Godtrosförvärv av lösöre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godtrosförvärv av lösöre"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Thorsten Lundmark Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektiv Fredrik Henriksson

2

3 FÖRORD E-handel är något som ligger i tiden och som de flesta av oss stöter på i vardagen. Godtrosförvärv är ett intressant område där man måste avgöra vem som ska förfördelas av två personer som ofta inte har någon skuld i det uppkomna problemet. En förhoppningsvis intresseväckande uppsats får man genom att analysera dessa två intressanta områden där de går ihop. Jag vill tacka de vänner som jag diskuterat ämnet med och som med sin respons har hjälpt mig att utveckla arbetet. Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare Thorsten Lundmark som med sina uppslag och sin konstruktiva kritik har varit ett stöd i mitt skrivande av detta examensarbete.

4

5 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD KÄLLKRITIK DISPOSITION LAGEN OCH FÖRARBETENA BAKGRUND ÖVERSIKT ÖVER GODTROSFÖRVÄRVSLAGEN BESITTNING GOD TRO Egendomens beskaffenhet Förhållandena vid egendomens utbjudande Övriga omständigheter Bedömningen av de samlade omständigheterna GODTROSFÖRVÄRV I PRAXIS INLEDNING PRAXIS FÖRE SKÄRPNINGEN AV KRAVET PÅ GOD TRO PRAXIS EFTER SKÄRPNINGEN AV KRAVET PÅ GOD TRO PRAXIS TILLÄMPLIGHET PÅ ANNAN EGENDOM E-HANDELNS KARAKTÄR DEFINITION AV E-HANDELN OCH INTERNET HISTORIA KLASSIFICERING AV E-HANDEL Inledning B2C, Företag till konsument C2C, Konsument till konsument C2B, Konsument till företag B2B, Företag till företag NIVÅN AV ELEKTRONISK TRANSAKTION E-HANDELNS SÄRSKILDA EGENSKAPER Inledning Rummet Tiden Anonymiteten Rykte och omdöme Prisinformation Betalningen Leverans ANALYS HUR VANLIG ÄR GODTROSPROBLEMATIK I E-HANDELN? Godtrosförvärv i B2B, företag till företag Godtrosförvärv i B2C, företag till konsument Godtrosförvärv i C2C, konsument till konsument Godtrosförvärv i C2B, konsument till företag GODTROSFÖRVÄRV OCH NIVÅ AV E-TRANSAKTION GOD TRO PÅ INTERNET Egendomens beskaffenhet Försäljningsstället

6 Innehållsförteckning De andra omständigheterna BESITTNING YRKESMÄSSIGHET SLUTSATS FORTSATT FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING

7 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv 1 Inledning Inledningen påbörjas med en bakgrund som presenterar ämnet. Därefter redovisas uppsatsens utgångspunkter i form av syfte och avgränsningar samt metod och källkritik. För det fortsatta arbetet redovisas dispositionen av arbetet. 1.1 Bakgrund Den elektroniska handeln är omfattande. Enligt en nyligen publicerad rapport av Post- och telestyrelsen har 84 % av svenskarna tillgång till Internet i hemmet. 1 Ungefär hälften av alla de som har tillgång till Internet e-handlar. 2 Till alla dessa privatpersoner tillkommer alla de företag som använder e-handeln i sin verksamhet eller för att köpa produkter och råvaror. Att det finns så många användare av e-handel beror på att det finns många fördelar med e- handel jämfört med traditionell handel. Med den nya tekniken kommer dock nya problem eller gamla problem som uppstår i ny tappning. Ett problem som kan uppkomma handlar om vem som äger rätt till viss egendom. Antag att en försäljare säljer egendom som denna egentligen inte får sälja till en köpare som inte är medveten om detta. Det kan till exempel ske genom att en säljare har hyrt egendom eller köpt denna på kredit med återtagandeförbehåll för kreditgivaren. När denna försäljning uppdagas uppkommer frågan om den som har köpt egendomen har fått äganderätt till denna. Svaret på den frågan beror på om köparen kan anses ha gjort ett godtrosförvärv. Godtrosförvärv regleras i lagen om godtrosförvärv av lösöre (1986:796, GFL). Lagen trädde i kraft 1987 och var till största del kodifierad praxis som innebar att en person som förvärvat egendom i god tro fick äganderätt till denna. Sedan dess har kravet på god tro skärpts i lagstiftning Från och med 2003 är det inte heller möjligt att göra ett normalt godtrosförvärv av stöldgods. 1 Post- och telestyrelsen, Individundersökning 2007, Svenskarnas användning av telefoni och Internet, s 52 2 Post- och telestyrelsen, E-handel - fem förutsättningar, s 11 3

8 Inledning Som vi ser kom lagen till långt innan e-handelns genombrott. Även om affärstransaktionerna genom e-handel har en annan karaktär än traditionell försäljning är denna lag tillämplig på frågor om godtrosförvärv. För att på ett bra sätt lösa en tvist om äganderätt när något har blivit sålt via e-handel måste vi därför tolka rätten i ljuset av den nya tekniken. 1.2 Syfte Uppsatsen syftar till att undersöka förutsättningarna för godtrosförvärv med särskilt fokus på vilka problem som uppstår vid tillämpandet på den elektroniska handeln. Därför ska lagen om godtrosförvärv av lösöre analyseras när denna appliceras på de särskilda situationer som elektronisk handel medför. För tolkning av lagen måste otydliga begrepp redas ut. Det mest svårtolkade begreppet i denna lag och därmed huvudfokus för uppsatsen är god tro. Detta begrepp ska därför särskilt definieras och analyseras i den e-handelskontext som löper genom uppsatsen. Uppsatsen ska för att uppfylla syftet svara på följande frågor: Vilka är förutsättningarna för ett giltigt godtrosförvärv? Hur bedöms god tro? Hur ser den elektroniska handeln ut? Hur ser godtrosproblematiken ut i e-handeln? Hur bör godtrosförvärvslagen tillämpas i e-handeln? 1.3 Avgränsningar Uppsatsen är begränsad till förvärv som omfattas av lagen om godtrosförvärv av lösöre. Detta innebär att fast egendom och lös egendom som inte är lösöre faller bort tillsammans med de lösören, såsom skepp, som behandlas i speciallagstiftning. Med elektronisk handel har det blivit allt lättare att genomföra köp över nationsgränserna. Denna uppsats visar dock endast hur svensk rätt är utformad och tar inte upp hur denna förhåller sig till utländsk rätt. 4

9 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv 1.4 Metod och material I uppsatsen använder jag mig främst av en traditionell rättsdogmatisk metod. Detta innebär att jag fastställer det rådande rättsläget genom studiet av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Syftet är särskilt att analysera ett visst begrepp som förekommer i lagtexten vilket medför att utgångspunkten givetvis är lagtexten. För tolkning av detta begrepp används dock främst praxis och förarbeten. Dessa båda rättskällor kommer därför att uppta en större del av uppsatsen. För att definiera e-handelns särskilda förutsättningar och särdrag används även material utanför rättsvetenskapen. I denna del består materialet av artiklar och annan litteratur som är inriktad på e-handel och särskilt Internet. 1.5 Källkritik Hovrättspraxis bör tolkas med försiktighet även om det är motiverat att söka viss ledning från denna där det saknas utförlig praxis från Högsta domstolen. Högsta domstolens avgöranden före skärpningen av godtrosförvärvslagen är fortfarande relevant. De fall där ond tro konstaterats står sig givetvis även efter skärpningen av lagen. Däremot måste särskilt försiktighet iakttagas i de fall där Högsta domstolen godkänt godtrosförvärv. Litteraturen för e-handel är beskrivande av vad e-handel innebär och vilka egenskapar den har. Beskrivningen av e-handeln sker på en relativt grundläggande nivå. Genom min erfarenhet och intresse för detta område kan jag själv se hur åtminstone huvuddragen stämmer överens med min erfarenhetsmässiga kunskap om hur e-handeln ser ut. 1.6 Disposition För att läsaren ska förstå uppsatsens grund redovisas utgångspunkterna för det fortsatta ämnet i det första kapitlet. Därefter utvecklas uppsatsen juridiska referensram, vilken består av två delar, lagen och rättspraxis. Först redovisas den främsta av rättskällorna, själva lagen om godtrosförvärv. I detta sammanhang faller det sig naturligt att behandla de avvägningar och kommentarer som har gjorts i samband med lagstiftningen. Med denna plattform att stå på går uppsatsen i nästa kapitel igenom relevant praxis för området. 5

10 Inledning Sedan den juridiska referensramen utvecklats går arbetet vidare med att beskriva det konkreta fenomen som vi ska undersöka, e-handeln. Här beskrivs både vad e-handel är såväl som dess särskilda egenskaper. Uppsatsen avslutas med analys och slutsatser. 6

11 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv 2 Lagen och förarbetena Detta kapitel behandlar godtrosförvärvslagens innehåll, utformning och tillkomst. För att närmare undersöka innebörden i begrepp som förekommer i lagen används främst förarbetena för att belysa begreppen. Särskilt studeras begreppen besittning och god tro i godtrosförvärvslagens mening. 2.1 Bakgrund Om egendom överlåts utan att överlåtaren har rätt att förfoga över egendomen uppkommer frågan om en godtroende förvärvare eller den ursprunglige ägaren har större rätt till egendomen. Exstinktionsprincipen ger den förre rätten till egendomen medan vindikationsprincipen ger den senare rätt till egendomen. Med utgångspunkt i vissa regler i Handelsbalken samt två avgöranden av Högsta domstolen från mitten av 1850-talet har exstinktionsprincipen gällt i Sverige. 3 Enligt denna praxis var det den tidigare ägaren som hade bevisbördan för att förvärvaren inte var i god tro. Det räckte dock att han visade på sådana omständigheter vid köpet som medförde att förvärvaren borde ha blivit misstänksam och fått en ytterligare efterforskningsplikt. 4 Först under slutet av 1900-talet kom det en lag som behandlade detta område, lagen om godtrosförvärv av lösöre (SFS 1986:796, förkortas hädanefter GFL). Till största del var detta en kodifiering av tidigare praxis. Den nya lagen fastslog att godtrosförvärv kunde göras oavsett hur egendomen frånhänts ägaren. För att vara i god tro krävdes att förvärvaren inte borde ha insett att säljaren inte hade rätt att förfoga över egendomen. Utredningen ville ålägga förvärvaren bevisbördan för att han varit i god tro. Regeringen valde dock att endast ge förvärvaren bevisbördan för att visa på omständigheterna omkring köpet. 5 Kravet på god tro skärptes till dagens nivå genom en lagändring som trädde ikraft den 1 januari Regeringen aviserade i propositionen 6 till denna lag att de var av åsikten att 3 Norin, A, Godtrosförvärv av stöldgods, s 58 4 Prop 1985/86:123 s 9 5 A prop s 9 6 Prop 1997/98:168 7

12 Lagen och förarbetena godtrosförvärv av stöldgods i framtiden borde omöjliggöras. Under 2003 kom denna ändring vilket innebär att vi idag har exstinktionsprincipen och vindikationsprincipen gällande sida vid sida. 7 Vindikationsprincipen är huvudprincip för stöldgods och exstinktionsprincipen för egendom där ägaren på annat sätt inte ägt rätt att överlåta egendomen. 2.2 Översikt över godtrosförvärvslagen GFL gäller, som dess namn antyder, i princip endast lösöre. Ett undantag från denna regel finner vi dock i 8 där det stadgas att även panträtt omfattas av lagen. Inte heller allt lösöre omfattas av bestämmelserna. I 1 GFL är principen om lex specialis derogat legi generali lagfäst. Exempel på lagar som specialbehandlar godtrosförvärv är sjölagen och kommissionslagen. 2 GFL ger en förvärvare som är i god tro äganderätt till lösören som överlåtits av en person som egentligen inte var behörig att överlåta egendomen. Överlåtaren ska ha haft saken i sin besittning och tradition måste ha skett. Till överlåtelse räknas köp, byte och gåva vilket innebär att t.ex. arvtagare inte kan göra ett godtrosförvärv. 8 Frågan om vad god tro innebär och i viss mån besittningsfrågan är komplicerad och behandlas därför närmare i avsnitten nedan. Enligt förarbetena är GFL också tillämplig vid tvesalu där den som senare förvärvat egendomen får den i sin besittning. 9 När en förvärvare genom ett godtrosförvärv fått äganderätten till viss egendom får denne full äganderätten till denna. Detta innebär att när en person har gjort ett godtrosförvärv behöver man inte för senare ägare avgöra om de varit i god tro. Detta gäller dock inte den person som ursprungligen har brustit i behörighet att sälja egendomen och som i ett senare led köper tillbaka denna. 10 Av 3 framgår att även om köparen är i god tro kan han inte förvärva äganderätten till egendom som har blivit olovligen tagen eller avtvingad från den rätte ägaren med våld eller genom råntvång. Det innebär att egendom som har frånhänts ägaren genom brott som egenmäktigt förfarande, tillgripande av fortskaffningsmedel, stöld och rån inte kan bli föremål 7 Se prop 2002/03:17 8 Prop 1985/86:123 s 19 9 A prop s Millqvist, Sakrättens grunder, s 53 8

13 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv för godtrosförvärv. 11 olovligen sålts vidare men inte för stöldgods. Godtrosförvärv är alltså möjlig för exempelvis leasade bilar som Av 4 framgår dock att en förvärvare genom hävd kan få äganderätten till ett lösöre oavsett hur egendomen frångåtts den rätte ägaren. Innebörden av hävd är att om godtroende förvärvare innehaft egendomen i 10 år får den nuvarande innehavaren äganderätt till egendomen. Det spelar ingen roll om det är samma person som innehaft egendomen under dessa 10 år eller om det är flera personer förutsatt att alla uppfyller kravet på god tro. Genom hävd kan en förvärvare alltså fortfarande få äganderätt till stöldgods. Om en ursprunglig ägare har förlorat äganderätten till egendom på grund av annans godtrosförvärv kan denne återfå egendomen genom att erlägga lösen. Lösen ska enligt vederlagsprincipen uppgå till det förvärvaren har betalt plus eventuella kostnader för förbättringar. För en ursprunglig ägare som vill återfå egendom som frånhänts honom enligt 3 eller betala lösen finns en tidsfrist om 6 månader efter att denne måste antas ha fått kännedom om innehavarens förvärv. Efter denna tidpunkt förfaller den ursprunglige ägarens rätt att återfå egendomen. 2.3 Besittning Besittning är det faktiska innehavet av ett föremål. Besittningen är alltså en omständighet som är oberoende av vem som har rätt till föremålet. Således behöver det inte vara ägaren som har besittning över ett föremål. Besittningsbegreppet har i GFL samma betydelse som det har generellt inom civilrätten. 12 För att ett godtrosförvärv ska vara giltigt måste förvärvaren ha tagit egendomen i besittning. Det finns alltså ett krav på tradition. Enligt förarbetena räcker det inte med publicering i enlighet med lösöreköpslagen utan det krävs faktisk tradition. Däremot kan förvärvaren ta egendomen i besittning genom ett ombud, s.k. medelbar besittning. Om egendomen fraktas till förvärvaren är kravet på besittning i normalfallet inte uppfyllt förrän egendomen är 11 Prop 2002/03:17 s Se dock om gemensam besittning och sambesittning: Håstad, Sakrätt, avseende lös egendom s 50 9

14 Lagen och förarbetena förvärvaren tillhanda. Undantag från detta är om förvärvaren har fått konossement eller liknande handlingar. 13 Vad gäller säljarens besittning så behöver inte heller denne ha faktiskt besittning. Om egendomen finns hos tredje man kan köparen få besittning genom denuntiation till den som innehar egendomen. Enligt förarbetena måste dock även innehavaren i detta fall vara i god tro för att godtrosförvärvet ska vara giltigt. 14 Detta är något som har kritiserats i doktrin God tro God tro är ett begrepp som är vanligt förekommande i svensk civilrätt. Det används för personer som inte har haft full vetskap om alla fakta omkring en viss handling de företagit. Det kan vara moraliskt och lagligt försvarbart att handla på ett sätt som objektivt sett är felaktigt om man inte känt till alla omständigheter. Beroende på rättsregeln är det dock skillnad på hur bedömningen ser ut för när man kan skydda sig med stöd av sin okunskap om de sanna omständigheterna. Det vanligast använda kravet för god tro är vad man insett eller borde ha insett om förhållandet. 16 Om man inte borde ha insett vissa omständigheter är man alltså i god tro. En något strängare version av god tro finns dock i t ex skuldebrevslagen där det är frågan om vad man visste eller misstänkte. 17 Följande text är hämtad från 2 2 st GFL och är legaldefinitionen på god tro i detta sammanhang: En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. 13 Prop 1985/86:123 s A prop s Håstad, Sakrätt, avseende lös egendom, s Se t ex köplagen 41 och kommissionslagen Se skuldbrevslagen 29 10

15 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv Kravet på god tro i GFL är som synes att köparen inte borde ha misstänkt det sanna förhållandet. Tidigare var kravet, precis som för godtrosbedömningen i kommissionslagen, vad man borde ha insett men detta ändrades den 1 januari Bedömningen för vad förvärvaren borde ha misstänkt sker med utgångspunkt i omständigheterna omkring köpet. Det är alltså centralt för godtrosbedömningen att se vilken betydelse omständigheterna har i det enskilda fallet. Av det ovan citerade avsnittet framgår att legaldefinitionen delar upp omständigheterna omkring köpet i tre delar, egendomens beskaffenhet, förhållandena vid egendomens utbjudande samt övriga omständigheter. För att se vad konkreta omständigheter har för värde i godtrosbedömningen måste vi dock gå vidare till förarbetena. I anslutning till god tro finns även begreppet ond tro. Det senare begreppet kan givetvis förstås som att en person verkligen visste och inte bara det som denne borde ha misstänkt. Ond tro används dock ofta som motsats till god tro, d v s när en person inte är i god tro är denne i ond tro. 18 Ond tro används i denna uppsats på det senare sättet Egendomens beskaffenhet Med egendomens beskaffenhet menas vilken sorts egendom det är frågan om. Naturen av och egenskaper hos egendomen kan ha betydelse för godtrosbedömningen på olika sätt. I proposition 1985/86:123 ger man exempel på tre kategorier av egendom som är särskilt känslig. - Stöldbegärlig egendom 19 - Särskilt värdefull egendom 20 - Egendom som ofta säljs på kredit med återtagandeförbehåll 21 Stöldbegärlig egendom nämns i förarbetena endast i förbifarten som en kategori men som jag utvecklar i avsnitt finns det goda skäl att ta med denna som en egen kategori. Kategorin stöldbegärlig egendom har dock genom den senaste lagändringen minskat i betydelse för 18 SOU 1995:52, s Prop 1985/86:123 s A prop s A prop s 21 11

16 Lagen och förarbetena lagstiftningen om godtrosförvärv. Då man inte längre kan göra godtrosförvärv av stöldgods tar köparen själv risken att förlora förvärvad egendom som är stöldgods. Undantaget är som tidigare nämnts förvärv genom hävd där det också är relevant om förvärvaren varit i god tro. Vid köp av särskilt värdefull egendom ska man iaktta särskild försiktighet för att försäkra sig om att man köper egendomen av en person som har rätt att sälja denna. Exempel på sådan särskilt värdefull egendom är pälsverk, konstverk, smycken och antikviteter. Skälet till att man ska vara vaksam vid köp av sådan egendom är den större risk för obehörig befattning med egendomen som föreligger i dessa fall. 22 Egendom som säljs med återtagandeförbehåll får inte vidaresäljas av ägaren och därför ska man vara extra försiktig vid köp av en sådan vara. Då stöldbegärlig egendom med den senaste lagändringen minskat i betydelse får man anta att egendom med återtagandeförbehåll blivit den vanligaste kategorin av godtrosförvärv. Exempel på egendom som ofta handlas med återtagandeförbehåll är enligt propositionen tv- och videoapparater samt motorfordon. Motorfordon upptas dessutom som ett lösöre för vilket förvärvaren har en långtgående plikt att undersöka. Detta ska ske både genom kontroll av äganderätt genom bilregistret och kontroll av att det inte finns något återtagandeförbehåll Förhållandena vid egendomens utbjudande Under denna rubrik faller omständigheter vid själva köpet såsom var det skedde och vem man köpte av. När affären görs vid etablerade försäljningsställen såsom i reguljärhandeln eller på offentliga auktioner som anordnas av auktionsföretag är förvärvaren normalt inte skyldig att göra vidare efterforskningar. Om förvärvet däremot sker på gatan ställs krav på att förvärvaren gör vidare efterforskningar. Vad gäller överlåtarens person krävs extra kontroller om denne är okänd för förvärvaren. Överlåtarens ålder kan också ha betydelse t.ex. om denne är särskilt ung. Ett annat riskfall är om överlåtaren utger sig för att vara fullmäktige eller ställföreträdare för annan. Här ställs det krav på att förvärvaren kontrollerar de handlingar som ligger till grund för behörigheten. 24 Med tanke på det som sagts ovan om etablerade försäljningsställen torde dock inte 22 Prop 1985/86:123 s A prop s A prop s 21 12

17 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv ställningsfullmakter som återfinns i den reguljära handeln behöva bekräftas om det inte finns särskild anledning till detta. Ett ovanligt lågt pris är en annan omständighet vid utbjudande som gör att förvärvaren bör vara extra försiktig då detta kan tyda på att överlåtaren inte har rätt att överlåta egendomen. Vilken tid köpet sker kan givetvis också ha betydelse Övriga omständigheter För att försäkra sig mot oväntade omständigheter har man valt att ha även ta med övriga omständigheter vid köpet. Alla omständigheter som inte passar in bland de föregående omständigheterna och som har betydelse för godtrosförvärvet hamnar i denna kategori. Det finns i förarbetena inga exempel och kategorin lämnas därmed till praxis att fylla med innehåll Bedömningen av de samlade omständigheterna Själva bedömningen av god tro ska enligt proposition 1985/86:123 ske i två led. 26 För det första har förvärvaren att visa på omständigheter som förelåg vid köpet. Det vilar alltså en bevisbörda på den godtroende förvärvaren att göra sannolikt att omständigheterna varit sådana att han varit i god tro. I det andra ledet ska det göras en sammantagen bedömning av omständigheterna för att fastställa om förvärvaren var i god tro. 27 För den samlade bedömningen väger domstolen samman alla omständigheter som förekommit i fallet. Om inte alla omständigheter är klarlagda kan domstolen i vissa fall bortse från den samlade bedömningen. Det är fallet när det förekommer omständigheter som i sig är så pass starka att det egentligen inte behövs mer för att konstatera att förvärvaren inte borde ha misstänkt eller tvärtom att han borde ha misstänkt att något var fel. Ett sådant fall är t.ex. att köpet skett på ett etablerat försäljningsställe Prop 1985/85:123 s Detta bekräftas även senare, se prop 1997/98:168 s Prop 1985/86:123 s Prop 1997/98:168 s 20 13

18 Lagen och förarbetena För god tro krävs som sagts att förvärvaren inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att överlåta egendomen. Bedömning är objektiv och alltså oberoende av vad förvärvaren verkligen har misstänkt. Det är vad han borde ha misstänkt som har betydelse för bedömningen. Lagändringen innebär också att även om det inte är möjligt att göra vidare kontroller kan ett godtrosförvärv inte göras om omständigheter gör att förvärvaren bör misstänka något. Samtidigt gör inte en misstänkt omständighet att godtrosförvärv är omöjligt. Om förvärvaren får en rimlig förklaring som gör att misstanken inte kvarstår är godtrosförvärv möjligt. Omständigheter som förvärvaren inte kunde upptäcka eller saknat anledning att efterforska kan inte heller ligga denne till last. 29 Enligt proposition 1985/86:123 ska det tas hänsyn till förvärvaren och dennes ställning, t ex ska det ofta ställas högre krav på en yrkesutövare än en privatperson. 30 I propositionen till den skärpta lagstiftning nämns detta inte i den nya motiveringen vilket leder till att man får förmoda att regeringens inställning i den frågan är oförändrad. Det bör också poängteras att förvärvaren ska vara i god tro från och med att överlåtelseavtalet uppkommer fram till dess att förvärvaren har fått besittning av egendomen. 31 Om ond tro uppstår efter denna tidpunkt är det inget hinder för ett godtrosförvärv men däremot för äganderättsanspråk enligt hävdreglerna. 29 Prop 1997/98:168 s Prop 1985/86:123 s A prop s 8 14

19 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv 3 Godtrosförvärv i praxis Detta kapitel visar hur domstolarna har behandlat godtrosförvärvslagen i praxis. Rättsfallen behandlas i kronologisk ordning. Huvudsakligen behandlas givetvis Högsta domstolens avgöranden men även belysande avgöranden av hovrätternas refereras. Slutligen behandlas frågan i vilken omfattning man kan få ledning av rättspraxis för fall med andra omständigheter. 3.1 Inledning HD har i sin praxis för godtrosförvärv av lösöre nästan uteslutande behandlat överlåtelser av motorfordon, främst bilar. Detta är föga förvånade med tanke på att denna egendom är värdefull och vanligt förekommande vilket medför att många är villiga att gå till domstol för att få rätt till egendomen. Dessutom är det mycket vanligt att nya bilar är behäftade med återtagandeförbehåll vilket gör att det lätt kan uppkomma en godtrossituation. 3.2 Praxis före skärpningen av kravet på god tro För tiden innan godtrosförvärvslagen tillkom finns det många avgöranden av HD som har påverkat lagstiftningen om godtrosförvärv. Med GFL har dessa rättsfall till stor del blivit obsoleta men det finns fortfarande fall av betydelse för rättstillämpning såsom NJA 1975 s 708. I NJA 1975 s 708 såldes en bil från Passgård AB till A med äganderättsförbehåll. A sålde den obehörigen vidare till G. vilken i sin tur sålde bilen till J. J sålde den slutligen till Bilcenter. Dessa affärer skedde inom ett par veckor. Frågan var om Bilcenter hade köpt bilen i god tro. Bilcenter hävdade att eftersom de köpt bilen från en etablerad bilhandlare var de ej skyldiga att göra en undersökning för att anses vara i god tro. J:s största inkomst var bilhandeln och han hade sitt kontor i en tvårumslägenhet. Bilarna hade han uppställda på en allmän parkeringsplats. J. hade inte en registrerad firma och stod inte upptagen som bilhandlare i telefonkatalogen. Med erinran om SOU 1965:14 sade HD att för avgörandet om det är fråga 15

20 Godtrosförvärv i praxis om en etablerad verksamhet ska hänsyn tas till om det genom affärs- och utställningslokalernas utseende, rörelsens synbara omfattning, skyltning, annonsering eller andra liknande förhållanden för allmänheten framträder som ett fast etablerat och vederhäftigt företag i branschen. HD ansåg inte att omständigheter gjorde att J. kunde uppfattats ha en fast och etablerad verksamhet. Bilcenter hade därför en undersökningsplikt. Eftersom Bilcenter endast kontaktat A för att undersöka om bilen sålts behörigen ansåg HD att de inte fullgjort sin undersökningsplikt. Det intressanta i detta rättsfall är att HD visar på omständigheter för att bedöma om en överlåtare är en del av den reguljära handeln. I dessa fall har som bekant förvärvaren en stark omständighet som talar för godtrosförvärv. För andra omständigheter omkring godtrosbedömningen är det intressantare att se på de fall som kommit efter lagens tillkomst. Även om kraven för godtrosförvärv har skärpts efter lagändringen 1998 är det intressant att se på fallen som kommit innan denna. Prejudikatet står sig i vart fall för de fall där HD kommit fram till att ond tro förelegat eftersom lagens krav på god tro skärpts. I NJA 1993 s 429 var det fråga om en begagnad bil som var leasad till en privatperson. Bilen såldes efter flera led av Gert P till Håkan W där båda agerade i egenskap av privatpersoner. Köparen kände inte till säljaren sedan tidigare och kontrollerade inte heller säljarens identitet annat än att en kamrat till köparen kände till säljaren. Håkan W fick se ett registreringsbevis och ett kvitto som båda uppgav att Gert P var ägare till bilen. HD påpekade dock att motorfordon erfarenhetsmässigt ofta säljs obehörigen och därför ska säljarens förfoganderätt undersökas närmare. HD bedömde att Håkan W var i ond tro då han borde ha gjort en vidare undersökning t.ex. genom att kontrollera med bilregistret. Detta var ett typiskt fall där HD visade på att det ligger en ganska omfattande plikt på förvärvaren att undersöka överlåtarens rätt till förfogande av bilar även för privatpersoner. I NJA 1995 s 337 hade en lastmaskin blivit stulen från SJ. Denna såldes senare av ett bolag som företräddes av bolagsmannen Lars A till Skanska Trading där betalningen till stor del bestod i en annan maskin. Skanska Tradings åtgärder var att kontrollera den förra fakturan, besiktiga maskinen och att göra ett par försök att få kontakt med den tidigare ägaren. HD 16

21 Godtrosförvärv av lösöre En analys ur ett e-handelsperspektiv markerade att även sådan egendom som det var fråga om här är stöldbegärlig och värdefull. Vidare påpekade HD att Lars A tidigare var okänd för Skanska Trading samt att det ligger större ansvar på den som är yrkesverksam inom den aktuella branschen. Dessa omständigheter gör att Skanska Trading borde ha gjort en grundligare undersökning av Lars A:s rätt att förfoga över egendomen. Skanska Trading ansågs därför inte ha gjort ett godtrosförvärv. I detta rättsfall visar HD att det kan krävas ingående kontroller för känslig egendom även om man köper från ett företag i branschen. Särskilt visar det också att det ligger förvärvaren till last om överlåtaren är okänd för denne. HD betonande dock att förvärvaren var yrkesverksam och utgången hade kanske blivit en annan om det varit en privatperson som köpt lastmaskinen. I NJA 1998 s 29 sålde Motorcentrum en bil till Handelsbanken Finans som sålde den vidare med äganderättsförbehåll till Alexbolaget. Alexbolaget i sin tur sålde den till Markaryds Grafiska. Frågan var om Markaryds Grafiska hade gjort ett giltigt godtrosförvärv. Vid en (ogiltig) pantsättning två månader innan hade Markaryds Grafiska kontaktat de ägare som stod i bilregistret, Motorcentrum och Alexbolaget. För Motorcentrums räkning hade en platschef sagt att bilen var betald. Invändningarna mot god tro var att Markaryds Grafiska inte begärt att se kvitto på betalningen och att de borde ha kontaktat den försäljare på Motorcentrum som hade ansvaret för denna bil. HD sade dock att kontroll av kvittot var meningslöst då Markaryds Grafiska direkt kontaktat den enligt bilregistret föregående ägaren som sa att allt var i sin ordning. Likaså räckte det med att kontakta platschefen och inte den specifika försäljaren på Motorcentrum. Då ingen förändring skett på de två månader som gick mellan kontrollen och förvärvet ansåg HD att Markaryds Grafiska hade gjort ett godtrosförvärv. Detta rättsfall är det enda från HD om godtrosbedömningen efter att GFL trätt ikraft där ett giltigt godtrosförvärv ansetts föreligga. HD hade svårt att se vilken ytterligare åtgärd förvärvaren kunde ha vidtagit för att få reda på återtagandeförbehållet. Även om rättsfallet inte direkt är applicerbart på situationen efter skärpningen av lagen så hade förmodligen HD ansett att det förelegat ett godtrosförvärv enligt den nya lagen. Något som dock även efter skärpningen är intressant med rättsfallet är det faktum att kontrollåtgärderna inte behöver vara 17

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2005 T 3807-03 KLAGANDE Björn Lundmark Aktiebolag, 556347-2157 Verkstadsgatan 6 341 47 Karlskrona Ombud: advokaten BA MOTPART GE

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

Att godtrosförvärva lösöre

Att godtrosförvärva lösöre LIU-IEI-FIL-G 12-00854 SE Att godtrosförvärva lösöre En analys av förvärvarens undersökningsplikt Acquisition in Good Faith An analysis of the acquirer s duty to examine the transferor s jurisdiction Kandidatuppsats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 22 december 2009 T 3390-07. MOTPART Harley-Davidson Sweden AB, 556095-7689 Åkerivägen 6 187 75 Täby

HÖGSTA DOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 22 december 2009 T 3390-07. MOTPART Harley-Davidson Sweden AB, 556095-7689 Åkerivägen 6 187 75 Täby Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2009 T 3390-07 KLAGANDE JS Ombud: Advokat SW MOTPART Harley-Davidson Sweden AB, 556095-7689 Åkerivägen 6 187 75 Täby Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2012 T 1467-11 KLAGANDE 1. Dalarnas Försäkringsbolag, 583201-4905 Box 3 791 21 Falun 2. Svenska Sjö Aktiebolag, 556221-0343

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2007 T 1839-04 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag, 556053-0841 106 35 Stockholm Ombud: Advokat MJ MOTPART HS Ombud: Jur

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

Godtrosförvärvslagens krav på besittning

Godtrosförvärvslagens krav på besittning Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt sakrätt 30 högskolepoäng Godtrosförvärvslagens krav på besittning Författare: Lina Jonsson Handledare: Mikael Möller Innehållsförteckning

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt Simon Lilja & Peter Larsson GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt GOOD FAITH PURCHASE OF RECREATIONAL BOATS A comparative study regarding the buyer s

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren.

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Det finns tyvärr en del som lockar till bra köp. Här gäller det att vara försiktig och följa våra råd! SÄLJES Finfin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen Examensarbete i Civilrätt (Sakrätt), 30 hp Examinator: Ronney

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2012 T 3108-10 KLAGANDE LN Ombud: Advokat CS MOTPART LS Ombud: Advokat RB SAKEN Fordran m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Alektum Inkasso AB med bifirma Alektum Finans, 556331-1678 Homeenter Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: jur. kand. Fredrik Engström Engström & Hellman AB Box

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2004 T 218-02 KLAGANDE PERGO (Europe) AB, 556077-6006, Box 1010, 231 25 TRELLEBORG Ombud: advokaten M. K. MOTPART Välinge Innovation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker November 2011 Rekommendation Rekommendation användning av cookies och om jämförlig användning teknik av cookies och jämförlig teknik Rekommendation

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst

Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst 130 RÄTTSFALL Köp eller installation av värmepanna? Om gränsdragningen mellan köp och tjänst 1. Inledning Avtal som innebär dels leverans av en vara, dels att en tjänst företrädesvis installation av varan

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-12-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-016 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2008 B 5248-06 KLAGANDE 1. BA Ombud och offentlig försvarare: Advokat FB 2. DF Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA 3. LG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 8

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 8 8 Ny ägare till fastighet som inte inkopplats till allmän va-anläggning före 1 juli 1996 har inte, sedan inkoppling utförts, ansetts berättigad att med bibehållen anslutning få tillbaka anläggningsavgiften

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-17 612 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kjell L m firma Infra Sol 194 67 Upplands Väsby DOMÄNNAMNSINNEHAVARE Nicklas S 194 39 Upplands Väsby SAKEN Alternativt

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer