See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014"

Transkript

1 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North juni 2014

2 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd Ironroad AB), org. nr Med detta memorandum, Memot, eller, om annat inte följer av sammanhanget detta dokument, avses föreliggande memorandum. Med Erbjudandet avses Erbjudandet om att teckna units enligt villkoren i detta memorandum. Memot har upprättats med anledning av att det vid extra bolagsstämma den 9 juni 2014 beslutades att enligt styrelsens förslag genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i VMSPlays värdepapper kan innebära. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringseller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memot, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt memot förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning av erbjudna värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De nya aktierna och teckningsoptionerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land, där distribution av detta memorandum eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna eller teckningsoptionerna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till person med hemvist enligt ovan. Bolaget tar inget ansvar för eventuella överträdelser av ovan angivna restriktioner. Detta memorandum och övrig införlivad information finns tillgängligt på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova. se), på VMSPlays huvudkontor och hemsida (www.vmsplay.com). ensamt ansvarig för Memot. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor. Eminova Fondkommission har inga övriga intressen i Bolaget, och kommer inte att teckna units i föreliggande nyemission. För detta memorandum och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Memot, Erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Förutom där detta anges explicit har ingen information i detta dokument översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Framtidsinriktad information Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck kännetecknar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden. Även om ledningen anser att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framåtriktade uttalanden. Information från tredje part VMSPlay har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i VMSPlay eller Eminova Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i detta dokument intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i VMSPlay. Informationen som ingår i Memot har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta memorandum har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan mindre differenser förekomma, exempelvis kan siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. Eminova Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid upprättande av detta memorandum. Innehållet i Memot baseras på information som tillhandahållits av VMSPlay. Styrelsen i VMSPlay är Bolagsinformation Firmanamn VMSPlay AB (publ) Säte Stockholms kommun, Stockholms län Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Land för bolagsbildning Sverige Juridisk form Aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt Kontaktuppgifter Karlavägen 60, 5 tr., Stockholm, Webbplats 2

3 Innehållsförteckning Viktig information 2 Verksamhet 3 Risker 4 Inbjudan 6 Bakgrund och motiv 7 VD har ordet 8 Villkor och anvisningar 9 Verksamhetsbeskrivning 12 Marknaden 14 Historik 16 Styrelse och ledande befattningshavare 18 Legala frågor och övrig information 22 Emissionsgaranti och teckningsförbindelser 24 Aktiekapital och ägarförhållanden 25 Finansiell information 28 Aktuell ställning 29 Villkor för ingående teckningoption TO1 36 Bolagsordning 42 Skattefrågor i Sverige 42 Kontakt 43 Inbjudan Sid 6 Villkor Sid 9 Verksamhet Sid12 Historik Sid 16 3

4 Risker Verksamheten inom VMSPlay är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Riskfaktorer relaterade till verksamheten Beroende av nyckelpersoner Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det kan inte garanteras att Bolaget kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten. Uteblivna försäljningsframgångar Det kan inte uteslutas att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras. Konkurrens En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Politisk risk VMSPlay är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komm att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Utvecklingskostnader VMSPlay kommer fortsättningsvis att nyutveckla mjukvara inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för mjukvaruutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. Riskfaktorer relaterade till aktiehandel Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. Handel på Nasdaq OMX First North Bolaget avser att ansöka om att dess aktie skall upptas till handel på Nasdaq OMX First North, som är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl. a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en sk reglerad marknadsplats ( börs ). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 4

5 VMS Play har vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum inte erhållit godkännande av marknadsplatsen för upptagande till handel i Bolagets aktie. Det föreligger inga garantier för att godkännande kommer att erhållas, vilket skulle leda till försämrade möjligheter att sälja och köpa aktier i Bolaget. Likviditet i handeln Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i VMSPlay kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. Kontroll över Bolaget Då Bolagets aktie är listad kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande ägarsammansättning kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att påverkas och avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse. Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier Bolaget har skriftligen avtalat om emissionsgarantier med ett antal olika parter (se avsnittet Emissionsgarantier ). Garantibeloppen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant/inteckningar eller liknande. Även teckningsförbindelser har lämnats på förhand. I det fall en eller flera av de som lämnat garantiåtagande eller teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet. Aktieförsäljning Inget åtagande om inlåsning eller dylikt föreligger. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier, med sjunkande aktiekurser som tänkbart resultat. 5

6 Inbjudan Inbjudan till teckning av units i VMSPlay Den 9 juni 2014 beslutades vid extra bolagsstämma att genomföra en nyemission av högst units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En unit består av två aktier och en teckningsoption. Efter en mindre justering föranledd av konstaterat faktiskt antal utestående aktier fastställdes att units skall emitteras, vilket inbringar Bolaget ,00 kronor vid full teckning. Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna units i VMSPlay AB. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med ,00 kronor, från ,00 kronor till ,00 kronor och antalet aktier kommer att ökas med aktier, från aktier till aktier. Teckningstiden löper från och med den 16 juni 2014 till och med den 30 juni Företrädesrätt till teckning De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 juni 2014 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för fem innehavda aktier teckna en ny aktie. Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser köp av units i VMSPlay AB till en kurs om 11,00 per unit. En unit består av två aktier i VMSPlay och en teckningsoption. Varje i erbjudandet ingående teckningsoption medför rätten att mellan 1 november tom 1 december 2014 teckna en aktie i VMSPlay till kursen 5,50 kr. Endast ett aktieslag finns i Bolaget. Teckningsförbindelser och garantier Nyemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Utspädning Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 16,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel aktier kommer vid full teckning således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Emissionskostnader Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 2,6 MKr inklusive ersättning för emissionsgaranti. Försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket upprättats av styrelsen i VMSPlay AB (publ) med anledning av föreliggande emission. Bolagets styrelse, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet i detta memorandum och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting har utelämnats som skulle kunna påverka innebörden av detta memorandum. Stockholm 12 juni 2014 Styrelsen Yngve Andersson Einar Lindquist Johan Saxon Ilja Batljan Robin Rutili Christoffer Andersson 6

7 Bakgrund och motiv VMSPlay har sedan 2006 utvecklat och framgångsrikt implementerat en teknikplattform ( VMS-tekniken ) som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. VMSPlay erbjuder företag verksamma inom olika inriktningar att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt. Intresset för Bolagets applikationer ökar kontinuerligt bland aktörer verksamma inom flera branschsegment. Bolaget har idag ett flertal kommersiella avtal med kundoch partnerföretag runt om i världen, och årsomsättningen har under de senaste två åren överstigit 11 MKr. Flera av de pågående avtalen förväntas redan under nästa år generera intäktsströmmar vilka sammantaget överstiger nuvarande omsättningsnivåer. Emellertid har verksamheten hittills präglats av omfattande utvecklings- och etableringskostnader, med stora förluster som följd. Vid årsstämman den 29 april 2014 valdes en styrelse med övervägande nya ledamöter, med erfarenheter från bla företagsutveckling, telekomsektorn, IT-industrin och finansieringsprojekt. Även en ny verkställande direktör har anställts. Det är styrelsens uppfattning att Bolagets erbjudande är synnerligen gångbart såväl i Sverige som globalt. Bolagets produkter är färdigutvecklade och kommersiellt prövade. Efterfrågan på lösningar inom mobil marknadsföring accelererar, vilket inte minst bekräftas av ett antal nyligen genomförda och uppmärksammade företagsförvärv, där stora etablerade aktörer köpt utvecklingsföretag till höga värderingar. Medlen från förestående nyemission skall huvudsakligen användas till försäljning och marknadsföring samt kontinuerlig anpassning av produkterna. Ingen del av emissionslikviden skall användas för återbetalning av lån till närstående. Det är styrelsens målsättning med det inledda förändringsprogram som beskrivs i detta memorandum att VMSPlay successivt skall förstärka kapitalbasen och därmed åstadkomma en stabilare plattform och bättre förutsättningar för Bolagets kommersialiseringsfas. Föreliggande nyemission är ett led i detta arbete. Den nya ledningen har sedan tillträdet arbetat intensivt med att konsolidera Bolaget, och att omorganisera verksamheten mot ökade intäkter och reducerade kostnader. En omfattande åtgärdsplan för Bolagets kapitalisering har inletts, och verksamhetsdelar utanför kärnområdet har avknoppats. 7

8 VD har ordet From concept to cash Jag är fascinerad av affärsmodellen hos de företag som levererar bra mobila tjänster. Lyckas du övertyga en kund en gång om förträffligheten hos den tjänst du erbjuder henne, så fortsätter hon att använda den. Månad efter månad. År efter år, om du underhåller din produkt. Har du förmågan att se vad din kund behöver för att bli bättre på det hon gör blir införsäljningen så mycket lättare. Och en lyckad införsäljning ger ofta fortsatta intäkter under lång tid. Jag har sett många företag som utvecklar olika mobila applikationer. Jag har arbetat med dem under hela min karriär, och dessutom skrivit några böcker om dem. Ju fler framgångsrika företag i denna sektor som jag träffat på, desto mer fascinerad blir jag av tekniken och utvecklingen i den här branschen. Den stora inspirationen infinner sig när man lyckas fånga kundnyttan! De företag som utvecklar förmågan att se nyttan för kunden lyckas. Dessa företag blir antingen mycket lönsamma eller så blir de uppköpta av någon inte längre lika lyhörd, men rik och stor aktör. Redan vid min första kontakt med VMSPlay såg jag ett företag med ett typiskt grundrecept för ett framgångsrikt företag på väg uppåt i den kokande marknaden för mobila tjänster. Här finns begåvade och kompetenta utvecklare och ett antal pilotprojekt som redan är igång hos kunder med imponerande varumärken i Sverige och utomlands. Här ingår också inredienser som mycket lovande pågående utvecklingsprojekt och nya spännande kunder som hör av sig med allt tätare intervaller. Jag såg också en miljö som hyste stor kärlek till tekniken, men som börjat inse att det är kundens behov som är det viktiga för att få affären. Jag såg också en för utvecklingsbolag ganska typisk balansräkning; det är så det brukar se ut efter några års utveckling innan det tar riktig fart. När jag så blev erbjuden att få leda det här gänget, och dessutom tillsammans med en synnerligen kompetent och målmedveten ny styrelse, var svaret självklart. VMSPlay har sprungit ett långt och krävande lopp, men är just i färd med att ta steget from concept to cash! Självfallet har jag också personligen investerat i Bolaget. Jag ser fram emot att korsa mållinjen, och hoppas att så många som möjligt tar chansen att följa med! Stockholm i juni 2014 Christoffer Andersson Verkställande direktör 8

9 Villkor och anvisningar Erbjudet värdepapper Emissionen omfattar högst units, där en unit består av två aktier och en teckningsoption, och inbringar Bolaget ,00 kronor vid full teckning. Varje i erbjudandet ingående teckningsoption medför rätten att mellan 1 november tom 1 december 2014 teckna en aktie i VMSPlay till kursen 5,50 kr. Nyemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 12 juni Sista dag för eventuell överlåtelse i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 juni Första dag för eventuell överlåtelse i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 juni Teckningstid Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 16 juni 2014 till och med den 30 juni Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskurs Teckningskursen är 11,00 kronor per unit där teckningsoptionen är vederlagsfri. Inget courtage kommer att tas ut. Uniträtter Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1) unit. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Handel med uniträtter Ingen organiserad handel med uniträtter kommer att äga rum. Betalda och tecknade units ( BTU ) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på VP-kontot. Tecknade units benämns BTU till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Ingen organiserad handel med BTU kommer att äga rum. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen. Handel med aktien Bolaget avser att ansöka om att ta upp sin aktie till handel på Nasdaq OMX First North. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 12 juni 2014 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tio (10) befintliga aktier teckna en (1) unit till kursen 11,00 kr per unit. Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter, VP-avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren. Teckning med stöd av uniträtter, direktregistrerade aktieägare Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 30 juni 2014 i enlighet med något av följande två alternativ. 1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande. 2) Särskild anmälningssedel Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, Box 5833, Stockholm. Tfn , fax , 9

10 Aktieägare bosatta utanför Sverige Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Eminova Fondkommission AB Box 5833 SE Stockholm, Sverige BIC/SWIFT: NDEASESS IBAN: SE Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla uniträtter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter samt tilldelning För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units. Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd Teckning utan stöd av uniträtter som finns att ladda ned från www. eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Minsta teckningspost är 500 units, motsvarande 5 500,00 kr. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. Om anmälan avser teckning till ett belopp om (ca ,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln. Besked om tilldelning av units lämnas genom översändandeav en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras inte från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan tilldelningen komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning. Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna units i emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare eller allmänheten. Tilldelning ska ske enligt följande: I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 12 juni Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen, dock med minst 500 units, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda units, dock med minst 500 units, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående units tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. Övrigt Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning. Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett meddelande på Bolagets hemsida så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2014, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Aktiebok Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, Stockholm. Tillämplig lagstiftning Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551). 10

11 Viktig information Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) ( ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses. Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med. Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan. Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, Stockholm. Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad. Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon , Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol. 11

12 Verksamhetsbeskrivning VMSPlay har sedan 2006 utvecklat en teknikplattform ( VMS-tekniken ) som möjliggör för företag och konsumenter att på ett enkelt sätt se, skapa och skicka interaktivt videoinnehåll till och från mobilen eller datorn. VMSPlay erbjuder företag verksamma inom olika branscher att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett lättsamt och samtidigt mycket effektivt sätt. Affärsidén är att förbättra företags marknadsföring, försäljning och relationer med video och mobil kommunikation genom att förstå och kontinuerligt förbättra kundnyttan och användarupplevelsen. Tack vare VMS-teknikens förmedling av videosekvenser och interaktiviteten mellan parterna utvecklas relationerna mellan avsändare och konsument. Företagen vinner stora konkurrensfördelar genom att veta mer om sina kunder och skapa enklare kontaktvägar, och VMSPlay har idag många internationella kunder med väletablerade varumärken. Affärsmodellen är baserad på licenser som betalas månadsvis, per meddelande samt per projekt i de fall kundspecifika lösningar utvecklas. VMSPlay särskiljer sig från sina konkurrenter genom att tillhandahålla videomeddelanden, som inte bara är interaktiva men som också ger tydlig återkoppling om konsumentens reaktioner på det mottagna budskapet. Till exempel erhåller kundföretaget information om när och hur länge en enskild konsument tittar på ett visst meddelande. Företagskunderna ser tydliga resultat i form av ökade intäkter, kundnöjdhet och lojalitet. När slutkunderna upplever att budskapen innehåller ett värde ökar också svarsfrekvensen dramatiskt, från typiska 0,5-1,0 procent för direktreklam till ofta över 10 procent för VMS kunder. Marknaden för mobil marknadsföring och video står inför en explosiv tillväxt. I USA förväntas mobil marknadsföring uppvisa den snabbaste tillväxten av alla interaktiva marknadsföringskanaler. Liknande trender kan ses globalt, med kraftig förväntad tillväxt för mobil marknadsföring i alla regioner. År 2015 kommer den globala marknaden vara värd uppskattningsvis cirka 130 miljarder SEK (Källa: Gartner) och växer med 38 procent per år. Strategin bygger på att använda avancerad teknik för att skapa en ny nivå av användarupplevelse och kundnytta och därtill bygga omfattande kunskap om kunden. Tillväxten drivs av starka partners och i ökande grad självinitierade tjänster, där kunderna själva köper och använder tjänsterna online. Kunder och partners VMSPlay har idag levererat till ett betydande antal företag runt om i världen. Exempel på kunder i Sverige är Tele2, Statoil, Porsche, Vattenfall och SMHI. Den svenska kundbasen för Bolagets självinitierade tjänster växer dagligen, och överstiger idag 1000 stycken. Denna modell kommer nu att byggas ut internationellt och tillsammans med starka partners utgöra stommen i expansionen. Nedan presenteras ett urval av internationella partners som samarbetar med Bolaget. En gemensam nämnare är att VMSPlay adderar mobila videoprodukter och kundförståelse till starka bolag inom mjukvara och telekom. Realtime och Ongoing group I oktober 2013 ingicks ett partneravtal med Realtime. co, vars ägare, Ongoing group, kontrollerar flera etablerade mediekanaler. Syftet är att bygga gemensamma affärer och produkter med Realtime för att växa i deras kontaktnät i Brasilien och Portugal, med VMS-tekniken som plattform. Avtalet innebär att VMSPlays tjänster skall erbjudas till Realtimes intressebolag och att parterna (VMSPlay och Realtime) ska dela på vinsten. Realtime har över befintliga globala kundrelationer och en kontaktfrekvens om cirka 120 miljoner användare per 24 timmar. I praktiska termer har Realtime mjukvaruprodukter som gör deras kunders webbplatser mer interaktiva, oavsett om detta gäller online shopping, nyheter eller allmän informationssökning på nätet. Detta ger sedan möjlighet till marknadsföring baserat på individuella användarprofiler som uppdateras på sekundbasis. VMSPlay erbjuder en naturlig förlängning av dessa produkter som hjälper Realtime att nå konsumenterna via mobila kanaler. Utöver detta kommer Realtime också att utöka och hjälpa till med försäljningen lokalt i Brasilien och Portugal. Enligt Realtimes egen budget kommer samarbetet generera signifikanta intäkter till VMSPlay under de första 12 månaderna efter lanseringen vilken planeras ske under VMSPlays bruttomarginal på dessa intäkter beräknas vara god. Fotbolls VM i Brasilien under sommaren 2014 är en viktig milstolpe där de gemensamma planerna inkluderar lansering av en första tjänst. Företaget har idag knappt 40 anställda på kontor i USA, Sverige, Indien och Indonesien, samt återförsäljare på ytterligare några marknader. 12

13 En av VMSPlay s mest intressanta pågående affärer i USA utgörs av ett exklusivt licensavtal med Trademotion för företag inom bilindustrin. Trademotion har avtal med över bilåterförsäljare och verkstäder som de erbjuder en portfölj av mjukvaruprodukter. Med den skräddarsydda VMS-mjukvaran Autoplay får de nu betydande styrka även inom mobila lösningar och marknadsför den som ett av sina kärnerbjudanden. Denna tjänst möjliggör för återförsäljarna att sända ut reklamfilmer till sina potentiella kunder, och för verkstäderna att skicka ut filmer till sina kunder som visar vilka fel som bör åtgärdas. VMSPlay kommer att fakturera en fast månadsavgift samt en rörlig avgift per skickat meddelande. Tjänsten har nyligen lanserats och TradeMotion för samtal med Nissan (1 200 återförsäljare), Toyota, Chrysler och Audi. Utmärkelser Teamet som skapade VMS-tekniken har bidragit med betydande insatser för introduktionen och etableringen av mobil video alltsedan starten år Detta arbete har bland annat uppmärksammats genom ett antal utmärkelser: Svenska Guldmobilen, som bästa nya bolag i Sverige Topp-100 finalist i Red Herring Top 100 Europe Awards, för bästa teknologibolag, 2012 Quality and Productivity Award av borgmästaren i Los Angeles, 2012 Plats 14 i Affärsvärldens lista över de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige, hösten 2013 Merparten av intäkterna är fasta, månatliga och därmed återkommande, med god bruttomarginal. Autoplay presenteras närmare på Trademotions webplats Många teleoperatörer tjänar inte bara pengar på sina tele- och dataavgifter. De erbjuder också företag att, mot en avgift, marknadsföra sig mot teleoperatörens kunder. Vikten av sådana nya intäktströmmar bedöms öka allt eftersom den traditionella affärsverksamheten (samtal och SMS) minskar sin tillväxt. Indonesiska Telkomsel har 140 miljoner abonnenter och dessa kunder får idag ett antal SMS eller MMS med reklambudskap från olika företag flera gånger per månad. I samband med att acceptansen för video i telefonen ökar har Telkomsel gjort omfattande användartester och resultatet är tydligt videomeddelanden har betydligt större genomslagskraft än MMS. Det är inte bara användarupplevelsen och kvalitén på videon som är bättre, utan även det faktum att annonsörerna får detaljerad statistik på effekten av en kampanj, t.ex. hur länge varje användare tittade. En lokalt stationerad grupp från VMSPlay arbetar idag nära Telkomsel och deras 15 auktoriserade återförsäljare för att öka den gemensamma försäljningen av VMS. De prioriterade VMS kampanjerna under första kvartalet 2014 har varit med Unilever, samt större utskick för kosmetikvarumärket Revlon. Telkomsel utgör också en viktig referens i samband med införsäljning av VMSPlays erbjudande gentemot de ledande operatörerna i Indonesien, Malaysia och Filippinerna. 13

14 Marknaden I en värld där 96 procent av befolkningen har mobilabonnemang, och där ökningen av det mobila webanvändandet är åtta gånger snabbare än vad den var för Internet, är en mobil affärsstrategi ett måste för organisationer och företag. Reseindustrin, som exempel, är idag helt annorlunda än för 15 år sedan. År 2000 bokades 1 procent av alla resor på internet (källa: Exicon) och bolag som Marriott och SAS hade starka kundrelationer och lojalitetsprogram. År 2010 bokades över 50 procent av alla resor via Internet och många resenärer samlar istället sina poäng via hotels.com och expedia.com. Dessa förändringar är inte bara en omvälvande förlust för etablerade bolag utan ger också nya möjligheter: 70 procent av alla hotellbokningar med smartphones sker samma dag och gör det möjligt att hitta kunder som nappar på sista-minuten rabatter. Idag är video en av de viktigaste nya möjligheter för att skapa intresse, värde och lojalitet och mycket kommer att hända de kommande åren. I denna utveckling visar statistiken tydligt att användarna redan förändrat sitt beteende medan företagens förändring startat men går långsammare. % of Time Spent in Media vs. % of Advertising Spending, USA 2012 Flera marknadsanalyser pekar på en häpnadsväckande utveckling inom mobil marknadsföring: I USA förväntas mobil marknadsföring uppvisa den snabbaste tillväxten av alla interaktiva marknadsföringskanaler. Liknande trender kan ses globalt, med kraftig förväntad tillväxt för mobil marknadsföring i alla regioner. År 2015 kommer den globala marknaden vara värd uppskattningsvis cirka 130 miljarder SEK och växa 38 procent CAGR mellan (Källa: Gartner). Endast 24 procent av nationella varumärken använder idag videos i sin marknadsföring, vilket förväntas öka påtagligt (Källa: Kanter Media) 57 procent av konsumenterna säger att om de får se produktvideos så ökar sannolikheten att de gör köp på nätet (Källa: Invodo). 92 procent av alla mobila videoanvändare delar med sig av videosekvenser till andra (Källa: Invodo). 76 procent av alla marknadsförare planerar att lägga in videosekvenser i bolagets hemsidor, vilket gör denna fråga mer prioriterad än integration av Facebook, Twitter och blogg (Källa: Social Media Examiner) Time Spent Ad Spent % of Total Media Consumption Time of Advertising Spending 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% Print 23% 14% 10% 42% 43% 26% 22% Källa: Internet Trends 2014 av Mary Meeker på VC bolaget KPCB (Kleiner, Perkins, Caufield, Byers) Ovanstående bild visar skillnaden mellan hur användarna spenderar sin tid (gula staplar) och hur företag spenderar sina annonspengar (blå staplar). Det är tydligt att användarna lämnar tryckt media (staplarna till vänster print, som avser tidningar mm), medan företagen fortfarande spenderar mycket pengar på tryckta annonser (23 procent). I själva verket spenderar användarna redan mycket tid på mobil media (12 procent) medan företagen ännu inte i motsvarande omfattning flyttat annonspengarna dit (3 procent). 12% Radio TV Internet Mobile 3% ~$20B+ Opportuity in USA Företagsförvärv Ett tecken på att stora och etablerade aktörer har insett de värden som videobaserade mobiltjänster representerar är de förvärv inom sektorn som genomförts under de senaste åren. Några exempel på sådana förvärv är: 2011 förvärvades Qik av Skype för 150 miljoner USD. Qik hade då 3 miljoner kunder på sin videotjänst till mobiler 2012 förvärvades Vine av Twitter för 30 miljoner USD. Vine hade ett fåtal anställda och en nystartad tjänst som erbjöd användaren att spela in och skicka filmer till mobiler köpte Yahoo! Sparq, ett litet bolag med lösningar för mobil marknadsföring förvärvades WhatsApp av Facebook för 19 miljarder USD, där de 450 miljoner användarna värderades som en av huvudtillgångarna. De senaste 15 åren har mobilen inneburit stora förändringar av människors beteende men för företagen har detta bara börjat. Under de kommande 15 åren kommer mycket att hända på detta område. Ytterligare källhänvisningar CAGR 38% för Mobile Marketing US kommer från rapporten; Forrester Research, Interactive Marketing 2011 to 2016 (US). Augusti GARTNER: Rapport från 2012: 14

15 Konkurrens När det gäller mobil marknadsföring via video konkurrerar VMSPlay snarare om delar i kundbolagens sälj- och marknadsbudgetar än med andra liknande bolag. I de fall där kunderna efterfrågar mer renodlade SMS utskick är konkurrensen betydligt hårdare och marginalerna lägre. Några konkurrerande alternativ att spendera sälj- och marknadsbudgeten utgörs av följande: marknadsföring Företag som Mailchimp och ConstantContact tjänar bra på enkla mailutskick. Lätt att nå många men låg träffsäkerhet och kundnytta. SMS utskick En mängd bolag som Link mobility och SMS teknik gör enkla utskick till pressade priser. Wywallet med flera tillhandahåller betalningar. YouTube YouTube är effektivt i de fall då kunden vill publicera videos och göra dem offentliga samt då statistik och analys är mindre viktigt. Mobila appar Mobila appar blir en allt större del av kundrelationen och kommer förbli ett viktigt komplement till meddelanden och erbjuds också av VMSPlay. 15

16 Historik Bolaget bildades. Namnändring och start för Ironroad AB. Varumärket VMS registreras i EU Bolaget erhåller svenska utmärkelsen Golden Mobile Award i klassen Bästa nykomling Bolaget vinner det första offentliga kontraktet i USA. Los Angeles hamnmyndighet (POLA) blir kund. Första VMS-appen lanseras i Sverige Bolagets aktie listas på Aktietorget. VMS lanseras i USA. Bla Charlie Sheen börjar använda VMS. Huvudkontorets tillfälliga förläggning till USA Bolaget var tidigare listat på Aktietorget, men valde i augusti 2012 att avlista Bolagets aktie för att därefter etablera huvudkontoret i USA i samband med att verksamheten slogs ihop med amerikanska licenstagare för VMS. Skälet till detta var främst att värderingarna på denna typ av företag var högre i USA i samband med kapitalanskaffningar och att förutsättningarna för en eventuell försäljning till någon industriell part var bättre med en amerikansk bolagsstruktur i grunden. Det hade också sedan flytten till USA pågått förhandlingar med amerikanska aktörer både vad gäller försäljningen av Bolaget och kapitalanskaffning, men marknadens intresse för denna typ av bolag genomgick en tillfällig avmattning under perioden. När Bolaget under slutet av år 2013 beslutade sig för att lämna B2C-marknaden och fokusera på B2B-marknaden framstod det som naturligt att flytta tillbaka huvudkontoret till Sverige och påbörja processen med att återlista handeln med Bolagets aktier här. Med nuvarande struktur kan kostnaderna hållas betydligt lägre jämfört med vad som vore fallet om huvudkontoret fortfarande skulle vara kvar i USA samtidigt som den amerikanska bolagsstrukturen finns kvar som en underkoncern till Bolaget med bibehållna möjligheter till en trade sale och ett sätt att fortsätta bearbetningen av befintliga kunder på den amerikanska marknaden. Styrelsen är även av uppfattningen att flytten till Sverige gagnar transparens och informationsgivning till Bolagets c:a 500 aktieägare. 16

17 Bolaget blir Top 100- finalist i tidskriften Red Herrings Top 100 Europe Awards for best tech companies in Bolaget erhöll utmärkelsen Quality and Productivity Award från staden Los Angeles Avtal ingås med den Indonesiska operatören SmartFren och VMS förinstalleras i en miljon Androidtelefoner. Bolagets aktie avnoteras från Aktietorget. Förvärv genomförs av Bozoka.com Sweden AB. VMS-lanseras inom ramarna för uppdraget för Los Angeles hamn. Ironroad flyttar huvudkontoret till Kalifornien Affärsvärlden placerar Bolaget på listan över de 50 snabbast växande teknikbolagen i Sverige. Bolaget vinner en publika upphandlingar till National Homeland Security. Bolaget skriver ett exklusivt licensavtal för bilindustrin tillsammans med TradeMOtion, som har avtal med 6,500 bilhandlar, avseende en specialanpassad VMS app. Nissan USA skriver avtal om VMS VMS ingår samarbetsavtal med Realtime. Verksamheten slås ihop med Bolagets tidigare licenspartner i USA. Den miljonte VMS-appen laddas ner via Google Play. Till detta kommer ett stort antal nedladdningar till iphones, via itunes. Aktierna i CrowdSoft Technology AB, som marknadsför en tillämpning av VMS-tekniken för säkerhetslösningar, delas ut till aktieägarna i VMS Ironroad flyttar huvudkontoret till Stockholm. Bolaget byter namn till VMSPlay. Ny VD rekryteras och helt ny styrelse väljs. 17

18 Styrelse och ledande befattningshavare Christoffer Andersson är nytillträdd VD och vid VMSPlay s bolagsstämma den 29 april 2014 valdes följande styrelse: Yngve Andersson (ny ordförande), Einar Lindquist (ny vice ordförande), Johan Saxon (ledamot), Ilija Batljan (ny ledamot) samt Robin Rutil (ny ledamot) att väljas till nya styrelseledamöter. I samband med detta övergick koncernen till endast en styrelsesammansättning (tidigare hade USA-bolaget separat styrelse). Nedan följer en närmare presentation av styrelsemedlemmarna. Sammanfattning styrelse och ledande befattningshavare Optionsinnehav* Styrelseledamot Nationalitet Född Invald Position Aktieinnehav TO 2 TO 3 Yngve Andersson Svensk Ordförande Einar Lindquist Svensk Ledamot Johan Saxon Svensk Ledamot Ilija Batljan Svensk Ledamot Robin Rutili Svensk Ledamot Christoffer Andersson Svensk VD Jan Benjaminson Svensk CFO * Se närmare beskrivning på sidan 27 Styrelse Yngve Andersson Yngve arbetar sedan 15 år på heltid med styrelseuppdrag, bland annat på de noterade bolagen Smarteq Wireless och Paynova. Hans operativa karriär inkluderade VD på Tryggbanken samt roller i koncernledningarna för S E Banken, Sparbanken Sverige och Trygg Hansa. Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod Kapitalkraft I Sverige AB Ordförande Smarteq Wireless Aktiebolag Ordförande Ledamot Smarteq AB Ordförande Gustavia Fonder Aktiebolag Ledamot Yvonne Lin AB Ordförande Paynova AB Ordförande Ledamot Bengtwicksén AB Ledamot GustaviaDavegårdh Holding Aktiebolag Ledamot Lilludden Konsult AB Ledamot Allra Finans AB Ordförande MedCore AB Ordförande MedCore Sweden AB Ordförande Fastighets AB Båset Ledamot Y.A.N. Konsult AB Ledamot TO i Sverige AB Ledamot Vidbynäs Golfanläggning AB Ordförande/Ledamot Compricer AB Ledamot E-Health Sweden AB Ordförande Vidbynäs Golf AB Ordförande Davegårdh & Kjäll Fonder AB Ledamot Ordförande Monetar Holding AB Ledamot ICA Banken AB Ledamot

19 Einar Lindquist Einar har 25 års erfarenhet inom IT och Telecom med ledande befattningar.han har bland annat arbetat för Ericsson, Teligent Telecom, Smarttrust, Eqvitec samt Cryptzone. Einar har en Master of Science från Universitet i Lund. Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod Cryptzone Research & Development Aktiebolag Ledamot/VD Cryptzone International Aktiebolag Ledamot/VD Cryptzone Digital AB Ledamot/VD Linkan Consulting AB Ledamot Crowdsoft Technology AB Ordförande Myjo AB Ordförande Fjälltrivsel Event AB Ordförande Teligent Telecom AB Ledamot/VD Cryptzone Group AB Extern VD Caseba Aktiebolag Ledamot JAL Consulting Aktiebolag Särskild delgivningsmottagare Johan Saxon Johan har arbetat på ledande befattningar inom den finansiella branschen i över 20 år. Under 15 år tjänstgjorde han som VD, bland annat för Dephi Capital och United Care Scandinavia och på senare tid agerar han främst som investerare och aktiv ägare i ett flertal bolag. Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod Kapitalkraft I Sverige AB Ledamot/VD Gustavia Fonder Aktiebolag Ledamot Saxon Capital AB Ledamot/VD GustaviaDavegårdh Holding Aktiebolag Ledamot Nordic Contemporary Art Collection AB Ledamot Estea Sverigefastigheter 2 AB Ledamot Estea Sverigefastigheter 3 AB Ledamot Estea Logistikfastigheter 2 AB Ledamot Davegårdh & Kjäll Fonder AB Ledamot Saxon & Partners AB Ledamot Ordförande NPG Life & Pension Sweden AB Ledamot K3 Nordic AB Ledamot Estea AB Ledamot Oniva Online Group Europe AB Ledamot Saxon Capital Sweden Kommanditbolag Kommanditdelägare

20 Ilija Batljan Ilija Batljan, född i Montenegro, flydde till Sverige från krigets Bosnien där han bl.a. var ordförande för Studentförbundet. Ilija är programmerare, nationalekonom och filosofie doktor med lång erfarenhet av ledande positioner inom både offentlig sektor (bl.a. som analyschef på Socialdepartementet, rådgivare på Interamerikanska utvecklingsbanken och landstingsråd i Stockholms län),akademi (bl.a. Gästforskare vid EU kommissionen DG ECOFIN) och näringsliv (bl.a. flertalet ägar- och styrelseengagemang). Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod 100 bolag inom Rikshem gruppen Ledamot Fr. bla a Rikshem AB (publ) Vice vd Crowdsoft Technologies AB Ledamot Caretech Aktiebolag Ledamot Alkärrsplan Aktiebolag Ordförande Cryptzone Research & Development Aktiebolag Ordförande BoViva Aktiebolag Ledamot Cryptzone International Aktiebolag Ordförande Ledamot Cryptzone Group AB Ordförande Ledamot Cryptzone Digital AB Ordförande Health Runner AB Ledamot Nynäshamn Offshore AB Ordförande Steninge Backe i Sigtuna AB Ledamot Uppsala Fastighetsprojekt FAS 2 AB Ledamot Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB Ledamot Valsta Bostad 1 AB Ledamot Valsta Bostad 2 AB Ledamot BroGripen Hyacinten Förvaltning AB Ledamot Studentstaden i Uppsala Aktiebolag Ledamot Nynäshamns Mark Aktiebolag Ledamot Ordförande Dombron Attika AB Ledamot Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Interfinans Ledamot Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag Ledamot Lönnbacken Fastigheter i Umeå AB Ledamot BroGripen Ängelholm Centrum Förvaltning AB Ledamot Teligent Telecom AB Ledamot Lönnbacken Fastigheter i Trelleborg AB Ledamot Alkärrsplans Utvecklings AB Ledamot Dombron Bostadsfastigheter i Uppsala AB Ledamot Rikshem Sigtunabostäder AB Ledamot Fastighetsbolaget Vrinnevibostäder AB Ledamot Melin Hjärpen 7 AB Ledamot Robin Rutili Robin Rutili, BSc University of Minnesota samt Management control systems vid Uppsala Universitet är en sann entreprenör med passion för teknik och affärsmöjligheter. Han är och har varit VD och investerare i flertalet bolag inom mobila tjänster och nya media. Bolagsengagemang de senaste fem åren Bolag Position Tidsperiod TriKap Partners AB Ledamot Deep Sea Kapital AB Ledamot Marvin Gardens AB Ordförande

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 22 april 2014 Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Pressmeddelande Stockholm den 5 mars 2012 Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n SWEDEN HOUSE of AB (publ) u.n Investeringsförslag med inbyggd möjlighet till VINSTSÄKRING: Om bolaget följer sin plan så kommer du att erbjudas följande: Återköp av upp till 30% av dina aktier för 2 kr

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Miljövänlig energi för framtiden

Miljövänlig energi för framtiden Miljövänlig energi för framtiden Företrädesemission i AB Igrene (publ) Teckningsperiod 18 mars - 9 april 2015 AB Igrene har hittat gas av hög kvalitet på flera ställen runt Siljansringen. Igrenes aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer