Så styr medierna annonsörerna. eller. Hur man får marknadsförare att inte arbeta med efterfrågan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så styr medierna annonsörerna. eller. Hur man får marknadsförare att inte arbeta med efterfrågan."

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats, 10 poäng HT 2006 Så styr medierna annonsörerna. eller Hur man får marknadsförare att inte arbeta med efterfrågan. Författare: Sigge Birkenfalk Handledare: Mikael Holmgren 1

2 Abstract Denna artikel tar utgångspunkt i att marknadsföringens syfte är att skapa efterfrågan. Med ett kommunikativt perspektiv är också en utgångspunkt att traditionella målgruppsbeskrivningar baserade på demografiska och socioekonomiska variabler har mycket litet med möjligheterna att skapa efterfrågan att göra. Den empiriska studien visar dessutom att marknadsförarna i materialet inte arbetar med att skapa efterfrågan, utan med att sända budskap enligt positivistiska sändarorienterade principer enligt en 50 år gammal marknadsföringstradition. Denna verksamhet styrs och uppmuntras av medierna som med hjälp av medie- och reklambyråer koloniserar annonsörerna och fjärr-kontrollerar dem. Kontrollen sker med hjälp av en positivistisk baserad praktik och distribuerad abstrakt begreppsapparat som söndrande i förhållande till den mänskliga lärande- och kommunikationsprocessen styr mot uppmärksamhet, kännedom, attityd enligt naturvetenskapliga orsak-verkan modeller. Genom att bibehålla och förstärka denna praktik bland annat genom kampanjtänkande, långa bokningstider på media, tävlingar, listor och utmärkelser, legitimeras fortsatt och förstärkt styrning över annonsörerna. Detta gör också att inget initiativ till förändring kommer att komma från mediernas eller reklammakarnas håll eftersom de gynnas av rådande praktik. Kritik mot det rådande sättet att arbeta framförs bland annat av dem som menar att människan bör ses som mål-medel orienterad och att marknadsföringen och kommunikation bör anpassas till det. Ett sätt för reklamintensiva företag att komma ur mediernas och reklammakarnas grepp är att i verklig mening förstå marknadsföringens syfte. Initiativet till förändring behöver komma från de marknadsförande företagen vilka behöver än större kunskap om och förståelse för sina kunders motiv och bevekelsegrunder liksom deras medievanor. Det förespråkas dessutom att förstå detta enligt principen för many-to-many marketing och service & relationship marketing liksom strävan efter a new dominant logic in marketing. Slutligen väcker författaren tanken att berika marknadsföringsteorin med utvecklade rön inom pedagogiken, då marknadsförarens och pedagogens uppdrag har många likheter. Därmed skulle det positivistiska paradigmets hegemoni över marknadsföringen kunna brytas och övergå i en mer nyanserad syn baserad på människan som mål-medel orienterat subjekt med intentioner och inte som idag ett styrbart objekt. Nyckelord Marknadsföring, marknadsföringsteori, målgrupper, efterfrågan, kommunikation, positivism, hermeneutik, orsak-verkan, mål-medel. 1 Bakgrund 1.1 Marknadsförarnas uppdrag få kunder att bilda kö skapa efterfrågan Hur märker ett företag eller organisation konkret att marknadsföringen fungerar? Svaren på den frågan varierar betydligt till en början, men de flesta hamnar efter en stund i att det mest konkreta beviset på att marknadsföringen lyckats är helt enkelt att kunder står i kö. Säljarna kan då fungera som rena ordermottagare och slipper förhandla, pruta, sockra erbjudandet osv. I ett sådant resonemang finns en skillnad i syfte mellan marknadsföring och försäljning. En definition för marknadsföring är: marknadsföringens syfte är att skapa efterfrågan (Kotler 2

3 1997). En konsekvens av detta blir att försäljningens syfte är att ta order. (Karlöf 1989) Marknadsföring och försäljning är således inte synonymer och försäljning ingår inte i markandsföring enligt denna definition. Självklart är de intimt förknippade, men de bör inte förväxlas eller införlivas så nära varandra att distinktionerna försvinner. Läsaren bör notera att definitionerna inte avser att redogöra vad marknadsföring respektive försäljning är, utan just deras syften. Kotler menar att efterfrågan givetvis kräver både ett behov eller önskan hos kunden, men han pekar också på att kunden måste ha möjlighet att kunna efterfråga. Detta kräver såväl önskan om att få ett problem löst, önskemål om en produkt, liksom förmåga att kunna köpa och inte minst, viljan att köpa. (Ibid. sid. 9). Olof Holm går längre när han säger att det krävs vilja att offra resurs (Holm 2002). En fråga som marknadsförarna behöver ställa sig blir då: Varifrån ska efterfrågan komma? Något mer konkret kan frågan lyda: Vem ska efterfråga? Eller Vem efterfrågar? Eller Vem kan tänkas efterfråga? Och Vem vill vi ska efterfråga? Det är här denna artikels centrala begrepp kommer in: Målgruppen. I den svenska Nationalencyklopedin, NE, finns följande förklaring till målgrupp --- den kategori av t.ex. människor, företag eller organisationer som man riktar sig till. Målgrupp som begrepp kan således innebära få personer, t o m endast en person, eller en stor mängd människor, i myndigheters fall inte sällan Sveriges allmänhet. Min definition av målgrupp här blir: den eller de människor mot vilka man vänder sig till med information i syfte att påverka dem i viss riktning. Denna definition är användbar för såväl marknadsförare, informatörer som andra påverkare, exempelvis en företagsledning, eller en enskild medarbetare. Denna artikel fokuserar dock marknadsföringens område. Hur används då begreppet målgrupp inom marknadsföring? Synonymt med målgrupp finner man exempelvis segment, målmarknad, fokuserad kundkategori etcetera. Detta gås igenom utförligt i boken Segmentering (Söderlund 1998). Vanligast är att man väljer ut en kategori av människor som har samma karakteristika inom något eller några områden. Det kan vara åringar om man är en körskola, eller ägare till vissa fordon om man är en bilverkstad, boende inom vissa postnummer om man är en restaurang etcetera. Återigen andra söker människor inom olika inkomstklasser, med eller utan barn, som äger eller hyr sin bostad etcetera. Underlagen för denna mängd kategoriseringar finns i olika slag av register, befintliga eller för ändamålet skapade, offentliga eller köpta från företag. Det är således olika typer av formella kriterier som utgör motivet för kategorisering, man får fram det Edfeldt kallar formella målgrupper (Edfeldt 1992 och 1996). Under årens lopp har det konstaterats att dessa formella kriterier inte är tillräckliga. Då har så kallade livsstils- eller värderingsgrupperingar tagits fram (Kotler 1997, Söderlund 1998), där människor klassas som exempelvis kollektivister, individualister eller strävare med flera. Företag, organisationer eller myndigheter söker sedan formulera sina budskap efter vad man tror kan vara intressant för människor som tillhör viss eller vissa formella målgrupper. Man gör antaganden om att argument till kollektivisten och individualisten bör skiljas åt, liksom budskap till kvinnor respektive män. Med hjälp av reklammakare skapas olika koncept som är tänkta att appellera respektive värderingsgrupp. Detta förhållnings- och tillvägagångssätt vilket bygger på stereotyper och stark generalisering, är dock problematiskt. 2 Problematik Utöver nämnda Edfeldt kritiserar också andra detta mekanistiska och på positivistiska grunder baserade angreppssätt. Exempelvis Holm (2002) talar om markandsföringen som teorisvag 3

4 disciplin och pekar på användandet av vad han kallar sekventiella modeller. Säljö (2000) pekar på sårbarheten med att använda ledningsmetaforen. Stenbacka (1998) kallar det två olika paradigm inom marknadsföringen, Det ena paradigmets principer bygger på begreppsparet orsak och verkan, där den orsakande faktorn, dvs. sändaren, fokuseras. Det andra paradigmet bygger på begreppsparet mål och medel, där den mottagande partens mål fokuseras. Det är helt i linje med Edfeldts kritik mot att i påverkanssammanhang använda Claude Shannons tekniska modell för informationsöverföring (Shannon 1948). Kommunikation spelar en väsentlig roll i marknadsföringen. Uttryck som vi måste kommunicera med marknaden är typiska liksom Vad ska vi kommunicera? eller vad ska varumärket kommunicera. Kommunikationsplaner produceras. Utbildningar i marknadskommunikation finns liksom att reklambyråer och pr-byråer lika ofta kallar sig för kommunikationsbyråer. Kommunikation kan sägas vara en uppenbar del i marknadsföringens arbete med att åstadkomma efterfrågan. För att kunna gå vidare behövs dock en definition av begreppet kommunikation. I Nordstedts Latinsk-svensk ordbok (1998, sid. 158) finns betydelsen av communis, communicatio, angiven som meningsutbyte, göra ngt gemensamt etcetera. Det är med förvåning jag därefter konstaterar att Norstedts Svensk Ordbok (1999, sid. 602) för orden kommunicera och kommunikation reducerat den ömsesidighet som finns i den latinska betydelsen meningsutbyte - till betydelsen överföra/överföring av budskap. I stort sett identiskt står det i Svenska Akademiens ordlista, SAOL (1998:428): förbindelse, samfärdsel, kontakt mellan människor, så långt är det väl, men sen avslutar de meningen med överföring av information. I detta sammanhang är det väsentligt att klargöra skillnaden mellan information och kommunikation. Vid samtal med elever och även andra, under årens lopp är vardagstolkningen av skillnaden det som benämns en-vägs eller två-vägs. När man ber dem utveckla dessa uttryck blir det först att information är att anse som en-vägskommunikation. Och logiskt följer att kommunikation är två-vägskommunikation. Den tautologi som här inträffar uppmärksammas sällan, utan får oftast passera obemärkt. Man ger exempel på att dialog, dvs. konversation med turtagning är ett exempel på kommunikation. Monolog får stå som exempel på information. Den sammanblandning mellan verb och substantiv som här sker uppmärksammas också sällan. Men när någon blir uppmärksammad på tautologin i att kommunikation är tvåvägskommunikation, alltså något är två-vägs av sig självt, kan det faktiskt hända att denne blir varse att det är något som inte stämmer. Det är då vi får användning av ovan angiven definition av kommunikation, göra gemensamt. Kommunikation med betydelsen göra gemensamt (jämför kommun gemensamt territorium, kommunism gemensamt ägande och delande, kommunion delande av Kristi kropp och blod i nattvarden etc.) är mer att se som ett resultat än en handling i sig. De data som skickas är den information sändaren använder sig av för att försöka åstadkomma kommunikation. Att kommunicera, ett verb, innehåller förvisso en handling men den handlingen består i att något (information) överförs och, för att kunna kallas kommunikation, skapar en gemensam mening, en gemensam innebörd. Att enbart sända information är inte detsamma som att kommunicera. Det är möjligen den förhoppning sändaren har ska uppstå. Information är det som sänds. Kommunikation är det man vill ska uppstå. Att det sedan inte finns en orsak-verkan koppling mellan kommunikation och handling är ett ytterligare problem. Dessa formuleringar har en tydlig härkomst från den mekanistiska modell Claude Shannon och sedermera Warren Weaver arbetade fram Läser man i Nørretranders (1991) skriver han om att Warren Weaver dock sagt att man inte får förväxla att överföra information med att skapa mening. Det är alltså en feltolkning av upphovsmännens teori som skett. 4

5 För mer utförlig beskrivning av de två paradigmen se exempelvis Birkenfalk (2004, 2005 och 2006). Där skrivs om kommunikation och kommunikativa förutsättningar samt synen på kommunikation och målgrupper. Där belyses och problematiseras ytterligare vad det är som gör att det är förenat med stora problem att använda formella målgrupper och en mekanistisk syn på kommunikation när man står inför kommunikativa och påverkansmässiga utmaningar. Jag kallar orsak-verkanparadigmet ett sändarorienterat förhållningssätt, och målmedelparadigmet ett mottagarorienterat förhållningssätt, och för denna artikel kortfattat låta illustrera de två paradigmen genom att visa två bilder. Den ena, en populär seriefigur, den andra ur en psykologisk tidskrift. 2.1 Vad karakteriserar ett sändarorienterat förhållningssätt? Ett sändarorienterat förhållnings- och tillvägagångssätt karakteriseras av att det är budskapet i sig som står i centrum. Vad vill jag säga?, Vilket är mitt/vårt budskap? Ibland förekommer såväl huvudbudskap som delbudskap. En vardagsmässig betydelse av budskap är att ge begreppet innebörden poäng, min poäng är eller vad jag vill få fram är att, eller helt enkelt vad jag vill ha sagt är Även förekommande praktiska tips om hur man bör lägga upp ett tal går ut på säg vad du ska säga, säg det och säg sedan vad du har sagt. I korthet kan man säga att i ett sändarorienterat tänkande är det sändningen som upptar tankarna hos sändaren. Det är också i centrum för en hel del retoriska idéer. Även om retoriskt tänkande till stor del går ut på planering baserat på kunskap om mottagarna är det sällan det läggs ned någon större möda på den delen. Det blir ungefär ett pliktskyldigt man bör ta hänsyn till dem man ska tala inför så att det man har att säga blir relevant och intressant. Sedan 1950-talet har Claude Shannons och Warren Weavers modell med sändare budskap medium mottagare dominerat såväl teori som praktik inom informationsområdet. Därmed blir det till stor del naturvetenskapliga rön som ligger till grund för lösningar på samhälls- och humanvetenskapliga utmaningar. Även om det förhåller sig på detta sätt inom många organisationer och företag, är det sällan eller aldrig en uttalad teoretisk utgångspunkt. Det är oftast en omedveten praxis. Modellen är också synlig inom lärande och har påverkat såväl skolundervisning som metoder för vuxet lärande. Många föreläsare fokuserar på vad de vill ha sagt och vad de ska gå igenom etcetera. Kännetecknande för arbete enligt denna modell är ett också i marknadsföringens värld ett mekanistiskt synsätt på information, kommunikation och meningsskapande. Konsekvensen blir att avsändaren fokuserar på att formulera sitt budskap, stor vikt läggs vid att vara så tydlig som möjligt och dessutom välja rätt kanal. Vidare tvingar modellen avsändaren att ta hänsyn till det man i dagligt tal kallar för brus. Det blir en fråga om att tränga igenom, att nå fram, att föra ut budskap, överföra kunskap etcetera. Till största delen råder en ensidig sändning utan dialog. Ett vertikalt synsätt här kommer information. Att överföra information är inte detsamma som att skapa mening (Nørretranders 1991). Att information träffat människors nät- och/eller trumhinnor leder inte automatiskt till ändrat beteende. En seriefigur, Tigern, får illustrera svårigheterna med att skilja mellan ett sändar- och ett mottagarorienterat synsätt på kommunikation. 5

6 Med hjälp av exemplet ovan kan man se en praktisk tillämpning av påverkarens utmaning. Att vi har mycket att berätta för någon annan är en sak. Vi kanske kan något den andre vill kunna, något den andre till och med vill lära sig. Att få den andre att ta till sig detta är något helt annat. Att få den andre att ändra sitt beteende i enlighet med vår önskan är ett tredje. Det är således stor skillnad mellan att sända information och att åstadkomma ett önskat ändrat tankeoch/eller beteendemönster hos den andre. En konsekvens av den mekanistiska modellen är att resultatmål i bruk oftast handlar om grader av uppmärksamhet. I Inlärning och omvärldsuppfattning (Marton et al 1979) tas upp liknande frågor. De behandlar inte informations- eller kommunikationsmodeller explicit, men de diskuterar på vilket sätt olika synsätt kring lärande påverkar inlärningsmetoder; de skriver om ett atomistiskt och ett holistiskt sätt att ta till sig text och tal. Det finns som tidigare nämnts kritik mot detta sätt att se på kommunikation. Återigen Olof Holm (Holm 2002) konstaterar att Shannon & Weavers sekventiella modell med Sändare Budskap Kanal Mottagare för kommunikation, eller varianter av denna, återfinns i mycken litteratur inom ämnet marknadskommunikation 1. Holm menar att marknadskommunikationen inte tagit hänsyn till nyanserade rön kring kommunikationens allmänna villkor; det är mer sällsynt med det han kallar kommunikationsutvecklande, nyanserade, utvecklade och mer komplext utvecklade modelltänkanden. Till denna kategori räknar Holm Blythe (1999), Edfeldt (1992), Fill (1999), Fiske (1990), Frankelius (1997) samt Tubbs & Moss (2000). 2 Andra som kritiserar den tekniska och sändarorienterade modellen i kommunikationssammanhang är exempelvis Stenbacka (1997), Finne (2004), och Nørretranders (1991). 2.2 Vad karakteriserar ett mottagarorienterat förhållningssätt? I Påverkan (Edfeldt 1992) visar Edfeldt, hur omöjlig Shannon & Weavers modell är att använda för att förstå ett kommunikationsförlopp. Modellen visar i stället ett informationsförlopp, men säger inget om förutsättningarna för mottagaren, M, att skapa mening. Och det är också dessa förutsättningar, mottagarens villkor, som avgör om, och i vilken utsträckning kommunikation uppstår. Det är som tidigare redovisats, dock uppenbart att många menar att Shannon & Weavers modell faktiskt fungerar; den är vanligt förekommande i litteratur, kommunikationsundervisning, och i professionella samtal kring kommunikativa frågor. 1 Se exempelvis i Holm 2002 där han i bilaga 1 redovisar resultatet av en genomgång av 23 arbeten rörande marknadskommunikation och där hela 16 av dem baserar kommunikationens teoretiska grunder på Shannon & Weavers modell eller varianter av den. Titlarna är utgivna under perioden Senare utgivna svenska verk med motsvarande utgångspunkt är exempelvis Franzén (2002) och Dahlquist & Linde (2002). 2 Av de i Holm (2002) nämnda böckerna har jag endast med Edfeldt (1992), Fiske (1990) samt Tubb & Moss (2000) som referenser. 6

7 Det är dock inte frågan om huruvida modellen fungerar eller inte. Det är konsekvenserna av modellen som är det intressanta, liksom vad man menar att modellen beskriver. Min poäng, liksom Edfeldts, Nørretranders m.fl., är att modellen inte beskriver kommunikation. Den illustrerar teknisk överförande av information, data, vilket kan vara nog så besvärligt. Ser man modellen som detta finns rimligheten i att tala om störningar och i förekommande fall brus. Men kommunikativt är modellen vare sig relevant eller täckande. Den ingår givetvis i ett kommunikationsförlopp, men beskriver det inte. Den visar enbart en del av ett kommunikationsförlopp, sändningen. Mottagningen, och den komplexitet som är förknippad med det, är inte med. Möjligen kan den mottagare, M, som finns med i modellen utläsas som sinnesorganen hos mottagaren. Men inte ens att hävda att mottagaren M, har varseblivit det sända är möjligt att hävda, eftersom varseblivning definitionsvis är ett tolkat sinnesintryck. Jag låter en bild ur ett kompendium från Edfeldts kompendium för RMI-Berghsutbildningar illustrera detta. (Edfeldt har använt bilden ur Carl-Ivar Sandströms bok. Psykologi. Femte upplagan. A & W Detta fenomen, varseblivningen är känt, erkänt och vida spritt sedan lång tid. Vi har alla många vardagserfarenheter av detta. Och just detta exempel ovan visar tydligt i all sin enkelhet att det är på mottagaren det beror om kommunikation uppstår. Visst kan det bli resultat av en informationssändning, ibland önskat, men inte sällan kanske inte det man avsåg. Med hänsyn tagen till denna framställnings syfte och omfattning, gör jag ingen ytterligare utveckling av resonemanget kring kommunikationsmodeller, utan utgår från slutsatser dragna av bland andra Edfeldt, för min fortsatta skrivning. Utgångspunkten är således att all kommunikation beror på mottagarens villkor. Eller kanske bättre uttryckt, all kommunikation beror på avsändarens insikt om mottagarens villkor. 7

8 2.3 Åter till målgruppstänkandet Med tanke på hur vanlig Shannon och Weavers modell är, hur centralt målgruppsbegreppet är för många marknadsförare, och att kommunikation är en uppenbar del i att skapa efterfrågan, är det av stor vikt att förstå hur marknadsförare ser på de kommunikativa utmaningar de står i och inför. Särskilt viktigt blir det att förstå hur de själva ser på sitt nuvarande sätt att hantera dessa utmaningar med hjälp av formella målgruppsbeskrivningar. I Vademecum (Edfeldt 1996) diskuteras svårigheterna som följer med att med hjälp av register och beräkningar av olika slag arbeta med målgrupper. Han tar utgångspunkt i principen om den kommunicerande människan, Homo Communicansprincipen som, säger att all kommunikation beror på mottagarens villkor. Det ovan redovisade sättet att hantera målgrupper ger i stort sett ingen information om vilka kommunikativa förutsättningar mottagaren har. Vilka tolkningsförutsättningar som råder inför givna budskap vet man väldigt lite eller ingenting om. Att arbeta med ett enda begrepp för målgrupp gör arbetet enligt Edfeldt för smalt och endimensionellt. Detta på grund av att det inte finns någon orsak-verkan koppling mellan en viss registertillhörighet och tolkningsförutsättningar. Det vet t.ex. alla som stått inför en skolklass och ska genomföra en lektion. Eleverna tillhör samma formella målgrupp, t.ex. klass SMAK9597 på RMI-Berghs. (Strategisk marknadskommunikation under åren 1995 till 1997), men det innebär inte att de har samma tolkningsförutsättningar kring ämnet Kommunikation & Påverkan. Erfarenhet och kompetens liksom insikt kontra åsikt skiljer sig mellan eleverna. Det är förvisso inte så att det finns lika många tolkningsförutsättningar som det finns elever i klassen, men det viktiga att konstatera är att det inte finns någon för givet tagen tolkningsförutsättning baserat på det faktum att eleverna ingår i samma klass. Detta trots att man för att komma in på RMI-Berghs diplomutbildning måste ha såväl vissa formella meriter som praktiska erfarenheter. Att människor tillhör samma formella målgrupp innebär således inte nödvändigtvis att de skulle tolka ett givet budskap på likartat sätt. Än mindre kan detta budskap förväntas leda till likartad handling. 3 Problemställning Människan kan som sagt ses som en kommunikativ varelse och Edfeldt (1992, 1996) med flera visar hur den kommunicerande människan kan sägas fungera. Det blir därmed särskilt intressant att se marknadsföringens uppdrag, att skapa efterfrågan, ur det perspektivet. Svårigheterna att i kommunikationssammanhang ta utgångspunkt i Shannon & Weavers sändarmottagarmodell är klargjorda enligt tidigare resonemang. Att dessutom använda formella målgrupper vid kommunikation och påverkan i syfte att åstadkomma efterfrågan, gör svårigheterna än mer uppenbara. Därmed blir det både relevant och intressant att ställa sig frågan om i vilken utsträckning och i så fall varför marknadsförare, idag år 2006, fortfarande använder sig av formella målgrupper och positivistiska, sändningsorienterade sätt att arbeta med kommunikation och påverkan? Kort sagt, vad använder marknadsförare formella målgrupper till? 4 Studien, att förstå konsten att lyssna För att förstå användandet av målgrupper idag har jag genomfört en kvalitativ studie. De kvalitativa intervjuerna genomfördes under oktober, november och december månad Intervjuerna har varit fördelade på nio individualintervjuer och ett gruppsamtal i samband med en 8

9 utbildning i kommunikation. Gruppsamtalet genomfördes med medarbetare vid en marknadsavdelning inom verkstadsindustri. Individualintervjuerna genomfördes med produktchef inom läkemedelsindustrin, vd/marknadschef/säljchef leasingföretag, marknadschef klädbranschen, marknadschef truckföretag, informatör statlig myndighet, marknadschef byggkoncern, kontorschef mediebyrå, varumärkeskonsult samt en docent i marknadsföring vid svensk högskola.. Sammanlagt har således 19 personer intervjuats. Företag inom så kallad business to business, B2B, liksom business to consumer, B2C ingår i urvalet. Studien har följt principerna för ostyrda kvalitativa intervjuer av sekvenstyp enligt Homo Communicans-principen utvecklat av professor emeritus Åke W Edfeldt (Se Birkenfalk 2005, 2006 och Edfeldt 1996) och stämmer överens i allt väsentligt med den kvalitativa ansatsen Fenomenografi, utvecklad av professor i pedagogik Ference Marton. (Se exempelvis Larsson 1986) Karaktäristiskt för Edfeldts typ av studie är strategiskt urval samt ostyrda sekvensintervjuer. Ett strategiskt urval skiljer sig i detta kvalitativa sammanhang från ett representativt slumpurval i kvantitativa sammanhang genom att varje intervjuperson förväntas bidra med andra perspektiv på det studerade fenomenet än övriga intervjupersoner i urvalet. Varje intervjuperson är således noga utvald och bidrar inte sällan med perspektiv från flera subkulturer och på så sätt täcker det sammanlagda urvalet in fenomenet ur så många tänkbara perspektiv som möjligt, vilket i sin tur medför så många möjliga aspekter på fenomenet som möjligt. Den ostyrda intervjun karaktäriseras av att intervjuledaren, il, genom en medvetet hög abstraktionsnivå på allt från rubricering av studiens tema, till den inledande ingångsfrågan och löpande under intervjun, i så ringa utsträckning som möjligt styr intervjupersonen, ip. Det il i huvudsak gör är att stimulera ip till att utveckla sina resonemang genom att ställa frågor i stil med hur menar du då?, fortsätt, utveckla. Det är den utvecklade intervjuguiden som utgör grunden för inom vilka områden il ber ip utveckla sig vidare. Sekvenserna är tre och kan i korthet beskrivas på så sätt att den första, sekvens A, täcker in intervjupersonens syn på fenomenet, Den andra, sekvens B, innebär en systematisk genomgång av hur personer i intervjupersonens närhet (de olika subkulturerna) resonerar. De tredje, sekvens C, då ip:s uppfattningar för egen del och om andras, är uttömda, innebär möjlighet att med successivt ökad styrning genom ökad informationsmängd till ip få ip:s reaktion på uppdragsgivares olika tankar och idéer framförda av il. (I detta specifika fall är il också uppdragsgivaren). Det strategiska urvalet i kombination med den ostyrda sekvensintervjun bidrar till att man med ett relativt litet antal intervjupersoner kan uppnå vad man i detta sammanhang kallar för psykologisk mättnad. Med detta menas att i och med att psykologisk mättnad uppnåtts i ett material, skulle ytterligare intervjupersoner inte medföra något ytterligare kunskapstillskott, det skulle så att säga enbart bli mer av redan funnen kunskap. (Detta skall dock inte förväxlas med vad man inom Grundad Teori kallar för teoretisk mättnad. Där åsyftas mättnad avseende bekräftelse på av forskaren, dvs. utanför materialet och in i det, nyutvecklad teori, medan man inom föreliggande metod åsyftar mättnad avseende kunskapsinnehåll inom ett material. Först när psykologisk mättnad uppnåtts inom ett material, kan teorigenerering ur detta material påbörjas.) 5 Studiens resultat Ur det empiriska materialet växer ett antal generaliseringar fram. Ett kvalitativt material och dess generaliseringar behöver stöd från citat för att den villkorliga intersubjektiviteten ska möjliggöras och underlättas. I denna skrivning begränsas dock antalet citat och längden på dessa mycket starkt av utrymmesskäl. Författaren bistår dock gärna med fler och längre citat 9

10 vid förfrågan. Ett kvalitativt material är alltid omfattande avseende innehåll, men av samma utrymmesskäl är redovisade generaliseringar endast ett urval. Stabiliteten och den påtagliga mättnaden i centrala delar i det insamlade materialet låter mig misstänka att jag inte träffat på särfall, snarare tvärtom. 5.1 Positivistiska och sändarorienterade förhållnings- och tillvägagångssätt dominerar fullständigt. Trots samhällsvetenskapliga (läs pedagogiska) utvecklingar av synen på lärande, kommunikation och meningsskapande, liksom tal om kundorientering, CRM, mottagarens villkor inom den praktiska världen syns det i materialet ingenting av detta. Det är utan undantag fortfarande en fullständig dominans av de från 1950-talet utvecklade och sprungna teoribildningarna där naturvetenskapliga utgångspunkter kring orsak-verkan råder. Detta märks genom marknadsförares mål och mått, vilka i huvudsak består av uppmärksamhetsmål, kännedomsmål och erinransmål i olika tappningar. Mål och mått finns således inom det positivistiska paradigmet och dessutom med uppenbart hierarkiska tankemodeller där kännedom förutsätts komma före erinran, preferens, handlingsbenägenhet och till sist logiskt förväntad handling. (Se Edfeldt 1992, Birkenfalk 1997) Andra uttryck som dominerar är in-mind, top of mind och liknande hierarkiska tankemodeller där målsättningarna inriktas på att komma högre än konkurrenterna på olika typer av mentala stegar. Successivt ökar detaljnivån avseende hur man beskriver människors värderingar, intressen och liknande. Men det är fortfarande demografiska och socioekonomiska grundkomponenter kompletterade med värderingar och life style, så kallade VALS, (Se exempelvis Kotler 1997 och Söderlund 1998). Sofistikeringsgraden inom det positivistiska paradigmet ökar således i syfte att ge ökad kunskap och kontroll. Det är dock ömtåligt och skört. Vid frågan kring hur det kommer sig att man arbetar så här, eller hur man vet att man kommunicerar med den tänkta målgruppen, slår det marknadsförarna att de faktiskt inte vet, däremot att de hoppas och tror. I några fall hänvisar man till ökande kännedoms- och erinranstal som bevis för framgångsrikt marknadsföringsarbete. 5.2 Orsak-verkan samband förutsätts Det framgår av materialet att marknadsförarnas (liksom reklammakares och medieföretags 3 ) arbete baseras på naturvetenskapliga orsak-verkan samband. Dessa samband är i många fall outtalade, men underförstådda. Ett exempel är just nämnda kännedomsmål. De är så uppenbara egna målområden där kännedom får egna mål liksom reklamerinran, gillande av reklam etc. Grundantagandet är att om vi är kända, och folk kommer ihåg vår reklam och om de dessutom gillar den, kommer de att köpa av oss. Verkan = köp, orsak = kännedom, erinran, gillande. Vad som kommer fram när man skrapar litet på ytan under intervjuerna är Varför vi jobbar med kännedom? Ja men, om du inte känner till att ett företag finns kan du ju inte köpa av dem, eller hur? Och om man aldrig sett reklam för 3 I artikeln använder jag uttrycken mediebyrå, medieföretag och medierådgivare synonymt. Med uttrycken avses företag som på olika sätt bistår marknadsförande företag som står i begrepp att använda sig av reklam i medier. Det kan röra sig om allt från ren bokning, förmedling, uppföljning, analys till mer så kallade kreativa medielösningar där konsulten är mer involverad i själva idélösningen och inte enbart tillhandahållande av medium. 10

Hur många luftvärmepumpar har Warren Buffet? eller. Är payoffkejsaren naken?

Hur många luftvärmepumpar har Warren Buffet? eller. Är payoffkejsaren naken? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats, 10 poäng VT 2006 Hur många luftvärmepumpar har Warren Buffet? eller Är payoffkejsaren naken? En uppsats om att förväxla företagsekonomiska

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet KUNSKAPANDE av GÖRAN GOLDKUHL Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer