Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare"

Transkript

1 (33) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Ingela Axelsson, sekreterare Anita Lundberg, ekonom, kl Anna Sjörs, teknisk chef JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 ÄRENDE 12 LYFTS UR DAGENS SAMMANTRÄDE. UPPFÖLJNING Dnr Redovisning Älvstrandsbadet januari-april 2010 ANTAL BESÖK BAD Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec st st st Dnr Redovisning antal passagerare flyget Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Jan , , , , ,4 Feb , , , , ,6 Mars , , , , ,7 April , , , , ,8 Maj , , , ,1 Juni , , , ,8 Juli 0 0 0, , Aug , , , ,7 Sept , , , ,2 Okt , , , ,9 Nov , , , ,1 Dec , , , ,9 SNITT , , , , ,1

3 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-april 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-april Redovisn. jan-april Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning 2 1 KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Kommentarer: Tekniska ligger med ett kraftigtunderskott på 1,7 Mkr efter justering kända periodiseringsfel, något bättre än förra månaden. Detta är orsakat främst av underskott vinterväghållning, värme och el. Justerad av Justering avser främst Prognos års Verksamhet Avvikelse tkr vikelse tkr avvikelse Fastighet div felperiodiseringar -610 Gata/park div felperiodiseringar -426 Serviceenheten Bad Idrottsanläggningar Justering felperiod. köp av tjänst 0 Flyg Just för fakturor 0 Fjärrvärmen Resten skattefinansierat Skattefinansierat efter periodjustering VA Avfall Svagt intäkter vhtsavfall 0 Avgiftsfinansierat Efter justering 0 Hela tekniska efter justering

4 57 forts Personal: PERSONAL Periodbudget Resultat Avvikelse i % Budget Adm % Gata/Park/ % GS-alla även vaktm % Fastighetsadm, snickare % Flyg % Måltidsverksamhet % Städ % Fjärrvärme % VA % Avfall % Totalt % Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Städ och Måltidpersonal kommer under året att successivt minska personal, och budget är periodiserad för detta. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis c:a 19 tjänster. 3 tjänster av dessa är överflyttade till ekonomi. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning, utfall gäller alltså kostnaden för de timmar som utfördes tom mars. Tendensen från tidigare har inte brutits, det är för hög arbetskostnad kopplat till kommunens fastigheter jämfört med budget. Det kommer sannolikt att bli ett överskridande på de kommersiella fastigheterna, något som måste tas igen på underhållet. Kostnad GS-personal som skriver tid, ej snickare Budgetperiod Upparbetat Avvikelse % av budget Gata/park/idrottsanl % Flyg (felpersiodiserat) % Avfall % VA % Fjärrvärme % Kommersiella fastig heter % Verksamheternas lokaler % HagforsHem % Summa ovan % Fordon + hjullastare % Åtgärd: En tydligare styrning behövs, och schema kommer att läggas till hösten för att komma tillrätta med avvikelserna.

5 57 forts Media Periodbudget i % av årsbudget 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad årsbudget Köp Köp tom Periodbudgevisninvikelsbudget 2009 Redo- Av- Års- period feb månad El % 33 % % Olja % 138 % % Pellets % 70 % % Fjärrvärme % 52 % % Vatten % 33 % % Totaler % 40 % % Första kvartalet var kallt, graddagar 115% över normalt (medeldygnstemperaturen under perioden ). Hela 52 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 40 % samma period förra året. Hos de fastigheter som har nollbudget för värme (rivningslokaler) är underskottet 250 tkr. Detta kommer att öka, då fastigheterna inte kallställdes i mars. Undantaget de fastigheter som är till försäljning/rivning där periodbudget sannolikt till vissa delar är felaktig ligger utfallet för all värme minus 620 tkr mot periodbudget. Då även april var kallaste på fyra år, dock något under normalläge finns en stor risk för att värmebudgeten överskrids. Fastighetsavdelningen tidigare prognos att årsbudget kommer att hållas, har förändrats, och fastighetsavdelningen beräknar att underskottet på årsbasis att bli 620 tkr. El är c:a 200 tkr dyrare under perioden jämfört att vi haft bundet elpris på 44 öre/kwh för all el. (15 % rörligt elpris) kan jämna ut sig, om elpriset sjunker resterande månader. Sammantaget visar media samma avvikelse som förra månaden, en avvikelse på drygt 4 % mot periodbudget, i pengar blir detta minus 1 Mkr för perioden. Skattefinansierad verksamhet: Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 1,1 Mkr efter justering kända periodiseringsfel. Gata/park ligger minus 430 tkr efter justering av barmark och parkbudget. Underskottet är helt en effekt av dyrare vinterväghållningen 10 av budgeterade 13 snösvängar har genomförts. Då årets tjälskador är mycket större än tidigare, måste medel finnas för lagning av dessa. Det planerade beläggningsarbetet kan inte kan genomföras utan extraanslag. Serviceenheten ligger något över budget. Den effektivisering på personal som startade 2008 fortsätter. Serviceenheten kommer att närma sig önskade nyckeltal under 2011.

6 57 forts Badet ligger utan justering nästan på periodbudget. Idrottsanläggningar ligger över budget pga. högre elkostnad mm. Flygets underskott mot periodbudget har ökat, ligger under periodbudget, minus 160 tkr, vilket helt är en effekt av mindre intäkter än budgeterat. Fastighet ligger minus 0,6 Mkr. Det är media som ligger över budget, i övrigt följer utfallet den periodiserade budgeten bra, undantaget försäkring. Värme ligger 700 tkr, justerat felperiodiserade objekt och ej fakturerade intäkter från Uddeholmskontoret. Fastighetsavdelningen har noga gått igenom avvikelse för hyresintäkter, och resultat är här 380 tkr bättre än periodbudget, undantaget obudgeterade intäkter från Parkvägen är periodresultatet tkr, vilket är ett förvånansvärt bra resultat. Kostnaden för Parkvägen ligger dock på 240 tkr, mest värme. Nettokostnaden för Parkvägen (två hus) är alltså 130 tkr tom april. Värme och el för april ej inräknat, dessa kostnader är änne ej fakturerade. Fastighetsavdelningens årsprognos är 600 tkr. Kommersiella + tomma Periodbudget utfall avvikelse efter justering periodiseringsfel Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer , Hyreskostnader Media DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL , ADMINISTRATION , LOKALVÅRD 29 10, KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING EXTERNT HYRESINTÄKTER Netto efter justering Verksamhetsfastigheter Periodbudget utfall avvikelse ringsfel periodise- Årsbudget 611 Fastighetsskötsel Reparationer Hyreskostnader Media DRIFT PLANERAT UNDERHÅLL ADMINISTRATION LOKALVÅRD KAPITALKOSTNADER FÖRSÄLJNING EXTERNT HYRESINTÄKTER Netto

7 57 forts Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger minus 250 tkr, justerat för underhåll och ej bokförda fakturor. Periodbudget Utfall Avvikelse Efter justering period.-fel Årsbudget VA Intäkter från abonnenter inkl Munkfors Adm avläsning mm gemensamt 936,1 971, Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar Netto Avfallsverksamheten ligger på ett större minus än förra månaden, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Endast avvikelse i sluttäckningsperiodbudget har behövt justeras. Allt avfall Period Budget Utfall Avvikelse Efter justering periodiseringsfel Årsbudget Intäkter Kostnader Netto Sammanfattning: Prognos görs på ett underskott på helår på - 1 Mkr, beroende på ökade kostnader för vinterväghållning och dyrare värme, allt en effekt av den stränga vintern. Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per med prognos för helåret 2010 samt ber verksamheterna om fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar.

8 Dnr Hantering av befarat budgetunderskott Prognos för helår är att tekniska gör ett underskott av 1,036 Mkr orsakat av den kalla vintern. Detta är orsakat främst av ett underskott vinterväghållning och värme. Verksamhet Prognos årsavvikelse Fastighet värme -610 Vinterväghållning -426 Summa Graddagar är en summering av uppvärmningsbehovet en viss månad. Som tabellen visar är det första kvartalets månader 2010 högre än normalläget. Värmebudgeten läggs utifrån förväntat behov av värme ett normalår. Graddagar 4 år jmf med normal Norm januari februari mars april Tekniska har en driftbudget som från start är underfinansierad med 2 Mkr orsakad av högre kostnader för flygverksamheten, som ej kompenserades i ram. Tekniska har hanterat det främst med en lägre underhållsbudget för gata. Även fastighet och serviceenheten har fått sparbeting utöver beslutade, men detta ligger på driften (effektiviseringar) och ej på underhåll. Underhåll Utfall 2009 Budget 2010 Gata Fritidanlägg, park Fastighet Flyg Summa underhåll Flygplatsens ökning av underhåll beror på att underhållsbeläggning måste utföras på banan snarast för att laga sprickor i syfte att bevara banans status. Detta kostar 500 tkr. Fastighet har en kostnadsbudget som domineras av Media. Underhållsbudget är redan tidigare mycket snävt tilltagen, endast 6-7 % av fastigheterna kostnader går till planerat underhåll, något mindre till akuta reparationer.

9 58 forts Fastighetsdrift och underhåll Utfall 2009 % av utfallet Budget 2010 % av budget 611 Fastighetsskötsel % % 612 Reparationer % % 615 Media % % 62 PLANERAT UNDERHÅLL % % Summa ovan % % Ytterligare möjligheter till rationalisering på fastighetsdrift är lagd i plan för att nå nyckeltal för fastighetsskötsel hösten 2010 och vidare Denna rationalisering kräver god framförhållning då fastighetsskötsel sker av fast anställd personal eller i bundna avtal. Erfarenheter från tidigare år är att det uppstår förseningar vid avveckling av fastigheter. Under dec 2009 planerades rivning av Parkvägen, något som inte har följt tidplan. Här kommer tekniska att få kostnader på c:a 200 tkr 2010 som inte är budgeterade. Fastighetsavdelningen är den del av tekniska som har svårast att klara sin budget var ett undantag, men då beviljade tekniska et tilläggsanslag genom omfördelning internt av verksamheternas tilldelning. Serviceenheten har kraftiga sparbeting, både under 2009, 2010 och 2011, som enheten hittills har klarat av att planera och genomföra på ett mycket bra sätt. Prognosen för 2010 är att man klarar budget. Under 2010 arbetar enheten efter beslut om minskning av personalkostnaden med hela 4 Mkr med ytterligare neddragning 2011 med 3,2 Mkr. Serviceenheten har ingen stor del i sin budget som är påverkansbar på kort sikt, då kostnader ligger bundna i personal och kostnader för livsmedel och städkemikalier. Sammanfattning: Vinterväghållningsbudget kan hanteras som en rullande budget över åren, där överskott och underskott följer med till nästa år. Så gör många kommuner för att utjämna effekterna av vädret. Då detta förutsätter att kommunen har en budget i balans är detta tyvärr inte en framkomlig väg. Om tekniska inte kan få kompensation för den kalla vintern, föreslås att tekniska får i uppdrag att senarelägga visst underhåll enligt redovisning nedan. Den stränga vintern med djup tjäle i vägkroppar har medfört större skador på vägar och belysningsstolpar än normalt. Att minska underhållsbudgeten på vägar och underhåll landningsbanan på flygplatsen är det sämsta alternativet.

10 58 forts Bantingsförslag Underhållsbudget Fastighet Åtgärder, konsekvens Förrådet Hagfors Omdisponering utrymme underhållsavdelningen kan senareläggas Häggdalsvägen 1-3 Målning, onödig, fastigheten rivs Tranebergsvägen 8-12 Anpassningar, målning kan senareläggas Summa projekt kommersiella fastigheter Reserver Summa kommersiella lokaler Lillåsen Mattbyte, målning senareläggs alt ryms inom förtätning Lillåsen Häggården Målning lägenhet, senareläggs Brandstation Hagfors Målning kontor senareläggs Brandstation Ekshärad Senareläggs Järnvägsgaraget Senareläggs Summa projektsatta verksamhetsfastigheter Reserver Målning, läckage Summa verksamheternas lokaler Underhåll totalt fastighet VALHALL Panel yttervägg Brädfordring slut, kan senareläggas Armatur ishall Senareläggning Utbyte fönster Senareläggs Summa Valhall Gatubelysning Mindre energiutbyte Beläggning lappning senareläggs Sättravägen Beläggning senareläggs Summa GATA Summa minskat underhåll Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag på 1 Mkr till tekniska et att täcka de merkostnader som har uppstått på grund av den kalla vintern.

11 Dnr Investering fönsterbyte Borgmästaren 3 Apotekshuset Tekniska enheten har upprättat förslag på fönsterbyte efter klagomål på inomhusmiljön och möjligheterna att sänka energiåtgången på fastigheten Borgmästaren 3. Arbetet beräknas att utföras av tekniskas underhållgrupp med eventuell handräckning av vaktmästargruppen. Beräknad kostnad fönster och kompletterings material Arbetstid Plåtarbete Maskiner Totalt kr kr kr kr kr Eventuella målningsåtgärder i rum är inte inberäknade. Enbart listning runt fönster och mindre bättring i nisch ingår i arbetet. Enbart investeringen i nya fönster blir inte lönsam utan måste ses i ett helhetsperspektiv med fler åtgärder. Fönsterpartierna är idag otäta och rötskadade. Detta påverkar inomhusmiljön och bidrar till en dålig energihushållning. En omfattande renovering av fönstren samt tätning mot fasaden är inte försvarbar. Beräknad kostnad för renovering och tätning kr Merkostnad för utbyte kr Inomhusklimatet har varit föremål för diskussioner vid fackliga möten och miljörond. Besparingen på den bytta fönsterytan motsvarar ca 13000kWh. Fastigheten har idag en energiförbrukning på ca 193kWh/m2. Rikssnittet för motsvarade fastighet ligger på ca 144kWh/m2. Utöver beräknad besparing per kwh på fönsterytan bör energiåtgången kunna sänkas med ytterligare 12000kWh efter tätning och inreglering. För att kunna göra en bra inreglering krävs ett tätt energiskal. Total energibesparing 25000kWh x 0.65= kr Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner att fönsterbyte utförs med hjälp av investeringsmedel för energieffektivisering att belasta investeringskonto 1024.

12 Dnr Ekonomisk redovisning underhåll januari-april 2010 Av en total budget på 12,2 Mkr för underhåll har kronor upparbetats t.o.m. april, motsvarande 7 % av budgeten. Årsbudget och redovisning januari april: IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Budget Bokfört april Projekt 5331 BYTE TAK KORRIDOR VALHALL PANEL YTTERVÄGG VALHALL OMMURN TEGELVÄGG INVÄND VALHALL BYTE ARMATURER ISHALL BYTE FÖNSTER VALHALL RENOV OMKL HAGFORSVALLEN UTBYTE LAMPOR VÅGBACKEN NY BRYGGA GUSTAVSFORS 25 Ej projektsatt Objekt HAGFORSVALLEN/VALHALL GEM 48 Objekt VALHALL 50 Objekt HÖÖKBORGEN 20 Verks BADPLATSER 20 Verks RASTPLATSER, STRÖVSLINGOR 37 Summa underhåll idrotts- och fritidsanläggningar % GATOR, VÄGAR OCH PARKER Budget Bokfört april Projekt 5151 LJUNGVALLS VÄG SÄTTRAVÄGEN GC-VÄGAR LAPPNING GATOR MM VILLAVÄGEN RIKTNING AV STOLPAR ENERGIEFFEKTIV. GATUBELYS UDDEHOLMSVÄGEN UNDERHÅLL BROAR UTBYTE GATUNAMNSKYLTAR JULBELYSNING EKSHÄRAD LEKPARK GUSTAVSFORSVÄGEN 50 Ej projektsatt, verksamhet BARMARKSUNDERHÅLL GATURENHÅLLNING GATUBELYSNING PARKER LEKPLATSER 100 Summa underhåll gator, vägar och parker %

13 60 forts FASTIGHETER Budget Bokfört april Kommersiella fastigheter % Projekt 5601 TAKUNDERH MÅLN MM PRIMUS GOLV VÄGGAR HEMGÅRDEN UNDERHÅLL HC UNDERHÅLL ALLMÄN TOALETT MÅLN FÖNSTER,TAK FOLKT MÅLNING VÅRDCENTRAL MARKJOBB BROSTUGAN STAKET, MÅLN FOLKETS PARK ANPASSN LILLSTUGEV UNDERH LILLSTUGEV MÅLN HÄGGDALSV TAKARB KOMMUNALHUS EKSH MÅLNING VILLAN MÅLN RÅDA RASTPLATS UNDERHÅLL RESERV 60 Verksamhetsfastigheter % Projekt 5609 UNDERH FÖRRÅD HAGFORS TAK, KONTOR FÖRRÅD EKSH ANP, MÅLN TRANEB V FÖNSTERBYTE,TAK BORGM MÅLNING STADSHUSET REP SPORTAVD ÄLVSTRANDEN MÅLN FÖNSTER FORSSKOLAN MÅLN, TAK MM KYRKH SKOLA MÅLN, KÖK RÅDA SKOLA FÖNSTERBYTE SUNNEMO SKOLA LEKUTRUSTN TREKLÖVERN LEKUTRUSTN MILAN LAGN TAK, MÅLN MILAN LEKUTRUSTN PRÄSTKRAGEN UTV MÅLNING PRÄSTKRAGEN MATTBYTE, MÅLN LILLÅSEN MÅLN BELLMANSGÅRDEN MÅLNING HÄGGÅRDEN MÅLN KONTOR BRANDST HFS UNDERH BRANDST EKSH UNDERH JÄRNVÄGSGARAGE INKÖP MASKINER SVALAN UNDERHÅLL RESERV Summa underhåll fastigheter % FLYGPLATSEN Budget Bokfört april Projekt 5722 NY PORT HANGAR BELÄGGNING BANAN MÅLNING BANAN UPPRUSTN STATIONSBYGGNAD Beslut Summa underhåll flygplatsen %

14 60 forts VATTEN, AVLOPP OCH RENHÅLLNING Budget Bokfört april Vatten och avlopp % Projekt 5150 LEDNINGAR GETAREVÄGEN LEDNINGAR SÄTTRAVÄGEN LEDNINGAR MELLTORPSVÄGEN N RÖRGALLERI I RESERVOARER ULLENV STYR OCH ÖVERVAKNING ULLENVERKET RIVNING RENINGSVERK MJÖNÄS MÅLNING VATTENVERK GUSTAVSFORS UPPRIKTN STAKET LAPPKÄRR ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD EKSH AVL-REN VENTELATION GUSTAVSFORS AVL-REN RENSPRESS LAPPKÄRR BYTE PUMPSTATION 200 Ej projektsatt, verksamhet MÄTNING OCH AVLÄSNING VATTENVERK LEDNINGSNÄT ÖVERGRIPANDE VATTENLEDNINGAR AVLOPPSLEDNINGAR DAGVATTENLEDNINGAR AVLOPPSRENINGSVERK PUMPSTATIONER Renhållning % Projekt 5755 RENOVER ÅTERVINNINGSCENTRAL EKSH 600 Summa underhåll vatten, avlopp och renhållning % Ekonomienhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner redovisningen

15 Dnr Ekonomisk redovisning investeringar januari-april 2010 Kommunfullmäktige har godkänt omdisponering av investeringsplanen för vakollektivet, innebärande att medel avsatts till sanering Gärdet och externslammottagning Lappkärr. Till detta ianspråktas budgeterade medel till förbättringar va-nät och del av anslaget till vattenreservoar Gastberget, som senareläggs. Projektet infrastruktursatsning Sunnemo är osäkert om det hinner påbörjas, för övriga projekt beräknas budgeten förbrukas under året. Sammanställning årsbudget och förbrukning januari-april P ro jekt B u dg et B o kfört P ro gn os B elo pp i tal kro no r 2010 jan -april utfall S kattefinansierat 1003 M arkförsäljning O m byggnad P rim us för bygglinjen O m byggnad B jörkdungen U tem iljö Ä lvstranden etapp E nergiprojekt enl plan A vfuktningsaggregat Ä lvstranden A npassn kom m ersiella fastigheter Ä lvstranden B ildningscentrum Inventarier Ä B C O m byggnad o förbättring gator T rafikangöring runt Ä B C Infrastruktursatsning S unnem o ? 1121 C entrum planen Inventarier serviceenheten Ö vervakningsutrustn, inflygn-fyrar S am lingsanslag park lek bad m m B yte m askiner tekniska S u m m a skattefin an sierat A vgiftsfinansierat 1204 Förnyelse råvattenledning V attenreservoar G astberget Förbättringar va-nät V a-sanering G ärdet E xternslam m ottagning Lappkärr S u m m a av giftsfinansierat T otalt tekniska et Ekonomienhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner redovisningen.

16 Dnr Godkännande av köpeavtal, Sättraskolan Tekniska et beslutade , 120 att arbeta enligt avvecklingsplan för att optimera lokalresursen mot behovet. Mot bakgrund av detta beslut fick tekniska enheten i uppdrag att sälja fastigheten Maskinisten 5, Sättraskolan. Försäljningsarbetet påbörjades omgående efter beslut och diskussioner har förts med ett antal intressenter. Primärt är det enbart köksbyggnaden som ansetts intressant. På grund av det svaga intresset för fastighetens övriga skolbyggnader och svårigheten att försälja fastigheten med sina befintliga byggnader, beslutade kommunfullmäktige att avveckla samtliga byggnader förutom kök- och slöjdbyggnaden, genom rivning inkom JEMA Casino & Partyservice AB skriftligen med bud om kronor för kök och slöjdbyggnaden. I enlighet med bud har köpeavtal upprättats. Köpeavtalet innebär att kök- och slöjdbyggnaden samt en stor del av marken överlåts med tillträde för en köpeskilling om kronor. Övriga byggnader avvecklas enligt tidigare beslut om rivning. Hyresavtal skall upprättas för restauranglinjens verksamhet. Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättade avtal om försäljning av del av Maskinisten 5, Sättraskolan kök och slöjd till JEMA Casino & Partyservice för en köpeskilling om kronor.

17 Dnr Hyresavtal Sättraskolan kök Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Maskinisten 5, Sättraskolan. På grund av svårigheter med att försälja fastigheten med samtliga byggnader fattade kommunfullmäktige beslut om rivning av samtliga byggnader förutom kök och slöjd byggnaden som enligt förslag skall säljas. Inför försäljning har hyresavtal upprättats för köket i syfte att säkerställa bra lokaler för restauranglinjens verksamhet. Avtalet löper på två år med en förlängning om ett år i taget och medger verksamheten att verka i kökslokalerna fyra vardagar per vecka. Årshyran uppgår till kronor och omfattar enbart köket. De dagar verksamheten vill använda matsalen debiteras detta 400 kronor per tillfälle. Verksamheten har även behov av att nyttja köket inklusive matsalen någon kväll eller helg per termin. Nyttjande av kök och matsal tillsammans utöver de fyra vardagar som avtalet omfattar debiteras 800 kronor per tillfälle utöver avtalad årsavgift. Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniskt godkänner upprättade hyresavtal gällande Sättraskolans kök i enlighet med de villkor som stadgas i avtalet.

18 Dnr Arrende, industrimark, del av Grinnemo 1: inkom Murteknik i Ekshärad AB, , med förfrågan om 2000 kvm industrimark i Ekshärad. Då bolaget under de första åren inte avser bebygga det efterfrågade området utan primärt kommer att använda området för uppställning av fordon och byggnadsställningar har ett arrendeavtal upprättats. Bolaget har som mål att på sikt etablera hela eller delar av sin verksamhet och i samband med en byggnation förvärva arrendestället. Arrendeavtalet gäller från och med och omfattar 2000 kvm industrimark inom fastigheten Hagfors Grinnemo 1:137. Avtalet gäller ett år i taget med tre månaders uppsägningstid. Arrendeavgiften uppgår till 1000 kronor per år för år 2010 och skall justeras årligen mot aktuellt prisindex. I samband med upplåtande skall arrendatorn också betala en engångsavgift på 2000 kronor för avseende förtidigt avverkad skog. Vidare stadgas att arrendeavtalet kan upphävas i förtid om området blir aktuellt för annan industriell etablering och arrendatorn själv inte avser bebygga området. Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniskt godkänner upprättade arrendeavtal med Murteknik i Ekshärad AB att gälla ett år i taget från och med

19 Dnr Arrende i Uddeholm, del av Stjärn 1:327 Utelämnande av personuppgift enligt PUL inkom muntligen under april månad med förfrågan om att få arrende markområde i anslutning till Stjtärnsfors smedjan. Det efterfrågade området utgörs av plan gräsyta. Arrendatorn bedriver verksamhet i smedjans lokaler och avser använda området för fritidsaktiviteter av tillfällig karaktär såsom loppis, sommarcafé, utställning och föreningsträffar samt parkering och grönyta. Då det inte finns några hinder mot ett nyttjande av marken har arrendeavtal upprättats. Avtalet omfattar cirka 5500 kvm plan gräsmark och löper med ett år i taget med tre månaders uppsägningstid. Området får inte användas för annat ändamål än fritidsaktiviteter av tillfällig karaktär samt parkering och grönyta. Arrendatorn skall årligen erlägga en avgift om 1200 kronor. Avgiften är indexerad. Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniskt godkänner upprättade arrendeavtal med Utelämnande av personuppgift enligt PUL att gälla ett år i taget från och med

20 Dnr Kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum Bakgrund Frågan om kameraövervakning vid Älvstranden Bildningscentrum har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under projektets gång. Förberedelser har gjorts med kanalisation och ett förslag finns som innebär 5 st kameror för översiktsbilder samt 2 st kameror för närbilder, dels vid huvudentrén och dels vid entrén mellan nya och gamla huset. (se bilaga 1.) Kostnaden beräknas till ca :- och finansieras inom projektets ram. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen. Allmänheten kommer att informeras av tydliga skyltar som monteras på fasad samt entrédörrar till anläggningen. Syfte Kameraövervakningen tar hänsyn tillverksamheternas öppettider. Kamera 1 o 3, Månd-Torsd , Fredag Veckoslut, Lördag Måndag. Kamera 2 o 4, Månd-Sönd Kamera 5,6,7, Månd-Fred Veckoslut, Lördag till Måndag Syftet är att säkerställa en bevakning då anläggningen är obevakad, speciellt vid entréer och på platser som ligger skyddade från allmän insyn. Med kameraövervakning vill vi dels motverka olika typer av skadegörelse, klotter och dels få en bättre kontroll över vad som händer runt anläggningen då den är obevakad. Vi vill här undvika att vissa undanskymda platser blir s.k. tillhåll på kvällar o helger. Det har exempelvis förekommit anlagda bränder på området under byggtiden. Behandling av bilder Digital bildlagringsutrustning DVR placeras i låst särskilt avsett rum. När man skall titta på inspelat material så får man starta upp PC-programvaran som är lösenordsskyddad. Lösenordet delas endast ut till fastighetschef och till verksamhetsansvarig skolchef. Bilderna raderas automatiskt när hårddisken blir full. Tiden som bilderna sparas är planerad till 3 dygn men det går att ställa in max antal dagar som skall sparas. Det finns inga band utan allt läggs på

21 66 forts hårddisken. Vill man spara en sekvens för att t.ex. låta polisen ta del av bilderna kan detta enkelt ske via kopiering till Cd-skiva eller USB minne. Projektledarens skrivelse Tekniska ets protokoll , 33 Kommunstyrelsens protokoll , 50 Projektledarens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att kameraövervakning skall installeras och tas i drift enligt ovan.

22 Dnr Uppföljning och återrapportering av tekniska ets ärenden Ärendena öppna per gicks igenom.

23 Dnr km/h inom område i Bergsäng, vägen mot Granlidsberg m fl Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Bergsäng del av bl.a. vägen till Granlidsberg, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga A 1/10.

24 Dnr km/h inom område i Hagfors Norrings väg, Smedsvägen, Hagforsvägen Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Hagfors Norring väg -Smedsvägen och Hagforsvägen, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga A 2/10.

25 Dnr km/h inom område i Hagfors - Gärdet Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Hagfors - Gärdet, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga A 3/10.

26 Dnr km/h inom område i Råda - Brobacken Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Råda - Brobacken, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras

27 Dnr km/h inom område i Råda, Klockersta- och Snickaregårdsvägen Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Råda Klockersta- och Snickaregårdsvägen, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga A 5/10.

28 Dnr km/h inom område i Uddeholm Vattenverks-, Strand-, Geijersoch Herleniusvägen Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Uddeholm - Vattenverks-, Strand-, Geijers- och Herleniusvägen vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga A 6/10.

29 Dnr km/h inom område i Mjönäs Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med poliskommissarie Leif Svensson, polisen Norr, Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar om föreskrift att inom området i Mjönäs, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga A 7/10.

30 Övriga frågor Råda FF önskar få en kontaktperson på kommunen för att diskutera om föreningen kan måla, laga lekutrustning mm. Åsa meddelar dem att de skall prata med Caj Olsson, fastighetschef.

31 Kurser SKL: KommunUng, Gävle maj Klarälvens Vattenvårdsförbund: Årsmöte

32 För tekniska ets kännedom Pnr 122 Deloitte AB: Information om kommande revisionsgranskning Hagfors flygplats. Dnr Länsstyrelsen: Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Kommunal naturvårdsplan Dnr Länsstyrelsen: Verksamhetsrapport 2009 för det lokala naturvårdsprojektet Kommunal naturvårdsplan Dnr Länsstyrelsen: Verksamhetsplan 2010 för det lokala naturvårdsprojektet Kommunal naturvårdsplan Miljö- och byggnämnden: Upphävande av lokal behörighet för obligatorisk ventilationskontroll. Miljö- och byggnämnden: Upphävande av lokal behörighet för obligatorisk ventilationskontroll med övergångstid. Pnr 94 Värmlands läns kalkningsförbund: Avgift Kalkningsförbundet Trafikverket: Nya bilar i Värmland på sjunde plats i klimatranking. SKL: Ändrade regler om vägvisning och nya vägmärken. Vägverket: Säker gångöverfart lv 239, Ekshärad Vägverket: Hastighetsdämpning lv 239 utanför Kyrkhedens skola. Pnr 112 Stora Enso: Skogsgödsling Vattenmyndigheterna: Vatten vårt gemensamma ansvar. Vattenförvaltningen NTF: Protokoll årsmöte SKL: Räkna för livet. SKL: Inredningsplanering

33 57 forts Stora Ullens Fiskevårdsförening: Årsmötesprotokoll 2010 och verksamhetsberättelse. SKL: Tysta gatan. Dnr Kommunstyrelsen: Avveckling Hagfors Stjärn 1:421, Stjärngården Tekniska förvaltningen, Lund: LundaMaTs II. Värmlands läns kalkningsförbund: Årsmötesprotokoll SKL: Ny strategi för säker mopedtrafik.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54 2011-04-18 1 (30) 39-54 PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl. 08.30-12.50 BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M),

Läs mer

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16 2010-12-13 1 (21) 125-134 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 13.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-02-23 1 (31) 10-27 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.10 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl. 14.30 Observera

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93 2010-10-25 1 (16) 80-93 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.25 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.40 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Karlsson (S) Kjell Persson (S), utsedd justerare

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning 2 mars 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl. 13.30 Ärenden 1.

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, kl 1000-1030 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna Kumpula Kostet,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Månadsrapport per maj 2012

Månadsrapport per maj 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-855-2011 SID 1 (8) 2012-06-05 IDN 2012-06-12 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 10:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 18 februari 2015 kl. 08:30-13:00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl.14.00 Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-02-21 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-27 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS salen, klockan 14.15 16.05 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer