GaloppInfo med Hästar i träning i Skandinavien. Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GaloppInfo 2010. - med Hästar i träning i Skandinavien. Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender"

Transkript

1 GaloppInfo med Hästar i träning i Skandinavien Hesteguiden.com Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender

2 Vill du vinna? Åk med Jardbys! Hesteguiden/catch

3 Tel: +33 (0) FRBC your gateway to france Come knock on our door! To arrange your stay in France To visit stud farms and training centres To register your colours in France To board your mare to France & find a French stallion To experience French racing Buy at the French sales and fly for free!* The FRBC will reimburse your flight tickets and give you an extra bonus of 250 if you re a first time buyer *Travel tickets will be reimbursed on an apex economy basis FRENCH RACING AND BREEDING COMMITTEE

4

5 NÄR RESULTATEN FÅR TALA Krafft gratulerar Gloria de Campeao och ägaren Stefan Friborg till segern i Dubai World Cup! KRAFFT är en del av Lantmännen

6 Jockeyagenter i Skandinavien 2010 Sverige (46) Dennis Madsen, Rafael Schistl Mario Riderelli, Manuel Martinez Andres Polanco Gustavo Solis Aldo Videla, , Martin Rodriguez Luis Santos Manuel Santos Norge (47) Knut O Arnesen, Carlos Lopez Frederick Salvador Ola Jakobsen, Espen Ski Fredrik Johansson Morten Myhre, Mari Vaadan Hallvard Soma, Benedichte Halvorsen Madeleine Haugland Danmark (45) Peter Leth Keller, , mob Nicolaj Stott Innehåll Organisationer och allmänt 2 Jockeyagenter i Skandinavien 3 Förord 4 Mål- och strategidokument 6 Sportslig utveckling 11 Svenska organisationer 13 Kommittéer m m Medlemssällskap 14 Galoppbanor Övriga organisationer 17 Organisationer och förbund 19 Danmark 20 Norge 22 Organisationer i utlandet 25 Övrigt 26 Försäkringar 27 SG:s hemsidor 28 Avgifter 2010 Valutatabell 2010 Hästar i träning i Sverige 29 Hästar i träning i Sverige Sammanställning hästar i svensk träning Hästar i träning i Norge 79 Hester i trening i Norge 2010 Sammenstilling over heste i norsk trening Hästar i träning i Danmark 93 Heste i træning i Danmark Sammenstilling heste i dansk træning Sökregister och telefonlista ryttare 109 Sökregister för hästar i träning 123 Ryttares telefonnummer Omslagsbilden visar den nya syntetiska träningsbanan på Jägersro som tillkom i maj 2008 efter en större donation av framlidne Erik Söderberg (Mr Ascot). Döpt till Ascotbanan har det skonsamma underlaget (Cushion Track) kommit att betyda ett stort fall framåt för galopptränarna på Jägersro. En av de första som prövade den nya banan vid invigningen den 8 maj 2008 var Johan Reuterskiöld på Stall Zadas veteran Diaghilew. Foto Stefan Olsson. 2 - NET

7 Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 12/2010 GaloppInfo 2010 med hästar i träning i Sverige, Danmark och Norge Skandinavien integreras allt mer inte minst på spelsidan Det blir allt lättare att spela över de skandinaviska gränserna. Det understryks av ett besked som kommer i skrivande stund. Övrevolls tävlingar den 17 maj kommer att kunna följas i ATGs Kanal 75 och naturligtvis går det att spela via ATG. Samma gäller Klampenborgs tävlingar den 24 maj. Detta kommer att bli allt vanligare framöver. Sportsligt behöver vi varandra mer och mer. För antalet hästar i träning krymper i alla de tre länderna. Framför allt gäller det de viktiga 2- och 3-årsårgångarna. Sverige är nere på 80-talsnivå. Men det innebär naturligtvis mer pengar för de unghästar som lyckas. För prispengarna minskar inte i motsats till antalet hästar. Som exempel kan tas de 168 svenskuppfödda tvååringar som var i träning i april i år. För dessa är 18 maidenlöpningar reserverade, d v s stängda för icke svenskuppfödda hästar. Till det kommer fem Svenskpottlöpngar, SM och bonus. Det innebär att mer än 5 miljoner kr delas ut till dessa hästar. Till det kommer alla öppna tvåårslöpningar. Det är därför uppseendeväckande att andelen svenskuppfödda hästar i träning minskar. I Sverige är nu andelen 62 procent. För några år sedan var den uppe i 70 procent. Utvecklingen är liknande i Danmark och Norge. I Danmark utgör de inhemska hästarna 64 procent, efter att länge ha varit över 70. I Norge är 30 procent av hästarna norskuppfödda efter tidigare ha varit upp mot 50. Den skandinaviska aveln behöver förstärkas. Det bör påpekas att träningsuppgifterna ändras ideligen. Numera kan man kontrollera förändringarna lätt via nätet. Väl mött på Skandinaviens galoppbanor 2010! Dag Johansson Hans Petter Eriksen Peter Knudsen Svensk Galopp Norsk Jockeyklub Dansk Galop /Björn Eklund Svensk Galopp NET - 3

8 Mål och strategidokument Vision Svensk Galopp ska göra galoppsporten till en av de tio mest medialt uppmärksammade sporterna i landet samt få den att bli självförsörjande. Övergripande mål Sporten Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl ska öka. Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska förbättras. Svensk galoppsport ska bedrivas så att djurskydd och säkerhet för de aktiva har högsta prioritet. Organisation Svensk Galopp leder galoppsporten och ska vara en kostnadseffektiv organisation Svensk Galopp ska vara en aktiv ägare i ATG Svensk Galopp ska öka rekryteringen av utövare, spelare och åskådare till sporten. Marknad och kommunikation Svensk Galopp ska stärka sportens anseende och profilering i landet genom bl a en aktiv mediastrategi. Svensk Galopp ska stå för en positiv organisationskultur. Ekonomi Galoppsportens intäkter ska, efter avsättningar för att främja sportens ställning, användas till prispengar. Galoppspelets överskott ska minst motsvara Svensk Galopps ägarandel av ATG. Svensk Galopps intäkter från andra intäktskällor än spelet ska öka. Strategier Sporten Sporten ska i första hand bedrivas på arenor i de tre storstadsområdena men kan kompletteras med landsbygdsbanor för propagandaändamål. Tävlingsverksamheten ska äga rum året runt och planeras av Svensk Galopp. För hindersporten finns ett särskilt program för åren , varefter en utvärdering ska ske. Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av intressenter än importerade hästar och därmed en bredare förankring av sporten. Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas genom fortsatt svenskprogram och avelssatsningar. Samtidigt måste det finnas ett internationellt perspektiv med fortsatt satsning på pattern races (grupplöpningar och listed races). Kraftsamling bör ske kring storloppsdagarna och särskilt en enskild tävlingsdag med extremt hög prissumma. Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funktion. För att kunna delta i internationella storlöpningar och för att öka antalet pattern races måste antalet hästar med formtal på 90 och högre 4 - NET

9 öka. För att nå ett sådant elitskikt, måste även kvaliteten på den breda massan av hästar öka. Dagens genomsnittliga formtal på kg måste upp till Sportens största prestigelöpningar är Svenskt Derby (listed race), Stockholms Stora Pris (Grupp 3) och Stockholm Cup International (Grupp 3). I dessa löpningar ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser ger. Det sker genom attraktiva prissummor och aktiv marknadsföring procent av de hästar som tävlar i Sverige är svenskuppfödda. För att denna andel inte ska minska behöver antalet svenskuppfödda föl öka från dagens nivå på drygt 300 till minst 400. Stödåtgärder för aveln är därför viktig. Medel bör avsättas för att öka kvaliteten på avelsmaterialet. En ny större löpning för skandinaviskuppfödda hästar ska skapas. Det skandinaviska perspektivet är också betydelsefullt. Fortlöpande utvärderingar ska göras av uppfödningssatsningarna. Organisation Svensk Galopp har tre medlemssällskap, Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap. Genom fullmäktige tillsätter de Svensk Galopps hela styrelse och utfärdar riktlinjer för styrelsens arbete. Gentemot banor och intresseorganisationer har fullmäktige och därmed medlemssällskapen fått en starkare roll. Svensk Galopp ska aktivt arbeta med och stödja tävlings- och den löpande verksamheten vid vardera sällskap. Svensk Galopp ska ha kontrollen över resurserna som tillkommer sporten från ATG och fördela dessa inom sporten. Svensk Galopp ska särskilt driva frågan om ett eget spel för galoppen inom ATG. Det är ett måste att galoppsporten har en aktiv ungdomsverksamhet. Den har successivt byggts upp under den senaste tioårsperioden och fyller en allt viktigare roll. Arbetet måste intensifieras. Det är viktigt att det sker vid samtliga tre banor. Verksamheten ska inte bara innefatta ponnytävlingar utan måste också erbjuda samvaro och aktiviteter utan konkurrenssyfte. En egen utbildningsverksamhet har också byggts upp under de senaste tio åren. Satsningen måste fortsätta och intensifieras. Utbildningen måste också innefatta fortbildning. Lönsamheten för de aktiva inom sporten har försämrats. Det är därför angeläget att öka prispengarna. Ökande prispengar innebär inte automatiskt ökande intäkter för de aktiva. Stigande prissummor attraherar fler till sporten och skapar större uppmärksamhet, vilket är positivt, men innebär också ökande konkurrens för de redan aktiva. Därför är det nödvändigt att skapa även andra värden att vara t ex hästägare. Medel behövs också till förbättrade banunderlag, väl fungerande tävlingsanläggningar, djurskydd och säkerhet. Ett brett hästägarprogram skapas. En ny huvudstadsbana ska anläggas inom de närmaste åren. Den ska erbjuda säkra och skonsamma underlag. Den ska vara väl förankrad såväl lokalt som nationellt och internationellt. Den ska vara så attraktivt utformad att den medverkar till att höja intresse och status för galoppsporten samt locka publik till tävlingarna. Marknad och kommunikation En satsning på profilering och marknadsföring av sporten måste ske för att öka intresset för sporten, locka fler till tävlingarna, öka rekryteringen av hästägare, ungdomar och spelare samt göra det attraktivt att vara samarbetspartner till sporten. Satsningen ska ske genom en marknads- och kommunikationsfunktion inom Svensk Galopp med uppdrag att bygga varumärket Svensk Galopp. För detta ändamål behöver resurser avsättas från galoppens gemensamma medel och gränsdragningar mellan Svensk Galopp och framförallt ATG och JTG upprättas. Byggnationen av en ny huvudstadsbanan ska användas i kommunikationsarbetet för att visa galoppens nystart och generera nytt galoppintresse i hela landet En uppförandekod, som skapar en välkomnande attityd inom sporten, ska utarbetas. Ekonomi Medel till de aktiva ska definieras som prismedel. För att kunna överleva i en osäker framtid och för NET - 5

10 ett utökat handlingsutrymme behöver självfinansieringsgraden öka. Detta kan enbart ske genom ett ökat spel på galopphästar. Svensk Galopp ska därför driva frågan om ett eget unikt spel inom ramen samt en ökad marknadsföring av galoppspelet genom ATG. Galoppsporten är till procent beroende av intäkterna från spelet för sin finansiering. För att skapa ytterligare resurser till sporten behöver de externa intäkterna öka. I dagsläget utgörs en stor del av galoppsportens externa intäkter av galoppintern omsättning, t ex stallhyror. Galoppsporten ska sträva efter en självkostnadsprincip, vilket kommer att medföra att den galoppinterna omsättningen ökar. Utöver detta ska sporten söka externa intäkter genom att vara en värdefull samarbetspartner i sponsring och Business to Business. Vidare bör galoppens evenemang sträva efter att både generera resultatöverskott, t ex genom ökade publikintäkter, och ökade sponsorintäkter. Strategier bör skapas för att attrahera fler hästägare Försäljningen av fastigheten Hästen 1 och etableringen av en ny huvudstadsbana ska ske på ett sådant vis att galoppsporten tillförsäkras maximal ekonomisk nytta för framtiden. Dokumentet antaget av Svensk Galopps styrelse den 13 oktober 2009 och presenterat för Fullmäktige den 17 oktober Sportslig utveckling för svensk galoppsport A Mål- och strategiprogram Styrelsen och fullmäktige i Svensk Galopp har antagit ett Mål- och strategidokument. Bland målen heter det bl a: Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl ska öka. Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska förbättras. Detta utvecklas strategiskt enligt följande: Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av intressenter än importerade hästar och därmed en bredare förankring av sporten. Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas genom fortsatt svenskprogram och avelssatsningar. Samtidigt måste det finnas ett internationellt perspektiv med fortsatt satsning på pattern races (grupplöpningar och listed races). Vidare heter det: I dessa löpningar (grupplöpningar och listed races) ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser ger. Det sker genom attraktiva prissummor och aktiv marknadsföring. Men påpekas det: Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funktion. 6 - NET

11 B Vardagsgalopp Detta dokument fokuserar på en sportslig utveckling och på en stärkt avel, så att svenskuppfödda hästar fortfarande utgör basen i sporten. Men även breddåtgärder behövs: 1. Lördagskomben/Trion måste förstärkas. Den prissummehöjning som skedde för några år sedan har inte lett till motsvarande uppgång i marknadsföring eller omsättning. Löpningarna bör därför ges ökad uppmärksamhet genom att också vara en konkurrens mellan tränare, ryttare och hästägare. Särskilda potter avsätts för detta. Propositionen för samtliga ingående lopp bör vara likartad. 2. Ökad differentiering. För att kunna genomföra önskade kvalitativa åtgärder inom sporten krävs en differentiering av prissummorna. Under en följd av år har vardagsgaloppen prioriterats och prissummegafflarna minskat. Det måste vara bättre ekonomi att ha en häst av medelklass än en av låg klass. Under de närmaste åren bör i stället de bättre hästarna prioriteras, samtidigt som det är viktigt att tävlingstillfällena för breddhästarna inte minskar utan snarast kan öka till följd av fler tävlingstillfällen. Dessa hästar är inte minst viktiga för fortsatta satsningar på lunchgaloppen. 3. Insatser/anmälningsavgifter. Det är angeläget att stödja hästägarna genom minskade insatser. Ett par insatslöpningar kan med fördel göras om till vanliga löpningar. Även anmälningsavgifter och startavgifter begränsas. 4. Sweepstakes. Sweepstakes är relevanta att använda när det ekonomiska risktagandet är stort. I de flesta löpningar för äldre hästar finns idag inga motiv att använda sweepstakes. Styrkan av att kunna marknadsföra en garanterad prissumma är väsentlig, inte minst för de löpningar som kan vara internationellt gångbara. 5. Dirt track. Dirttrack eller all weather är en viktig del i svensk galoppsport. Acceptansen för dessa underlag har ju ökat kraftigt i Europa på senare år. Här har vi en styrka och konkurrensfördel som vi kan utnyttja på ett bättre sätt. På längre sikt bör övervägas om några befintliga storlöpningar ska flyttas till dirttrack. C Insatslopp 6. Stärkt Treårsprogram. Galoppsporten ska fortsatt ha den svenskuppfödda hästen som sin bas, som understrukits ovan. Samtidigt ska det finnas ett internationellt och ett kvalitetsperspektiv. Traditionellt ligger tyngdpunkten på de treåriga hästarna, derbyårgången. Så bör det vara också i fortsättningen. Ett starkt unghästprogram behövs för avelns avsättningsmöjligheter och för att skapa nya elithästar. Det är också viktigt att skapa möjligheter att få fram profilhästar. De goda treåringarna måste stimuleras till en vidare storloppskarriär. För de skandinaviskfödda/svenskuppfödda treåringarna inrättas en serie av Triple Crownkaraktär, kallad Swedish Champion: Jockeyklubbens Jubileumslöpning 1600 m Stockholm juni Swedish Champion Classic 2400 m Stockholm aug/sept St Leger 2800 m Stockholm sept/okt Swedish Champion Classic är bara öppen för svenskuppfödda hästar och kompletteras av pendanglöpningen Swedish Champion Sprint (1200 m). Med Danmark och Norge bör föras diskussion om Skandinaviskt St Leger som ersättning för dagens tre lopp. Till Swedish Champion Classic/Sprint finns särskilt kvalificerade platser. Dessa erövras genom poäng i ett antal löpningar: Svenskt Kriterium Svensk Auktionslöpning Jockeyklubbens Jubileumslöpning Upp till tre Champion Trial-löpningar (Stockholm, Göteborg och Malmö) under sommaren på m. Bästa svenskuppfödda häst belönas. NET - 7

12 De öppna Triple Crown-löpningarna består av: Svenskt 2000 Guineas 1600 m Stockholm juni Svenskt Derby 2400 m Malmö aug Hurricanelöpning 2800 m Malmö sep/okt För 2010 finns redan Voterlöpning som första benet i Triple Crown. För prisplacerade svenskuppfödda hästar utdelas bonus. Stonas Dianalöpning (namnändras ev till 1000 Guineas) och Oaks är som hittills öppna löpningar. 7. Samordnat Breeders-program. Breeders Trophyprogrammet består som hittills Juvenile, Mile, Classic och Stayer - men flyttas till en gemensam tävlingsdag i oktober. Consolations tillkommer. Måste tidsmässigt samordnas med St Leger. Med Danmark och Norge diskuteras ett gemensamt förloppsprogram. För att stödja uppfödare och hästägare bör anmälningsinsatserna minskas. Den förändring som föreslås är att avkommor till icke anmälda hingstar kan anmälas in för ett belopp av kr. Frågan om att tillåta skandinaviskfödda avkommor till icke anslutna hingstar att anmälas in för kr ska utredas vidare. 8. Tvåårsprogrammet. Tvååringarna har i dag ett omfattande program som det inte är motiverat att bygga ut. Huvudloppen är: Malmö Stads Pris Malmö aug Amacitalöpning Stockholm sept Vinterfavoriternas Pris Stockholm okt BT Juvenile Stockholm okt Juvenile Stayer/Sprint Malmö okt Svealandlöpning Stockholm okt/nov Svenskt Kriterium Malmö nov Götalandlöpning Malmö nov Auktionslöpning Stockholm nov 9. Stärkt äldrehästprogram. Nuvarande löpningar behålls med förstärkta prissummor, vilket speciellt gäller grupplöpningar och listed races samt även någon eller några stolöpningar. Det kan konstateras att tonvikten i äldreprogrammet i dag ligger på öppna löpningar. För att skapa en sportslig dynamik, skapa intresse från media, skapa intresse från nya hästägare och bli en hävstång för hela sporten är det viktigt att ekonomiskt, propositionsmässigt och på övriga sätt motivera och ta hand om de kvalitativa satsningar som görs på 8 - NET att förbättra och utveckla galoppsporten. Syftet bör vara att öka antalet Pattern Races. 10. Förbättra stolöpningsprogrammet. Fem av dagens insatslöpningar som är öppna för ston är listed races. Dessa har i dag svårt att fylla kraven på listed races. Därför bör prissumman ökas kraftigt (minst fördubblas) i något av nuvarande listed races för ston (Boomers Vase, Wettermarks Minneslöpning, Coolmore Matchmaker Stakes, Lanwades Stakes eller Jockeyklubbens Avelslöpning) och stärkas i övriga. Ett av dessa lopp bör avridas vid en särskild Million Mare Day under hösten, då bara stolopp rids. Att kommersialisera och öka värdet på vårt stobestånd är av stor betydelse för möjligheterna att öka kvaliteten i vår avel. Långsiktigt bör vi arbeta hårt för att få upp några stolöpningar i Grupp 3-nivå samt att erhålla ytterligare några Listed Races. D Avelsprogram 11. Svenskprogrammet. Det är angeläget med en fortsatt satsning på svenskuppfödda hästar. Dessa utgör i dag minst 65 procent av antalet hästar i träning. Det är inte troligt att antalet importer kommer att öka kraftigt, så länge den internationella köpmarknaden är stark. Antalet svenskuppfödda föl, som nu uppgår till drygt 300 behöver öka för att säkra fortsatt tävlingsunderlag. Svenskprogrammet behövs därför men bör få en mer medveten struktur och kvalitativ inriktning. Avsikten är att i slutändan uppnå ett ekonomiskt stöd som är bättre än i dag. Det är önskvärt att svenskuppfödda hästar kan tävla i de mest prestigefyllda loppen. Förteckningen ska bara ses som exempel. Vilka medel som står till förfogande 2010 och kommande år är ännu inte känt. Följande förändringar bör göras: Bland ordinarie löpningar bör följande löpningar (som exempel) för svenskuppfödda hästar ingå:

13 25 maidenlöpningar à = Svenskpotten (2-år) á = novislöpn (3-år) á = treårslöpningar á = Treårsfinal á = Treårseliten á = Melmac-löpning à = Ulriksdals Minneslöpn á = Fyraårspokalen (Gbg) á = Nationaldagspokalen á = SM (Classic och Sprint) = Auktionslöpningen = Summa = (prissummorna är ännu inte fastställda) Beräkningen av ordinarie löpningar i Svenskprogrammet ska ske enligt exemplet ovan Större löpningar (insats/tillskott - hästägarinsatser tillkommer) För svenskuppfödda SM (2 år) = Swedish Champion (Sprint och Classic) = (Troliga prissummor inkl hästägarinsatser) = ) För skandinaviskuppfödda* Svenskt Kriterium/Götalandlöpning = Kapplöpningssällskapets Stora Pris = Jockeyklubbens Jubileumslöpn = Svenskt St Leger = Derbydrömmen (fr 2011) = *Ur lagstiftnings- och EU-perspektiv spelar det ingen roll om löpningen är för svensk- eller skandinaviskuppfödda hästar, eftersom de i båda fallen räknas som restriktiva. Bonus för svenskuppfödda hästar (kan ske först 2011) 2000 Guineas = Dianalöpning = Svenskt Oaks = Svenskt Derby = Hurricanelöpning = Bonus införs i alla öppna, klassiska löpningar. Segerbonus 25 premier för 2-år à = premier för 3-år à * = premier för 3-år à = Summa = *t o m 30 september För fortsättningen tas ställning under året. Segerbonusen höjs till kr för treåringar under perioden 1 januari-30 september. Sammanlagt erhåller svenskuppfödda hästar enligt dessa exempel drygt 12 miljoner kr. Därutöver kommer 2 miljoner kr i löpningar för skandinaviskuppfödda hästar samt ca 4 miljoner kr, varav arrangören svarar för 1,1 miljoner kr i Breeders Trophy-löpningarna. Se bilaga Ändrat system för uppfödarpremier. Uppfödarpremier som motsvarar drygt 10 procent på de prispengar som förmedlas från ATG utbetalas varje år till uppfödare i Sverige. Under senare år har det rört sig om bortåt 5 miljoner kr beslöt Svensk Galopps styrelse att premier bara ska utbetalas till 2-4-åriga, svenskuppfödda hästar samt äldre hästar varje gång de vinner pris på minst kr. Dessutom utbetalas inte premier på mindre än kr. Enligt gjorda studier kommer detta att gynna mer professionella uppfödare och höja de utbetalade beloppen till bortåt 20 procent. Av totalbeloppet används sedan många år en mindre del till särskilda ändamål. Under 2009 har det rört sig om kr. För 2010 gäller följande fördelning. Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) Stöd till inköp av importerade, dräktiga ston Stimulansbidraget för utlandsbetäckning upphör fr o m Dokumentet antaget av Svensk Galopps styrelse den 15 februari För Bilagorna 1-4, se nästa sida! NET - 9

14 Bilagor 1. Prissummor i storlopp. Under en lång följd av år har prispengarna i storlöpningarna legat still eller haft en synnerligen svag utveckling. Se följande exempel: Löpning 1. pr pr 2008 Svenskt Kriterium Dianalöpning JK Jubileumslöpning Svenskt Oaks Svenskt St Leger Swedish Open Mile Nickes Minneslöpning Coolmore M Stakes Födda föl i Skandinavien Land Danmark Norge Sverige Summa Hästar i träning År 2 år 3 år äldre Totalt varav svenskuppfödda 2 år 3 år äldre Totalt Sv uppf * * prel. (siffrorna är tagna ur GaloppInfo) 4. Finansiering till Breeders Trophy sker enligt följande: Hingstavgifter (2010) Insats 1 (uppfödaren 2011) 1.000x Efteranmälda skand födda x Insats 2 (ägaren våren 2012) 1.000x Insats 3 (äg hösten 2012) 1.000x Insats 4 (äg våren 2013) 3.000x Insats 5 (äg hösten 2013) 3.000x Anmälningsavgifter Svensk Galopp Summa Låt din häst åka med Håkans Hästtransporter till vinnarcirkeln! Håkan mobil 10 - NET

15 Svenska organisationer Svensk Galopp AB (The Swedish Jockey Club) Svensk Galopp AB (SG) är huvudorgan för svensk galoppsport. SG är galoppsportens central- och serviceorgan, samt leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. Det är förbundets uppgift att efter samråd med sportens medlemsorganisationer utfärda gemensamma regler och be stämmelser samt företräda sporten gentemot utlandet. Svensk Galopp är dessutom ett serviceorgan för alla aktiva inom sporten, vilka faller under galopp regle mentet (RG). Styrelse Hans Hansson, ordf Håkan Fredlund Mats Genberg Bo Helander Jacqueline Henriksson Sven-Christer Nilsson Annelie Telford Revisorer Per Gustafsson, auktoriserad revisor Åsa Persson, suppl Svensk Galopps överdomstol Olof Köhl, ordf Alf Dorselius Ronney Hagelberg Jesko von Koenigsegg Björn Zacke Gisela Jardby, suppl Erik Kylengren, suppl Staffan Strömer, suppl Svensk Galopp - ideell förening Stockholm Besöksadress: Hästsportens Hus, Solvalla Telefon Fax Hemsida: e-post Plusgiro Bankgiro Svensk Galopp AB Stockholm Besöksadress Hästsportens Hus, Solvalla Telefon Fax e-post Bankgiro Svensk Galopp AB/Täby Box 29, TÄBY Telefon Fax E-post Kontaktuppgifter - personal: Dag Johansson VD e-post galoppsport.se Telefon Birgitta Agö e-post Ekonomi/administration taby.galoppsport.se Telefon Mobil Anders Ekberg Platschef Täby e-post taby.galoppsport.se Mobil Björn Eklund Secretary General e-post Telefon Anna Fischer Ombudsansvarig och marknadsassistent e-post Telefon Mobil Ann Gillberg Anläggningschef Göteborg e-post goteborggalopp.se Mobil Bo Gillborg e-post Sportchef taby.galoppsport.se, eller Telefon Mobil NET - 11

16 Helena Gärtner Administrativ chef e-post galoppsport.se Telefon Mobil Utbildning, licenser, transportbidrag, försäkringsfrågor, reglemente, djurskydd. Stuart McLaren Registrering samt IT e-post galoppsport.se Telefon Ägarskiften, registrering av hästägarfärger, pseudonymer, exporter, importer, tillförlig införsel, utlandsanmälningar. Stefan Olsson Informationskoordinator e-post svenskgalopp.se Telefon Mobil Information, foto, web och programproduktion, presskontakt. Fredrik Otter Tävlingsansvarig Täby e-post taby.galoppsport.se Mobil Linda Persson e-post Evenemang Täby Galopp galoppsport.se Telefon Mobil Stina Swartling Ekonomiansvarig e-post galoppsport.se Telefon Gunnar Werner Marknadsansvarig e-post galoppsport.se Mobil Marita Wirenstål e-post Tävlingsekreterare taby.galoppsport.se Telefon Mobil Monica Wolf Registrering e-post Telefon Avelsärenden, inregistrering av svenska hästar, pass, DNA typning, avelsvärdering, namngivning, namnändring, exporter, återimporter, tillfällig utförsel. Margareta Östgård Svennehed IT och Data e-post galoppsport.se Telefon Arbetar IT samordnare, webbtjänsten, data Ung Galopp Hemsida: Lotta Malmborg e-post: galoppsport.se Mobil Cecilia Gråberg e-post: galoppsport.se Telefon Svensk Galopps avelsråd Björn Eklund, ordf Stig Ahlengärd Bo Helander Jessica Long Lotta Månsby Eva CS Pettersson Svensk Galopps avelsvärderingsnämnd Hans Engblom, ordf Lennart Rådberg Christina Olsson, suppl Charlie Lindberg, suppl Svensk Galopps besvärsnämnd för avelsvärdering Olof Köhl, ordf Erik Kylengren Kjell Sjöberg 12 - NET

17 Kommittéer, m m Svensk Galopp Tävlingskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Ahlquist Bo Gillborg Bo Helander Jacqueline Henriksson Stefan Jönsson Fredrik Otter Marita Wirenstål Reglementskommittén Björn Eklund, ordf Bo Gillborg Jan-Åke Gunnarsson Helena Gärtner Ronney Hagelberg Olof Köhl Bo-Gunnar Paulsson Licens- och Utbildningskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Gillborg Emelie Lundin Fredrik Otter Claes-Göran Wallenius Marknadskommittén Skall tillsättas. Inregistreringskommissionen Helena Gärtner, ordf Stuart McLaren Monica Wolf Margareta Östgård Svennehed Galopprepresentation utanför Svensk Galopp ATG Forskningskommittén: Kjell Sjöberg STC Ansvarsnämnden för dopningsfrågor Björn Edgren, ord Rolf Stenberg, suppl Hästnäringens Nationella Stiftelse Dag Johansson Föreningen Ridskolan Strömsholm Annelie Telford Hästsportens Folkhögskola Helena Gärtner Medlemssällskap Göteborgs Galoppsällskap (GGS) Adress Box 22010, Göteborg Telefon Telefax Plusgiro Hemsida Styrelse 2010 Sewerin Ekman, ordf Anders Garbratt, vice ordf Lars Gradin, sekr Kalle Sörgren, kassör Lars-Inge Hägglund Lennart Jarvén Roland Johansson Bo Magnusson Camilla Moberg Rolf Persson Marianne Jahreskog, suppl Magnus Johansson, suppl Ronja Risberg, suppl Charlotte Widell, suppl Skånska Fältrittklubben (SFK) Adress Box 9506, Malmö Telefon Telefax (polling), Styrelse 2010 Jacqueline Henriksson, ordf Christer Ljnung, v ordf Håkan Birger Mathias Schildt Maria Westman NET - 13

18 Stockholms Galoppsällskap Adress Box 29, Täby Telefon ordf sekr E-post procurama.se Bankgiro Styrelse 2010 Claes-Göran Wallenius, ordf Jan Kleerup, v ordf Anne-Marie Sörensen, sekr Kent Alstermark Christer Häggström Annika Källse Leif Wretman Galoppbanor Täby Galopp Adress Box Täby Telefon Telefax , anmälningar E-post Hemsida Täby Hemsida Strömsh svensktgrandnational.se Bankgiro Jägersro Adress 14 - NET Jägersro trav & galopp (JTG) Box 9506, Malmö Telefon Programändr o res Telefax (anmälningar), (ang Göteborg) E-post Hemsida Plusgiro Bankgiro Göteborg Galopp Adress Göteborg Galopp AB Box 22010, Göteborg Telefon Telefax Hemsida Blommeröd Adress Blommeröd Galoppsällskap Box 83, Höör Telefon Telefax Mobil E-post Hemsida Plusgiro Strömsholm - se under Täby Galopp Övriga organisationer Amatörryttarklubben (ARK) Adress Box 29, Täby Telefon o fax (klubbstugan) Mobil ordföranden Telefax anm (Täby/SG) Plusgiro (klubbsekt) (tävl sekt) Bankgiro Hemsida Styrelse 2010 Hans Engblom, ordf Ingrid Önning, vice ordf Eva Dalbark, Tina Henriksson, Josephine Kelly, David Lenneblad, Hillevi Ljungquist, Daniel Wirenstål, Jennie Österberg. Christopher Roberts och Robert Sjöblom, suppl Scandinavian Arabian Racing Association (SARA) Adress c/o Mats Genberg Örnaberga Gård Simrishamn Telefon (sekr) Telefax (sekr) Plusgiro Hemsida E-post E-post sekretariat

19 Jockeyklubben (JK) (The Jockey Club of Sweden) Adress c/o Täby Galopp Box 29, Täby telefon (sekr) Plusgiro Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) (Swedish Thoroughbred Breeders Association) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr Vallentuna Telefon (ordf) (sekr) Telefax (ordf) Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Styrelse 2010 Bo Helander, ordf Bengt Morberg, vice ordf Ture Lindblad, Jessica Long, Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson Conny Mobeck, suppl, Ida Rehnström, suppl Stefan Uppström, suppl, Nadja Bellander, adj sekr Peter Josefsson, adj kassör Skånes Galoppsällskap (SGS) Adress c/o Gerdtsson Stora Mölleberga, Pl Staffanstorp Telefon ordf bost fax Epost Telefon kassör Plusgiro Styrelse 2010 Eva CS Pettersson, ordf Kristina Sandrup, vice ordf Bodil Brandoné, sekr Birgit Gerdtsson, kassör Lena Jarvén-Areskoug Marianne Leander Amelie von Leithner Jan Östlund Jan Carlson, suppl Ulf Stjernfeldt, suppl Svenska Galopptränarnas Riksförbund (SGR) Adress c/o Annika Källse (2009) Hangarvägen 3, 6 tr Täby Telefon Mobil Plusgiro Täby Galopptränarförening (TGTF) Adress c/o Täby Galopp AB, Box 29, Täby Telefon (ordf) Telefax (ordf) Plusgiro Styrelse 2010 Claes Björling, ordf Ylva Brandt, Sigyn Dysell, Johan Lindberg Caroline Malmborg, Bo Neuman Yvonne Durant, suppl, Barry McGann, suppl Alex McLaren, suppl, Annika Källse, suppl, sekr Maud Drews, adj kassör Södra Sveriges Galopptränarförening (SSGTF) Adress c/o Östlund, Tågarpsvägen Asmundtorp Telefon (sekr) Telefax (sekr) Bankgiro Styrelse 2010 Ole Larsen, ordf Catharina Östlund, sekr Annelie Larsson, Jessica Long, Lennart Reuterskiöld Göteborgs Galopptränarförening (GGTF) Adress c/o Rolf Persson Doktor Westrings Gata Göteborg Telefon ordf Telefon sekr NET - 15

20 Amatörtränarnas Riksförbund (ATF) Adress c/o Kuningas, Ågården Blentarp Telefon Styrelse 2010 Rein Kuningas, ordf Ann Bresle, vice ordf Gunilla Johansson John Kelly Sveriges Amatörtränarförening(SATF) Adress c/o Anki Svedberg-Karlsson Tunnbindarvägen Munka Ljungby Telefon (ordf) (sekr) Bankgiro E-post telia.com Styrelse 2010 Rein Kuningas, ordf Anki Svedberg-Karlsson, sekr Anki Halpin, kassör, Camilla Osterman Göran Westerlund, Anna-Maria Andersson, suppl Christel Ernst, suppl, Gunilla Johansson, suppl Anne-Beth Thörn, adj, kontakt Göteborg Galopp Täby Amatörtränarförening (TATF) Adress c/o Ann Bresle, Rörsby Almunge Tel o fax sekr E-post Hemsida Plusgiro Styrelse 2010 Ann Bresle, sekr och företrädare Lotta Lien, klubbmästare John Kelly, kontakt Täby Anders Flodberg, Göran Hesse Anne-Lie Lindgren, suppl Harriet Ohlsson, adj kassör Ordförandeposten är rullande. Skandinavisk Hindersport (SHS) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr Vallentuna Telefon (ordf) (sekr) Bankgiro E-post Hemsida Styrelse 2010 Jesko von Koenigsegg, ordf Nadja Bellander, sekr Dennis Persson, kassör Rein Kuningas Föreningen SKANDINAVISK Marianne Peyron HINDERSPORT John Kelly, suppl Anders Herlin, adj, Per Michanek, adj, Sven Rosenqvist, adj Skandinavisk Jockeyförening (SJF) Adress c/o Per-Anders Gråberg Norrövägen Åkersberga Mobil E-post Jägersrogaloppens Vänner (JGV) Adress c/o Ann-Kristin Halpin Västergatan Vollsjö Telefon sekr Telefon kassör Plusgiro Ung Jägersro Adress c/o Jägersro trav & galopp Box 9506, Malmö Telefon Telefax NET

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Investera i Briggen Tre Kronor AB

Investera i Briggen Tre Kronor AB Informationsmemorandum ERBJUDANDE NYEMISSION Investera i Briggen Tre Kronor AB Teckna senast 24 februari och säkra en investering i Briggen Tre Kronor AB och fartyget Tre Kronor af Stockholm Ambassadören

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20

Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 Fastställd av partnerskapet 2011-01-20 1 2011-01-20 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 1. Kraftsamling Ängelholm

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer