22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten"

Transkript

1 årsredovisning 2000

2 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information Bolagsstämma Inledning Detta är Eniro VD har ordet Året i korthet Historik Händelser under år Aktien Finansiella nyckeltal Definitioner Verksamheten Reklammarknad i förändring Vägledande medier offline och online Offensiva satsningar från en stark bas Organisation och styrning Humankapitalet Strukturkapitalet Miljö

3 Ekonomisk information Delårsrapport januari mars...7 maj 2001 Delårsrapport januari juni...10 augusti 2001 Delårsrapport januari september...30 oktober 2001 Bokslutskommuniké för februari 2002 Rapporterna, liksom övrig finansiell rapportering, finns tillgängliga på Eniros hemsida eller för engelskspråkig version. 750katalogtitlar Offline För ytterligare information kontakta informationsdirektör Anna-Carin Gripwall, telefon direkt , växel , mobiltelefon , e-post Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 7 maj 2001 klockan Lokal meddelas i samband med kallelsen till bolagsstämman. Deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 27 april 2001 dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast kl den 27 april 2001 under adress: Eniro AB, Corporate Legal Affairs, Box 811, Bromma eller per telefon +46 (0) , eller per fax +46 (0) Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 april 2001 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha B2C-information rätt att delta vid bolagsstämman. Geografiska verksamhetsområden Marknadsöversikt Sverige Övriga Norden Baltikum och Östeuropa Tyskland Adresser till enheter Ordlista Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkning Proforma Koncernens operativa kapital Proforma Koncernens kassaflöden Proforma Resultaträkningar Legalt Balansräkningar Legalt Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Styrelse, koncernledning och operativ ledning..52 3

4 Inledning Eniro är norra Europas ledande leverantör av vägledande medier offline och online. En skillnad mellan vägledande medier och traditionell reklam är köpberedskapen hos mottagaren av informationen. Vid användet av vägledande medier tar användaren själv initiativet till att söka information till skillnad från övrig reklam och annonsering, där det är säljaren som söker nå användaren med sin information. Eniro har idag ledande postioner på flertalet av de marknader bolaget verkar. Fokusområden är ytterligare stärkt position inom befintliga marknader parallellt med satsning på online-tjänster och en fortsatt internationell expansion. 4

5 Inledning Detta är Eniro Eniros affärsidé bygger på att sammanföra köpare och säljare. Att erbjuda marknadsplatser via olika katalogrelaterade tjänster som vägleder användaren att finna varor och tjänster när ett köpbehov uppstår oavsett vad, varifrån eller när denne söker. Vi uppnår denna ställning i köparens medvetande genom att tillhandahålla användarvänliga och lätttillgängliga off- och online-tjänster med högkvalitativt innehåll och starka varumärken. Eniro erbjuder marknadsplatser som sammanför köpare och säljare i form av lokala, regionala, nationella och internationella katalogtjänster off- och online med information riktad till privatpersoner och företag. Informationen finns i tryckt form, CD-ROM, Internet, röstutlämning (nummerupplysning) och WAP/mobilt. Eniro är branschledande inte bara i tillämpning av ny teknik, utan framför allt inom kommersialisering av denna. Koncernen publicerar cirka 750 titlar med en upplaga på 30 miljoner exemplar. Under år 2000 gjordes omkring 55 miljoner sökningar via Eniros online-tjänster. Eniro har en stark internationell bas med närvaro i 22 länder och finns idag förutom på den svenska marknaden i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Tyskland. Genom verksamheten i Wer liefert was? i Tyskland närvarar Eniro också med B2B-tjänster i ytterligare tolv länder. Eniro AB bildades i mars 2000 och koncernen har cirka anställda. Eniro börsnoterades den 10 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Från och med år 2001 är aktien noterad på Attract 40-listan. Mål Eniros övergripande mål är att vara nummer ett eller nummer två på de marknader Eniro verkar. Genom att etablera starka varumärken ska Eniro utveckla en ledande marknadsposition och från denna plattform expandera till angränsande segment. Eniro ska erbjuda marknadsledande lösningar för köpare och säljare. Genom ett brett utbud av produkter och tjänster ska Eniro underlätta handel. Eniros produkter och tjänster ska vara en naturlig och växande del i kundens val av mediekanal. Ur användarens perspektiv ska Eniros produkter och tjänster vara tillgängliga oavsett var och när användaren har behov av information. Strategier Eniro arbetar utifrån en beprövad affärsmodell, implementerad inom tre övergripande, strategiska tillväxtområden: Stärkt position på befintliga marknader Offensiv satsning på online-tjänster Internationell expansion Finland Norge Sverige Estland Ryssland Danmark Lettland Litauen Vision Eniros vision är att ur ett internationellt perspektiv vara ledande bland vägledande mediaföretag både avseende användarnytta och kommersialisering i relevanta mediakanaler. Storbritannien Nederländerna Belgien Luxemburg Tyskland Polen* Tjeckien Slovakien Vitryssland Ukraina Moldavien Frankrike Schweiz Österrike Ungern Slovenien Rumänien Kroatien Yogoslavien Bulgarien Portugal Spanien Italien Albanien Turkiet * Avtal om förvärv tecknades 2001 Grekland 5

6 Inledning VD har ordet År 2000 har varit ett spännande år för oss på Eniro. Vi har fått följa företagets pånyttfödelse som självständigt bolag, tagit våra första framgångsrika steg på OM Stockholmsbörsen och fortsatt vår snabba expansion både inom onlinetjänster och internationellt. Allt detta har skett samtidigt som vi har ökat lönsamheten i verksamheten. Siffrorna för år 2000 talar sitt tydliga språk. Vi publicerade cirka 750 katalogtitlar och fanns vid årskiftet i 22 länder. 97 procent av den svenska befolkningen använde Gula Sidorna 1. Vid årskiftet passerade gulasidorna.se över unika besökare och totalt gjordes över 55 miljoner sökningar via Eniros online-tjänster under år Årets milstolpar har givit oss en god utgångspunkt inför år Verksamheten och framsteg under år 2000 Bolaget Eniro AB grundades i mars år Arbetet med att skapa Eniro har inneburit hårt arbete. Tack vare goda insatser från våra medarbetare etablerade vi det nya bolaget under en kort tidsperiod, samtidigt som vi höll uppe det höga tempot i verksamheten. Den 10 oktober 2000 noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista. Trots börsklimatet under hösten har kursutvecklingen för Eniroaktien varit god. Vi noterade aktien på 84 SEK. Den 31 december 2000 stod den i 95 SEK, en uppgång med 13 procent, vilket överträffade generalindex. Börsnoteringen har ökat Eniros synlighet och givit oss ny finansiell styrka. Tilläggas kan att kursen fortsatt att utvecklas positivt även efter årsskiftet. Eniro arbetar med vägledande medier. Våra användare är köpare på jakt efter en tjänst eller en produkt, våra kunder är säljare som vill nå dessa användare. Vi sammanför dem i det avgörande ögonblicket - köptillfället. Genom Eniros tjänster och produkter i Sverige förmedlas handel som varje år uppgår till drygt 300 miljarder SEK. Det gör oss till en av Sveriges största marknadsplatser. Eniros ledord är tillgänglighet och det är vår strävan efter största möjliga tillgänglighet som driver vårt framgångsrika arbete med nya distributionsformer. Idag kan du nå Eniro såväl via tryckta kataloger och CD-ROM som via olika online-tjänster, Internet, digital-tv-boxar, mobiltelefon samt röstutlämning. Men trots att vi varit early adopters och identifierat och utnyttjat de möjligheter som ny teknik erbjuder, vågar jag påstå att vi aldrig har tappat fokus på användarnytta och kundvärde. Eniro verkar på en europeisk marknad i stark förändring. Marknadsutvecklingen leder till ökad konsolidering i vår bransch. Den snabba utvecklingen inom IT och Internet innebär ytterligare förändringstryck i katalogreklammarknaden. Detta sammantaget ställer högre krav på oss i Eniro att genomdriva vår offensiva strategi för tillväxt. Det är min uppfattning att vi på Eniro under det gångna året visat oss vara väl rustade för att möta dessa utmaningar. Stärkt position på våra befintliga marknader Eniro är i dagsläget klart marknadsledande i Sverige, en av de mest avancerade marknaderna i Europa för vägledande medier. Idag är Eniro marknadsetta eller -tvåa på merparten av våra befintliga marknader. Det innebär att många företag ser annonsering i Eniros produkter som en självklar del av marknadsmixen, vilket ger oss en stark position på reklammarknaden i dessa länder. En utmaning på våra befintliga marknader är att närma oss en mer differentierad, transaktionsbaserad, prissättning. En sådan prissättning blir tydligare för våra kunder och motsvarar i högre utsträckning det upplevda kundvärdet. Genom den stora handel som förmedlas skapas ytterligare intäktsmöjligheter för Eniro. Redan idag har vi skapat en plattform för en sådan utveckling och vi räknar med att denna utveckling kommer att ta fart under de närmaste åren. Viktiga internationella inbrytningar Årets ekonomiska redovisning visar även vilka potentialer våra utländska marknader har. Förutsättningarna under år 2001 och framöver får betraktas som mycket goda. Vår historia av förvärv och nyetableringar totalt 16 stycken innebär att vi både i ledningen och bland våra medarbetare har en unik erfarenhet och kunskap när det gäller att etablera oss på nya marknader och utveckla dessa. Under året har Eniro gått från att i vår bransch vara ledande i Norden till att bli ledande i norra Europa. Vi har under året stärkt våra positioner i samtliga marknader vi verkar, både offline och online och dessutom vuxit vidare internationellt. I början av december förvärvade 6 1 Gula Sidorna är ett av Eniro inregistrerat varumärke. Delar av Eniros varumärkesportfölj återges på sidan 27.

7 Inledning vi ryska Yellow Pages Moscow. I december etablerade vi också ett viktigt brofäste i Tyskland genom avtal om förvärv av Wer liefert was? (WLW) och Windhager Mediengruppe. Tyskland är Europas största reklammarknad men den tyska katalogbranschen är outvecklad och i hög grad fragmenterad i jämförelse med Norden och övriga Europa. Vår bedömning är emellertid att en konsolideringsfas är på väg. I och med våra strategiska förvärv i Tyskland är Eniro mycket väl positionerat för att vara en av drivkrafterna bakom en sådan utveckling. Genom Windhager Mediengruppe, får Eniro en plattform för vidare expansion inom B2C-information (business-to-consumer) 1 både off- och online. Vår bedömning är att behoven av paneuropeiska handelstjänster avseende lokal information fortfarande är relativt små. Det finns dock ett växande behov inom B2B (business-to-business) 2. Genom förvärvet av WLW har Eniro blivit en av Europas ledande B2B-aktörer. Utvecklingen inom Internet och elektronisk handel samt den europeiska integrationen spelar oss väl i händerna. Under år 2001 har vi förvärvat Panorama Polska, ett polskt bolag inom B2C-information. Den polska katalogmarknaden är Östeuropas största och i och med förvärvet har vi stärkt vår position ytterligare i Europa. Panorama Polska är ledande i Polen med en marknadsandel på drygt 50 procent och vi ser att tillväxtpotentialen här är mycket god. Stark lönsamhet i nya mediekanaler 1999 var ett år med en mycket god tillväxt för Eniros online-tjänster. Den positiva utvecklingen har accelererat under år 2000, vilket inte bara innebär att vi driver en lönsam online-affär, utan också att vi är den största aktören inom Internetreklam i Sverige med en tredjedel av marknaden, en marknad som mer än fördubblats under året. Under år 2001 kommer vi att fortsätta vår satsning på nya media, bland annat via röstutlämning, digital-tv, och MPS (mobila positioneringstjänster). Under en testperiod har Telias DOF-kunder haft tillgång till MPS-tjänsten. Från och med januari år 2001 kan samtliga Telias mobilkunder, cirka 3,2 miljoner abonnenter, nyttja MPS. Vad gäller digital-tv har vi under januari år 2001 slutit ett samarbete med Boxer-tv, som innebär att digital-tv-abonnenterna kan söka i Gula Sidorna genom de interaktiva verktygen i digital-tvpanelen. Prognoserna inför år 2001 ser mycket lovande ut och både användningen av nummerupplysning via telefon och MPS kommer med stor sannolikhet att mångdubblas under året när antalet användare som har tillgång till tjänsten ökar. Utvecklingen av online-tjänsterna innebär nya möjligheter att anpassa utbudet efter användarens behov och därmed förfina kundsegmenteringen och hitta nya kundgrupper. Eniro kommer framöver att fortsätta fördjupningen av sina databaser och öka detaljnivån för att kunna differentiera erbjudandet och skapa en mer situationsanpassad användning med olika gränssnitt och användardjup. Under innevarande år har vi fortsatt att utveckla röstutlämnad information. Gula Sidorna är idag tillgänglig via Genom förvärvet av Svar om Stockholm i februari år 2001 har vi stärkt vår position ytterligare. Framöver kommer tjänsten att täcka hela Sverige under namnet Eniro Svar om Sverige. Den ökande e-handeln innebär många möjligheter för Eniro. Redan nu har vi över 350 e-handelsshopar. Vi vet att många traditionella företag, där den största tillväxtpotentialen över Internet finns, ser oss som en naturlig partner för utveckling av e-handelslösningar. Mot en europeisk ledarposition inom vägledande media Jag är mycket nöjd när jag ser tillbaka på året som gått. Vi har byggt ett nytt och rörligare Eniro och har därmed kunnat säkra kraften och tillväxttakten i våra affärer på marknader som präglas av snabb förändring, internationell konsolidering och nya distributionsformer. Eniros framtidsutsikter är goda. Vi står med en fot i den så kallade gamla ekonomin där våra offline-produkter ger oss ett starkt kassaflöde och goda marginaler och med den andra foten i den så kallade nya ekonomin, där online-tjänster har stora tillväxtpotentialer. Vi har idag en mycket stark plattform för att bemöta den ökande konkurrensen och växa både i Sverige och utomlands. Eniros kompetenta och erfarna medarbetare, starka kundbas och goda intjäningsförmåga kommer att utgöra basen för fortsatt expansion. Stockholm, mars 2001 Lars Guldstrand Verkställande direktör och koncernchef 1 Säljaren är företag och köparen är primärt en individ i egenskap av antingen privatperson eller anställd. 2 Köpare och säljare är företag eller organisation. 7

8 Inledning Framgångsrik notering Den 10 oktober noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista. Trots ett kärvt börsklimat med kraftig nedgång framför allt för IT-aktierna, överträffade Eniro börsindex. Vid årsskiftet noterades betalkursen till 95 SEK, en uppgång på 13 procent jämfört med introduktionskursen. Den 5 mars i år hade Eniro stigit 31 procent sedan noteringstillfället, vilken ger en utveckling på 59 procent bättre än OMX index för samma period. Idag följer sju ledande investmentbanker Eniro och fler är på väg in. Gulasidorna.se bland de bästa på nätet Var och varannan svensk använder regelbundet Gula Sidorna. Det gäller både den tryckta versionen och gulasidorna.se. Gula Sidorna har erhållit en mängd utmärkelser. I september satte gulasidorna.se rekord över en halv miljon besökare 1), eller , under en månad. Ett rekord som för övrigt slogs redan i januari 2001, då besök registrerades. En av hemligheterna bakom framgångarna med gulasidorna.se är ett användaranpassat innehåll kombinerat med ett välkänt varumärke. 1) MMXI Nordic Contakt Köpenhamn Eniro lanserade i augusti Contakt Köpenhamn en satsning inom regional information i Köpenhamnsområdet. Den danska katalogmarknaden har länge dominerats av Tele Danmark. Genom Eniro har nu en utmanare på allvar etablerat sig på den danska marknaden. Eniro erbjöd alla näringsidkare i området att annonsera gratis i den nya katalogen under ett år. Nästan alla nappade på erbjudandet. Därmed kunde Eniro redan från början lansera en färdig och fullvuxen produkt med hög täckningsgrad. Eniro avser att växa på den danska marknaden även framöver genom fortsatt produktutveckling och ett innovativt arbetssätt. 8

9 Inledning Sök via mobilen få svar inom 15 sekunder Eniro auf Deutsch Tyskland är idag Europas största reklammarknad, men katalogreklam har fortfarande en mycket låg andel av den tyska reklammarknaden. Medan reklammarknaden i sin helhet växt med mellan fem och sex procent per år de senaste åren, har katalogreklammarknaden bara vuxit med omkring hälften. Tyskland ligger efter de flesta västeuropeiska länderna när det gäller katalogreklam. Men det har börjat hända saker på den tyska katalogreklammarknaden. Flera företag utvecklar nu online-tjänster och förfinar sina erbjudanden. Eniro, med sin långa erfarenhet från nyetableringar på marknader med utvecklingspotential, beslöt under år 2000 att göra en inbrytning på den tyska marknaden. Under december förvärvade Eniro Wer liefert was?, ett av de ledande företagen i Europa inom B2B-information. Företaget har sin bas i Hamburg och verksamhet i ytterligare ett antal europeiska länder. Samtidigt tecknades också avtal om förvärv av Windhager Mediengruppe, ett familjeägt företag med en ledande position i Baden-Württemberg- och Leipzig-regionerna. Inbrytningen på den tyska marknaden är ett avstamp för Eniros fortsatta expansion i Europa. Du är på väg hem och vill överraska dina kära med en bukett blommor. Med Eniros MPS-tjänst (Mobil positionering) kan du använda mobiltelefonen för att hitta närmaste blomsterhandel. Du knappar in ordet du söker som ett SMS-meddelande. Slå 4400 och ring upp*. Vänta cirka 15 sekunder och du får ett svar via SMS. MPS (mobil positionering) innebär alltså att du kan söka det du behöver just där du befinner dig. Basen för sökningen är Gula Sidornas omfattande databas över näringsidkare i hela Sverige. Den stora skillnaden är att utgångspunkten för sökningen är din geografiska befintlighet vid söktillfället. Med hjälp av Gula Sidornas tryckta kataloger, eller för den delen via gulasidorna.se, kan du självfallet hitta Blomsterhandlare i Malmö. Med MPS-tjänsten hittar du de blomsteraffärer som ligger närmast den plats du befinner dig, när du behöver det. * Tjänsten finns idag endast tillgänglig för Telias mobiltelefonabonnenter. 9

10 Inledning Året i korthet Den 1 juli 2000 förvärvade Eniro AB merparten av Telias svenska katalogverksamhet. I september förvärvade Eniro också hela Telias finska katalogverksamhet. Den 10 oktober 2000 noterades Eniro AB på OM Stockholmsbörsens O-lista, varvid Telia avyttrade majoriteten av sitt ägande. Telia kvarstod som ägare med 49,1 procent av kapitalet. Under hösten lanserade dindel.se sin nya e-handelstjänst. Tjänsten innebär att kunden köper ett paket med funktioner från offertförfrågan via butiks- och transaktionslösningar till logistiktjänster. Vid årskiftet hade Din Del cirka 300 aktiva e-handelsshopar och vi ser en fortsatt kraftig utveckling framöver. Emfas.com lanserade under året en ny exponerings- och offerttjänst, produktkatalog inklusive orderkatalog med beställningsfunktion. Som första medieföretag i världen lanserade Eniro, genom ett samarbete med Ericsson och Telia, tjänsten MPS (mobil positionering) som via mobiltelefon levererar information om var närmaste apotek, bensinstation, restaurang, etc, finns. I december förvärvades Yellow Pages Moscow. Därmed blev Eniro den största katalogutgivaren i Moskvaregionen och stärkte sin position i Östeuropa ytterligare. Två viktiga förvärv på den tyska marknaden tillkännagavs i december. Genom förvärvet av Wer liefert was? (WLW) blir Eniro en av de största aktörerna inom B2B-segmentet i Europa. Windhager Mediengruppe, som verkar inom B2C-segmentet, är ett av Tysklands ledande katalogföretag med en ledande position i Baden-Württemberg- och Leipzig-regionerna. Förvärven ökar Eniros omsättning proforma med cirka 25 procent. Tyskland blir Eniros största marknad utanför Sverige. Contakt Köpenhamn lanserades i augusti i tryckt form samt online. Historik 1984 Televerket utövar sin option att förvärva ITT:s verksamheter inom Gula Sidorna i Sverige Kungliga Telegrafverket, senare Televerket och numera Telia, publicerar de första telefonkatalogerna Televerket bildar en separat katalogenhet där all katalogverksamhet samlas Introduktion av kataloger i Nederländerna och USA Televerket lanserar tillsammans med det amerikanska konglomeratet ITT den första utgåvan av Gula Sidorna Televerket expanderar sin katalogverksamhet och förvärvar det oberoende katalogföretaget Din Del som publicerar lokala kataloger i Sverige, Finland och Frankrike. Föregångaren till Emfas (Företagkatalogen) etableras Introduktion av kataloger i Estland och Lettland Introduktion av kataloger i Ryssland, Litauen och Vitryssland. 10

11 Inledning Händelser under år 2001 Den 2 januari noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Under januari månad slogs ett nytt besöksrekord på gulasidorna.se: unika besökare använde tjänsten. Den 9 februari förvärvade Eniro 75 procent av Bonniers Svar om Stockholm, en telefon- och Internetbaserad servicetjänst för privatpersoner och företag. Bonnier och Eniro inleder därmed ett omfattande samarbete kring en ny gemensam tjänst, Eniro Svar om Sverige. Tjänsten rymmer sedan starten företagsuppgifter med beskrivningar av bland annat produkter, tjänster, öppettider och erbjudanden. Den 12 mars tecknade Eniro avtal om att förvärva Panorama Polska av Telia. Panorama Polska är Polens största katalogföretag med en marknadsandel på mer än 50 procent. Den polska katalogmarknaden är Östeuropas största och har en mycket stor tillväxtpotential. Panorama Polska verkar i hela Polen inom segmenten för lokala och regionala kataloger, B2B-information samt online-tjänster. Panorama Polska har en av de största Internetportalerna i Polen, med cirka 5 miljoner unika besökare årligen Den första onlineversionen av Gula Sidorna, gulasidorna.se, lanseras. Förvärv av Herold Business Data i Österrike. Förvärv av Mostrups Forlag och Lokalbogsforlaget i Danmark Introduktion av kataloger i Ukraina. Telia beslutar att koncentrera katalogverksamheterna till Norden och Östersjöområdena. Som en följd avyttras verksamheterna i USA och Österrike. 49 procent av Panorma Polska förvärvas tillsammans med GTE/Verizon som äger resterande 51 procent. Namnbyte av Företagskatalogen till Emfas, som samtidigt introduceras online, Emfas.com All katalogrelaterad verksamhet inom Telia InfoMedia samlas operativt under Telia InfoMedia Reklam. Omstruktureringsprojektet Strategiskt Initiativ 1998/2000 med fokus på försäljnings- och marknadsfrågor samt Internet och nya mediekanaler startar Den första onlineversionen av Din Del, dindel.se, lanseras. Kraftsamling kring strukturering av den svenska verksamheten och online-tjänster. Verksamheten i Nederländerna avyttras Eniro AB bildas och förvärvar Telias katalogverksamheter. Bolaget noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober Yellow Pages Moscow i Ryssland förvärvas. Det tyska B2B-företaget Wer liefert was? förvärvas. Avtal tecknas om att förvärva det tyska B2C-företaget Windhager Mediengruppe, ett företag inom lokal och regional information. Eniro blir, i samarbete med Ericsson och Telia, den första leverantören av vägledande medier i världen som erbjuder MPS (mobila positioneringstjänster) och levererar information anpassad till användaren i förhållande till var denne befinner sig. Köpenhamnskatalogen Contakt lanseras. Eniro blir Sveriges största Internetreklamaktör. Samtliga anställda, där så är praktiskt och legalt möjligt, erbjuds att delta i ett optionsprogram. 11

12 Inledning Aktien Börshandel Eniro inregistrerades på Stockholms Fondbörs O-lista den 10 oktober 2000 i samband med att Telia sålde ut drygt halva sin ägarandel i bolaget. Från år 2001 noteras aktien på Attract 40-listan. Under den korta noteringsperioden hösten år 2000 omsattes 57,3 miljoner aktier, vilket omräknat i årstakt motsvarar en omsättningshastighet på 1,57 gånger. Storleken på en noteringspost är 100 aktier. % ENIRO VNU SEAT WANADOO 10 okt nov 2 jan 13 feb 5 mar-01 % TPI ENIRO OMX 10 okt nov 2 jan 13 feb 5 mar-01 Per den 5 mars handlades Eniroaktien till 31 procent högre pris i förhållande till introduktionen i oktober OMX har under motsvarande period tappat nära 18 procent. Det gäller även Eniros jämförelsebolag ( peers ), som samtliga handlades lägre per den 5 mars än vid tidpunkten för Eniros börsintroduktion. Källa: VPC Kursutveckling Introduktionskursen på Eniroaktien sattes till 84 SEK och aktien övertecknades nära tre gånger. Högsta respektive lägsta betalkurs under året var 101 SEK respektive 78,50 SEK. År 2000 noterades den sista betalkursen på Eniroaktien till 95 SEK, vilket innebar en uppgång från introduktionskursen med 13 procent. Generalindex sjönk under motsvarande period med 12 procent. Eniros börsvärde, räknat på slutkursen för år 2000, uppgick till MSEK och hamnade därmed bland OM Stockholmsbörsens 40 största bolag räknat i börsvärde. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2000 till 150 MSEK fördelat på 150 miljoner aktier. Nominellt värde per aktie var 1 SEK och varje aktie gav en röst. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 446, där Telia ägde 49 procent av antalet aktier och röster. Telia är förhindrat att minska sitt ägande under en period av 180 dagar från den 9 oktober 2000, för såvitt inte godkännande från emissionsinstituten dessförinnan erhållits. De tio största ägarna, Telia borträknat, svarade för 27 procent av antalet aktier och röster. Totalt beräknades institutionella ägare (exklusive Telia) inneha 95 procent av antalet aktier och röster av den fria floaten. Största aktieägare per den 31 december 2000 Aktieägare Antal aktier % av AK Telia International Holding B.V.* ,1 Morgan Stanley & Co Int Ltd ,3 State Street Bank and Trust Co ,8 Chase Manhattan Bank ,9 The Bank of New York ,9 AMF Pensionsförsäkring AB* ,4 Goldman Sachs Int Ltd ,0 B.V. Bewaarsbedr Rabobank ,7 Bankers Trust Co Client A/C ,5 Fjärde AP-Fonden* ,5 Total ,1 Utländska ägare totalt (exkl Telia Int Holding B.V.) ,1 *Direkt ägda (övriga är förvaltare) 12

13 Inledning Aktieägarstatistik per den 31 december 2000 Aktieinnehav Antal aktieägare % Antal aktier % , , , , , , , , , , , ,2 Total Ägarfördelning Utländska 39% Telia 49,1% Svenska 11,9% Av den andel aktier som handlas, den fria floaten, står svenska ägare för 25 procent (11,9 procent av totala antalet) och utländska för 75 procent (39 procent av totala antalet). Telias andel av aktier och röster uppgår till 49.1 procent per den 31 december Källa: VPC Analytikerbevakning Ett antal analytiker följer löpande Eniros utveckling. Bland dessa kan nämnas: ABG Securities Per-Robert Jacobsen D. Carnegie Peter Dahlander Deutsche Bank Craig Watson Enskilda Securities Johan Grabe Merrill Lynch Jonas Palmqvist Morgan Stanley Dean Witter Javier Marin UBS Warburg Per Afrell aktier med 1,5 miljoner. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster. Emission I samband med förvärvet av det tyska bolaget WLW har en del av köpeskillingen reglerats genom en emission motsvarande ett värde av cirka 60 MEUR. Exakt antal nyemitterade aktier bestämdes av Eniroaktiens slutkurs under 20 dagar fram till den 12 februari 2001 samt av SEK / EUR-kursen under den aktuella perioden. Antalet nyemitterade aktier uppgick till Teckningsoptioner Moderbolaget har under december år 2000 utfärdat teckningsoptioner riktade till samtliga medarbetare i Sverige och utlandet. Anställda i Östeuropa har på grund av lokal lagstiftning undantagits. För teckningsoptionerna har inbetalats en optionspremie om 11,30 SEK och teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att teckna en aktie under perioden till en kurs av 133 SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, medför det en ökning av antalet 13

14 Inledning Finansiella nyckeltal Nyckeltal 5 år i sammandrag Koncernen MSEK Resultaträkning Proforma Rörelseintäkter Rörelseintäkter, ökning % Online-intäkter Online-intäkter, ökning % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA marginal), % Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) Rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill (EBITA marginal), % Årets resultat Kassaflöde Proforma Operativt kassaflöde, exkl WLW Fritt kassaflöde, exkl goodwill Balansräkning Legalt Nettoskuld, räntebärande 969 Rörelsekapital Eget kapital, genomsnitt Avkastning på eget kapital % 33 Nyckeltal Legalt Skuldsättningsgrad, ggr. 0,40 Soliditet, % 50 Antal heltidsanställda vid periodens utgång Definitioner Brutto rörelseintäkter Rörelseintäkter inklusive reklamskatt. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar. EBITDA marginal Rörelseresultat före avskrivningar uttryckt i procent av rörelseintäkterna. EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill. EBITA marginal Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill uttryckt i procent av rörelseintäkterna. EBIT Rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelsetillgångar Summa omsättningstillgångar med avdrag för räntebärande omsättningstillgångar och kortfristiga skattefordringar. Rörelseskulder Summa kortfristiga skulder med avdrag för räntebärande kortfristiga skulder och kortfristiga skatteskulder. Rörelsekapital Rörelsetillgångar minus rörelseskulder. Operativt kapital Rörelsekapital med tillägg för goodwill, övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar. Nettoinvestering Årets förändring av anläggningstillgångarnas planenliga restvärde med återläggning av årets avskrivningar. Operativt kassaflöde Rörelseresultat före avskrivningar, förändring av rörelsekapital samt avdrag för periodens nettoinvesteringar exkl goodwill. Fritt kassaflöde Operativt kassaflöde med avdrag för finansnetto, skatt och nettoinvesteringar i goodwill. Nettoskuld, räntebärande Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar med avdrag för räntebärande tillgångar. Eget kapital, genomsnitt Genomsnittligt eget kapital är beräknat på eget kapital per juni, september och december. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Proforma Den historiska finansiella informationen har anpassats till nuvarande koncernstruktur för att skapa jämförbarhet över tiden. 14

15 Verksamheten Vägledande medier har uppvisat en stabil tillväxt under senare år. Den europeiska katalogreklammarknaden beräknas idag vara värd cirka 55 miljarder SEK. Den traditionella reklammarknaden i Europa växte med 9 procent under år 2000, samtidigt som Internetreklammarknaden ökade kraftigt jämfört med året innan. Marknaden för vägledande medier utmärks av en bred bas av användare och annonsörer samt hög och stabil lönsamhet. Eniro är en ledande aktör på denna marknad, med en offensiv strategi för att stärka sina befintliga positioner, expandera ytterligare internationellt och vidareutveckla online-verksamheten. 15

16 Verksamheten Reklammarknad i förändring Reklammarknaden för vägledande medier påvisar en fortsatt tillväxtpotential, även på mer utvecklade marknader som i Sverige. Online-utvecklingen innebär nya möjligheter för såväl användare som för annonsörer. Under senare år har vägledande medier uppvisat en stabil tillväxt. Den traditionella reklammarknaden i Europa redovisade en tillväxt på cirka 9 procent under år 2000, samtidigt som Internetreklammarknaden ökade kraftigt. Den svenska Internetreklammarknaden växte under år 2000 med 109 procent jämfört med motsvarande period år I Europa beräknas Internetreklammarknaden idag vara värd cirka 10 miljarder SEK och katalogreklammarknaden cirka 55 miljarder SEK. Den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna påverkar reklammarknaden, såväl den traditionella reklammarknaden för tryckta kataloger som reklammarknaden på Internet. Den ekonomiska avmattningen innebär att ökningstakten avseende den traditionella reklam- och katalogreklammarknaden beräknas avta något. Externa påverkansfaktorer Avregleringen av telekommunikationssektorn har påverkat den internationella marknaden positivt och öppnat tidigare stängda marknader. Ledande globala telekommunikationsbolag har avyttrat, eller tillkännagivit planer på att avyttra, hela eller delar av sina katalogverksamheter. Ett exempel är Telias katalogverksamhet Eniro. Andra är France Telecom, Telecom Italia, Telefoníca i Spanien och British Telecom med flera. Marknaden har även influerats av utvecklingen inom IT-området som möjliggjort leverans av kataloginnehåll och tjänster via flera medier. Fast och mobilt Internet, liksom rösttelefoni, är några exempel. Online-marknaden för katalogtjänster växer kraftigt och kan förväntas fortsätta växa i takt med att nya distributionsformer introduceras och i takt med att användarna blir mer förtrogna med tekniken. Exempel på nya distributionsformer är digital-tv, MPS, Internet- och web-baserade nummerupplysningstjänster samt bärbara applikationer som Palm Pilot. Avregleringen i Europa fortsätter med ökad konsolidering och ökad konkurrens som följd. Allianser skapas för att bygga en kritisk massa av kunnande och kompetens för utveckling av online-tjänster. Konsolideringen leder också till att nya kategorier av konkurrenter kliver in på banan. Utöver de traditionella katalogföretagen utvecklar medieföretag och aktörer från den nya ekonomin tjänster och erbjudanden som konkurrerar med de ledande företagen inom vägledande medier. Konkurrensen på respektive reklammarknad är i första hand lokal. De största noterade bolagen jämförbara med Eniro är SEAT Pagine Gialle (Italien), Telefoníca Publicidad e Información (Spanien) och VNU World Directories (Nederländerna) samt Wanadoo (Frankrike). Samtliga har en mer eller mindre uttalad internationell expansionsstrategi. Bred bas av användare och annonsörer Reklammarknaden för vägledande medier skiljer sig från den övriga reklammarknaden i ett avgörande avseende. Det är användaren som tar initiativet till att söka information till skillnad från övrig reklam och annonsering, där det är säljaren som söker nå igenom med sin information till potentiella köpare. Användaren av vägledande medier såsom off- eller online-tjänster har ofta redan fattat sitt köpbeslut, Internetreklamens andel av totala reklaminvesteringar, 2000 Internet- och mobilpenetration, 2000 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 70 % Internet Mobil 1, Sverige USA Norge Frankrike Danmark Tyskland Nederländerna Italien Finland USA Sverige Norge Danmark Nederländena Finland Storbritannien Schweiz Belgien Tyskland Den svenska marknaden har en tätposition när det gäller reklam i nya distributionskanaler. Den svenska Internetreklammarknaden växte med 109 procent under år Källa: Zenith, december 2000 De nordiska marknaderna är bland de mest utvecklade i världen vad gäller användning av ny teknik. Eniro arbetar med att bygga upp online-tjänster i sina mindre utvecklade marknader med utgångspunkt i erfarenheterna från Sverige. Källa: Nua 16

17 Verksamheten och ligger därmed närmare en transaktion än mottagaren av annan typ av annonsering och reklam som telemarketing, tv-reklam och tidningsannonsering. Vägledande medier används av i princip alla konsumentgrupper för att söka efter produkter och tjänster. De flesta små och medelstora företag ser vägledande media som en väsentlig del av sin reklammediamix. Det skapar en bred bas av såväl användare som annonsörer. Online-tjänsterna gör det möjligt för annonsörerna att förnya informationsinnehållet praktiskt taget när som helst. Därmed ökar värdet av annonseringen för den typ av annonsörer vars produkter, tjänster eller marknadsföring ofta förändras. Online-utvecklingen ökar således antalet potentiella annonsörer. Användningen driver annonseringens värde Användning är ett nyckelmått på annonseringsvärdet. Sambandet mellan användning och värde är av avgörande betydelse. Ju fler potentiella användare, desto mer värde får annonsörerna ut av sina annonser och desto mer är annonsörerna beredda att betala för sin annonsering. Hög och stabil lönsamhet Företag som tillhandahåller och utvecklar vägledande medier har i allmänhet starka kassaflöden. Investeringsbehoven är små när en närvaro på marknaden väl har etablerats. Inträdeshindren är dock stora. Annonsörsbasen består huvudsakligen av små och medelstora företag. För dem är denna typ av annonsering ibland den enda marknadsföringen som används. Intäkterna i branschen har varit mindre Katalogreklam vs traditionell reklam Användaren av vägledande medier har i allmänhet fattat sitt köpbeslut när sökningen påbörjas. Transaktion Katalogreklam DM, telemarketing TV-reklam, dagstidningar, radio Köpare söker säljare Säljare söker köpare konjunkturkänsliga i jämförelse med andra reklammedier, bland annat på grund av att den breda basen av annonsörer med relativt låg genomsnittsorder ser det som nödvändigt att finnas med i vägledande medier. Kombinationen av off- och online-tjänster ökar värdet såväl för användaren som för annonsören, vilket möjliggör ökade annonsintäkter. Idag baseras prissättningen på annonsutrymme eller exponering, men de nya online-tjänsterna och e-handelsutvecklingen innebär att Eniros tjänster i framtiden kan baseras på värdet av genomförda transaktioner, vilket ytterligare ökar intäktspotentialen. Investeringar i katalog- respektive internetreklam per capita*, 1999/2000 Katalogreklammarknaden*, 1999 SEK Katalogreklam 1999 Internetreklam 2000 % Katalogreklam/traditionell reklam %, USA Sverige Danmark Italien Nederländerna Storbritannien Tyskland Frankrike Finland Spanien Östeuropa Sverige Italien Belgien Danmark USA Frankrike Nederländerna Tyskland Finland Spanien Storbritannien De svenska investeringarna i Internetreklam ligger högt i förhållande till andra europeiska länder. I USA är andelen högst. USA har också högre investeringar i katalogreklam. I Östeuropa ingår Baltikum, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Källa: Simba, Zenith *Relevant statistik över katalogreklammarknaden för år 2000 finns ännu ej tillgänglig. Katalogreklam i relation till traditionell reklam. Katalogreklaminvesteringarna i Sverige är bland de högsta i Västeuropa och USA. På Eniros nya marknad, Tyskland, är motsvarande relation lägre än genomsnittet, vilket visar på en viktig tillväxtpotential i den tyska marknaden. Källa: Zenith, Simba, 17

18 Verksamheten Vägledande medier offline och online Eniro erbjuder vägledande medier offline och online. Produkterna och tjänsterna sammanför köpare och säljare och fungerar i praktiken som marknadsplatser. Online-tjänsternas betydelse ökar och utgör en snabbt växande andel av intäkterna samtidigt som de innebär helt nya möjligheter för den fortsatta produkt- och tjänsteutvecklingen. Användarnas behov är utgångspunkten för Eniros tjänsteutveckling. Produkterna och tjänsterna är för närvarande utformade efter geografisk täckning och kan i det här avseendet delas in i tre huvudsakliga segment: det lokala, det regionala och det nationella/internationella segmentet. I de olika segmenten tillhandahåller Eniro produkter och tjänster såväl offline som online. Användarbasen delas in i två segment, B2B och B2C. I takt med att online-tjänsterna blir alltmer betydelsefulla i Eniros produkt- och tjänsteutbud, kommer affärslogiken på sikt att baseras mer på åtskillnaden mellan B2B och B2C än på den geografiska täckningen. Offline Offline-tjänsterna består huvudsakligen av kataloger anpassade till användargrupperna. Informationen tillgängliggörs i tryckt form och på CD-ROM. Lokala kataloger Eniros lokala kataloger riktar sig i första hand till privatpersoner och lägger tonvikten på lokal information och lokala tjänster. Annonsörer är primärt näringsidkare på orten, samt den egna kommunen. Regionala kataloger De regionala katalogerna riktar sig både till privatpersoner och företag och täcker breda geografiska regioner, exempelvis en större stad med omgivande samhällen. De regionala katalogerna innehåller information om företag och yrkesverksamma i regionen. Annonsörer är primärt näringsidkare med verksamhet i regionen. Nationella och internationella kataloger Katalogerna vänder sig till användare som söker detaljerad information om företag och deras produkter nationellt och internationellt. Annonsörer är nationellt och internationellt verksamma företag. Från offline till online Under år 2000 uppgick online-tjänsternas andel av Eniros omsättning till 15 procent. Sverige och övriga nordiska länder ligger i täten internationellt när det gäller utveckling och användning av online-tjänster. I Sverige är Eniro ledande i sin bransch och erbjuder ständigt nya lösningar. Kartlösningar lanserades år 1999 och vägbeskrivningstjänster presenterades år

19 Verksamheten funktion. Din Del hade i december år 2000 sålt cirka 300 e-handelslösningar innehållande bland annat offert-och logistiktjänster liksom butiks- och transaktionstjänster. Under år 2000 lanserades MPS, mobila positioneringstjänster, som innebär att användaren kan söka efter närmaste apotek, bensinstation, restaurang, etcetera, via SMS-meddelanden på mobiltelefonen. Användaren kan också söka information via röstutlämning och fast, liksom mobilt, Internet. Online-tjänsterna svarar mot nya behov hos användare och annonsörer. För användaren innebär det utsikter att finna relevant information oavsett var eller när behovet uppstår. För reklamköparna innebär det nya tillvägagångssätt att rikta sina erbjudanden till olika segment i marknaden. Online-tjänsterna attraherar även nya typer av annonsörer som är beroende av att kunna anpassa och förändra sin marknadsföring på ett flexibelt sätt. På den svenska marknaden var Eniro den största Internetreklamaktören under år 2000 och befäste sin ställning med en marknadsandel på cirka 33 procent. Kunder Majoriteten av Eniros annonsörer är små och medelstora företag. Eniro arbetar både med nationellt och internationellt verksamma kunder. Online-utvecklingen har givit Eniros kunder ytterligare möjligheter att i sin tur nå nya kundsegment. Offline-tjänsterna, och i allt högre grad kombinationen av off- och online-tjänster, kommer att fortsätta att vara en av de främsta marknadsföringskanalerna för små och medelstora företag. Dessa kommer med stor sannolikhet att öka sin användning av vägledande medier. Det innebär att marknaden som helhet kommer att växa. Online I takt med den snabba online-utvecklingen väljer annonsörerna allt oftare kombinationer av off- och online-tjänster. Annonsören når därmed ett större antal användare i flera olika sammanhang. Ever present är sedan länge ledordet i arbetet med att ge användaren tillgång till Eniros tjänster. I Sverige, där online-marknaden har ett starkt fotfäste och Eniros offline-produkter är väl utvecklade, tillhandahåller bolaget lokala, regionala och rikstäckande tjänster online under olika varunamn. På mindre utvecklade marknader som till exempel i Baltikum och Östeuropa, erbjuder Eniro inte lika segmenterade onlineprodukter. Emfas.com har under året lanserat en ny exponerings- och offerttjänst, produktkatalog inklusive orderkatalog med beställnings- 19

20 Verksamheten Offensiva satsningar från en stark bas Eniros strategiska inriktning vilar på en stark position på befintliga marknader kombinerad med offensiva satsningar på nya geografiska marknader och betydande satsningar på online-tjänsterna som distributionsform. För att nå målen arbetar bolaget med fokus på ett antal strategiska huvudinriktningar. Eniros marknad präglas av konsolidering och konkurrens från nya typer av aktörer. Med dagens starka bas står Eniro väl rustat för att befästa och utveckla positionen som norra Europas ledande företag inom vägledande medier. Tre distinkta tillväxtområden Eniro arbetar utifrån en beprövad affärsmodell, implementerad inom tre övergripande tillväxtområden: Stärkt position på befintliga marknader Offensiv satsning på online-tjänster Internationell expansion För att uppnå målen har Eniro identifierat ett antal strategier. Etablera ledande ställning inom online-tjänster Genom marknadsföring och genom samarbete med populära Internetsajter, bygger Eniro upp användarbasen ytterligare. I Sverige har samarbeten etablerats med ledande svenska portaler som msn.se, telia.se, di.se, bovision.se och passagen.se. Genom att tillhandahålla plattformar som underlättar för användaren att söka, jämföra, köpa och i vissa fall beställa produkter och tjänster, befäster Eniro sin ställning i online-segmentet ytterligare. Online-tjänster möjliggör mätningar av värdet av exponeringarna på ett nytt sätt som i högre utsträckning än idag speglar exponeringarnas värde för annonsörerna. Betydande intäktsmöjligheter i nya mediekanaler Med utvecklingen av gulasidorna.se, dindel.se och Emfas.com har Eniro byggt upp en ledande kompetens inom produktutveckling, marknadsföring och teknisk utveckling av vägledande medier online. Erfarenheten från den svenska marknaden vidareutvecklar Eniro framgångsrikt på andra geografiska marknader. Nya mediekanaler innebär nya prissättningsmodeller. Medier, där information kan kombineras med faktiska avslut, möjliggör transaktionsbaserad prissättning där annonsören/säljaren betalar med utgångspunkt i de transaktioner annonseringen resulterar i. Vidare innebär nya mediekanaler att annonsören kan kombinera kanaler. För Eniro medför detta nya sätt att prissätta tjänsterna efter den faktiska, affärsmässiga nytta annonsören får. Expansion till nya geografiska marknader Trenden mot en konsolidering av marknaden kommer sannolikt att fortsätta. Möjligheten till expansion genom företagsförvärv, joint ventures och nyetableringar kommer att vara fortsatt stor. Stark identitet och ledande varumärken Varumärkesstrategin innefattar att skapa en stark koncernövergripande identitet kring företagsnamnet Eniro och att använda varumärket Eniro för att öka igenkännandet av produktvarumärkena. Varumärket Eniro ska byggas på styrkan i dess olika produktrelaterade varumärken som exempelvis Gula Sidorna och Mostrup. Affärsmodellens fyra beståndsdelar Eniro har utvecklat en affärsmodell bestående av fyra delar för att säkerställa en ledande position på sina marknader: Horisontell expansion över marknadssegmenten Vertikal expansion genom nya distributionsformer Stärka de vägledande mediernas position på reklammarknaden Fokus på marknads- och kostnadssynergier 20

Eniro förvärvar röstportal i Estland

Eniro förvärvar röstportal i Estland PRESSMEDDELANDE 2001-04-11 Eniro förvärvar röstportal i Estland Estniska AS Teabeliin blir ett helägt dotterbolag till Eniro genom förvärvet av utestående 60 procent av AS Teabeliin av Eesti Telefon för

Läs mer

Bokslutskommuniké år 2000

Bokslutskommuniké år 2000 Bokslutskommuniké år 2000 Eniro visar fortsatt stark tillväxt med förbättrad lönsamhet Genom tre förvärv och stark ställning på Online-marknaden befäster Eniro sin ställning. Eniros intäkter fortsatte

Läs mer

Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling

Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling Delårsrapport januari september Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling Den 10 oktober noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista, varvid Telia avyttrade en majoritet av sitt ägande Intäkterna

Läs mer

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD Eniros delårsrapport januari juni 2002 DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD Koncernens intäkter inklusive förvärv uppgick till 2 188 MSEK (2 003), en ökning med 9 procent. Online-intäkterna

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fortsatt tillväxt. Marknad och marknadspositioner. Verksamheten

Fortsatt tillväxt. Marknad och marknadspositioner. Verksamheten Fortsatt tillväxt Intäkterna ökade med 50 procent till 4 519 MSEK (3 004) Online-intäkter ökade med 109 procent till 925 MSEK eller 20 procent av totala intäkter Online-verksamheten förstärkt Scandinavia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer