SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson"

Transkript

1 SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet Business & Design Högskolan för design och konsthantverk Göteborgs Universitet, VÅRTERMINEN 2010

2 ABSTRACT In a world where functional needs can be satisfied by many different companies the brand is of big importance to separate different offerings. Brand values can be communicated in many different ways and in the last couple of years there has been a strong focus on social media tools for this purpose. The main focus so far has been set on how companies within b2c markets can use social medias for new ways of communication, marketing and branding. They are all examples of how brands are communicated and perceived and are built on an assumption that the brand is of big importance within b2c markets. The same conclusions have not been deducted for companies within b2b market and the literature is not unanimous whether the brand is of equal importance in the b2b as in the b2c market. This essay is based on a method consisting of two parts; my own try-out and interviews with companies. The try-out was a way to reach deeper insights and personal experiences of how web presence is built by two of the most common tools of social media; blog and micro-blog. The interviews were conducted with seven spokespersons from seven different producing companies within the b2b market with more than 1,000 employees. My blog and my Twitter account has grown in popularity during the project. Together they have created a web presence for the brand called Designstrategen which generated a search result on the swedish version of Google where eight of the first ten hits when searching for designstrategen were associated with the blog and the Twitter account. The companies interviewed use the most established tools of social media such as Facebook, Twitter, blogs and Youtube. Many companies justify investments by a desire to create and maintain relationships with clients and prospective clients in an increasingly digital world online. Corporate initiatives were said to have contributed with great attention which were compared to large sums of money in advertising. However, efforts were not considered to have generated the level of interaction as expected. This study shows that the brand is considered to be of great importance also within b2b markets which means that brand-related efforts in social medias may be regarded as legitimate regardless of whether the company has its market within b2c or b2b. The current hysteria concerning social media is likely to interfere with time and the behavior will change. The importance of being able to justify the purpose of each initiative and to use a selection of tools is highlighted. How initiatives should be measured is a major uncertainty. For instance can not the number of followers on Twitter be counted as a number of how many people who are listening. Each company should decide how to measure the outcome of each tool. Companies should realize the potential of social media and broaden the use of the new media landscape to include more areas than communication and marketing. Regardless of initiative, companies should work out a long term commitment which should last as long as the tool is being used. Building web presence takes time, requires continuity and doesn t automatically result in a dialogue with the recipients. Lack of dialogue doesn t have to imply that the initiative has been unsuccessful. Time spent interacting with the brand can be seen as a success alone.

3 SAMMANFATTNING I en värld där funktionella behov kan tillfredställas av många olika företag är varumärket en viktig faktor för att skilja olika erbjudanden åt. Ett varumärkes värden kommuniceras idag på många olika sätt och de senaste åren har ett stort fokus legat på sociala medier. Främst har diskussionen om företags användande av sociala medier kretsat kring företag med marknad inom b2c inom ämnesområdena kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande. Alla är de exempel på hur varumärken förmedlas och uppfattas med en förutsättning om att varumärket är av stor vikt inom b2c. Samma slutsatser har inte kunnat dras för företag med marknad inom b2b och litteraturen är oense huruvida varumärket är av lika stor vikt inom b2b som inom b2c. Uppsatsen är byggd på en metod bestående av två delar; eget försök och intervjuer med företag. Det egna försöket var ett sätt att nå djupare insikter och egna upplevelser av hur webbnärvaro byggs i två av de vanligaste verktygen inom sociala medier; blogg och konto på mikrobloggen Twitter. Intervjuer gjordes med sju talespersoner från sju olika producerande företag inom b2b med fler än 1000 anställda. Bloggen och Twitterkontot har vuxit i popularitet under projektets gång. Tillsammans har de skapat en bra webbnärvaro för varumärket Designstrategen som i slutet av maj 2010 genererade åtta av de tio första träffarna på svenska Google vid en sökning på designstrategen. De intervjuade företagen använder sig framförallt av de mest etablerade verktygen inom sociala medier, såsom Facebook, Twitter, blogg och Youtube. Flera företag motiverar satsningarna genom en önskan om att skapa och bibehålla relationer med kunder och potensiella kunder där intressenterna befinner sig, i en allt mer digital värld online. Företagens initiativ anses ha bidragit med stor uppmärksamhet och jämförs av några motsvara stora summor pengar i annonsering. Dock anses inte insatserna ha genererat den grad av interaktion som förväntats. Studien visar att varumärket anses vara av stor vikt även inom b2b vilket medför att varumärkesrelaterade insatser inom sociala medier får anses lika befogade oavsett om företaget har sin marknad inom b2c eller inom b2b. Den pågående hysterin kring sociala medier kommer troligen att lägga sig med tiden och en diskussion om hur och vad som bör besvaras av företag inom de sociala medierna belyses. Vikten av att kunna motivera syftet med varje enskilt initiativ samt att använda ett antal utvalda verktyg lyfts upp. Hur insatsers framgång ska mätas råder en stor osäkerhet kring. T.ex. kan inte antalet followers på Twitter räknas som antalet människor som lyssnar. Hur mycket information som verkligen kommer fram är en parameter att ta med i beräkningarna när man tittar på hur framgångsrikt ett initiativ har varit. Varje företag bör därmed besluta om vilka mätverktyg som ska användas för vilka verktyg för att se hur ett initiativ utvecklas och i förlängningen för att kunna motivera fortsatt användning. Företag bör uppmärksamma potentialen med de sociala medierna och bredda användningsområdet av det nya medielandskapet till att omfatta fler områden än kommunikation och marknadsföring. Oavsett insats bör företagen arbeta ur ett långsiktigt perspektiv där engagemanget lever kvar lika länge som verktyget används. Att bygga webbnärvaro tar tid och kräver kontinuitet och resulterar inte automatiskt i en dialog med mottagarna. En utebliven dialog eller interaktion behöver däremot inte innebära ett misslyckat initiativ då intaraktionstiden med varumärket kan vara argument nog för att påvisa att initiativet varit framgångsrikt.

4 TACK! Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Anna Rylander som genom kloka tankar, rekommendationer och kommentarer hjälpt mig i arbetet framåt. Jag vill även rikta ett tack till samtliga respondenter som varit tillmötesgående och framförallt väldigt intresserade av utkomsten av arbetet. Slutligen vill jag tacka mina vänner och familj som har stöttat mig under projektets gång.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING BAKGRUND Sociala medier som plattform för varumärkesrelaterade initiativ Varumärkets vikt anses inte självklar inom b2b FRÅGESTÄLLNING syfte DISPOSITION avgränsnigar 7 2.METOD EGET FÖRSÖK INTERVJUER 9 3.LITTERATURÖVERSIKT VAD ÄR SOCIALA MEDIER? Definitioner av begreppet sociala medier De sociala mediernas olika skepnader Sociala medier är mer än bara trivialiteter Exempel på uppmärksammade initiativ inom sociala medier VILKEN INVERKAN HAR DET NYA MEDIELANDSKAPET? Utvecklingen av sätten att kommunicera Kontrollen över informationen Nya möjligheter att få tillgång till information Reklamens förlorade auktoritet Erfarenheter får stor spridning Kommunikationen decentraliseras och talespersonerna blir fler 21 4 RESULTAT INSIKTER FRÅN DET EGnA FÖRSÖKET Varumärket Designstrategen Bloggen Twitterkontot INSIKTER FRÅN INTERVJUERNA Företagens motivering till varför de använder sociala medier Val av sociala medie-verktyg Hur sätten att kommunicera har förändrats Medarbetarnas roll Företagens upplevda resultat hittills Vikten av varumärket inom b2b Framtida användning av sociala medier 32 5 REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER HYSTERIN KRING SOCIALA MEDIER KOMMER TROLIGEN ATT LÄGGA SIG OCH AGERANDET FÖRÄNDRAS VARUMÄRKET ÄR AV STOR VIKT ÄVEN INOM B2B MÄTBARHETEN AV SOCIALA MEDIER ÄR GRADEN AV INTERAKTION VERKLIGEN AVGÖRANDE? SOCIALA MEDIER TILL MER ÄN BARA MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION ATT AGERA OCH ENGAGERA UR ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV Är sociala medier ett bra medel för varumärkesbyggande insatser för företag inom b2b? 39 REFERENSER 40 BILAGOR 44

6 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND SOCIALA MEDIER SOM PLATTFORM FÖR VARUMÄRKESRELATERADE INITIATIV. Idag har västvärlden ett stort överflöd av tillverkare, varumärken och produkter. Många företag kan erbjuda liknande lösningar på samma funktionella behov. Då rationella egenskaperna är enkla att jämföra, blir berättelsen runt och associationerna till varumärket en viktig faktor för köparen att skilja erbjudanden åt. Med hjälp av varumärkens symboliska och upplevelsebaserade associationer kan företag differentiera sig från konkurrensen. 1 Men även varumärken är utbytbara och kan ersättas av en konkurrent. Det är därför oerhört viktigt att varumärken hela tiden utvecklas för att fortsätta vara intressanta och relevanta i sin samtid. För att lyckas måste företag kommunicera med sina brukare via de plattformar som konsumenterna använder. 2 Sociala medier uppfattas av många praktiker som den nya arenan för både kommunikation, marknadskommunikation och varumärkesbyggade. Ofta påpekas att sociala medier inte är en trend utan snarare ska ses som ett paradigmskifte i vårt sätt att kommunicera och ta till oss information. Sociala medier sägs erbjuda fördelar som dialog och interaktion med mottagaren vilket skiljer sig från traditionell envägskommunikation. Idag ser vi många exempel på hur företag och organisationer försöker kommunicera med sina brukare via bl.a filmer på Youtube, texter på bloggar, genom grupper på Facebook och genom konton på Twitter VARUMÄRKETS VIKT ANSES INTE SJÄLVKLAR INOM B2B. Att varumärken har stor betydelse inom b2c finns en samstämmighet om, men om detsamma gäller för b2b råder det skilda meningar om i litteraturen. En anledning kan vara att det har gjorts betydligt mer forskning och undersökningar på varumärkets innebörd inom b2c varför inte samma slutsatser kan dras för b2b. 4 Trots den stora fokuseringen på varumärkets värde inom b2c finns några av de kraftfullaste och högst värderade varumärkena inom b2b marknader, såsom Cisco, GE, Oracle m.fl. Inom b2c sägs man göra irrationella val baserade på t.ex. status, prestige, samhörighet och självsäkerhet. Dessa känslostyrda och psykologiska val sägs göras i 75 procent av alla konsumentköp inom b2c. Inom b2b-sfären är köparna däremot ovilliga att göra val efter känslomässiga associationer och väljer därför efter funktionella värden såsom egenskaper, fördelar, pris, service och kvalitet. Eftersom köpet är ämnat för ett företag och inte för eget bruk måste värdet av produkten ses ur ett reelt snarare än ett abstrakt eller symboliskt perspektiv. 7 Köpare inom b2b är heller inte lika villiga att betala ett högre pris för ett visst varumärke i samma utsträckning som inom b2b. För många branscher inom b2b är varumärket synonymt med namnet och logotypen och mjuka värden såsom företagets anseende eller hur välkänt det är, har inte samma relevans inom b2b menar många. Graffman & Söderström, 2009:5 2 Qualman, 2009:218 Thackeray et al, 2008:3 Wright, 2004:241 5 Hutt & Speh, 2010:209 Wright, 2004:243 ibid 8 Hutt & Speh, 2010:209

7 Kotler et al. frågar sig om detta resonemang verkligen är hållbart och undrar om människor verkligen kan stänga av sina emotionella band och bli rationella maskiner när de är på jobbet. Kotler et al. menar att företag agerar precis som vanliga konsumenter när det kommer till att utvärdera vilken produkt eller tjänst som ska köpas. Förutom ett antal tydligt uppställda rationella krav finns de starka irrationella impulserna alltid närvarande vilka påverkar köpvalet. Varumärkens avsikt skiljer sig därför inte mellan b2c och b2b. Gladwell menar att konsumenter tar de flesta av sina beslut och även gör sina bästa val genom att lita på sina tvåsekunders-intryck, kallat deras anpassningsbara omedvetenhet. Enligt Gladwell kan sällan konsumenter ge uttryck åt deras verkliga känslor, vad de egentligen tänker eller varför de köper en viss produkt eller varumärke. Drivkraften för deras verkliga känslor, tankar och handlingar ligger enligt Gladwell i just deras undermedvetna. Konsumenter tar beslut på en bråkdel av en sekund baserat på minnen, bilder och känslor vilket är precis vad ett varumärke är. Ett starkt varumärke medför ett starkt tvåsekunders-intryck oavsett om köper görs inom b2b eller b2c. 10 Likt inom b2c ska varumärken inom b2b påvisa produkter, tjänster och företags identitet samt differentiera dem från konkurrensen menar Kotler et al. Varumärken är ett effektivt verktyg för att kommunicera de fördelar och det värde en produkt eller tjänst kan erbjuda. Enligt Kotler et al. är varumärken en garanti för kvalitet, ursprung, prestation och genom det kan det öka det upplevda värdet till kunden och reducera risken och komplexiteten som uppstår vid köpbeslut. 11 Anledningen till att varumärken har blivit allt viktigare är att valmöjligheterna har blivit så mycket större, det finns så många leverantörer att det är omöjligt idag att gå igenom alla för att finna det bästa erbjudandet. Kotler et al. menar att industriella produkter och tjänster är relativt lika runt om i världen eftersom marknaden fokuserar på funktionalitet och performance. Vilket skiljer sig från b2c där nationella skillnader finns i kultur, smak och värderingar. Anpassningen till nya marknader är därför oftast mycke mindre inom b2b. 12 Litteraturen är enig om att varumärket har ett värde inom b2b gällande riskreducerande faktorer. Som konsument inom b2c medför ett felaktigt val inte särskilt stor skada och möjligheten att byta ut ett varumärke till nästa köp är enkelt. Inom b2b handlar det ofta om stora summor pengar och tecknande av avtal som löper över flera år. Säljande företag inom b2b har i regel betydligt färre kunder än inom företag inom b2c. När ett b2cföretag ofta har tusentals, kanske t.o.m miljontals kunder har oftast b2b-företag hundra kunder eller färre. 13 Däremot är volymerna ofta betydligt större inom b2b samtidigt som relationen leverantör-kund oftast är närmre och långvarigare. En upphandling inom b2b kommer att granskas och utvärderas av andra inom företaget och ett dåligt val kan ha betydligt större konsekvenser än inom b2c. Det kan dels missgynna företaget men det kan även missgynna individen som utfört handlingen. Som köpare inom b2b söks en lösning som är enkel, säker och rätt. 14 Individens rädsla för att göra fel och att lida personlig skada av ett felaktigt val var något som företaget IBM tog fasta på redan på 80-talet. Trots att IBM varken hade de bästa systemen eller de bästa priserna blev de snabbt marknadsledande på företagssystem. De skapade ett ordspråk som löd: no one ever got fired for buying IBM. Det IT-upphandlarna köpte när de valde IBM var en relation, ett rykte, en service och en försäkran. De som köptes var helt enkelt goodwill, med andra ord; varumärket menar Randall Kotler et al, 2006:2 10 Gladwell, 2006:12 11 Kotler et al, 2006:44 12 Kotler et al, 2006:23 13 Kotler et al, 2006:24 14 Randall 2003:34 15 ibid

8 1.2 PROBLEMOMRÅDE Störst fokus vad gäller företags initiativ i de sociala medierna har hittills legat på företag med marknad inom b2c. 16 Framförallt har debatten kretsat kring kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggade. Alla är de exempel på hur varumärken förmedlas och uppfattas. Argumentationen utgår likt litteraturen ovan ifrån en förutsättning att varumärket är viktigt inom b2c och att det därför är viktigt att se till nya möjligheter i hur varumärket förmedlas och uppfattas. Den osäkerhet som uttrycks ovan huruvida varumärket är av lika stor vikt inom b2b som inom b2c gör även frågande om varumärkesrelaterade initiativ genom sociala medier är lika motiverade inom b2b som inom b2c. 1.3 FRÅGESTÄLLNING Är varumärket av stor betydelse inom b2b likt inom b2c och anses det kunna påverka vid köpbeslut för fler faktorer än riskreducering? Är satsningar på sociala medier ett bra sätt för producerande företag inom b2b att förmedla företagets varumärke? Vilka möjligheter och utmaningar medför satsningar på sociala medier för företag inom b2b? 1.4 SYFTE Syftet med denna uppsats är att fastställa om varumärket är av lika stor vikt inom b2b som inom b2c. Syftet innefattar även att undersöka huruvida sociala medier anses vara ett bra sätt för att förmedla varumärken inom b2b-marknader och vilka möjligheter och utmaningar detta medför. 1.5 DISPOSITION Denna uppsats är uppdelad i fem huvudkapitel. Efter introduktionen redogörs för studiens använda metod, där går jag igenom aktionsforskning genom eget försök samt urval och intervjuteknik för intervjuer med företag. Därefter presenteras den litteraturöversikt jag funnit relevant för att beskriva hur det nya medielandskapet påverkat hur varumärken förmedlas och uppfattas. I det fjärde kapitlet redovisas studiens resultat. Uppsatsen avslutas sedan med reflektioner och rekommendationer, där ett resonemang förs kring studiens resultat samt rekommendationer för vidare forskning ges. 1.6 AVGRÄNSNINGAR Studien inkluderar inga ekonomiska jämförelser mellan sociala medier och traditionella medier. Den innehållet heller ingen jämförande statistik för i vilken grad olika medier når specifika målgrupper. Den avser inte att i någon djupare omfattning avhandla SEO (sökmotorsoptimering) och dess eventuella möjligheter för varumärken att nå ut till till målgrupper. 16

9 2. METOD Då begränsad forskning gjorts på området hämtas kunskap till litteraturöversikten från forskning inom närliggande områden, såsom kommunikations- och medievetenskap samt marknadsföring. Många tankar och åsikter om varumärken och sociala medier finns att finna hos PR-, reklam- och varumärkesbyråerna samt affärsmässigt skriven litteratur vilka till viss mån bidragit till uppsatsens litteraturöversikt. Det bör uppmärksammas och finnas en medvetenhet om att konsultbyråers egna undersökningar och rapporter kan ha ett visst egenintresse. Detta material kan inte alltid säkerherställas vara framtaget ur ett förhållningslöst perspektiv och kan vara riktat. Detta material bör därför ses som åsikter och reflektioner och kan därför inte anses vetenskapligt förankrade. Metoden bygger på två delar, eget försök och intervjuer med företag. 2.1 EGET FÖRSÖK Det egna försöket bygger på modeller för aktionsforskning vars syfte är att erhålla en fördjupad förståelse för sociala medier. De kunskaper som erhålls genom det egna försöket ska kunna ifrågasätta den information som ges av litteraturen och intervjuerna. Det egna försöket har ett normativt syfte och ska påvisa vad som borde vara viktigt för företags kommunikation via sociala medier. Aktionsforskning är en fallstudiemetod där forskaren kan interagera med det som studeras. 17 Genom samverkan med praktiken sägs en fördjupad förståelse av verkligheten vara möjlig att erhålla. 18 Gummesson menar att aktionsforskning karaktäriseras bl.a av att den kunskap som utvecklas är holistisk snarare än partiell. Metoden är motiverad om den kan anses vara rimligt för att erhålla intressant och relevant kunskap vilken forskaren genom sitt agerande måste medverka till. 19 Centrala delar av aktionsforskningen är att iscensätta en handling, att följa processen och att reflektera över vad som sker. Klassisk aktionsforskning utgår från idén om att vilja förstå en problematik väl och att sammanföra teori med praktik. 20 Det egna försöket bygger på skapandet av två av de vanligaste verktygen inom sociala medier; en blogg och ett konto på mikrobloggen Twitter. Syftet med det egna försöket har varit att bilda en egen uppfattning om vilka utmaningar och svårigheter som finns i att skapa uppmärksamhet, intresse och dialog via sociala medier. Tanken med försöket var att se om lärdomar från försöket kunde appliceras och bidra till en djupare förståelse för hur varumärken förmedlas och sprids i de sociala medierna. Det varumärke som användes i försöket var mitt eget och skapades i samband med att rapporten inleddes. Varumärket fick namnet Designstrategen och underbyggdes av min egen kunskap vilken förmedlades via blogginlägg och tweets inom ämneskategorierna design, varumärkesoch designstrategi samt sociala medier. Vid försökets början köptes domänen vilken fungerade som bloggens webbadress. Bloggplattform för domänen var CMS-verktyget Wordpress som är ett populärt gratisverktyg. Samtidigt skapades ett konto på Twitter med användarnamnet Designstrategen. De bägge sidorna länkade till varandra samt delade ett gemensamt grafiskt uttryck till den grad tjänsterna medgav. Utvecklingen av de bägge tjänsterna dokumenterades på olika sätt. I bloggens fall genom antal kommentarer samt besöksstatistik i form av antal unika besökare, sökrankning på svenska Google samt antal bokmärkningar av sidan. Twitter-kontot dokumenterades i form av antal followers och antalet listningar. 17 Pihlanto, 1994: Abrahamson, 1996: Gummesson, Rönnerman, 2004:7

10 2.2 INTERVJUER Den andra delen av studiens empiri bygger på intervjuer med företag i syfte att se hur det förhåller sig i praktiken. Intervjuerna har ett deskriptivt syfte och ska svara på hur b2b företag förhåller sig till sociala medier idag. Personliga intervjuer valdes för att komma närmre respondenten och få större möjlighet att ställa följdfrågor för en djupare förståelse. 21 Urvalet avgränsades till producerande företag med affärsverksamhet inom b2b med fler än 1000 anställda. Studien begränsades till företag med huvudkontor i Sverige. Därmed inte sagt att företagens strategier för sociala medier inte kan vara globala då företagen kan ha globala strategier för hela koncernen men varierande insatser beroende på land och världsdel. Utifrån urvalskriterierna samt deltagarintresse kvarstod tillslut sju talespersoner från sju olika företag; Volvo Trucks, Ericsson, Scania, Atlas Copco, ABB, SKF och Volvo AB. Den intervjumetod som används är den delvis halvstrukturerade intervjumetoden. Detta innebär att intervjuaren utgår ifrån vissa angivna ämnesområden varpå respondenten fritt kan tala och utveckla sina svar. Intervjuaren kan då på ett enkelt och naturligt sätt ställa följdfrågor och på så sätt leda in samtalen på en djupare nivå för att få fram relevant information. Denna intervjumetod passade studien bra då behovet av att utveckla resonemanget kunde möjliggöras. 22 Vikten av icke ledande frågor framhålls ofta i litteraturen samt att intervjuaren bör sträva efter att respondenten svarar så fullständigt som möjligt och att svaren inte är motsägelsefulla. 23 Detta är enkelt beskrivet men desto svårare att efterfölja vilket ställer krav på intervjuarens erfarenhet. För varje intervju som genomfördes blev detta enklare då en rutin infann sig vilket bidrog till ett bättre flöde. Samtliga intervjuer spelades in för att i efterhand kunna citeras och analyseras. Inspelningarna tolkades som hela uttalanden istället för enstaka ord då syftet var att se en helhet. Utifrån intervjuerna skapades teman vilka redovisas i resultatavsnittet. De inledande intervjufrågorna var av beskrivande karaktär där respondenten fick berätta lite om sin roll i företaget samt ge sin syn på vad sociala medier är och vad de innebär. Vidare utgick frågorna från litteraturöversikten om hur kommunikationen förändrats, argument för satsningar, företagets insatser idag, hur varumärket förmedlas samt hur de avser att använda sig av sociala medier i framtiden. Intervjuguiden i sin helhet finns som bilaga i slutet av uppsatsen. Intervjufrågorna mailades i förväg ut i hälften av fallen på begäran av respondenterna. En nackdel med detta kan vara att dessa respondenter getts chans att förbereda sig på ett annat sätt än resterande respondenter. Beroende dels på geografiska avstånd och i vissa fall respondenternas önskan har fem av intervjuerna utförs via telefon. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att de begränsar möjligheterna att läsa av respondenternas kroppsspråk såsom blickar, gester och miner etc. En av intervjuerna gjordes på engelska på begäran av respondenten. Hur dessa faktorer påverkat studien är svårt att fastställa. Respondenternas kunskap om företagets satsningar och strategier för sociala medier varierade något mellan olika företag. Eftersom de intervjuade företagen befann sig på olika nivå med satsningarna på sociala medier blev också svaren därefter varpå vissa företag kunde ge mer detaljerad information än andra. Viljan att ge uttryckliga svar återfanns däremot hos samtliga även om flertalet påpekade att ämnet var väldigt nytt och att de fortfarande befann sig på teststadiet. 21 Kylén, 2004:3 22 Kylén, 2004:19 23 Starrin & Svensson, 1996:62

11 3. LITTERATURÖVERSIKT 3.1 VAD ÄR SOCIALA MEDIER DEFINITIONER AV BEGREPPET SOCIALA MEDIER Enkelt sett kan sociala medier beskrivas som ett samlingsnamn för en rad teknologier och hemsidor på internet vilka har gjort det betydligt enklare för vem som helst att skapa och dela information. 24 I diskussionen kring kärnan i begreppet nämns ofta ord som dialog och konversation. Det vi upplever i och med sociala mediers intåg sägs vara ett skifte i hur vi kommunicerar, från att ha varit en monolog kommunikation till en kommunikation i dialogform. 25 Från envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Sociala medier erbjuder oss möjligheten att snabbt sprida våra tankar, åsikter och upplevelser, till många, på samma gång. Wikipedia, som är ett socialt medieverktyg i sig, beskriver sociala medier som en demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i. 26 Begreppet sociala medier innefattar egentligen inga nya fenomen utan bygger snarare på något som funnits i alla tider. Sociala medier baseras på en naturlig konversation mellan människor som delar ett gemensamt intresse. 27 Innan internets etablering fanns nätverk på precis samma sätt som idag, i den verkliga världen. Bokklubbar, träningsklubbar och syjuntor är alla exempel på nätverk som alltid funnits men som idag ter sig i nya skepnader på internet. De diskussioner som tidigare pågick runt vattenkylarna eller kring fikabordet på arbetsplatsen och med vänner pågår på samma sätt idag, men idag delar vi dem med hela vårt nätverk. 28 Genom internet har dessa diskussioner och nätverk via sociala medier givits en ny plattform att verka på samtidigt som det har gjort det betydligt enklare för människor att komma i kontakt med varandra DE SOCIALA MEDIERNAS OLIKA SKEPNADER Sociala medier-världen är enorm och den växer för varje år eftersom det ständigt uppkommer nya applikationer, tekniker och hemsidor som utvidgar sfären ytterligare. Det som började med diskussioner i forum växte senare till att innefatta en rad olika varianter på hur människor kan interagera med varandra. Kommunikationsformerna överlappar ofta varandra på flera sätt. T.ex. innefattar Facebook både mikroblogg, forum och möjligheten att lägga upp bilder och filmer. 24 Thackeray et al, 2008: ibid Evans, 2008: Qualman, 2009: Bild1: The conversation prism visar olka applikationer inom ramen för sociala medier. (www.wikinomics.com ) 10

12 Exempel på olika kommunikationsformer som sociala medier innefattar visas i listan nedan med exempel på vanligt förekommande applikationer inom parentes: Bloggar (Wordpress) Wikis (Wikipedia) Mikrobloggar (Twitter) Sociala nätverk (Facebook) Sociala bokmärken (Delicious) Forum (Flashback) Videosidor (Youtube) Geolocation-program (Gowalla) 30 Nedan följer utförligare beskrivningar av sociala nätverk, bloggar och mikrobloggar då dessa främst kopplas till sociala medier samt har störst utrymme i uppsatsen. Samtliga ovanstående exempel på kommunikationsformer finns i kortfattad form redovisade i ordlistan, bifogad som bilaga Sociala nätverk Sociala nätverk eller communities som de även kallas kan betecknas som forum på webben där människor kan bli medlemmar. Som medlem ges tillgång till en egen profilsida där användaren kan fylla i information om sig själv och ladda upp bilder mm. Inom det sociala nätverket kan medlemmarna bygga kontaktnät med andra användare och kan därigenom kommunicera på olika sätt. Viss kommunikation är offentlig för övriga vänner i kontaktnätet och viss information är dold vilket regleras av kommunikationsval och personliga inställningar. 31 Sociala nätverk är på intet sätt en ny företeelse men fick sitt stora globala genomslag i och med lanseringen av det sociala nätverket Facebook. Innan begreppet sociala medier blev uppmärksammat pågick sedan länge diskussioner i olika forum på internet. I Sverige såg vi dem tidigt i form av t.ex. Passagens så kallade konferenser och genom flertalet olika internetforum. 32 Långt innan Facebooks lansering år 2005 hade en rad sociala nätverk kommit och gått på webben. I Sverige har vi bl.a sett tidigare exempel på communities genom sidor som Skunk, Lunarstorm, Myspace, Playahead och Efterfesten. Varför just Facebook revolutionerande användandet av sociala nätverk på internet och lyckades samla gammal som ung från större delen av världen på en och samma plats, finns det många olika teorier om. Många anser att Facebooks framgång ligger i att lanseringen låg väldigt rätt i tiden, då både datorer och människor var mogna. Samtidigt poängteras ofta att Facebook gjort det väldigt enkelt för alla att skapa en egen sida utan krav på programmeringskunskaper. 33 Facebook skiljde sig även på det sättet att användarna uppmanades att använda sina riktiga namn och inte påhittade användarnamn vilket varit vanligt i tidigare sociala nätverk. 34 Detta medförde att det blev betydligt lättare att hitta människor, även dem man tappat kontakten med. Facebook har i dagsläget över 400 miljoner användare världen över och växter ständigt. I mars 2010 skrevs stora rubriker då Facebook för första gången i historien gick om Google i datatrafik i USA vilket ger en tydlig fingervisning av sitens storlek SR webradio, På nätet-00-talet 33 ibid

13 Brit Stakson, sociala mediestrateg på PR-byrån JMW beskriver Facebooks framgångar: Vi kan också söka förklaringarna i att Facebook ständigt utvecklas och blir en väsentlig del av våra vardagar. Förr ringde man för att träffas, sedan kom mail och sms. Nu spelar Facebook en allt större roll för att få till stånd mänskliga möten. Våra vänner blir mänskliga filter som hjälper mig att navigera på nätet, välja nyheter och hålla koll. Och utvecklingen kommer att fortsätta Bloggar Bloggar är webbsidor vilka kan ses som digitala dagböcker där inläggen visas i kronologisk ordning. Funktionen med bloggen är att skriva inlägg vilka sedan publiceras på en hemsida. 37 Som användare kan man på de flesta bloggar välja om blogginläggen ska publiceras offentligt eller om lösenord krävs för åtkomst till informationen. Vanligt är att bloggar är kopplade till en enskild eller flera personer som skriver inom ett visst intresseområde eller ämneskategori. Bloggandet började i småskalig storlek i slutet av 1990-talet för att öka explosionsartat i popularitet under början av 2000-talet. År 2008 uppskattades att ca bloggar startas varje dag runt om i världen. 38 Under 00-talets andra hälft ökade intresset för nöjesbloggar markant vilket drev trafik till de mest framgångsrika bloggarna i storleksordningen flera hundra tusen besökare per vecka. 39 I Sverige blev de stora bloggpersonligheterna en ny typ av kändisar vilka även lyftes fram i traditionella medier. Detta gjorde även bloggen intressant ur ett marknadsföringsperspektiv då rekommendationer om produkter och tjänster ofta förekom i dessa bloggar. Bloggens har även visat sig effektiv inom politik och näringsliv då både politiker och företag förmedlar information och kunskap via bloggar. Bland dessa kan nämnas Barack Obamas valkampanj i USA år Idag använder sig bloggar ofta av s.k. CMS-verktyg som Blogger eller Wordpress vilket gjort det populärt för personer utan direkt webbprogrammeringskunskap att enkelt framföra sina åsikter. Själva programmeringen av hemsidan är genom dessa verktyg redan gjord och användaren kan lägga till de funktioner som han eller hon önskar genom s.k. widgets. Kopplade till bloggen finns ofta kommentarsfält där läsare kan bidra genom att lämna sina synpunkter. Beroende på inställningar publiceras kommentarer automatiskt eller först efter godkännande av blogginnehavaren Mikrobloggar Mikrobloggen liknar den traditionella bloggen i den meningen att inlägg postas i kronologisk ordning. Den stora skillnaden mot bloggen visar sig i tjänstens namn där mikro antyder inläggens längd. Inläggen kan liknas vid vad som kallas statusuppdatering på bl.a det sociala nätverket Facebook. 42 Genom en statusuppdatering kan användaren dela all typ av information genom text eller länkar till andra sidor eller användare. Antalet tecken per inlägg är i en mikroblogg begränsat och ligger vanligen runt 140 tecken beroende på vilken mikroblogg som används Thackeray et al, 2008: Qualman, 2009:

14 De största internationella mikrobloggarna heter Twitter och Jaiku. I Sverige är bl.a mikrobloggen Bloggy ett populärt alternativ. 43 Inlägg som postas blir visuella beroende på inställningar och val av mikroblogg. En offentlig profil blir öppen för vem som helst att läsa. Till skillnad från statusuppdateringarna på sociala nätverk kan användarna av mikrobloggar referera och länka till andra användare samt kategorisera inläggen i vald ämneskategori. På mikrobloggen Twitter refereras användare genom att ett snabel-a placeras framför användarens namn vilket gör att användaren ser detta i ett separat flöde. Kategoriindelning görs genom s.k. hashtags vilka utgörs av brädgårds-tecken följt av vald kategori (#socialamedier). Om kategorin användaren refererar till använts tidigare, av användaren själv eller annan användare av tjänsten, läggs inlägget automatiskt till i det gemensamma flödet. Finns inte kategorin sedan tidigare skapas den automatiskt. 44 Till skillnad från de flesta sociala nätverk såsom Facebook och LinkedIn kan användare av mikrobloggar välja att följa vem som helst. Det krävs inte ett godkännande på samma sätt som inom de sociala nätverken vilket kan liknas vid att följa en offentlig blogg. Kutym när mikrobloggen var ny var att alltid börja följa den som följer ens eget flöde tillbaka som en trevlig gest vilket inte är ett måste på samma sätt idag SOCIALA MEDIER ÄR MER ÄN BARA TRIVIALITETER Bloggarnas explosiva ökning under 00-talet gjorde att privatpersoner plötsligt blev både publicister och journalister då vad som tidigare var information om deras privatliv plötsligt blev offentligt för allmänheten. Fenomenet gjorde även entré i diverse tv-program i form av s.k reality-tv som framförallt handlade om att skildra vanliga människor i den vardagliga verkligheten. Information om vardagliga ting följde även med in i de sociala nätverken såsom Facebook där statusuppdateringar ofta skildrar vardagliga händelser i människors liv. Men varför är det intressant att veta att en vän ätit en god smörgås eller att någon är på väg till danslektionen frågar sig Johan Thorstenson i P1 s programserie På nätet. Thorstenson undrar om det inte bara är en flodvåg av trivialiteter som kommuniceras genom de sociala medierna. 46 Erik Qualman författare av boken Socialnomics menar att frågor likt dessa ofta ställs av människor som inte förstår vad sociala media handlar om. Enligt honom är nyckeln med sociala medier att de tillåter människor att enkelt hålla sig à jour med personer som de vill hålla kontakten med via en avslappnad observation. Genom flödet av information om vad som händer i andra människors liv är vi ständigt uppdaterade vilket Qualman menar gör oss mer produktiva samtidigt som det sparar oss tid och inte tvärtom. 47 Kristina Höök, professor vid Stockholms Universitet är av samma åsikt och frågar sig om det som skrivs verkligen är så trivialt. Höök menar att det speglar människors liv och det lilla livet som är tätt och nära är det som egentligen gör att vi mår bra och som gör att vi är människor. 48 Sofia Mirjamsdotter, journalist och bloggare på bloggsidan Samesamebutdifferent menar att det här har mycket med internets mognad att göra. Mirjamsdotter säger att det förr fanns en betydligt större seriositet i att publicera saker på nätet. Skulle något publiceras på nätet tidigare skulle innehållet enligt Mirjamsdotter vara viktigt och något som hade ett värde. Efter att internet mognat insåg människor att internet bara är en spegel av verkligheten och i verkligheten pratar vi jättemycket strunt. Höök menar att människor tycker om att vara sociala och att det är det grundläggande behovet vi har. Hon säger att människor är primater som hänger ihop i flock och som tycker om att se varandra och gillar att ibid 45 ibid 46 SR webradio Qualman, 2009: SR webradio

15 prata. 49 Brit Stakson på PR-byrån JMW menar att de sociala medierna stödjer djupt mänskliga beteenden och att människor är sociala varelser varpå vi vill vara sociala även på nätet. De flesta av oss vill vara en del av en större gemenskap EXEMPEL PÅ UPPMÄRKSAMMADE INITIATIV INOM SOCIALA MEDIER. Då fokus hittills legat på företag med marknad inom b2c återfinnes de mest uppmärksammade initiativen inom detta område. Här lyftes en handfull exempel fram som visar på olika tillvägagångssätt med olika verktyg inom de sociala medierna. Företagets och initiativets namn visas med aktuellt verktyg inom parentes. Blendtecs Will it blend? (Youtube och Facebook) En klassiker i sammanhanget är filmerna från företaget Blendtec som finns i många versioner, bl.a på videositen Youtube. Blendtec saluför mixers som enligt hemsidan är What other manufacturers consider to be advanced blending, extreme blending or maximum performance for their high-end blenders is simply a baseline standard for any blender at Blendtec. 51 Detta påstående lyfts genom kortfilmer där olika föremål stoppas ner i en blender och den ständiga frågan är om föremålet kommer att bli till småbitar eller ej. Genom åren har tittarna bl.a fått se en Iphone, Bic-tändare och ett soft air gun pulvriseras för att nämna några. I dagsläget har filmen där en Iphone mixas till pulver visats strax över 8,5 miljoner gånger. 52 Företaget Blendtec har även på senare tid skapat en fan page på Facebook där de personer som registrerar sig som fans kan önska vad som ska mixas nästa gång. Blentec arrangerar även tävlingar där medlemmarna har chans att vinna en egen mixer. 53 Dell ideastorm (Egenutvecklat community) På Ideastorm.com har Dell skapat ett community där användarna kan dela med sig av sina idéer och förslag på kommande produkter. 54 Sidans syfte är att låta brukarna vara med i produktutvecklingen och enligt Dell har projektet varit väldigt lyckosamt, både för företaget och för företagets kunder. Enligt Nyteknik.se önskade drygt användare möjligheten att köpa operativsystemet Linux förinstallerat på datorerna istället för Microsoft Windows vilket Dell lyssnat på varpå de idag även erbjuder datorer med Linux installerat. 55 IKEA fototaggning (Facebook) IKEA anordnade hösten 2009 en tävling på Facebook där de lade upp foton på möbler och heminredning. Den kund som först taggade sig på en viss produkt vann den produkten. När en person taggar sig på ett foto på Facebook ser personens vänner det, varpå marknadsföringskampanjen fick en stor spridning ibid

16 Coca Cola Fan page (Facebook) Coca Cola har idag en av de största fan page-grupperna på Facebook med drygt 5,2 miljoner fans. 57 På sidan får varumärkets fans skriva sina egna åsikter och lägga upp bilder på när de är i kontakt med produkten. Sidan skapades från början av två kunder som visade sin uppskattning till drycken genom gruppen. Skaparna har fått stor uppmärksamhet genom gruppen och har tillsammans med Coca Cola skapat bl.a en film på hur gruppen kom till. 58 Jeep och Urban outfitters fotosidor (Flickr) Både bilföretaget Jeep och klädmärket Urban outfitters har egna sidor på fotosidan Flickr där kunder kan lägga upp sina egna bilder på när de använder företagens produkter. I företaget Jeeps fall dominerar bilder på när bilarna körs i svår terräng och när användarna mekar med bilarna. Urban outfitters kunder lägger istället upp bilder på när de är iklädda varumärkets kläder och tipsar om olika klädkombinationer. 3.2 VILKEN INVERKAN HAR DET NYA MEDIELANDSKAPET? Det nya medielandskapet har förändrat en rad olika faktorer för hur innehåll kommuniceras. I detta kapitel behandlas faktorer som har inverkan på hur varumärken förmedlas och uppfattas UTVECKLINGEN AV SÄTTEN ATT KOMMUNICERA Människors sätt att kommunicera har växt fram och utvecklats sedan människans begynnelse vilket lett till de kommunikationsformer vi använder oss av idag. Det som började med bildskrift genom grottmålningar, kilskift och hieroglyfer fick senare inslag av ljudtecken vilka ledde fram till alfabetet. Tidig media var sten, lera, papyrus, pergament och papper. 61 Alla utgjorde de en fysisk volym vilket ofta krävde att mottagaren behövde gå till en plats för att uppleva dem. Via pappret och tryckpressen tillsammans med postsystemet blev informationen betydligt enklare att sprida men medierna krävde någon som bar dem. Elektroniska kommunikationsformer såsom telegrafen, telefonen, radion, teven och datorn bidrog till att avstånden som informationen skulle färdas minskade i relevans. Denna utveckling fortsatte mot alltmer mobila kommunikationsformer där fysiska kopplingar minskade i relevans genom bl.a internet och mobiltelefoner. De allra första framstegen i kommunikationsformerna tog miljontals år att utveckla varpå de följande tog i storleksordningen tusentals år. Allt eftersom kom framstegen med kortare mellanrum ner till hundratal och årtionden. Idag upplever vi utvecklingar i sätten vi kommunicerar med månaders mellanrum vilket är en följd av utvecklingen av digitala enheter och antalet sammankopplade användare. Webben tillsammans med de digitala enheterna såsom datorer och mobiltelefoner har och kommer att göra sociala interaktioner allt mer digitala och interaktiva i realtid a= Randall, 2010: ibid 15

17 3.2.2 KONTROLLEN ÖVER INFORMATIONEN Joshua Meyrowitz, författare av boken No sense of place menar att medierna tillsammans med personerna som bar dem tidigare var begränsningar för vidarebefordrandet av information. Vem som äger tillång till informationen har traditionellt sett berott av vilken sociala status en människa har. Mönstret av informationsflödet har även det varit ett tecken på social status. Människor med samma status i ett samhälle har tillgång till liknande sociala situationer samt liknande information. Människor med olika status har vanligtvis tillgång till olika sociala situationer och olika information. Hög status visas och underhålls genom kontroll av kunskap, färdigheter och erfarenheter. Den specifika situationen definierar ofta betydelsen av olika typer av social information och kunskap. Situationen kommer därför att definiera den relativa statusen beroende av vilka som är närvarande. En sjuk bilmekaniker kommer troligen att inneha en lägre status än doktorn han går till. Samtidigt kan en världskänd kirurg med problem med bilen vara underlägsen mekanikern i den motsatta situationen. Förhållandena avgörs därför av vilka som är närvarande och tävlar om tillgången till mest kunskap i situationen. För att behålla ett övertag skyddas informationen traditionellt genom att ge den en jargong eller genom att begränsa tillgången till den. För att behålla en position i en hierarki bör informationen färdas uppifrån och föras vidare nedåt i hierarkin varför en motsatt situation skulle hota den hierarkiska positionen. Det Meyrowitz kallar för elektronisk media (tv, radio, telefon och datorer) påverkade den traditionella hierarkin genom att ändra riktningen och mönstret för informationsflödet. Ju mer mediumet tillåter människor access till information desto mer föder det en homogenisering. Ju mer ett kommunikationsmedium tenderar att sammanföra informationsvärldarna desto mer kommer mediumet att uppmuntra jämställda former av interaktion. Elektroniska medier har gjort att information blivit tillgänglig för betydligt fler människor, oavsett klass och status. Enligt Meyrowitz medförde de elektroniska medierna en dramatisk förändring i attityden till vidarebefodrandet av information. Medierna omformade rollerna för socialiseringen och påverkade den traditionella relationen mellan fysisk placering och tillgången till social information. 63 Meyrowitz teorier om hur en hierarkisk position bibehålls genom att informationen färdas uppifrån och ner i en hierarki stämmer väl överens med den traditionella kommunikationsmodellen Top-down. Modellen går ut på att informationen sprids uppifrån i hierarkin ner till massan. Detta kommunikationssätt gör att den information som sprids kontrolleras högre upp i hierarkin varpå positionen och kontrollen bibehålls. Begreppet massa är en metafor som säger en hel del om den syn som samhällets eliter tidigare hade på den övriga befolkningen. En massa har traditionellt gått att forma och kontrollera genom propaganda. Idén om massan är en del av talets politiska och kulturella historia vilken också har präglat medieforskningen och föreställningen om mediernas makt Meyrowitz, 1985:38-40, Gripsrud 2002:40 16

18 Bild 2: Illustration av den traditionella kommunikationsmodellen Top-down NYA MÖJLIGHETER ATT FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION Att betrakta människor som en passiv massa som går att styra och kontrollera förutsätter att massan inte har tillgång till samma information som de som sänder ut informationen. Genom bl.a internet och därefter sociala medier har det blivit betydligt enklare för människor att få tillgång till information. Kontrollen över informationen blir därför allt svårare att upprätthålla. De nya medierna gör det möjligt för vem som helst, oavsett klass och status att få tillgång till information. Detta bidrar till att massan inte på samma sätt går att styra och kontrollera eftersom de själva kan skaffa sig information och befinner sig därför inte längre i en beroendeställning. Den mottagande massan kan därmed inneha samma information som sändaren varpå informationen som sänds ut kan ifrågasättas och diskuteras. Detta har bidragit till en transparens som påverkar flertalet faktorer i vårt samhälle. Ny teknik som datorer och mobiltelefoner i kombination med de tekniker vi ser inom de sociala medierna har möjliggjort för en explosion av användargenererat innehåll. Plötsligt kan vem som helst bli en leverantör av medial information. 65 Bild 3: Illustration av dagens möjligheter att kommunicera. 65 Hvitfelt 2008:213 17

19 3.2.4 REKLAMENS FÖRLORADE AUKTORITET Marknadsföring är egentligen ganska enkelt. Ta reda på vad kunderna vill ha, deras behov och önskemål, gör en produkt som tillfredsställer dessa behov. Tala sedan om att ni har en sådan produkt - och ni säljer med framgång. - Flodhammars definition av marknadsföring från Mycket har hänt sedan Flodhammars definition av marknadsföring från Samtidigt visar den tydligt att den traditionella marknadsföringens resonemang har många likheter med den traditionella synen på kommunikation. Massan ska informeras om vilka produkter som finns och informationen sänds från företaget och mottages av den passiva gruppen. Att tala om för kunderna att en produkt finns förutsätter mottagare som är beredda att lyssna och ta till sig information kring produkten i fråga. Seth Godin menar att den traditionella modellen för marknadsföring inte längre fungerar. Under lång tid har marknadsföring gått ut på att köpa reklamplatser och för en del av de pengar som en reklamkampanj inbringat har nya reklamplatser köpts vilka genererat nya inkomster och runt-runt har modellen följts. 67 Modellen har hela tiden förutsatt att någon är villig att lyssna till de budskap som sänds ut, att någon är mottaglig för informationen. Idag skaffar vi information på nya sätt, vi har lärt oss att förhålla oss till reklam och vi är inte lika mottagliga för den längre. Att kommunicera med en publik som sitter fångade i en soffa framför en låda är förbi. 68 Konsumenter sitter inte och väntar på att företag ska komma in och avbryta i deras liv med en massa information som de inte är intresserad utav. De bildar sin egen uppfattning och de tar till sig den information som de anser är intressant. Det spelar ingen roll hur många gånger företaget skickar ut sina budskap genom reklam och repeterar sitt budskap för det är konsumenten som avgör vad som är relevant och kommer med mening till dem. 69 The world revolves around me. Me, me, me, me, me. My favorite person -- me. I don t want to get from anybody, I want to get m . - Seth Godin, TED Talks 70 Traditionella marknadsföringsmedium som direktreklam, tidningar och utsänd marknadsföring har minskat i effektivitet samtidigt som sökandet efter information och rekommendationer om företag och produkter inom sociala nätverk har ökat. 71 De köpbeslut vi tar grundar sig inte längre på den information vi får genom reklamen. Marknadsföringens auktoritet som informatör är därmed historia. Med hjälp av de nya teknologierna kan vi på ett betydligt enklare sätt än tidigare jämföra företag och deras produkter och tjänster. Det är därför inte längre de som sänder ut som har makten, den ligger idag hos mottagarna och det är de som bestämmer när, hur, vad och varför de konsumerar. Mottagarna dikterar vad de delar med sig till andra och inte. 72 Vi har färdats från att ha varit en värld där information och nyheter ägdes av få och distribuerades till miljontals, till att leva i en värld där informationen ägs av miljontals och tas emot av den som är intresserad. Detta bidrar till att den information som sänds ut kan ifrågasätts på ett annat sätt. Eftersom konsumenter i större utsträckning inte längre lyssnar till det de inte finner intressant blir därför riktade insatser allt mer avgörande, att berätta för dem som lyssnar. 66 Jakobsson, 1995: Mootee, 2004:8 69 Ibid Ferguson, 2009: Thackeray et al, 2008:339 18

20 Att tro att man kan störa folk mitt i Beckfilmen på söndagskvällen och under en 30 sekunder reklamsnutt tala om för folk vad varumärket egentligen står för är inte bara ineffektivt jag tycker till om med att det är arrogant och korkat. Men att företagen har en ny roll när det gäller sitt eget varumärke betyder inte att man ska vara passiv man måste vara aktiv på ett nytt sätt. Och här är de sociala medierna användbara men inte för envägskommunikation utan för konversation. - Johan Ununger, Saltå kvarn AB 73 Konsumenter har idag betydligt fler val och allt mindre tid än tidigare. Enligt Seth Godin är det därför naturligt människor ignorerar och sorterar bort de budskap som sänds till oss. 74 Qualman menar att människor idag aktivt arbetar för att slippa exponeras för reklam. Genom den i USA populära inspelningsapparaten TiVo kan användarna spola sig igenom tv-reklamen och med Pop-up blockerare, spamfilter och annonsblockerare försöker människor undvika reklamens budskap på internet. Qualman menar att den enkla anledningen till detta är att marknadsförare fortfarande trycker ut reklam och budskap till en massa snarare än att de utvecklar en konversation med sina användare. De klassiska marknadsföringsmodellerna passar inte för dagens plattformar och därför ska inte en sådan modell appliceras. 75 Enligt detta resonemang finns det inte längre någon plats för det gamla talesättet att en god marknadsförare kan sälja vad som helst. Då produkter och tjänster på ett enkelt och kostnadsfritt sätt kan jämföras och betygssättas går det inte längre att gömma sina undermåliga produkter bakom massiva reklambudgetar. Dagarna då budskap och information skreks ut till massan och påtvingades konsumenter är förbi. 30-sekunders reklamplatsen ersätts av 30-sekunders recension, tweet, blogginlägg, status uppdatering. 76 Människors minskade tro på reklamens budskap och information har istället gett oss ett ökat förtroende för andra människors åsikter. Enligt undersökningar gjorda i USA under år 2009 uppger 90 procent av konsumenterna att att de litar på omdömen från människor de känner gällande produkt- och varumärkesinformation. Av dessa uppger 70 procent att de även litar på omdömen från personer som de inte känner. 77 Samtidigt visar undersökningar från 2010 att människor litar allt mindre på produktinformation 2010 jämfört med 2008 oavsett var informationen kommer ifrån. PR-byrån Edelmans VD menar att människor i allt större utsträckning söker hitta liknande information från flera olika källor för att i högre grad lita på den. Källorna bör enligt Edelman vara en kombination av expertutlåtanden, vänner och familj samt företagens egna talespersoner ERFARENHETER FÅR STOR SPRIDNING Konversationerna kring varumärken och företag blir idag tillgängliga för alla då de ständigt pågår på internet. Etablerade företag och varumärken kan ta för givet att det pågår diskussioner och att det ständigt utvecklas sidor och applikationer runt varumärket. Som företag kan man välja att delta i konversationen eller att stå utanför. Dock kan företaget inte avgöra om företagets vara eller icke vara i de sociala medierna. Konversationerna kring företag kommer att fortgå då samhället lever sociala medier även om företag väljer att inte göra det. 79 Erfarenheter av företag och varumärken, goda som dåliga sprids idag mycket snabbt. Den främsta anledningen till att antalet människor som kommunicerar sina upplevelser och erfarenheter av företag, varumärken, produkter och tjänster har ökat är att det har Qualman, 2009:32 76 Qualman, 2009:96 77 Qualman, 2009:89, Qualman, 2009:186 19

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you?

Mirjamsdotter Media. Internet What s in it for you? Internet What s in it for you? Sofia Mirjamsdotter Journalist med erfarenhet från radio, teve, tidning och webb Bloggare sedan 2005 Mamma till tre tonåringar Internetnörd Teknikrädd Jag bloggar Mirjamsdotter

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare

Kom igång på Twitter. Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Viktiga funktioner och tips på hur du får fler följare Kom igång på Twitter Twitter är en plattform där du kan knyta kontakter, marknadsföra något, omvärldsbevaka, uttrycka dina åsikter

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA

NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA NU SKIN ÄR EN SOCIAL VERKSAMHET RIKTLINJER FÖR NU SKIN I SOCIALA MEDIA 1 DIREKTFÖRSÄLJNING KAN ANSES VARA URSPRUNGET TILL SOCIAL NÄTVERKAN Vår affärsmodell grundar sig på försäljning från person till person

Läs mer

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt?

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Seminarium 5:1 Föreläsare Hansi Carlsson, IT-strateg hansi.carlsson@skl.se Demokrati/deltagande/påverkan

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat. Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola

Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat. Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola från text som omvärldsinformation till andra typer

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

VARFÖR DELTAR FOLK I DELTAGANDE MEDIER? GEMENSKAP GEMENSKAP

VARFÖR DELTAR FOLK I DELTAGANDE MEDIER? GEMENSKAP GEMENSKAP VARFÖR DELTAR FOLK I DELTAGANDE MEDIER? Tiotusenkronorsfrågan: Vad är det som får folk att skicka sin musik till AllEars, lägga upp sina bilder på Bilddagboken, leverera nyheter till CurrentTV, skapa machinima-filmer

Läs mer

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER

SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER SÄLJ & VARUMÄRKESBYGGANDE I SOCIALA MEDIER MALENE FALK Driver eget inom digital marknadsföring Skapa strategier som ger genomslag på sociala medier Hittar på kampanjer som sticker ut på sociala medier

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet

Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Världshandelsdagen 2008 "Bortom Web 2.0" Affärsmodeller och samarbete på framtidens Internet Olle Olsson Swedish Institute of Computer Science (SICS) World Wide Web Consortium (W3C) 28 augusti 2008 1 Internet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås

23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås Sociala Nätverk 23 saker moment 7 7 & 9 maj 2008 Webbgruppen, BLR Högskolan i Borås Momentets mål Bekanta dig med olika typer av sociala nätverk Skapa ett konto i Facebook, MySpace och/eller LinkedIn Skapa

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Jag fastnad för en mening i Daniel Van der Veldens essä We no longer have. any desire for design that is driven by need (Van der Velden, 2006) Vad

Jag fastnad för en mening i Daniel Van der Veldens essä We no longer have. any desire for design that is driven by need (Van der Velden, 2006) Vad To Need or not to Need Jag fastnad för en mening i Daniel Van der Veldens essä We no longer have any desire for design that is driven by need (Van der Velden, 2006) Vad betyder behov? Vad är skillnaden

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Sociala medier några tips

Sociala medier några tips Stockholm 2015-02-11 Charlotta Ulvenlöv Victor Svedberg Partistyrelsens expedition Sociala medier några tips Om vi skall uppfattas som framtidsinriktade är sociala medier en viktig del i vår kommunikation

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old

CONTENT IS KING. Vad betyder det för min produktlansering? new. old CONTENT IS KING old new Vad betyder det för min produktlansering? NIKLAS LOHMANN FÖRST 4.5 FRÅGOR TILL DIG Har det hänt att du tittat på Internet inför köp av en resa? Har det hänt att du byggt ett case

Läs mer