Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global marketing environment... 4 Chapter 3 Understanding customer behavior... 5 Nyckelfrågor för kundbeteende... 5 Kännetecken för industriellt köpbeteende... 5 Vem köper de olika rollerna i ett köp... 5 Köpbeslutsprocessen konsumenter... 5 Köpbeslutsprocessen organisationer/företag:... 6 Köpklasser inom organisationer/företag (köpbeslutsprocessen):... 6 Valkriterier inför köp... 6 Köpsituation olika typer av köp... 6 Påverkan på konsumentens inköpsbeteende... 6 Påverkan på företagets/organisations inköpsbeteende... 7 Maslow s behovstrappa... 7 Utveckling inom inköp (företag)... 7 Chapter 4 Marketing Research and Customer insights... 8 Marknadsundersökning... 8 MIS... 8 Chapter 5 Market segmentation, targeting and positioning... 9 Fördelar med segmentering... 9 Segmentering beteende, psykografi och profil Segmenteringsprocessen... 9 Segmentering av industriella marknader... 9 Kriterier för framgångsrik segmentering... 9 Olika typer av marknadsföring Positionering nycklar för en lyckad positionering Chapter 6 Value through products and brands Associationer med ett varumärke Fem fördelar med ett starkt varumärke:... 11

2 Tre nivåer i en produkt The anatomy of brand positioning Product life cycle (PLC): Strategier för försäljningsvolym Bostonmatrisen Kritik mot bostonmatrisen Ansoffs tillväxtmatris Adoptionshastighet Chapter 7 Managing services enterprises Definition av tjänster ( vad är en tjänst? ) Klassifiering av tjänster Tjänsters grundläggande egenskaper Tjänsters 7P Tjänstegap Att skapa kundrelationer Chapter 9 Mass communications techniques Kommunikationsprocessen Hur fungerar reklam? Sponsring Skillnad direktkommunikation och masskommunikation Utveckla en reklamstrategi (kampanj) Chapter 11 Delivering customer value Chapter 12 Marketing planning and strategy Marknadsplaneringsprocessen Lägesanalyser Marknadsföringsmål Konkurrentanalys Porters 5 krafter Gamla tentor Del A Del B Del A Del B... 31

3 Chapter 1 What is marketing? Marknadsföring kan beskrivas som uppfyllandet av företagets mål, genom att möta och överträffa kundernas behov bättre än konkurrenterna. Det handlar om ordervinnare och kvalificerare, strävan efter att tillförskaffa sig konkurrensfördelar över sina konkurrenter. Marknadsföring kan även sägas handla om att skapa värde utbytesprocessen; den process som sker mellan B2C. Tre grundfrågor inom marknadsföringen Tre grundfrågor som bör ställas är: Vilken är marknadsföringssitutionen? Vilka verktyg är lämpliga att använda? Hur kan verktygen anpassas till situationen? Dessa frågor är centrala delar inom marknadsföringen, och ett annat sätt att se på marknadsföring är en verktygslåda med olika verktyg för olika behov. Företagsfilosofier Kundvärde Marknadsorientering fokuserar på att identifiera och möta behov och önskemål hos kunder. Produktorientering fokuserar på produktionsmöjligheter. Syftet är att utveckla produkter eller tjänster av sådan kvalitet att dessa anses vara nyckeln till framgång. Säljorientering fokuserar på att promota försäljning genom marknadsföring och t ex telefonsamtal. Kundvärde = upplevd nytta upplevd uppoffring. Den upplevda nyttan är det vi får av produkten eller tjänsten, t ex service, image, känsla, smak. Den upplevda nyttan motsvaras bland annat av kundens förväntningar, så det är därför viktigt att företaget inte sätter för stora förväntningar på sin produkt eller tjänst genom t ex överdriven eller falsk marknadsföring. Den upplevda uppoffringen är förutom monetära kostnader även tidsutgång, energiuppoffringar, sociala uppoffringar etc. Fyra former av kundvärde Prisvärde (ett bra pris lockar ofta) Prestandavärde (Rolls Royce framför Skoda) Emotionellt värde (vad man tror eller upplever om ett särskilt märke eller vara) Relationsmässigt värde (den service som ingår per köp) Marknadsmixen Detta är samma sak som 4P och gäller för produkter (för tjänster finns 7P). Produkt (produktens nivåer, varumärket) Pris (kostnad, konkurrens, marknad) Plats (distributionskanaler, mellanhänder) Påverkan (påverkansmixen).

4 Chapter 2 The global marketing environment Marknadsmiljö de aktörer och krafter som påverkar ett företags förmåga att effektivt bedriva sin verksamhet. En marknadsmiljö kan sammanfattas enligt bilden till höger. Marknadsmiljön består i sin tur av makromiljö vilket är: Ekonomiska faktorer tillväxt, ränta, skatter, inflation Sociala faktorer demografi, kultur, CSR/etik, konsumentmakt Politiska och legala faktorer EU, lagar, politisk styrning Fysiska faktorer klimatförändringar, återvinning, knappa resurser Teknologiska faktorer) vilket är externa faktorer utanför företagets kontroll Mikromiljö kan beskrivas med hjälp av kunder, distributörer, leverantörer, konkurrenter). Detta kallas även för interna faktorer. Omvärldsbevakning besvarar frågorna vad vi ska bevaka och hur detta ska organiseras. Vi behöver selektivt välja vad vi ska bevaka, eftersom vi såklart inte kan bevaka allt. PESTEL Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal analysis.

5 Chapter 3 Understanding customer behavior Det här är ett alldeles fantastiskt kapitel!! Nyckelfrågor för kundbeteende Utgår från kunder: Vem köper? Hur köper dom? Var köper dom? När köper dom? Vilka är deras urvalskriterier? Life cycle stages beskriver köpbeteende utifrån livssituation (t ex student, gift, pensionär) Kännetecken för industriellt köpbeteende Marknaden Vem köper de olika rollerna i ett köp Initierare Påverkare Beslutare Köpare Användare Gatekeeper mellanhand som tar beslut Köpbeslutsprocessen konsumenter Behov Informationssökning (intern, extern) Utvärdering av alternativ (evoked set) Köp Efterköpsbeteende (kognitiv dissonans) Något förenklat: need before buying decision after Man kan även skilja på typen av köp. Vissa inköp är rutininköp, som t ex proteinpulver (;););))))), och andra mer av typen once in a life time såsom hus och bil.

6 Köpbeslutsprocessen organisationer/företag: 1. Identifiering av problem 2. Behovs- och produktspecifikation 3. Urval av leverantörer 4. Samla in och utvärdera alternativ 5. Utvärdera och välja leverantör 6. Val av orderrutin 7. Utvärdering av leverantör Köpklasser inom organisationer/företag (köpbeslutsprocessen): Nytt köp (new task) Förändring i produkt/leverantör/leverans (modified rebuy) Rent återköp (straight rebuy) Valkriterier inför köp Tekniska (hållbarhet, prestanda, utseende, bekvämlighet, smak) Ekonomiska (pris, värde för pengarna, driftkostnader, andrahandsvärde) Sociala (status, grupptillhörighet, mode) Personliga (självuppfattning, känslor, moral) Köpsituation olika typer av köp Rutininköp (vardagliga varor) Begränsad problemlösning (kläder) Omfattande problemlösning (bil, dator etc.) Omväxling (prova nya märken av samma produkt) Påverkan på konsumentens inköpsbeteende

7 Påverkan på företagets/organisations inköpsbeteende Maslow s behovstrappa En förklaringsmodell för hur människor prioriterar sina behov. Maslow s trappa består av fem nivåer likt nedan. Utveckling inom inköp (företag) JIT Inköp online (e-commerce) Centraliserade inköp Relationsmarknadsföring Reverse marketing Leasing Köp av funktioner/system Outsourcing/insourcing Reverse marketing kunden tar iniativet till kontakt och inte tvärtom Relationsship marketing t ex support på Telia

8 Chapter 4 Marketing Research and Customer insights Både marknadsundersökning och MIS är troliga tentafrågor. Marknadsundersökning Marknadsundersökning är att samla in och analysera marknadsinformation I syfte att förbättra beslutsfattande. Den består av: Marknadsundersökningsprocessen 1. Första kontakt (explorativ studie) 2. Undersökningsbrief (explorativ studie) 3. Undersökningsförslag (explorativ studie) 4. Datainsamling (explorativ studie) 5. Analys och tolkning 6. Rapportskrivning och presentation Definiera problem och möjligheter; hitta lösningar Nödvändig länk mellan företag och mijö Primär och ibland sekundärdata används Syftet kan ha fyra olika nivåer: explorativ, deskriptiv, förklarande och förutsägande MIS Marknadsinformationssystem. Detta är data från mikro och makromiljön som samlas in, analyseras och distribueras tukk beskytsfattare enligt följande: 1. Regelbunden intern 2. Intern ad-hoc data (fokuserar på ett specifikt problem vid en given tid, t ex en enkät) 3. Omvärldsbevakning 4. Marknadsundersökning

9 Chapter 5 Market segmentation, targeting and positioning Segmentering att identifiera individer och organisationer med gemensamma egenskaper och behov som har stor betydelse för val av marknadsstrategi. Segmenteringen är en kategorisering av kunder, och syftet är att lättare kunna erbjuda rätt produkter till rätt konsument. Det ger en förståelse för varför människor köper vad de köper. Fördelar med segmentering Bättre möjligheter till tillväxt, lönsamhet, kundkontakt, kundförståelse, effektivitet i kommunikation, marknadsandelar. Segmentering beteende, psykografi och profil. Segmenteringsprocessen 1. Identifiera och förstå kunderna på marknaden 2. Gruppera kunder utifrån gemensamma egenskaper som har betydelse för vår marknadsföring 3. Välja ett eller flera segment som vår målmarknad Segmentering av industriella marknader Består av makrosegmentering, vilket beror av storlek, bransch eller geografi, samt mikrosegmentering vilket är valkriterier, köpprocess eller DMU-grupp (Decision Making Unit). Kriterier för framgångsrik segmentering Särskiljande Mätbart (demografiska, mätbara variabler) Tillgängligt (möjligt att nå ut och påverka segmentet) Lönsamt (storlek, prisnivå, tillväxt, kostnader) Förtydligande: med särskiljande tror jag att han menar vad som beskrivs som Effective i boken (sid 122). Det innebär att kunderna inom segmentet bör vara relativt homogent.

10 Olika typer av marknadsföring Differentierad marknadsföring en strategi som innebär att ett företag har olika produkter för varje segment man är med i. Odifferentierad marknadsföring en sorts mass marketing där företaget ignorerar skillnaden mellan marknadssegment och försöker nå alla kunder med en grundläggande produktlinje. Fokuserad marknadsföring att fokusera på ett segment. Positionering När företaget med sitt erbjudande skapar en distinkt och meningsfull position i kundens medvetande. Exempel kan t ex vara Tele2-Frank (sheep/cheap). Det handlar om att skapa en marknadsstrategi som kan locka kunder! Det är bra att sticka ut, och stå för något som kunden direkt kan relatera till. 4 nycklar för en lyckad positionering Tydlig (Born to be chjaidhuashdu h är inte lika tydligt som born to be cheap) Konsekvent (Att skifta mellan fem olika ICA-Stig är inte konsekvent) Trovärdig (Borat är inte trovärdig som modell för Victoria s Secret) (ack) Konkurrenskraftig Ompositionering om kundens preferenser ändras, eller om försäljningen går åt helvete, så behöver en produkt eller tjänst ompositioneras. Detta kan göras enligt bilden nedan.

11 Chapter 6 Value through products and brands Varumärke att associera ett namn och/eller symbol med ett värde. Kan vara både brand och trademark. Alla har ett varumärke i olika utsträckning. Ett exempel är ICA Basic; varumärket kan beskrivas av: Produktens egenskaper o Funktionell (funktionalitet); säker, hållbar, välsmakande Kundnytta o Emotionell; energisk, sportig, smart Kundens behov o Självuttryckande; ungdomlig, framgångsrik, kompetent Corporate brands ICA Produktens brand Del monte, som i sig kanske ägs av P&G eller ICA. Brand extension relaterade och orelaterade marknader. Bregott for cars. Gränser? Brand stretching fler varationer, t ex Coca Cola Zero. Dra nytta av sitt varumärke. Image typ, attraktivitet, syfte och hur pass unika associationerna är. Kanske den viktigaste aspekten av varumärkets värde. Associationer med ett varumärke SOPP baklänges: Person (grundare, Björn Borg) Produkt (Mac) Organisation (WTO) Symbol (Apple) Fem fördelar med ett starkt varumärke: Starkare preferenser och ökande kundlojalitet, dvs man väljer ett märke före andra (viktigt då att leva upp till det varumärket) Barriär för konkurrens, marknadsandelar Bättre lönsamhetspotential Möjliggör brand extension; konkurrens med andra saker än ursprungsprodukten Företagets värde ökar. Man kan antingen köpa upp andra företag (pga att man vill åt vissa varumärken eller produkter, eller bygga upp själv). Tre nivåer i en produkt Centrum (core benefit). Kärnvärdet som produkten skapar (t ex blyertsspetsen i en penna) Faktisk produkt (actual product). Handtag, fjäder, skydd.

12 Utvidgad produkt (augmented product). Varumärken (BIC) det värde som konsumenter värderar The anatomy of brand positioning Territorium Smörföretaget LÄTTA kan inte vara överallt. Karakteristiska värden Gevalias kaffe för oväntade besök Kundens självbild Jag kan fan inte gå omkring med foppatofflor Märkets personlighet Skillnaden mellan märken Särskiljande karakteristiska -?? Typ skillnaden mellan märken här också Historisk utveckling Etablerat 1640, ger kunden en spännande historia Product life cycle (PLC): För att analysera de faser en produkt genomgår kan PLC användas: Introduction (låga marknadsandelar och förluster pga utvecklingskostnader) Growth (fler börjar känna igen produkten och försäljningen ökar) Maturity (märket är etablerat och fullt krig råder, t ex förbättringar i mobiltelefoner) Decline (ny teknologi gör att produkten inte alls efterfrågas, typ gamla TVs i Sverige) Strategier för försäljningsvolym Marknadspenetrering Marknadsexpansion Produktutveckling Marknadsutveckling Diversifiering

13 Bostonmatrisen Kritik mot bostonmatrisen Modellen är lätt att använda, men överförenklingar och tveksamma samband

14 Ansoffs tillväxtmatris Adoptionshastighet

15 Chapter 7 Managing services enterprises Särskilt viktigt här är tjänsters grundläggande egenskaper och 7P. Definition av tjänster ( vad är en tjänst? ) Klassifiering av tjänster Användbart för segmentering, positionering och för att få insikt i olika typer av tjänster Konsumenttjänster och industriella tjänster Professionella tjänster och övriga tjänster Tjänsters grundläggande egenskaper Det finns 4 egenskaper för tjänster: Ogripbarhet (handling, svår att utvärdera före och efter köp) Oskiljaktighet (samtidig produktion och konsumtion, kundbemötande, andra deltar) Heterogenitet (varierar i kvalitet, personalen har en viktig roll, utvärdingssystem, pålitlig utr.) Förgänglighet (kan inte lagras, matcha utbud/efterfrågan, diff. Prissättning, deltidspersonal) Tjänsters 7P Utöver 4P (Pris, plats, påverkan, produkt) finns 3P ytterligare: People (vikten av rekrytering, träning, att motivera) Process (procedurer, mekanismer och aktivitetsflöden genom vilken en tjänst produceras) Physical environment (att förpacka tjänsten ; väntrum, köer, klädsel, dofter) Tjänstegap Barriärer som leder till att den upplevda tjänsten inte motsvaras av den förväntade. Det finns alltså ett gap mellan de båda. Detta kan vara: Missuppfattning Otillräckliga resurser Otillräcklig leverans Överdrivna löften

16 Att skapa kundrelationer

17 Chapter 9 Mass communications techniques Masskommunikation är bra vid t ex nya produkter, användarinstruktioner, prisförändringar, nya öppettider, nytt namn, uppföljning, önska god jul, locka kunder osv. Kommunikationsprocessen Sändare (företag) Kodning (bilder, språk) Media (annons, tv osv) avkodning (tolkning) mottagare återkoppling. Hur fungerar reklam? Huvudsakligen finns två teorier, AIDA och ATR. AIDA (stark teori) tron på reklamens påverkan är stark. Awareness Interest Desire Action ATR (svag teori) tron på att reklamen kanske påverkar. Awareness Trial Reinforcement Sponsring En affärsrelation mellan en leverantör av penningmedel, resurser eller service och en individ, ett evenemang eller en organisation vilken i gengäld erbjuder vissa rättigheter och associationer som kan användas för kommersiella fördelar. Skillnad direktkommunikation och masskommunikation Påverkansmixen Direktkommunikation riktar sig till mer specifika målgrupper, och kan t ex ha kontaktuppgifter som de sedan kan skicka ut reklam till. Masskommunikation riktar sig inte till någon speciell målgrupp.

18 Val av påverkansmixen påverkas av: Tillgängliga resurser Marknadens storlek och koncentration Kundens behov av information Typ av produkt Push vs pull strategier Reklam betald icke-personlig kommunikation av idéer eller produkter i primära media, dvs TV, press, utomhus, bio och radio. Sales promotion incitament till kunder eller handeln för att stimulera köp. Public relations kommunikation om en produkt eller organisation genom att information hamnar i olika media utan betala för det. Direktmarknadsföring distribution av produkter, information och fördelar riktat till kunder genom interaktiv kommunikation på ett sätt som möjliggör att mäta responsen.

19 Internet-marknadsföring distribution av produkter, information och fördelar till kunder genom digital teknik. Säljprocessen Preparation The opening Need and problem identification Presentation and demonstration Dealing with objections Closing the sale The follow up Integrerad marknadskommunikation - Innebär att ett företag samordnar sina marknadskommunikationsverktyg för att leverera ett tydligt, konsekvent, trovärdigt och konkurrenskraftigt budskap om organisationen och dess produkter. Utveckla en reklamstrategi (kampanj)

20 Chapter 11 Delivering customer value Mellanhänder de organisationer som underlättar distributionen av produkter till kunden: Förenar producenters/kunders behov Ökar effektiviteten (inte nödvändigtvis?) Förbättrar tillgängligheten Utför specialisttjänster Distributionskanaler förser kunden med rätt produkt, rätt plats, i rätt kvantitet, till rätt pris (JIT). Kanalstrategi och styrning Fysisk distribution de akvititeter som behandlar fysiska flöden med material, komponenter och varor mellan producent, mellanhänder och konsument.

21 Chapter 12 Marketing planning and strategy Marknadsplanering en process där företaget analyserar omgivningen och sin egen kapacitet och utifrån detta planerar och genomför marknadsbeslut. Strategi och taktik dessa blandas ofta ihop. Skillnaden mellan dem är tidshorisonten, där taktik är närtid (quick fixes). Strategi handlar om perspektiv och att se helheten. Om limpan är strategin så är brödskivorna taktik (sjukt metaforiskt osv). Affärsidé ett brett, definierat, långsiktigt uttalande om ett syfte som skiljer ett företag från andra företag av samma typ. Marknadsplaneringsprocessen Lägesanalyser Nulägesnalys en systematisk genomgång av ett företags marknadsmiljö, mål, strategier och aktiviteter för att kunna identifiera nyckelfrågor, problem och möjligheter. SWOT-analys ett strukturerat tillvägagångssätt avsett för att bedöma företagets strategiska position genom identifikation av styrkor (S), svagheter (W), möjligheter (O) och hot (T). Detta hjälper företaget att se helheten. SW är interna faktorer, och OT externa.

22 Marknadsföringsmål Strategisk framstöt (Ansoff-matrisen, se nedan) Strategiska mål (bygga, bevaka/hålla, skörda, avveckla) Konkurrentanalys Försöker besvara följande fem frågor: Vilka är våra konkurrenter? Vilka är deras styrkor och svagheter? Vilka är deras strategiska mål? (Alltså bygga, bevaka/hålla, skörda, avveckla) Vilka är deras strategier? Vilka är deras reaktionsmönster? Porters 5 krafter

23 Gamla tentor Ja, det här är ju mina egna svar så det är inte säkert att det är full pott på en tenta Vad innebär att ett företag är marknadsorinterat? 3p En företagsfilosofi (eller strategi) som fokuserar på att identifiera och möta behov och önskemål hos kunder. 2. Vad beskriver makroomgivningen (macroenvironment)? 3p Makroomgivningen är faktorer som står utanför företaget, t ex ekonomiska faktorer, sociala faktorer, politiska och legala faktorer, fysiska faktorer och teknologiska faktorer. 3. Vad beskriver microomgivningen? 3p Mikroomgivningen är interna faktorer som företaget kan styra (i viss mån) som t ex kunder, distributörer, leverantörer, konkurrenter. 4. I köpbeslutsprocessen förekommer det ett antal roller. Vilka är dessa? 3p Initierare Påverkare Beslutare Köpare Användare Gatekeeper (mellanhand) 5. Beskriv köpbeslutsprocessen. 3p 1. Behov 2. Informationssökning (intern, extern) 3. Utvärdering av alternativ 4. Köp 5. Efterköpsbeteende (kognitiv dissonans) Kan något förenklat också beskrivas av: behov före köpbeslut efter 6. Det finns tre olika köpklasser ( buy class ). Vilka är dessa? 3p Nytt köp (new task) Förändring i produkt/leverantör/leverans (modified rebuy) Rent återköp (straight rebuy

24 7. Beskriv Porters 5-kraftsmodell avseende konkurrensen i en bransch? 3p Rivalitat mellan existerande företag har fyra olika inputs: Potentiella inträdanden (hot från nya aktörer) Köpare (förhandlingskraft) Leverantörer (förhandlinskraft) Substitut (hot från substitut) 8. Varför genomför företag marknadsundersökningar? 3p En marknadsundersökning är att samla in och analysera marknadsinformation i syfte att förbättra beslutsfattande. 9. Varför genomför företag marknadssegmenteringar? 3p Segmentering är att identifiera individer och organisationer med gemensamma egenskaper och behov. Segmenteringen är en kategorisering av kunder, och syftet är att lättare kunna erbjuda rätt produkter till rätt konsument. Det ger en förståelse för varför människor köper vad de köper. Det ger bättre möjligheter till tillväxt, lönsamhet, kundkontakt, kundförståelse, effektivitet i kommunikation, marknadsandelar. 10. Vilka tre grupper av segmenteringsvariabler finns det? 3p Beteende (kundens koppling till produkt sökt nytta) Psykografi (kundens inre egenskaper livsstil, personlighet) Profil (kundens yttre kännetecken demografi, socialklass) 11. Efter segmentering, vilka krav skall man ställa på de segment som blir utfallet av segmenteringen? 5p??? 12. För framgångsrik positionering anges fyra nycklar. Vilka är dessa? 4p Tydlig (Born to be chjaidhuashdu h är inte lika tydligt som born to be cheap) Konsekvent (Att skifta mellan fem olika ICA-Stig är inte konsekvent) Trovärdig (Borat är inte trovärdig som modell för Victoria s Secret) (ack) Konkurrenskraftig 13. Vad innebär differentierad marknadsföring? 3p En strategi som innebär att ett företag har olika produkter för varje segment man är med i. 14. Vad beskriver Ansoffs tillväxtmatris? 4p Ansoffs tillväxtmatris används av företag för att välja tillväxtstrategi för produkter och marknad. Vanligtvis åskådliggörs företagets strategi i en tabell med fyra rutor. Marknadspenetration Sälja de nuvarande produkterna till nuvarande marknad. Behåll eller öka marknadsandel, driv ut konkurrenter, öka användningen av dina produkter.

25 Bredda marknaden Sälja nuvarande produkter på ny marknad. På nya platser, i nya länder, i ny förpackning, via nya kanaler, till nya segment. Produktutveckling Introducera nya produkter på existerande marknader. Diversifiering Sälja nya produkter på nya marknader. Mer riskfyllt på grund av begränsad erfarenhet. 15. En produkt kan beskrivas på tre olika nivåer. Vilka är dessa nivåer? 3p Centrum (core benefit). Kärnvärdet som produkten skapar (t ex blyertsspetsen i en penna) Faktisk produkt (actual product). Handtag, fjäder, skydd. Utvidgad produkt (augmented product). Varumärken (BIC) det värde som konsumenter värderar 16. Vad innebär det att göra en SWOT-analys? 3p En SWOT-analys består av ett internt perspektiv (strenght, weaknesses) och extern perspektiv (opportunities, threats) och hjälper ett företag att sätta upp objectives och att förstå sin marknad. 17. Vad beskriver produktlivscykeln? 3p För att analysera de faser en produkt genomgår kan en PLC användas: Introduction (låga marknadsandelar och förluster pga utvecklingskostnader) Growth (fler börjar känna igen produkten och försäljningen ökar) Maturity (märket är etablerat och fullt krig råder, t ex förbättringar i mobiltelefoner) Decline (ny teknologi gör att produkten inte alls efterfrågas, typ gamla TVs i Sverige) 18. Vad innebär det att göra en EVC-analys? 3p En metod för att förstå kundens upplevda värde. Economic value to the customer analysis (EVC) används på industriella marknader och analyserar hur produkten hjälper kunden att t.ex. minska sina kostnader. 19. Det finns fyra unika karakteristika som särskiljer en tjänst från en vara. Vilka är dessa? 4p Det finns 4 egenskaper för tjänster som skiljer sig från varor: Ogripbarhet (handling, svår att utvärdera före och efter köp) Oskiljaktighet (samtidig produktion och konsumtion, kundbemötande, andra deltar) Heterogenitet (varierar i kvalitet, personalen har en viktig roll, utvärdingssystem, pålitlig utr.) Förgänglighet (kan inte lagras, matcha utbud/efterfrågan, diff. Prissättning, deltidspersonal) 20. Beskriv kommunikationsprocessen? 4p Sändare (företag) Kodning (bilder, språk) Media (annons, tv osv) avkodning (tolkning) mottagare återkoppling.

26 21. Ange fyra skillnader mellan konsumenters köpbeslutsprocess och organisationers köpbeslutsprocess? 4p Skillnaderna är markerade (tror det är rätt skillnader, inte helt 100). Företag: 1.Identifiering av problem 2. Behovs- och produktspecifikation 3. Urval av leverantörer 4. Samla in och utvärdera alternativ 5. Utvärdera och välja leverantör 6. Val av orderrutin 7. Utvärdering av leverantör Konsumenter: 1. Behov 2. Informationssökning (intern, extern) 3. Utvärdering av alternativ 4. Köp 5. Efterköpsbeteende (kognitiv dissonans)

27 Del A 1) Vad är korrekt gällande hur kundvärde (customer value) skapas? b) Nyttan i kundvärdet skapas bland annat genom service och image 2) Hur skiljer sig inre och yttre effektivitet (efficient vs effective)? c) Inre effektivitet handlar om att göra rätt saker, yttre effektivitet handlar om att göra saker rätt 3) På vilket sätt bidrar varumärkesvärden till produkten med avseende på produktmodellen? a) Varumärkesvärden bidrar till produkten i den utökade (augmented) produkten 4) Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på de problem som någon av de fyra grundläggande egenskaperna hos en tjänst skapar för en marknadsförare? d) Det främsta problemet i samband med förgänglighet (perishability)är att kunna matcha utbud med efterfrågan 5) Vilket av följande alternativ beskriver inte en nackdel med fullkostnadsprissättning??? 6) Följande alternativ leder till att kunders förhandlingsstyrka i Porters konkurrensmodell (five forces) minskar: b) Det finns många kunder och få leverantörer 7) Ett kontraktsbaserat vertikalt marknadssystem kallas även... c) Distributionskanal 8) Konkurrensstrategin som Apple tillämpar går under benämningen... a) Differentiering 9) Kärnstrategi (core strategy) fokuserar på följande element.. e) Målmarknad, konkurrenter och konkurrensfördel 10) Vilket av följande alternativ är den troliga anledningen till att ett företag höjer priset på sin produkt? b) Riskerna för priskrig är små 11) Ansoff matrisen beskriver möjliga d) Tillväxtstrategier 12) Under en produkts livscykel kommer försäljningen efterhand att plana efter att tillväxten avtar. Denna fas i produktlivscykeln (PLC) kallas vanligen: e) Avtagandefasen 13) Vara tydlig, konsekvent, trovärdig och konkurrenskraftig är nycklarna till c) Effektiv positionering

28 14) När en kund ersätter sin tidigare DELL-dator med att köpa senaste modell av MAC kan det beskrivas som: b) Modified rebuy (modifierat återköp) 15) Med hjälp av Bostonmatrisen (The Boston Consulting Group Matrix) kan produktportföljer analyseras baserat på marknadstillväxt och. d) Relativ marknadsandel 16) Integrerad marknadskommunikation beskriver e) Hur ett företag samordnar sina marknadskommunikationsverktyg 17) Direktmarknadsföring innebär d) Att företaget direkt kan avläsa kundernas respons 18) Möjliga roller i ett företags köpbeslutsgrupp(dmu) är: d) Beslutsfattare, påverkare, köpare, initierare, användare, gatekeeper 19) Macro-omgivningen påverkar ett företag via dimensionerna a) Ekonomi, teknologi, samhälle, politik, miljö 20) Segmentering är att b) Identifiera grupper av individer eller organisationer med liknande karakteristika Del B De frågor som inte besvaras här har besvarats i tidigare tenta. A) Definiera "brand stretching" (3p) Fler varationer, t ex Coca Cola Zero. Dra nytta av sitt varumärke. C) Vilka fyra barriärer gör att upplevd tjänst inte motsvaras av den förväntade? (4p) Barriärer som leder till att den upplevda tjänsten inte motsvaras av den förväntade. Det finns alltså ett gap mellan de båda. Detta kan vara: Missuppfattning Otillräckliga resurser Otillräcklig leverans Överdrivna löften D) Förklara innebörden av vision (i ett företagssammanhang) (3p) Vision är något man vill uppnå, ett framtida tillstånd där företaget är så bra det kan vara. Behöver inte vara realistiskt eller tidsbundet. E) Vad menas med "delighters" i samband med marknadsföring? (2p) Oväntade egenskaper (faktorer) som överraskar kunden positivt. Det är allt viktigare med delighters i och med en tilltagen konkurrens.

29 F) Vilka är kriterierna för en framgångsrik segmentering? (3p) Särskiljande (behoven är likvärdiga inom segment, olika mellan segment) Mätbart (demografiska, mätbara variabler som grund) Tillgängligt (möjligt att nå ut och påverka segmentet) Lönsamt (storlek, tillväxt, prisnivå, kostnader) J) Vad avses med positionering? (3p) När företaget med sitt erbjudande skapar en distinkt och meningsfull position i kundens medvetande. Exempel kan t ex vara Tele2-Frank (sheep/cheap). Det handlar om att skapa en marknadsstrategi som kan locka kunder! Det är bra att sticka ut, och stå för något som kunden direkt kan relatera till.

30 Del A 1. Vad är det mest rättvisande mål med sponsring e) alla ovanstående alternativ stämmer (publicitet, underhåll, positiva associationer, relationer) 2. Vilket av följande påståenden om personlig försäljning stämmer bäst? c) personlig försäljning är främst viktigt i B2C-marknadsföring, dvs. till konsumenter 3. När Clas Ohlsson skickar ut ett pressmeddelande som handlar om företagets stöd till cancerforskning är det ett exempel på? a) public relations (PR) 4. Vilket är det viktigaste målet med att använda integrerad marknadskommunikation? e) använda en pull -strategi för att kommunicera direkt med tänkta slutkunder 5. Den mest logiska ordningen i Marknadsplaneringsprocessen är:?? 6. Den viktigaste anledningen till att göra marknadsundersökningar är: c) att samla in och analysera marknadsinformation i syfte att förbättra beslutsfattande 7. En mindre betydelsefull orsak till kanalkonflikter är:?? 8. Ett starkt varumärke skapar värde för kunden och företaget! c) Varumärket utgör grund för brand extensions 9. Nyckelfrågorna Var befinner vi oss? Hur kom vi hit? Vart är vi på väg? Var skulle vi vilja vara? Hur kommer vi dit? Är vi på rätt väg? - Utgör grunderna för: c) marknadsplanering 10. Ett relevant problem med att tillämpa marknadsplanering är att?? 11. Den bästa beskrivningen av en konkurrenssituation är: e) hur rivaler, leverantörer, nya etablerare och kunder samverkar i ett kraftspel. 12. Det är en tid av osäkerhet och ängslan i världen, juni Den mest relevanta beskrivningen av den situationen är: d) att leverantörer misstror kunders betalningsförmåga eller c) en makromiljö där ekonomiskt och politiskt förtroende är bristvara.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP2 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

1. Dagens föreläsning

1. Dagens föreläsning 1. Dagens föreläsning Att förstå: -Omvärldsanalys -SWOT -Köpbeteende -Segmentering -Targeting -Positionering 2007-11-06 Sofi Rehme 1 1.1 Mikroanalys Faktorer nära företaget: Företaget själv Leverantörer

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Kundbeteenden + SUP. Agenda. Marknad: definitioner

Kundbeteenden + SUP. Agenda. Marknad: definitioner Kundbeteenden + SUP 1 Agenda Marknaden Kundbeteende konsumenter Kundbeteende företagskunder STP Segmentering Targeting Positionering 2 Marknad: definitioner En plats där köpare och säljare möts för att

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Affärsidé Vision Övergripande affärsidé Yttre affärsidé Inre affärsidé

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13 Industriell marknadsföring, KTH Björn Nyberg 2011-09-13 Brand Management-konsult Grundades 1999 Ca 40 anställda En kombination av kompetens från managementkonsulter, FMCG- och researchföretag samt medie-

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Marknadsmiljö och marknadsundersökningar Vad består en omvärldsanalys av? På vilka sätt kan företag lära sig om kunden och marknaden? Marknadsmiljön Består av de aktörer och faktorer som påverkar ett företags

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Grundfrågorna. » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen. Processen & planen

Grundfrågorna. » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen. Processen & planen » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen Linköping 2011-10-07 Magnus Moberg Processen & planen» Välkommen» Syfte och tidsplan» Vem är du, vem är jag?» Frågor? Grundfrågorna 1 Strategiska

Läs mer

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1 Att påverka efterfrågan Fem synsätt på företagets relation till marknaden: Produktionsorientering Produktorientering Försäljningsorientering Marknadsföringsorientering Samhällsorientering Massmarknadsföring

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Marknadsmixen 4P/7P. Agenda MARKNADSMIXEN (4P/7P) 2013-03-01

Marknadsmixen 4P/7P. Agenda MARKNADSMIXEN (4P/7P) 2013-03-01 Marknadsmixen 4P/7P 1 Agenda Marknadsmixen (4P/7P) Produkt Pris Plats Påverkan Personal (Participants/People) Process Fysiskt bevis (Physical Evidence) 2 MARKNADSMIXEN (4P/7P) 3 1 PRODUKT 4 Produkt Kärna:

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Introduktion. Omvärldsanalys. Sammanfattning: Perspektiv på marknadsföring

Introduktion. Omvärldsanalys. Sammanfattning: Perspektiv på marknadsföring Sammanfattning: Perspektiv på marknadsföring Agenda: Knyta ihop säcken: marknadsföring = en värdeskapande helhet Lagar och regler som berör marknadsföringsområdet Introduktion Marknadsorienterad marknadsföring:kunden

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

(avser kursen under LP2, 2012/2013) Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng

(avser kursen under LP2, 2012/2013) Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng Grundläggande marknadsföring för event, Varberg Provmoment: Omtentamen 1 Ladokkod: (21ME1A) Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 13 02 12 Tid:

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Marknadsföring. Daniel Nordström

Marknadsföring. Daniel Nordström Marknadsföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Marknad Segmentering Affärsidé Kundens behov Marknadsmixen AIDAS Marknadsplanering SWOT-analys Marknadsundersökningen Kontaktuppgifter Marknad En

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises FBRN Brandjobs Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010 Fredrik Berggren & Robert Nises BEHOV & KONSUMENTBETEENDE Konsumenter köper inte produkter eller tjänster

Läs mer

Värdeerbjudandet (Marknadsmix) 4P/7P. Thomas Rosenfall MARKNADSMIXEN (4P) PRODUKT

Värdeerbjudandet (Marknadsmix) 4P/7P. Thomas Rosenfall MARKNADSMIXEN (4P) PRODUKT Värdeerbjudandet (Marknadsmix) 4P/7P Thomas Rosenfall 1 MARKNADSMIXEN (4P) 2 PRODUKT 3 1 Produkt Kärna: Vilket behov tillfredsställer den? Faktiska produkten egenskaper utseende, funktion, egenskaper och

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Vad är affärsplanering?

Vad är affärsplanering? Vad är affärsplanering? Det spelar ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel håll. Hmm vilken väg ska jag gå? -Beror på vart du ska! Hmm det vet jag inte - Då spelar det ingen roll vilken

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.10.03 Tid: 14.15-18.15 Plats: L001 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D.

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D. Marknadsföring, 7,5 hp Mikael Ottosson, Ph. D. Kontaktuppgifter Mikael Ottosson Lektor företagsekonomi särskilt marknadsföring 013-28 22 60 mikael.ottosson@liu.se Dagens agenda Information om kursen Vad

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Michael Porter (1980) 2011-02-21 2 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna?

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter Hur stärker vi konkurrenskraften hos svenska tomater och krukväxter? Lena Ekelund och Fredrik Fernqvist Trädgårdskonferensen, Alnarp 2015-01-27 Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter»sedan 1995

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi Sammanfattning What is Strategy? av Michael Porter, 1996. Ta hänsyn till att artikeln är från 1996, när det står konstateranden om idag, just nu eller liknande innebär det just år 1996. Vid ord där översättningen

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 1 Nulägesbeskrivning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

The Marketing Concept

The Marketing Concept F1 Sammanfattning Marknadsföringsföreläsningar 1-6 Marknadsföring innehåller dem tre överskådliga områderna: Kundorientering, Gemensam strävan, Måluppnåelse. De olika aktiviteterna som syftar till att

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Marknadsföring för ingenjörer, 7,5 hp Provmoment: Tentamen (salstentamen 1) Ladokkod:

Marknadsföring för ingenjörer, 7,5 hp Provmoment: Tentamen (salstentamen 1) Ladokkod: Marknadsföring för ingenjörer, 7,5 hp Provmoment: Tentamen (salstentamen 1) Ladokkod: 41I28M Tentamen ges för: TentamensKod: Industriell ekonomi - Logistikingenjör H14 och Energiingenjör - allmän H13 Tentamensdatum:

Läs mer

Distributionsstrategier

Distributionsstrategier Distributionsstrategier Ekonomprogrammet, 2008 722G49 Litteratur: Kotler (2005) om plats och distribution Parment (2006) Anders Parment, Ph. D. LiU/Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III Denna artikel har sin utgångspunkt i Michael Porters klassiska modell angående affärsstrategier, det vill säga

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Kreativitet Kändisskap Mod Pengar

Kreativitet Kändisskap Mod Pengar Nu kör vi! Kreativitet Kändisskap Mod Pengar HELEJNA Kommunikation i 20 år Gotland PR-byrå, Reklambyrå Regeringen - Glokalsamhälle Styrelser SCB, Sv. Unesco Rådet, Sv. Triathlonförbundet etc. Idrott -

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer