DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2001 Resultat efter finansnetto första halvåret -162 MSEK efter nedskrivningar i portföljen med -150 MSEK, varav Digital Mobility står för hälften. Eget kapital 616 MSEK eller 5:65 per aktie, soliditet 99 procent. Periodens investeringar i portföljbolagen uppgick till 114 MSEK. Likvida medel uppgick till 323 MSEK eller 2:96 per aktie. Ledstiernan anpassar verksamheten till rådande marknadsklimat: - Koncentration på Ledstiernans befintliga portföljbolag. - Successivt lägre rörelsekostnader. Ledstiernans kassa är tillräckligt stark för att understödja denna strategi även utan likviditetsförstärkning genom exits under månader. Samarbetsavtal med det japanska riskkapitalbolaget MIC med bl a NTT DoCoMo, Japans största mobiloperatör, som ägare. Ledstiernan bygger Europas ledande seed och venture capital bolag med fokus på mobil kommunikation. Noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Vid frågor kontakta: Johan Wachtmeister VD, tel , mobil Ledstiernan AB Birger Jarlsgatan Stockholm Tel: Fax:

2 EKONOMISK UTVECKLING Ledstiernans resultat före finansnetto för första halvåret uppgick till -162 MSEK. I resultatet ingår nedskrivningar i portföljen med 150 MSEK varav Digital Mobility står för 74 MSEK. Under andra kvartalet ansökte portföljbolaget Digital Mobility Ltd med säte i London, om Administration vid brittisk domstol, ett förfarande inför en möjlig rekonstruktion. Som en följd av detta har Ledstiernan således skrivit ned hela sitt innehav om 54,3% i bolaget. Övriga nedskrivningar om 76 MSEK har gjorts i de portföljbolag där aktuellt marknadsvärde bedömts vara lägre än anskaffningsvärdet. Detta skall dock ses mer som en reservering och är ej att betrakta som konstaterade förluster. Ackumulerade nedskrivningar i befintlig portfölj uppgår till 250 MSEK varav 172 MSEK skall ses som bokföringsmässiga reserveringar. Avyttring av aktieinnehavet i Mobile Garden har skett under andra kvartalet vilket resulterat i en mindre realisationsvinst (1,7 MSEK). Hotvision har tecknat ett Letter of Intent med Kamera Interactive, där verksamheterna i Hotvision och Kamera läggs samman i ett nytt bolag i vilket Ledstiernan får 6,5 procent av aktierna i det nya bolaget som likvid för sin nuvarande ägarandel om 32,5 procent i Hotvision. Ledstiernans rörelsekostnader består främst av personalkostnader, hyror samt direkta kostnader kopplade till investeringsverksamheten vilka, jämfört med samma period förra året, har ökat och uppgick till 25 MSEK under första halvåret. Rörelsekostnaderna kommer dock framgent att ligga på en betydligt lägre nivå och successivt hamna på en årlig kostnadstakt under 30 MSEK. PORTFÖLJENS UTVECKLING Fokus har fortsatt varit att utveckla den befintliga portföljen. En nyinvestering (5 MSEK) i North Node har gjorts under perioden. Under perioden har portföljinnehaven i de allra flesta fall utvecklats i enlighet med plan. Ledstiernans beslut att inte investera ytterligare i Digital Mobility byggdes på en noggrann företags- och marknadsanalys och ledde till att bolaget sökte Administration enligt ovan. Ledstiernan har valt att utnyttja befintliga teckningsoptioner i portföljbolagen i de fall dessa haft en attraktiv prissättning. Inför kvartalsbokslutet har varje enskilt bolag bedömts för att kunna fastställa eventuella under- eller övervärden i förhållande till anskaffningsvärdet. Portföljbolagen är bokförda till det lägsta av anskaffningsrespektive bedömt marknadsvärde. Som tilläggsupplysning redovisar Ledstiernan också portföljen till anskaffningsvärde lika med investerat kapital, samt i de fall där en större finansiering gjorts till tredje part eller bolagen är noterade på en handelsplats, med senast betalda aktiekurser per den 30 juni 2001 i enlighet med EVCA s (European Venture Capital Association) normer. Vid periodens utgång fanns 36 portföljbolag, varav 15 inom fokusområdet mobil kommunikation, vilket utgjorde 53 procent av investerat kapital (vid utnyttjande av befintliga optioner 58 procent). Under perioden har många av portföljbolagen gjort betydande affärsmässiga framsteg. Som intressanta exempel kan nämnas: Ambio mobil internetlösning för fastighetsbranschen har tecknat avtal och levererat sitt system till bl a Vasakronan, BodenBo samt Fortifikationsverket. CCNOX säkerhetskonsulter har idag kunder som Handelsbanken, Swedish Match, Expressen och Stora Enso. 2

3 Fondmarknaden fondmarknadsplats på internet har idag kunder (B2C) och bl a slutit avtal för drift av marknadsplats för fonder med den första utländska kunden (B2B). GoPro Landsteinar Group ett ledande isländskt mjukvarukonsultbolag rankas på 16:e plats bland Europas snabbast växande företag. Infomakers tillhandahåller mjukvara för direktkommunikation med kunder i butik och på publika platser har slutit avtal med SEB om att driva en tjänst för förbättrad kundservice för SEB:s kunder på bankkontoren via internetterminaler. Andra kunder är bl a ICA och Nordea. MGON världens ledande spelportal på internet har uppnått 1,5 miljoner unika besökare per månad och 50 miljoner träffar vilket innebär en trafiktillväxt under perioden på över 100 procent. Mint företaget som gör att du kan handla med mobilen har bl a slutit samarbetsavtal med Stockholm Parkering för betalning av parkeringsavgiften via mobiltelefonen, med GEAB The Phone House samt med CEKAB som hanterar bankernas och finansinstitutens elektroniska korttransaktioner. Distributionsavtal har också ingåtts med Unisys som agerar återföljsäljare internationellt för Mints plattform. Nordic Circle teknik- och strategikonsult har tecknat samarbetsavtal med amerikanska strategikonsultfirman Mainspring för fördjupad strategisk rådgivning till sina kunder. RoamInfo lanserar inom kort en unik access-tjänst för mobilt internet till affärsresenärer. Voice Provider tillhandahåller röststyrda applikationer har tecknat avtal att leverera röststyrda tjänster till bl a Expressen, Aftonbladet och Telia Mobile. De teknik- och utvecklingsintensiva bolagen ipunplugged, Columbitech, the PhonePages samt Incomit befinner sig i en tidigare utvecklingsfas. Bolagen har en betydande potential och utvecklingen går enligt plan. AVYTTRINGAR OCH EXIT-VINSTER UNDER FÖRSTA HALVÅRET Aktieinnehavet på 48 procent i inkubatorn Mobile Garden, har avyttrats till Livförsäkringsbolaget Skandia vilket resulterade i en bokföringsmässig vinst om 1,7 MSEK. Innehavet på 32,5 procent i Hotvision kommer att bytas till 6,5 procent i det nya Kamera som bildas då det ledande internet-tv-företaget Kamera köper Hotvision, enligt ett Letter of Intent som undertecknats i juni. SAMARBETSAVTAL I maj tecknade Ledstiernan ett samarbetsavtal med japanska venture capital-bolaget Mobile Internet Capital (MIC). Samarbetet syftar till att ge stöd till Ledstiernans portföljbolag som vill etablera sig på den japanska marknaden, saminvesteringar inom mobil kommunikation i Japan och Norden samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. MIC ägs bl.a. till 30 procent av NTT DoCoMo, Japans största mobiloperatör. INVESTERINGAR OCH FÖLJDINVESTERINGAR Tillströmningen av nya affärspropåer har varit fortsatt stark men mattas av något mot slutet av perioden. Av de investeringar om 114 MSEK, varav 109 MSEK utgörs av följdinvesteringar, som gjorts under perioden kan bl a följande nämnas: Tillsammans med danska 2M Invest och norska Telenor Venture har Ledstiernan gjort en följdinvestering om sammanlagt 6 MSEK, vardera 2 MSEK, för 10 procent vardera i bolaget Voice Provider, som utvecklar lösningar för röststyrda tjänster. Ledstiernan har gjort en följdinvestering på drygt 6 MSEK tillsammans med Telia Mobile i TicketAnywhere, och får därmed 17,2 procent av röster och kapital. TicketAnywhere utvecklar en plattform för hantering av mobila värdehandlingar, biljetter etc. 3

4 Ledstiernan har tillsammans med Purpose och Next Gear genomfört en följdinvestering om 2 MSEK i Ekonomi24. Vidare har parterna garanterat 8 MSEK varav Ledstiernan 2,4 MSEK i en emission om maximalt 10 MSEK vilken avses genomföras under september En nyinvestering har gjorts i maj tillsammans med Telenor Ventures i North Node, ett av Nordens ledande företag inom hård- och mjukvara för intelligenta hem och fastigheter. North Nodes produkter och tjänster är redan i drift hos flera större fastighetsägare. Ledstiernan och Telenor Ventures har investerat vardera 5 MSEK för tillsammans 38,8 procent i bolaget och har option att investera ytterligare 11 MSEK tillsammans för ytterligare 28,2 procent i bolaget. Vid periodens utgång hade Ledstiernan 36 portföljbolag till ett totalt investerat kapital om 541 MSEK. Av det investerade kapitalet i befintlig portfölj har nedskrivning gjorts med 100 MSEK per samt med 150 MSEK per Härav är 78 MSEK att betrakta som förluster och 172 MSEK som en reservering där dagens marknadsvärde har bedömts understiga anskaffningsvärdet. Det bokförda värdet på portföljen per uppgår således till 291 MSEK. RISKKAPITALMARKNADEN OCH FRAMTIDSUTSIKTER Konjunkturnedgången och börsens nedgång inom IT och telekom i synnerhet har fortsatt att påverka VCmarknaden negativt på flera plan. Möjligheten till exits via börsnotering samt via industriella avyttringar har försämrats, prisnivåerna samt riskvilligheten har dämpats vid externa finansieringar av bolag. Konjunkturen har också påverkat konsult- och annonsmarknaderna hårt. På grund av att riskkapitalmarknaden i stort är obelånat och fonderna har ett stort kapital finns trots allt en fungerande riskkapitalmarknad för kvalitetsprojekt om än med sämre villkor. En generell vändning för VC-branschen, bedömer vi, kommer först när de industriella aktörerna har fått kontroll över kostnader och lönsamhet igen. Riskkapitalmarknaden går nu igenom en mycket svår period och endast aktörer med kvalitetsportfölj i kombination med starka finanser kan gå igenom denna period framgångsrikt. Inom Ledstiernans fokusområde mobil kommunikation finns tydliga möjligheter, även om marknadsutvecklingen har försenats, där; erfarenhet från Japan och Korea, där mobila internettjänster brett har erbjudits kunderna sedan 2000/2001, visar att mobiloperatörerna genererar betydande merintäkter och att efterfrågan inom vissa tjänsteområden är mycket stor. den nya infrastrukturen (GPRS, UMTS) börjar nu installeras internationellt. Europas stora lanseringsår för mobila internettjänster blir 2002 då de mobila operatörerna kommer att vara förberedda att driva ett nytt mobilt tjänsteutbud. Ledstiernan har goda förutsättningar: En stark portfölj och organisation med ett stort antal bolag med betydande potential i olika utvecklingsfaser. En kassa som räcker väl för att stödja portföljen finansiellt, selektiva nyinvesteringar och driva en professionell organisation långsiktigt (24-36 mån), även utan kassaförstärkning genom exits. Exitaktiviteten blir sannolikt lägre under 2001 och 2002 än vad som tidigare bedömts. 4

5 Ledstiernan kommer att fortsätta att fokusera på befintliga bolag och driva en begränsad nyinvesteringstakt. Rörelsekostnaderna bedöms successivt hamna under 30 MSEK på helårsbasis. Marknadsvärdena i portföljen har, trots positiv utveckling i portföljbolagen, utvecklats negativt under året. Trots det osäkra marknadsläget är Ledstiernans bedömning att det sammantaget finns marknadsvärden i portföljen som betydligt överstiger de bokförda värdena. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG RoamInfo kommer, med ett kapitaltillskott från Industrifonden och Ledstiernan på sammanlagt cirka 10 MSEK, varav Ledstiernan 3,2 MSEK, att inom kort lansera den nya tjänsten RoamConnect, en access-tjänst för mobilt internet till affärsresenärer. Totalt har Ledstiernan investerat 14,8 MSEK i RoamInfo och äger idag 36,9 procent av aktierna. Efter nyemission och full utspädning genom optioner kommer Ledstiernan att äga cirka 33 procent, Industrifonden cirka 19 procent och grundare och entreprenörer resterande andelar. Partners i Ledstiernan och Skandia erbjöd sig i juni att ställa ut köpoptioner till anställda i Ledstiernan. De anställda i Ledstiernan har erbjudits och accepterat att förvärva sammanlagt 1,2 miljoner köpoptioner motsvarande aktier i Ledstiernan AB. Köpoptionerna löper på tre år med ett lösenpris på 20 kronor. Optionerna är marknadsmässigt prissatta. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick vid periodens slut till 323 MSEK. Ledstiernan har inga räntebärande låneskulder. Ledstiernan har via tecknings- och köpoptioner möjlighet att utöka sitt innehav i portföljbolagen till ett belopp om maximalt 160 MSEK. Ledstiernans bedömning är att cirka hälften av dessa är attraktivt prissatta och kommer att utnyttjas. Vidare har Ledstiernan åtaganden till portföljbolag i form av garantier och lånelöften uppgående till totalt 22,7 MSEK. SKATT Ledstiernans ansökan om förhandsbesked avseende investmentbolagsstatus, som avslogs av Skatterättsnämnden, har överklagats och ligger hos Regeringsrätten för avgörande under hösten Företagsskatteutredningens förslag till ny företagsbeskattning är en annan viktig utveckling som Ledstiernan följer. Ackumulerade underskottsavdrag t o m uppgår till 96 MSEK. Beträffande nedskrivningarna om totalt 250 MSEK i portföljen kan dessa bli avdragsgilla först efter avyttring av aktierna. PERSONAL Antal anställda vid periodens slut uppgick till 16 personer (11) varav 3 i utlandet. Stockholm den 21 augusti 2001 LEDSTIERNAN AB (publ) Johan Wachtmeister Verkställande direktör 5

6 GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 21 augusti 2001 Olof Cederberg Auktoriserad revisor Bertil Oppenheimer Auktoriserad revisor Kommande rapporttillfällen Delårsrapport november 2001 Bokslutskommuniké 2001 februari

7 PORTFÖLJINNEHAV PER PLACERINGSOMRÅDE 1) Mobile Communication Media Software E-Business Ambio Tech Avisator CCNOX B2C/B2B Fondmarknaden CellPoint Ekonomi24 GoPro Landsteinar Group B2B Chinsay Columbitech Hotvision/Kamera InfoAccelerator B2B EuroFlower.net EHS Infomakers Infonation B2B Travis Grupo Rodania Millenium Media Group Iquity Systems B2B Verktygshuset Incomit MGON International Start & Run ipunplugged TenFour Mint AB VsMarket Nordic Circle North Node Fördelning av anskaffningsvärde för portföljbolagen inklusive optioner Fördelning av totalt anskaffningsvärde för portföljbolagen the Phone Pages E-Business (B2C) + (B2B) 11% E-Business (B2C) + (B2B) 9% Repeat-IT Software 17% Software 14% RoamInfo avveckling. Ticket Anywhere Media 19% Mobile Communication 53% Media 19% Mobile Communication 58% Voice Provider 1) Exklusive bolag under avveckling. 7

8 (TSEK) PORTFÖLJINNEHAV PER DEN 30/ Anskaffningstidpunkt Nuvarande ägarandel Ägarandel efter Anskaffningsvärde utnyttjande av av optioner aktier Konvertibla lån/lån Marknadsvärde/ värde vid extern transaktion enl. EVCA Företag Lista Noterade bolag Cellpoint Nasdaq dec-99 0,2% 0,2% Onoterade bolag Mobile Communication Mint maj-00 45,4% 45,8% ipunplugged jan-00 42,0% 47,6% Nordic Circle jul-99 31,5% 28,8% Incomit aug-00 24,9% 29,9% the Phone Pages of Sweden mar-00 42,0% 40,2% Roaminfo dec-99 36,9% 41,9% Repeat -IT mar-00 25,6% 25,6% Columbitech maj-00 9,3% 9,2% GrupoRodania okt-00 49,0% 49,0% TicketAnywhere 2) dec-00 17,2% 27,8% Ambio Tech i Sverige 2) sep-00 25,0% 34,0% North Node 2) maj ,4% 33,5% Voice Provider 2) nov-00 10,0% 17,0% EHS maj-01 5,5% 9,0% Media Avisator jul-99 40,0% 40,0% Millennium Media Group dec-99 19,3% 32,4% MGON International feb-00 47,0% 53,0% Ekonomi24 apr-00 23,5% 21,5% Infomakers jul-99 35,8% 45,9% Kamera 1) maj-00/jun-01 6,5% 8,1% Software GoPro Landsteinar Group apr-00 4,2% 4,1% Infonation mar-00 12,5% 12,0% Iquity Systems jan-00 2,0% 1,9% Start & Run jan-00 33,3% 30,0% CCNOX 2) sep-00 44,0% 44,0% Ten Four mar-00 3,8% 3,3% InfoAccelerator jun-00 30,0% 36,0% VsMarket jun-00 4,6% 4,6% E-Business B2C/B2B FM Fondmarknaden okt-99 24,5% 22,9% B2B Travis feb-00 22,2% 19,1% Euroflower.net mar-00 15,0% 18,4% Verktygshuset 2) nov-00 33,3% 32,3% Chinsay apr-00 1,5% 1,4% Bolag under avveckling Digital Mobility Ltd okt-99 54,3% 39,0% LinkPool jul-00 49,9% 47,7% Total ) I juni förvärvade Kamera Ledstiernans 32 %-iga innehav i Hotvision för 6,5% av aktierna i Kamera. 2) Ledstiernan har ställt ut köpoptioner avseende 5% av sitt innehav till Founding Partners enligt tidigare bolagsstämmobeslut. 8

9 RESULTATRÄKNING (TSEK) Proforma Proforma Kv 2 Kv 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Resultat portföljinnehav Exitvinster Nedskrivningar Summa resultat portföljinnehav Övriga kostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster ) Resultat före skatt Skatt Årets resultat ) Varav 30,4 MSEK avser förlust vid försäljning av dotterföretag. Resultat per aktie före utspädning -1,45 kr -0,10 kr -1,49 kr -0,13 kr -1,75 kr Resultat per aktie efter utspädning -1,45 kr -0,10 kr -1,49 kr -0,13 kr -1,75 kr Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning

10 BALANSRÄKNING (TSEK) Proforma Juni Juni Dec TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital Materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Andelar i intressebolag 1) Övriga aktier och andelar 1) Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar - företagscertifikat Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ) Avser andelar och fordringar Förändring av eget kapital Proforma Jan-juni Jan-juni Jan-dec Belopp vid årets ingång Utdelning av tidigare verksamhet Apportemission Fusionsvinst Nyemission Likvid optionsrätter Ägartillskott Omräkningsdifferens Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

11 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Proforma Jan-juni Jan-juni Jan-dec Den löpande verksamheten Kassaflöde från rörelsen Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ägartillskott Nyemission och emission av optionsrätter Upplåning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Eget kapital, Mkr Eget kapital/aktie, kr 5,65 8,56 1) 7,14 Soliditet, % Totalt investerat kapital, Mkr Investerat kapital/aktie, kr 4,97 2,77 1) 4,14 Kassa/aktie, kr 2,96 5,98 1)2) 4,23 Börsvärde, Mkr Börskurs vid periodens slut, kr 6,35 35,00 7,60 1) Antal aktier efter emissionen ) Till kassan har förts tecknat men ej inbetalt kapital minskat med kostnader för nyemissionen. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de principer som användes i årsredovisningen för år Jämförelsetalen för perioden januari juni år 2000 och balansräkningen per juni 2000 är proforma och avser den verksamhet som kom att tillföras Ledstiernan vid apportemissionen i april Resultatet per aktie före och efter utspädningen har beräknats med ledning av i resultaträkningen redovisat resultat. Utestående teckningsoptioner ger ej någon utspädningseffekt för någon av perioderna. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner skulle aktier tillkomma. 11

BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BILAGA TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 1 B I L A GA LEDSTIERNAN I KORTHET Ledstiernan bygger Europas ledande seed- och venture capital-bolag med fokus på Mobil Kommunikation. Strategin har utvecklats efter

Läs mer

- Den 31 december uppgick de sammanlagda investeringarna till 452 MSEK i 37 bolag.

- Den 31 december uppgick de sammanlagda investeringarna till 452 MSEK i 37 bolag. Bokslutskommuniké 2000 - Den 31 december uppgick de sammanlagda investeringarna till 452 MSEK i 37 bolag. - Starkt fokus på mobil kommunikation och ökande andel investerat kapital inom sektorn - vid årets

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Resultat efter finansnetto för första kvartalet blev minus 15,1 MSEK (- 4,5), varav nedskrivningar stod för 13,2 MSEK. Eget kapital uppgick till 568 MSEK (576) eller 4,15/aktie. Soliditeten uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2000

Delårsrapport januari juni 2000 Delårsrapport januari juni 2000 Delårsrapport januari juni 2000 (Delårsrapporten omfattar den entreprenörsinriktade riskkapitalverksamhet som bedrivs av Ledstiernan AB. Den rörelse som tidigare bedrevs

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari juni sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Koncernen förvärvade under

Läs mer

Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ)

Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ) Delårsrapport Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 30 september Omsättningen för perioden uppgick till 72 200 Kkr (57 300 Kkr). En ökning med 26 % jämfört med samma period. Bruttomarginal steg till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer