Skolan för e-affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan för e-affärer"

Transkript

1 CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS Skolstart Skolan för e-affärer 7 oktober 2003 certifierad e-affärsarkitekt EN SKOLA MED 6 AVSNITT ÖVER 100 TIMMAR E D I FA C T, e b X M L, C o r e C o m p o n e n t s, X M L Analysera din verksamhet och lär dig utveckla dina sätt att samarbeta elektroniskt. U t v e c k l a d i n a : e - i n k ö p, e - f ö r s ä l j n i n g a r, e - l e v e r a n s e r, e - b e t a l n i n g a r, e - k a t a l o g e r, e - u p p h a n d l i n g a r, e - s a m a r b e t e n OBS! Finns även för offentliga sektorn se E-AFFÄRS- IT- BESTÄLLARE VERK- SAMHETS- IT- EN AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS SKOLOR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING PROJEKT- LEDNING LEDAR- UTBILDNING INFOR- MATIONS- SÄKERHET

2 Dataföreningen Kompetens arrangerar kontinuerligt ett mycket stort antal konferenser, skolor och kurser med framstående nationella och internationella lärare och föreläsare. Ämnena uppvisar en stor spännvidd från datatekniska frågor till områden som är verksamhetsnära. Dataföreningen har ett brett utbud av skolor. Flera av dem har genomförts några år, som t ex Projektskolan, IT-arkitekt och Ledarutbildningen. Ny är skolan för e-affärer, Certifierad e-affärsarkitekt. Skolorna kompletterar varandra så att olika yrkesinriktningar inom företaget tillgodoses. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat erhålles ett certifikat. IT- VERK- BESTÄLLARE SAMHETS- LEDAR- PROJEKT- UTBILDNING IT- LEDNING INFOR- MATIONS- E-AFFÄRS- SÄKERHET E-affärer där verksamheten, ekonomi, juridik, IT och olika yrkesroller möts på lika villkor Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för beskrivning och genomförande av verksamhetsprocesser med elektroniska samarbeten Bakgrund Nyckelroll Som certifierad e-affärsarkitekt har du möjlighet att få ett övergripande ansvar för e-handel, e-affärer och e-samarbeten med leverantörer, kunder och andra verksamhetspartners, både på verksamhetsoch IT-nivå inom en organisation. Certifiering Som bevis på genomförd utbildning utdelas ett certifikat till samtliga deltagare som godkänts. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering, utan för certifiering krävs deltagande i samtliga kursavsnitt, utförda inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Allt fler upptäcker fördelarna med att samverka elektroniskt med kunder, leverantörer och andra verksamhetspartners. Skolan för e-samarbeten och e-affärer ger Dig kunskap om olika praktiska och standardiserade metoder, principer och tekniker för att genomföra en sådan elektronisk samverkan så att den främjar en organisations målsättning och fortsatta utveckling. Särskild vikt kommer att läggas vid att visa på hur klyftan mellan verksamhets- och IT-perspektiven kan överbryggas. I dessa metoder och teknologier finns det inbyggt ett antal Röda trådar som kopplar samman verksamhets-, ekonomiska och legala aspekter med IT-arkitekturer och IT-teknologier. Utbildningen ger dig också kunskap om olika standardiserade metoder och tekniker för strukturerad och långsiktig informationshantering. Metoderna och teknikerna är oberoende av tekniska miljöer och passar därmed ihop med såväl EDIFACT, ebxml, XML och Web Services som idag okända teknologier. Vidare kommer utbildningen presentera tekniska lösningar som syftar till att automatisera och integrera verksamhetsflöden mellan och inom organisationer. Utbildningen ger dig, med andra ord, det Du behöver för att forma en organisations strategi och koordinera nödvändig kompetens för e-inköp, e-försäljning, e-leverans, e-betalning, e-katalog och e-upphandling.

3 Översiktlig karta med de aspekter som behöver belysas för att uppnå framgångsrika e-samarbeten mellan organisationers verksamhetsprocesser. ORGANISATION A AFFÄRSOMRÅDE / BRANSCH LEVERANTÖRSKEDJA / VÄRDENÄTVERK e-samarbete MODELL ORGANISATION B Målgrupp Du som vill fördjupa Dina kunskaper inom kompetensområdena elektroniska samarbeten, e-handel samt e-affärer och arbetar inom den privata eller offentliga sektorn Du som arbetar i verksamheten och vill förkovra Dig i metoder, Internet teknologier och best practices vilka kan användas för nya former av samarbeten och därmed effektivisera verksamheten Du som arbetar med IT och affärssystem och som vill komplettera Din kompetens med kunskap om verksamhetsstyrda e-samarbeten Du som arbetar i yrkesrollen: verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, datamodellerare, IT-arkitekt, projektledare, IT-ansvarig, IT-samordnare, e-handelsansvarig, kravspecificerare, affärssystemutvecklare eller programvaruutvecklare, och vill förstärka Din yrkesroll Vad gör en e-affärsarkitekt? En e-samarbetsarkitekt är något av en generalist. Förutom att behärska horisontella samarbeten mellan organisationer över legala gränser agerar arkitekten dessutom som en förmedlande länk mellan verksamhets- och IT-perspektivet inom en organisation och kan därmed möjliggöra en vertikal förståelse inom organisationen. Det kan leda till att klyftan minskas mellan medarbetare som har olika perspektiv, intressen och yrkesroller. Med denna utbildning får Du: God kännedom om principer och metoder för utformning av verksamhetsstyrda IS/IT-system för e-handel, e-affärer, e-samarbeten och breddtjänster God förståelse för och kunskap om hur man tar fram, beskriver och värderar verksamhetsarkitekturer för e-handel, e-affärer och e-samarbeten God förståelse för hur olika kompetensområden kompletterar varandra i e-affärssituationer Med denna utbildning kan Du: Tillämpa dessa färdigheter inom olika samarbetssituationer Analysera, förstå och värdera den egna verksamhetens behov av krav på samarbeten Kommunicera verksamhetens krav och IT:s möjligheter till både verksamhets- och IT-experter Omsätta verksamhetens krav och IT-teknikens möjligheter till nyttoskapande e-samarbeten Förstå behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur för e-samarbeten Förstå användningen av traditionell EDI såväl som nya Internet-baserade standarder som ebxml för att främja verksamhetens målsättningar. Utbildningsmål Utbildningen skall ska ge en nödvändig grund för den som vill förändra en organisation så att olika former av samarbeten mellan verksamheter kan möjliggöras och genomföras på ett effektivt sätt med hjälp av digitala teknologier. VÄRDE- ERBJUDANDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER INTERN FÖRSÄLJNINGS- PROCESS AFFÄRSSYSTEM Förkunskaper Inga formella förkunskaper krävs men Du bör ha intresse för teknikens möjligheter. Du rekommenderas att ha vissa baskunskaper i informationsmodellering eller vara insatt i systematiska och strukturerade arbetsmetoder. Studieform Studierna genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och självstudier. För att skapa en målinriktad studiemiljö inbjuds kursdeltagarna till att bidra med problemformuleringar från det egna verksamhetsområdet. Skolan innehåller en blandning av teori, praktik och erfarenhetsutbyte. I utbildningen ingår ett antal redovisningsuppgifter, hemuppgifter samt inläsning av litteratur. Omfattning Utbildningen omfattar två-dagars internat med tre-fyra veckors intervall. Dessutom krävs lika mycket tid för egna självstudier för att lösa hemuppgifter under mellanperioderna. Du bör alltså, för att kunna fullfölja utbildningen på ett tillfredsställande sätt, planera din tid så att Du vid sidan av internatvistelsen kan disponera minst 12 dagar för inläsning och eget arbete. PROFIT, GRÄNSSNITT Strategi/Målsättning Värde/Resursöverföring Lagstiftning och Redovisning Process och Dialog Information Risk/Säkerhet/ Trovärdighet IT-system och Teknologier PREFERENSER PENGAR INTERN INKÖPS- PROCESS AFFÄRSSYSTEM Standardiserade och praktiska metoder, principer, begrepp och teknologier Verksamhetsarkitekturer för e-samarbeten, e-handel och e-affärer mellan företag och organisationer Olika sätt att göra affärer, idka handel och samarbeta elektroniskt Standardiserade metoder för leverantörskedje-, process- och samarbetskartläggning och värdering Metoder för informationsanalys och återanvändning Begrepp: meddelande, dokument, verksamhetsinformation, informationskomponenter, verksamhetsentiteter, objekt, metadata och affärstermer Verksamhetsutveckling, leverantörskedja, värdeskapande nätverk: e-inköp, e-försäljning, e-leveranser, e-betalningar, e-kataloger, e-upphandling Fallstudier och best practices Samhället, lagar, förordningar, avtal och skatter Riskhantering, säkerhet, signaturer och tillit IT-arkitekturer och ramverk för affärssystemintegration EDIFACT, ebxml, Core Components, XML, Web Services Kvällsaktiviteter som syftar till att bredda kunskaperna i ett vidare perspektiv PROFIT, GRÄNSSNITT

4 Utbildningsledning Rektor Anders W. Tell (huvudlärare verksamhetsarkitekturer och modellering). Anders är utbildare och konsult inom området e-samarbeten via Toolsmiths. Anders är Svensk delegat i UN/CEFACT och medlem i teknik och metodutvecklingsgruppen samt projektledare för UN/CEFACT:s kontraktsteknologier. Anders arbetar med forskning och utveckling av elektroniska samarbetsmetoder och teknologier och han är koordinator för GEA:s intressegrupp för ebxml. Lärarkår Peter Fredholm (huvudlärare verksamhetsutveckling). Peter är utbildare och konsult inom området via Fredholm Consulting. Han arbetar med strategier, rådgivning och projekt runt e-affärer. Peter utbildar både inom näringsliv och på universitet/högskola samt har skrivit tre böcker om e-affärer. Han har utvecklat och genomfört kurser inom området sedan Lars Dykert (huvudlärare samhället, lagar och förordningar). Lars är auktoriserad revisor och ledamot i FAR. Han driver verksamhet i egen firma, LRD Revision och Rådgivning. Har tidigare under många år varit revisionspartner i KPMG. Han är rådgivare inom e-handel, författare till ett flertal böcker, rapporter och artiklar inom detta område. May-Lis Farnes (huvudlärare risk och informationsäkerhet). May-Lis Farnes är VD och grundare av företaget Trust2You. May-Lis Farnes har lång erfarenhet inom området elektronisk identifiering och signering, har skrivit artiklar och bok inom området och är en ofta anlitad föreläsare. May-Lis Farnes var tidigare VD för föreningen SEIS, Säker Elektronisk Information i Samhället, och är i dag ordförande i GEAs verksamhetsråd Tillit och säkerhet samt styrelserepresentant i föreningen Produktkvalitet. Lars Wiktorin (huvudlärare IT-arkitekturer). Lars har mångårig erfarenhet av objektorienterade metoder och system. Han har arbetat med analys, design och utveckling av både tekniska och administrativa system. Lars har författat och medverkat i ett flertal böcker kring objektorientering och återanvändning. Som konsult arbetar han främst med tidiga faser inom arkitektur- och systemutveckling. Erik Perjons. Erik undervisar och forskar på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), vid Stockholms universitet/ KTH, inom områdena informations- och processmodellering, systemintegration, e-samarbeten, databaser och data warehousing. Han har deltagit i flera nationella projekt och har stor praktisk erfarenhet av processmodellering och systemintegration (EAI, B2B). Paul Johannesson. Paul är professor i informationssystem vid KTH. Han har arbetat med bl.a. distribuerade informationssystem, verksamhets- och processmodellering och e-handel. Paul är en ledande expert på REA-metoden. Lennart Arvius. Lennart arbetar vid Arete AB som projektledare, certifierad av PMI med inriktning processbaserad verksamhetsutveckling och e-affärer. Han har 25 års erfarenhet med större delen i roller som länk mellan verksamhet och IS/IT. Har arbetat med e-handelsservice för KF, projektledare för NCC Trade och SFTI Kansliet. Tullverket. Utbildare från Tullverket medverkar i avsnitten om gränsöverskridande logistikkedjor samt Servicetrappan. Dessutom medverkar ytterligare experter som presenterar fördjupningar inom sina specialområden. Efter genomförd utbildning Efter genomförd utbildning och certifiering har Du möjlighet att engagera Dig i Dataföreningens kompetensnätverk för e-affärer. Kompetensnätverket stöds av GEA den nationella Gemenskapen för Elektroniska Affärer. Företag med anställda som genomgår kursen erbjuds gratis GEA-medlemskap under 2003 och rabatterat medlemskap under Dessutom inbjuds Du till att delta i GEA:s arbetsgrupper samt seminarier, workshops och intressegrupper vilka GEA organiserar inom området e-affärer. ORGANISATION HORISONTELLA VERKSAMHETEN VERTIKAL FÖRSTÅELSE SAMARBETEN ORGANISATION Kvällsaktiviteter som syftar till att bredda kunskaperna i ett vidare perspektiv 1. Mikael von Otter (VD för GEA Gemenskapen för Elektroniska Affärer) berättar om e-affärer och småföretagarens vedermödor samt GEA:s arbete 2. Kerstin Wiss Holmdahl (ansvarig för kommunförbundets arbete med elektronisk handel) och Tomas Wennebo (SFTI:s tekniska kansli) berättar om SFTI, elektroniska affärer med offentlig sektor, upphandling och avropsprocessen 3. Lars-Åke Nygren (ITDM, Fd vice ordförande i EDIFICE) berättar om erfarenheter från elektronikindustrin, EDIFICE och RosettaNet 4. Tullverket berättar om DVT, Det Virtuella Tullkontoret, och resan mot 24-timmarsmyndigheten 5. Birgitta Wallin från Scania CV AB berättar om bilindustrins erfarenheter från Odette och dess tillämpningar för e-affärer 6. En representant från ett större svenskt industriföretag med internationell verksamhet berättar om sina erfarenheter av affärssystemintegration INFORMATIONS- TEKNOLOGI

5 Program Utbildningen till certiferad e-affärsarkitekt omfattar tolv utbildningsdagar indelade i sex block om vardera två dagar. Förutom den schemalagda tiden ingår inläsning av litteratur samt hemuppgifter. Utbildningen omfattar ca 100 timmar lärarledd utbildning samt självstudier och projektarbete. Introduktion till principer, arkitekturer och standarder för elektroniska affärer 7-8 oktober Detta avsnitt syftar till att ge en orientering om olika principer, strategier, standarder, metoder och teknologier som kan användas för e-affärer, e-samarbeten samt främja en organisations målsättningar. Affärs-, handels-, och samarbetsprinciper Marknadsföring, försäljning och inköp via Internet och webbplats Från affärssystem till affärssystem (EDI) B2C, B2B, Gov2B, marknadsplatser Olika sätt att utföra handel: auktioner, prissättning, förhandling Faser: Hitta potentiella partners/kunder, etablera relationer, förhandling, avtalsskrivande, genomförande, garantier, arkivering Verksamhetsarkitekturer Helheten, intressenter och perspektiv Zachman ramverket, VA-Kuben Ramverk för verksamhetssamarbeten: UN/CEFACT Business Collaboration Framework med EDIFACT och ebxml Diverse standarder och specifikationer Open EDI, EDIFACT, OBI, EAN, RosettaNet, OASIS, W3C, SFTI, med flera Att driva e-affärsprojekt I detta avsnitt behandlas vad som krävs för att lyckas med e-affärsprojekt Vad kan ingå i leverans av en fungerande helhetslösning för e-affärer? Belysning av speciella förhållanden och möjligheter att hantera dessa. Kartläggning och analys av affärsprocesser och samarbeten 5-6 november I detta avsnitt redogörs för grundläggande och praktiska metoder för leverantörskedje-, process- och samarbetskartläggning. Dessa metoder och principer kopplas samman med IT-perspektivet och dess tekniska möjligheter Röda Tråden Processkartläggning, affärsdialoger, scenarion, affärstransaktioner och affärstjänster Samarbetsprocesser enligt den globala och standardiserade UN/CEFACTmetoden för EDIFACT och ebxml Analys och nyttovärdering av leverantörskedjor (REA, PENG) Återanvändning av och mönster för processer, dialoger och transaktioner Övningar och grupparbeten Introduktion till informationshantering och återanvändning 9-10 december I avsnittet ges en introduktion till globala, standardiserade informations-, objektmodelleringsmetoder och teknologier, vilka är anpassade för e-affärer. Vidare beskrivs hur informationskomponenter från olika industriorganisationer kan återanvändas. Informationshantering Förvaltning av informationsresurser Informationens livscykler Meddelanden, dokument och paketering Affärsinformation, affärsobjekt, affärsentiteter, affärstermer Metadata och metamodeller Återanvändning och Core Components ebxml Registry & Repository, UDDI UML och UN/CEFACT:s UMM Informationsmodellering och format I detta avsnitt redogörs för olika sätt att kartlägga, beskriva och formatera affärsinformation inför överföring mellan affärsparter samt hur man automatisk kan generera dessa format från informationsmodeller Röda Tråden Från kartläggning av begrepp till format Model Driven Architecture -principen Informationsbeskrivning och UML XML-format och relaterade principer EDIFACT- och XML-format Övningar och grupparbeten * Affärsutveckling, leverantörskedjor och värdeskapande nätverk januari Efter att grundläggande metoder, principer och teknologier har avhandlats ska vi studera hur dessa kan användas för att utveckla verksamheten. Vi ska visa på användning, scenarion och best practices. Vi tittar också på de viktigaste trenderna i användningen av e-affärer och e-samarbeten. Påverkan inom upphandling, inköp, marknadsföring, försäljning, logistik och ekonomi/finans Verksamhetsnytta och risk För- och nackdelar med olika tekniklösningar Genomgång av koncept som Supply Chain Management (SCM) och Straight Through Processing (STP) Affärsmässiga gränssnitt Verksamhetskrav på tekniska lösningar Praktikfall och grupparbeten Samhället, lagar och förordningar februari I detta avsnitt redogörs på vilket sätt e-affärer och e-handel regleras av lagar och förordningar. Bokföringslagen och god redovisningssed Revisionssynpunkter, skattefrågor Implementering av EU-direktivet, om momskontroll av fakturor Avtal inom e-handel, konfliktlösning EDI-avtal med teknisk bilagor Personuppgiftslagen, ansvarsfrågor och konsumentskydd Utveckling inom området lagar, avtal, kontraktsteknologier, ADR och ODR Risk, säkerhet, signaturer och tillit I detta avsnitt redogörs för grundläggande riskhantering, informationssäkerhetsmetoder, elektronisk identifiering och signering samt IT-säkerhet. Ledningssystem för informationssäkerhet ISO 7799, Riskanalys Elektronisk identifiering och signering eid, certifikat, PKI och roller, SAMSET Lagstiftning, regler, samhällets roll och ansvar, EU-direktiv, tillit Överblick av aktörer och drivkrafter på marknaden Tullverket och internationella affärer Kvalitet och säkerhet i gränsöverskridande logistikkedjor Servicetrappan*, StairSec* och CSI IT-arkitekturer och ramverk för systemintegration 2-3 mars I detta avsnitt redogörs för på vilket sätt och med vilka teknologier som elektroniska samarbeten kan realiseras. Dessa kopplas samman med verksamhetsperspektivet och dess affärsprocesser samt affärssystem genom en verksamhetsarkitektur och dess Röda Trådar. Generellt om IT-arkitekturer och ramverk Systemintegration och anpassning till affärssystem Applikationservrar, meddelande- och köhantering, Business Process Management System, workflowsystem EDIFACT och ebxml Webbtjänster, Service Oriented Architectures,.NET IT-säkerhetsteknologier,PKI,SSL,S/MIME Examination, certifiering och diplomering Kurssammanfattning och paneldiskussion *Finns även för offentliga sektorn. För mer information, se

6 CERTIFIERAD AV DATAFÖRENINGEN KOMPETENS U T B I L D N I N G E N S S Y F T E Utveckla dina e-affärer och lär dig göra bättre affärer med hjälp av Internet. R E F E R E N S E R Användningen av e-affärer utvecklas snabbt, snabbare än vad många tror. Därför ligger skolan rätt i tiden och motsvarar behovet för svenska företag. Mikael Von Otter, VD för GEA Storföretagens ökade användning av elektroniska affärer ställer i sin tur högre krav på mindre företags förmåga och beredskap att delta i elektroniska affärsprocesser. Användningen av IT är därmed en viktig komponent i den strukturella omvandlingen i såväl näringslivet som samhället i stort, säger Olof Hallström, talesman för IT-frågor på Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs webbsida, Certifierad e-affärsarkitekt 23230[1201] Målgrupp Du som vill fördjupa Dina kunskaper inom kompetensområdena elektroniska samarbeten, e-handel samt e-affärer. Tid Kursstart den 7 oktober Plats Stora Brännbo ligger placerat centralt i Sigtuna cirka 40 km norr om Stockholm. Pris kr exkl moms ( kr inkl moms). Kostnad för internat (kost och logi), ca :- exkl moms ( inkl moms) tillkommer. Förfrågningar om kursen Har Du frågor om skolan är Du välkommen att tala med Helen Kanne, tel på Dataföreningen Kompetens, eller Anders W Tell, tel , För mer information och anmälan: SKOLAN FÖR E-AFFÄRER CERTIFIERAD E-AFFÄRS Anmäl dig på eller sänd in talongen till Dataföreningen Kompetens, Box 45153, Stockholm. Du kan även faxa på De uppgifter Du lämnar här kommer att användas i vår kursadministration och för information om kommande utbildningar. Namn... Befattning... Företag... Avdelning... Adress... Postnr...Postadress... Fakturaadress... Postnr...Postadress... Tel... E-post... Var god texta tydligt!

Certifierad IT-arkitekt

Certifierad IT-arkitekt Certifierad IT-arkitekt En utbildning med sex fristående tvådagarsavsnitt och 100 timmar lärarledd utbildning, samt självstudier Har du och ditt företag kompetensen att välja den lämpligaste tekniska lösningen?

Läs mer

Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för elektroniska affärer och samarbeten, samt det globala ramverket ebxml

Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för elektroniska affärer och samarbeten, samt det globala ramverket ebxml Praktiska och standardiserade metoder, teknologier för elektroniska affärer och samarbeten, samt det globala ramverket ebxml ebxml - den globala standarden där verksamhet, ekonomi, juridik och IT-arkitekturer

Läs mer

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt? Hur blir man IT-arkitekt? Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Frågan Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Är det något man blir i kraft av

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

Utbildning av IT-arkitekter

Utbildning av IT-arkitekter IT-arkitektur som utbildningsområde Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt Perioden 1 - Lars Wiktorin, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Förändringens vindar Omgivningen Verksamheten

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling 2 veckor i maj 4 8/5 och 18 22/5 2015 Flexeurope AB SYFTE UPPLÄGG Få kompetens kring alla moment vid utveckling och implementering av körbara verksamhetsprocesser.

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Olika slags e- fakturor

Olika slags e- fakturor Olika slags e- fakturor Odette/GEA Arlanda den 28 november, 2003 Peter Fredholm Fredholm Consulting AB Verksamhet inom eaffärer! Rådgivning! Utredningar! Föredrag och utbildning Tel: 08 466 99 60, 070

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Elektroniska affärer Status och trender 2006 NEA, 12 juni 2006 Agenda Om rapporten Status Branschjämförelse Sverige Drivkrafter och hinder Trender Infrastruktur Nästa steg - diskussion Om rapporten Bakgrund

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Kurs i IT-systems handlingsbarhet design & utvärdering 7-8/3 2007

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? Sten Lindgren, Odette Sweden 1 Vad är Odette? Märkning/ identifiering Datakommunikation Logistikscenarios 2 Odette Sweden Mission

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

IT-LEDARE. Utvecklas som

IT-LEDARE. Utvecklas som Utbildningen startar 14 mars 2005 Dataföreningen Kompetens arrangerar en utbildning som riktar sig till alla med ledningsansvar inom en IT-verksamhet och som vill utvecklas som IT-Ledare Utvecklas som

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Processbaserad Verksamhetsutveckling

Processbaserad Verksamhetsutveckling Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk Logistik Processbaserad Verksamhetsutveckling MTTN05 Kursprogram 2009 Anders Ljungberg Kursens målsättning Kursens övergripande målsättning är att

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Business Architecture Program. Folksam 1

Business Architecture Program. Folksam 1 Architecture Program Folksam 1 Kursdatum Kick-off Inför kursstart 12 mars Webbstudier Affärsarkitekturens grunder 16 mars 21 april Dag 1-3 Fördjupningskurs i affärsarkitektur 22 24 april Dag 4 Gruppredovisning

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09

The Swedish Alliance for Electronic Business. NEA Julkarameller 2009-12-09 The Swedish Alliance for Electronic Business NEA Julkarameller 2009-12-09 Lite om NEA s... Förändringsarbete Arbetsgrupperna Index e-handel B2B Övrigt Nätverket för Elektroniska Affärer NEA är en branschoberoende

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter

Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Elektronisk faktureringbehov och möjligheter Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 2 november 2004 Elektronisk fakturahantering Aktuellt med olika initiativ om E-fakturor. - Bankerna har lösningar/planerar

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild

Nyhetsbrev 4/10. Dags för nästa steg. Tervetuloa ebuildpalveluun! 99,99% för ebuild INNEHÅLL 1 99,99% för ebuild 2 Stöd för utländska leverantörer 3 Workshop om eupphandling 4 Praktikfall på e-fakturadag 5 Arbetsutskott e-faktura 6 Arbetsutskott teknik 7 Validering på BEAst.se 8 Mallavtal

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

NEAs julkarameller 2008-12-15. Peter Fredholm

NEAs julkarameller 2008-12-15. Peter Fredholm NEAs julkarameller 2008-12-15 Peter Fredholm Verksamhetsidé BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

VÄLKOMNA! Frukostmöte inför Certifierad Affärsarkitekt 17

VÄLKOMNA! Frukostmöte inför Certifierad Affärsarkitekt 17 VÄLKOMNA! Frukostmöte inför Certifierad Affärsarkitekt 17 1 2 3 Democratize the automobile" 4 5 Världens mest kopierade affärsmodell 7 9 12 14 15 Konsten att skapa en unik affärsmodell 16 17 SHIT

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2012

Åf-utbildningar hösten 2012 Åf-utbildningar hösten 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Teknik fördjupning, 2 dagar på Unikum Systemfel, felsökning, loggfiler, WTS, PTC, mappstruktur, skrivare

Läs mer

KONSULTPROFIL. Irene Ström

KONSULTPROFIL. Irene Ström KONSULTPROFIL Irene Ström Med fokus på Liv & Pension och med stor entusiasm kring detta driver jag uppdrag hos mina kunder. Mina projekt kännetecknas av arbetslust, energi och möten mellan människor. Min

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer