22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten"

Transkript

1 årsredovisning 2000

2 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information Bolagsstämma Inledning Detta är Eniro VD har ordet Året i korthet Historik Händelser under år Aktien Finansiella nyckeltal Definitioner Verksamheten Reklammarknad i förändring Vägledande medier offline och online Offensiva satsningar från en stark bas Organisation och styrning Humankapitalet Strukturkapitalet Miljö

3 Ekonomisk information Delårsrapport januari mars...7 maj 2001 Delårsrapport januari juni...10 augusti 2001 Delårsrapport januari september...30 oktober 2001 Bokslutskommuniké för februari 2002 Rapporterna, liksom övrig finansiell rapportering, finns tillgängliga på Eniros hemsida eller för engelskspråkig version. 750katalogtitlar Offline För ytterligare information kontakta informationsdirektör Anna-Carin Gripwall, telefon direkt , växel , mobiltelefon , e-post Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 7 maj 2001 klockan Lokal meddelas i samband med kallelsen till bolagsstämman. Deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 27 april 2001 dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast kl den 27 april 2001 under adress: Eniro AB, Corporate Legal Affairs, Box 811, Bromma eller per telefon +46 (0) , eller per fax +46 (0) Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 april 2001 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha B2C-information rätt att delta vid bolagsstämman. Geografiska verksamhetsområden Marknadsöversikt Sverige Övriga Norden Baltikum och Östeuropa Tyskland Adresser till enheter Ordlista Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning Proforma Koncernens operativa kapital Proforma Koncernens kassaflöden Proforma Resultaträkningar Legalt Balansräkningar Legalt Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Styrelse, koncernledning och operativ ledning..52 3

4 Inledning Eniro är norra Europas ledande leverantör av vägledande medier offline och online. En skillnad mellan vägledande medier och traditionell reklam är köpberedskapen hos mottagaren av informationen. Vid användet av vägledande medier tar användaren själv initiativet till att söka information till skillnad från övrig reklam och annonsering, där det är säljaren som söker nå användaren med sin information. Eniro har idag ledande postioner på flertalet av de marknader bolaget verkar. Fokusområden är ytterligare stärkt position inom befintliga marknader parallellt med satsning på online-tjänster och en fortsatt internationell expansion. 4

5 Inledning Detta är Eniro Eniros affärsidé bygger på att sammanföra köpare och säljare. Att erbjuda marknadsplatser via olika katalogrelaterade tjänster som vägleder användaren att finna varor och tjänster när ett köpbehov uppstår oavsett vad, varifrån eller när denne söker. Vi uppnår denna ställning i köparens medvetande genom att tillhandahålla användarvänliga och lätttillgängliga off- och online-tjänster med högkvalitativt innehåll och starka varumärken. Eniro erbjuder marknadsplatser som sammanför köpare och säljare i form av lokala, regionala, nationella och internationella katalogtjänster off- och online med information riktad till privatpersoner och företag. Informationen finns i tryckt form, CD-ROM, Internet, röstutlämning (nummerupplysning) och WAP/mobilt. Eniro är branschledande inte bara i tillämpning av ny teknik, utan framför allt inom kommersialisering av denna. Koncernen publicerar cirka 750 titlar med en upplaga på 30 miljoner exemplar. Under år 2000 gjordes omkring 55 miljoner sökningar via Eniros online-tjänster. Eniro har en stark internationell bas med närvaro i 22 länder och finns idag förutom på den svenska marknaden i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Tyskland. Genom verksamheten i Wer liefert was? i Tyskland närvarar Eniro också med B2B-tjänster i ytterligare tolv länder. Eniro AB bildades i mars 2000 och koncernen har cirka anställda. Eniro börsnoterades den 10 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Från och med år 2001 är aktien noterad på Attract 40-listan. Mål Eniros övergripande mål är att vara nummer ett eller nummer två på de marknader Eniro verkar. Genom att etablera starka varumärken ska Eniro utveckla en ledande marknadsposition och från denna plattform expandera till angränsande segment. Eniro ska erbjuda marknadsledande lösningar för köpare och säljare. Genom ett brett utbud av produkter och tjänster ska Eniro underlätta handel. Eniros produkter och tjänster ska vara en naturlig och växande del i kundens val av mediekanal. Ur användarens perspektiv ska Eniros produkter och tjänster vara tillgängliga oavsett var och när användaren har behov av information. Strategier Eniro arbetar utifrån en beprövad affärsmodell, implementerad inom tre övergripande, strategiska tillväxtområden: Stärkt position på befintliga marknader Offensiv satsning på online-tjänster Internationell expansion Finland Norge Sverige Estland Ryssland Danmark Lettland Litauen Vision Eniros vision är att ur ett internationellt perspektiv vara ledande bland vägledande mediaföretag både avseende användarnytta och kommersialisering i relevanta mediakanaler. Storbritannien Nederländerna Belgien Luxemburg Tyskland Polen* Tjeckien Slovakien Vitryssland Ukraina Moldavien Frankrike Schweiz Österrike Ungern Slovenien Rumänien Kroatien Yogoslavien Bulgarien Portugal Spanien Italien Albanien Turkiet * Avtal om förvärv tecknades 2001 Grekland 5

6 Inledning VD har ordet År 2000 har varit ett spännande år för oss på Eniro. Vi har fått följa företagets pånyttfödelse som självständigt bolag, tagit våra första framgångsrika steg på OM Stockholmsbörsen och fortsatt vår snabba expansion både inom onlinetjänster och internationellt. Allt detta har skett samtidigt som vi har ökat lönsamheten i verksamheten. Siffrorna för år 2000 talar sitt tydliga språk. Vi publicerade cirka 750 katalogtitlar och fanns vid årskiftet i 22 länder. 97 procent av den svenska befolkningen använde Gula Sidorna 1. Vid årskiftet passerade gulasidorna.se över unika besökare och totalt gjordes över 55 miljoner sökningar via Eniros online-tjänster under år Årets milstolpar har givit oss en god utgångspunkt inför år Verksamheten och framsteg under år 2000 Bolaget Eniro AB grundades i mars år Arbetet med att skapa Eniro har inneburit hårt arbete. Tack vare goda insatser från våra medarbetare etablerade vi det nya bolaget under en kort tidsperiod, samtidigt som vi höll uppe det höga tempot i verksamheten. Den 10 oktober 2000 noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista. Trots börsklimatet under hösten har kursutvecklingen för Eniroaktien varit god. Vi noterade aktien på 84 SEK. Den 31 december 2000 stod den i 95 SEK, en uppgång med 13 procent, vilket överträffade generalindex. Börsnoteringen har ökat Eniros synlighet och givit oss ny finansiell styrka. Tilläggas kan att kursen fortsatt att utvecklas positivt även efter årsskiftet. Eniro arbetar med vägledande medier. Våra användare är köpare på jakt efter en tjänst eller en produkt, våra kunder är säljare som vill nå dessa användare. Vi sammanför dem i det avgörande ögonblicket - köptillfället. Genom Eniros tjänster och produkter i Sverige förmedlas handel som varje år uppgår till drygt 300 miljarder SEK. Det gör oss till en av Sveriges största marknadsplatser. Eniros ledord är tillgänglighet och det är vår strävan efter största möjliga tillgänglighet som driver vårt framgångsrika arbete med nya distributionsformer. Idag kan du nå Eniro såväl via tryckta kataloger och CD-ROM som via olika online-tjänster, Internet, digital-tv-boxar, mobiltelefon samt röstutlämning. Men trots att vi varit early adopters och identifierat och utnyttjat de möjligheter som ny teknik erbjuder, vågar jag påstå att vi aldrig har tappat fokus på användarnytta och kundvärde. Eniro verkar på en europeisk marknad i stark förändring. Marknadsutvecklingen leder till ökad konsolidering i vår bransch. Den snabba utvecklingen inom IT och Internet innebär ytterligare förändringstryck i katalogreklammarknaden. Detta sammantaget ställer högre krav på oss i Eniro att genomdriva vår offensiva strategi för tillväxt. Det är min uppfattning att vi på Eniro under det gångna året visat oss vara väl rustade för att möta dessa utmaningar. Stärkt position på våra befintliga marknader Eniro är i dagsläget klart marknadsledande i Sverige, en av de mest avancerade marknaderna i Europa för vägledande medier. Idag är Eniro marknadsetta eller -tvåa på merparten av våra befintliga marknader. Det innebär att många företag ser annonsering i Eniros produkter som en självklar del av marknadsmixen, vilket ger oss en stark position på reklammarknaden i dessa länder. En utmaning på våra befintliga marknader är att närma oss en mer differentierad, transaktionsbaserad, prissättning. En sådan prissättning blir tydligare för våra kunder och motsvarar i högre utsträckning det upplevda kundvärdet. Genom den stora handel som förmedlas skapas ytterligare intäktsmöjligheter för Eniro. Redan idag har vi skapat en plattform för en sådan utveckling och vi räknar med att denna utveckling kommer att ta fart under de närmaste åren. Viktiga internationella inbrytningar Årets ekonomiska redovisning visar även vilka potentialer våra utländska marknader har. Förutsättningarna under år 2001 och framöver får betraktas som mycket goda. Vår historia av förvärv och nyetableringar totalt 16 stycken innebär att vi både i ledningen och bland våra medarbetare har en unik erfarenhet och kunskap när det gäller att etablera oss på nya marknader och utveckla dessa. Under året har Eniro gått från att i vår bransch vara ledande i Norden till att bli ledande i norra Europa. Vi har under året stärkt våra positioner i samtliga marknader vi verkar, både offline och online och dessutom vuxit vidare internationellt. I början av december förvärvade 6 1 Gula Sidorna är ett av Eniro inregistrerat varumärke. Delar av Eniros varumärkesportfölj återges på sidan 27.

7 Inledning vi ryska Yellow Pages Moscow. I december etablerade vi också ett viktigt brofäste i Tyskland genom avtal om förvärv av Wer liefert was? (WLW) och Windhager Mediengruppe. Tyskland är Europas största reklammarknad men den tyska katalogbranschen är outvecklad och i hög grad fragmenterad i jämförelse med Norden och övriga Europa. Vår bedömning är emellertid att en konsolideringsfas är på väg. I och med våra strategiska förvärv i Tyskland är Eniro mycket väl positionerat för att vara en av drivkrafterna bakom en sådan utveckling. Genom Windhager Mediengruppe, får Eniro en plattform för vidare expansion inom B2C-information (business-to-consumer) 1 både off- och online. Vår bedömning är att behoven av paneuropeiska handelstjänster avseende lokal information fortfarande är relativt små. Det finns dock ett växande behov inom B2B (business-to-business) 2. Genom förvärvet av WLW har Eniro blivit en av Europas ledande B2B-aktörer. Utvecklingen inom Internet och elektronisk handel samt den europeiska integrationen spelar oss väl i händerna. Under år 2001 har vi förvärvat Panorama Polska, ett polskt bolag inom B2C-information. Den polska katalogmarknaden är Östeuropas största och i och med förvärvet har vi stärkt vår position ytterligare i Europa. Panorama Polska är ledande i Polen med en marknadsandel på drygt 50 procent och vi ser att tillväxtpotentialen här är mycket god. Stark lönsamhet i nya mediekanaler 1999 var ett år med en mycket god tillväxt för Eniros online-tjänster. Den positiva utvecklingen har accelererat under år 2000, vilket inte bara innebär att vi driver en lönsam online-affär, utan också att vi är den största aktören inom Internetreklam i Sverige med en tredjedel av marknaden, en marknad som mer än fördubblats under året. Under år 2001 kommer vi att fortsätta vår satsning på nya media, bland annat via röstutlämning, digital-tv, och MPS (mobila positioneringstjänster). Under en testperiod har Telias DOF-kunder haft tillgång till MPS-tjänsten. Från och med januari år 2001 kan samtliga Telias mobilkunder, cirka 3,2 miljoner abonnenter, nyttja MPS. Vad gäller digital-tv har vi under januari år 2001 slutit ett samarbete med Boxer-tv, som innebär att digital-tv-abonnenterna kan söka i Gula Sidorna genom de interaktiva verktygen i digital-tvpanelen. Prognoserna inför år 2001 ser mycket lovande ut och både användningen av nummerupplysning via telefon och MPS kommer med stor sannolikhet att mångdubblas under året när antalet användare som har tillgång till tjänsten ökar. Utvecklingen av online-tjänsterna innebär nya möjligheter att anpassa utbudet efter användarens behov och därmed förfina kundsegmenteringen och hitta nya kundgrupper. Eniro kommer framöver att fortsätta fördjupningen av sina databaser och öka detaljnivån för att kunna differentiera erbjudandet och skapa en mer situationsanpassad användning med olika gränssnitt och användardjup. Under innevarande år har vi fortsatt att utveckla röstutlämnad information. Gula Sidorna är idag tillgänglig via Genom förvärvet av Svar om Stockholm i februari år 2001 har vi stärkt vår position ytterligare. Framöver kommer tjänsten att täcka hela Sverige under namnet Eniro Svar om Sverige. Den ökande e-handeln innebär många möjligheter för Eniro. Redan nu har vi över 350 e-handelsshopar. Vi vet att många traditionella företag, där den största tillväxtpotentialen över Internet finns, ser oss som en naturlig partner för utveckling av e-handelslösningar. Mot en europeisk ledarposition inom vägledande media Jag är mycket nöjd när jag ser tillbaka på året som gått. Vi har byggt ett nytt och rörligare Eniro och har därmed kunnat säkra kraften och tillväxttakten i våra affärer på marknader som präglas av snabb förändring, internationell konsolidering och nya distributionsformer. Eniros framtidsutsikter är goda. Vi står med en fot i den så kallade gamla ekonomin där våra offline-produkter ger oss ett starkt kassaflöde och goda marginaler och med den andra foten i den så kallade nya ekonomin, där online-tjänster har stora tillväxtpotentialer. Vi har idag en mycket stark plattform för att bemöta den ökande konkurrensen och växa både i Sverige och utomlands. Eniros kompetenta och erfarna medarbetare, starka kundbas och goda intjäningsförmåga kommer att utgöra basen för fortsatt expansion. Stockholm, mars 2001 Lars Guldstrand Verkställande direktör och koncernchef 1 Säljaren är företag och köparen är primärt en individ i egenskap av antingen privatperson eller anställd. 2 Köpare och säljare är företag eller organisation. 7

8 Inledning Framgångsrik notering Den 10 oktober noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista. Trots ett kärvt börsklimat med kraftig nedgång framför allt för IT-aktierna, överträffade Eniro börsindex. Vid årsskiftet noterades betalkursen till 95 SEK, en uppgång på 13 procent jämfört med introduktionskursen. Den 5 mars i år hade Eniro stigit 31 procent sedan noteringstillfället, vilken ger en utveckling på 59 procent bättre än OMX index för samma period. Idag följer sju ledande investmentbanker Eniro och fler är på väg in. Gulasidorna.se bland de bästa på nätet Var och varannan svensk använder regelbundet Gula Sidorna. Det gäller både den tryckta versionen och gulasidorna.se. Gula Sidorna har erhållit en mängd utmärkelser. I september satte gulasidorna.se rekord över en halv miljon besökare 1), eller , under en månad. Ett rekord som för övrigt slogs redan i januari 2001, då besök registrerades. En av hemligheterna bakom framgångarna med gulasidorna.se är ett användaranpassat innehåll kombinerat med ett välkänt varumärke. 1) MMXI Nordic Contakt Köpenhamn Eniro lanserade i augusti Contakt Köpenhamn en satsning inom regional information i Köpenhamnsområdet. Den danska katalogmarknaden har länge dominerats av Tele Danmark. Genom Eniro har nu en utmanare på allvar etablerat sig på den danska marknaden. Eniro erbjöd alla näringsidkare i området att annonsera gratis i den nya katalogen under ett år. Nästan alla nappade på erbjudandet. Därmed kunde Eniro redan från början lansera en färdig och fullvuxen produkt med hög täckningsgrad. Eniro avser att växa på den danska marknaden även framöver genom fortsatt produktutveckling och ett innovativt arbetssätt. 8

9 Inledning Sök via mobilen få svar inom 15 sekunder Eniro auf Deutsch Tyskland är idag Europas största reklammarknad, men katalogreklam har fortfarande en mycket låg andel av den tyska reklammarknaden. Medan reklammarknaden i sin helhet växt med mellan fem och sex procent per år de senaste åren, har katalogreklammarknaden bara vuxit med omkring hälften. Tyskland ligger efter de flesta västeuropeiska länderna när det gäller katalogreklam. Men det har börjat hända saker på den tyska katalogreklammarknaden. Flera företag utvecklar nu online-tjänster och förfinar sina erbjudanden. Eniro, med sin långa erfarenhet från nyetableringar på marknader med utvecklingspotential, beslöt under år 2000 att göra en inbrytning på den tyska marknaden. Under december förvärvade Eniro Wer liefert was?, ett av de ledande företagen i Europa inom B2B-information. Företaget har sin bas i Hamburg och verksamhet i ytterligare ett antal europeiska länder. Samtidigt tecknades också avtal om förvärv av Windhager Mediengruppe, ett familjeägt företag med en ledande position i Baden-Württemberg- och Leipzig-regionerna. Inbrytningen på den tyska marknaden är ett avstamp för Eniros fortsatta expansion i Europa. Du är på väg hem och vill överraska dina kära med en bukett blommor. Med Eniros MPS-tjänst (Mobil positionering) kan du använda mobiltelefonen för att hitta närmaste blomsterhandel. Du knappar in ordet du söker som ett SMS-meddelande. Slå 4400 och ring upp*. Vänta cirka 15 sekunder och du får ett svar via SMS. MPS (mobil positionering) innebär alltså att du kan söka det du behöver just där du befinner dig. Basen för sökningen är Gula Sidornas omfattande databas över näringsidkare i hela Sverige. Den stora skillnaden är att utgångspunkten för sökningen är din geografiska befintlighet vid söktillfället. Med hjälp av Gula Sidornas tryckta kataloger, eller för den delen via gulasidorna.se, kan du självfallet hitta Blomsterhandlare i Malmö. Med MPS-tjänsten hittar du de blomsteraffärer som ligger närmast den plats du befinner dig, när du behöver det. * Tjänsten finns idag endast tillgänglig för Telias mobiltelefonabonnenter. 9

10 Inledning Året i korthet Den 1 juli 2000 förvärvade Eniro AB merparten av Telias svenska katalogverksamhet. I september förvärvade Eniro också hela Telias finska katalogverksamhet. Den 10 oktober 2000 noterades Eniro AB på OM Stockholmsbörsens O-lista, varvid Telia avyttrade majoriteten av sitt ägande. Telia kvarstod som ägare med 49,1 procent av kapitalet. Under hösten lanserade dindel.se sin nya e-handelstjänst. Tjänsten innebär att kunden köper ett paket med funktioner från offertförfrågan via butiks- och transaktionslösningar till logistiktjänster. Vid årskiftet hade Din Del cirka 300 aktiva e-handelsshopar och vi ser en fortsatt kraftig utveckling framöver. Emfas.com lanserade under året en ny exponerings- och offerttjänst, produktkatalog inklusive orderkatalog med beställningsfunktion. Som första medieföretag i världen lanserade Eniro, genom ett samarbete med Ericsson och Telia, tjänsten MPS (mobil positionering) som via mobiltelefon levererar information om var närmaste apotek, bensinstation, restaurang, etc, finns. I december förvärvades Yellow Pages Moscow. Därmed blev Eniro den största katalogutgivaren i Moskvaregionen och stärkte sin position i Östeuropa ytterligare. Två viktiga förvärv på den tyska marknaden tillkännagavs i december. Genom förvärvet av Wer liefert was? (WLW) blir Eniro en av de största aktörerna inom B2B-segmentet i Europa. Windhager Mediengruppe, som verkar inom B2C-segmentet, är ett av Tysklands ledande katalogföretag med en ledande position i Baden-Württemberg- och Leipzig-regionerna. Förvärven ökar Eniros omsättning proforma med cirka 25 procent. Tyskland blir Eniros största marknad utanför Sverige. Contakt Köpenhamn lanserades i augusti i tryckt form samt online. Historik 1984 Televerket utövar sin option att förvärva ITT:s verksamheter inom Gula Sidorna i Sverige Kungliga Telegrafverket, senare Televerket och numera Telia, publicerar de första telefonkatalogerna Televerket bildar en separat katalogenhet där all katalogverksamhet samlas Introduktion av kataloger i Nederländerna och USA Televerket lanserar tillsammans med det amerikanska konglomeratet ITT den första utgåvan av Gula Sidorna Televerket expanderar sin katalogverksamhet och förvärvar det oberoende katalogföretaget Din Del som publicerar lokala kataloger i Sverige, Finland och Frankrike. Föregångaren till Emfas (Företagkatalogen) etableras Introduktion av kataloger i Estland och Lettland Introduktion av kataloger i Ryssland, Litauen och Vitryssland. 10

11 Inledning Händelser under år 2001 Den 2 januari noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Under januari månad slogs ett nytt besöksrekord på gulasidorna.se: unika besökare använde tjänsten. Den 9 februari förvärvade Eniro 75 procent av Bonniers Svar om Stockholm, en telefon- och Internetbaserad servicetjänst för privatpersoner och företag. Bonnier och Eniro inleder därmed ett omfattande samarbete kring en ny gemensam tjänst, Eniro Svar om Sverige. Tjänsten rymmer sedan starten företagsuppgifter med beskrivningar av bland annat produkter, tjänster, öppettider och erbjudanden. Den 12 mars tecknade Eniro avtal om att förvärva Panorama Polska av Telia. Panorama Polska är Polens största katalogföretag med en marknadsandel på mer än 50 procent. Den polska katalogmarknaden är Östeuropas största och har en mycket stor tillväxtpotential. Panorama Polska verkar i hela Polen inom segmenten för lokala och regionala kataloger, B2B-information samt online-tjänster. Panorama Polska har en av de största Internetportalerna i Polen, med cirka 5 miljoner unika besökare årligen Den första onlineversionen av Gula Sidorna, gulasidorna.se, lanseras. Förvärv av Herold Business Data i Österrike. Förvärv av Mostrups Forlag och Lokalbogsforlaget i Danmark Introduktion av kataloger i Ukraina. Telia beslutar att koncentrera katalogverksamheterna till Norden och Östersjöområdena. Som en följd avyttras verksamheterna i USA och Österrike. 49 procent av Panorma Polska förvärvas tillsammans med GTE/Verizon som äger resterande 51 procent. Namnbyte av Företagskatalogen till Emfas, som samtidigt introduceras online, Emfas.com All katalogrelaterad verksamhet inom Telia InfoMedia samlas operativt under Telia InfoMedia Reklam. Omstruktureringsprojektet Strategiskt Initiativ 1998/2000 med fokus på försäljnings- och marknadsfrågor samt Internet och nya mediekanaler startar Den första onlineversionen av Din Del, dindel.se, lanseras. Kraftsamling kring strukturering av den svenska verksamheten och online-tjänster. Verksamheten i Nederländerna avyttras Eniro AB bildas och förvärvar Telias katalogverksamheter. Bolaget noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober Yellow Pages Moscow i Ryssland förvärvas. Det tyska B2B-företaget Wer liefert was? förvärvas. Avtal tecknas om att förvärva det tyska B2C-företaget Windhager Mediengruppe, ett företag inom lokal och regional information. Eniro blir, i samarbete med Ericsson och Telia, den första leverantören av vägledande medier i världen som erbjuder MPS (mobila positioneringstjänster) och levererar information anpassad till användaren i förhållande till var denne befinner sig. Köpenhamnskatalogen Contakt lanseras. Eniro blir Sveriges största Internetreklamaktör. Samtliga anställda, där så är praktiskt och legalt möjligt, erbjuds att delta i ett optionsprogram. 11

12 Inledning Aktien Börshandel Eniro inregistrerades på Stockholms Fondbörs O-lista den 10 oktober 2000 i samband med att Telia sålde ut drygt halva sin ägarandel i bolaget. Från år 2001 noteras aktien på Attract 40-listan. Under den korta noteringsperioden hösten år 2000 omsattes 57,3 miljoner aktier, vilket omräknat i årstakt motsvarar en omsättningshastighet på 1,57 gånger. Storleken på en noteringspost är 100 aktier. % ENIRO VNU SEAT WANADOO 10 okt nov 2 jan 13 feb 5 mar-01 % TPI ENIRO OMX 10 okt nov 2 jan 13 feb 5 mar-01 Per den 5 mars handlades Eniroaktien till 31 procent högre pris i förhållande till introduktionen i oktober OMX har under motsvarande period tappat nära 18 procent. Det gäller även Eniros jämförelsebolag ( peers ), som samtliga handlades lägre per den 5 mars än vid tidpunkten för Eniros börsintroduktion. Källa: VPC Kursutveckling Introduktionskursen på Eniroaktien sattes till 84 SEK och aktien övertecknades nära tre gånger. Högsta respektive lägsta betalkurs under året var 101 SEK respektive 78,50 SEK. År 2000 noterades den sista betalkursen på Eniroaktien till 95 SEK, vilket innebar en uppgång från introduktionskursen med 13 procent. Generalindex sjönk under motsvarande period med 12 procent. Eniros börsvärde, räknat på slutkursen för år 2000, uppgick till MSEK och hamnade därmed bland OM Stockholmsbörsens 40 största bolag räknat i börsvärde. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2000 till 150 MSEK fördelat på 150 miljoner aktier. Nominellt värde per aktie var 1 SEK och varje aktie gav en röst. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 446, där Telia ägde 49 procent av antalet aktier och röster. Telia är förhindrat att minska sitt ägande under en period av 180 dagar från den 9 oktober 2000, för såvitt inte godkännande från emissionsinstituten dessförinnan erhållits. De tio största ägarna, Telia borträknat, svarade för 27 procent av antalet aktier och röster. Totalt beräknades institutionella ägare (exklusive Telia) inneha 95 procent av antalet aktier och röster av den fria floaten. Största aktieägare per den 31 december 2000 Aktieägare Antal aktier % av AK Telia International Holding B.V.* ,1 Morgan Stanley & Co Int Ltd ,3 State Street Bank and Trust Co ,8 Chase Manhattan Bank ,9 The Bank of New York ,9 AMF Pensionsförsäkring AB* ,4 Goldman Sachs Int Ltd ,0 B.V. Bewaarsbedr Rabobank ,7 Bankers Trust Co Client A/C ,5 Fjärde AP-Fonden* ,5 Total ,1 Utländska ägare totalt (exkl Telia Int Holding B.V.) ,1 *Direkt ägda (övriga är förvaltare) 12

13 Inledning Aktieägarstatistik per den 31 december 2000 Aktieinnehav Antal aktieägare % Antal aktier % , , , , , , , , , , , ,2 Total Ägarfördelning Utländska 39% Telia 49,1% Svenska 11,9% Av den andel aktier som handlas, den fria floaten, står svenska ägare för 25 procent (11,9 procent av totala antalet) och utländska för 75 procent (39 procent av totala antalet). Telias andel av aktier och röster uppgår till 49.1 procent per den 31 december Källa: VPC Analytikerbevakning Ett antal analytiker följer löpande Eniros utveckling. Bland dessa kan nämnas: ABG Securities Per-Robert Jacobsen D. Carnegie Peter Dahlander Deutsche Bank Craig Watson Enskilda Securities Johan Grabe Merrill Lynch Jonas Palmqvist Morgan Stanley Dean Witter Javier Marin UBS Warburg Per Afrell aktier med 1,5 miljoner. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster. Emission I samband med förvärvet av det tyska bolaget WLW har en del av köpeskillingen reglerats genom en emission motsvarande ett värde av cirka 60 MEUR. Exakt antal nyemitterade aktier bestämdes av Eniroaktiens slutkurs under 20 dagar fram till den 12 februari 2001 samt av SEK / EUR-kursen under den aktuella perioden. Antalet nyemitterade aktier uppgick till Teckningsoptioner Moderbolaget har under december år 2000 utfärdat teckningsoptioner riktade till samtliga medarbetare i Sverige och utlandet. Anställda i Östeuropa har på grund av lokal lagstiftning undantagits. För teckningsoptionerna har inbetalats en optionspremie om 11,30 SEK och teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att teckna en aktie under perioden till en kurs av 133 SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, medför det en ökning av antalet 13

14 Inledning Finansiella nyckeltal Nyckeltal 5 år i sammandrag Koncernen MSEK Resultaträkning Proforma Rörelseintäkter Rörelseintäkter, ökning % Online-intäkter Online-intäkter, ökning % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA marginal), % Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) Rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill (EBITA marginal), % Årets resultat Kassaflöde Proforma Operativt kassaflöde, exkl WLW Fritt kassaflöde, exkl goodwill Balansräkning Legalt Nettoskuld, räntebärande 969 Rörelsekapital Eget kapital, genomsnitt Avkastning på eget kapital % 33 Nyckeltal Legalt Skuldsättningsgrad, ggr. 0,40 Soliditet, % 50 Antal heltidsanställda vid periodens utgång Definitioner Brutto rörelseintäkter Rörelseintäkter inklusive reklamskatt. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar. EBITDA marginal Rörelseresultat före avskrivningar uttryckt i procent av rörelseintäkterna. EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill. EBITA marginal Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill uttryckt i procent av rörelseintäkterna. EBIT Rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelsetillgångar Summa omsättningstillgångar med avdrag för räntebärande omsättningstillgångar och kortfristiga skattefordringar. Rörelseskulder Summa kortfristiga skulder med avdrag för räntebärande kortfristiga skulder och kortfristiga skatteskulder. Rörelsekapital Rörelsetillgångar minus rörelseskulder. Operativt kapital Rörelsekapital med tillägg för goodwill, övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar. Nettoinvestering Årets förändring av anläggningstillgångarnas planenliga restvärde med återläggning av årets avskrivningar. Operativt kassaflöde Rörelseresultat före avskrivningar, förändring av rörelsekapital samt avdrag för periodens nettoinvesteringar exkl goodwill. Fritt kassaflöde Operativt kassaflöde med avdrag för finansnetto, skatt och nettoinvesteringar i goodwill. Nettoskuld, räntebärande Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar med avdrag för räntebärande tillgångar. Eget kapital, genomsnitt Genomsnittligt eget kapital är beräknat på eget kapital per juni, september och december. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Proforma Den historiska finansiella informationen har anpassats till nuvarande koncernstruktur för att skapa jämförbarhet över tiden. 14

15 Verksamheten Vägledande medier har uppvisat en stabil tillväxt under senare år. Den europeiska katalogreklammarknaden beräknas idag vara värd cirka 55 miljarder SEK. Den traditionella reklammarknaden i Europa växte med 9 procent under år 2000, samtidigt som Internetreklammarknaden ökade kraftigt jämfört med året innan. Marknaden för vägledande medier utmärks av en bred bas av användare och annonsörer samt hög och stabil lönsamhet. Eniro är en ledande aktör på denna marknad, med en offensiv strategi för att stärka sina befintliga positioner, expandera ytterligare internationellt och vidareutveckla online-verksamheten. 15

16 Verksamheten Reklammarknad i förändring Reklammarknaden för vägledande medier påvisar en fortsatt tillväxtpotential, även på mer utvecklade marknader som i Sverige. Online-utvecklingen innebär nya möjligheter för såväl användare som för annonsörer. Under senare år har vägledande medier uppvisat en stabil tillväxt. Den traditionella reklammarknaden i Europa redovisade en tillväxt på cirka 9 procent under år 2000, samtidigt som Internetreklammarknaden ökade kraftigt. Den svenska Internetreklammarknaden växte under år 2000 med 109 procent jämfört med motsvarande period år I Europa beräknas Internetreklammarknaden idag vara värd cirka 10 miljarder SEK och katalogreklammarknaden cirka 55 miljarder SEK. Den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna påverkar reklammarknaden, såväl den traditionella reklammarknaden för tryckta kataloger som reklammarknaden på Internet. Den ekonomiska avmattningen innebär att ökningstakten avseende den traditionella reklam- och katalogreklammarknaden beräknas avta något. Externa påverkansfaktorer Avregleringen av telekommunikationssektorn har påverkat den internationella marknaden positivt och öppnat tidigare stängda marknader. Ledande globala telekommunikationsbolag har avyttrat, eller tillkännagivit planer på att avyttra, hela eller delar av sina katalogverksamheter. Ett exempel är Telias katalogverksamhet Eniro. Andra är France Telecom, Telecom Italia, Telefoníca i Spanien och British Telecom med flera. Marknaden har även influerats av utvecklingen inom IT-området som möjliggjort leverans av kataloginnehåll och tjänster via flera medier. Fast och mobilt Internet, liksom rösttelefoni, är några exempel. Online-marknaden för katalogtjänster växer kraftigt och kan förväntas fortsätta växa i takt med att nya distributionsformer introduceras och i takt med att användarna blir mer förtrogna med tekniken. Exempel på nya distributionsformer är digital-tv, MPS, Internet- och web-baserade nummerupplysningstjänster samt bärbara applikationer som Palm Pilot. Avregleringen i Europa fortsätter med ökad konsolidering och ökad konkurrens som följd. Allianser skapas för att bygga en kritisk massa av kunnande och kompetens för utveckling av online-tjänster. Konsolideringen leder också till att nya kategorier av konkurrenter kliver in på banan. Utöver de traditionella katalogföretagen utvecklar medieföretag och aktörer från den nya ekonomin tjänster och erbjudanden som konkurrerar med de ledande företagen inom vägledande medier. Konkurrensen på respektive reklammarknad är i första hand lokal. De största noterade bolagen jämförbara med Eniro är SEAT Pagine Gialle (Italien), Telefoníca Publicidad e Información (Spanien) och VNU World Directories (Nederländerna) samt Wanadoo (Frankrike). Samtliga har en mer eller mindre uttalad internationell expansionsstrategi. Bred bas av användare och annonsörer Reklammarknaden för vägledande medier skiljer sig från den övriga reklammarknaden i ett avgörande avseende. Det är användaren som tar initiativet till att söka information till skillnad från övrig reklam och annonsering, där det är säljaren som söker nå igenom med sin information till potentiella köpare. Användaren av vägledande medier såsom off- eller online-tjänster har ofta redan fattat sitt köpbeslut, Internetreklamens andel av totala reklaminvesteringar, 2000 Internet- och mobilpenetration, 2000 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 70 % Internet Mobil 1, Sverige USA Norge Frankrike Danmark Tyskland Nederländerna Italien Finland USA Sverige Norge Danmark Nederländena Finland Storbritannien Schweiz Belgien Tyskland Den svenska marknaden har en tätposition när det gäller reklam i nya distributionskanaler. Den svenska Internetreklammarknaden växte med 109 procent under år Källa: Zenith, december 2000 De nordiska marknaderna är bland de mest utvecklade i världen vad gäller användning av ny teknik. Eniro arbetar med att bygga upp online-tjänster i sina mindre utvecklade marknader med utgångspunkt i erfarenheterna från Sverige. Källa: Nua 16

17 Verksamheten och ligger därmed närmare en transaktion än mottagaren av annan typ av annonsering och reklam som telemarketing, tv-reklam och tidningsannonsering. Vägledande medier används av i princip alla konsumentgrupper för att söka efter produkter och tjänster. De flesta små och medelstora företag ser vägledande media som en väsentlig del av sin reklammediamix. Det skapar en bred bas av såväl användare som annonsörer. Online-tjänsterna gör det möjligt för annonsörerna att förnya informationsinnehållet praktiskt taget när som helst. Därmed ökar värdet av annonseringen för den typ av annonsörer vars produkter, tjänster eller marknadsföring ofta förändras. Online-utvecklingen ökar således antalet potentiella annonsörer. Användningen driver annonseringens värde Användning är ett nyckelmått på annonseringsvärdet. Sambandet mellan användning och värde är av avgörande betydelse. Ju fler potentiella användare, desto mer värde får annonsörerna ut av sina annonser och desto mer är annonsörerna beredda att betala för sin annonsering. Hög och stabil lönsamhet Företag som tillhandahåller och utvecklar vägledande medier har i allmänhet starka kassaflöden. Investeringsbehoven är små när en närvaro på marknaden väl har etablerats. Inträdeshindren är dock stora. Annonsörsbasen består huvudsakligen av små och medelstora företag. För dem är denna typ av annonsering ibland den enda marknadsföringen som används. Intäkterna i branschen har varit mindre Katalogreklam vs traditionell reklam Användaren av vägledande medier har i allmänhet fattat sitt köpbeslut när sökningen påbörjas. Transaktion Katalogreklam DM, telemarketing TV-reklam, dagstidningar, radio Köpare söker säljare Säljare söker köpare konjunkturkänsliga i jämförelse med andra reklammedier, bland annat på grund av att den breda basen av annonsörer med relativt låg genomsnittsorder ser det som nödvändigt att finnas med i vägledande medier. Kombinationen av off- och online-tjänster ökar värdet såväl för användaren som för annonsören, vilket möjliggör ökade annonsintäkter. Idag baseras prissättningen på annonsutrymme eller exponering, men de nya online-tjänsterna och e-handelsutvecklingen innebär att Eniros tjänster i framtiden kan baseras på värdet av genomförda transaktioner, vilket ytterligare ökar intäktspotentialen. Investeringar i katalog- respektive internetreklam per capita*, 1999/2000 Katalogreklammarknaden*, 1999 SEK Katalogreklam 1999 Internetreklam 2000 % Katalogreklam/traditionell reklam %, USA Sverige Danmark Italien Nederländerna Storbritannien Tyskland Frankrike Finland Spanien Östeuropa Sverige Italien Belgien Danmark USA Frankrike Nederländerna Tyskland Finland Spanien Storbritannien De svenska investeringarna i Internetreklam ligger högt i förhållande till andra europeiska länder. I USA är andelen högst. USA har också högre investeringar i katalogreklam. I Östeuropa ingår Baltikum, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Källa: Simba, Zenith *Relevant statistik över katalogreklammarknaden för år 2000 finns ännu ej tillgänglig. Katalogreklam i relation till traditionell reklam. Katalogreklaminvesteringarna i Sverige är bland de högsta i Västeuropa och USA. På Eniros nya marknad, Tyskland, är motsvarande relation lägre än genomsnittet, vilket visar på en viktig tillväxtpotential i den tyska marknaden. Källa: Zenith, Simba, 17

18 Verksamheten Vägledande medier offline och online Eniro erbjuder vägledande medier offline och online. Produkterna och tjänsterna sammanför köpare och säljare och fungerar i praktiken som marknadsplatser. Online-tjänsternas betydelse ökar och utgör en snabbt växande andel av intäkterna samtidigt som de innebär helt nya möjligheter för den fortsatta produkt- och tjänsteutvecklingen. Användarnas behov är utgångspunkten för Eniros tjänsteutveckling. Produkterna och tjänsterna är för närvarande utformade efter geografisk täckning och kan i det här avseendet delas in i tre huvudsakliga segment: det lokala, det regionala och det nationella/internationella segmentet. I de olika segmenten tillhandahåller Eniro produkter och tjänster såväl offline som online. Användarbasen delas in i två segment, B2B och B2C. I takt med att online-tjänsterna blir alltmer betydelsefulla i Eniros produkt- och tjänsteutbud, kommer affärslogiken på sikt att baseras mer på åtskillnaden mellan B2B och B2C än på den geografiska täckningen. Offline Offline-tjänsterna består huvudsakligen av kataloger anpassade till användargrupperna. Informationen tillgängliggörs i tryckt form och på CD-ROM. Lokala kataloger Eniros lokala kataloger riktar sig i första hand till privatpersoner och lägger tonvikten på lokal information och lokala tjänster. Annonsörer är primärt näringsidkare på orten, samt den egna kommunen. Regionala kataloger De regionala katalogerna riktar sig både till privatpersoner och företag och täcker breda geografiska regioner, exempelvis en större stad med omgivande samhällen. De regionala katalogerna innehåller information om företag och yrkesverksamma i regionen. Annonsörer är primärt näringsidkare med verksamhet i regionen. Nationella och internationella kataloger Katalogerna vänder sig till användare som söker detaljerad information om företag och deras produkter nationellt och internationellt. Annonsörer är nationellt och internationellt verksamma företag. Från offline till online Under år 2000 uppgick online-tjänsternas andel av Eniros omsättning till 15 procent. Sverige och övriga nordiska länder ligger i täten internationellt när det gäller utveckling och användning av online-tjänster. I Sverige är Eniro ledande i sin bransch och erbjuder ständigt nya lösningar. Kartlösningar lanserades år 1999 och vägbeskrivningstjänster presenterades år

19 Verksamheten funktion. Din Del hade i december år 2000 sålt cirka 300 e-handelslösningar innehållande bland annat offert-och logistiktjänster liksom butiks- och transaktionstjänster. Under år 2000 lanserades MPS, mobila positioneringstjänster, som innebär att användaren kan söka efter närmaste apotek, bensinstation, restaurang, etcetera, via SMS-meddelanden på mobiltelefonen. Användaren kan också söka information via röstutlämning och fast, liksom mobilt, Internet. Online-tjänsterna svarar mot nya behov hos användare och annonsörer. För användaren innebär det utsikter att finna relevant information oavsett var eller när behovet uppstår. För reklamköparna innebär det nya tillvägagångssätt att rikta sina erbjudanden till olika segment i marknaden. Online-tjänsterna attraherar även nya typer av annonsörer som är beroende av att kunna anpassa och förändra sin marknadsföring på ett flexibelt sätt. På den svenska marknaden var Eniro den största Internetreklamaktören under år 2000 och befäste sin ställning med en marknadsandel på cirka 33 procent. Kunder Majoriteten av Eniros annonsörer är små och medelstora företag. Eniro arbetar både med nationellt och internationellt verksamma kunder. Online-utvecklingen har givit Eniros kunder ytterligare möjligheter att i sin tur nå nya kundsegment. Offline-tjänsterna, och i allt högre grad kombinationen av off- och online-tjänster, kommer att fortsätta att vara en av de främsta marknadsföringskanalerna för små och medelstora företag. Dessa kommer med stor sannolikhet att öka sin användning av vägledande medier. Det innebär att marknaden som helhet kommer att växa. Online I takt med den snabba online-utvecklingen väljer annonsörerna allt oftare kombinationer av off- och online-tjänster. Annonsören når därmed ett större antal användare i flera olika sammanhang. Ever present är sedan länge ledordet i arbetet med att ge användaren tillgång till Eniros tjänster. I Sverige, där online-marknaden har ett starkt fotfäste och Eniros offline-produkter är väl utvecklade, tillhandahåller bolaget lokala, regionala och rikstäckande tjänster online under olika varunamn. På mindre utvecklade marknader som till exempel i Baltikum och Östeuropa, erbjuder Eniro inte lika segmenterade onlineprodukter. Emfas.com har under året lanserat en ny exponerings- och offerttjänst, produktkatalog inklusive orderkatalog med beställnings- 19

20 Verksamheten Offensiva satsningar från en stark bas Eniros strategiska inriktning vilar på en stark position på befintliga marknader kombinerad med offensiva satsningar på nya geografiska marknader och betydande satsningar på online-tjänsterna som distributionsform. För att nå målen arbetar bolaget med fokus på ett antal strategiska huvudinriktningar. Eniros marknad präglas av konsolidering och konkurrens från nya typer av aktörer. Med dagens starka bas står Eniro väl rustat för att befästa och utveckla positionen som norra Europas ledande företag inom vägledande medier. Tre distinkta tillväxtområden Eniro arbetar utifrån en beprövad affärsmodell, implementerad inom tre övergripande tillväxtområden: Stärkt position på befintliga marknader Offensiv satsning på online-tjänster Internationell expansion För att uppnå målen har Eniro identifierat ett antal strategier. Etablera ledande ställning inom online-tjänster Genom marknadsföring och genom samarbete med populära Internetsajter, bygger Eniro upp användarbasen ytterligare. I Sverige har samarbeten etablerats med ledande svenska portaler som msn.se, telia.se, di.se, bovision.se och passagen.se. Genom att tillhandahålla plattformar som underlättar för användaren att söka, jämföra, köpa och i vissa fall beställa produkter och tjänster, befäster Eniro sin ställning i online-segmentet ytterligare. Online-tjänster möjliggör mätningar av värdet av exponeringarna på ett nytt sätt som i högre utsträckning än idag speglar exponeringarnas värde för annonsörerna. Betydande intäktsmöjligheter i nya mediekanaler Med utvecklingen av gulasidorna.se, dindel.se och Emfas.com har Eniro byggt upp en ledande kompetens inom produktutveckling, marknadsföring och teknisk utveckling av vägledande medier online. Erfarenheten från den svenska marknaden vidareutvecklar Eniro framgångsrikt på andra geografiska marknader. Nya mediekanaler innebär nya prissättningsmodeller. Medier, där information kan kombineras med faktiska avslut, möjliggör transaktionsbaserad prissättning där annonsören/säljaren betalar med utgångspunkt i de transaktioner annonseringen resulterar i. Vidare innebär nya mediekanaler att annonsören kan kombinera kanaler. För Eniro medför detta nya sätt att prissätta tjänsterna efter den faktiska, affärsmässiga nytta annonsören får. Expansion till nya geografiska marknader Trenden mot en konsolidering av marknaden kommer sannolikt att fortsätta. Möjligheten till expansion genom företagsförvärv, joint ventures och nyetableringar kommer att vara fortsatt stor. Stark identitet och ledande varumärken Varumärkesstrategin innefattar att skapa en stark koncernövergripande identitet kring företagsnamnet Eniro och att använda varumärket Eniro för att öka igenkännandet av produktvarumärkena. Varumärket Eniro ska byggas på styrkan i dess olika produktrelaterade varumärken som exempelvis Gula Sidorna och Mostrup. Affärsmodellens fyra beståndsdelar Eniro har utvecklat en affärsmodell bestående av fyra delar för att säkerställa en ledande position på sina marknader: Horisontell expansion över marknadssegmenten Vertikal expansion genom nya distributionsformer Stärka de vägledande mediernas position på reklammarknaden Fokus på marknads- och kostnadssynergier 20

FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011

FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011 FOKUS ENIRO ÅRSREDOVISNING 2011 500 FOKUS ENIRO INNEHÅLL FOKUS ENIRO KORT OM ENIRO SAMT ÅRET I KORTHET... 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT...2 VD HAR ORDET...4 VIKTIGA HÄNDELSER 2011...6 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH FINANSIELLA

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

ÅR SRED OV ISNING 20 09

ÅR SRED OV ISNING 20 09 ÅR SRED OV ISNING 20 09 Innehåll Inledning 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Nyheter under året 6 Nya Cloetta 7 Vision, mål och strategier 8 Aktien och ägare 10 Varumärken13 Cloettas starka varumärken

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer