ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling

2

3 INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service 22 Kraftverkslösningar Service 32 Pannanläggningar 34 Wärtsilä och hållbar utveckling 36 Ekonomiskt ansvar 38 Miljöansvar 42 Socialt ansvar 47 Sammandrag av nyckeltal 48 Rapporteringens omfattning 48 Rapporteringsprofi l 49 Utlåtande Koncernbokslutet som presenteras i denna årsredovisning är upprättat i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Wärtsilä övergick till IFRS i sin fi nansiella rapportering Före det baserade sig bolagets fi nansiella rapportering på fi nländsk bokförings praxis (FAS). I grafer och tabeller presenteras data för i enlighet med IFRS-bestämmelserna ochtidigare data i enlighet med FAS. 1 WÄRTSILÄ 25

4 GRI-INNEHÅLLSINDEX GRI-innehåll Status/Rapport/Sida Tilläggsinformation Vision och strategi V B RHU V= Verksamhetsöversikt, B= Bokslut RHU= Rapport om hållbar utveckling 1.1 Vision och strategi Verkställande direktörens översikt Profil 2.1 Den rapporterande organisationens namn Omslag 2.2 Huvudprodukter och -tjänster Omslag 2.3 Operativ struktur Omslag 2.4 Affärsområden Verksamhetens geografi ska fördelning Omslag Wärtsiläs webbsidor; 2.6 Ägandeform och juridiskt form Marknader Den rapporterande organisationens storlek Intressenter Rapportens omfattning 2.1 Kontaktpersoner Rapporteringsperiod Tidigare rapporter , 2.15 Rapporteringshelhet och avgränsningar Väsentliga förändringar i rapporten Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Inga förändringar. Rapporteringsprofil 2.17 GRI-principer och -protokoll 47 Wärtsilä känner till de existerande GRI-protokollen men har inte infört dem p.g.a. att de ännu är på försöksnivå Använda kriterier och defi nitioner Väsentliga förändringar i mätmetoderna Intern kvalitetssäkring Extern kvalitetssäkring Tilläggsinformation 47 Styrningsstruktur och ledningssystem Ledningsstruktur och styrelsens sammansättning Styrelsens specialexpertis Styrelsearbete Premiering Organisationen för samhällsansvar 36-4, Värden och mission 5-7, Aktieägarnas deltagande Identifi ering och val av intressenter Konsultation med intressenter Användning av den information som erhållits genom konsultation med intressenter Tillämpning av försiktighetsprincipen 3-33, Frivilliga initiativ och förbindelser Medlemskap Policyn och system Hantering av indirekta verkningar Betydande beslut om ändringar av verksamheten 2, Program och procedurer , 38, Certifi erade ledningssystem , 42 NYCKELTAL: EKONOMI EC1 Omsättning EC2 Marknadens geografi ska fördelning EC3 Inköp av varor, material och tjänster Information på koncernnivå är inte tillgänglig. EC4 Procent av entreprenader som betalats enligt Beslut om rapportering av indikatorn fattas avtalsvillkoren efter att GRI publicerat G3-anvisningarna. EC5 Utbetalda löner och personalkostnader EC6 Räntor till fi nansiärer EC7 Ändring i odisponerade vinstmedel under rapporteringsperioden EC8 Betalda skatter EC9 Erhållna subventioner EC1 Stöd till allmännyttiga sammanslutningar WÄRTSILÄ 25

5 GRI-innehåll Status/Rapport/Sida Tilläggsinformation NYCKELTAL: MILJÖ V B RHU V= Verksamhetsöversikt, B= Bokslut RHU= Rapport om hållbar utveckling 38-41, Information på koncernnivå är inte tillgänglig. Endast de använda bränslena har EN1 Total materialförbrukning 46 rapporterats. Rapporteringen av materialförbrukning inleds när datasystemen är tillräckligt heltäckande. EN2 Användning av avfallsmaterial som anskaffats utanför den rapporterande organisationen Information på koncernnivå är inte tillgänglig. Återvunnet material används i tillverkningen av motorer och propellrar. EN3-EN4 Direkt och indirekt energiförbrukning EN5 Total vattenförbrukning EN6-EN7 Fastigheters läge på områden med stor biodiversitet och inverkan på biodiversiteten 41 EN8 Utsläpp av växthusgaser EN9 Användning och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Kan inte tillämpas på Wärtsilä. EN1 NOx, SOx och andra betydande utsläpp i luften EN11 Total avfallsmängd EN12 Betydande utsläpp i vattendrag EN13 Betydande läckage EN14 Produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser 6-33 EN15 Produkter som kan återvinnas eller återanvändas Sidorna om hållbar utveckling. EN16 Förseelser och böter EN35 Miljöutgifter (valfritt nyckeltal) 41 NYCKELTAL: SOCIALT ANSVAR LA1 Arbetskraft LA2 Nettoökning i nya arbetsplatser LA3 Andel av arbetskraften som hör till oberoende fackorganisationer LA4 Samarbetsförfaranden LA5 Rapportering av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor LA6 Offi ciella arbetarskyddskommittéer LA7 Olycksfall, olycksfall med medföljande frånvaro och olycksfallsfrekvens LA8 Policyn och program gällande HIV/AIDS Separat policy eller program saknas Dessa frågor hör till företagshälsovården. LA9 Antal utbildningstimmar om året i genomsnitt LA1 Policyn och program för jämställdhet LA11 Den högsta ledningens och förvaltningsorganens sammansättning HR1 Policyn gällande mänskliga rättigheter HR2 Beaktande av mänskliga rättigheter vid investeringsbeslut och anskaffningar HR3 Bedömning av mänskliga rättigheter i leveranskedjan 34-35, HR4 Policy för förebyggande av diskriminering HR5 Policy för föreningsfrihet HR6 Policy som förbjuder barnarbete HR7 Policy som förhindrar tvångsarbete SO1 Policy gällande hantering av verkningarna på lokalsamhällen 34-35, Rapporterbara uppgifter fi nns inte att tillgå. Wärtsilä utvärderar sina leverantörer enligt den praxis som presenteras på sidorna i Verksamhetsöversikten. Företag utvärderas i samband med företagsarrangemang. Separata procedurer och uppföljningssystem saknas. SO2 Policy mot mutor och korruption Se målsättningarna för socialt ansvar på s. 58. SO3 Policy om lobbning och donationer PR1 Produktpolicy gällande kundernas hälsa 7, 46 och säkerhet PR2 Policy gällande produktinformation och -märkning 46 Kan inte tillämpas på Wärtsilä. PR3 Policy gällande konsumenternas integritetsskydd Kan inte tillämpas på Wärtsilä. PR8 Policy gällande kundtillfredsställelse 45 Behandlad Delvis behandlad Ej behandlad WÄRTSILÄ 25 3

6 ÖVERSIKT ÖVER HÅLLBAR UTVECKLING Det gångna verksamhetsåret var Wärtsiläs bästa genom historien. Det långsiktiga arbetet som vi gjort för att uppnå våra målsättningar har gett resultat som vi kan vara stolta över. Även arbetet för att främja en ansvarsfull företagsverksamhet har varit långsiktigt. Målsättningarna för en hållbar utveckling och ansvarsfulla verksamhetsprinciper i all verksamhet styr utvecklingen av bolagets verksamhet i enlighet med vår strategi. Wärtsiläs vision, mission och strategi omfattar de målsättningar som Wärtsilä ställt upp för programmet för hållbar utveckling. En lönsam, konkurrenskraftig och effektiv affärsverksamhet är ansvarsfull gentemot våra aktieägare. Ansvarsfull verksamhet inbegriper förutom att skapa ekonomiskt mervärde, främjande av de lokalsamhällens välfärd där vi har verksamhet. Att utveckla trygga och miljövänliga lösningar med hög verkningsgrad är i sin tur ansvarsfullt gentemot våra kunder och miljön. Goda verksamhetsprinciper, arbetsförhållanden och en fortlöpande utveckling av personalen är en del av det sociala ansvaret. Vårt arbete för att uppnå målsättningarna för en hållbar utveckling framskrider målmedvetet. Konkurrenskraften är grunden för allt Koncentrationen av Wärtsiläs motorproduktion till Vasa och Trieste slutfördes framgångsrikt. Även Wärtsiläs insatser på den asiatiska marknaden framskrider planenligt. Produktionsenheternas höga orderstock och det höga kapacitetsutnyttjandet har förbättrat verksamhetens effektivitet och ökat leveranserna från våra leverantörer. Värdet på Wärtsiläs inköp av leveranskedjan ökade med 9% år 25. För att förbättra och slimma sina processer håller Wärtsilä på att införa ett globalt styrsystem för verksamheten som baserar sig på SAP. En stor del av Wärtsiläs enheter hör redan till det globala systemet för verksamhetsstyrning och globalt införande av systemet framskrider. Den fortlöpande utvecklingen av funktionerna och de strukturella ändringarna under de senaste åren har för egen del påverkat lönsamheten positivt. Wärtsilä fortsätter att utveckla verksamheten för att förbättra lönsamheten och garantera konkurrenskraften också i framtiden. En stark ekonomisk prestanda är grunden för en hållbar utveckling inom andra områden i fråga om miljöansvar och socialt ansvar. Den rekordhöga orderstocken ger goda förutsättningar för att vidareutveckla verksamheten och uppnå målsättningarna för en hållbar utveckling. Miljölösningar skapar mervärde Den centrala prestationen under det gångna året, såväl ur tekniksom miljöperspektiv, var genombrottet för DF-motorer som kraftkälla i gastankfartyg. Användningen av gas väntas öka kraftigt inom både kraftverks- och sjöfartssektorn. Ersättandet av olja eller kol med gas minskar miljöbelastningen betydligt. Wärtsilä har förberett sig på en ökning i efterfrågan på gas genom att utveckla en heltäckande produktfamilj av gasmotortillämpningar. Den centrala grunden för dessa lösningar är en hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsiläs första livscykelbedömningar av produkterna blev färdiga år 25. Resultaten av livscykelbedömningarna förstärkte vår uppfattning om den betydande inverkan som driften av motorerna och bränsleförädlingen har på mil- 4 WÄRTSILÄ 25

7 jön under produkternas livscykel och ökade vår förståelse av den miljöpåverkan som våra produkter har under deras livscykel. Wärtsilä har fortsatt att utveckla motorernas grundtekniker för att reducera utsläppen. För fyrtaktsmotorer har en NO x -utsläppsnivå på 71 ppm uppnåtts. En bredare produktlansering görs under 26. För tvåtaktsmotorer kan utsläppen från motorerna minskas betydligt med hjälp av förbränningsreglering (Delta Tuning). De biooljedrivna kraftverksmotorer som Wärtsilä levererat har väckt intresse och skapat efterfrågan. Biooljekraftverket inklusive tilläggsinstallationer som levererades till staden Monopoli i Italien producerar grön elektricitet till en effekt på 24 MW. Det är den största med fly tande biobränsledrivna anläggningen, som Wärtsilä levererat. Den roll som Wärtsiläs service spelar i lösningarna för en hållbar utveckling kommer att bli allt viktigare. Driften av kraftverken, moderniseringarna och konverteringarna av motorer samt olika slags underhållstjänster förbättrar för egen del våra kunders miljöprestanda. Ett bra exempel på dylik verksamhet är den konvertering av ett pakistanskt kraftverk från tjockoljedrift till lättolje- och gasdrift som genomfördes av Wärtsilä Service. De miljömålsättningar som uppställdes för år 25 uppnåddes huvudsakligen. Exempelvis har försäljningen av gas- och biokraftverk utvecklat enligt målsättningarna. Även utvecklingen i fråga om nya installationers O&M-avtal har varit positiv. I början av år 26 uppställde Wärtsiläs direktion nya miljömålsättningar ända till år 21. Uppnåendet av de nya målsättningarna förutsätter betydande insatser och målmedvetet arbete såväl inom produktutveckling som inom försäljning. Wärtsiläs ledning har kraftigt förbundit sig till att uppnå målsättningarna. Socialt ansvar Wärtsiläs målsättning är att skapa och upprätthålla en god och trygg arbetsmiljö för sin personal. Wärtsilä behöver en kompetent och motiverad personal för att uppnå målsättningarna. Utbildning och kompetensutveckling är en väsentlig del av Wärtsiläs personalpolicy. Wärtsiläs arbetshälso- och arbetarskyddspraxis baserar sig på Wärtsiläs arbetshälso- och arbetarskyddspolicy och -direktiv. Förverkligandet av målsättningarna för socialt ansvar mäts delvis genom regelbundna undersökningar om arbetstagarnas trivsel. Mätningen av trivseln är en förutsättning för fortlöpande utveckling av verksamheten. Förutom att mäta arbetstagarnas trivsel har undersökningen som syfte att reda ut förståelsen av bland annat strategin och målsättningarna. Nästa undersökning görs i början av år 26. Implementeringen av en god praxis i koncernnätverket är mycket viktig. När ett samföretag startades i Kina kartlades de lokala arbetsförhållandena och missförhållanden identifierades. Därefter implementerades ett åtgärdsprogram, vilket resulterade i märkbara förbättringar av arbetsförhållandena. Wärtsiläs verksamhetsprinciper skapar en grund som gör det möjligt för varje Wärtsiläanställd att arbeta ansvarsfullt. Under de kommande åren kommer vi att säkra att hela personalen känner till och förstår verksamhetsprincipernas betydelse och krav samt agerar enligt dem. Leveranskedjan spelar en viktig roll i Wärtsiläs affärsverksamhet. Vi uppdaterade våra krav på leverantörerna under år 25 så att de uppfyller våra verksamhetsprinciper. De nya leverantörskraven införs från början av år 26, och bedömningen av leverantörerna utökas med kriterier för socialt ansvar. Aktiv växelverkan ingår i ansvaret gentemot intressenterna. Wärtsilä stöder en öppen och transparent växelverkan med sina intressenter. Den respons som våra intressenter ger oss är mycket viktig och beaktas vid utvecklingen av verksamheten. Rapporten om hållbar utveckling har uppgjorts enligt anvisningarna i Global Reporting Initiative (GRI) från 22 och är en del av vår årsredovisning. Den ger en balanserad och rimlig bild av vår organisations ekonomiska och sociala prestanda samt miljöprestanda. Vi hoppas att vår rapport motsvarar våra intressenters förväntningar. Vi tar gärna emot respons och önskemål om hur man kunde vidareutveckla och förbättra rapporten ytterligare. Ole Johansson Koncernchef Matti Kleimola Direktör, teknologi och miljö WÄRTSILÄ 25 5

8 WÄRTSILÄS PRODUKTER OCH MILJÖN Ansvarsfull företagsverksamhet förutsätter fortlöpande satsningar på verksamhet och teknologi som är förenliga med principerna om en hållbar utveckling. Det centrala målet i Wärtsiläs strategi är att minska produkternas miljöpåverkan. Man strävar därigenom efter att trygga de framtida verksamhetsförutsättningarna. Kundernas behov, förberedelser för framtida krav och banbrytande lösningar förutsätter fortlöpande innovationer inom produktutveckling och dessutom oeftergivlighet samt utveckling och tillämpning av nya teknologier. Wärtsiläs produktutveckling fokuserar på hållbara, tillförlitliga och miljövänliga produkter. Satsningarna på produktutvecklingen gynnar kunden och miljön såväl på kort som på lång sikt. Den ökade globala efterfrågan på energi och allt strängare miljökrav skapar en utmanande verksamhetsmiljö för bolag som Wärtsilä. Ener gieffektiviteten och låga utsläpp är Wärtsiläs lösning på denna utmaning. Drivkrafter för en hållbar utveckling Affärsomgivningens utveckling påverkas i hög grad av följande huvudteman i anslutning till en hållbar utveckling: lagstiftningens utveckling, tillgången och priset på naturresurser och i synnerhet fossila bränslen, klimatförändringen samt av allmän attitydförändring. Lösningarna för en hållbar utveckling påverkas i sin tur av den teknologiska utvecklingen samt beredskapen att ta i bruk ny teknologi. Internationell lagstiftning och initiativ De viktigaste internationella miljödirektiven i anslutning till Wärtsiläs produkter är Internationella Sjöfartsorganisationens (IMO:s) och Världsbankens direktiv. Wärtsiläs produkter uppfyller kraven i dessa bestämmelser. Andra centrala direktiv i anslutning till produkterna är TA-Luft-bestämmelserna som ofta tillämpas på gasmotorer samt Indiens och Japans utsläppsgränser för dieselmotorer. Kyotoprotokollets ikraftträdande har ett stort inflytande på energimarknaden. De lösningar som Wärtsilä levererar och som baserar sig på decentraliserad energiproduktion har en hög verkningsgrad och relativt låga koldioxidutsläpp. Modullösningar ger större flexibilitet vid dimensioneringen av installationerna, medan fl erbränslelösningar gör det möjligt att flexibelt övergå till renare bränslen vid behov. För växthusgasernas del bygger de bästa lösningarna på biobränslen, eftersom de inte ökar mängden växthusgaser i atmosfären. EU-komissionen har för avsikt att bygga ut kapaciteten för kombinerad el- och värmeproduktion (CHP) inom EU. En fördel med CHP-kraftverk är deras effektiva energianvändning. Förutom elproduktion tas spillvärmen tillvara och används i olika lösningar, till exempel i fj ärrvärmenät, ångproduktion, fj ärrkylning eller i form av processvärme. CHP-processen sparar bränsletillgångarna eftersom den energi som bränslet innehåller utnyttjas effektivt. Wärtsiläs CHPkraftverk har en mycket hög verkningsgrad. Under den senaste tiden har trenden gått mot en allt strängare miljölagstiftning samtidigt som tyngdpunkten har flyttats från operativ reglering till reglering av produkter. Wärtsilä följer aktivt lagförslag och lagstiftningsutvecklingen. Genom aktiv uppföljning skapas förutsättningar för att förbereda sig för den framtida verksamhetsmiljön. Inom produktutvecklingen beaktas kraven i den förändrade verksamhetsmiljön, och dessutom utvecklas produkter som ger konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Fossila bränslen och klimatförändringen Användningen av fossila bränslen kommer antagligen inte att förändras märkbart under de kommande 1 15 åren. Minskningen av råoljetillgångar av god kvalitet samt den knappa produktions- och förädlingskapaciteten i kombination med en ökande efterfrågan har under den senaste tiden påverkat oljepriset. Även oroligheterna och naturkatastroferna på sistone har för egen del påverkat prisutvecklingen. Om prishöjningarna blir bestående kommer utvecklingen och lanseringen av alternativa bränslen att försnabbas, och således påverkas också motormarknaden. I Wärtsiläs produktutveckling har förändringen i bränsleutbudet beaktats och det fi nns en beredskap att tackla denna förändring. Även om olja kommer att vara det viktigaste bränslet relativt länge ännu fi nns det tecken på att användningen av naturgas ökar. Tack vare det förbättrade utbudet är naturgas i allt flera fall ett seriöst alternativ inom energiproduktion. Naturgas har traditionellt varit ett bränsle för landbaserade kraftverk, men användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg ökar på grund av miljöfaktorer. Det internationella klimatavtalet, dvs. behovet att minska koldioxidutsläppen, väntas redan inom den närmaste framtiden leda till en betydande ökning i användningen av naturgas. Koldioxidutsläppen från naturgas är ca 25% lägre än från olja och ca 4% lägre än från kol. Koldioxidutsläppen kan reduceras ytterligare genom att man tar i bruk förnyelsebara energikällor som till exempel biobränslen. En ökad användning av biobränslen förutsät- 6 WÄRTSILÄ 25

9 Bränslen som kan användas i Wärtsiläs motorer Flytande oljebaserade bränslen Gasbränslen Biobränslen (t.ex.) Lättolja (LFO) Naturgas (NG) Rybsolja Tjockolja (HFO) Kondenserad naturgas (LNG) Palmolja Råolja (CRO) Komprimerad naturgas (CNG) Kokosolja Högviskösa bottenoljor Gas från oljeproduktion (associated gas) Biodiesel (B1) Orimulsion Gas (metan) från kolfält (coal bed gas) Vatten-bränsle-emulsioner ter dock i allmänhet politiska beslut, vilket kan leda till en långsammare utveckling. En ökad användning av biobränslen kommer ändå att vara nödvändig i något skede för att dämpa klimatförändringen och trygga tillgången till energi. utveckling fokuseras på att minska produkternas miljöpåverkan. Kostnaderna för produktutvecklingen presenteras i bokslutet. Centrala målsättningar inom produktutvecklingen under de senaste åren har varit flerbränslemoteknologi för att reducera utsläppen och minska bränsleförbrukningen samt att förbättra anläggningarnas tillförlitlighet inom sjöfart. Wärtsilä deltar också i forskningsprojekt inom motorteknologi tillsammans med flera ledande europeiska universitet. Prisutvecklingen för bränsleoljor under de senaste åren US$ / ton HFO-ARA LFO-ARA HFO-F-MED Källa: Reuters Wärtsiläs produktutveckling och de mest betydande forskningsprogrammen Wärtsilä tillämpar nya teknologier tvärvetenskapligt och branschövergripande för att lösa krävande produktutvecklingsuppgifter på ett sätt som tillför kunderna mervärde. Forsknings- och utvecklingsorganisationen skapar de grundelement som gör produkten attraktiv och konkurrenskraftig. Wärtsiläs forsknings- och produktutvecklingsverksamhet siktar på att ta fram produkter och lösningar som är tillförlitliga, självdiagnostiserande, förmånliga i drift och som ger en låg miljöbelastning under hela livscykeln. Vår forskningsorganisation samarbetar med forskningsinstitut och partnerskapsföretag inom områden som är av central betydelse med tanke på samhällets och miljöns välfärd. En betydande del av våra insatser på produkt- torer, som ökar kundernas bränsleflexibilitet och minskar miljöbelastningen för egen del. Flerbränslemotorer erbjuder förmånliga driftskostnader och miljövänliga lösningar långt in i framtiden. Kunderna kan fl exibelt köra samma motor med olika bränslen. I början kan motorn till exempel köras med tjockolja och senare byta till naturgas då distributionsnätet för naturgas byggs ut, eller till och med till biobränsle. De mest betydande forskningsprojekten under 25 anknöt till Hercules-projektet, Advanced Engine-projektet, EVE-projektet (Extreme Value Engine) samt utvecklingen av bränsleceller. Hercules-projektet Wärtsilä deltar i Europeiska unionens Hercules-projekt, som är ett internationellt initiativ inom industrin. Dess syfte är att utveckla ny Advanced Engine Syftet med projektet är att utveckla världens effektivaste, modernaste och konkurrenskraftigaste motorgenerator för kraftproduktion samt lösningar inom propulsion och energiproduktion. Extreme Value Engine (EVE) EVE en motor för extrema värden är en encylindrig medelvarvig dieselmotor med ett modernt insprutningssystem och ventilmaskineri. Den har planerats för att tåla krafter, belastningar och påfrestningar som ligger utom räckhåll för de medelvarviga motorer som tillverkas i dag. Forskningsprojektet koordineras av Helsingfors tekniska högskola, och Wärtsilä är huvudforskningspartner i projektet. Minskning av svaveloxider inom sjöfart Luftskyddsbilagan (Annex VI) i IMO:s MARPOL-avtal samt kraven i den kommande EU-lagstiftningen sänker svavelhalten i de använda bränslena och leder således till strängare SO x -utsläppsgränser. Lösningarna för reduktion av SO x -utsläpp baserar sig på bränslen med låg svavelhalt samt olika avgasreningstekniker. Svaveldioxidskrubbers erbjuder en lösning för de ekonomiska, logistiska och tekniska problemen i anslutning till användningen av lågsvavliga bräns- WÄRTSILÄ 25 7

10 len. Wärtsilä deltar i ett omfattande forskningsprogram vars mål är att skapa lösningar baserade på skrubberteknologi för att minska svaveloxidutsläpp från marindieselmotorer och värmepannor. I samarbete med forskningsinstitut, fartygskonstruktörer, rederier och skrubbertillverkare genomför Wärtsilä en testserie, med vars hjälp man utreder bland annat planeringskriterier för system som bygger på skrubberteknologi, reglerbarhet samt effekter på motorns prestanda och miljön. Om forskningsresultaten visar att skrubberteknik kan användas kommer Wärtsilä att ha som mål att erbjuda skrubberlösningar i marina tillämpningar för reduktion av svaveloxider för både nya och existerande installationer. Utveckling av bränslecellteknologi Sedan år 2 har Wärtsilä utvecklat bränslecellteknologi för decentraliserad energiproduktion och fartygslösningar. I dag fokuserar produktutvecklingen på att ta fram ett system med fastoxidbränsleceller (SOFC). Fokus ligger i synnerhet på planering och tillverkning av dylika system, liksom också på integration av teknologierna. Wärtsiläs omfattande kompetens inom kombinerad el- och värmeproduktion, marinmotorlösningar samt djupa kunskap om kundernas behov stöder bränslecellutvecklingen. Som en del av FoU-programmet utvecklar Wärtsilä som bäst en alfaprototyp till WFC2-motorn som är en fastoxidkraftenhet på 2 kw. Wärtsilä planerar att lansera den första kommersiella demonstrationsenheten i effektklassen 5 kilowatt inom de närmaste åren och att därefter granska för kommersiella speciallösningar. Att kommersialisera produktenheter i flera kraftverks- och fartygslösningar blir aktuellt från början av nästa årtionde. Wärtsiläs nuvarande SOFCsystem bygger på naturgas eller metanol samt på lågsvavlig dieselolja. Huruvida teknologin kan användas med andra flytande bränslen är under utredning. Naturgas är ett idealiskt bränsle som är mycket användbart i kraftverkslösningar. Även metanol är lätt att reformera och på grund av sin flytande konsistens lämpar den sig bättre i fartygslösningar. Biogaser som uppstår vid förgasnings- och jäsningsprocesser kan också utnyttjas i SOFC-enheter. Väte kan användas som bränsle i alla slags bränsleceller och kräver inte förreformering. Tillgången till väte är dock begränsad och därför har tyngdpunkten än så länge legat på andra bränslen. Bränslecellteknologin är en ren, effektiv och tillförlitlig energiproduktionsmetod, vilket gör den till ett mycket lockande alternativ för kommersiell kraftproduktion. Wärtsilä har förbundit sig att till sina kunder erbjuda effektiva kraftproduktionslösningar som är förenliga med principerna om en hållbar utveckling. Utvecklingen av framtida energiteknologier, som exempelvis bränsleceller, utgör en del av strategin för hållbar utveckling. Bränslecellteknologin betraktas som en av de mest lovande framtida energiteknologierna på grund av de betydande fördelar som den ger energiproduktionen, som till exempel dess renhet och höga verkningsgrad. Eftersom bränsleceller även lämpar sig för lösningar av mycket varierande storlek kan de användas i flera slags lösningar från små, rörliga kraftenheter till medelstora industriella installationer. Wärtsilä SOFC produktkoncept. Fast oxid bränslecell. Livscykeltänkande och utnyttjande av resultaten Eftersom Wärtsiläs produkter har en lång ekonomisk livslängd är det viktigt att identifiera och bilda en helhetsuppfattning om den verkan som produkterna har under deras livscykel. De första livscykelbedömningarna av Wärtsilä 32-motorn blev klara under 25. I utredningarna granskades dieselmotorns hela livscykel, vilket förutsatte insamling av detaljerad information om råvaruproduktion, leveranskedjor, transporter samt montering, drift och tagande ur drift. Användningsskedena bearbetades i en modell för ett hjälpfartyg för oljeplattformar samt för en kraftverkslösning. För att säkra slutresultatens kvalitet och standardenlighet granskades livscykelanalyserna av en utomstående expert. Resultaten av livscykelbedömningen visar att merparten av den miljöpåverkan som en dieselmotor har under sin livscykel orsakas under driftfasen. Den största miljöpåverkan orsakas av utsläpp till luften under motorns drift och av bränsleleveranskedjan i anslutning till driften. Resultaten av Wärtsiläs första livscykelbedömningar var inte överraskande men förstärkte förståelsen av motorernas miljöpåverkan och tyngdpunkterna inom detta. Grundlig och tillförlitlig livscykelbaserad information erbjuder därtill en starkare grund bland annat i fråga om beslutsfattandet gällande olika förfaranden och diskussionen om framtiden. 8 WÄRTSILÄ 25

11 Wärtsilä kontrollerar sina produkters livscykel genom produktplanering, val av leverantörer, tillverkning, optimering av transporter, service under drifttiden samt genom att erbjuda kunderna utbildning och handledning. Samarbete med kunder Wärtsilä har redan länge samarbetat med sina intressenter. Samarbetet med kunderna och leveranskedjan skapar mervärde för hela leveranskedjan och slutkunden. De gemensamma målsättningarna identifieras och uppnås bäst genom samarbete inom hela leveranskedjan. Också med tanke på en hållbar utveckling är samarbetet med intressenterna mycket viktigt. Ett bra exempel på dylikt samarbete är Enviropax-projektet, där de involverade parterna tillsammans utvecklade ett koncept som kan förbättra fartygens totala verkningsgrad med rentav 1% jämfört med traditionella lösningar. I fjol inledde Wärtsilä samarbete med Mitsubishi Heavy Indusries inom produktutveckling, tillverkning och distribution. Därtill inledde Wärtsilä samarbete med Hyundai Heavy Industries för att utveckla två nya motortyper. Wärtsiläs miljömålsättningar för åren Ship Power Service Kraftverk Produktutveckling 21 Utvidgning av gaskonceptet till 5 fartyg (andra än LNG-tanker). 21 Ökning av miljövänliga tätningars försäljningsandel till 5% av hela försäljningen av tätningar. 21 Förbättring av den propulsiva verkningsgraden med 3% för fartyg i sjötrafi k jämfört med nivån år Ökning av antalet konverteringar av dieselmotorer till gasmotorer till 2. MW. Utgångsnivå: 2 MW. 21 Efterinstallationer av rökgasskrubbers till en motoreffekt på 5 MW. Utgångsnivå: MW. 21 Sammanlagd effekt för motorer anslutna till CBM-underhållsprogrammet: 5. MW. Utgångsnivå: 1. MW. 21 Sammanlagd effekt för kraftinstallationer under Wärtsiläs O&M-ansvar: 4.5 MW. Utgångsnivå: 2.44 MW. 28 Lansering av en kombinerad hanteringsenhet för olika slags avloppsvatten som uppfyller Världsbankens krav för kraftverk. 21 Lansering av en optimerad våt teknik för NO x -utsläpp och bränsleförbrukning för 3 4 motorkraftverk. 21 Aktiv marknadsföring av kraftverksteknik som använder förnyelsebara bränslen med ett försäljningsmål på 5 MW th. 26 Lansering av en komplett serie kraftverksmotorer som uppfyller en NO x -utsläppsnivå på 71 ppm (W2, W32 och W46). 26 Uppfyllande av USA:s och EU:s utsläppskrav för marinmotorer. 21 Minskning av bränsleförbrukningen med 3% i diesel- och gasmotorer jämfört med nivån år En minskning på 15% i bränsleförbrukning och utsläpp för 2-taktsmotorer med hjälp av värmeåtervinningssystem. 28 Presentation av en version med 2% lägre NO x -utsläpp för alla 2-takts RT-fl ex motortyper. Målsättning Öka försäljningen av gas- och biokraftverk till 1. MW per år. Öka antalet O&M-avtal till att omfatta 2% av nya installationer. Erbjuda en heltäckande produktfamilj av gasmotorer för olika tillämpningar. Erbjuda ett propulsionssystem med en verkningsgrad som är 1% bättre än utgångsnivån. Utveckla en bränslecellprototyp med ytterst små utsläpp och lansera de första biooljedrivna motorerna. Miljöfördelar Gas och biobränslen ger lägre utsläpp än olja. Effektiv och väl planerad drift av kraftverk. Ersätter ångan i LNGfartyg genom utnyttjande av avdunstande gas. Hög verkningsgrad och lägre utsläpp. Förbättrad total verkningsgrad för fartyg. Lägre bränsleförbrukning och utsläpp. Utveckling av alternativa miljövänliga lösningar. Läget i slutet av år 25 Försäljningen år 25 var 1.11 MW. År 25 var andelen O&Mavtal av nya kraftverk 17% och av alla motorleveranser 19%. Flera nya kraftverksbeställningar mottogs under det sista kvartalet. I allmänhet ingås O&M-avtal med en viss eftersläpning. Motorleveranser till olika fartygstyper. Enviropax-projektet slutfört. Konceptet har tillämpats i praktiska lösningar. Bränslecellprototypen slutförd. Biooljemotorer används i olika installationer. Wärtsiläs miljömålsättningar Wärtsiläs direktion granskade strategins miljömålsättningar i början av år 26. Resultaten av förra årets livscykelbedömningar förstärkte vår uppfattning om den betydelse som produkternas användningsskede har på miljön. Därför uppställde Wärtsiläs direktion mycket krävande mål såväl med tanke på affärsverksamheten som produktutvecklingen. Wärtsiläs mission, vision och strategi presenteras i Verksamhetsöversikten. Miljömålsättningarna presenteras i tabellen nedan. Förverkligandet av de miljömålsättningar som Wärtsiläs direktion uppställde år 22 för år 25 presenteras i tabellen bredvid. WÄRTSILÄ 25 9

12 PRODUKTER OCH MILJÖASPEKTER Miljöaspekt och produkt Komponent Miljöpåverkan Utsläpp i luften Motorer Koldioxid (CO 2 ) Klimatuppvärmning Svaveloxider (SO x ) Försurning Kväveoxider (NO x ) Partiklar, rök (PM) Kolmonoxid (CO) Försurning, övergödning, ozonbildning i lägre atmosfären Påverkar människors hälsa, visuella olägenheter Försämrar lungornas syreupptagningsförmåga Råvaruförbrukning Motorer Kolväten (THC, VOC) Klimatuppvärmning (CH 4 ), ozonbildning i lägre atmosfären, en del av föreningarna är karcinogena Gjutjärn, legerat stål och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar. De viktigaste grundämnena i motorer: Fe 9,8%, Al 2,7%, C 2,2% Förbrukning av naturresurser Propulsionssystem, tätningar Kraftverk Metaller, brons De viktigaste grundämnena i propulsionssystem: Cu 8,1%, Al 9,3%, Ni 4,9% Flera olika slags material, såsom stål, betong, isoleringsmaterial, vatten Förbrukning av naturresurser Förbrukning av naturresurser Sekundär reningsutrustning Användning av bränsle och smörjolja Motorer och kraftverk Konstruktionsstål och legerat stål, olika slags katalysatormaterial, reagenser (t.ex. ammoniak, urea), vatten Flytande oljebaserade bränslen (t.ex. LFO, HFO, Orimulsion), gasformiga bränslen (t.ex. LNG, NG, CNG) och biobränslen (t.ex. ryps- och palmolja, biomassa), smörjolja Förbrukning av naturresurser Förbrukning av naturresurser Propulsionssystem Smörjolja Förbrukning av naturresurser Fast och flytande avfall Motorer Gammal smörjolja, fi lter och reservdelar, oljeavfall Mängden avfall ökar på avstjälpningsplatserna Kraftverk Byggnadsavfall, aska, avloppsvatten, oljeavfall, kontorsavfall Mängden avfall ökar på avstjälpningsplatserna Sekundär reningsutrustning Restprodukter från avgasrening och katalysatorer Mängden avfall ökar på avstjälpningsplatserna Buller och vibrationer Motorer och kraftverk Buller från konstruktioner, rökgasbuller, luftbuller Minskar trivseln Värmeutsläpp Motorer Spillvärme i avgaser Uppvärmning av atmosfären El- och värmeenergi Motorer och kraftverk El- och värmeenergi Ökning av välfärden 1 WÄRTSILÄ 25

13 Miljöaspekterna hos Wärtsiläs produkter anknyter främst till deras användning. De viktigaste aspekterna gäller motorer. För att producera mekanisk energi och värmeenergi i motorer används driv- och smörjmedel som ger upphov till utsläpp i luften och avfall. Användningen ger också upphov till spillvärme i samband med avgaserna och kylvattnet. De centrala miljöaspekterna i anslutning till produkter och applikationer samt Wärtsiläs lösningar på dem presenteras i tabellen nedan och på Wärtsiläs webbsidor för hållbar utveckling. Wärtsiläs lösning Kundens påverkningsmöjligheter Indikator Ökning av motorns verkningsgrad, fl erbränslemotor Byte av bränsle Typisk sammansättning av avgaser från en stor diesel- och gasmotor Ökning av motorns verkningsgrad, olika teknologier för utsläppsreduktion, fl erbränslemotor Low NO x -förbränning, luftfuktningstekniker, SCR, fl erbränslemotor Optimering av förbränningsprocessen, common rail-insprutning, elfi lter Optimering av insprutning, kompression och förbränningsrummets form, oxidationskatalysator (gasmotorer) Oxidationskatalysator i gasmotorer för reduktion av VOC-utsläpp, optimering av förbränningsprocessen Byte till bränsle med lägre svavelhalt Byte av bränsle Byte av bränsle Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift Kväve 75,6% Syre 12,5% Koldioxid 6,2% Vatten 4,5% Argon,8% NO X, SO X, CO, THC etc, mindre än,4% Produkter med lång ekonomisk livslängd, användning av återvinningsmaterial, materialeffektivitet, automatfi lter, modernisering av motorer, renovering och återvinning av komponenter Produkter med lång ekonomisk livslängd, användning av återvinningsmaterial, materialeffektivitet Prefabricerade moduler, materialeffektivitet Utveckling av primärteknologier, utveckling av sekundära reningsteknologier i samarbete med tillverkarna Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift, utbildning av personal, återvinning av komponenter och användning av renoverade komponenter Planenligt underhåll och korrekt drift Effektiv och planenlig drift av anläggningen, utbildning av personal, återvinning av katalysatorer Ändamålsenlig drift och service, optimering av processparametrar Vikt/effekt-förhållande för Wärtsiläs medelvarviga 6-cylindriga radmotorer Vikt i förhållande till effekt kg/kw Små motorer Vasa 14T, 14TK, 24 TS Vasa 22 W2 WV32, W32 W46 Stora motorer Medelstora motorer Ökad energieffektivitet, minskad förbrukning av smörjolja, fl erbränslemotorer, användning av biobränslen och alternativa bränslen i energiproduktionen Ökad total verkningsgrad för fartyg, längre användningstid för och lägre förbrukning av smörjolja, förebyggande av oljeläckage Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift, utbildning av personal, användning av miljövänliga bränslen Användning av miljövänlig smörjolja, planenligt underhåll, användning av miljövänliga tätningar Utvecklingstrend för axelverkningsgraden hos Wärtsiläs bästa motorer % Återvinningsbara material och optimering av användningen, automatfi lter, långa underhållsintervall, renovering av komponenter, minskning av bränsleförbrukningen Prefabricerade monteringsfärdiga moduler Utredningar om möjligheter att utnyttja restprodukter, utveckling av torra primärteknologier Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift, utbildning av personal, återvinning Återvinning, planenligt underhåll och korrekt drift, utbildning av personal Ändamålsenlig avfallshantering, återvinning av katalysatorer, utredningar om möjligheter att utnyttja restprodukter, optimering av processparametrar Materialbalans för en dieselmotoranläggning 325 t/h 1 t/h 3 kg/h Förbränningsluft HFO 3% S Smörjolja,1 % aska BN5 1,5 t/h Vatten Reservdelar 1,5 t/h Vatten Dieselmotor och hjälpaggregat Flygaska Använda FGD-restprodukt 2 kg/h 2, t/h Smörjolja Använda katalysatormaterial delar Oljigt 15 kg/h avfall 55 kg/h,9 t/h Ammoniakvattenblandning 25% ESP 5% red. SCR 8% red. 55 t/h 1, t/h Vatten Kalksten FGD 8% red. 39 t/h Rökgaser Effektiv bullerbekämpning och effektiva dämpningssystem, såsom väggkonstruktioner och omplacering av bullerproducerande föremål Planenligt underhåll och korrekt drift av kraftverket En typisk ljudnivåbild för ett motorkraftverk simulerad med hjälp av en bullermodell Lager och verkstäder Övriga byggnader Kylaggregat Skorstenar Kraftverksbyggnad Värmeåtervinningssystem Optimering av processparametrar Energieffektiva lösningar Korrekt drift Ytterligare information på Wärtsiläs webbsidor om hållbar utveckling WÄRTSILÄ 25 11

14 SHIP POWER-LÖSNINGAR Wärtsiläs maskineri- och propulsionslösningar för sjöfarten är tillförlitliga, ekonomiska och skonsamma för miljön. Genom att optimera hela fartygets maskineri, propulsions- och styrsystem kan vi hitta de lösningar som passar kunden bäst. Wärtsiläs Ship Power Supplier-koncept bygger på detta. En hög användbarhet och tillförlitlighet säkras genom service under fartygens hela livscykel. Underhållstjänsterna inkluderar utbildning, reservdelsleveranser, tekniskt stöd och teknologi som utvecklas fortlöpande. Det globala servicenät- verkets yrkeskunniga personal utför underhåll och reparationer vid rätt tidpunkt. FÖRBÄTTRAD VERKNINGSGRAD Lösningar för: Sortiment Varumärken Containerfartyg Bulklastfartyg Tankbåtar Färjor RoRo-fartyg Kryssningsfartyg Bilfärjor Kylfartyg Marinfartyg Mudderverk Fiskefartyg Offshorefartyg Bogserbåtar etc. Huvud- och hjälpmotorer med en effekt på 6 kw 8,8 kw Generatorutrustning Reduktionsväxlar Propellrar Styrpropellrar Roder Styrsystem Tätningar och lager. WÄRTSILÄ SULZER LIPS Auxpac TM Propac TM Deep Sea Seals JMT. Maskinerilösningarnas verkningsgrad Sjöfartsbranschen står inför nya utmaningar när allmänheten fäster allt större uppmärksamhet vid fartygens utsläpp. Eftersom andra industribranscher har kunnat minska vissa utsläpp har sjöfartens relativa andel av utsläppen ökat betydligt i förhållande till den totala nivån, även om fartygstransporterna fortfarande är den allra effektivaste transportformen. Därför måste sjöfartsbranschen utveckla nya sätt att minska de miljöolägenheter som fartygen orsakar. Wärtsilä strävar fortlöpande efter att utveckla bättre propulsionsmaskinerilösningar för fartyg. I stället för att enbart granska motorer och propellrar måste man betrakta sjöfarten i sin helhet. Wärtsilä har redan fått lovande resultat av nya fartygstyper som bolaget utvecklat tillsammans med sina samarbetspartner. Hit hör exempelvis LNG-tankfartyget, som utrustats med Wärtsiläs DF-fl erbränslemotorer, och Enviropax-fartyget som utnyttjar den nyaste miljötekniken. Båda fartygstyperna har presenterats närmare i rapporten om hållbar utveckling från 24. Som en del av utvecklingsarbetet har Wärtsilä utvecklat nya koncept för till exempel värmeåtervinningssystem, Delta Tuning-förbränningsteknik och LNG-kryssningsfartyg. Värmeåtervinningskonceptet Strävan efter att minska utsläppen och driftskostnaderna för motorer 12 WÄRTSILÄ 25

15 Enviropax Enviropax är ett samarbetsprojekt mellan Wärtsilä, ABB och Kvaerner Masa-Yards (Aker Yards Finland). Projektets syfte har varit att utveckla en ny typ av RoPax-fartyg som är miljövänligare och som erbjuder en bättre totalekonomi. Fartygets skrovform, maskineri och propulsionssystem har optimerats för att motsvara de uppställda målen. Jämfört med ett traditionellt fartyg med dubbla propellrar uppnås en inbesparing på 6-1% i bränsleförbrukningen beroende på effektfördelningen mellan de dubbla propellrarna som roterar i motsatt riktning. Egenskaper CODED ett nytt maskineriarrangemang som kombinerar de bästa egenskaperna hos ett mekaniskt och ett dieselelektriskt maskineri. Wärtsilä EnviroEngine TM, inkluderar Common rail-teknologi Compact SCR-system. Ett propulsionssystem med dubbla propellrar som roterar i motsatt riktning. Mekanisk Lips-propeller med justerbara blad Elektrisk Azipod som är försedd med en mindre i motsatt riktning roterande propeller och som placerats omedelbart bakom den vridbara propellern. Maskinerikoncept för LNG-tankfartyg Egenskaper Flermotorinstallation med Wärtsiläs DF-fl erbränslemotorer. Flexibel planering av maskinrummet. Bränsle: gas och 1% marindieselolja. Flexibel planering av LNG-tankfartyg. Fördelar Lägre effektbehov Optimerat och fl exibelt utnyttjande av motorns effekt och belastning Lägre livscykelkostnader Större lastutrymme Flexibel användning av maskinrummet. Minimering av bränsleförbrukning, rök och NO x -utsläpp. Bättre propulsiv verkningsgrad Skrovet har lägre motstånd Optimal placering av propellrarna. Fördelar Lägre bränsleförbrukning tack vare fl exibel motorbelastning Bättre verkningsgrad än i ångturbin Möjligt att använda mindre bränsletankar. Minskar maskinrummets bruttovolym tack vare mindre och lättare motorer Mera utrymme för nyttolast. Lägre avgasutsläpp. Lägre kostnader och utsläpp per fraktat ton Större fraktkapacitet och snabbare fartyg tack vare optimering. LNG-tankfartygens fl erbränsle-elmaskineri håller på att bli standardlösningen för LNG-tankfartygens propulsions- och elproduktionssystem. Till slutet av september 25 hade Wärtsilä fått order på motorleveranser till sammanlagt 16 LNG-tankfartyg, som byggs på fyra varv för sex olika rederier. Den sammanlagda effekten hos de 64 Wärtsilä 5DF-motorer som behövs i dessa fartyg är 621 MW. De tre första tankfartygen väntas inleda kommersiell trafi k år 26. leder till en ännu effektivare återvinning av spillvärme. Genom att justera inställningarna i Wärtsilätvåtaktsmotorerna kan mängden energi i avgaserna ökas, och då kan ång- och avgasturbinerna i värmeåtervinningssystemet producera elektricitet motsvarande ca 11% av motorns effekt. Inbesparingen kan betydligt förbättra systemets verkningsgrad och minska utsläppen från motorn. Rederierna har fäst stor uppmärksamhet vid värmeåtervinningssystem på grund av inbesparingarna i bränslekostnader och minskade utsläpp. Man bör komma ihåg att moderna, stora lågvarviga marinmotorer är väldigt långt utvecklade och att det finns relativt få möjligheter att minska koldioxidutsläppen bara genom att utveckla motorn. Därför är värmeåtervinningssystem en mycket lovande utvecklingslinje. Motorn trimmas för värmeåtervinning. Vid relativt höga temperaturer innehåller avgaserna från motorn ca 25% av den inmatade energin, som kan utnyttjas i form av värme. Motorns luftintag ändras så att sugluften tas direkt från fartygets utsida och inte från maskinrummet. Ett modifierat laddningsluftsystem ger en högre temperatur på avgaserna, och en betydande del av avgaserna kan ledas in i en elturbin i stället för ett turboaggregat. På detta sätt uppnås en betydande värmeåtervinningspotential. Tack vare värmeåtervinningssystemet kan antalet dieseldrivna hjälpgeneratorer minskas. Systemet erbjuder stor flexibilitet vid 35ºC 35ºC 45ºC Vänster: Intag av insugningsluft från maskinrummet. Höger: Intag av insugningsluft direkt från fartygets utsida. WÄRTSILÄ 25 13

16 Schematisk bild av värmeåtervinningssystemet. Axeleffekt 49,3% Economiser för avgaser Bränsleinmatning 1% (171 g/kwh) Avgas 25,4% Elturbin Huvudmotor Total verkningsgrad 49,3% Kylvatten för spolluften 14,1% Vatten för motorhöljet 6,3% Smörjolja 4,3% Strålning,6% Ångturbin Axeleffekt 49,% Elektrisk effekt 5,9% Bränsleinmatning 1% (172 g/kwh) Ånga för fartygets behov El för fartygets behov Hjälpmotor Hjälpmotor Hjälpmotor Hjälpmotor Jämförelse av värmebalanserna för Wärtsilä 12RT-flex96C-motorer Total verkningsgrad 54,9% Nytta = 12% Kondensator 8,6% Avgas 12,6% Kylvatten för spolluften 12,9% Vatten för motorhöljet 6,2% Smörjolja 4,2% Strålning,6% Utan värmeåtervinning (till vänster) och med värmeåtervinningssystem (till höger). Den totala ökning i verkningsgraden som fås med värmeåtervinningssystemet är 12%. effekt alltså 7. kwe, dvs. 11% av motorns effekt. Bränsleinbesparingen är 1,5% jämfört med en motor som inte har utrustats med ett värmeåtervinningssystem. I figur jämförs värmebalanserna med och utan värmeåtervinningssystem. De årliga nettoinbesparingarna i bränsle-, underhålls- och smörjoljekostnader för ett propulsionssystem bestående av en Wärtsilä 12RT-flex96C-huvudmotor (kontinuerlig maximieffekt kw) och fyra Wärtsilä 8L32 -dieselgeneratorer (à 3.6 kw) är 4,6 miljoner dollar i nuvärde, då kalkylräntan antas vara sex procent och återbetalningstiden fyra år. På basis av denna kalkyl kan de extra investeringar som värmeåtervinningssystemet kräver lätt genomföras. Den första 12RT-fl ex96c-motorleveransen gjordes i juni 25. Lägre bränsleförbrukning vid delbelastning för Wärtsilä RT-flex genom reglering av förbränningen Delta Tuning-förbränningstekniken har utvecklats för att minska Wärtsilä RT-fl ex-motorernas bränsleförbrukning inom det effektiva belastningsområdet. Det är ett alternativ till de ursprungliga reglervärdena, och rederierna kan välja den BSFC-funktion (brake specific fuel consumption) som passar deras behov. Det här möjliggörs av Wärtsilä RT-flex-motorernas flexi- optimeringen av funktionerna antingen för att minimera driftskostnaderna eller för att maximera propulsionskraften. Den förbättrade verkningsgraden för den energi som utvinns ur bränslet minskar bränslekostnaderna och utsläppen. Värmeåtervinningssystemet ger således en tredubbel fördel: lägre årliga bränslekostnader lägre utsläpp, t.ex. CO 2 och NO x den fördel som en grön image och konkurrenskraft ger på frakmarknaden. Den effekt som kan tas tillvara beror på motorns driftsförhållanden. I detta fall varierar de normala driftsförhållandena för en motor vid mitten av livscykeln från så kallade ISOförhållanden till tropiska förhållanden. I dagens stora containerfartyg utrustade med en vanlig Wärtsilä 12RT-flex96C-motor, vars kontinuerliga maximieffekt är kw, får man en utgångseffekt för turbogeneratorn i enlighet med figur till höger. Med en motorbelastning på 85% till höger är turbogeneratorns Wärtsilä RT-flex96C erhållen effekt från motorn kw e Ångturbin Elturbin Motorbelastning, % Erhållen elektrisk effekt ur en medelålders Wärtsilä 12RT-fl ex96c-motor under genomsnittliga förhållanden (ISO/tropiska). 14 WÄRTSILÄ 25

17 Delta Tuning reglering RT-flex6C bla inställningar, som i sin tur möjliggörs av det datorstyrda Common Rail-insprutningssystemet. RT-flex-systemets flexibilitet har utnyttjats i de flesta motorerna för att minska bränsleförbrukningen inom det effektiva belastningsområdet. Med en belastning på 75% kan bränsleinbesparingen vara rentav 2 g/kwh beroende på motormodell och vald arbetspunkt. Motorkomponenter behöver inte bytas ut. Det räcker med att byta RT-flex-program för att justera motorns funktionsparametrar. Som standardutrustning kan RT-flex-motorerna nu förses med två bränsleförbrukningsgrafer: den ursprungliga och ett nytt alternativ, där BSFC i den lägre grafen är konstant lägre för belastningar under 9%. Detta har uppnåtts genom att reglera förbränningen med hjälp av Delta Tuning-tekniken. Både med ursprungliga inställningar och med Delta Tuning-inställningar klarar RT-fl ex-motorerna utsläppsgränserna för kväveoxider enligt föreskrifterna i bilaga VI till MARPOL 73/78-avtalet. I Delta Tuning-tekniken justeras tändningstrycket enligt motorbelastningen genom att ändra insprutningens timing och tryck samt avgasventilernas timing. Vid en belastning på 75% hålls tändningstrycket så högt som möjligt för att bevara minimimarginalen för kväveoxidgränsen. Vid större belastning ökar tändningstrycket och når sitt maximala värde vid en belastning på 9%. Vid ännu högre belastningar börjar tändningstrycket återigen sjunka. Vid belastningar på under 75% hålls tändningstrycket så högt som möjligt inom gränserna för den tillåtna tändningsrelationen (tändningstryck/ kompressionstryck). Som resultat av detta är BS- FC-värdet i den mellersta och nedre sektorn av belastningsområdet betydligt lägre, men däremot större vid belastningar på 9 1%. Det att tyngdpunkten för minskningen i BSFC-värdet ligger vid de mellersta belastningsnivåerna ger verklig nytta för den som använder motorerna men tillåter också ett högre BSFC-värde vid full belastning. Således kan motorerna uppfylla Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kväveoxidbestämmelser. Den första motorn som utnyttjar Delta Tuning reglering är denna Sulzer 8RT-fl ex96c på kw. På bilden byggs motorn på HSD Engine Co Ltd i Korea. BSFC (g/kwh) % 6% 7% 8% 9% 1% Belastning (% R1) RT-fl ex standardinställningar RT-fl ex Delta inställningar ISO-standardförhållanden, tolerans +5% Delta Tuning-tekniken fås endast till Wärtsilä RT-fl ex-motorer, vars kontinuerliga garanterade maximieffekt (CMCR) ligger i den övre skalan i modellseriens effekturval, och den största nyttan infaller nära R1-arbetspunkten, dvs. den nominella kontinuerliga maximieffekten (MCR). Det här beror på att utsläppsmarginalen för kväveoxider i relation till IMO:s utsläppsgräns minskar vid reducering av den nominella effekten. LNG-kryssningsfartyg ett verkligt miljövänligt fartyg Wärtsilä har utvecklat ett nytt koncept för kustkryssningsfartyg som drivs med fl ytande naturgas (LNG). Att använda LNG är ett effektivt sätt att minska utsläppen. Svaveloxidutsläpp förekommer inte alls, och kväveoxidutsläppen kan minskas med 8% och koldioxidutsläppen med 2%. Vid sidan om miljöaspekter har LNG blivit ett allt mer ekonomiskt intressant alternativ när priset på olja har fortsatt att stiga. Den nya miljövänliga kryssningsfärjan har planerats för trafik mellan små orter i den känsliga miljön vid Norges kuster. Samma fartygs- och maskinerikoncept kunde lätt också tillämpas i andra passagerarfartyg, exempelvis i färjor på korta linjer eller fartyg som gör längre så kallade äventyrskryssningar. Färjans maskineri består av två Wärtsilä 6R32DF-propulsionsmotorer och två 9R32DF-generatorer. Den totala installerade effekten för maskineriet är 1,5 MW. Motorerna använder LNG som huvudbränsle och marindieselolja som pilot- och reservbränsle. Konceptet utnyttjar ett sedvanligt propulsionssystem med två axellinjer. Maskineriets mekaniska propulsionskraft utgörs av propellrar med justerbara blad som drivs av propulsionsmotorerna via reduktionsväxlar. Två motorgeneratorer på 2 MW har kopplats till PTO/PTI-växlarna, och dessa producerar elektricitet för fartyget till- WÄRTSILÄ 25 15

18 LNG-drivet kryssningsfartyg. sammans med de stora W9R32DFgeneratorerna. Elmotorgeneratorerna kan också driva propellrarna och är försedda med frekvensomvandlare för att reglera hastigheten. Den totala propulsionseffekten har förbättrats med hjälp av Wärtsiläs Efficiency Rudder-effektroder. I aktern har den normala tunnelpropellern ersatts av ett nytt vridbart propelleraggregat som integrerats i kölen. Konceptet förenar de låga investeringskostnaderna för ett mekaniskt propulsionssystem med de goda egenskaperna hos ett dieseleldrivet maskineri. Maskinarrangemanget erbjuder större flexibilitet och gör det möjligt att smidigt byta mellan olika driftssätt. Därtill kan alla motorer i allmänhet köras med konstant hastighet nära den optimala belastningen, där bränsleförbrukningen är lägre. Underbelastning kan undvikas genom att välja olika elproduktionssätt enligt omständigheterna. Maskinerikonceptet passar utmärkt i fartyg där utgångspunkten för fartygskonstruktionen är kostnadseffektiv drift under varierande förhållanden. LNG är ett nytt energialternativ för fartyg. Det nya färjekonceptet visar att LNG kan integreras med fartygskonstruktion på ett effektivt och miljövänligt sätt. Vid planeringen bör man beakta att LNG-tankarna måste reserveras extra utrymme. Det här är dock ett litet pris i jämförelse med den betydliga reduktion av utsläpp som konceptet erbjuder. Bortsett från LNG-tanker är det få fartyg som i dag drivs med LNG. Norge har varit en föregångare i detta avseende. I Norge trafikerar i dag två offshoreservicefartyg och en förbindelsefärja, och fem förbindelsefärjor har beställts. Rederiernas intresse för LNG har dock ökat betydligt, vilket delvis beror på de höjda oljepriserna. PROPULSIONSSYSTEMENS VERKNINGSGRAD Propellerns propulsiva verkningsgrad beror både på dess verkningsgrad i fritt vatten och på skrovets och propellerns samverkan. Således kan den totala propulsiva verkningsgraden förbättras antingen genom att förbättra propellerns eller skrovets eller bådas -verkningsgrad. Lösningar för att förbättra propulsionssystemens verkningsgrad Wärtsilä utvecklar aktivt produkter, som för egen del förbättrar den propulsiva verkningsgraden. Dylika produkter är effektrodret Efficiency Rudder, HR-effektdysen, den år Schematisk bild av maskineriet Propeller med justerbara blad, 38 kw & Effi ciency Rudder effektroder Propelleranordning som integrerats med kölens skeg. Flöjdbar propeller med justerbara blad 12 kw Propeller med justerbara blad, 38 kw & Effi ciency Rudder effektroder Avgasutsläpp från fartyg med olika bränslen 12% 1% 8% 6% 4% 2% HFO maskineri (1,5% S) DF-motorer, gasolja CO 2 NO x SO x PTO/PTIprimärväxel 2 kw Reduktionsväxel W6R32 DF 21 kw LNG-tank W6R32 DF 21 kw Reduktionsväxel PTO/PTIprimärväxel 2 kw DF-motorer, LNG 25 lanserade nya propellern med justerbara blad E-nav, samt styrsystemen. Hit hör naturligtvis också de propellrar som skräddarsytts för lösningarna. Att förbättra propellrars prestanda är fortfarande Wärtsiläs huvudmålsättning. Propellerns maximala verkningsgrad beror på de kinetiska förluster och friktionsförluster som verkar bakom propellern. En god strömning nära propellerbladets spets är mycket viktig eftersom turbulens binder kinetisk energi, vilket minskar repulsionskraften. Därför undersöker man noggrant vilken inverkan de förändringar som görs i spetsens geometri har. Undersökningarna är inte lätta att göra, eftersom resultaten som erhållits med modelltest inte är exakta, och eftersom de flesta beräkningsmetoder inte beaktar det friktionsbelagda strömningsmotståndet, vilket leder till ett ofullständigt resultat. W 9R32DF 315 kw LNG-tank W 9R32DF 315 kw Propulsionsarrangemang där propellern integrerats med kölens skeg. B/5 B/5 16 WÄRTSILÄ 25

19 Lösningar för att förbättra propulsionssystemens verkningsgrad Produkt Egenskaper Fördelar Typiska tillämpningar Effi ciency Ruddereffektroder Formen har optimerats för propellern. Optimal styrbarhet och bränsleförbrukning. Lägre effektbehov för att uppnå en viss marschfart. I fartyg med en propeller minskar effektbehovet med 6 9% och i fartyg med två propellrar med 3 5%. Installationer med propellrar med justerbara blad. Installationsbasen för effektroder utvidgas gradvis. HR-effektdys Annorlunda strömning i propellerbladets bakkant än med traditionella dyser. Större tryck- och dragkraft. Kalkylerna har kontrollerats genom mätningar. Installationer som utnyttjar propellrar med fasta eller justerbara blad samt vändbara propelleranordningar. HR-dyser installeras årligen i över hundra insjöfartyg och i allt fl er fartyg med vändbara propelleranordningar. E-nav Bättre balans mellan styrkrafter och bladets bärkraft. Möjligt att använda en så liten nav som möjligt. Bättre verkningsgrad för isförstärkta propellrar med justerbara blad. Den traditionella modellen leder i allmänhet till en sämre verkningsgrad än för propellrar med fasta blad. Den endimensionella analysen av resultaten för modelltestning av projekt för propellrar med justerbara blad visar att de uppnådda verkningsgraderna är jämförbara med dem som erhålls med propellrar med fasta blad utan isklassifi cering. Containerfartyg, ropaxfartyg och isförstärkta tankfartyg i olika storlekar. År 25 presenterades fl era projekt där propellrar med justerbara blad utnyttjats. I fem fartyg konstaterades E-nav vara den bästa lösningen (av totalt nio nav). De första leveranserna sker 26. Tryckbelastning i relation till verkningsgraden på öppet vatten Verkningsgrad på öppet vatten 1,,9,8,7,6,5,4,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Tryckbelastningskoeffi cient Idealisk verkningsgrad B-serie i modellstorlek B-serie i full storlek Aframax-tankfartyg, 115. dwt Aframax-tankfartyg, 115. dwt Tankfartyg, 46. dwt Tankfartyg, 46. dwt Suezmax-tankfartyg, 162. dwt Tankfartyg, 16.4 dwt Panamax-tankfartyg, 75. dwt Kemikalietankfartyg, 19. dwt Verkningsgraden för en isförstärkt propeller med justerbara blad jämfört med B-serien (propeller med fasta blad utan isförstärkning) enligt test med modeller. CoastGuard AC Enviroseal tätningar till HMS Endurance Isbrytaren HMS Endurance fi ck som efterinstallation i Falmouth i juli 24 AC Enviroseal-propelleraxeltätningar på 47 millimeter. Efter installationen återinsattes fartyget i trafi k. HMS Endurance är en isbrytare i klass I och byggdes i Norge 199. Dess uppgift är att patrullera och övervaka Södra Ishavet och Sydatlanten, representera Storbritanniens närvaro och dess försvarsdiplomati samt bistå det internationella samfundet på Antarktis. På grund av sina uppgifters karaktär har fartyget täta kontakter med utrikesministeriet, Hydrographic Offi ce (som ger ut sjökort i Storbritannien) och forskningsinstitutet British Antarctic Survey. Fartyget tillbringar sju månader om året på Södra Ishavet. I juni 25 tog drottning Elizabeth II emot en förbisegling ombord på fartyget under evenemanget Festival of the Sea. Marin- och segelfartyg från över 3 länder deltog i evenemanget. Fartygets motto är Fortitudine vincimus Genom att uthärda segrar vi. Mottot myntades av resenären Sir Ernest Shackleton, som gjorde en historisk resa till Antarktis med ett fartyg som också hette Endurance. Publicerad med tillåtelse av Storbritanniens försvarsministerium Crown Copyright. WÄRTSILÄ 25 17

20 Innovationer inom propellerdesign Böjda propellerbladsspetsar i en liten propeller med fasta blad. Spets som böjts mot sugsidan Rak spets Spets som böjts mot trycksidan Den böjda spetsens inverkan på sugsidans spetsvirvel, kalkylerad med CFD. I fi gurerna nedan kan man se att spetsvirvlarna är svagare än ovan. Max Min Den böjda spetsen är en speciell geometrisk modell som är ett resultat av utvecklingsarbetet och sektioner nära propellerbladets spets har flyttats något. Inverkan liknar den som fås med blad försedda med spetsskiva. För att reda ut det fysikaliska beteendet beslöt man att räkna ut den friktionsbelagda strömningen runt olika spetsgeometrier. För att erhålla en grundläggande förståelse av problemet konstruerades flera modeller för olika propellerspetsar. Förutom en rak (oböjd) spets konstruerades modeller för versioner som böjts mot både sug- och trycksidan, varefter inverkan av dessa systematiska förändringar undersöktes. Resultaten gav en tydlig bild av den mest effektiva spetsformen. En böjd spets föreföll påverka motståndet. I figur ser man hur propellerbladets spets försvagar spetsvirveln. Till följd av minskningen i motståndet förbättrades propellerns verkningsgrad med rentav 2 4%. Tack vare den böjda spetsen blir propulsionssystemet effektivare och tystare. Den böjda spetsen har under de senaste åren tillämpats i ca 4 krävande propellerprojekt med både fasta och justerbara blad. År 25 testade man också hur den böjda spetsen fungerade i anslutning till en dys, och då var syftet att minska vibrationerna och bullret. UTSLÄPPSREDUKTION Utsläpp till luften De flesta hamnar i världen ligger nära tätorter, och därför har kravet på att fartygen är rökfria under alla omständigheter blivit allt större under de senaste åren. Den nya Common Rail-insprutningstekniken möjliggör rökfria motorer. Wärtsilä har det bredaste urvalet av Common Rail-lösningar för tjockoljedrivna motorer. Minskningen av kväveoxidutsläpp är fortfarande ett viktigt utvecklingsområde inom sjöfart. Alla Wärtsilä-motorer kan modifieras så att de är kompatibla med kväveoxidreducerande teknologier (Common Rail, WETPAC, DWI och SCR). Utsläpp till vattnet Inga oljeutsläpp får hamna i miljön från fartygets tätningssystem. Wärtsiläs CoastGuard, EnviroSeal- och Airguard 3AS tätningssystemen för propelleraxlar erbjuder ett miljövänligt alternativ. Det fi nns olika modeller som kan installeras i efterhand eller på nybyggen. Båda systemen förhindrar att smörjolja från propelleraxeln läcker ut i havet. Dessa tätningssystem förhindrar såväl att olja läcker ut i havet som att vatten tränger in i lagren. De säkrar också att trafi ken kan fortsätta oavbrutet mellan de regelbundna serviceintervallen, och så- ledes undviker man oförutsedda reparationer på torrdocka. IAKTTAGANDE AV KRAVEN Kväveoxidutsläpp Wärtsiläs minimikrav för utsläpp från marinmotorer av märket Wärtsilä är att de uppfyller utsläppsgränserna för kväveoxider i Annex VI till MARPOL 73/78-avtalet. Bränslets svavelhalt Nya bestämmelser om svavelhalten i bränslen bereds eller införs som bäst. På grund av de nya kraven står rederierna inför nya storskaliga utmaningar i synnerhet vad gäller fartyg som trafikerar både inom och utanför kontrollområdena och således byter drivmedel, ibland till destillerat bränsle. I fråga om tjockoljebaserad trafi k har praxisen länge varit pier-to-pier. Det rekommenderas inte att man växlar mellan tjock- och lättolja utom i nödsituationer eller underhållsförberedelser. Den globala maximala svavelhalten i bränslen enligt Annex VI till MARPOL 73/78-avtalet är 4,5 viktprocent, och i bilagan uppmanas IMO att ordna global övervakning av genomsnittliga svavelhalter i bränslen. Där stadgas också om grundandet av olika kontrollområden för svaveloxidutsläpp (SO x Emission Control Area, SECA). Inom dessa områden skulle svavelutsläppen övervakas strängare än normalt. Europaparlamentets och -rådets direktiv 25/33/EG om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen trädde i kraft I direktivet definieras de nya svavelutsläppsgränserna för bränslen som används och bränslen som släpps ut på marknaden samt godkänns utsläppsreduktionsteknologier som alternativ. I direktivet fi nns en undantagsregel som gäller militära fartyg. Kommissionen väntas komma med ett nytt förslag fram till 28, och då väntas gränsvärdena i anslutning till det andra stadiet i kontrollen av 18 WÄRTSILÄ 25

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2008/09 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL Detta är Volvo Personvagnar 1 Viktiga händelser 2 Vd-ord 3 Företagsfilosofi 4 Hållbart företagande överblick och inriktning 6 Omvärld

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Läget för bränsleceller till kombinerad kraft-värmeproduktion (CHP) från biogas

Läget för bränsleceller till kombinerad kraft-värmeproduktion (CHP) från biogas Läget för bränsleceller till kombinerad kraft-värmeproduktion (CHP) från biogas 2013-10-31 Lars Avellán Swerea IVF Per Wennerberg Tecnofarm Kurt Dahlberg Metacon Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer