DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001 Resultat efter finansnetto första halvåret -162 MSEK efter nedskrivningar i portföljen med -150 MSEK, varav Digital Mobility står för hälften. Eget kapital 616 MSEK eller 5:65 per aktie, soliditet 99 procent. Periodens investeringar i portföljbolagen uppgick till 114 MSEK. Likvida medel uppgick till 323 MSEK eller 2:96 per aktie. Ledstiernan anpassar verksamheten till rådande marknadsklimat: - Koncentration på Ledstiernans befintliga portföljbolag. - Successivt lägre rörelsekostnader. Ledstiernans kassa är tillräckligt stark för att understödja denna strategi även utan likviditetsförstärkning genom exits under månader. Samarbetsavtal med det japanska riskkapitalbolaget MIC med bl a NTT DoCoMo, Japans största mobiloperatör, som ägare. Ledstiernan bygger Europas ledande seed och venture capital bolag med fokus på mobil kommunikation. Noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Vid frågor kontakta: Johan Wachtmeister VD, tel , mobil Ledstiernan AB Birger Jarlsgatan Stockholm Tel: Fax:

2 EKONOMISK UTVECKLING Ledstiernans resultat före finansnetto för första halvåret uppgick till -162 MSEK. I resultatet ingår nedskrivningar i portföljen med 150 MSEK varav Digital Mobility står för 74 MSEK. Under andra kvartalet ansökte portföljbolaget Digital Mobility Ltd med säte i London, om Administration vid brittisk domstol, ett förfarande inför en möjlig rekonstruktion. Som en följd av detta har Ledstiernan således skrivit ned hela sitt innehav om 54,3% i bolaget. Övriga nedskrivningar om 76 MSEK har gjorts i de portföljbolag där aktuellt marknadsvärde bedömts vara lägre än anskaffningsvärdet. Detta skall dock ses mer som en reservering och är ej att betrakta som konstaterade förluster. Ackumulerade nedskrivningar i befintlig portfölj uppgår till 250 MSEK varav 172 MSEK skall ses som bokföringsmässiga reserveringar. Avyttring av aktieinnehavet i Mobile Garden har skett under andra kvartalet vilket resulterat i en mindre realisationsvinst (1,7 MSEK). Hotvision har tecknat ett Letter of Intent med Kamera Interactive, där verksamheterna i Hotvision och Kamera läggs samman i ett nytt bolag i vilket Ledstiernan får 6,5 procent av aktierna i det nya bolaget som likvid för sin nuvarande ägarandel om 32,5 procent i Hotvision. Ledstiernans rörelsekostnader består främst av personalkostnader, hyror samt direkta kostnader kopplade till investeringsverksamheten vilka, jämfört med samma period förra året, har ökat och uppgick till 25 MSEK under första halvåret. Rörelsekostnaderna kommer dock framgent att ligga på en betydligt lägre nivå och successivt hamna på en årlig kostnadstakt under 30 MSEK. PORTFÖLJENS UTVECKLING Fokus har fortsatt varit att utveckla den befintliga portföljen. En nyinvestering (5 MSEK) i North Node har gjorts under perioden. Under perioden har portföljinnehaven i de allra flesta fall utvecklats i enlighet med plan. Ledstiernans beslut att inte investera ytterligare i Digital Mobility byggdes på en noggrann företags- och marknadsanalys och ledde till att bolaget sökte Administration enligt ovan. Ledstiernan har valt att utnyttja befintliga teckningsoptioner i portföljbolagen i de fall dessa haft en attraktiv prissättning. Inför kvartalsbokslutet har varje enskilt bolag bedömts för att kunna fastställa eventuella under- eller övervärden i förhållande till anskaffningsvärdet. Portföljbolagen är bokförda till det lägsta av anskaffningsrespektive bedömt marknadsvärde. Som tilläggsupplysning redovisar Ledstiernan också portföljen till anskaffningsvärde lika med investerat kapital, samt i de fall där en större finansiering gjorts till tredje part eller bolagen är noterade på en handelsplats, med senast betalda aktiekurser per den 30 juni 2001 i enlighet med EVCA s (European Venture Capital Association) normer. Vid periodens utgång fanns 36 portföljbolag, varav 15 inom fokusområdet mobil kommunikation, vilket utgjorde 53 procent av investerat kapital (vid utnyttjande av befintliga optioner 58 procent). Under perioden har många av portföljbolagen gjort betydande affärsmässiga framsteg. Som intressanta exempel kan nämnas: Ambio mobil internetlösning för fastighetsbranschen har tecknat avtal och levererat sitt system till bl a Vasakronan, BodenBo samt Fortifikationsverket. CCNOX säkerhetskonsulter har idag kunder som Handelsbanken, Swedish Match, Expressen och Stora Enso. 2

3 Fondmarknaden fondmarknadsplats på internet har idag kunder (B2C) och bl a slutit avtal för drift av marknadsplats för fonder med den första utländska kunden (B2B). GoPro Landsteinar Group ett ledande isländskt mjukvarukonsultbolag rankas på 16:e plats bland Europas snabbast växande företag. Infomakers tillhandahåller mjukvara för direktkommunikation med kunder i butik och på publika platser har slutit avtal med SEB om att driva en tjänst för förbättrad kundservice för SEB:s kunder på bankkontoren via internetterminaler. Andra kunder är bl a ICA och Nordea. MGON världens ledande spelportal på internet har uppnått 1,5 miljoner unika besökare per månad och 50 miljoner träffar vilket innebär en trafiktillväxt under perioden på över 100 procent. Mint företaget som gör att du kan handla med mobilen har bl a slutit samarbetsavtal med Stockholm Parkering för betalning av parkeringsavgiften via mobiltelefonen, med GEAB The Phone House samt med CEKAB som hanterar bankernas och finansinstitutens elektroniska korttransaktioner. Distributionsavtal har också ingåtts med Unisys som agerar återföljsäljare internationellt för Mints plattform. Nordic Circle teknik- och strategikonsult har tecknat samarbetsavtal med amerikanska strategikonsultfirman Mainspring för fördjupad strategisk rådgivning till sina kunder. RoamInfo lanserar inom kort en unik access-tjänst för mobilt internet till affärsresenärer. Voice Provider tillhandahåller röststyrda applikationer har tecknat avtal att leverera röststyrda tjänster till bl a Expressen, Aftonbladet och Telia Mobile. De teknik- och utvecklingsintensiva bolagen ipunplugged, Columbitech, the PhonePages samt Incomit befinner sig i en tidigare utvecklingsfas. Bolagen har en betydande potential och utvecklingen går enligt plan. AVYTTRINGAR OCH EXIT-VINSTER UNDER FÖRSTA HALVÅRET Aktieinnehavet på 48 procent i inkubatorn Mobile Garden, har avyttrats till Livförsäkringsbolaget Skandia vilket resulterade i en bokföringsmässig vinst om 1,7 MSEK. Innehavet på 32,5 procent i Hotvision kommer att bytas till 6,5 procent i det nya Kamera som bildas då det ledande internet-tv-företaget Kamera köper Hotvision, enligt ett Letter of Intent som undertecknats i juni. SAMARBETSAVTAL I maj tecknade Ledstiernan ett samarbetsavtal med japanska venture capital-bolaget Mobile Internet Capital (MIC). Samarbetet syftar till att ge stöd till Ledstiernans portföljbolag som vill etablera sig på den japanska marknaden, saminvesteringar inom mobil kommunikation i Japan och Norden samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. MIC ägs bl.a. till 30 procent av NTT DoCoMo, Japans största mobiloperatör. INVESTERINGAR OCH FÖLJDINVESTERINGAR Tillströmningen av nya affärspropåer har varit fortsatt stark men mattas av något mot slutet av perioden. Av de investeringar om 114 MSEK, varav 109 MSEK utgörs av följdinvesteringar, som gjorts under perioden kan bl a följande nämnas: Tillsammans med danska 2M Invest och norska Telenor Venture har Ledstiernan gjort en följdinvestering om sammanlagt 6 MSEK, vardera 2 MSEK, för 10 procent vardera i bolaget Voice Provider, som utvecklar lösningar för röststyrda tjänster. Ledstiernan har gjort en följdinvestering på drygt 6 MSEK tillsammans med Telia Mobile i TicketAnywhere, och får därmed 17,2 procent av röster och kapital. TicketAnywhere utvecklar en plattform för hantering av mobila värdehandlingar, biljetter etc. 3

4 Ledstiernan har tillsammans med Purpose och Next Gear genomfört en följdinvestering om 2 MSEK i Ekonomi24. Vidare har parterna garanterat 8 MSEK varav Ledstiernan 2,4 MSEK i en emission om maximalt 10 MSEK vilken avses genomföras under september En nyinvestering har gjorts i maj tillsammans med Telenor Ventures i North Node, ett av Nordens ledande företag inom hård- och mjukvara för intelligenta hem och fastigheter. North Nodes produkter och tjänster är redan i drift hos flera större fastighetsägare. Ledstiernan och Telenor Ventures har investerat vardera 5 MSEK för tillsammans 38,8 procent i bolaget och har option att investera ytterligare 11 MSEK tillsammans för ytterligare 28,2 procent i bolaget. Vid periodens utgång hade Ledstiernan 36 portföljbolag till ett totalt investerat kapital om 541 MSEK. Av det investerade kapitalet i befintlig portfölj har nedskrivning gjorts med 100 MSEK per samt med 150 MSEK per Härav är 78 MSEK att betrakta som förluster och 172 MSEK som en reservering där dagens marknadsvärde har bedömts understiga anskaffningsvärdet. Det bokförda värdet på portföljen per uppgår således till 291 MSEK. RISKKAPITALMARKNADEN OCH FRAMTIDSUTSIKTER Konjunkturnedgången och börsens nedgång inom IT och telekom i synnerhet har fortsatt att påverka VCmarknaden negativt på flera plan. Möjligheten till exits via börsnotering samt via industriella avyttringar har försämrats, prisnivåerna samt riskvilligheten har dämpats vid externa finansieringar av bolag. Konjunkturen har också påverkat konsult- och annonsmarknaderna hårt. På grund av att riskkapitalmarknaden i stort är obelånat och fonderna har ett stort kapital finns trots allt en fungerande riskkapitalmarknad för kvalitetsprojekt om än med sämre villkor. En generell vändning för VC-branschen, bedömer vi, kommer först när de industriella aktörerna har fått kontroll över kostnader och lönsamhet igen. Riskkapitalmarknaden går nu igenom en mycket svår period och endast aktörer med kvalitetsportfölj i kombination med starka finanser kan gå igenom denna period framgångsrikt. Inom Ledstiernans fokusområde mobil kommunikation finns tydliga möjligheter, även om marknadsutvecklingen har försenats, där; erfarenhet från Japan och Korea, där mobila internettjänster brett har erbjudits kunderna sedan 2000/2001, visar att mobiloperatörerna genererar betydande merintäkter och att efterfrågan inom vissa tjänsteområden är mycket stor. den nya infrastrukturen (GPRS, UMTS) börjar nu installeras internationellt. Europas stora lanseringsår för mobila internettjänster blir 2002 då de mobila operatörerna kommer att vara förberedda att driva ett nytt mobilt tjänsteutbud. Ledstiernan har goda förutsättningar: En stark portfölj och organisation med ett stort antal bolag med betydande potential i olika utvecklingsfaser. En kassa som räcker väl för att stödja portföljen finansiellt, selektiva nyinvesteringar och driva en professionell organisation långsiktigt (24-36 mån), även utan kassaförstärkning genom exits. Exitaktiviteten blir sannolikt lägre under 2001 och 2002 än vad som tidigare bedömts. 4

5 Ledstiernan kommer att fortsätta att fokusera på befintliga bolag och driva en begränsad nyinvesteringstakt. Rörelsekostnaderna bedöms successivt hamna under 30 MSEK på helårsbasis. Marknadsvärdena i portföljen har, trots positiv utveckling i portföljbolagen, utvecklats negativt under året. Trots det osäkra marknadsläget är Ledstiernans bedömning att det sammantaget finns marknadsvärden i portföljen som betydligt överstiger de bokförda värdena. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG RoamInfo kommer, med ett kapitaltillskott från Industrifonden och Ledstiernan på sammanlagt cirka 10 MSEK, varav Ledstiernan 3,2 MSEK, att inom kort lansera den nya tjänsten RoamConnect, en access-tjänst för mobilt internet till affärsresenärer. Totalt har Ledstiernan investerat 14,8 MSEK i RoamInfo och äger idag 36,9 procent av aktierna. Efter nyemission och full utspädning genom optioner kommer Ledstiernan att äga cirka 33 procent, Industrifonden cirka 19 procent och grundare och entreprenörer resterande andelar. Partners i Ledstiernan och Skandia erbjöd sig i juni att ställa ut köpoptioner till anställda i Ledstiernan. De anställda i Ledstiernan har erbjudits och accepterat att förvärva sammanlagt 1,2 miljoner köpoptioner motsvarande aktier i Ledstiernan AB. Köpoptionerna löper på tre år med ett lösenpris på 20 kronor. Optionerna är marknadsmässigt prissatta. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick vid periodens slut till 323 MSEK. Ledstiernan har inga räntebärande låneskulder. Ledstiernan har via tecknings- och köpoptioner möjlighet att utöka sitt innehav i portföljbolagen till ett belopp om maximalt 160 MSEK. Ledstiernans bedömning är att cirka hälften av dessa är attraktivt prissatta och kommer att utnyttjas. Vidare har Ledstiernan åtaganden till portföljbolag i form av garantier och lånelöften uppgående till totalt 22,7 MSEK. SKATT Ledstiernans ansökan om förhandsbesked avseende investmentbolagsstatus, som avslogs av Skatterättsnämnden, har överklagats och ligger hos Regeringsrätten för avgörande under hösten Företagsskatteutredningens förslag till ny företagsbeskattning är en annan viktig utveckling som Ledstiernan följer. Ackumulerade underskottsavdrag t o m uppgår till 96 MSEK. Beträffande nedskrivningarna om totalt 250 MSEK i portföljen kan dessa bli avdragsgilla först efter avyttring av aktierna. PERSONAL Antal anställda vid periodens slut uppgick till 16 personer (11) varav 3 i utlandet. Stockholm den 21 augusti 2001 LEDSTIERNAN AB (publ) Johan Wachtmeister Verkställande direktör 5

6 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 21 augusti 2001 Olof Cederberg Auktoriserad revisor Bertil Oppenheimer Auktoriserad revisor Kommande rapporttillfällen Delårsrapport november 2001 Bokslutskommuniké 2001 februari

7 PORTFÖLJINNEHAV PER PLACERINGSOMRÅDE 1) Mobile Communication Media Software E-Business Ambio Tech Avisator CCNOX B2C/B2B Fondmarknaden CellPoint Ekonomi24 GoPro Landsteinar Group B2B Chinsay Columbitech Hotvision/Kamera InfoAccelerator B2B EuroFlower.net EHS Infomakers Infonation B2B Travis Grupo Rodania Millenium Media Group Iquity Systems B2B Verktygshuset Incomit MGON International Start & Run ipunplugged TenFour Mint AB VsMarket Nordic Circle North Node Fördelning av anskaffningsvärde för portföljbolagen inklusive optioner Fördelning av totalt anskaffningsvärde för portföljbolagen the Phone Pages E-Business (B2C) + (B2B) 11% E-Business (B2C) + (B2B) 9% Repeat-IT Software 17% Software 14% RoamInfo avveckling. Ticket Anywhere Media 19% Mobile Communication 53% Media 19% Mobile Communication 58% Voice Provider 1) Exklusive bolag under avveckling. 7

8 (TSEK) PORTFÖLJINNEHAV PER DEN 30/ Anskaffningstidpunkt Nuvarande ägarandel Ägarandel efter Anskaffningsvärde utnyttjande av av optioner aktier Konvertibla lån/lån Marknadsvärde/ värde vid extern transaktion enl. EVCA Företag Lista Noterade bolag Cellpoint Nasdaq dec-99 0,2% 0,2% Onoterade bolag Mobile Communication Mint maj-00 45,4% 45,8% ipunplugged jan-00 42,0% 47,6% Nordic Circle jul-99 31,5% 28,8% Incomit aug-00 24,9% 29,9% the Phone Pages of Sweden mar-00 42,0% 40,2% Roaminfo dec-99 36,9% 41,9% Repeat -IT mar-00 25,6% 25,6% Columbitech maj-00 9,3% 9,2% GrupoRodania okt-00 49,0% 49,0% TicketAnywhere 2) dec-00 17,2% 27,8% Ambio Tech i Sverige 2) sep-00 25,0% 34,0% North Node 2) maj ,4% 33,5% Voice Provider 2) nov-00 10,0% 17,0% EHS maj-01 5,5% 9,0% Media Avisator jul-99 40,0% 40,0% Millennium Media Group dec-99 19,3% 32,4% MGON International feb-00 47,0% 53,0% Ekonomi24 apr-00 23,5% 21,5% Infomakers jul-99 35,8% 45,9% Kamera 1) maj-00/jun-01 6,5% 8,1% Software GoPro Landsteinar Group apr-00 4,2% 4,1% Infonation mar-00 12,5% 12,0% Iquity Systems jan-00 2,0% 1,9% Start & Run jan-00 33,3% 30,0% CCNOX 2) sep-00 44,0% 44,0% Ten Four mar-00 3,8% 3,3% InfoAccelerator jun-00 30,0% 36,0% VsMarket jun-00 4,6% 4,6% E-Business B2C/B2B FM Fondmarknaden okt-99 24,5% 22,9% B2B Travis feb-00 22,2% 19,1% Euroflower.net mar-00 15,0% 18,4% Verktygshuset 2) nov-00 33,3% 32,3% Chinsay apr-00 1,5% 1,4% Bolag under avveckling Digital Mobility Ltd okt-99 54,3% 39,0% LinkPool jul-00 49,9% 47,7% Total ) I juni förvärvade Kamera Ledstiernans 32 %-iga innehav i Hotvision för 6,5% av aktierna i Kamera. 2) Ledstiernan har ställt ut köpoptioner avseende 5% av sitt innehav till Founding Partners enligt tidigare bolagsstämmobeslut. 8

9 RESULTATRÄKNING (TSEK) Proforma Proforma Kv 2 Kv 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Resultat portföljinnehav Exitvinster Nedskrivningar Summa resultat portföljinnehav Övriga kostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster ) Resultat före skatt Skatt Årets resultat ) Varav 30,4 MSEK avser förlust vid försäljning av dotterföretag. Resultat per aktie före utspädning -1,45 kr -0,10 kr -1,49 kr -0,13 kr -1,75 kr Resultat per aktie efter utspädning -1,45 kr -0,10 kr -1,49 kr -0,13 kr -1,75 kr Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning

10 BALANSRÄKNING (TSEK) Proforma Juni Juni Dec TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital Materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Andelar i intressebolag 1) Övriga aktier och andelar 1) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar - företagscertifikat Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ) Avser andelar och fordringar Förändring av eget kapital Proforma Jan-juni Jan-juni Jan-dec Belopp vid årets ingång Utdelning av tidigare verksamhet Apportemission Fusionsvinst Nyemission Likvid optionsrätter Ägartillskott Omräkningsdifferens Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

11 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Proforma Jan-juni Jan-juni Jan-dec Den löpande verksamheten Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ägartillskott Nyemission och emission av optionsrätter Upplåning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Eget kapital, Mkr Eget kapital/aktie, kr 5,65 8,56 1) 7,14 Soliditet, % Totalt investerat kapital, Mkr Investerat kapital/aktie, kr 4,97 2,77 1) 4,14 Kassa/aktie, kr 2,96 5,98 1)2) 4,23 Börsvärde, Mkr Börskurs vid periodens slut, kr 6,35 35,00 7,60 1) Antal aktier efter emissionen ) Till kassan har förts tecknat men ej inbetalt kapital minskat med kostnader för nyemissionen. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för år Jämförelsetalen för perioden januari juni år 2000 och balansräkningen per juni 2000 är proforma och avser den verksamhet som kom att tillföras Ledstiernan vid apportemissionen i april Resultatet per aktie före och efter utspädningen har beräknats med ledning av i resultaträkningen redovisat resultat. Utestående teckningsoptioner ger ej någon utspädningseffekt för någon av perioderna. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner skulle aktier tillkomma. 11

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FJÄRDE KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER HELÅRET Stark tillväxt i substansvärdet Substansvärdet upp 10% (7,7 miljarder kronor) till 84,4 miljarder kronor Zalando och Rocket Internets aktiekurser

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0

Nyckeltal helår 2008 MSEK 2008 2007 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +30,4 EBIT -80,7-61,3-19,4 Resultat -73,0-63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22,0 Nyckeltal helår 28 MSEK 28 27 Skillnad Nettoomsättning 46,6 16,2 +3,4 EBIT -8,7-61,3-19,4 Resultat -73, -63,5-9,5 Kassafl öde -12,2 9,8-22, Försäljningsutveckling ksek 18 16 Oktober-december 28 i korthet

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer