbaserade byråverksamheten ONE U nou namn till ONE CPH. 9

10 FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG / /06 (18 mån) Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Kassalikviditet, % 70,6% 80,4% 76,9% 107,3% 90,0% Soliditet, % 45,6% 49,2% 46,9% 53,0% 16,3% NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 1) ONE Contact ONE Direct ONE MORE ONE U nou ) Beloppen inkluderar intern omsättning och segmentsuppdelningen reflekterar i huvudsak omsättningen per operativt dotterbolag. 10

11 KOMMENTARER TILL KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden till 5,5 MSEK (2,7) vilket är en förbättring med över 100% jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras av gynnsam förändring av produktmix samt åtgärder och kostnadseffektiviseringar som initierades hösten Den konsoliderade omsättningen för helåret 2010 uppgick till 213,2 MSEK vilket är en nedgång med 11% jämfört med föregående år, vilket är att hänföra till affärsområde ONE Contact och förändrad produktmix inom ONE Direct. Samtliga affärsområden uppvisade ett positivt rörelseresultat för året. Resultatet 2010 påverkades av extraordinära kostnader om sammantaget 5,0 MSEK. MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 7,8 MSEK vilket hänför sig till den fulltecknade konvertibelemssionen som genomfördes under året. Det totala kassaflödet för året 2010 var således + 6,4 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen till det negativa kassaflödet avseende investeringsverksamheten under året är fortsatta investeringar inom affärsområde ONE Contact till följd av expansion med befintliga kunder samt start för nya kunder i Malmö och Barcelona. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 59,1 MSEK jämfört med 61,2 MSEK för samma period föregående år. Det starka avslutet gäller samtliga affärsområden utom ONE More som påverkats negativt av ett förlorat kundavtal. Soliditeten var den 31 december %, vilket är en försämring med 3 procentenheter jämfört med föregående år, framför allt pga högre balansomslutning Likvida medel uppgick per den 31 december 2010 till 7,6 MSEK (1,2). Därutöver fanns outnyttjade check- och belåningskrediter om totalt 4,7 MSEK. Årets Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet var 7,4 MSEK och efter förändringar i rörelsekapitalet 8,2 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -9,6 11

12 MODERBOLAGETS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG / /06 (18 mån) Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Kassalikviditet, % 27,2% 4,2% 3,1% 7,4% 91,5% Soliditet, % 65,5% 67,5% 68,0% 79,5% 55,4% 12

13 Icke finansiella upplysningar Koncernens verksamhet är personalintensiv och därmed beroende av en effektiv resursförsörjning. Den största verksamhetsgrenen, ONE Contact, har en relativt kort ledtid och liten insats relaterat till anställning av nya medarbetare. ANTAL ANSTÄLLDA PER VERKSAMHETSOMRÅDE ONE Contact ONE Direct ONE MORE 8 11 ONE U nou 8 0 Vinstdisposition Koncernens fria medel uppgår till kr. Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel i moderbolaget, kronor överförs i ny räkning. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 13

14 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not Rörelsens intäkter m m 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Direkta projektkostnader Övriga externa kostnader 1, 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, 6, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resulat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Resultat per aktie 18 0,50 0,19 14

15 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TILLGÅNGAR Not 31/12/10 31/12/09 Anläggningstillgångar 17 Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 17 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Klientmedel Tillgängliga medel Bokförd skuld Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 17 Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 17 Kortfristiga räntebärande skulder Fakturerat ej upparbetat Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE (Tkr) Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Realisationsresultat Betald inkomstskatt Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av korta fordringar Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyemission 0 0 Ökning/Minskning långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Övrigt Balanserade Totalt tillskjutet vinstmedel inkl Eget Aktiekapital kapital Årets resultat kapital Eget kapital per Förvärvat övervärde* Optionspremie Årets totalresultat Eget kapital per * förvärvet har gjorts från innehav utan bestämmande inflytande MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Övrigt Balanserade Totalt tillskjutet vinstmedel inkl Eget Aktiekapital kapital Årets resultat kapital Eget kapital per Förvärvat övervärde* 0 Optionspremie Erhållna koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets totalresultat Eget kapital per Antalet aktier per är st. 18

19 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Not Rörelsens intäkter m m 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader 1 Direkta projektkostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

20 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TILLGÅNGAR Not 31/12/10 31/12/09 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17 Utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 17 Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Erhållna koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 17 Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 17 Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse för koncernbolag

22 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE (Tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster 0 0 Betald inkomstskatt 0 0 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av korta fordringar Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Konvertibelemission Erhållet koncernbidrag Ökning/Minskning långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 NOTER Allmän information ONE Media Holding AB (publ) med organisationsnummer är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Säte: Maria Bangata 4 A, STOCKHOLM Företagets verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3, det vill säga samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) samt i vissa fall av skatteskäl. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den Koncernens resultat- och balansräkningar och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den Väsentliga uppskattningar och bedömningar Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar eller på uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga. Bedömningarna baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller om andra förutsättningar föreligger. Standarder och tokningar som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid Övriga IFRS och IFRIC som ännu inte har trätt i kraft bedöms inte få någon väsentligt påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisningsprinciper Bolagets årsredovning har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards. Beslut om denna förändring fattades av styrelsen den 20 november 2009 i samband med beslut om återlistning på AktieTorget. Intäktsredovisning Intäkterna redovisas i den omfattning det är troligt att de ekonomiska fördelarna kommer att erhållas och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tjänster som utförs mot löpande räkning intäktsförs i den takt arbetet utförs. Det innebär att såväl 23

24 intäkter som kostnader redovisas i den period då de intjänades respektive förbrukades. Arbeten till fast pris intäktsförs i förhållande till respektive uppdrags färdigställandegrad på balansdagen. Som grund för fastställandegrad ligger kostnad för nedlagt arbete i förhållande till totalt prognostiserad kostnad. Vid beräkning av kostnader används normalt antal timmar som approximation. Om avtalets färdigställandegrad inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter som motsvarar återvinningsbara kostnader. Förlustkontrakt identifieras per balansdagen och kostnadsförs direkt. Vid bokslutstillfället ännu ej fakturerade tjänster redovisas som upplupna intäkter. Om fakturerat belopp överstiger värdet på upparbetade intäkter redovisas mellanskillnaden som kortfristig skuld. Avsättning görs för befarade förluster. Leasing Leasingavtal klassificeras som finansiella leasingavtal när ekonomiska fördelar och risker förknippat med ägandet av den leasade tillgången överförts till One Media Holding AB. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Leasingavgifter för operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Ersättningar till anställda Pensioner: One Media Holding AB s medarbetare omfattas inte av några kollektiva pensionsplaner. One Media Holding AB s pensionsplaner är avgiftsbestämda och premierna kostnadsförs löpande. Bolaget har inte några förpliktelser efter det att premierna är betalda. Klassificering av tillgångar och skulder Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som beräknas återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från balansdagen. Koncernmässiga fordringar och skulder redovisas som kortfristiga. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar samt immateriella anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I de fall dessa anläggningstillgångar består av väsentliga komponenter med olika nyttjandeperioder redovisas dessa som om de vore separata anläggningstillgångar. Avskrivningar baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut och redovisas linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioder och restvärden är föremål för årliga omprövningar. Bedömda nyttjandeperioder är enligt följande: Inventarier 5 år Immateriella anläggningstillgångar 5 år Forskning och utvecklingskostnader De balanserade utvecklingskostnaderna avser i huvudsak utgifter för implementering av den egenutvecklade CRM plattformen Emperor och webportalen Bredbandsväljaren.Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Utgifter som uppstått i utvecklingsprojekt (hänförliga till formgivning och test av nya eller förbättrade produkter) redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 24

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer