GaloppInfo med Hästar i träning i Skandinavien. Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GaloppInfo 2010. - med Hästar i träning i Skandinavien. Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender"

Transkript

1 GaloppInfo med Hästar i träning i Skandinavien Hesteguiden.com Ingår som nr 12/2010 av Skandinavisk Galopp/Svensk, Dansk och Norsk Galoppkalender

2 Vill du vinna? Åk med Jardbys! Hesteguiden/catch

3 Tel: +33 (0) FRBC your gateway to france Come knock on our door! To arrange your stay in France To visit stud farms and training centres To register your colours in France To board your mare to France & find a French stallion To experience French racing Buy at the French sales and fly for free!* The FRBC will reimburse your flight tickets and give you an extra bonus of 250 if you re a first time buyer *Travel tickets will be reimbursed on an apex economy basis FRENCH RACING AND BREEDING COMMITTEE

4

5 NÄR RESULTATEN FÅR TALA Krafft gratulerar Gloria de Campeao och ägaren Stefan Friborg till segern i Dubai World Cup! KRAFFT är en del av Lantmännen

6 Jockeyagenter i Skandinavien 2010 Sverige (46) Dennis Madsen, Rafael Schistl Mario Riderelli, Manuel Martinez Andres Polanco Gustavo Solis Aldo Videla, , Martin Rodriguez Luis Santos Manuel Santos Norge (47) Knut O Arnesen, Carlos Lopez Frederick Salvador Ola Jakobsen, Espen Ski Fredrik Johansson Morten Myhre, Mari Vaadan Hallvard Soma, Benedichte Halvorsen Madeleine Haugland Danmark (45) Peter Leth Keller, , mob Nicolaj Stott Innehåll Organisationer och allmänt 2 Jockeyagenter i Skandinavien 3 Förord 4 Mål- och strategidokument 6 Sportslig utveckling 11 Svenska organisationer 13 Kommittéer m m Medlemssällskap 14 Galoppbanor Övriga organisationer 17 Organisationer och förbund 19 Danmark 20 Norge 22 Organisationer i utlandet 25 Övrigt 26 Försäkringar 27 SG:s hemsidor 28 Avgifter 2010 Valutatabell 2010 Hästar i träning i Sverige 29 Hästar i träning i Sverige Sammanställning hästar i svensk träning Hästar i träning i Norge 79 Hester i trening i Norge 2010 Sammenstilling over heste i norsk trening Hästar i träning i Danmark 93 Heste i træning i Danmark Sammenstilling heste i dansk træning Sökregister och telefonlista ryttare 109 Sökregister för hästar i träning 123 Ryttares telefonnummer Omslagsbilden visar den nya syntetiska träningsbanan på Jägersro som tillkom i maj 2008 efter en större donation av framlidne Erik Söderberg (Mr Ascot). Döpt till Ascotbanan har det skonsamma underlaget (Cushion Track) kommit att betyda ett stort fall framåt för galopptränarna på Jägersro. En av de första som prövade den nya banan vid invigningen den 8 maj 2008 var Johan Reuterskiöld på Stall Zadas veteran Diaghilew. Foto Stefan Olsson. 2 - NET

7 Skandinavisk Galopp/Kalendern nr 12/2010 GaloppInfo 2010 med hästar i träning i Sverige, Danmark och Norge Skandinavien integreras allt mer inte minst på spelsidan Det blir allt lättare att spela över de skandinaviska gränserna. Det understryks av ett besked som kommer i skrivande stund. Övrevolls tävlingar den 17 maj kommer att kunna följas i ATGs Kanal 75 och naturligtvis går det att spela via ATG. Samma gäller Klampenborgs tävlingar den 24 maj. Detta kommer att bli allt vanligare framöver. Sportsligt behöver vi varandra mer och mer. För antalet hästar i träning krymper i alla de tre länderna. Framför allt gäller det de viktiga 2- och 3-årsårgångarna. Sverige är nere på 80-talsnivå. Men det innebär naturligtvis mer pengar för de unghästar som lyckas. För prispengarna minskar inte i motsats till antalet hästar. Som exempel kan tas de 168 svenskuppfödda tvååringar som var i träning i april i år. För dessa är 18 maidenlöpningar reserverade, d v s stängda för icke svenskuppfödda hästar. Till det kommer fem Svenskpottlöpngar, SM och bonus. Det innebär att mer än 5 miljoner kr delas ut till dessa hästar. Till det kommer alla öppna tvåårslöpningar. Det är därför uppseendeväckande att andelen svenskuppfödda hästar i träning minskar. I Sverige är nu andelen 62 procent. För några år sedan var den uppe i 70 procent. Utvecklingen är liknande i Danmark och Norge. I Danmark utgör de inhemska hästarna 64 procent, efter att länge ha varit över 70. I Norge är 30 procent av hästarna norskuppfödda efter tidigare ha varit upp mot 50. Den skandinaviska aveln behöver förstärkas. Det bör påpekas att träningsuppgifterna ändras ideligen. Numera kan man kontrollera förändringarna lätt via nätet. Väl mött på Skandinaviens galoppbanor 2010! Dag Johansson Hans Petter Eriksen Peter Knudsen Svensk Galopp Norsk Jockeyklub Dansk Galop /Björn Eklund Svensk Galopp NET - 3

8 Mål och strategidokument Vision Svensk Galopp ska göra galoppsporten till en av de tio mest medialt uppmärksammade sporterna i landet samt få den att bli självförsörjande. Övergripande mål Sporten Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl ska öka. Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska förbättras. Svensk galoppsport ska bedrivas så att djurskydd och säkerhet för de aktiva har högsta prioritet. Organisation Svensk Galopp leder galoppsporten och ska vara en kostnadseffektiv organisation Svensk Galopp ska vara en aktiv ägare i ATG Svensk Galopp ska öka rekryteringen av utövare, spelare och åskådare till sporten. Marknad och kommunikation Svensk Galopp ska stärka sportens anseende och profilering i landet genom bl a en aktiv mediastrategi. Svensk Galopp ska stå för en positiv organisationskultur. Ekonomi Galoppsportens intäkter ska, efter avsättningar för att främja sportens ställning, användas till prispengar. Galoppspelets överskott ska minst motsvara Svensk Galopps ägarandel av ATG. Svensk Galopps intäkter från andra intäktskällor än spelet ska öka. Strategier Sporten Sporten ska i första hand bedrivas på arenor i de tre storstadsområdena men kan kompletteras med landsbygdsbanor för propagandaändamål. Tävlingsverksamheten ska äga rum året runt och planeras av Svensk Galopp. För hindersporten finns ett särskilt program för åren , varefter en utvärdering ska ske. Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av intressenter än importerade hästar och därmed en bredare förankring av sporten. Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas genom fortsatt svenskprogram och avelssatsningar. Samtidigt måste det finnas ett internationellt perspektiv med fortsatt satsning på pattern races (grupplöpningar och listed races). Kraftsamling bör ske kring storloppsdagarna och särskilt en enskild tävlingsdag med extremt hög prissumma. Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funktion. För att kunna delta i internationella storlöpningar och för att öka antalet pattern races måste antalet hästar med formtal på 90 och högre 4 - NET

9 öka. För att nå ett sådant elitskikt, måste även kvaliteten på den breda massan av hästar öka. Dagens genomsnittliga formtal på kg måste upp till Sportens största prestigelöpningar är Svenskt Derby (listed race), Stockholms Stora Pris (Grupp 3) och Stockholm Cup International (Grupp 3). I dessa löpningar ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser ger. Det sker genom attraktiva prissummor och aktiv marknadsföring procent av de hästar som tävlar i Sverige är svenskuppfödda. För att denna andel inte ska minska behöver antalet svenskuppfödda föl öka från dagens nivå på drygt 300 till minst 400. Stödåtgärder för aveln är därför viktig. Medel bör avsättas för att öka kvaliteten på avelsmaterialet. En ny större löpning för skandinaviskuppfödda hästar ska skapas. Det skandinaviska perspektivet är också betydelsefullt. Fortlöpande utvärderingar ska göras av uppfödningssatsningarna. Organisation Svensk Galopp har tre medlemssällskap, Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap. Genom fullmäktige tillsätter de Svensk Galopps hela styrelse och utfärdar riktlinjer för styrelsens arbete. Gentemot banor och intresseorganisationer har fullmäktige och därmed medlemssällskapen fått en starkare roll. Svensk Galopp ska aktivt arbeta med och stödja tävlings- och den löpande verksamheten vid vardera sällskap. Svensk Galopp ska ha kontrollen över resurserna som tillkommer sporten från ATG och fördela dessa inom sporten. Svensk Galopp ska särskilt driva frågan om ett eget spel för galoppen inom ATG. Det är ett måste att galoppsporten har en aktiv ungdomsverksamhet. Den har successivt byggts upp under den senaste tioårsperioden och fyller en allt viktigare roll. Arbetet måste intensifieras. Det är viktigt att det sker vid samtliga tre banor. Verksamheten ska inte bara innefatta ponnytävlingar utan måste också erbjuda samvaro och aktiviteter utan konkurrenssyfte. En egen utbildningsverksamhet har också byggts upp under de senaste tio åren. Satsningen måste fortsätta och intensifieras. Utbildningen måste också innefatta fortbildning. Lönsamheten för de aktiva inom sporten har försämrats. Det är därför angeläget att öka prispengarna. Ökande prispengar innebär inte automatiskt ökande intäkter för de aktiva. Stigande prissummor attraherar fler till sporten och skapar större uppmärksamhet, vilket är positivt, men innebär också ökande konkurrens för de redan aktiva. Därför är det nödvändigt att skapa även andra värden att vara t ex hästägare. Medel behövs också till förbättrade banunderlag, väl fungerande tävlingsanläggningar, djurskydd och säkerhet. Ett brett hästägarprogram skapas. En ny huvudstadsbana ska anläggas inom de närmaste åren. Den ska erbjuda säkra och skonsamma underlag. Den ska vara väl förankrad såväl lokalt som nationellt och internationellt. Den ska vara så attraktivt utformad att den medverkar till att höja intresse och status för galoppsporten samt locka publik till tävlingarna. Marknad och kommunikation En satsning på profilering och marknadsföring av sporten måste ske för att öka intresset för sporten, locka fler till tävlingarna, öka rekryteringen av hästägare, ungdomar och spelare samt göra det attraktivt att vara samarbetspartner till sporten. Satsningen ska ske genom en marknads- och kommunikationsfunktion inom Svensk Galopp med uppdrag att bygga varumärket Svensk Galopp. För detta ändamål behöver resurser avsättas från galoppens gemensamma medel och gränsdragningar mellan Svensk Galopp och framförallt ATG och JTG upprättas. Byggnationen av en ny huvudstadsbanan ska användas i kommunikationsarbetet för att visa galoppens nystart och generera nytt galoppintresse i hela landet En uppförandekod, som skapar en välkomnande attityd inom sporten, ska utarbetas. Ekonomi Medel till de aktiva ska definieras som prismedel. För att kunna överleva i en osäker framtid och för NET - 5

10 ett utökat handlingsutrymme behöver självfinansieringsgraden öka. Detta kan enbart ske genom ett ökat spel på galopphästar. Svensk Galopp ska därför driva frågan om ett eget unikt spel inom ramen samt en ökad marknadsföring av galoppspelet genom ATG. Galoppsporten är till procent beroende av intäkterna från spelet för sin finansiering. För att skapa ytterligare resurser till sporten behöver de externa intäkterna öka. I dagsläget utgörs en stor del av galoppsportens externa intäkter av galoppintern omsättning, t ex stallhyror. Galoppsporten ska sträva efter en självkostnadsprincip, vilket kommer att medföra att den galoppinterna omsättningen ökar. Utöver detta ska sporten söka externa intäkter genom att vara en värdefull samarbetspartner i sponsring och Business to Business. Vidare bör galoppens evenemang sträva efter att både generera resultatöverskott, t ex genom ökade publikintäkter, och ökade sponsorintäkter. Strategier bör skapas för att attrahera fler hästägare Försäljningen av fastigheten Hästen 1 och etableringen av en ny huvudstadsbana ska ske på ett sådant vis att galoppsporten tillförsäkras maximal ekonomisk nytta för framtiden. Dokumentet antaget av Svensk Galopps styrelse den 13 oktober 2009 och presenterat för Fullmäktige den 17 oktober Sportslig utveckling för svensk galoppsport A Mål- och strategiprogram Styrelsen och fullmäktige i Svensk Galopp har antagit ett Mål- och strategidokument. Bland målen heter det bl a: Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar och antalet svenskuppfödda föl ska öka. Antalet svenskbaserade hästar av hög kvalitet ska förbättras. Detta utvecklas strategiskt enligt följande: Galoppsporten i Sverige ska baseras på svenskuppfödda hästar. De skapar ett större nätverk av intressenter än importerade hästar och därmed en bredare förankring av sporten. Kvaliteten på svenskuppfödda hästar ska höjas genom fortsatt svenskprogram och avelssatsningar. Samtidigt måste det finnas ett internationellt perspektiv med fortsatt satsning på pattern races (grupplöpningar och listed races). Vidare heter det: I dessa löpningar (grupplöpningar och listed races) ska de bästa hästarna tävla utan andra restriktioner än de som internationella bestämmelser ger. Det sker genom attraktiva prissummor och aktiv marknadsföring. Men påpekas det: Samtidigt fyller vardagsgaloppen en viktig funktion. 6 - NET

11 B Vardagsgalopp Detta dokument fokuserar på en sportslig utveckling och på en stärkt avel, så att svenskuppfödda hästar fortfarande utgör basen i sporten. Men även breddåtgärder behövs: 1. Lördagskomben/Trion måste förstärkas. Den prissummehöjning som skedde för några år sedan har inte lett till motsvarande uppgång i marknadsföring eller omsättning. Löpningarna bör därför ges ökad uppmärksamhet genom att också vara en konkurrens mellan tränare, ryttare och hästägare. Särskilda potter avsätts för detta. Propositionen för samtliga ingående lopp bör vara likartad. 2. Ökad differentiering. För att kunna genomföra önskade kvalitativa åtgärder inom sporten krävs en differentiering av prissummorna. Under en följd av år har vardagsgaloppen prioriterats och prissummegafflarna minskat. Det måste vara bättre ekonomi att ha en häst av medelklass än en av låg klass. Under de närmaste åren bör i stället de bättre hästarna prioriteras, samtidigt som det är viktigt att tävlingstillfällena för breddhästarna inte minskar utan snarast kan öka till följd av fler tävlingstillfällen. Dessa hästar är inte minst viktiga för fortsatta satsningar på lunchgaloppen. 3. Insatser/anmälningsavgifter. Det är angeläget att stödja hästägarna genom minskade insatser. Ett par insatslöpningar kan med fördel göras om till vanliga löpningar. Även anmälningsavgifter och startavgifter begränsas. 4. Sweepstakes. Sweepstakes är relevanta att använda när det ekonomiska risktagandet är stort. I de flesta löpningar för äldre hästar finns idag inga motiv att använda sweepstakes. Styrkan av att kunna marknadsföra en garanterad prissumma är väsentlig, inte minst för de löpningar som kan vara internationellt gångbara. 5. Dirt track. Dirttrack eller all weather är en viktig del i svensk galoppsport. Acceptansen för dessa underlag har ju ökat kraftigt i Europa på senare år. Här har vi en styrka och konkurrensfördel som vi kan utnyttja på ett bättre sätt. På längre sikt bör övervägas om några befintliga storlöpningar ska flyttas till dirttrack. C Insatslopp 6. Stärkt Treårsprogram. Galoppsporten ska fortsatt ha den svenskuppfödda hästen som sin bas, som understrukits ovan. Samtidigt ska det finnas ett internationellt och ett kvalitetsperspektiv. Traditionellt ligger tyngdpunkten på de treåriga hästarna, derbyårgången. Så bör det vara också i fortsättningen. Ett starkt unghästprogram behövs för avelns avsättningsmöjligheter och för att skapa nya elithästar. Det är också viktigt att skapa möjligheter att få fram profilhästar. De goda treåringarna måste stimuleras till en vidare storloppskarriär. För de skandinaviskfödda/svenskuppfödda treåringarna inrättas en serie av Triple Crownkaraktär, kallad Swedish Champion: Jockeyklubbens Jubileumslöpning 1600 m Stockholm juni Swedish Champion Classic 2400 m Stockholm aug/sept St Leger 2800 m Stockholm sept/okt Swedish Champion Classic är bara öppen för svenskuppfödda hästar och kompletteras av pendanglöpningen Swedish Champion Sprint (1200 m). Med Danmark och Norge bör föras diskussion om Skandinaviskt St Leger som ersättning för dagens tre lopp. Till Swedish Champion Classic/Sprint finns särskilt kvalificerade platser. Dessa erövras genom poäng i ett antal löpningar: Svenskt Kriterium Svensk Auktionslöpning Jockeyklubbens Jubileumslöpning Upp till tre Champion Trial-löpningar (Stockholm, Göteborg och Malmö) under sommaren på m. Bästa svenskuppfödda häst belönas. NET - 7

12 De öppna Triple Crown-löpningarna består av: Svenskt 2000 Guineas 1600 m Stockholm juni Svenskt Derby 2400 m Malmö aug Hurricanelöpning 2800 m Malmö sep/okt För 2010 finns redan Voterlöpning som första benet i Triple Crown. För prisplacerade svenskuppfödda hästar utdelas bonus. Stonas Dianalöpning (namnändras ev till 1000 Guineas) och Oaks är som hittills öppna löpningar. 7. Samordnat Breeders-program. Breeders Trophyprogrammet består som hittills Juvenile, Mile, Classic och Stayer - men flyttas till en gemensam tävlingsdag i oktober. Consolations tillkommer. Måste tidsmässigt samordnas med St Leger. Med Danmark och Norge diskuteras ett gemensamt förloppsprogram. För att stödja uppfödare och hästägare bör anmälningsinsatserna minskas. Den förändring som föreslås är att avkommor till icke anmälda hingstar kan anmälas in för ett belopp av kr. Frågan om att tillåta skandinaviskfödda avkommor till icke anslutna hingstar att anmälas in för kr ska utredas vidare. 8. Tvåårsprogrammet. Tvååringarna har i dag ett omfattande program som det inte är motiverat att bygga ut. Huvudloppen är: Malmö Stads Pris Malmö aug Amacitalöpning Stockholm sept Vinterfavoriternas Pris Stockholm okt BT Juvenile Stockholm okt Juvenile Stayer/Sprint Malmö okt Svealandlöpning Stockholm okt/nov Svenskt Kriterium Malmö nov Götalandlöpning Malmö nov Auktionslöpning Stockholm nov 9. Stärkt äldrehästprogram. Nuvarande löpningar behålls med förstärkta prissummor, vilket speciellt gäller grupplöpningar och listed races samt även någon eller några stolöpningar. Det kan konstateras att tonvikten i äldreprogrammet i dag ligger på öppna löpningar. För att skapa en sportslig dynamik, skapa intresse från media, skapa intresse från nya hästägare och bli en hävstång för hela sporten är det viktigt att ekonomiskt, propositionsmässigt och på övriga sätt motivera och ta hand om de kvalitativa satsningar som görs på 8 - NET att förbättra och utveckla galoppsporten. Syftet bör vara att öka antalet Pattern Races. 10. Förbättra stolöpningsprogrammet. Fem av dagens insatslöpningar som är öppna för ston är listed races. Dessa har i dag svårt att fylla kraven på listed races. Därför bör prissumman ökas kraftigt (minst fördubblas) i något av nuvarande listed races för ston (Boomers Vase, Wettermarks Minneslöpning, Coolmore Matchmaker Stakes, Lanwades Stakes eller Jockeyklubbens Avelslöpning) och stärkas i övriga. Ett av dessa lopp bör avridas vid en särskild Million Mare Day under hösten, då bara stolopp rids. Att kommersialisera och öka värdet på vårt stobestånd är av stor betydelse för möjligheterna att öka kvaliteten i vår avel. Långsiktigt bör vi arbeta hårt för att få upp några stolöpningar i Grupp 3-nivå samt att erhålla ytterligare några Listed Races. D Avelsprogram 11. Svenskprogrammet. Det är angeläget med en fortsatt satsning på svenskuppfödda hästar. Dessa utgör i dag minst 65 procent av antalet hästar i träning. Det är inte troligt att antalet importer kommer att öka kraftigt, så länge den internationella köpmarknaden är stark. Antalet svenskuppfödda föl, som nu uppgår till drygt 300 behöver öka för att säkra fortsatt tävlingsunderlag. Svenskprogrammet behövs därför men bör få en mer medveten struktur och kvalitativ inriktning. Avsikten är att i slutändan uppnå ett ekonomiskt stöd som är bättre än i dag. Det är önskvärt att svenskuppfödda hästar kan tävla i de mest prestigefyllda loppen. Förteckningen ska bara ses som exempel. Vilka medel som står till förfogande 2010 och kommande år är ännu inte känt. Följande förändringar bör göras: Bland ordinarie löpningar bör följande löpningar (som exempel) för svenskuppfödda hästar ingå:

13 25 maidenlöpningar à = Svenskpotten (2-år) á = novislöpn (3-år) á = treårslöpningar á = Treårsfinal á = Treårseliten á = Melmac-löpning à = Ulriksdals Minneslöpn á = Fyraårspokalen (Gbg) á = Nationaldagspokalen á = SM (Classic och Sprint) = Auktionslöpningen = Summa = (prissummorna är ännu inte fastställda) Beräkningen av ordinarie löpningar i Svenskprogrammet ska ske enligt exemplet ovan Större löpningar (insats/tillskott - hästägarinsatser tillkommer) För svenskuppfödda SM (2 år) = Swedish Champion (Sprint och Classic) = (Troliga prissummor inkl hästägarinsatser) = ) För skandinaviskuppfödda* Svenskt Kriterium/Götalandlöpning = Kapplöpningssällskapets Stora Pris = Jockeyklubbens Jubileumslöpn = Svenskt St Leger = Derbydrömmen (fr 2011) = *Ur lagstiftnings- och EU-perspektiv spelar det ingen roll om löpningen är för svensk- eller skandinaviskuppfödda hästar, eftersom de i båda fallen räknas som restriktiva. Bonus för svenskuppfödda hästar (kan ske först 2011) 2000 Guineas = Dianalöpning = Svenskt Oaks = Svenskt Derby = Hurricanelöpning = Bonus införs i alla öppna, klassiska löpningar. Segerbonus 25 premier för 2-år à = premier för 3-år à * = premier för 3-år à = Summa = *t o m 30 september För fortsättningen tas ställning under året. Segerbonusen höjs till kr för treåringar under perioden 1 januari-30 september. Sammanlagt erhåller svenskuppfödda hästar enligt dessa exempel drygt 12 miljoner kr. Därutöver kommer 2 miljoner kr i löpningar för skandinaviskuppfödda hästar samt ca 4 miljoner kr, varav arrangören svarar för 1,1 miljoner kr i Breeders Trophy-löpningarna. Se bilaga Ändrat system för uppfödarpremier. Uppfödarpremier som motsvarar drygt 10 procent på de prispengar som förmedlas från ATG utbetalas varje år till uppfödare i Sverige. Under senare år har det rört sig om bortåt 5 miljoner kr beslöt Svensk Galopps styrelse att premier bara ska utbetalas till 2-4-åriga, svenskuppfödda hästar samt äldre hästar varje gång de vinner pris på minst kr. Dessutom utbetalas inte premier på mindre än kr. Enligt gjorda studier kommer detta att gynna mer professionella uppfödare och höja de utbetalade beloppen till bortåt 20 procent. Av totalbeloppet används sedan många år en mindre del till särskilda ändamål. Under 2009 har det rört sig om kr. För 2010 gäller följande fördelning. Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) Stöd till inköp av importerade, dräktiga ston Stimulansbidraget för utlandsbetäckning upphör fr o m Dokumentet antaget av Svensk Galopps styrelse den 15 februari För Bilagorna 1-4, se nästa sida! NET - 9

14 Bilagor 1. Prissummor i storlopp. Under en lång följd av år har prispengarna i storlöpningarna legat still eller haft en synnerligen svag utveckling. Se följande exempel: Löpning 1. pr pr 2008 Svenskt Kriterium Dianalöpning JK Jubileumslöpning Svenskt Oaks Svenskt St Leger Swedish Open Mile Nickes Minneslöpning Coolmore M Stakes Födda föl i Skandinavien Land Danmark Norge Sverige Summa Hästar i träning År 2 år 3 år äldre Totalt varav svenskuppfödda 2 år 3 år äldre Totalt Sv uppf * * prel. (siffrorna är tagna ur GaloppInfo) 4. Finansiering till Breeders Trophy sker enligt följande: Hingstavgifter (2010) Insats 1 (uppfödaren 2011) 1.000x Efteranmälda skand födda x Insats 2 (ägaren våren 2012) 1.000x Insats 3 (äg hösten 2012) 1.000x Insats 4 (äg våren 2013) 3.000x Insats 5 (äg hösten 2013) 3.000x Anmälningsavgifter Svensk Galopp Summa Låt din häst åka med Håkans Hästtransporter till vinnarcirkeln! Håkan mobil 10 - NET

15 Svenska organisationer Svensk Galopp AB (The Swedish Jockey Club) Svensk Galopp AB (SG) är huvudorgan för svensk galoppsport. SG är galoppsportens central- och serviceorgan, samt leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. Det är förbundets uppgift att efter samråd med sportens medlemsorganisationer utfärda gemensamma regler och be stämmelser samt företräda sporten gentemot utlandet. Svensk Galopp är dessutom ett serviceorgan för alla aktiva inom sporten, vilka faller under galopp regle mentet (RG). Styrelse Hans Hansson, ordf Håkan Fredlund Mats Genberg Bo Helander Jacqueline Henriksson Sven-Christer Nilsson Annelie Telford Revisorer Per Gustafsson, auktoriserad revisor Åsa Persson, suppl Svensk Galopps överdomstol Olof Köhl, ordf Alf Dorselius Ronney Hagelberg Jesko von Koenigsegg Björn Zacke Gisela Jardby, suppl Erik Kylengren, suppl Staffan Strömer, suppl Svensk Galopp - ideell förening Stockholm Besöksadress: Hästsportens Hus, Solvalla Telefon Fax Hemsida: e-post Plusgiro Bankgiro Svensk Galopp AB Stockholm Besöksadress Hästsportens Hus, Solvalla Telefon Fax e-post Bankgiro Svensk Galopp AB/Täby Box 29, TÄBY Telefon Fax E-post Kontaktuppgifter - personal: Dag Johansson VD e-post galoppsport.se Telefon Birgitta Agö e-post Ekonomi/administration taby.galoppsport.se Telefon Mobil Anders Ekberg Platschef Täby e-post taby.galoppsport.se Mobil Björn Eklund Secretary General e-post Telefon Anna Fischer Ombudsansvarig och marknadsassistent e-post Telefon Mobil Ann Gillberg Anläggningschef Göteborg e-post goteborggalopp.se Mobil Bo Gillborg e-post Sportchef taby.galoppsport.se, eller Telefon Mobil NET - 11

16 Helena Gärtner Administrativ chef e-post galoppsport.se Telefon Mobil Utbildning, licenser, transportbidrag, försäkringsfrågor, reglemente, djurskydd. Stuart McLaren Registrering samt IT e-post galoppsport.se Telefon Ägarskiften, registrering av hästägarfärger, pseudonymer, exporter, importer, tillförlig införsel, utlandsanmälningar. Stefan Olsson Informationskoordinator e-post svenskgalopp.se Telefon Mobil Information, foto, web och programproduktion, presskontakt. Fredrik Otter Tävlingsansvarig Täby e-post taby.galoppsport.se Mobil Linda Persson e-post Evenemang Täby Galopp galoppsport.se Telefon Mobil Stina Swartling Ekonomiansvarig e-post galoppsport.se Telefon Gunnar Werner Marknadsansvarig e-post galoppsport.se Mobil Marita Wirenstål e-post Tävlingsekreterare taby.galoppsport.se Telefon Mobil Monica Wolf Registrering e-post Telefon Avelsärenden, inregistrering av svenska hästar, pass, DNA typning, avelsvärdering, namngivning, namnändring, exporter, återimporter, tillfällig utförsel. Margareta Östgård Svennehed IT och Data e-post galoppsport.se Telefon Arbetar IT samordnare, webbtjänsten, data Ung Galopp Hemsida: Lotta Malmborg e-post: galoppsport.se Mobil Cecilia Gråberg e-post: galoppsport.se Telefon Svensk Galopps avelsråd Björn Eklund, ordf Stig Ahlengärd Bo Helander Jessica Long Lotta Månsby Eva CS Pettersson Svensk Galopps avelsvärderingsnämnd Hans Engblom, ordf Lennart Rådberg Christina Olsson, suppl Charlie Lindberg, suppl Svensk Galopps besvärsnämnd för avelsvärdering Olof Köhl, ordf Erik Kylengren Kjell Sjöberg 12 - NET

17 Kommittéer, m m Svensk Galopp Tävlingskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Ahlquist Bo Gillborg Bo Helander Jacqueline Henriksson Stefan Jönsson Fredrik Otter Marita Wirenstål Reglementskommittén Björn Eklund, ordf Bo Gillborg Jan-Åke Gunnarsson Helena Gärtner Ronney Hagelberg Olof Köhl Bo-Gunnar Paulsson Licens- och Utbildningskommittén Helena Gärtner, ordf Bo Gillborg Emelie Lundin Fredrik Otter Claes-Göran Wallenius Marknadskommittén Skall tillsättas. Inregistreringskommissionen Helena Gärtner, ordf Stuart McLaren Monica Wolf Margareta Östgård Svennehed Galopprepresentation utanför Svensk Galopp ATG Forskningskommittén: Kjell Sjöberg STC Ansvarsnämnden för dopningsfrågor Björn Edgren, ord Rolf Stenberg, suppl Hästnäringens Nationella Stiftelse Dag Johansson Föreningen Ridskolan Strömsholm Annelie Telford Hästsportens Folkhögskola Helena Gärtner Medlemssällskap Göteborgs Galoppsällskap (GGS) Adress Box 22010, Göteborg Telefon Telefax Plusgiro Hemsida Styrelse 2010 Sewerin Ekman, ordf Anders Garbratt, vice ordf Lars Gradin, sekr Kalle Sörgren, kassör Lars-Inge Hägglund Lennart Jarvén Roland Johansson Bo Magnusson Camilla Moberg Rolf Persson Marianne Jahreskog, suppl Magnus Johansson, suppl Ronja Risberg, suppl Charlotte Widell, suppl Skånska Fältrittklubben (SFK) Adress Box 9506, Malmö Telefon Telefax (polling), Styrelse 2010 Jacqueline Henriksson, ordf Christer Ljnung, v ordf Håkan Birger Mathias Schildt Maria Westman NET - 13

18 Stockholms Galoppsällskap Adress Box 29, Täby Telefon ordf sekr E-post procurama.se Bankgiro Styrelse 2010 Claes-Göran Wallenius, ordf Jan Kleerup, v ordf Anne-Marie Sörensen, sekr Kent Alstermark Christer Häggström Annika Källse Leif Wretman Galoppbanor Täby Galopp Adress Box Täby Telefon Telefax , anmälningar E-post Hemsida Täby Hemsida Strömsh svensktgrandnational.se Bankgiro Jägersro Adress 14 - NET Jägersro trav & galopp (JTG) Box 9506, Malmö Telefon Programändr o res Telefax (anmälningar), (ang Göteborg) E-post Hemsida Plusgiro Bankgiro Göteborg Galopp Adress Göteborg Galopp AB Box 22010, Göteborg Telefon Telefax Hemsida Blommeröd Adress Blommeröd Galoppsällskap Box 83, Höör Telefon Telefax Mobil E-post Hemsida Plusgiro Strömsholm - se under Täby Galopp Övriga organisationer Amatörryttarklubben (ARK) Adress Box 29, Täby Telefon o fax (klubbstugan) Mobil ordföranden Telefax anm (Täby/SG) Plusgiro (klubbsekt) (tävl sekt) Bankgiro Hemsida Styrelse 2010 Hans Engblom, ordf Ingrid Önning, vice ordf Eva Dalbark, Tina Henriksson, Josephine Kelly, David Lenneblad, Hillevi Ljungquist, Daniel Wirenstål, Jennie Österberg. Christopher Roberts och Robert Sjöblom, suppl Scandinavian Arabian Racing Association (SARA) Adress c/o Mats Genberg Örnaberga Gård Simrishamn Telefon (sekr) Telefax (sekr) Plusgiro Hemsida E-post E-post sekretariat

19 Jockeyklubben (JK) (The Jockey Club of Sweden) Adress c/o Täby Galopp Box 29, Täby telefon (sekr) Plusgiro Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) (Swedish Thoroughbred Breeders Association) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr Vallentuna Telefon (ordf) (sekr) Telefax (ordf) Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Styrelse 2010 Bo Helander, ordf Bengt Morberg, vice ordf Ture Lindblad, Jessica Long, Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson Conny Mobeck, suppl, Ida Rehnström, suppl Stefan Uppström, suppl, Nadja Bellander, adj sekr Peter Josefsson, adj kassör Skånes Galoppsällskap (SGS) Adress c/o Gerdtsson Stora Mölleberga, Pl Staffanstorp Telefon ordf bost fax Epost Telefon kassör Plusgiro Styrelse 2010 Eva CS Pettersson, ordf Kristina Sandrup, vice ordf Bodil Brandoné, sekr Birgit Gerdtsson, kassör Lena Jarvén-Areskoug Marianne Leander Amelie von Leithner Jan Östlund Jan Carlson, suppl Ulf Stjernfeldt, suppl Svenska Galopptränarnas Riksförbund (SGR) Adress c/o Annika Källse (2009) Hangarvägen 3, 6 tr Täby Telefon Mobil Plusgiro Täby Galopptränarförening (TGTF) Adress c/o Täby Galopp AB, Box 29, Täby Telefon (ordf) Telefax (ordf) Plusgiro Styrelse 2010 Claes Björling, ordf Ylva Brandt, Sigyn Dysell, Johan Lindberg Caroline Malmborg, Bo Neuman Yvonne Durant, suppl, Barry McGann, suppl Alex McLaren, suppl, Annika Källse, suppl, sekr Maud Drews, adj kassör Södra Sveriges Galopptränarförening (SSGTF) Adress c/o Östlund, Tågarpsvägen Asmundtorp Telefon (sekr) Telefax (sekr) Bankgiro Styrelse 2010 Ole Larsen, ordf Catharina Östlund, sekr Annelie Larsson, Jessica Long, Lennart Reuterskiöld Göteborgs Galopptränarförening (GGTF) Adress c/o Rolf Persson Doktor Westrings Gata Göteborg Telefon ordf Telefon sekr NET - 15

20 Amatörtränarnas Riksförbund (ATF) Adress c/o Kuningas, Ågården Blentarp Telefon Styrelse 2010 Rein Kuningas, ordf Ann Bresle, vice ordf Gunilla Johansson John Kelly Sveriges Amatörtränarförening(SATF) Adress c/o Anki Svedberg-Karlsson Tunnbindarvägen Munka Ljungby Telefon (ordf) (sekr) Bankgiro E-post telia.com Styrelse 2010 Rein Kuningas, ordf Anki Svedberg-Karlsson, sekr Anki Halpin, kassör, Camilla Osterman Göran Westerlund, Anna-Maria Andersson, suppl Christel Ernst, suppl, Gunilla Johansson, suppl Anne-Beth Thörn, adj, kontakt Göteborg Galopp Täby Amatörtränarförening (TATF) Adress c/o Ann Bresle, Rörsby Almunge Tel o fax sekr E-post Hemsida Plusgiro Styrelse 2010 Ann Bresle, sekr och företrädare Lotta Lien, klubbmästare John Kelly, kontakt Täby Anders Flodberg, Göran Hesse Anne-Lie Lindgren, suppl Harriet Ohlsson, adj kassör Ordförandeposten är rullande. Skandinavisk Hindersport (SHS) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr Vallentuna Telefon (ordf) (sekr) Bankgiro E-post Hemsida Styrelse 2010 Jesko von Koenigsegg, ordf Nadja Bellander, sekr Dennis Persson, kassör Rein Kuningas Föreningen SKANDINAVISK Marianne Peyron HINDERSPORT John Kelly, suppl Anders Herlin, adj, Per Michanek, adj, Sven Rosenqvist, adj Skandinavisk Jockeyförening (SJF) Adress c/o Per-Anders Gråberg Norrövägen Åkersberga Mobil E-post Jägersrogaloppens Vänner (JGV) Adress c/o Ann-Kristin Halpin Västergatan Vollsjö Telefon sekr Telefon kassör Plusgiro Ung Jägersro Adress c/o Jägersro trav & galopp Box 9506, Malmö Telefon Telefax NET

GaloppInfo 2009. Låt din häst åka med Håkans till vinnarcirkeln! Håkans Hästtransporter

GaloppInfo 2009. Låt din häst åka med Håkans till vinnarcirkeln! Håkans Hästtransporter SVERIGE POSTTIDNING A A NORGE A Låt din häst åka med Håkans till vinnarcirkeln! Håkans Hästtransporter 08-540 262 10 Stockholm 040-44 10 45 Malmö 08-540 262 93 Fax 070-591 24 00 Håkan mobil 070-554 08

Läs mer

Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013. Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol

Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013. Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013 Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol Efter slutfört uppdrag överlämnar valberedningen nedanstående förslag till ledamöter

Läs mer

Avel och införsel. Stambokens indelning. Importbestämmelser för varmblodig travhäst. Allmänt. Tvångsstartsummor

Avel och införsel. Stambokens indelning. Importbestämmelser för varmblodig travhäst. Allmänt. Tvångsstartsummor Avel och införsel Stambokens indelning Hästar som är registrerade i avdelning I i stambok hos STC har fri starträtt i Sverige samt rätt att delta i premielopp och erhålla uppfödarpremie. Hästar som är

Läs mer

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2014

PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2014 PROPOSITIONER STÖRRE LÖPNINGAR SKANDINAVIEN 2014 Utgivna av Svensk Galopp, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop i februari 2014 1 2 De större slätlöpningarna på Jägersro och Täby 2013 Vinnare av de större

Läs mer

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET 76 GALOPP MAGASINET 76-81 Spelstratergier-del-2.indd 76 08-01-16 14.04.19 Spela på Galopp! BLI RIK PÅ ATT KUNNA MER ÄN ANDRA Åldersvikter... utveckling... tränarstall... och födelsedag viktiga faktorer

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler Vecka 7-2010 Tuffa damer på hemmaplan Hilda Zonett och Lundås Emelie har två saker gemensamt. De har båda två Bergsåker som hemmaadress och de har båda två tillskrivits titeln landets bästa sto. Det finns

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA,

AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté Ny version 2011-12-19, ersätter tidigare AVTAL OM GEMENSAM VERKSAMHET I ENKELT BOLAG AVSEENDE PROJEKT TROJKA, en satsning mellan uppfödare, ryttare och Svenska

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Här är topparna i de 30 Black Typelöpningarna

Här är topparna i de 30 Black Typelöpningarna Här är topparna i de 30 Black Typelöpningarna i Skandinavien 2011! Totalt har 30 Black Type-löpningar avhållits i Skandinavien 2011 (17 i Sverige, 9 i Norge och 4 i Danmark) då 160 (2010: 142) hästar gjorde

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Allmänna Bestämmelser 2015 Fastställda av Svensk Galopp AB att gälla fr o m 2015-08-01

Allmänna Bestämmelser 2015 Fastställda av Svensk Galopp AB att gälla fr o m 2015-08-01 Allmänna Bestämmelser 2015 Fastställda av Svensk Galopp AB att gälla fr o m 2015-08-01 Innehåll 1 I Allmänna Bestämmelser (AB) ges kompletterande bestämmelser till Tävlingsreglemente (RG), Registrerings-

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Plan och riktlinjer för Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation

Plan och riktlinjer för Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation Plan och riktlinjer för Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation Svensk Galopp föreskriver följande med stöd av Statens Jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel (SJVFS 2010:

Läs mer

Propositioner Sverige, Norge, Danmark huvudsäsongen 2013

Propositioner Sverige, Norge, Danmark huvudsäsongen 2013 2013 Propositioner Sverige, Norge, Danmark huvudsäsongen 2013 Anmälningsterminer Sverige Mars 18 mån Jäg Anm Svenskt Kriterium, Götalandlöpning April 8 mån Jäg Anm Lanwades Stud Jägersro Sprint (L) 8 mån

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

V75 med Giant Superman på Bollnäs. Läget just nu: + 6,5 % Vecka 40

V75 med Giant Superman på Bollnäs. Läget just nu: + 6,5 % Vecka 40 Vecka 40 V75 med Giant Superman på Bollnäs Bollnäs tar över V75-stafetten med en högklassig omgång på lördag. Höstens häst Giant Superman är just nu tvåa bakom Camilla Highness som den vinstrikaste svenskfödda

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

PROPOSITIONER. Huvudsäsongen i Skandinavien - Sverige, Norge och Danmark. Utgivna av Svensk Galopp, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop i samarbete

PROPOSITIONER. Huvudsäsongen i Skandinavien - Sverige, Norge och Danmark. Utgivna av Svensk Galopp, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop i samarbete PROPOSITIONER 2014 Huvudsäsongen i Skandinavien - Sverige, Norge och Danmark Utgivna av Svensk Galopp, Norsk Jockeyklub och Dansk Galop i samarbete P R O P O S I T I O N E R H U V U D S Ä S O N G E N 2

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Den 7 maj höll Skånska Fältrittklubben sitt ordinarie årsmöte på Jägersro.

Den 7 maj höll Skånska Fältrittklubben sitt ordinarie årsmöte på Jägersro. SFKs årstämma Den 7 maj höll Skånska Fältrittklubben sitt ordinarie årsmöte på Jägersro. Här följer en information från mötet. När protokollet från mötet är justerat och godkänt kommer det att läggas ut

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks

V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks Vecka 45 V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks På lördag finns chansen att slå vinstrekord i spelet som skapar flest miljonärer. Det är dubbeljackpot på V75 och en ensam

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed

Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed Domare 1: Pete Kyle Domare 2: Iris Oplusstil Show Manager: Steve Clinch Showsecretary: Anna Clinch NRHA Show

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Verksamhetsutvecklingen-

Verksamhetsutvecklingen- Verksamhetsutvecklingen- lönsam och långsiktig hästverksamhet Vill du utveckla din verksamhet långsiktigt och hållbart? Få en ökad lönsamhet och inspireras i ditt ledarskap? Under våren 2014 startar en

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Affärsplan 2015-2020

Affärsplan 2015-2020 Affärsplan 2015-2020 ARC Scandinavian Raceway Anderstorp ARC Anderstorp Racing Club Klubben bildades 1966 av Sven "Smokey" Åsberg, Åke Bengtsson och Bertil Sanell. Avsikten var att skapa en tävlingsorganisation

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

TALENT OPEN 2013 - STORA FÖRÄNDRINGAR. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen på Talent Open 2013.

TALENT OPEN 2013 - STORA FÖRÄNDRINGAR. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen på Talent Open 2013. TALENT OPEN 2013 - STORA FÖRÄNDRINGAR Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen på Talent Open 2013. Efter över tio år så kommer vi nu ta ett helt nytt grepp gällande registrering, tävlingsupplägg

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med

Läs mer

Vecka 36. I korthet innebär förslaget om ny tävlingsstruktur bland annat följande:

Vecka 36. I korthet innebär förslaget om ny tävlingsstruktur bland annat följande: Vecka 36 Solänget med Breders Crown och V75 Derbyhelgen lockade nästan 15 000 till Jägersro och drygt 8 000 åskådare fick i söndags se Commander Crowe med Johnny Takter ta sin elfte raka seger från debuten

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj.

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. TALENT OPEN 2015 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. Vi hoppas på en lika trevlig vårhelg som förra året. I år kommer Talent Open ligga tidigare i maj vilket gör det

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00 SEW-EURODRIVE AB SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Central säljstödsgrupp i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Telefax: 036-34 42 84 Utöver produktbeställningar hanteras även ändringar, annulleringar,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter:

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter: Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01 WIKANDER LINDER, CAMILLA EVA-LENA BARSEBÄCKSVÄGEN 186 261 93 LANDSKRONA 4SL 30 maj 2007 Hej! Tack för att du väljer If för din Hästförsäkring. Som If Plus-kund betyder

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer