Skolan för e-affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan för e-affärer"

Transkript

1 CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS Skolstart Skolan för e-affärer 7 oktober 2003 certifierad e-affärsarkitekt EN SKOLA MED 6 AVSNITT ÖVER 100 TIMMAR E D I FA C T, e b X M L, C o r e C o m p o n e n t s, X M L Analysera din verksamhet och lär dig utveckla dina sätt att samarbeta elektroniskt. U t v e c k l a d i n a : e - i n k ö p, e - f ö r s ä l j n i n g a r, e - l e v e r a n s e r, e - b e t a l n i n g a r, e - k a t a l o g e r, e - u p p h a n d l i n g a r, e - s a m a r b e t e n OBS! Finns även för offentliga sektorn se E-AFFÄRS- IT- BESTÄLLARE VERK- SAMHETS- IT- EN AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS SKOLOR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING PROJEKT- LEDNING LEDAR- UTBILDNING INFOR- MATIONS- SÄKERHET

2 Dataföreningen Kompetens arrangerar kontinuerligt ett mycket stort antal konferenser, skolor och kurser med framstående nationella och internationella lärare och föreläsare. Ämnena uppvisar en stor spännvidd från datatekniska frågor till områden som är verksamhetsnära. Dataföreningen har ett brett utbud av skolor. Flera av dem har genomförts några år, som t ex Projektskolan, IT-arkitekt och Ledarutbildningen. Ny är skolan för e-affärer, Certifierad e-affärsarkitekt. Skolorna kompletterar varandra så att olika yrkesinriktningar inom företaget tillgodoses. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat erhålles ett certifikat. IT- VERK- BESTÄLLARE SAMHETS- LEDAR- PROJEKT- UTBILDNING IT- LEDNING INFOR- MATIONS- E-AFFÄRS- SÄKERHET E-affärer där verksamheten, ekonomi, juridik, IT och olika yrkesroller möts på lika villkor Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för beskrivning och genomförande av verksamhetsprocesser med elektroniska samarbeten Bakgrund Nyckelroll Som certifierad e-affärsarkitekt har du möjlighet att få ett övergripande ansvar för e-handel, e-affärer och e-samarbeten med leverantörer, kunder och andra verksamhetspartners, både på verksamhetsoch IT-nivå inom en organisation. Certifiering Som bevis på genomförd utbildning utdelas ett certifikat till samtliga deltagare som godkänts. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering, utan för certifiering krävs deltagande i samtliga kursavsnitt, utförda inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Allt fler upptäcker fördelarna med att samverka elektroniskt med kunder, leverantörer och andra verksamhetspartners. Skolan för e-samarbeten och e-affärer ger Dig kunskap om olika praktiska och standardiserade metoder, principer och tekniker för att genomföra en sådan elektronisk samverkan så att den främjar en organisations målsättning och fortsatta utveckling. Särskild vikt kommer att läggas vid att visa på hur klyftan mellan verksamhets- och IT-perspektiven kan överbryggas. I dessa metoder och teknologier finns det inbyggt ett antal Röda trådar som kopplar samman verksamhets-, ekonomiska och legala aspekter med IT-arkitekturer och IT-teknologier. Utbildningen ger dig också kunskap om olika standardiserade metoder och tekniker för strukturerad och långsiktig informationshantering. Metoderna och teknikerna är oberoende av tekniska miljöer och passar därmed ihop med såväl EDIFACT, ebxml, XML och Web Services som idag okända teknologier. Vidare kommer utbildningen presentera tekniska lösningar som syftar till att automatisera och integrera verksamhetsflöden mellan och inom organisationer. Utbildningen ger dig, med andra ord, det Du behöver för att forma en organisations strategi och koordinera nödvändig kompetens för e-inköp, e-försäljning, e-leverans, e-betalning, e-katalog och e-upphandling.

3 Översiktlig karta med de aspekter som behöver belysas för att uppnå framgångsrika e-samarbeten mellan organisationers verksamhetsprocesser. ORGANISATION A AFFÄRSOMRÅDE / BRANSCH LEVERANTÖRSKEDJA / VÄRDENÄTVERK e-samarbete MODELL ORGANISATION B Målgrupp Du som vill fördjupa Dina kunskaper inom kompetensområdena elektroniska samarbeten, e-handel samt e-affärer och arbetar inom den privata eller offentliga sektorn Du som arbetar i verksamheten och vill förkovra Dig i metoder, Internet teknologier och best practices vilka kan användas för nya former av samarbeten och därmed effektivisera verksamheten Du som arbetar med IT och affärssystem och som vill komplettera Din kompetens med kunskap om verksamhetsstyrda e-samarbeten Du som arbetar i yrkesrollen: verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, datamodellerare, IT-arkitekt, projektledare, IT-ansvarig, IT-samordnare, e-handelsansvarig, kravspecificerare, affärssystemutvecklare eller programvaruutvecklare, och vill förstärka Din yrkesroll Vad gör en e-affärsarkitekt? En e-samarbetsarkitekt är något av en generalist. Förutom att behärska horisontella samarbeten mellan organisationer över legala gränser agerar arkitekten dessutom som en förmedlande länk mellan verksamhets- och IT-perspektivet inom en organisation och kan därmed möjliggöra en vertikal förståelse inom organisationen. Det kan leda till att klyftan minskas mellan medarbetare som har olika perspektiv, intressen och yrkesroller. Med denna utbildning får Du: God kännedom om principer och metoder för utformning av verksamhetsstyrda IS/IT-system för e-handel, e-affärer, e-samarbeten och breddtjänster God förståelse för och kunskap om hur man tar fram, beskriver och värderar verksamhetsarkitekturer för e-handel, e-affärer och e-samarbeten God förståelse för hur olika kompetensområden kompletterar varandra i e-affärssituationer Med denna utbildning kan Du: Tillämpa dessa färdigheter inom olika samarbetssituationer Analysera, förstå och värdera den egna verksamhetens behov av krav på samarbeten Kommunicera verksamhetens krav och IT:s möjligheter till både verksamhets- och IT-experter Omsätta verksamhetens krav och IT-teknikens möjligheter till nyttoskapande e-samarbeten Förstå behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur för e-samarbeten Förstå användningen av traditionell EDI såväl som nya Internet-baserade standarder som ebxml för att främja verksamhetens målsättningar. Utbildningsmål Utbildningen skall ska ge en nödvändig grund för den som vill förändra en organisation så att olika former av samarbeten mellan verksamheter kan möjliggöras och genomföras på ett effektivt sätt med hjälp av digitala teknologier. VÄRDE- ERBJUDANDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER INTERN FÖRSÄLJNINGS- PROCESS AFFÄRSSYSTEM Förkunskaper Inga formella förkunskaper krävs men Du bör ha intresse för teknikens möjligheter. Du rekommenderas att ha vissa baskunskaper i informationsmodellering eller vara insatt i systematiska och strukturerade arbetsmetoder. Studieform Studierna genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och självstudier. För att skapa en målinriktad studiemiljö inbjuds kursdeltagarna till att bidra med problemformuleringar från det egna verksamhetsområdet. Skolan innehåller en blandning av teori, praktik och erfarenhetsutbyte. I utbildningen ingår ett antal redovisningsuppgifter, hemuppgifter samt inläsning av litteratur. Omfattning Utbildningen omfattar två-dagars internat med tre-fyra veckors intervall. Dessutom krävs lika mycket tid för egna självstudier för att lösa hemuppgifter under mellanperioderna. Du bör alltså, för att kunna fullfölja utbildningen på ett tillfredsställande sätt, planera din tid så att Du vid sidan av internatvistelsen kan disponera minst 12 dagar för inläsning och eget arbete. PROFIT, GRÄNSSNITT Strategi/Målsättning Värde/Resursöverföring Lagstiftning och Redovisning Process och Dialog Information Risk/Säkerhet/ Trovärdighet IT-system och Teknologier PREFERENSER PENGAR INTERN INKÖPS- PROCESS AFFÄRSSYSTEM Standardiserade och praktiska metoder, principer, begrepp och teknologier Verksamhetsarkitekturer för e-samarbeten, e-handel och e-affärer mellan företag och organisationer Olika sätt att göra affärer, idka handel och samarbeta elektroniskt Standardiserade metoder för leverantörskedje-, process- och samarbetskartläggning och värdering Metoder för informationsanalys och återanvändning Begrepp: meddelande, dokument, verksamhetsinformation, informationskomponenter, verksamhetsentiteter, objekt, metadata och affärstermer Verksamhetsutveckling, leverantörskedja, värdeskapande nätverk: e-inköp, e-försäljning, e-leveranser, e-betalningar, e-kataloger, e-upphandling Fallstudier och best practices Samhället, lagar, förordningar, avtal och skatter Riskhantering, säkerhet, signaturer och tillit IT-arkitekturer och ramverk för affärssystemintegration EDIFACT, ebxml, Core Components, XML, Web Services Kvällsaktiviteter som syftar till att bredda kunskaperna i ett vidare perspektiv PROFIT, GRÄNSSNITT

4 Utbildningsledning Rektor Anders W. Tell (huvudlärare verksamhetsarkitekturer och modellering). Anders är utbildare och konsult inom området e-samarbeten via Toolsmiths. Anders är Svensk delegat i UN/CEFACT och medlem i teknik och metodutvecklingsgruppen samt projektledare för UN/CEFACT:s kontraktsteknologier. Anders arbetar med forskning och utveckling av elektroniska samarbetsmetoder och teknologier och han är koordinator för GEA:s intressegrupp för ebxml. Lärarkår Peter Fredholm (huvudlärare verksamhetsutveckling). Peter är utbildare och konsult inom området via Fredholm Consulting. Han arbetar med strategier, rådgivning och projekt runt e-affärer. Peter utbildar både inom näringsliv och på universitet/högskola samt har skrivit tre böcker om e-affärer. Han har utvecklat och genomfört kurser inom området sedan Lars Dykert (huvudlärare samhället, lagar och förordningar). Lars är auktoriserad revisor och ledamot i FAR. Han driver verksamhet i egen firma, LRD Revision och Rådgivning. Har tidigare under många år varit revisionspartner i KPMG. Han är rådgivare inom e-handel, författare till ett flertal böcker, rapporter och artiklar inom detta område. May-Lis Farnes (huvudlärare risk och informationsäkerhet). May-Lis Farnes är VD och grundare av företaget Trust2You. May-Lis Farnes har lång erfarenhet inom området elektronisk identifiering och signering, har skrivit artiklar och bok inom området och är en ofta anlitad föreläsare. May-Lis Farnes var tidigare VD för föreningen SEIS, Säker Elektronisk Information i Samhället, och är i dag ordförande i GEAs verksamhetsråd Tillit och säkerhet samt styrelserepresentant i föreningen Produktkvalitet. Lars Wiktorin (huvudlärare IT-arkitekturer). Lars har mångårig erfarenhet av objektorienterade metoder och system. Han har arbetat med analys, design och utveckling av både tekniska och administrativa system. Lars har författat och medverkat i ett flertal böcker kring objektorientering och återanvändning. Som konsult arbetar han främst med tidiga faser inom arkitektur- och systemutveckling. Erik Perjons. Erik undervisar och forskar på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), vid Stockholms universitet/ KTH, inom områdena informations- och processmodellering, systemintegration, e-samarbeten, databaser och data warehousing. Han har deltagit i flera nationella projekt och har stor praktisk erfarenhet av processmodellering och systemintegration (EAI, B2B). Paul Johannesson. Paul är professor i informationssystem vid KTH. Han har arbetat med bl.a. distribuerade informationssystem, verksamhets- och processmodellering och e-handel. Paul är en ledande expert på REA-metoden. Lennart Arvius. Lennart arbetar vid Arete AB som projektledare, certifierad av PMI med inriktning processbaserad verksamhetsutveckling och e-affärer. Han har 25 års erfarenhet med större delen i roller som länk mellan verksamhet och IS/IT. Har arbetat med e-handelsservice för KF, projektledare för NCC Trade och SFTI Kansliet. Tullverket. Utbildare från Tullverket medverkar i avsnitten om gränsöverskridande logistikkedjor samt Servicetrappan. Dessutom medverkar ytterligare experter som presenterar fördjupningar inom sina specialområden. Efter genomförd utbildning Efter genomförd utbildning och certifiering har Du möjlighet att engagera Dig i Dataföreningens kompetensnätverk för e-affärer. Kompetensnätverket stöds av GEA den nationella Gemenskapen för Elektroniska Affärer. Företag med anställda som genomgår kursen erbjuds gratis GEA-medlemskap under 2003 och rabatterat medlemskap under Dessutom inbjuds Du till att delta i GEA:s arbetsgrupper samt seminarier, workshops och intressegrupper vilka GEA organiserar inom området e-affärer. ORGANISATION HORISONTELLA VERKSAMHETEN VERTIKAL FÖRSTÅELSE SAMARBETEN ORGANISATION Kvällsaktiviteter som syftar till att bredda kunskaperna i ett vidare perspektiv 1. Mikael von Otter (VD för GEA Gemenskapen för Elektroniska Affärer) berättar om e-affärer och småföretagarens vedermödor samt GEA:s arbete 2. Kerstin Wiss Holmdahl (ansvarig för kommunförbundets arbete med elektronisk handel) och Tomas Wennebo (SFTI:s tekniska kansli) berättar om SFTI, elektroniska affärer med offentlig sektor, upphandling och avropsprocessen 3. Lars-Åke Nygren (ITDM, Fd vice ordförande i EDIFICE) berättar om erfarenheter från elektronikindustrin, EDIFICE och RosettaNet 4. Tullverket berättar om DVT, Det Virtuella Tullkontoret, och resan mot 24-timmarsmyndigheten 5. Birgitta Wallin från Scania CV AB berättar om bilindustrins erfarenheter från Odette och dess tillämpningar för e-affärer 6. En representant från ett större svenskt industriföretag med internationell verksamhet berättar om sina erfarenheter av affärssystemintegration INFORMATIONS- TEKNOLOGI

5 Program Utbildningen till certiferad e-affärsarkitekt omfattar tolv utbildningsdagar indelade i sex block om vardera två dagar. Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur samt hemuppgifter. Utbildningen omfattar ca 100 timmar lärarledd utbildning samt självstudier och projektarbete. Introduktion till principer, arkitekturer och standarder för elektroniska affärer 7-8 oktober Detta avsnitt syftar till att ge en orientering om olika principer, strategier, standarder, metoder och teknologier som kan användas för e-affärer, e-samarbeten samt främja en organisations målsättningar. Affärs-, handels-, och samarbetsprinciper Marknadsföring, försäljning och inköp via Internet och webbplats Från affärssystem till affärssystem (EDI) B2C, B2B, Gov2B, marknadsplatser Olika sätt att utföra handel: auktioner, prissättning, förhandling Faser: Hitta potentiella partners/kunder, etablera relationer, förhandling, avtalsskrivande, genomförande, garantier, arkivering Verksamhetsarkitekturer Helheten, intressenter och perspektiv Zachman ramverket, VA-Kuben Ramverk för verksamhetssamarbeten: UN/CEFACT Business Collaboration Framework med EDIFACT och ebxml Diverse standarder och specifikationer Open EDI, EDIFACT, OBI, EAN, RosettaNet, OASIS, W3C, SFTI, med flera Att driva e-affärsprojekt I detta avsnitt behandlas vad som krävs för att lyckas med e-affärsprojekt Vad kan ingå i leverans av en fungerande helhetslösning för e-affärer? Belysning av speciella förhållanden och möjligheter att hantera dessa. Kartläggning och analys av affärsprocesser och samarbeten 5-6 november I detta avsnitt redogörs för grundläggande och praktiska metoder för leverantörskedje-, process- och samarbetskartläggning. Dessa metoder och principer kopplas samman med IT-perspektivet och dess tekniska möjligheter Röda Tråden Processkartläggning, affärsdialoger, scenarion, affärstransaktioner och affärstjänster Samarbetsprocesser enligt den globala och standardiserade UN/CEFACTmetoden för EDIFACT och ebxml Analys och nyttovärdering av leverantörskedjor (REA, PENG) Återanvändning av och mönster för processer, dialoger och transaktioner Övningar och grupparbeten Introduktion till informationshantering och återanvändning 9-10 december I avsnittet ges en introduktion till globala, standardiserade informations-, objektmodelleringsmetoder och teknologier, vilka är anpassade för e-affärer. Vidare beskrivs hur informationskomponenter från olika industriorganisationer kan återanvändas. Informationshantering Förvaltning av informationsresurser Informationens livscykler Meddelanden, dokument och paketering Affärsinformation, affärsobjekt, affärsentiteter, affärstermer Metadata och metamodeller Återanvändning och Core Components ebxml Registry & Repository, UDDI UML och UN/CEFACT:s UMM Informationsmodellering och format I detta avsnitt redogörs för olika sätt att kartlägga, beskriva och formatera affärsinformation inför överföring mellan affärsparter samt hur man automatisk kan generera dessa format från informationsmodeller Röda Tråden Från kartläggning av begrepp till format Model Driven Architecture -principen Informationsbeskrivning och UML XML-format och relaterade principer EDIFACT- och XML-format Övningar och grupparbeten * Affärsutveckling, leverantörskedjor och värdeskapande nätverk januari Efter att grundläggande metoder, principer och teknologier har avhandlats ska vi studera hur dessa kan användas för att utveckla verksamheten. Vi ska visa på användning, scenarion och best practices. Vi tittar också på de viktigaste trenderna i användningen av e-affärer och e-samarbeten. Påverkan inom upphandling, inköp, marknadsföring, försäljning, logistik och ekonomi/finans Verksamhetsnytta och risk För- och nackdelar med olika tekniklösningar Genomgång av koncept som Supply Chain Management (SCM) och Straight Through Processing (STP) Affärsmässiga gränssnitt Verksamhetskrav på tekniska lösningar Praktikfall och grupparbeten Samhället, lagar och förordningar februari I detta avsnitt redogörs på vilket sätt e-affärer och e-handel regleras av lagar och förordningar. Bokföringslagen och god redovisningssed Revisionssynpunkter, skattefrågor Implementering av EU-direktivet, om momskontroll av fakturor Avtal inom e-handel, konfliktlösning EDI-avtal med teknisk bilagor Personuppgiftslagen, ansvarsfrågor och konsumentskydd Utveckling inom området lagar, avtal, kontraktsteknologier, ADR och ODR Risk, säkerhet, signaturer och tillit I detta avsnitt redogörs för grundläggande riskhantering, informationssäkerhetsmetoder, elektronisk identifiering och signering samt IT-säkerhet. Ledningssystem för informationssäkerhet ISO 7799, Riskanalys Elektronisk identifiering och signering eid, certifikat, PKI och roller, SAMSET Lagstiftning, regler, samhällets roll och ansvar, EU-direktiv, tillit Överblick av aktörer och drivkrafter på marknaden Tullverket och internationella affärer Kvalitet och säkerhet i gränsöverskridande logistikkedjor Servicetrappan*, StairSec* och CSI IT-arkitekturer och ramverk för systemintegration 2-3 mars I detta avsnitt redogörs för på vilket sätt och med vilka teknologier som elektroniska samarbeten kan realiseras. Dessa kopplas samman med verksamhetsperspektivet och dess affärsprocesser samt affärssystem genom en verksamhetsarkitektur och dess Röda Trådar. Generellt om IT-arkitekturer och ramverk Systemintegration och anpassning till affärssystem Applikationservrar, meddelande- och köhantering, Business Process Management System, workflowsystem EDIFACT och ebxml Webbtjänster, Service Oriented Architectures,.NET IT-säkerhetsteknologier,PKI,SSL,S/MIME Examination, certifiering och diplomering Kurssammanfattning och paneldiskussion *Finns även för offentliga sektorn. För mer information, se

6 CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS U T B I L D N I N G E N S S Y F T E Utveckla dina e-affärer och lär dig göra bättre affärer med hjälp av Internet. R E F E R E N S E R Användningen av e-affärer utvecklas snabbt, snabbare än vad många tror. Därför ligger skolan rätt i tiden och motsvarar behovet för svenska företag. Mikael Von Otter, VD för GEA Storföretagens ökade användning av elektroniska affärer ställer i sin tur högre krav på mindre företags förmåga och beredskap att delta i elektroniska affärsprocesser. Användningen av IT är därmed en viktig komponent i den strukturella omvandlingen i såväl näringslivet som samhället i stort, säger Olof Hallström, talesman för IT-frågor på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs webbsida, Certifierad e-affärsarkitekt 23230[1201] Målgrupp Du som vill fördjupa Dina kunskaper inom kompetensområdena elektroniska samarbeten, e-handel samt e-affärer. Tid Kursstart den 7 oktober Plats Stora Brännbo ligger placerat centralt i Sigtuna cirka 40 km norr om Stockholm. Pris kr exkl moms ( kr inkl moms). Kostnad för internat (kost och logi), ca :- exkl moms ( inkl moms) tillkommer. Förfrågningar om kursen Har Du frågor om skolan är Du välkommen att tala med Helen Kanne, tel på Dataföreningen Kompetens, eller Anders W Tell, tel , För mer information och anmälan: SKOLAN FÖR E-AFFÄRER CERTIFIERAD E-AFFÄRS Anmäl dig på eller sänd in talongen till Dataföreningen Kompetens, Box 45153, Stockholm. Du kan även faxa på De uppgifter Du lämnar här kommer att användas i vår kursadministration och för information om kommande utbildningar. Namn... Befattning... Företag... Avdelning... Adress... Postnr...Postadress... Fakturaadress... Postnr...Postadress... Tel... E-post... Var god texta tydligt!

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer