RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden"

Transkript

1 V I N N O V A R A P P O R T V R : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R S I T E T

2 Titel / Title: Returlogistik - Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden/ Reverse Logistics - Development of logistics systems for flow of returned goods Författare / Author: Leif Enarsson, Ida Helin & Susanne Hofmann, Växjö Universitet Serie / Series: VINNOVA Rapport VR 2003:11 ISBN: X ISSN: Utgiven/ Published: November 2003 Utgivare / Publisher: VINNOVA - Verket för Innovatonssystem / Swedish Agency for Innovation Systems VINNOVA Diarienr / Case No: REFERAT (syfte, metod, resultat): Syftet i arbetet är att analysera dagens retursystem och att sammanställa de krav som aktörerna ställer på ett retursystem. Arbetet har främst inneburit en kartläggning av nuvarande förhållanden. Kartläggningen baseras på ett 40-tal intervjuer med e-handels- och postorderföretag som säljer sina produkter via nätet. Den sekundärdata som kan relateras till grundas på undersökningar från USA, vilket är den data som är tillgänglig. Området är relativt nytt och tidigare forskningsresultat från Europa finns endast ytterst begränsat. Att området är relativt nytt har medfört att en huvuduppgift har varit att hämta data om företagens utformning av sina returflöden. Uppgifterna har sammanställts i ett stort antal diegram som visar e-handelns nuvarande struktur och omfattning. I undersökningen har också ingått mer kvalitativa uppgifter om företagens situation och vad som krävs i framtiden. Resultaten visas i diagramform fördelat på branscher vid e-handel. Olika slags returer och anledningar till att kunderna sänder varor i retur visar på flera orsaker, vanligast är ångrar köpet. Tydligare exponering, kortare leveranstider och större säkerhet för kunderna är de främsta åtgärder som företag kan vidtaga. För att reducera returflödet krävs också att företagen på ett bättre sätt än i dag registrerar och hanterar varor som returneras. Även om företagen har en returpolicy så är det ett fåtal som strikt håller denna, detta trots att man anser att det förekommer ett visst missbruk från kundernas sida. En del i arbetet är företagens mer interna hantering av returer. Här finns tydliga brister vad gäller t.ex. kodning, registrering och den fortsatta hanteringen av en returnerad vara. Det finns flera alternativ hur man skall förfara med en returnerad vara, en god hantering kräver kunnig personal och ett etablerat system. Även om detta finns så är det inte alltid det följs, returnerat gods har ofta inte högsta prioritet. Beroende på företagens storlek så skiljer sig också systemen åt. Att outsourca returhanteringsaktiviteter är oftast inte aktuellt, här är en tydlig skillnad med förhållandena i USA. ABSTRACT (aim, method, results): Return logistics involves commerce related to the concept B2C where consumers send ordered products back to the e-commerce company. Companies that works with this type of commerce are mainly e-commerce and mail-order companies. It is a form of commerce (mainly one for ordering products) in which it is anticipated there will be a considerable increase in the future. The commerce and distribution in B2C differs from commerce between companies (B2B), since B2C is a system with many small consignment to a large number of receivers. Effective handling of distribution is therefor of utmost importance for B2C-commerce, since at the same time return flow will also arise. These return flows create costs for the companies, costs that in some way must be controlled and where possible reduced. The situation that the field of return logistics is so new has lead to the main purpose of this work, which has been to collect data about how companies have designed their return-flow systems. The information has been combined into a large number of diagrams showing the present structure and the extent of e-commerce as seen from different aspects. The investigation has also included qualitative enquiries about the situation for the companies, and what demands there will be in the future. The results from the investigations are shown in diagrammatic form spread over various branches of the business. Different kinds of returns, and the reasons why the customers return products, reveal several reasons, the most common being the regret the purchasing one. Based on the reasons given, an important factor for the companies is how to reduce the amount of returns. Clearer exposure (illustrations, instructions etc.), short delivery times and better security for the customers are the most important measures. In order to reduce the amount of returns it is also essential that companies register and handle returned products in much better ways than is done today. One part of this investigation concerns companies internal handling of returns. In this respect we can find very clear shortcomings over, for example, the coding, registration and the subsequent handling of returned goods. There are a several alternatives on how to handle a returned product. Outsourcing of different return activities is in most cases of little or no interest in Sweden, where we can see obvious differences compared to the US. questions about a received product and ask how to send it back I VINNOVAs Verket för Innovationssystem publikationsserier redovisar bl a forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Om VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. Forskning och innovation för hållbar tillväxt. I serien VINNOVA Rapport publiceras externt framtagna rapporter, delrapporter, kunskapssammanställningar, synteser, översikter och strategiskt viktiga arbeten från program och projekt som fått anslag av VINNOVA.

4

5 RETURLOGISTIK -utveckling av logistiksystem för returgodsflöden inom postorder- och e-handel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kläder/Skor Böcker/CD/Multimedia Data Hem/Fritid Hemelektronik Leif Enarsson Ida Helin Susanne Hofmann 1

6 FÖRORD Detta forskningsprojekt är en första mer omfattande studie i Sverige om returgodsflöden vid e-handel. Arbetet är av grundläggande karaktär och visar e-handelns struktur och omfattning med betoning på returer från konsumenter. Syftet har varit att analysera returflödena utifrån ett logistiskt perspektiv. Finansiering har erhållits av VINNOVA och arbetet har genomförts under andra halvan av år 2002 fram till sommaren Insamling och sammanställning av primärdata har utförts av Susanne Hofmann och Ida Helin. Projektledare och ansvarig från Växjö universitets sida har varit Leif Enarsson. Ett stort antal personer från olika företag har medverkat med värdefull information och till dessa riktar vi ett varmt tack. Växjö i september 2003 Leif Enarsson Universitetslektor, PhD. 2

7 SAMMANFATTNING Returlogistik inbegriper varuhandel inom begreppet B2C då konsumenterna sänder beställd vara i retur. Företag som idkar denna typ av handel är främst e-handelsföretag och postorderföretag. Det är en handelsform (främst beställningsform) som förmodas växa i omfattning i framtiden. Handeln och distributionen skiljer sig från handeln mellan företag (B2B) genom att B2C-handeln är ett system med distribution som utgöres av många små sändningar till ett stort antal mottagare. Att effektivt hantera distributionen är ytterst viktig för denna typ av handel samtidigt uppstår returflöden som skapar kostnader för företagen, kostnader som på något sätt måste minimeras. Begreppsmässig får returlogistik ses som unikt för B2C-handeln. I USA behandlas frågor inom området som reverse logistics. Reverse logistics (på svenska) står dock för återvinningslogistik vilket har en helt annan omfattning och inriktning än returlogistik. Reverse logistics omfattar primärt förbrukade produkter som t.ex. skall återvinnas, återanvändas eller på annat sätt ingå i en sekundär användning. Det är även oftast myndigheter som är involverade i reverse logistics system. Returlogistik får anses som ett nytt område vilket gör att det finns problem vid forskning om både systemens karaktär och om hur systemen kan utvecklas. Flera organisationer är i någon mån involverade även om det är svårt att se någon branschmässig huvudintressent. Statistiska uppgifter kan också vara ett problem. I detta arbete har ett omfattande antal intervjuer genomförts med företag inom olika branscher som arbetar med e-handel. Det gäller såväl gamla postorderföretag som ny e-handelsföretag. I ett internationellt perspektiv är erfarenheterna och uppgifterna från området ringa. I huvudsak är det några begränsade undersökningar från USA som visar på förhållanden vid returlogistik. Att området är relativt nytt har medfört att en huvuduppgift i detta arbete har varit att hämta data om företagens utformning av sina returflöden. Uppgifterna har sammanställts i ett stort antal diagram som visar e-handelns nuvarande struktur och omfattning i olika avseenden. I undersökningen har också ingått mer kvalitativa uppgifter om företagens situation och vad som krävs i framtiden. Resultaten visas i diagramform fördelat på branscher som kan utkristalliseras vid e-handel. Olika slags returer och anledningar till att kunderna sänder varor i retur visar på flera orsaker, vanligast är ångrar köpet. En viktig faktor för företagen är, utifrån returorsaker, att reducera antalet returer. Tydligare exponering, korta leveranstider och större säkerhet för kunderna är de främsta åtgärderna. För att reducera returflödet krävs också i många fall att företagen på ett betydligt bättre sätt än i dag registrerar och hanterar varor som returneras. Distansköplagen sätter de ramar inom vilka företagen kan agera. Till bilden hör även hur företagen hanterar avgifter för returer; även om majoriteten har ett avgiftssystem så måste avgiftsuttagen vägas mot goda kundrelationer. Även om företagen har en returpolicy så är det ett fåtal som strikt håller denna, detta trots att men anser att det förekommer ett visst missbruk från kundernas sida. En del i arbetet är företagens mer interna hantering av returer. Här finns tydliga brister vad gäller t.ex. kodning, registrering och den fortsatta hanteringen av en returnerad vara. Det finns flera alternativ hur man skall förfara med en returnerad vara, en god hantering kräver kunnig personal och ett etablerat system. Även om detta finns så är det inte alltid det följs, returnerat gods har ofta inte högsta prioritet. Beroende på företagens storlek så skiljer sig också 3

8 systemen åt. Att outsourca returhanteringsaktiviteter är oftast inte aktuellt, här är en tydlig skillnad med förhållandena i USA. Att förbättra registreringen, öka snabbheten och i högre grad prioritera returhanteringen är åtgärder som bör vidtagas, åtgärder som leder till lägre kostnader för returer. Det är kostnader som företagen inte alltid är medvetna om. Ytterligare en viktig faktor är hur kontakterna med kunderna sker, främst då kunderna har förfrågningar om en erhållen vara och förfarande vid en returnering. I en avslutande del av arbetet analyseras och beskrivs hur man, med utgångspunkt från insamlad data, kan utveckla logistiksystem för returgodsflöden. Oavsett om företagen outsourcar returhanteringen eller ej så måste ett antal externa faktorer beaktas. Det är faktorer som man inte alltid själva kan styra men som påverkar en systemutformning i ett framtidsperspektiv. Interna faktorer, som t.ex. datasystem, kostnadsuppföljning och produktinformation, måste både prioriteras och byggas som en helhet för att företagen dels skall få bättre information om faktiska förhållanden, dels få ett relevant underlag för förbättringar. På grund av att området är förhållandevis outforskat så har arbetet i huvudsak fått en kartläggningskaraktär. Det kommer att krävas ytterligare undersökningar med andra perspektiv och som kan bygga på etablerad data. 4

9 SUMMARY Return logistics involves commerce related to the concept B2C where consumers send ordered products back to the e-commerce company. Companies, which work with this type of commerce, are mainly e-commerce and mail order companies. It is a form of commerce (mainly one for ordering products) in which it is anticipated there will be a considerable increase in the future. The commerce and distribution in B2C differs from commerce between companies (B2B), since B2C is a system with many small consignments to a large number of receivers. Effective handling of distribution is therefore of utmost importance for B2Ccommerce, since at the same time return flow will also arise. These return flows create costs for the companies, costs which in some way must be controlled and where possible reduced. Return logistics must be seen as unique for the B2C-commerce. In USA questions in this area are treated in the logistics reverse field. Reverse logistics (in Sweden) stands for recycling (close and open loops), which comprises something quite different than return logistics. Reverse logistics includes primarily used products, which shall be re-used, re-cycled or in other ways be included in a secondary use. Very often it is the public authorities that are involved in reverse logistics systems in Sweden. Return logistics must be seen as a new field; this implies that there are some problems arising in research, both about the nature of the systems and about how the systems can be developed. Many organisations are in some way involved, even if it is difficult to see as yet any main actor within the world of e-commerce business. Statistical information can also be a problem. In this work an extensive number of interviews has been carried out. These have been done with companies in many different lines of business now working with e-commerce. This comprises both old mail-order firms as well as comparatively new e-commerce companies. It has also to be said that in an international perspective experience in this field is very limited. It is mainly some limited investigations in the USA that have shown us the conditions for return logistics. The situation that the field of return logistics is so new has lead to the main purpose of this work, which has been to collect data about how companies have designed their return-flow systems. The information has been combined into a large number of diagrams showing the present structure and the extent of e-commerce as seen from different aspects. The investigation has also included qualitative enquiries about the situation for the companies, and what demands there will be in the future. The results from the investigations are shown in diagrammatic form spread over various branches of the business, which can be crystallised based on their return flow. Different kinds of returns, and the reasons why the customers return products, reveal several reasons, the most common being the regret the purchasing one. Based on the reasons given, an important factor for the companies is how to reduce the amount of returns. Clearer exposure (illustrations, instructions etc.), short delivery times and better security for the customers are the most important measures. In order to reduce the amount of returns it is also essential that companies register and handle returned products in much better ways than is done today. The laws on distance buying put limitations within which the companies have to act. To the picture it should be noted too how companies handle fees for returned products. Even if the majority of companies have return policies, there are few companies that strictly adhere to them, in spite of their knowing that there exists a certain abuse by their customers. 5

10 One part of this investigation concerns companies internal handling of returns. In this respect we can find very clear shortcomings over, for example, the coding, registration and the subsequent handling of returned goods. There are a several alternatives on how to handle a returned product. Good handling demands experienced personal and an established system. Even if a company has these conditions, they will not always be followed, and the return of goods does not have highest priority. Depending of the size of the companies their return systems will be different. Outsourcing of different return activities is in most cases of little or no interest in Sweden, where we can see obvious differences compared to the US. To improve registration, increase speeds and to give return handling a higher priority are steps, which should be taken, measures that will lead to lower costs for the returns. These are costs which companies not always are aware of. Another important factor is how contacts with customers are handled, especially then customers have questions about a received product and ask how to send it back. In the final part of this work there are analyses and descriptions on how it might be possible to develop logistics systems for the handling of returned goods. Irrespective of whether the returns system is outsourced or not, a number of external factors must be considered. These are factors over which companies do not always have control, but ones that will certainly influence the layout of their systems in the future. Internal factors, as for example computer systems, costs following-up system, and better product information, must be prioritised and formed as a single unit so that companies can get both better information about the situation and provide a relevant basis for improvements. Since this area of research is comparatively new, this work had to focus solely on mapping the returns handling systems. There is a future demand for more research on other perspectives, which can be built upon newly established data. 6

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING Bakgrund Problematisering Problemformulering Syfte Avgränsningar Definitioner METOD/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TEORETISK REFERENSRAM Returflödets funktion och struktur Utvecklingen av Reverse Logistics i USA Returflödet Returcentraler Den svenska situationen Förstudie Nuläget inom forskningsområdet PRESENTATION AV DELTAGARNA I FORSKNINGSPROJEKTET RETURER Returernas fördelning Returorsaker Åtgärder för att minska andelen returer EXTERNT FÖRHÅLLNINGSSÄTT MOT PRIVATKUNDER Företagens returpolicy Kundens förfarande vid returnering Återbetalningsskyldighet till privatkund LOKALISERING OCH RUTINER OUTSOURCING RETURHANTERINGSKOSTNADER EFFEKTIVITET I RETURHANTERINGEN SLUTSATSER OM LOGISTIKSYSTEM FÖR RETURGODSHANTERING KOMMENTARER 63 KÄLLFÖRTECKNING BILAGA 1, Deltagande företag i forskningsprojektet BILAGA 2, Distansavtalslagen 7

12 1. INLEDNING I detta inledande kapitel anges bakgrunden till projektet och de problem som behandlats inom projektet diskuteras. Syftet och avgränsningar anges liksom det metodologiska tillvägagångssättet. Området får anses vara behäftat med en del mångtydiga begrepp och en begreppsförklaring redovisas i kapitlets avslutande del Bakgrund Den alltmer växande betydelsen av miljöhänsyn har under 90-talet lett till att konceptet Reverse Logistics har utvecklats. Det har då främst gällt returhantering vid återvinning och återanvändning av produkter och förpackningar som har använts i en primärfunktion. De flöde som då varit aktuella har varit flöden för återvinning, återanvändning, energiproduktion eller till deponi. Reverse logistiksystem har utvecklats för produkternas sekundäranvändning eller för slutförvaring. Även om vi idag har fungerande flöden så kan effektiviteten förbättras samtidigt som ny lagstiftning leder till att allt mindre andel av produkterna/avfallet kan transporteras till deponi. En relativt ny typ av returflöden har aktualiserats då försäljning via Internet utvecklas. Även om denna försäljning till vissa delar har stagnerat så förväntas betydande volymer säljas genom beställning och order via nätet. Stagnationen kan till betydande del relateras till brister i distributionssystemen, det är brister som med tiden åtgärdas och försäljning via Internet kan i ett längre perspektiv förväntas öka. Både för nätförsäljning och mer traditionell postorderförsäljning har inte enbart effektiva distributionssystem aktualiserats, för vissa varugrupper går stora kvantiteter i retur av olika anledningar. Det blir då en fråga om att kostnadseffektivt hantera returerna samtidigt som kundservicen upprätthålls. Frågor om returlogistik är aktuella, det finns endast några få undersökningar som främst behandlar betydelsen och omfattningen av retursändningar. Det är växande volymer som skall hanteras och operativt finns det knappast några system utvecklade som är ekonomiska eller miljömässiga förebilder. Returtransporter och returlogistik är ett område som kan ses som outvecklat och definitivt outforskat. Möjligen kan man se de ökande returvolymerna som en utmaning för företagen och därmed ett ökat intresse (Auty, Daugherty, Richey, 2001). Returflöde och returlogistik skiljer sig från traditionell Reverse Logistics dels genom att godset och varorna inte används primärt före det att de returneras, dels genom den starka kopplingen till Internethandeln och postorderhandeln. Detta gäller då främst flöden som betecknas som B2C (konsumenthandel). I forskningsrapporter från USA görs ingen begreppsmässig skillnad på revers och retur, utan returflöden ingår i Reverse Logistics Problematisering Det finns flera aktörer i ett returflödessystem, allt från tillverkare till slutanvändare. Dessa kan ha olika syn på hur returflödet skall hanteras, tillverkaren vill helst inte ha godset i retur, återförsäljaren vill hålla en hög kundservice samtidigt som kostnaderna för returer måste hållas nere och kunden vill få så goda villkor som möjligt för att sända varor tillbaka. Strategiskt blir det en balans mellan kundservice och låga kostnader i returflödet, något som 8

13 är särskilt aktuellt för återförsäljaren/detaljisten. Speciellt för denna kategori är det viktigt att skapa ett kostnadseffektivt retursystem (Rogers, Tibben-Lembke, 1998). Eftersom returflöden ökar kostnaderna för ett företag måste detta i framtiden mer betona dess betydelse. Samtidigt har returflöde eller reverse logistics många dimensioner, en definition av The Council of Logistics Management är: The process of planning, implementing and controlling the efficient, cost effective flow of material, inprocess inventory, finished goods and related information from the point of consumption to the point of origin for the purpose of recapturing value or proper disposal. Betraktar man varuflödet från återförsäljare till konsument så är frågan bland annat hur man hanterar kundreturer och vilka möjligheter som kan finnas att agera för att skapa ett effektivare system. Företagen måste beakta kundservicen och enligt tidigare studier har många företag en liberal returpolicy. Om företagen i ökad utsträckning betonar returlogistik och returflöden måste det finnas goda skäl härtill. Guintini och Andel (1995) samt Stock (1998) har genomfört forskningsprojekt om effektiva retursystem (reverse logistics) där man påvisar att effektiva system resulterar i direkta ekonomiska fördelar. Det finns möjligheter att hålla en lämplig servicenivå samtidigt med minskade returvolymer och lägre lager- och distributionskostnader. Enligt Blumberg (1999) kan returlogistiken påverka företagens ekonomi och kundrelationer i betydande omfattning, men detta beaktas sällan och den strategiska inputen ignoreras. Frågan är då hur man kan förbättra retursystemen. De ganska övergripande forskningsresultat som föreligger baseras på förhållanden i USA. Motsvarande finns knappast i Sverige och ytterst begränsat i andra länder i Europa. Om ett företag hanterar varuflödet utan hänsyn till olika tillgängliga alternativ har man en passiv strategi eftersom returflödet representerar en synbarlig del av ett företags kostnader. Samtidigt måste man vara medveten om problemen med returflödena för att kunna hantera dem på ett lämpligt sätt. Problembilden med returflöden är särskilt aktuell i postorderverksamhet och vid handel via Internet. Mest aktuellt härvid är den s.k. B2C (företag till konsument) handeln. Det är en handel som omfattar många mindre sändningar, paketsändningar, där transporterna utföres av både stora och små företag vilka kan vara rikstäckande eller lokala. Samtidigt är det både en etablerad handelsform (postorder) och en ny (Internethandel). Till skillnad från distributionssystemen är det också svårt att beräkna kostnaderna för returer. Det är en fråga som berör transporterna och transportsystem men också hur returerna hanteras, vilket är relaterat till en varas skick i samband med retursändningen. Eftersom området är näst intill outforskat finns det ringa erfarenheter och kunskaper om hur returflöden lämpligast kan utformas. Begränsade resultat finns från den amerikanska marknaden. Man kan konstatera att vi vet mycket lite om retursystem både i ett teoretiskt och praktiskt perspektiv Problemformulering Vilka aktörer och vilka flödesmoment ingår i ett retursystem? Vilka system finns i dag på den svenska marknaden? 9

14 Vilka krav ställs på ett effektivt system? Hur kan ett retursystem utformas som uppfyller aktörernas krav? 1.4. Syfte Projektets syfte är att undersöka dagens retursystem och sammanställa de krav som aktörerna ställer på ett väl fungerande system. Genom empiriska studier är syftet vidare att visa på aktuella och lämpliga system för postorder- och Internethandelsföretag. Retursystem skall beakta de krav ifråga om ekonomi och service som aktörerna kan ställa inom gällande regelverk Avgränsningar Projektet avgränsas till postorder- och Internethandelsföretag. Avgränsningar i flödeskedjan görs till system mellan försäljningsenhet och konsument. Tillverkningsföretag ingår endast då det är aktuellt att sända godset vidare tillbaka i kedjan. Härvid avses enbart godsflödet. Avgränsningar görs från förhållandet business to business (B2B). Undersökningen omfattar främst företag i Sverige men i vissa fall ingår även verksamheter i övriga nordiska länder Definitioner Definitioner omfattar i huvudsak två områden, dels begreppet retur/reverse logistik, dels begreppet e-handel och då handel till konsumenter. Reverse (återvinning/återanvändning) och retur behandlas i den amerikanska forskningen inom begreppet Reverse Logistics. I detta arbete är omfattningen enbart returer (ej primärt brukade) som konsumenterna sänder tillbaka till avsändaren. De aktuella varorna har således inte använts av konsumenten och kan säljas på nytt som en ny produkt. Ett viktigt skäl till varför begreppen inte bör ses som enhetliga (Reverse Logistics) är att de kräver helt skilda system vid omhändertagandet. I detta arbete används begreppet returlogistik. Det andra huvudbegreppet i arbetet är e-handel. Begrepp med prefixet e- används i många olika kombinationer som ofta har en engelskspråklig grund (e-commerce, e-business). Enligt Chaffey (2002) är e-commerce: all electronically mediated information exchanges between an organisation and its external stakeholders. Enligt samma källa är e-business: all electronically mediated information exchange, both within an organisation and with external stakeholders supporting when the e-prefix is encountered in so many different ways in business contexts. Enligt denna definition är e-commerce mer inriktad på marknadsförhållanden medan e-business mer kan ses som en generell modell. 10

15 Det svenska begreppet e-handel (som används i detta arbete) omfattar generellt de aktiviteter som är förbundna med handel via elektronisk kommunikation. E-logistik kommer då att omfatta alla de affärsmässiga och fysiska aktiviteter som är aktuella vid handel via nätet. I detta arbete ingår i begreppet dessutom det som traditionellt benämns postorderhandel. E-handeln skiljer på B2B och B2C som är handel mellan företag respektive handel mellan företag och konsument. I detta arbete behandlas endast handel mellan företag och konsument (B2C). Det finns några viktiga skäl till distinktionen mellan begreppen. Vid B2B är parterna på ungefär samma affärsmässiga nivå vilket inte är fallet vid B2C, något som i sin tur innebär att det vid B2C blir svårare att utveckla effektiva system. En annan skillnad är att vid B2C är konsumenterna många (en grå massa) och säljarna förhållandevis begränsade (vid B2B är förhållandet mellan parterna mer likvärdigt). Det är även viktigt att skilja på distributions- och returflöden, skillnaderna påverkar kanalutformningen; leverans- systemen är konvexa system medan retursystemen är konkava system. 11

16 2. METOD/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Grundläggande metodologiska perspektiv i forskningsprocessen kan vara ett perspektiv inifrån, utifrån eller både och. Inifrånperspektivet fokuserar företaget, dess medarbetare och relationer. Utifrånperspektivet leder till frågor om företagets funktion i dess omvärld vilket innebär mer av ett totalperspektiv. I detta arbete betonas totalperspektivet eftersom det är företagen, dess relationer och helheten i ett system som behandlas. Perspektivet är också dynamiskt då det är en utvecklingsprocess som skall formuleras och bedömas. Det är dock möjligt att utgå från en statisk grund och ha ett dynamiskt perspektiv för att finna förklaringar i nuvarande retursystem och för att utveckla nya system. I de flesta forskningsprojekt grundas ansatsen och genomförandet på erfarenheter från analoga projekt och från en teoretisk grund. Inom returlogistiken finns mycket knapphändiga erfarenheter och en ytterst begränsad teori. Även om existerande erfarenheter och teori används så måste kunskaper även hämtas och utnyttjas från en bredare teori och erfarenhet från logistikområdet. De kan då vara fråga om områden som återvinningslogistik, distributionssystem, intern logistik, hanteringsteknik och systemuppbyggnad. Synsättet i ett forskningsprojekt som gäller systemuppbyggnad är systeminriktat. Ett sådant synsätt är lämpligt för att studera processer med hög komplexitetsgrad. För att hantera komplexiteten brukas en relativt lågstrukturerad ansats där roller och systemets relationer anges i mindre komplexa förhållanden. Osäkerheter genom komplexiteten kan reduceras genom analogier och känslighetsanalyser. Systemsynsättet är holistiskt och innebär att delarna inom systemet måste kopplas till helheten. Tolkningarna av delarna måste göras inom helhetens ram, systemet kräver vidare att man sätter det i relation till den miljö det verkar inom. Studier av system kräver också att systemet definieras. Ett retursystem måste definieras funktionellt och geografiskt samt beskrivas genom i systemet ingående aktörer. Relationerna mellan utbuds- och efterfrågeaktörer är väsentligt för systemets helhet. I ett projekt som behandlar retursystem ligger det nära till hands att se ett tydligt kausalt samband. En fråga i forskningen är vilka substantiella tolkningar av samband som är tänkbara. I den explanativa undersökningen krävs att man undersöker orsakssamband mellan två eller flera variabler, värdet på variablerna och hur variablernas värden är relaterade. För att förklara samband måste det kausala förhållandet fastställas, något som också är av betydelse när generaliserbarheten aktualiseras. För att insamla empirisk data så kommer fallstudiemetodiken att användas. Orsak härtill är att det är en ganska omfattande data om de i studien ingående företagen som insamlas. Användning av fallstudier har tidigare till viss del ansetts som begränsande, men Yin (1994) menar att fallstudier leder till analytiska generaliseringar vilket innebär att forskarens mål då är att utvidga och generalisera teorier. En fördel med fallstudier är att datafångsten kan ske på olika sätt; intervjuer, observationer och genom i fallet dokumenterad data. En situation där fallstudier är lämpliga är när förhållandet mellan fenomen och kontext inte är uppenbar. En annan situation är när det krävs att många variabler skall studeras. Studier och utveckling av returlogistik omfattar flera av de faktorer betr. mångfald, komplexitet, antal variabler och samband som kräver fallstudie. Forskningsfrågornas karaktär i detta projekt gör att både kvantitativ och kvalitativ data måste samlas in och sammanställas. Det medför också att både strukturerade och ostrukturerade 12

17 frågor ingår. Ostrukturerade frågor innebär att intervjuaren har god insikt i och förståelse för området och respondentens situation. Vid casestudier och intervjuer sker det inte en medveten uppdelning i kvantitativ respektive kvalitativ data. Vägledande är att i stället gå på djupet för att få den information och för att skapa förståelse för företagens verksamhet, problem och krav på ett retursystem. Som motiv för användningen av kvalitativ data anger Wolcott (1994) tre huvudområden inom vilka den kvalitative forskaren insamlar sin data; deltagande observationer, intervjuer och studier av sekundärdata. Ett mål är då att hitta nyckelfaktorer och dra slutsatser av vad som pågår. Miles och Huberman (1994) menar att kvalitativa studier är lämpliga för att undersöka ett nytt område och att bygga eller skapa teori därom. Den kvalitativa metoden ställer krav på datainsamlingen och forskningens genomförande men syftet i ett forskningsprojekt är alltid av största vikt. När det gäller kraven på tillämpning av en kvalitativ metod är beskrivning, analys och tolkning de tre primära ingredienserna. Kvantitativ metod kräver en fast ram för insamlingen av data. Oavsett om man använder flera fall eller endast ett så innebär den kvantitativa metoden pluralism. Detta innebär att fenomenet belyses från olika håll. Den insamlade datan utvärderas och contextualiseras därefter i ett brett analytiskt ramverk. Kondensering, samband, jämförelser och verifiering är centrala moment i analysen. En taktik vid analysen är att notera mönster, inte att summera parametrar. Att jämföra olika motiv och krav, en möjlighet därvid är att använda en matris. För att dra och verifiera slutsatser kan man först notera mönster och teman och se rimligheten och eventuella kluster. Man behöver också en taktik för att se saker och deras relationer mer abstrakt vilket inkluderar summeringar av särskilda faktorer till generella faktorer, uppdelning i olika faktorer och att bygga mellankommande variabler. En generell analystaktik är att bygga en logisk kedja av händelser och att analysera konceptuella, teoretiska samband. I analysen gäller det att se konfigurationer, associationer, händelser och effekter i det analyserade systemet, här returlogistiksystemet. En grundläggande faktor är att det är viktigt att förstå fallen. Vid flera fall kan agregeringar vara mindre lämpligt, i stället kan man kombinera variabelorienterade och crossorienterade strategier genom att använda nyckelvariabler. Forskningen ställer krav på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Reliabiliteten bestäms av hur noggrann man är vid mätproceduren och validiteten är beroende av vad som mäts, vilket har att göra med datans relevans i relation till undersökningens frågeställningar. På en teoretisk nivå är relevansen kopplad till formuleringen av forskningsfrågorna och till tolkningen av primärdata. På den empiriska nivån är relevansen kopplad till insamlingen av data. Det måste finnas en överensstämmelse mellan begreppen på nivåerna. Även om kraven finns så kan en undersökning enligt systemsynsättet vara pragmatisk. Det är avgörande vad man kan använda mätresultaten till och inte hur mätningen är utförd eller dess precision. Systemsynsättet ställer inte höga krav på reliabilitet, validitetskravet är inte heller lika starkt som vid ett analytiskt eller positivistiskt synsätt. Kraven är att definitionerna skall uppfattas som väsentliga och riktiga av såväl kunskaparen som av övriga deltagare i den kunskapande processen hos det reella systemet (Arbnor, Bjerke, 1994). Ett sätt att försäkra sig om att resultaten är korrekta är att söka spegla så många sidor som möjligt av det undersökta systemet. Validitetskontroll kan då ligga i vilka effekter man kan få genom att tillämpa mätresultaten. 13

18 Generaliseringskraven framstår i hela forskningsprocessen, från problemformulering via urval och analys till resultat. En generaliserande erfarenhetsvetenskap utmärks bland annat av att den strävar efter att vara på en gång teoretisk, empirisk, kumulativ och värderingsfri (Rosengren, Arvidsson, 1983). Kan man tillfredställa kraven, kan man komma fram till utsagor om verkligheten vilket är målet. I mer praktiska termer innebär metoden och genomförandet att ett antal fallstudier formuleras. Den empiriska data från dessa studier omfattar nuvarande distributions- och retursystem i vilka ingår aktörer, fysiska flöden, aktiviteter, styrning och hantering av varor. Till detta kommer mer kvantitativ data som volymer, volymutveckling, tider och kostnader i olika faser av flödet. För att formulera ett framtida system krävs även kunskaper om aktörernas kvalitetskrav och kundservice. Dessa krav tillsammans med miljöbelastning och totalkostnader blir avgörande för hur väl ett retursystem kan fungera. 14

19 3. TEORETISK REFERENSRAM I kapitlet redovisas forskningen och statistiska uppgifter om returflödenas utveckling. Informationen och datan är relativt ensidig och relateras främst till förhållanden i USA. De uppgifter som finns om förhållandena i Sverige visas i form av statistiska uppgifter från gjorda undersökningar. En mindre förstudie presenteras liksom nuläget inom forskningsområdet. Tänkbara informationsvägar har givit till resultat att forskning kring returflöden ej har genomförts i andra länder utöver USA, endast ett mindre projekt i Holland har presenterats. De företagskategorier som är aktuella i denna studie är postorderföretag och företag som säljer via nätet (e-commerce). I flera fall är det också de etablerade postorderföretagen som utvecklat hemsidor och möjligheter för kunderna att beställa via nätet. Det är en kategorisering av företagen baserad på försäljningsförfarandet, det finns inte samma definition när det gäller deras distributions- eller returkanaler Returflödets funktion och struktur Inköp, tillverkning och distribution är huvudkomponenterna i ett företags traditionella materialflöde eller supply chain. I ett reverse logistics perspektiv går flödet från avfall (spill, uttjänta produktenheter) och kundreturer till någon form av sluthantering eller återvinning/återanvändning. Det är två motsatt riktade flöden som kan kombineras i ett system eller utvecklas separat. Ett retursystem är ett system där varje oanvänd eller oönskad vara tages tillbaka från konsumenten och levereras tillbaka till leverantören. En generell bild av ett flöde visas i figur 3.1. Supplier Distribution Manufacturing e-commerce Customer Garekeeper Re-use Re-packaging Refurbishing Collection syste Recycling Re-manufacturing Return Centre Secondary Market, Internal shop Salvage, Charity Landfill Fig Ett returflödes struktur (Källa: Enarsson, 2002). Returflödet och Reverse Logistics har en annorlunda struktur än distributionsflödet (och traditionell logistik). En jämförelse enligt Reverse Logistics Executive Council ger följande 15

20 skillnader i struktur och utformning (tabell 3.2.). Forward Product quality uniform Disposition options clear Routing of product unambigous Forward distribution costs more easily understandable Pricing of product uniform Inventory management consistent Product life cycle manageable Financial Management issues clear Negotiation between parties more straightforward Type of customer easy to identify and Market to Visibility of process more transparent Reverse Product quality not uniform Disposition not clear Routing of product ambiguous Reverse costs less understandable Pricing of product not uniform Inventory management not consistent Product life cycle less manageable Financial Management issues unclear Negotiation less straightforward Type of customer difficult to identify and market to Visibility of process less transparent Tabell 3.1. Skillnader mellan distribution och reverse Utvecklingen av Reverse Logistics i USA För många företag är returer ett allt mer växande problem, Reverse Logistics Executive Council indikerar att kostnaderna för returlogistik, inkl. hanteringen av återsända varor, kan överstiga 40 miljarder euro per år för företagen i USA. Jupiter Media Metrix (NASDAQ) rapporterar att antalet sändningar som går i retur från konsumenter i USA kommer att uppgå till 97 miljoner år 2005 vilket motsvarar ett värde om 6,3 miljarder euro. Det finns olika orsaker till varför varor sänds tillbaka (Rogers, Tibben-Lembke, 1998), de vanligaste är: Produkterna motsvarar inte kundernas förväntningar. Kunderna förstår inte hur de skall använda produkterna. Produkterna var defekta. Konsumenterna utnyttjar en liberal returpolicy. Mängden returer varierar också mellan olika produktområden. Enligt Rogers och Tibben- Lembke (1998) så är antalet retur störst inom området tidskrifter (ca 50%). Andra produktområden med hög andel returer är: böcker (20-30%), kataloger (18-35%), datorer (10-20%) och CD-ROM (18-25%). Även om vissa varugrupper har relativt låg andel returer (till exempel elektronik, 4-5% och bildelar, 4-6%) så är returflödet av stor betydelse för många industrier och företag. Även om det finns stora skillnader mellan olika branscher så har ett företags distributionskanal också inverkan på omfattningen av returflödet. I Rogers och Tibben-Lembkes bok (Going backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, 1998) visar författarna den procentuella fördelningen av returer för utvalda return percentages for selected varugrupper (tabell 3.2.). 16

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Nordiska projekt om textil- och plaståtervinning

Nordiska projekt om textil- och plaståtervinning Nordiska projekt om textil- och plaståtervinning Sanna Due Sjöström Naturvårdsverket Ordförande i Nordiska avfallsgruppen Nordiska avfallsgruppen vad vi vill uppnå resurseffektiva och giftfria kretslopp

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Lars Gunnerholm LGY Konsult AB Ordförande i AG3 Mätning lars.gunnerholm@telia.com 070 671 66 89 Lite om innehållet i presentationen, syftet är att ge

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer