Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

2 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och moderbolag 23 Underskrifter 43 Revisionsberättelse 44 2

3 VD HAR ORDET Lars Lindqvist, VD Lars Lindqvist, VD One Media Holding AB säger: ONE Media har ett spännande år bakom sig med många framgångar och en del utmaningar. Vi har fortsatt att utöka vår kundstock och arbetar med mer komplexa och långsiktiga projekt. Satsningar på kompetensutveckling och resultatfokus genomsyrar organisationen på ett helt annat sätt än tidigare och det har medfört bättre leveranser och nöjdare kunder. För att sammanfatta 2010 är jag mycket nöjd med organisationens kompetens och leverans av kundprojekt men besviken på att vi inte blev av med gamla kostnadsposter fort nog. Året har också präglats av investeringar i våra anläggningar, tekniska system och kundprojekt. Nu är det dock gjort och jag ser verkligen fram emot 2011 då vi efter Q1 kommer att ha rensat bort samtliga gamla kostnader och avtal som påverkat vårt resultat negativt. Våra förbättrade marginaler i kundprojekten kommer att ge resultat under Jämfört med helåret 2009 ökade resultatet efter finansiella poster med över 100% trots att omsättningen minskade med 11%. Sammantaget levererade ONE ett rörelseresultat på 6,8 miljoner, en förbätt ring med 2,5 MSEK jämfört med samma period Våra operativa marginaler ökade även de i nästan alla affärs områden. Det är oerhört glädjande att vårt nya fokus på lönsamhet framför omsättning och vår strategi omläggning för att möte den ökade efterfrågan på digital marknads föring uppvisade fortsatt positiv effekt i våra finansiella nyckeltal. Omsättningsminskningen är i huvudsak hänförlig till affärsområde ONE Contact där volymerna minskade men samtidigt har det varit ett bra år utifrån att en stor kund har minskat mer än totalen vilket innebär att vi ökat både antalet kunder och nykundsomsättning. Inom ONE Direct fortsatte också den tidigare beskrivna förändringen i produktmix med lägre efterfrågan på tryckta kampanjer till fördel för ökad andel digital marknadsföring att ge en lägre omsättning gentemot 2009 men med en betydande förbättring av rörelsemarginalen. Stockholm, 2 maj 2011 Lars Lindqvist, Verkställande Direktör 3

4 ONE MEDIA Information om verksamheten ONE Media är ett kommunikationsföretag som bl.a. erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring från strategi, utveckling, och genomförande till uppföljning. ONE Media arbetar framförallt med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. Direktmarknadsföring är en kommunikationsstrategi/-metodik för att, oberoende av mediekanal, kommunicera med blivande eller befintliga kunder med syfte att uppnå mätbar respons. Verksamheten har under perioden varit indelad i fyra affärsområden; ONE Direct (Byrå), ONE More (Digitala kanaler och kundstrategi), ONE Contact (Contactcenter/CRM) samt ONE u nou som representerar hela ONE Medias produktportfölj och kompe tens i Danmark. ONE Media har en organisationsstruktur med ett tydligt delegerat verksamhets- och lönsamhetsansvar på respektive affärsområde. Grundprincipen är att affärsområdena ska utveckla sin specifika expertis och tillföra varandra mervärde genom synergier av kompetens, produkter och infrastruktur. Målet är att ett flertal kunder ska köpa tjänster som finns i fler än ett affärsområde inom ONE Media. I ONE Media samlas ett fåtal övergripande funktioner som finansiell styrning och gemensam strategiformulering. Totalt sysselsätter ONE Media 569 medarbetare och har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Barcelona. ORGANISATION 4

5 AFFÄRSOMRÅDEN ONE Direct ONE Direct är en av Sveriges största och mest framgångsrika DM-byråer. Företaget arbetar med riktad, mätbar och mediaoberoende kommunikation i syfte att öka sina uppdragsgivares försäljning samt stärka deras respektive varumärken. En stor del av det dagliga arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av säljdrivande kampanjer i flera medier (exempelvis e-post, DR, bilagor och webb). Uppdragsgivare anlitar ONE Direct för att de söker en långsiktig och direkt lönsam relation med en DM-byrå som sätter kundens lönsamhet och resultat i fokus. ONE More ONE More s fokus är att erbjuda våra kunder flerkanaliga kommunikationslösningar (Multichannel Marketing) i syfte att stödja deras försäljningsprocesser, från att identifiera prospekts till att utveckla kundrelation, dvs. genom hela kundlivscykeln. Den typiska leveransen består av en kommunikationsstrategi, kommunikationsplattform/-flöde i vilken vi integrerar och kombinerar de olika ingående kommunikationskanalerna och skapar ett kostnadseffektiv och mätbart produktionsflöde som skapar maximal effekt/respons. Med andra ord bästa möjliga avkastning på investeringen (ROI) för vår kund. ONE More arbetar med olika typer av kunder i olika branscher både B2B och B2C. ONE Contact ONE Contact erbjuder infrastruktur och produktion av direktmarknadsföring, support och kundkommunikation genom contact-centertjänster. ONE Contact skapar värden åt sina kunder genom att erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar och CRM-system för att skaffa och vårda slutkunder med hjälp av telefoni (in/ut), mail, sms, chat och andra kanaler. Ambitionen är att skapa helhetslösningar för uppdragsgivare inom all typ av kundhantering, det vill säga att skaffa kunder med hjälp av olika former av DM/ TM/webbutiker, underhålla och hantera kundkontakter med hjälp av olika kanaler, erbjuda kundhanteringssystem, faktureringssystem, orderhantering (fulfillment), inkasso samt eftermarknad. Tjänsterna kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet samt bygger på den senaste teknologin. ONE u nou A/S ONE u nou som är ett nystartat bolag representerar hela ONE Media men har som huvudfokus att vara något nytt som möjligtvis kan beskrivas som ett sammanslaget ONE Direct och MORE. Det är en ny spelare på den danska marknaden. Teamet består av anställd kompetens från ledande företag inom försäljning, marknadsföring och reklam. Liksom övriga ONE fokuserar man på försäljning och resultat med hjälp av att man inleder med att förstå kundernas affärskoncept istället för att utgå från kreativa och unika reklamlösningar. Naturligtvis är resultatbaserad ersättning något som tagits emot väl på marknaden och några månader efter start har man ett flertal kunder. 5

6 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé ONE Medias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med effektiv kundkommunikation och försäljning. Mission ONE Media överträffar kundens förväntningar, är utvecklande att arbeta med och gör bättre lösningar än våra konkurrenter. Vision ONE Medias vision är att vara det ledande nordiska kommunikationsföretaget inom flerkanalig kommunikation med direktmarknadsföring som metod. Finansiella mål ONE Medias mål är att genom organisk tillväxt uppnå; en omsättningstillväxt om 10-20% 2011 och 20-30% 2012 en rörelsemarginal (EBITDA) om 6% 2011 och 8% 2012 Utdelningspolicy Styrelsens uppfattning är att det mest gynnsamma för Bolagets aktieägare är att ONE Medias vinster återinvesteras i verksamheten under Därefter är avsikten att dela ut minst 30 procent av vinsten till aktieägarna. Mål ONE Medias mål är att vara en av Nordens mest efter frågade leverantörer och arbetsgivare inom kommunikationsbranschen. Strategi För att uppnå målsättningarna har ONE Media utarbetat en strategi som baserar sig på organisk tillväxt med kompletterande tillväxt genom förvärv. Den bärande principen i ONE Medias strategi är att äga eller kontrollera kritisk kompetens samt delar av den underliggande infrastrukturen, såsom IT-plattformar och CRM-system. ONE Medias strategi är formulerad i följande punkter: Organisk tillväxt ONE Medias primära strategi är att växa genom organisk tillväxt. Varje affärsområde ansvarar för försäljning av sina egna produkter och tjänster, och samarbetar därutöver för nykundsbearbetning och synergier mellan affärsområdena. ONE Media avser att fortsätta utveckla nya tjänster och produkter inom ramen för koncernens erbjudande inom direktmarknadsföring. Tillväxt genom förvärv För att möta den ökande efterfrågan och erbjuda spetskompetens inom framtidens marknadsföring söker ONE Media aktivt efter kompletterande förvärv. ONE Media utvärderar främst bolag med strategisk kunskap inom de nya kommunikationskanalerna och bolag som har kommunikativa plattformar vilka möjliggör produktion av denna typ av tjänster. Tre övergripande krav ställs på potentiella förvärv: tillföra strategiskt mervärde till koncernens affärsområden uppvisa tydlig lönsamhetspotential positivt kassaflöde inom 3-6 månader 6

7 Varumärke För att vara marknadsledande i Norden och fortsatt attrahera kompetenta medarbetare och kunder behöver ONE Media ständigt stärka sitt varumärke. ONE Media arbetar aktivt för att vårda, stärka och mäta varumärket och dess position gentemot såväl interna som externa målgrupper. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ONE Media Holding AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari-31 december One Media är ett publikt bolag som är listat på AktieTorget i Stockholm. Företagets säte är i Stockholm. Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari-31 december 2010 Omsättning 213,2 MSEK (237,0) Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,6 MSEK (2,7) Resultatet är belastat av jämförelsestörande poster om -5,0 MSEK (-7,2) Soliditeten per 31 december uppgick till 46% (49%) Viktiga trender och väsentliga händelser 2010 ONE Media har under 2010 fortsatt den inslagna vägen att leverera resultat framför omsättning och alla affärsområden är nu lönsamma med nöjda kunder och väl fungerande organisationer. ONE Contact är ett ledande Customer och Contact Service Center (CSC) företag i Norden som utvecklar kundkommunikationen för ledande företag och organisationer. ONE Contact s fortsatta investeringar i moderna processer och system har möjliggjort effektivitet i produktionen samt snabb anpassning och skalbarhet vid volymförändringar. ONE Contact har också fortsatt att öka personal och investera i Barcelona som numera är vårt största center. ONE Contact vann också under året uppdraget att som enda leverantör hantera delar av Com Hems kundservice, support och inkommande försäljning. ONE Direct har under perioden återigen nominerats i Årets Byrå och Kundens Bästa Byrå tack vare sin inriktning på starkt säljande direktmarknadsföring. Direktmarknadsförings (DM) branschen har under 2010 genomgått en mycket spännade utveckling där postala tryckta kampanjer ges mindre utrymme till fördel för digitala alternativ. Konsekvenserna för DM-byråerna blir minskade intäkter i form av tryck, adresser och porto men ökade intäkter i form av strategi, projektledning och webbdesign, där ONE nu är ännu mer välpositionerad efter sammanslagningen av ONE Media s Stockholmsbaserade byråer ONE Direct och ONE More. Fortfarande är strategisk kampanjplanering, målgruppsurval, mediastrategi, kreativ utformning, produktion och analys ONE kärnprodukter. ONE s etablering i Danmark genom nu helägda ONE u nou har sedan bolagets bildande i november 2009 varit mycket framgångsrik och bolaget har erhållit betydande affärer från bl.a. Compass Group, Thrane Thrane, MEC-Access (Sony Ericsson) och Villa Collection. Organisationen består idag av 10 personer med god erfarenhet och kompetens inom Direkt Marknadsföring. ONE u nou arbetar också mycket nära och tillsammans med ONE More och ONE Direct, vilket redan gett en betydande positiv synergieffekt inom gruppen. I maj 2010 förvärvade ONE Media resterande 40% i bolaget som nu ägs till 100%. 8

9 Ny grafisk profil och hemsida har implementerats under 2010 och skall ge koncernens intressenter och nätverk snabbare tillgång till fler nyheter, er bjudanden och aktuell finansiell information, se ONE genomförde framgångsrikt under fjärde kvartalet en fulltecknad konvertibelemission om 9,1 MSEK för att tillföra investeringskapital för att främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret ONE Medias Stockholmsbaserade byråer ONE Direct AB och ONE More AB konsolideras och bildar från och med den 1 januari 2011 den nya DM/RM-byrån ONE Sthlm AB (under namnändring från ONE Direct AB). Den nya byrån har initialt 25 anställda och beräknas under 2011 omsätta ca 50 miljoner SEK. Ny VD för den sammanslagna verksamheten blir Magnus Widgren, tidigare VD for ONE Direct AB. Samtidigt ändrar den Köpenhamnsbaserade byråverksamheten ONE U nou namn till ONE CPH. 9

10 FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG / /06 (18 mån) Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Kassalikviditet, % 70,6% 80,4% 76,9% 107,3% 90,0% Soliditet, % 45,6% 49,2% 46,9% 53,0% 16,3% NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 1) ONE Contact ONE Direct ONE MORE ONE U nou ) Beloppen inkluderar intern omsättning och segmentsuppdelningen reflekterar i huvudsak omsättningen per operativt dotterbolag. 10

11 KOMMENTARER TILL KONCERNENS EKONOMISKA UTVECKLING Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden till 5,5 MSEK (2,7) vilket är en förbättring med över 100% jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras av gynnsam förändring av produktmix samt åtgärder och kostnadseffektiviseringar som initierades hösten Den konsoliderade omsättningen för helåret 2010 uppgick till 213,2 MSEK vilket är en nedgång med 11% jämfört med föregående år, vilket är att hänföra till affärsområde ONE Contact och förändrad produktmix inom ONE Direct. Samtliga affärsområden uppvisade ett positivt rörelseresultat för året. Resultatet 2010 påverkades av extraordinära kostnader om sammantaget 5,0 MSEK. MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 7,8 MSEK vilket hänför sig till den fulltecknade konvertibelemssionen som genomfördes under året. Det totala kassaflödet för året 2010 var således + 6,4 MSEK. Den huvudsakliga förklaringen till det negativa kassaflödet avseende investeringsverksamheten under året är fortsatta investeringar inom affärsområde ONE Contact till följd av expansion med befintliga kunder samt start för nya kunder i Malmö och Barcelona. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 59,1 MSEK jämfört med 61,2 MSEK för samma period föregående år. Det starka avslutet gäller samtliga affärsområden utom ONE More som påverkats negativt av ett förlorat kundavtal. Soliditeten var den 31 december %, vilket är en försämring med 3 procentenheter jämfört med föregående år, framför allt pga högre balansomslutning Likvida medel uppgick per den 31 december 2010 till 7,6 MSEK (1,2). Därutöver fanns outnyttjade check- och belåningskrediter om totalt 4,7 MSEK. Årets Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet var 7,4 MSEK och efter förändringar i rörelsekapitalet 8,2 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -9,6 11

12 MODERBOLAGETS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG / /06 (18 mån) Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Kassalikviditet, % 27,2% 4,2% 3,1% 7,4% 91,5% Soliditet, % 65,5% 67,5% 68,0% 79,5% 55,4% 12

13 Icke finansiella upplysningar Koncernens verksamhet är personalintensiv och därmed beroende av en effektiv resursförsörjning. Den största verksamhetsgrenen, ONE Contact, har en relativt kort ledtid och liten insats relaterat till anställning av nya medarbetare. ANTAL ANSTÄLLDA PER VERKSAMHETSOMRÅDE ONE Contact ONE Direct ONE MORE 8 11 ONE U nou 8 0 Vinstdisposition Koncernens fria medel uppgår till kr. Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel i moderbolaget, kronor överförs i ny räkning. Resultat och ställning Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 13

14 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not Rörelsens intäkter m m 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Direkta projektkostnader Övriga externa kostnader 1, 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, 6, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resulat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Resultat per aktie 18 0,50 0,19 14

15 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TILLGÅNGAR Not 31/12/10 31/12/09 Anläggningstillgångar 17 Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 17 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Klientmedel Tillgängliga medel Bokförd skuld Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder 17 Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 17 Kortfristiga räntebärande skulder Fakturerat ej upparbetat Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

17 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE (Tkr) Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Realisationsresultat Betald inkomstskatt Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av korta fordringar Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyemission 0 0 Ökning/Minskning långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Övrigt Balanserade Totalt tillskjutet vinstmedel inkl Eget Aktiekapital kapital Årets resultat kapital Eget kapital per Förvärvat övervärde* Optionspremie Årets totalresultat Eget kapital per * förvärvet har gjorts från innehav utan bestämmande inflytande MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Övrigt Balanserade Totalt tillskjutet vinstmedel inkl Eget Aktiekapital kapital Årets resultat kapital Eget kapital per Förvärvat övervärde* 0 Optionspremie Erhållna koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets totalresultat Eget kapital per Antalet aktier per är st. 18

19 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Not Rörelsens intäkter m m 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader 1 Direkta projektkostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

20 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TILLGÅNGAR Not 31/12/10 31/12/09 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17 Utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 17 Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Erhållna koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 17 Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 17 Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse för koncernbolag

22 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE (Tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster 0 0 Betald inkomstskatt 0 0 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av korta fordringar Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Konvertibelemission Erhållet koncernbidrag Ökning/Minskning långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 NOTER Allmän information ONE Media Holding AB (publ) med organisationsnummer är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Säte: Maria Bangata 4 A, STOCKHOLM Företagets verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3, det vill säga samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) samt i vissa fall av skatteskäl. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den Koncernens resultat- och balansräkningar och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den Väsentliga uppskattningar och bedömningar Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar eller på uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga. Bedömningarna baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller om andra förutsättningar föreligger. Standarder och tokningar som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid Övriga IFRS och IFRIC som ännu inte har trätt i kraft bedöms inte få någon väsentligt påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisningsprinciper Bolagets årsredovning har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards. Beslut om denna förändring fattades av styrelsen den 20 november 2009 i samband med beslut om återlistning på AktieTorget. Intäktsredovisning Intäkterna redovisas i den omfattning det är troligt att de ekonomiska fördelarna kommer att erhållas och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tjänster som utförs mot löpande räkning intäktsförs i den takt arbetet utförs. Det innebär att såväl 23

24 intäkter som kostnader redovisas i den period då de intjänades respektive förbrukades. Arbeten till fast pris intäktsförs i förhållande till respektive uppdrags färdigställandegrad på balansdagen. Som grund för fastställandegrad ligger kostnad för nedlagt arbete i förhållande till totalt prognostiserad kostnad. Vid beräkning av kostnader används normalt antal timmar som approximation. Om avtalets färdigställandegrad inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter som motsvarar återvinningsbara kostnader. Förlustkontrakt identifieras per balansdagen och kostnadsförs direkt. Vid bokslutstillfället ännu ej fakturerade tjänster redovisas som upplupna intäkter. Om fakturerat belopp överstiger värdet på upparbetade intäkter redovisas mellanskillnaden som kortfristig skuld. Avsättning görs för befarade förluster. Leasing Leasingavtal klassificeras som finansiella leasingavtal när ekonomiska fördelar och risker förknippat med ägandet av den leasade tillgången överförts till One Media Holding AB. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella. Leasingavgifter för operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Ersättningar till anställda Pensioner: One Media Holding AB s medarbetare omfattas inte av några kollektiva pensionsplaner. One Media Holding AB s pensionsplaner är avgiftsbestämda och premierna kostnadsförs löpande. Bolaget har inte några förpliktelser efter det att premierna är betalda. Klassificering av tillgångar och skulder Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som beräknas återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från balansdagen. Koncernmässiga fordringar och skulder redovisas som kortfristiga. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar samt immateriella anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. I de fall dessa anläggningstillgångar består av väsentliga komponenter med olika nyttjandeperioder redovisas dessa som om de vore separata anläggningstillgångar. Avskrivningar baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut och redovisas linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioder och restvärden är föremål för årliga omprövningar. Bedömda nyttjandeperioder är enligt följande: Inventarier 5 år Immateriella anläggningstillgångar 5 år Forskning och utvecklingskostnader De balanserade utvecklingskostnaderna avser i huvudsak utgifter för implementering av den egenutvecklade CRM plattformen Emperor och webportalen Bredbandsväljaren.Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Utgifter som uppstått i utvecklingsprojekt (hänförliga till formgivning och test av nya eller förbättrade produkter) redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 24

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer