DISTRIBUTIONSLOGISTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIBUTIONSLOGISTIK"

Transkript

1 DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA

2 INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik Lagerstyrning Reservdelslogistik Returlogistik Tredjepartslogistik Lean distribution Logistikbemanning Logistikförsäljning Övergripande tullkunskap Farligt gods Våra lärare Bra att veta - allmänna villkor

3 So, what is most important for supply chain success: the trucks and the software, or the people who design and run them? John Gattorna 1

4 Distributionslogistik Kunskap för direkt affärsnytta Vår utbildningsmodell bygger på att arbetsgivare och medarbetare gemensamt satsar för att öka kompetensen hos den enskilda individen och därigenom på företaget. Vårt bidrag är att förmedla tillämpbar kunskap för direkt affärsnytta i logistikintensiva verksamheter. Utbildningsinsatsen baseras på starka kopplingar till drift, konsulting och akademi, vilket ger de bästa förutsättningarna för en lönsam investering. Lärare med erfarenhet och djup kunskap Det krävs lång erfarenhet, stark teoretisk bas samt en aktiv roll i aktuella logistikprojekt för att bli en bra lärare. Samtliga våra lärare är specialiserade på det område de utbildar i. Många av dem jobbar som konsulter vilket ger en bred erfarenhet av aktuella frågeställningar och processer inom olika verksamheter. Du möter några av våra lärare på sida 8. Specifika behov kräver anpassade insatser Utöver vårt ordinarie öppna kursutbud erbjuder vi även anpassade och företagsinterna utbildningar. På så sätt finns det alltid ett träffsäkert alternativ för att stärka kompetensen och öka konkurrenskraften i ditt företag. Fördelarna med anpassade utbildningar är många. Exempelvis kan era mest angelägna ämnesområden och frågeställningar prioriteras samtidigt som vi väljer lärare som passar era förutsättningar bäst. Vidare kan tid och plats bestämmas efter era behov och ni kan öppet föra diskussioner utan att tänka på externa deltagare. 2

5 Grundkurs distributionslogistik Global konkurrens, kortare produktlivscykler och snabbrörliga kunder gör att dagens företag lever i en snabb föränderlig och svårbedömd omgivning. Förr kunde kunskapsbrister och dålig samord ning i försörjningskedjan kompenseras med ökande lagerhållning. Nu är kunskap om och förståelse för den egna distributionskedjans möjligheter ett måste för att möta kundens krav. Grundläggande distributionslogistik Lagerstyrning Logistik och IT Du kommer att behärska grundläggande logistiska begrepp samt få kunskap om distributionens betydelse för producerande och distribuerande företag/organisationer. Du kommer att ha färdigheter i att utveckla en distributionskedja och du lär dig distributionslogistiken och dess värdeskapande principer. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom producerande eller distribuerande företag och organisationer och som sysslar med eller arbetar nära distributionen. Utbildningen riktar sig också till dig som vill ha en bredare kunskap om distributionsbranschen samt dess kunder och utvecklingstrender. Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper inom företagsekonomi eller yrkeserfarenhet inom området kr exkl moms. 4 dagar Distributionskedjor med olika krav; B2C, e-handelslogistik, returlogistik, temperaturkrav Samordning av transportsätt, terminaler, intermodala transporter Transportjuridik Kvalitet och miljö Distributionsspelet Ring Tobias Jonasson på för företagsanpassad utbildning. Lagerstyrning för tillverkande och distribuerande företag Ett företags leveransförmåga och den kapitalbindning som uppstår beror i stor utsträckning på sättet att styra materialflöden. Sättet att styra påverkar också kapacitetsutnyttjande och kostnader för att åstadkomma de operativa flödena och värdeförädlingen. Lagerstyrning påverkar således både kostnader, intäkter och kapitalbindning, dvs företagets räntabilitet. Effektivitetsmått Lagerstyrningssystem Prognoser och ledtider Efter avslutad kurs ska du ha en förståelse för vad lagerstyr ning innebär samt grundläggande kunskaper om vilka metoder man kan använda för att på ett effektivt sätt styra materialflöden i försörjningskedjor. Kursen riktar sig till dig som arbetar med logistik och lagerstyrning idag och vars företag nyttjar eller planerar att förändra sina lagersystem Grundkurs distributionslogistik eller motsvarande, praktisk erfarenhet av lagerstyrning kr exkl moms. 2 dagar Partiformning, säkerhetslager och utleveransplanering Leverantörsstyrda lager Styrning av lager i distributionsnätverk 4,5 av 5,0 i genomsnittsbetyg de senaste 4 kurserna. 3

6 Distributionslogistik Reservdelslogistik 1 dag Reservdelsdistributionen och eftermarknadsservicen är en kritisk del i tillverkande företag. Effektiv försörjning av reservdelar är en balansgång och anpassning av tillgänglighet, tidskrav, kostnader, flexibilitet etc. För allt fler företag utgör reservdelarna en mindre del av företagets omsättning men bidrar till merparten av resultatet. Genom att upprätthålla hög leve ranssäkerhet blir servicelogistiken en order vinnare för framtida affärer. Returlogistik 1 dag effektiva returflöden och kundservice På senare år har insikten om returhanteringens betydelse i bland annat B2C-flöden ökat. Returlogistiken är en kritisk del för ett distribuerande företag och de flesta flöden involverar någon typ av returflöden. I vissa fall kan de uppgå till halva utflödet. Ökningen av returflödena är till stor del en effekt av en växande internethandel och är kritisk för kundservicen i många branscher. Eftermarknad och kundservice Sambanden mellan service, kapitalbindning, kostnader och marginaler Distributionssystemets struktur och styrning Alternativa försörjningsupplägg för reservdelshantering Lagerdesign och distributionsupplägg Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka i planering och översyn av företagets servicelogistik, genom kunskap om distributionslogistiska problem i samband med reservdelsflöden. Detta inkluderar kunskap om metoder och tekniker för styrning av materialflödet med betoning på eftermarknaden. Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering och inköp av transport- och logistiktjänster, särskilt med kopp ling till distribution av reservdelar. Grundkurs distributionslogistik eller motsvarande kunskaper kr exkl moms. Returlogistik och kundservice Sambanden mellan service, kapitalbindning, kostnader och marginaler Distributionssystemets struktur; flödesvägar, styrsystem och administration. Alternativa transportupplägg för returer Miljö och återvinning Efter avslutad utbildning ska du kunna medverka i planering och översyn av företagets returlogistik. Detta inkluderar kunskap om distributionslogistiska problem i samband med returer och om metoder och tekniker för styrning av returflödet. Kursen riktar sig till dig som arbetar med planering och inköp av transport- och logistiktjänster, särskilt med koppling till returflöden. Grundkurs distributionslogistik eller motsvarande kunskaper kr exkl moms. 4

7 Tredjepartslogistik det lönsamma logistiksamarbetet Marknaden för tredjepartslogistik expanderar kraftigt i Norden. Fler och fler företag väljer att nyttja en tredje part för lagerhållning, transportledning eller distribution. Det finns hundratals aktörer på marknaden. Hur vet jag om tredjepartslogistik är rätt för oss? Vem ska vi välja så att just våra behov blir tillgodosedda på bästa sätt? Vem svarar upp mot våra krav på orderbryttider, kapacitet och säsongsvariationer? Under utbildningen lär du dig hur, varför och om tredjepartslogistiken och dess värdeskapande principer. Aktörer i 3PL-branschen Affärslogistik i 3PL-branschen Upphandling av 3PL-tjänster 3PL och IT KPI:er Avtalet 2 dagar Lean distribution 3 dagar Lean erbjuder stor potential inom distributionsverksamheter genom att effektivisera och höja kvaliteten. Att införa lean distribution visar på vilken enorm potential till förbättring det finns genom att arbeta enligt leanprinciperna på exemeplvis ett lager eller i en terminal. Det är ett unikt upplägg som gör att du får praktisk träning i verkligheten. Utbildningen ger dig förståelsen som krävs för att börja arbeta med lean i er verksamhet. Leanspelet. Ett generellt Leanspel där du får uppleva vad lean innebär och använda några av de mest centrala metoderna. Reflektion kring vad lean innebär i ett distributionssammanhang. Värdeflödeskartläggning i praktiken fokus på nuläge och kunden. Design av ett bättre flöde enligt leanprinciperna framtida läge. Övergripande genomgång av leanmetoder och verktyg. Efter avslutad utbildning ska du ha kännedom om 3PL-branschen samt ha färdigheter i att fastställa om och i så fall hur ett 3PL-samarbete utvecklas och förvaltas. Kursen riktar sig till dig som arbetar som inköpare eller logistiker idag och vars företag nyttjar eller planerar att nyttja 3PL-tjänster. Utbildningen riktar sig också till dig som vill ha en bredare kunskap om branschen samt dess kunder och marknadstrender. Grundläggande kunskaper inom logistik och företagsekonomi kr exkl moms. Efter utbildningen ska du förstå innebörden av lean i ett distributionssammanhang och vilken potential till förbättring det finns genom att börja arbeta med lean, samt ha förståelse för hur man startar införandet av lean. För dig som vill förstå lean och innebörden av en förändring enligt leanprinciperna i en distributionsverksamhet, såsom ett lager, en terminal eller externa transporter. Inga förkunskaper krävs kr exkl moms. Genomförs på ett värdföretag! 5

8 Distributionslogistik Logistikbemanning sänkta kostnader genom rätt resursdimensionering Rätt resursdimensionering avseende personal i logistiska aktiviteter har en tydlig påverkan på ett företags logistikkostnader och lönsamhet. Vidare är snabbrörlighet och flexibilitet en förutsättning för att bemöta kunders krav på service. Hur fördelar vi resurserna optimalt? Ska vi arbeta i skift? Ska vi använda inhyrd personal, när och i vilken omfattning? Bemanningsplanering Normtalsberäkning Tidsstudie Arbetsrätt och arbetsmiljö Lager- och terminalledning Efter avslutad utbildning ska du självständigt kunna planera personalbehovet på en avdelning eller funktion i ett företag. Kursen riktar sig till dig som är eller är på väg in i rollen som personalansvarig för en avdelning eller funktion i ett företag. Exempel på avdelningar och funktioner kan vara ett lager, en terminal eller en transportfunktion. Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper inom logistik och företagsekonomi kr exkl moms. 2 dagar Logistikförsäljning lösningsbaserat säljarbete Komplexa tjänster och ökad konkurrens på logistikmarknaden ställer krav på ett effektivt sälj arbete som på bästa sätt kan tillvarata försäljningsmöjligheter och hantera kundrelationer. Lösningsbaserad logistikförsäljning omfattar alla delar från att utveckla försäljningsstrategier och identifiera målmarknader till proaktivt kontaktskapande, genomförande av kundbesök och att komma till avslut. Lösningsförsäljningens grunder Prospektering Kundmöte, samtalsmetodik Sälja med värde kontra pris Säljstöd och CRM Förhandlingsteknik Efter avslutad utbildning ska du ha inblick i strukturerad och lösningsbaserad logistikförsäljning. Kursen riktar sig till dig som idag arbetar som säljare i logi stikbranschen alternativt är du på väg in i en sådan roll. Utbildningen riktar sig också mot försäljningschefer och företagsledare som vill etablera en ny och effektivare sälj kultur i verksamheten. Deltagaren bör ha erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B och grundläggande kunskaper i företagsekonomi och logistik kr exkl moms. 2 dagar 6

9 Övergripande tullkunskap 2 dagar Farligt gods orienteringskurs 1 dag Tullhantering är en viktig del i logistikflödet och med korrekt utförande kan företag väsentligt sänka sina kostnader. En förutsättning för en snabb och smidig tullhantering är att rätt klarering görs vid rätt tillfälle. För att säkerställa en korrekt hantering av godsflödet mellan EU och länder utanför EU finns det omfattande regler att känna till. Import Export Tullproceduren Transiteringar, tullager Tullförfaranden med ekonomisk verkan Frihandel Klassificering Efter avslutad utbildning ska du ha en övergripande kunskap om tullhantering gällande import och export samt känna till aktuella begrepp, regelverk och rutiner vid tullförfaranden. Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med handel utanför EU. Inga förkunskaper krävs kr exkl moms. Vid lagring och transport av farligt gods är det många aktörer inblandande och en förutsättning för en säker hantering är att varje person i logistikkedjan agerar rätt. För att säkerställa en trygg hantering av det farliga godset finns ett omfattande regelverk att ta hänsyn till. I samband med förflyttning skiljer sig regelverket beroende på om transporten sker via väg, järnväg, sjö eller luft. Svensk lagstiftning om transport och lagring av farligt gods Internationella bestämmelser för transport och lagring av farligt gods Ansvariga myndigheter Tillsyn och straffansvar Bestämmelser om säkerhetsrådgivare Säkerhetsrådgivarens roll och arbetsuppgifter Utbildningsplan Riskbedömning Nödåtgärdsinstruktion Olycksrapportering Efter utbildningen ska du ha en bred och djup kunskap om farligt gods. Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med farligtgodsfrågor inom logistik. Inga förkunskaper krävs kr exkl moms. 7

10 Distributionslogistik Våra lärare Pia Anhede har över 20 års erfarenhet av lean med huvudsaklig erfarenhet av längre förändringsprojekt. Hon har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers. Marcus Adiels är konsult med huvudinriktning på lager och transporter. Marcus har tidigare arbetat 14 år på ICA, bl.a. som varuplaneringschef, Supply Chain Manager och logistikansvarig för ett av ICAs nonfoodlager. Han har också varit logistikchef på bokus.com. Stig-Arne Mattsson är teknologie licentiat i produktionsekonomi och gästforskare vid Chalmers. Han har mångårig erfarenhet som verksamhetskonsult med inriktning på material- och produktionsstyrning. Han har författat ett stort antal artiklar och böcker inom logistikområdet. Ann-Sofie Falkemar är tullspecialist med 26 års erfarenhet av både operativt och strategiskt tullarbete. Hon arbetar bl.a. som konsult inom AEO-certifieringar och med tullsupport och har bakgrund som ansvarig för tullfrågor hos Green Cargo AB. Ann-Sofie är ordförande i Transportindustriförbundets tullkommitté och deltagare i samverkansgrupperna SAMU och Alfred hos Tullverket. John Landborn är teknologie doktor och bedriver egen konsultverksamhet. Han har varit chef för TFK Institutet för transportforskning och arbetade dessförinnan 13 år inom ASG (numera DHL) varav 5 år som chef för ASG Transport Development. Alexander Lundin är konsult med huvudinriktning marknadsutveckling, lagerstyrning och transporter. Alexander har tidigare arbetat med projektledning inom SCA-koncernen samt som logistikchef på en 3PL-aktör fokuserad på e-handel. Han har en M.Sc. Shipping & Logistics från Chalmers. John Wedel arbetar idag på WSP Sverige. Han har tidigare varit seniorkonsult på Schenker Consulting och logistikchef på Schulstad. John är tekn. dr från Chalmers. Ansvariga kontaktpersoner För anpassad utbildning kontakta Tobias Jonasson Affärsområdeschef utbildning, Logent AB För öppen utbildning kontakta Rikard Sjöström Vd, Plan eller

11 LOGENT Logent är en snabbväxande logistikkoncern som erbjuder tjänster åt logistikintensiva företag. Genom våra fyra affärsområden är vi en heltäckande serviceorganisation: Staffing & Site ansvarar för och driver logistik verksamheter såsom lager. Erbjuder bemannings-, entreprenads- och sitelösningar. Consulting erbjuder konsultverksamhet inom logistik, tredjepartslogistik och tull. Ports & Terminals Utvecklar och driftar hamnar och terminaler. Education Genom samarbetet med Plan erbjuder vi öppna och skräddarsydda kurser för yrkesverksamma. Därtill driver vi även egen YH-verksamhet i Logistikhögskolan. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge och har ca anställda. PLAN Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, lean och effektiva flöden. Vi främjar professionell kunskap sedan Utbildning Varje år genomför vi över 150 utbild ningar med hög praktisk nytta. Genom våra samarbeten med internationella kunskapsorgani sationer kan utbildningarna följa internationella standarder och innehålla världsledande exempel. Konferenser En höjdpunkt varje år är PLAN-kon ferensen, Nordic Supply Chain Meeting. På Forsknings- & tillämpningskonferensen möter praktiska lösningar presenterade av operativa logistiker den senaste forskningen. Nätverk Plan är nätverket för professionella logistiker med medlemmar. Medlemskapet ger dig möjlighet att enklare bygga ditt nätverk och att hålla koll på utvecklingen inom logistikområdet. Bra att veta allmänna villkor för öppen utbildning Bokning Det enklaste att boka är via plan.se/distributionslogistik. Du kan även skicka e-post till eller ringa oss på , om du vill diskutera vad som kan passa dig. Bekräftelse Efter din anmälan får du en personlig bekräftelse via e-post. Kontakta oss om du inte har fått bekräftelsen inom tre arbetsdagar. Kallelse Kallelse sänds när vi har tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra aktiviteten. Det sker senast 14 dagar före start. Avbokning Det kostar ingenting att avboka fram till och med 21 dagar före start. Om avbokning sker dagar före start debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning 13 0 dagar före utbildningstart debiteras full avgift. Deltagarplats kan överlåtas till annan person i samma organisation. Inställande av utbildning Om deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in eller ändra datum. Det kan ske senast 14 dagar före aviserad start i dessa fall ska anmäld deltagare få besked om att aktiviteten riskerar att ställas in senast 21 dagar före start. Utbildning kan även ställas in om kursledare akut insjuknar. Vid inställande svarar vi inte för hos deltagaren uppkomna kostnader. Avgiften avser deltagande, i förekommande fall utbildningsmaterial och dokumentation samt förtäring i samband med aktiviteten. Kostnad för logi ingår ej. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Betalning Avgiften faktureras och ska vara betald inom 30 dagar från faktura datum, dock alltid senast tre dagar före aktivitetens start. Force majeure Vi ansvarar ej för de fall då aktiviteten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll. Nöjd-kund-åtagande Vi är övertygade om att den aktivitet som du har valt kommer att motsvara dina förväntningar och innehålla utlovade kunskapsområden. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med en utbildning, erbjuder vi motsvarande utbildning utan extra kostnad, om så är möjligt med annan kursledare. Fråga oss gärna För öppen utbildning kontakta Plan på telefon eller För intern eller anpassad utbildning kontakta Logent på telefon eller

12 Distributionslogistik är en avgörande konkurrensfaktor för de bästa och en outnyttjad potential för de flesta. Logent AB +46(0) Plan +46(0)

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN

LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING I DETALJHANDELN LOGISTIK OCH PROGNOSTISERING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 MODERATOR Svensk Handel Bo Svensson PRAKTIKFALL FRÅN SCA Magnus Nilsson Höga service nivåer och träffsäkra prognoser

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN strategy NYCKELTAL FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 13 april 2011 TALARE FRÅN Moderator Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet Helena Forslund Volvo Aero Catarina Bovik Atlas Copco Construction

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM First Hotel Reisen är ett klassiskt Stockholmshotell med anor från 1600-talet, centralt beläget vid vattnet i hjärtat av Gamla stan, nära Kungliga slottet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

AVANCERAD PROGNOSTISERING FMCG

AVANCERAD PROGNOSTISERING FMCG inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 DU FÅR MÖTA Andreas Sjöblom Per Sundeck Findus Kristian Ahlgren Supply Chain Planning Manager & Masterdata Manager Arla Jonas Vännström Demand Planner

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD Det löser vi! Ta det personligt! Vi brukar säga att vi tar det personligt. Löften som håller, ett personligt ansvarstagande och gods som kommer fram i tid. Självklart får du alltid ett vänligt bemötande,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Control Tower ser hela logistikkedjan

Control Tower ser hela logistikkedjan Control Tower ser hela logistikkedjan DIN ORGANISATION LOGISTIK/TRANSPORTER Slutkund Leverantörer Returlogistik Crossdocking Lager Inköp Inköp av transporter Transportadministration Fabriker Ekonomi Distribution

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt Hans-Gunnar Andersson vd Ta en boll, kasta upp den i luften och fånga den med handen. Det är inget konstigt med det. Ta nu ett par bollar till,

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Nominerade till Postens Logistikpris 2004 och 2009! Ruter Dam 2010! Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics,

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 VÅRA TALARE Ordförande: Anders Bley PriceGain Praktikfall från: Handelshögskolan Göteborgs universitet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Internationell logistik med inriktning flygfrakt

Internationell logistik med inriktning flygfrakt Internationell logistik med Precis som alla utbildningar på YHiM är även den här skräddarsydd för branschens behov. Det innebär att du får unik kompetens inom hela distributionskedjan och en helhetssyn

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013

Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Kurskatalog September 2012 - Januari 2013 Varför utbildning? Oavsett om du är nybörjare eller har jobbat länge kan du komma till en punkt där du behöver kunna eller veta mera. Kanske har du fått nya arbetsuppgifter

Läs mer

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT E R A INN TTA V R DE RSNY R R O AFFÄ Ä K I D IST ÖK A G LO TILL E R LN TT BÄ YCKE N CPIM DET LEDANDE INTERNATIONELLA

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer