DISTRIBUTIONSLOGISTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIBUTIONSLOGISTIK"

Transkript

1 DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA

2 INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik Lagerstyrning Reservdelslogistik Returlogistik Tredjepartslogistik Lean distribution Logistikbemanning Logistikförsäljning Övergripande tullkunskap Farligt gods Våra lärare Bra att veta - allmänna villkor

3 So, what is most important for supply chain success: the trucks and the software, or the people who design and run them? John Gattorna 1

4 Distributionslogistik Kunskap för direkt affärsnytta Vår utbildningsmodell bygger på att arbetsgivare och medarbetare gemensamt satsar för att öka kompetensen hos den enskilda individen och därigenom på företaget. Vårt bidrag är att förmedla tillämpbar kunskap för direkt affärsnytta i logistikintensiva verksamheter. Utbildningsinsatsen baseras på starka kopplingar till drift, konsulting och akademi, vilket ger de bästa förutsättningarna för en lönsam investering. Lärare med erfarenhet och djup kunskap Det krävs lång erfarenhet, stark teoretisk bas samt en aktiv roll i aktuella logistikprojekt för att bli en bra lärare. Samtliga våra lärare är specialiserade på det område de utbildar i. Många av dem jobbar som konsulter vilket ger en bred erfarenhet av aktuella frågeställningar och processer inom olika verksamheter. Du möter några av våra lärare på sida 8. Specifika behov kräver anpassade insatser Utöver vårt ordinarie öppna kursutbud erbjuder vi även anpassade och företagsinterna utbildningar. På så sätt finns det alltid ett träffsäkert alternativ för att stärka kompetensen och öka konkurrenskraften i ditt företag. Fördelarna med anpassade utbildningar är många. Exempelvis kan era mest angelägna ämnesområden och frågeställningar prioriteras samtidigt som vi väljer lärare som passar era förutsättningar bäst. Vidare kan tid och plats bestämmas efter era behov och ni kan öppet föra diskussioner utan att tänka på externa deltagare. 2

5 Grundkurs distributionslogistik Global konkurrens, kortare produktlivscykler och snabbrörliga kunder gör att dagens företag lever i en snabb föränderlig och svårbedömd omgivning. Förr kunde kunskapsbrister och dålig samord ning i försörjningskedjan kompenseras med ökande lagerhållning. Nu är kunskap om och förståelse för den egna distributionskedjans möjligheter ett måste för att möta kundens krav. Grundläggande distributionslogistik Lagerstyrning Logistik och IT Du kommer att behärska grundläggande logistiska begrepp samt få kunskap om distributionens betydelse för producerande och distribuerande företag/organisationer. Du kommer att ha färdigheter i att utveckla en distributionskedja och du lär dig distributionslogistiken och dess värdeskapande principer. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom producerande eller distribuerande företag och organisationer och som sysslar med eller arbetar nära distributionen. Utbildningen riktar sig också till dig som vill ha en bredare kunskap om distributionsbranschen samt dess kunder och utvecklingstrender. Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper inom företagsekonomi eller yrkeserfarenhet inom området kr exkl moms. 4 dagar Distributionskedjor med olika krav; B2C, e-handelslogistik, returlogistik, temperaturkrav Samordning av transportsätt, terminaler, intermodala transporter Transportjuridik Kvalitet och miljö Distributionsspelet Ring Tobias Jonasson på för företagsanpassad utbildning. Lagerstyrning för tillverkande och distribuerande företag Ett företags leveransförmåga och den kapitalbindning som uppstår beror i stor utsträckning på sättet att styra materialflöden. Sättet att styra påverkar också kapacitetsutnyttjande och kostnader för att åstadkomma de operativa flödena och värdeförädlingen. Lagerstyrning påverkar således både kostnader, intäkter och kapitalbindning, dvs företagets räntabilitet. Effektivitetsmått Lagerstyrningssystem Prognoser och ledtider Efter avslutad kurs ska du ha en förståelse för vad lagerstyr ning innebär samt grundläggande kunskaper om vilka metoder man kan använda för att på ett effektivt sätt styra materialflöden i försörjningskedjor. Kursen riktar sig till dig som arbetar med logistik och lagerstyrning idag och vars företag nyttjar eller planerar att förändra sina lagersystem Grundkurs distributionslogistik eller motsvarande, praktisk erfarenhet av lagerstyrning kr exkl moms. 2 dagar Partiformning, säkerhetslager och utleveransplanering Leverantörsstyrda lager Styrning av lager i distributionsnätverk 4,5 av 5,0 i genomsnittsbetyg de senaste 4 kurserna. 3

6 Distributionslogistik Reservdelslogistik 1 dag Reservdelsdistributionen och eftermarknadsservicen är en kritisk del i tillverkande företag. Effektiv försörjning av reservdelar är en balansgång och anpassning av tillgänglighet, tidskrav, kostnader, flexibilitet etc. För allt fler företag utgör reservdelarna en mindre del av företagets omsättning men bidrar till merparten av resultatet. Genom att upprätthålla hög leve ranssäkerhet blir servicelogistiken en order vinnare för framtida affärer. Returlogistik 1 dag effektiva returflöden och kundservice På senare år har insikten om returhanteringens betydelse i bland annat B2C-flöden ökat. Returlogistiken är en kritisk del för ett distribuerande företag och de flesta flöden involverar någon typ av returflöden. I vissa fall kan de uppgå till halva utflödet. Ökningen av returflödena är till stor del en effekt av en växande internethandel och är kritisk för kundservicen i många branscher. Eftermarknad och kundservice Sambanden mellan service, kapitalbindning, kostnader och marginaler Distributionssystemets struktur och styrning Alternativa försörjningsupplägg för reservdelshantering Lagerdesign och distributionsupplägg Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka i planering och översyn av företagets servicelogistik, genom kunskap om distributionslogistiska problem i samband med reservdelsflöden. Detta inkluderar kunskap om metoder och tekniker för styrning av materialflödet med betoning på eftermarknaden. Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering och inköp av transport- och logistiktjänster, särskilt med kopp ling till distribution av reservdelar. Grundkurs distributionslogistik eller motsvarande kunskaper kr exkl moms. Returlogistik och kundservice Sambanden mellan service, kapitalbindning, kostnader och marginaler Distributionssystemets struktur; flödesvägar, styrsystem och administration. Alternativa transportupplägg för returer Miljö och återvinning Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka i planering och översyn av företagets returlogistik. Detta inkluderar kunskap om distributionslogistiska problem i samband med returer och om metoder och tekniker för styrning av returflödet. Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering och inköp av transport- och logistiktjänster, särskilt med koppling till returflöden. Grundkurs distributionslogistik eller motsvarande kunskaper kr exkl moms. 4

7 Tredjepartslogistik det lönsamma logistiksamarbetet Marknaden för tredjepartslogistik expanderar kraftigt i Norden. Fler och fler företag väljer att nyttja en tredje part för lagerhållning, transportledning eller distribution. Det finns hundratals aktörer på marknaden. Hur vet jag om tredjepartslogistik är rätt för oss? Vem ska vi välja så att just våra behov blir tillgodosedda på bästa sätt? Vem svarar upp mot våra krav på orderbryttider, kapacitet och säsongsvariationer? Under utbildningen lär du dig hur, varför och om tredjepartslogistiken och dess värdeskapande principer. Aktörer i 3PL-branschen Affärslogistik i 3PL-branschen Upphandling av 3PL-tjänster 3PL och IT KPI:er Avtalet 2 dagar Lean distribution 3 dagar Lean erbjuder stor potential inom distributionsverksamheter genom att effektivisera och höja kvaliteten. Att införa lean distribution visar på vilken enorm potential till förbättring det finns genom att arbeta enligt leanprinciperna på exemeplvis ett lager eller i en terminal. Det är ett unikt upplägg som gör att du får praktisk träning i verkligheten. Utbildningen ger dig förståelsen som krävs för att börja arbeta med lean i er verksamhet. Leanspelet. Ett generellt Leanspel där du får uppleva vad lean innebär och använda några av de mest centrala metoderna. Reflektion kring vad lean innebär i ett distributionssammanhang. Värdeflödeskartläggning i praktiken fokus på nuläge och kunden. Design av ett bättre flöde enligt leanprinciperna framtida läge. Övergripande genomgång av leanmetoder och verktyg. Efter avslutad utbildning ska du ha kännedom om 3PL-branschen samt ha färdigheter i att fastställa om och i så fall hur ett 3PL-samarbete utvecklas och förvaltas. Kursen riktar sig till dig som arbetar som inköpare eller logistiker idag och vars företag nyttjar eller planerar att nyttja 3PL-tjänster. Utbildningen riktar sig också till dig som vill ha en bredare kunskap om branschen samt dess kunder och marknadstrender. Grundläggande kunskaper inom logistik och företagsekonomi kr exkl moms. Efter utbildningen ska du förstå innebörden av lean i ett distributionssammanhang och vilken potential till förbättring det finns genom att börja arbeta med lean, samt ha förståelse för hur man startar införandet av lean. För dig som vill förstå lean och innebörden av en förändring enligt leanprinciperna i en distributionsverksamhet, såsom ett lager, en terminal eller externa transporter. Inga förkunskaper krävs kr exkl moms. Genomförs på ett värdföretag! 5

8 Distributionslogistik Logistikbemanning sänkta kostnader genom rätt resursdimensionering Rätt resursdimensionering avseende personal i logistiska aktiviteter har en tydlig påverkan på ett företags logistikkostnader och lönsamhet. Vidare är snabbrörlighet och flexibilitet en förutsättning för att bemöta kunders krav på service. Hur fördelar vi resurserna optimalt? Ska vi arbeta i skift? Ska vi använda inhyrd personal, när och i vilken omfattning? Bemanningsplanering Normtalsberäkning Tidsstudie Arbetsrätt och arbetsmiljö Lager- och terminalledning Efter avslutad utbildning ska du självständigt kunna planera personalbehovet på en avdelning eller funktion i ett företag. Kursen riktar sig till dig som är eller är på väg in i rollen som personalansvarig för en avdelning eller funktion i ett företag. Exempel på avdelningar och funktioner kan vara ett lager, en terminal eller en transportfunktion. Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper inom logistik och företagsekonomi kr exkl moms. 2 dagar Logistikförsäljning lösningsbaserat säljarbete Komplexa tjänster och ökad konkurrens på logistikmarknaden ställer krav på ett effektivt sälj arbete som på bästa sätt kan tillvarata försäljningsmöjligheter och hantera kundrelationer. Lösningsbaserad logistikförsäljning omfattar alla delar från att utveckla försäljningsstrategier och identifiera målmarknader till proaktivt kontaktskapande, genomförande av kundbesök och att komma till avslut. Lösningsförsäljningens grunder Prospektering Kundmöte, samtalsmetodik Sälja med värde kontra pris Säljstöd och CRM Förhandlingsteknik Efter avslutad utbildning ska du ha inblick i strukturerad och lösningsbaserad logistikförsäljning. Kursen riktar sig till dig som idag arbetar som säljare i logi stikbranschen alternativt är du på väg in i en sådan roll. Utbildningen riktar sig också mot försäljningschefer och företagsledare som vill etablera en ny och effektivare sälj kultur i verksamheten. Deltagaren bör ha erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B och grundläggande kunskaper i företagsekonomi och logistik kr exkl moms. 2 dagar 6

9 Övergripande tullkunskap 2 dagar Farligt gods orienteringskurs 1 dag Tullhantering är en viktig del i logistikflödet och med korrekt utförande kan företag väsentligt sänka sina kostnader. En förutsättning för en snabb och smidig tullhantering är att rätt klarering görs vid rätt tillfälle. För att säkerställa en korrekt hantering av godsflödet mellan EU och länder utanför EU finns det omfattande regler att känna till. Import Export Tullproceduren Transiteringar, tullager Tullförfaranden med ekonomisk verkan Frihandel Klassificering Efter avslutad utbildning ska du ha en övergripande kunskap om tullhantering gällande import och export samt känna till aktuella begrepp, regelverk och rutiner vid tullförfaranden. Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med handel utanför EU. Inga förkunskaper krävs kr exkl moms. Vid lagring och transport av farligt gods är det många aktörer inblandande och en förutsättning för en säker hantering är att varje person i logistikkedjan agerar rätt. För att säkerställa en trygg hantering av det farliga godset finns ett omfattande regelverk att ta hänsyn till. I samband med förflyttning skiljer sig regelverket beroende på om transporten sker via väg, järnväg, sjö eller luft. Svensk lagstiftning om transport och lagring av farligt gods Internationella bestämmelser för transport och lagring av farligt gods Ansvariga myndigheter Tillsyn och straffansvar Bestämmelser om säkerhetsrådgivare Säkerhetsrådgivarens roll och arbetsuppgifter Utbildningsplan Riskbedömning Nödåtgärdsinstruktion Olycksrapportering Efter utbildningen ska du ha en bred och djup kunskap om farligt gods. Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med farligtgodsfrågor inom logistik. Inga förkunskaper krävs kr exkl moms. 7

10 Distributionslogistik Våra lärare Pia Anhede har över 20 års erfarenhet av lean med huvudsaklig erfarenhet av längre förändringsprojekt. Hon har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers. Marcus Adiels är konsult med huvudinriktning på lager och transporter. Marcus har tidigare arbetat 14 år på ICA, bl.a. som varuplaneringschef, Supply Chain Manager och logistikansvarig för ett av ICAs nonfoodlager. Han har också varit logistikchef på bokus.com. Stig-Arne Mattsson är teknologie licentiat i produktionsekonomi och gästforskare vid Chalmers. Han har mångårig erfarenhet som verksamhetskonsult med inriktning på material- och produktionsstyrning. Han har författat ett stort antal artiklar och böcker inom logistikområdet. Ann-Sofie Falkemar är tullspecialist med 26 års erfarenhet av både operativt och strategiskt tullarbete. Hon arbetar bl.a. som konsult inom AEO-certifieringar och med tullsupport och har bakgrund som ansvarig för tullfrågor hos Green Cargo AB. Ann-Sofie är ordförande i Transportindustriförbundets tullkommitté och deltagare i samverkansgrupperna SAMU och Alfred hos Tullverket. John Landborn är teknologie doktor och bedriver egen konsultverksamhet. Han har varit chef för TFK Institutet för transportforskning och arbetade dessförinnan 13 år inom ASG (numera DHL) varav 5 år som chef för ASG Transport Development. Alexander Lundin är konsult med huvudinriktning marknadsutveckling, lagerstyrning och transporter. Alexander har tidigare arbetat med projektledning inom SCA-koncernen samt som logistikchef på en 3PL-aktör fokuserad på e-handel. Han har en M.Sc. Shipping & Logistics från Chalmers. John Wedel arbetar idag på WSP Sverige. Han har tidigare varit seniorkonsult på Schenker Consulting och logistikchef på Schulstad. John är tekn. dr från Chalmers. Ansvariga kontaktpersoner För anpassad utbildning kontakta Tobias Jonasson Affärsområdeschef utbildning, Logent AB För öppen utbildning kontakta Rikard Sjöström Vd, Plan eller

11 LOGENT Logent är en snabbväxande logistikkoncern som erbjuder tjänster åt logistikintensiva företag. Genom våra fyra affärsområden är vi en heltäckande serviceorganisation: Staffing & Site ansvarar för och driver logistik verksamheter såsom lager. Erbjuder bemannings-, entreprenads- och sitelösningar. Consulting erbjuder konsultverksamhet inom logistik, tredjepartslogistik och tull. Ports & Terminals Utvecklar och driftar hamnar och terminaler. Education Genom samarbetet med Plan erbjuder vi öppna och skräddarsydda kurser för yrkesverksamma. Därtill driver vi även egen YH-verksamhet i Logistikhögskolan. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge och har ca anställda. PLAN Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, lean och effektiva flöden. Vi främjar professionell kunskap sedan Utbildning Varje år genomför vi över 150 utbild ningar med hög praktisk nytta. Genom våra samarbeten med internationella kunskapsorgani sationer kan utbildningarna följa internationella standarder och innehålla världsledande exempel. Konferenser En höjdpunkt varje år är PLAN-kon ferensen, Nordic Supply Chain Meeting. På Forsknings- & tillämpningskonferensen möter praktiska lösningar presenterade av operativa logistiker den senaste forskningen. Nätverk Plan är nätverket för professionella logistiker med medlemmar. Medlemskapet ger dig möjlighet att enklare bygga ditt nätverk och att hålla koll på utvecklingen inom logistikområdet. Bra att veta allmänna villkor för öppen utbildning Bokning Det enklaste att boka är via plan.se/distributionslogistik. Du kan även skicka e-post till eller ringa oss på , om du vill diskutera vad som kan passa dig. Bekräftelse Efter din anmälan får du en personlig bekräftelse via e-post. Kontakta oss om du inte har fått bekräftelsen inom tre arbetsdagar. Kallelse Kallelse sänds när vi har tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra aktiviteten. Det sker senast 14 dagar före start. Avbokning Det kostar ingenting att avboka fram till och med 21 dagar före start. Om avbokning sker dagar före start debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 13 0 dagar före utbildningstart debiteras full avgift. Deltagarplats kan överlåtas till annan person i samma organisation. Inställande av utbildning Om deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in eller ändra datum. Det kan ske senast 14 dagar före aviserad start i dessa fall ska anmäld deltagare få besked om att aktiviteten riskerar att ställas in senast 21 dagar före start. Utbildning kan även ställas in om kursledare akut insjuknar. Vid inställande svarar vi inte för hos deltagaren uppkomna kostnader. Avgiften avser deltagande, i förekommande fall utbildningsmaterial och dokumentation samt förtäring i samband med aktiviteten. Kostnad för logi ingår ej. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Betalning Avgiften faktureras och ska vara betald inom 30 dagar från faktura datum, dock alltid senast tre dagar före aktivitetens start. Force majeure Vi ansvarar ej för de fall då aktiviteten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll. Nöjd-kund-åtagande Vi är övertygade om att den aktivitet som du har valt kommer att motsvara dina förväntningar och innehålla utlovade kunskapsområden. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med en utbildning, erbjuder vi motsvarande utbildning utan extra kostnad, om så är möjligt med annan kursledare. Fråga oss gärna För öppen utbildning kontakta Plan på telefon eller För intern eller anpassad utbildning kontakta Logent på telefon eller

12 Distributionslogistik är en avgörande konkurrensfaktor för de bästa och en outnyttjad potential för de flesta. Logent AB +46(0) Plan +46(0)

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer