Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global marketing environment... 4 Chapter 3 Understanding customer behavior... 5 Nyckelfrågor för kundbeteende... 5 Kännetecken för industriellt köpbeteende... 5 Vem köper de olika rollerna i ett köp... 5 Köpbeslutsprocessen konsumenter... 5 Köpbeslutsprocessen organisationer/företag:... 6 Köpklasser inom organisationer/företag (köpbeslutsprocessen):... 6 Valkriterier inför köp... 6 Köpsituation olika typer av köp... 6 Påverkan på konsumentens inköpsbeteende... 6 Påverkan på företagets/organisations inköpsbeteende... 7 Maslow s behovstrappa... 7 Utveckling inom inköp (företag)... 7 Chapter 4 Marketing Research and Customer insights... 8 Marknadsundersökning... 8 MIS... 8 Chapter 5 Market segmentation, targeting and positioning... 9 Fördelar med segmentering... 9 Segmentering beteende, psykografi och profil Segmenteringsprocessen... 9 Segmentering av industriella marknader... 9 Kriterier för framgångsrik segmentering... 9 Olika typer av marknadsföring Positionering nycklar för en lyckad positionering Chapter 6 Value through products and brands Associationer med ett varumärke Fem fördelar med ett starkt varumärke:... 11

2 Tre nivåer i en produkt The anatomy of brand positioning Product life cycle (PLC): Strategier för försäljningsvolym Bostonmatrisen Kritik mot bostonmatrisen Ansoffs tillväxtmatris Adoptionshastighet Chapter 7 Managing services enterprises Definition av tjänster ( vad är en tjänst? ) Klassifiering av tjänster Tjänsters grundläggande egenskaper Tjänsters 7P Tjänstegap Att skapa kundrelationer Chapter 9 Mass communications techniques Kommunikationsprocessen Hur fungerar reklam? Sponsring Skillnad direktkommunikation och masskommunikation Utveckla en reklamstrategi (kampanj) Chapter 11 Delivering customer value Chapter 12 Marketing planning and strategy Marknadsplaneringsprocessen Lägesanalyser Marknadsföringsmål Konkurrentanalys Porters 5 krafter Gamla tentor Del A Del B Del A Del B... 31

3 Chapter 1 What is marketing? Marknadsföring kan beskrivas som uppfyllandet av företagets mål, genom att möta och överträffa kundernas behov bättre än konkurrenterna. Det handlar om ordervinnare och kvalificerare, strävan efter att tillförskaffa sig konkurrensfördelar över sina konkurrenter. Marknadsföring kan även sägas handla om att skapa värde utbytesprocessen; den process som sker mellan B2C. Tre grundfrågor inom marknadsföringen Tre grundfrågor som bör ställas är: Vilken är marknadsföringssitutionen? Vilka verktyg är lämpliga att använda? Hur kan verktygen anpassas till situationen? Dessa frågor är centrala delar inom marknadsföringen, och ett annat sätt att se på marknadsföring är en verktygslåda med olika verktyg för olika behov. Företagsfilosofier Kundvärde Marknadsorientering fokuserar på att identifiera och möta behov och önskemål hos kunder. Produktorientering fokuserar på produktionsmöjligheter. Syftet är att utveckla produkter eller tjänster av sådan kvalitet att dessa anses vara nyckeln till framgång. Säljorientering fokuserar på att promota försäljning genom marknadsföring och t ex telefonsamtal. Kundvärde = upplevd nytta upplevd uppoffring. Den upplevda nyttan är det vi får av produkten eller tjänsten, t ex service, image, känsla, smak. Den upplevda nyttan motsvaras bland annat av kundens förväntningar, så det är därför viktigt att företaget inte sätter för stora förväntningar på sin produkt eller tjänst genom t ex överdriven eller falsk marknadsföring. Den upplevda uppoffringen är förutom monetära kostnader även tidsutgång, energiuppoffringar, sociala uppoffringar etc. Fyra former av kundvärde Prisvärde (ett bra pris lockar ofta) Prestandavärde (Rolls Royce framför Skoda) Emotionellt värde (vad man tror eller upplever om ett särskilt märke eller vara) Relationsmässigt värde (den service som ingår per köp) Marknadsmixen Detta är samma sak som 4P och gäller för produkter (för tjänster finns 7P). Produkt (produktens nivåer, varumärket) Pris (kostnad, konkurrens, marknad) Plats (distributionskanaler, mellanhänder) Påverkan (påverkansmixen).

4 Chapter 2 The global marketing environment Marknadsmiljö de aktörer och krafter som påverkar ett företags förmåga att effektivt bedriva sin verksamhet. En marknadsmiljö kan sammanfattas enligt bilden till höger. Marknadsmiljön består i sin tur av makromiljö vilket är: Ekonomiska faktorer tillväxt, ränta, skatter, inflation Sociala faktorer demografi, kultur, CSR/etik, konsumentmakt Politiska och legala faktorer EU, lagar, politisk styrning Fysiska faktorer klimatförändringar, återvinning, knappa resurser Teknologiska faktorer) vilket är externa faktorer utanför företagets kontroll Mikromiljö kan beskrivas med hjälp av kunder, distributörer, leverantörer, konkurrenter). Detta kallas även för interna faktorer. Omvärldsbevakning besvarar frågorna vad vi ska bevaka och hur detta ska organiseras. Vi behöver selektivt välja vad vi ska bevaka, eftersom vi såklart inte kan bevaka allt. PESTEL Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal analysis.

5 Chapter 3 Understanding customer behavior Det här är ett alldeles fantastiskt kapitel!! Nyckelfrågor för kundbeteende Utgår från kunder: Vem köper? Hur köper dom? Var köper dom? När köper dom? Vilka är deras urvalskriterier? Life cycle stages beskriver köpbeteende utifrån livssituation (t ex student, gift, pensionär) Kännetecken för industriellt köpbeteende Marknaden Vem köper de olika rollerna i ett köp Initierare Påverkare Beslutare Köpare Användare Gatekeeper mellanhand som tar beslut Köpbeslutsprocessen konsumenter Behov Informationssökning (intern, extern) Utvärdering av alternativ (evoked set) Köp Efterköpsbeteende (kognitiv dissonans) Något förenklat: need before buying decision after Man kan även skilja på typen av köp. Vissa inköp är rutininköp, som t ex proteinpulver (;););))))), och andra mer av typen once in a life time såsom hus och bil.

6 Köpbeslutsprocessen organisationer/företag: 1. Identifiering av problem 2. Behovs- och produktspecifikation 3. Urval av leverantörer 4. Samla in och utvärdera alternativ 5. Utvärdera och välja leverantör 6. Val av orderrutin 7. Utvärdering av leverantör Köpklasser inom organisationer/företag (köpbeslutsprocessen): Nytt köp (new task) Förändring i produkt/leverantör/leverans (modified rebuy) Rent återköp (straight rebuy) Valkriterier inför köp Tekniska (hållbarhet, prestanda, utseende, bekvämlighet, smak) Ekonomiska (pris, värde för pengarna, driftkostnader, andrahandsvärde) Sociala (status, grupptillhörighet, mode) Personliga (självuppfattning, känslor, moral) Köpsituation olika typer av köp Rutininköp (vardagliga varor) Begränsad problemlösning (kläder) Omfattande problemlösning (bil, dator etc.) Omväxling (prova nya märken av samma produkt) Påverkan på konsumentens inköpsbeteende

7 Påverkan på företagets/organisations inköpsbeteende Maslow s behovstrappa En förklaringsmodell för hur människor prioriterar sina behov. Maslow s trappa består av fem nivåer likt nedan. Utveckling inom inköp (företag) JIT Inköp online (e-commerce) Centraliserade inköp Relationsmarknadsföring Reverse marketing Leasing Köp av funktioner/system Outsourcing/insourcing Reverse marketing kunden tar iniativet till kontakt och inte tvärtom Relationsship marketing t ex support på Telia

8 Chapter 4 Marketing Research and Customer insights Både marknadsundersökning och MIS är troliga tentafrågor. Marknadsundersökning Marknadsundersökning är att samla in och analysera marknadsinformation I syfte att förbättra beslutsfattande. Den består av: Marknadsundersökningsprocessen 1. Första kontakt (explorativ studie) 2. Undersökningsbrief (explorativ studie) 3. Undersökningsförslag (explorativ studie) 4. Datainsamling (explorativ studie) 5. Analys och tolkning 6. Rapportskrivning och presentation Definiera problem och möjligheter; hitta lösningar Nödvändig länk mellan företag och mijö Primär och ibland sekundärdata används Syftet kan ha fyra olika nivåer: explorativ, deskriptiv, förklarande och förutsägande MIS Marknadsinformationssystem. Detta är data från mikro och makromiljön som samlas in, analyseras och distribueras tukk beskytsfattare enligt följande: 1. Regelbunden intern 2. Intern ad-hoc data (fokuserar på ett specifikt problem vid en given tid, t ex en enkät) 3. Omvärldsbevakning 4. Marknadsundersökning

9 Chapter 5 Market segmentation, targeting and positioning Segmentering att identifiera individer och organisationer med gemensamma egenskaper och behov som har stor betydelse för val av marknadsstrategi. Segmenteringen är en kategorisering av kunder, och syftet är att lättare kunna erbjuda rätt produkter till rätt konsument. Det ger en förståelse för varför människor köper vad de köper. Fördelar med segmentering Bättre möjligheter till tillväxt, lönsamhet, kundkontakt, kundförståelse, effektivitet i kommunikation, marknadsandelar. Segmentering beteende, psykografi och profil. Segmenteringsprocessen 1. Identifiera och förstå kunderna på marknaden 2. Gruppera kunder utifrån gemensamma egenskaper som har betydelse för vår marknadsföring 3. Välja ett eller flera segment som vår målmarknad Segmentering av industriella marknader Består av makrosegmentering, vilket beror av storlek, bransch eller geografi, samt mikrosegmentering vilket är valkriterier, köpprocess eller DMU-grupp (Decision Making Unit). Kriterier för framgångsrik segmentering Särskiljande Mätbart (demografiska, mätbara variabler) Tillgängligt (möjligt att nå ut och påverka segmentet) Lönsamt (storlek, prisnivå, tillväxt, kostnader) Förtydligande: med särskiljande tror jag att han menar vad som beskrivs som Effective i boken (sid 122). Det innebär att kunderna inom segmentet bör vara relativt homogent.

10 Olika typer av marknadsföring Differentierad marknadsföring en strategi som innebär att ett företag har olika produkter för varje segment man är med i. Odifferentierad marknadsföring en sorts mass marketing där företaget ignorerar skillnaden mellan marknadssegment och försöker nå alla kunder med en grundläggande produktlinje. Fokuserad marknadsföring att fokusera på ett segment. Positionering När företaget med sitt erbjudande skapar en distinkt och meningsfull position i kundens medvetande. Exempel kan t ex vara Tele2-Frank (sheep/cheap). Det handlar om att skapa en marknadsstrategi som kan locka kunder! Det är bra att sticka ut, och stå för något som kunden direkt kan relatera till. 4 nycklar för en lyckad positionering Tydlig (Born to be chjaidhuashdu h är inte lika tydligt som born to be cheap) Konsekvent (Att skifta mellan fem olika ICA-Stig är inte konsekvent) Trovärdig (Borat är inte trovärdig som modell för Victoria s Secret) (ack) Konkurrenskraftig Ompositionering om kundens preferenser ändras, eller om försäljningen går åt helvete, så behöver en produkt eller tjänst ompositioneras. Detta kan göras enligt bilden nedan.

11 Chapter 6 Value through products and brands Varumärke att associera ett namn och/eller symbol med ett värde. Kan vara både brand och trademark. Alla har ett varumärke i olika utsträckning. Ett exempel är ICA Basic; varumärket kan beskrivas av: Produktens egenskaper o Funktionell (funktionalitet); säker, hållbar, välsmakande Kundnytta o Emotionell; energisk, sportig, smart Kundens behov o Självuttryckande; ungdomlig, framgångsrik, kompetent Corporate brands ICA Produktens brand Del monte, som i sig kanske ägs av P&G eller ICA. Brand extension relaterade och orelaterade marknader. Bregott for cars. Gränser? Brand stretching fler varationer, t ex Coca Cola Zero. Dra nytta av sitt varumärke. Image typ, attraktivitet, syfte och hur pass unika associationerna är. Kanske den viktigaste aspekten av varumärkets värde. Associationer med ett varumärke SOPP baklänges: Person (grundare, Björn Borg) Produkt (Mac) Organisation (WTO) Symbol (Apple) Fem fördelar med ett starkt varumärke: Starkare preferenser och ökande kundlojalitet, dvs man väljer ett märke före andra (viktigt då att leva upp till det varumärket) Barriär för konkurrens, marknadsandelar Bättre lönsamhetspotential Möjliggör brand extension; konkurrens med andra saker än ursprungsprodukten Företagets värde ökar. Man kan antingen köpa upp andra företag (pga att man vill åt vissa varumärken eller produkter, eller bygga upp själv). Tre nivåer i en produkt Centrum (core benefit). Kärnvärdet som produkten skapar (t ex blyertsspetsen i en penna) Faktisk produkt (actual product). Handtag, fjäder, skydd.

12 Utvidgad produkt (augmented product). Varumärken (BIC) det värde som konsumenter värderar The anatomy of brand positioning Territorium Smörföretaget LÄTTA kan inte vara överallt. Karakteristiska värden Gevalias kaffe för oväntade besök Kundens självbild Jag kan fan inte gå omkring med foppatofflor Märkets personlighet Skillnaden mellan märken Särskiljande karakteristiska -?? Typ skillnaden mellan märken här också Historisk utveckling Etablerat 1640, ger kunden en spännande historia Product life cycle (PLC): För att analysera de faser en produkt genomgår kan PLC användas: Introduction (låga marknadsandelar och förluster pga utvecklingskostnader) Growth (fler börjar känna igen produkten och försäljningen ökar) Maturity (märket är etablerat och fullt krig råder, t ex förbättringar i mobiltelefoner) Decline (ny teknologi gör att produkten inte alls efterfrågas, typ gamla TVs i Sverige) Strategier för försäljningsvolym Marknadspenetrering Marknadsexpansion Produktutveckling Marknadsutveckling Diversifiering

13 Bostonmatrisen Kritik mot bostonmatrisen Modellen är lätt att använda, men överförenklingar och tveksamma samband

14 Ansoffs tillväxtmatris Adoptionshastighet

15 Chapter 7 Managing services enterprises Särskilt viktigt här är tjänsters grundläggande egenskaper och 7P. Definition av tjänster ( vad är en tjänst? ) Klassifiering av tjänster Användbart för segmentering, positionering och för att få insikt i olika typer av tjänster Konsumenttjänster och industriella tjänster Professionella tjänster och övriga tjänster Tjänsters grundläggande egenskaper Det finns 4 egenskaper för tjänster: Ogripbarhet (handling, svår att utvärdera före och efter köp) Oskiljaktighet (samtidig produktion och konsumtion, kundbemötande, andra deltar) Heterogenitet (varierar i kvalitet, personalen har en viktig roll, utvärdingssystem, pålitlig utr.) Förgänglighet (kan inte lagras, matcha utbud/efterfrågan, diff. Prissättning, deltidspersonal) Tjänsters 7P Utöver 4P (Pris, plats, påverkan, produkt) finns 3P ytterligare: People (vikten av rekrytering, träning, att motivera) Process (procedurer, mekanismer och aktivitetsflöden genom vilken en tjänst produceras) Physical environment (att förpacka tjänsten ; väntrum, köer, klädsel, dofter) Tjänstegap Barriärer som leder till att den upplevda tjänsten inte motsvaras av den förväntade. Det finns alltså ett gap mellan de båda. Detta kan vara: Missuppfattning Otillräckliga resurser Otillräcklig leverans Överdrivna löften

16 Att skapa kundrelationer

17 Chapter 9 Mass communications techniques Masskommunikation är bra vid t ex nya produkter, användarinstruktioner, prisförändringar, nya öppettider, nytt namn, uppföljning, önska god jul, locka kunder osv. Kommunikationsprocessen Sändare (företag) Kodning (bilder, språk) Media (annons, tv osv) avkodning (tolkning) mottagare återkoppling. Hur fungerar reklam? Huvudsakligen finns två teorier, AIDA och ATR. AIDA (stark teori) tron på reklamens påverkan är stark. Awareness Interest Desire Action ATR (svag teori) tron på att reklamen kanske påverkar. Awareness Trial Reinforcement Sponsring En affärsrelation mellan en leverantör av penningmedel, resurser eller service och en individ, ett evenemang eller en organisation vilken i gengäld erbjuder vissa rättigheter och associationer som kan användas för kommersiella fördelar. Skillnad direktkommunikation och masskommunikation Påverkansmixen Direktkommunikation riktar sig till mer specifika målgrupper, och kan t ex ha kontaktuppgifter som de sedan kan skicka ut reklam till. Masskommunikation riktar sig inte till någon speciell målgrupp.

18 Val av påverkansmixen påverkas av: Tillgängliga resurser Marknadens storlek och koncentration Kundens behov av information Typ av produkt Push vs pull strategier Reklam betald icke-personlig kommunikation av idéer eller produkter i primära media, dvs TV, press, utomhus, bio och radio. Sales promotion incitament till kunder eller handeln för att stimulera köp. Public relations kommunikation om en produkt eller organisation genom att information hamnar i olika media utan betala för det. Direktmarknadsföring distribution av produkter, information och fördelar riktat till kunder genom interaktiv kommunikation på ett sätt som möjliggör att mäta responsen.

19 Internet-marknadsföring distribution av produkter, information och fördelar till kunder genom digital teknik. Säljprocessen Preparation The opening Need and problem identification Presentation and demonstration Dealing with objections Closing the sale The follow up Integrerad marknadskommunikation - Innebär att ett företag samordnar sina marknadskommunikationsverktyg för att leverera ett tydligt, konsekvent, trovärdigt och konkurrenskraftigt budskap om organisationen och dess produkter. Utveckla en reklamstrategi (kampanj)

20 Chapter 11 Delivering customer value Mellanhänder de organisationer som underlättar distributionen av produkter till kunden: Förenar producenters/kunders behov Ökar effektiviteten (inte nödvändigtvis?) Förbättrar tillgängligheten Utför specialisttjänster Distributionskanaler förser kunden med rätt produkt, rätt plats, i rätt kvantitet, till rätt pris (JIT). Kanalstrategi och styrning Fysisk distribution de akvititeter som behandlar fysiska flöden med material, komponenter och varor mellan producent, mellanhänder och konsument.

21 Chapter 12 Marketing planning and strategy Marknadsplanering en process där företaget analyserar omgivningen och sin egen kapacitet och utifrån detta planerar och genomför marknadsbeslut. Strategi och taktik dessa blandas ofta ihop. Skillnaden mellan dem är tidshorisonten, där taktik är närtid (quick fixes). Strategi handlar om perspektiv och att se helheten. Om limpan är strategin så är brödskivorna taktik (sjukt metaforiskt osv). Affärsidé ett brett, definierat, långsiktigt uttalande om ett syfte som skiljer ett företag från andra företag av samma typ. Marknadsplaneringsprocessen Lägesanalyser Nulägesnalys en systematisk genomgång av ett företags marknadsmiljö, mål, strategier och aktiviteter för att kunna identifiera nyckelfrågor, problem och möjligheter. SWOT-analys ett strukturerat tillvägagångssätt avsett för att bedöma företagets strategiska position genom identifikation av styrkor (S), svagheter (W), möjligheter (O) och hot (T). Detta hjälper företaget att se helheten. SW är interna faktorer, och OT externa.

22 Marknadsföringsmål Strategisk framstöt (Ansoff-matrisen, se nedan) Strategiska mål (bygga, bevaka/hålla, skörda, avveckla) Konkurrentanalys Försöker besvara följande fem frågor: Vilka är våra konkurrenter? Vilka är deras styrkor och svagheter? Vilka är deras strategiska mål? (Alltså bygga, bevaka/hålla, skörda, avveckla) Vilka är deras strategier? Vilka är deras reaktionsmönster? Porters 5 krafter

23 Gamla tentor Ja, det här är ju mina egna svar så det är inte säkert att det är full pott på en tenta Vad innebär att ett företag är marknadsorinterat? 3p En företagsfilosofi (eller strategi) som fokuserar på att identifiera och möta behov och önskemål hos kunder. 2. Vad beskriver makroomgivningen (macroenvironment)? 3p Makroomgivningen är faktorer som står utanför företaget, t ex ekonomiska faktorer, sociala faktorer, politiska och legala faktorer, fysiska faktorer och teknologiska faktorer. 3. Vad beskriver microomgivningen? 3p Mikroomgivningen är interna faktorer som företaget kan styra (i viss mån) som t ex kunder, distributörer, leverantörer, konkurrenter. 4. I köpbeslutsprocessen förekommer det ett antal roller. Vilka är dessa? 3p Initierare Påverkare Beslutare Köpare Användare Gatekeeper (mellanhand) 5. Beskriv köpbeslutsprocessen. 3p 1. Behov 2. Informationssökning (intern, extern) 3. Utvärdering av alternativ 4. Köp 5. Efterköpsbeteende (kognitiv dissonans) Kan något förenklat också beskrivas av: behov före köpbeslut efter 6. Det finns tre olika köpklasser ( buy class ). Vilka är dessa? 3p Nytt köp (new task) Förändring i produkt/leverantör/leverans (modified rebuy) Rent återköp (straight rebuy

24 7. Beskriv Porters 5-kraftsmodell avseende konkurrensen i en bransch? 3p Rivalitat mellan existerande företag har fyra olika inputs: Potentiella inträdanden (hot från nya aktörer) Köpare (förhandlingskraft) Leverantörer (förhandlinskraft) Substitut (hot från substitut) 8. Varför genomför företag marknadsundersökningar? 3p En marknadsundersökning är att samla in och analysera marknadsinformation i syfte att förbättra beslutsfattande. 9. Varför genomför företag marknadssegmenteringar? 3p Segmentering är att identifiera individer och organisationer med gemensamma egenskaper och behov. Segmenteringen är en kategorisering av kunder, och syftet är att lättare kunna erbjuda rätt produkter till rätt konsument. Det ger en förståelse för varför människor köper vad de köper. Det ger bättre möjligheter till tillväxt, lönsamhet, kundkontakt, kundförståelse, effektivitet i kommunikation, marknadsandelar. 10. Vilka tre grupper av segmenteringsvariabler finns det? 3p Beteende (kundens koppling till produkt sökt nytta) Psykografi (kundens inre egenskaper livsstil, personlighet) Profil (kundens yttre kännetecken demografi, socialklass) 11. Efter segmentering, vilka krav skall man ställa på de segment som blir utfallet av segmenteringen? 5p??? 12. För framgångsrik positionering anges fyra nycklar. Vilka är dessa? 4p Tydlig (Born to be chjaidhuashdu h är inte lika tydligt som born to be cheap) Konsekvent (Att skifta mellan fem olika ICA-Stig är inte konsekvent) Trovärdig (Borat är inte trovärdig som modell för Victoria s Secret) (ack) Konkurrenskraftig 13. Vad innebär differentierad marknadsföring? 3p En strategi som innebär att ett företag har olika produkter för varje segment man är med i. 14. Vad beskriver Ansoffs tillväxtmatris? 4p Ansoffs tillväxtmatris används av företag för att välja tillväxtstrategi för produkter och marknad. Vanligtvis åskådliggörs företagets strategi i en tabell med fyra rutor. Marknadspenetration Sälja de nuvarande produkterna till nuvarande marknad. Behåll eller öka marknadsandel, driv ut konkurrenter, öka användningen av dina produkter.

25 Bredda marknaden Sälja nuvarande produkter på ny marknad. På nya platser, i nya länder, i ny förpackning, via nya kanaler, till nya segment. Produktutveckling Introducera nya produkter på existerande marknader. Diversifiering Sälja nya produkter på nya marknader. Mer riskfyllt på grund av begränsad erfarenhet. 15. En produkt kan beskrivas på tre olika nivåer. Vilka är dessa nivåer? 3p Centrum (core benefit). Kärnvärdet som produkten skapar (t ex blyertsspetsen i en penna) Faktisk produkt (actual product). Handtag, fjäder, skydd. Utvidgad produkt (augmented product). Varumärken (BIC) det värde som konsumenter värderar 16. Vad innebär det att göra en SWOT-analys? 3p En SWOT-analys består av ett internt perspektiv (strenght, weaknesses) och extern perspektiv (opportunities, threats) och hjälper ett företag att sätta upp objectives och att förstå sin marknad. 17. Vad beskriver produktlivscykeln? 3p För att analysera de faser en produkt genomgår kan en PLC användas: Introduction (låga marknadsandelar och förluster pga utvecklingskostnader) Growth (fler börjar känna igen produkten och försäljningen ökar) Maturity (märket är etablerat och fullt krig råder, t ex förbättringar i mobiltelefoner) Decline (ny teknologi gör att produkten inte alls efterfrågas, typ gamla TVs i Sverige) 18. Vad innebär det att göra en EVC-analys? 3p En metod för att förstå kundens upplevda värde. Economic value to the customer analysis (EVC) används på industriella marknader och analyserar hur produkten hjälper kunden att t.ex. minska sina kostnader. 19. Det finns fyra unika karakteristika som särskiljer en tjänst från en vara. Vilka är dessa? 4p Det finns 4 egenskaper för tjänster som skiljer sig från varor: Ogripbarhet (handling, svår att utvärdera före och efter köp) Oskiljaktighet (samtidig produktion och konsumtion, kundbemötande, andra deltar) Heterogenitet (varierar i kvalitet, personalen har en viktig roll, utvärdingssystem, pålitlig utr.) Förgänglighet (kan inte lagras, matcha utbud/efterfrågan, diff. Prissättning, deltidspersonal) 20. Beskriv kommunikationsprocessen? 4p Sändare (företag) Kodning (bilder, språk) Media (annons, tv osv) avkodning (tolkning) mottagare återkoppling.

26 21. Ange fyra skillnader mellan konsumenters köpbeslutsprocess och organisationers köpbeslutsprocess? 4p Skillnaderna är markerade (tror det är rätt skillnader, inte helt 100). Företag: 1.Identifiering av problem 2. Behovs- och produktspecifikation 3. Urval av leverantörer 4. Samla in och utvärdera alternativ 5. Utvärdera och välja leverantör 6. Val av orderrutin 7. Utvärdering av leverantör Konsumenter: 1. Behov 2. Informationssökning (intern, extern) 3. Utvärdering av alternativ 4. Köp 5. Efterköpsbeteende (kognitiv dissonans)

27 Del A 1) Vad är korrekt gällande hur kundvärde (customer value) skapas? b) Nyttan i kundvärdet skapas bland annat genom service och image 2) Hur skiljer sig inre och yttre effektivitet (efficient vs effective)? c) Inre effektivitet handlar om att göra rätt saker, yttre effektivitet handlar om att göra saker rätt 3) På vilket sätt bidrar varumärkesvärden till produkten med avseende på produktmodellen? a) Varumärkesvärden bidrar till produkten i den utökade (augmented) produkten 4) Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på de problem som någon av de fyra grundläggande egenskaperna hos en tjänst skapar för en marknadsförare? d) Det främsta problemet i samband med förgänglighet (perishability)är att kunna matcha utbud med efterfrågan 5) Vilket av följande alternativ beskriver inte en nackdel med fullkostnadsprissättning??? 6) Följande alternativ leder till att kunders förhandlingsstyrka i Porters konkurrensmodell (five forces) minskar: b) Det finns många kunder och få leverantörer 7) Ett kontraktsbaserat vertikalt marknadssystem kallas även... c) Distributionskanal 8) Konkurrensstrategin som Apple tillämpar går under benämningen... a) Differentiering 9) Kärnstrategi (core strategy) fokuserar på följande element.. e) Målmarknad, konkurrenter och konkurrensfördel 10) Vilket av följande alternativ är den troliga anledningen till att ett företag höjer priset på sin produkt? b) Riskerna för priskrig är små 11) Ansoff matrisen beskriver möjliga d) Tillväxtstrategier 12) Under en produkts livscykel kommer försäljningen efterhand att plana efter att tillväxten avtar. Denna fas i produktlivscykeln (PLC) kallas vanligen: e) Avtagandefasen 13) Vara tydlig, konsekvent, trovärdig och konkurrenskraftig är nycklarna till c) Effektiv positionering

28 14) När en kund ersätter sin tidigare DELL-dator med att köpa senaste modell av MAC kan det beskrivas som: b) Modified rebuy (modifierat återköp) 15) Med hjälp av Bostonmatrisen (The Boston Consulting Group Matrix) kan produktportföljer analyseras baserat på marknadstillväxt och. d) Relativ marknadsandel 16) Integrerad marknadskommunikation beskriver e) Hur ett företag samordnar sina marknadskommunikationsverktyg 17) Direktmarknadsföring innebär d) Att företaget direkt kan avläsa kundernas respons 18) Möjliga roller i ett företags köpbeslutsgrupp(dmu) är: d) Beslutsfattare, påverkare, köpare, initierare, användare, gatekeeper 19) Macro-omgivningen påverkar ett företag via dimensionerna a) Ekonomi, teknologi, samhälle, politik, miljö 20) Segmentering är att b) Identifiera grupper av individer eller organisationer med liknande karakteristika Del B De frågor som inte besvaras här har besvarats i tidigare tenta. A) Definiera "brand stretching" (3p) Fler varationer, t ex Coca Cola Zero. Dra nytta av sitt varumärke. C) Vilka fyra barriärer gör att upplevd tjänst inte motsvaras av den förväntade? (4p) Barriärer som leder till att den upplevda tjänsten inte motsvaras av den förväntade. Det finns alltså ett gap mellan de båda. Detta kan vara: Missuppfattning Otillräckliga resurser Otillräcklig leverans Överdrivna löften D) Förklara innebörden av vision (i ett företagssammanhang) (3p) Vision är något man vill uppnå, ett framtida tillstånd där företaget är så bra det kan vara. Behöver inte vara realistiskt eller tidsbundet. E) Vad menas med "delighters" i samband med marknadsföring? (2p) Oväntade egenskaper (faktorer) som överraskar kunden positivt. Det är allt viktigare med delighters i och med en tilltagen konkurrens.

29 F) Vilka är kriterierna för en framgångsrik segmentering? (3p) Särskiljande (behoven är likvärdiga inom segment, olika mellan segment) Mätbart (demografiska, mätbara variabler som grund) Tillgängligt (möjligt att nå ut och påverka segmentet) Lönsamt (storlek, tillväxt, prisnivå, kostnader) J) Vad avses med positionering? (3p) När företaget med sitt erbjudande skapar en distinkt och meningsfull position i kundens medvetande. Exempel kan t ex vara Tele2-Frank (sheep/cheap). Det handlar om att skapa en marknadsstrategi som kan locka kunder! Det är bra att sticka ut, och stå för något som kunden direkt kan relatera till.

30 Del A 1. Vad är det mest rättvisande mål med sponsring e) alla ovanstående alternativ stämmer (publicitet, underhåll, positiva associationer, relationer) 2. Vilket av följande påståenden om personlig försäljning stämmer bäst? c) personlig försäljning är främst viktigt i B2C-marknadsföring, dvs. till konsumenter 3. När Clas Ohlsson skickar ut ett pressmeddelande som handlar om företagets stöd till cancerforskning är det ett exempel på? a) public relations (PR) 4. Vilket är det viktigaste målet med att använda integrerad marknadskommunikation? e) använda en pull -strategi för att kommunicera direkt med tänkta slutkunder 5. Den mest logiska ordningen i Marknadsplaneringsprocessen är:?? 6. Den viktigaste anledningen till att göra marknadsundersökningar är: c) att samla in och analysera marknadsinformation i syfte att förbättra beslutsfattande 7. En mindre betydelsefull orsak till kanalkonflikter är:?? 8. Ett starkt varumärke skapar värde för kunden och företaget! c) Varumärket utgör grund för brand extensions 9. Nyckelfrågorna Var befinner vi oss? Hur kom vi hit? Vart är vi på väg? Var skulle vi vilja vara? Hur kommer vi dit? Är vi på rätt väg? - Utgör grunderna för: c) marknadsplanering 10. Ett relevant problem med att tillämpa marknadsplanering är att?? 11. Den bästa beskrivningen av en konkurrenssituation är: e) hur rivaler, leverantörer, nya etablerare och kunder samverkar i ett kraftspel. 12. Det är en tid av osäkerhet och ängslan i världen, juni Den mest relevanta beskrivningen av den situationen är: d) att leverantörer misstror kunders betalningsförmåga eller c) en makromiljö där ekonomiskt och politiskt förtroende är bristvara.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP2 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D.

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D. Marknadsföring, 7,5 hp Mikael Ottosson, Ph. D. Kontaktuppgifter Mikael Ottosson Lektor företagsekonomi särskilt marknadsföring 013-28 22 60 mikael.ottosson@liu.se Dagens agenda Information om kursen Vad

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá

`çéóêáöüí=eåf=ommti=oáåü~êç=d~í~êëâá om Richard marknadsföring varumärken skolan pappa (Milton, 13 och Nellie 11, nästan) scoutledare (Västertorps scoutkår) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi)

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Organisation och Kunskap Fackspråk 11HP 10HP Makroekonomi Marknadsföring Fackspråk 10HP 7HP 2HP Kurser inom valt

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation

Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation Slide 2.1 Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation LiU, 722g86 2 okt 2014 Anders Parment, Ph. D. Stockholm Business School www.andersparment.com info@andersparment.com Slide

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler

Lyckas med din affär i alla kanaler Lyckas med din affär i alla kanaler IBM Smarter Business Oslo 2013 Ralf Seimertz CEO, President Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers by making commerce smarter

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi Lyckas med din affär i alla kanaler Ralf Seimertz VD Fiwe Systems & Consulting Jerker Lundberg Ansvarig Idé & Strategi Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring

Begrepp, modeller, teorier-praktisk marknadsföring Extern marknadsföring Intern marknadsföring Distributionssätt USP Marknadsfragmentering Massmarknadsföring Kärnprodukt Kringprodukt Metaprodukt Corporate advertising Reklam, personlig försäljning, butiksaktiviteter

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Kvalitet och självvärdering

Kvalitet och självvärdering Kvalitet och självvärdering Elisabet Ahlqvist Nationell samverkan Begreppet kvalitet Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav (ISO 9 000) Subjektivt Kontextberoende Komplext Många definitioner

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym

Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym Marknadsföringsprojekt 24/7 Studentgym Av: Linus Rosdal, David Henriksen, Elias Uhlin, Martin Holm Antal ord: 4525 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 3 Syfte... 3 Genomförande... 4 Affärsidé...

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: CRM-strategi Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Konsten att vara annorlunda när allt annat är lika CRM, eller Customer Relationship Management, är ett modeord

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer