ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling

2

3 INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service 22 Kraftverkslösningar Service 32 Pannanläggningar 34 Wärtsilä och hållbar utveckling 36 Ekonomiskt ansvar 38 Miljöansvar 42 Socialt ansvar 47 Sammandrag av nyckeltal 48 Rapporteringens omfattning 48 Rapporteringsprofi l 49 Utlåtande Koncernbokslutet som presenteras i denna årsredovisning är upprättat i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Wärtsilä övergick till IFRS i sin fi nansiella rapportering Före det baserade sig bolagets fi nansiella rapportering på fi nländsk bokförings praxis (FAS). I grafer och tabeller presenteras data för i enlighet med IFRS-bestämmelserna ochtidigare data i enlighet med FAS. 1 WÄRTSILÄ 25

4 GRI-INNEHÅLLSINDEX GRI-innehåll Status/Rapport/Sida Tilläggsinformation Vision och strategi V B RHU V= Verksamhetsöversikt, B= Bokslut RHU= Rapport om hållbar utveckling 1.1 Vision och strategi Verkställande direktörens översikt Profil 2.1 Den rapporterande organisationens namn Omslag 2.2 Huvudprodukter och -tjänster Omslag 2.3 Operativ struktur Omslag 2.4 Affärsområden Verksamhetens geografi ska fördelning Omslag Wärtsiläs webbsidor; 2.6 Ägandeform och juridiskt form Marknader Den rapporterande organisationens storlek Intressenter Rapportens omfattning 2.1 Kontaktpersoner Rapporteringsperiod Tidigare rapporter , 2.15 Rapporteringshelhet och avgränsningar Väsentliga förändringar i rapporten Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Inga förändringar. Rapporteringsprofil 2.17 GRI-principer och -protokoll 47 Wärtsilä känner till de existerande GRI-protokollen men har inte infört dem p.g.a. att de ännu är på försöksnivå Använda kriterier och defi nitioner Väsentliga förändringar i mätmetoderna Intern kvalitetssäkring Extern kvalitetssäkring Tilläggsinformation 47 Styrningsstruktur och ledningssystem Ledningsstruktur och styrelsens sammansättning Styrelsens specialexpertis Styrelsearbete Premiering Organisationen för samhällsansvar 36-4, Värden och mission 5-7, Aktieägarnas deltagande Identifi ering och val av intressenter Konsultation med intressenter Användning av den information som erhållits genom konsultation med intressenter Tillämpning av försiktighetsprincipen 3-33, Frivilliga initiativ och förbindelser Medlemskap Policyn och system Hantering av indirekta verkningar Betydande beslut om ändringar av verksamheten 2, Program och procedurer , 38, Certifi erade ledningssystem , 42 NYCKELTAL: EKONOMI EC1 Omsättning EC2 Marknadens geografi ska fördelning EC3 Inköp av varor, material och tjänster Information på koncernnivå är inte tillgänglig. EC4 Procent av entreprenader som betalats enligt Beslut om rapportering av indikatorn fattas avtalsvillkoren efter att GRI publicerat G3-anvisningarna. EC5 Utbetalda löner och personalkostnader EC6 Räntor till fi nansiärer EC7 Ändring i odisponerade vinstmedel under rapporteringsperioden EC8 Betalda skatter EC9 Erhållna subventioner EC1 Stöd till allmännyttiga sammanslutningar WÄRTSILÄ 25

5 GRI-innehåll Status/Rapport/Sida Tilläggsinformation NYCKELTAL: MILJÖ V B RHU V= Verksamhetsöversikt, B= Bokslut RHU= Rapport om hållbar utveckling 38-41, Information på koncernnivå är inte tillgänglig. Endast de använda bränslena har EN1 Total materialförbrukning 46 rapporterats. Rapporteringen av materialförbrukning inleds när datasystemen är tillräckligt heltäckande. EN2 Användning av avfallsmaterial som anskaffats utanför den rapporterande organisationen Information på koncernnivå är inte tillgänglig. Återvunnet material används i tillverkningen av motorer och propellrar. EN3-EN4 Direkt och indirekt energiförbrukning EN5 Total vattenförbrukning EN6-EN7 Fastigheters läge på områden med stor biodiversitet och inverkan på biodiversiteten 41 EN8 Utsläpp av växthusgaser EN9 Användning och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Kan inte tillämpas på Wärtsilä. EN1 NOx, SOx och andra betydande utsläpp i luften EN11 Total avfallsmängd EN12 Betydande utsläpp i vattendrag EN13 Betydande läckage EN14 Produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser 6-33 EN15 Produkter som kan återvinnas eller återanvändas Sidorna om hållbar utveckling. EN16 Förseelser och böter EN35 Miljöutgifter (valfritt nyckeltal) 41 NYCKELTAL: SOCIALT ANSVAR LA1 Arbetskraft LA2 Nettoökning i nya arbetsplatser LA3 Andel av arbetskraften som hör till oberoende fackorganisationer LA4 Samarbetsförfaranden LA5 Rapportering av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor LA6 Offi ciella arbetarskyddskommittéer LA7 Olycksfall, olycksfall med medföljande frånvaro och olycksfallsfrekvens LA8 Policyn och program gällande HIV/AIDS Separat policy eller program saknas Dessa frågor hör till företagshälsovården. LA9 Antal utbildningstimmar om året i genomsnitt LA1 Policyn och program för jämställdhet LA11 Den högsta ledningens och förvaltningsorganens sammansättning HR1 Policyn gällande mänskliga rättigheter HR2 Beaktande av mänskliga rättigheter vid investeringsbeslut och anskaffningar HR3 Bedömning av mänskliga rättigheter i leveranskedjan 34-35, HR4 Policy för förebyggande av diskriminering HR5 Policy för föreningsfrihet HR6 Policy som förbjuder barnarbete HR7 Policy som förhindrar tvångsarbete SO1 Policy gällande hantering av verkningarna på lokalsamhällen 34-35, Rapporterbara uppgifter fi nns inte att tillgå. Wärtsilä utvärderar sina leverantörer enligt den praxis som presenteras på sidorna i Verksamhetsöversikten. Företag utvärderas i samband med företagsarrangemang. Separata procedurer och uppföljningssystem saknas. SO2 Policy mot mutor och korruption Se målsättningarna för socialt ansvar på s. 58. SO3 Policy om lobbning och donationer PR1 Produktpolicy gällande kundernas hälsa 7, 46 och säkerhet PR2 Policy gällande produktinformation och -märkning 46 Kan inte tillämpas på Wärtsilä. PR3 Policy gällande konsumenternas integritetsskydd Kan inte tillämpas på Wärtsilä. PR8 Policy gällande kundtillfredsställelse 45 Behandlad Delvis behandlad Ej behandlad WÄRTSILÄ 25 3

6 ÖVERSIKT ÖVER HÅLLBAR UTVECKLING Det gångna verksamhetsåret var Wärtsiläs bästa genom historien. Det långsiktiga arbetet som vi gjort för att uppnå våra målsättningar har gett resultat som vi kan vara stolta över. Även arbetet för att främja en ansvarsfull företagsverksamhet har varit långsiktigt. Målsättningarna för en hållbar utveckling och ansvarsfulla verksamhetsprinciper i all verksamhet styr utvecklingen av bolagets verksamhet i enlighet med vår strategi. Wärtsiläs vision, mission och strategi omfattar de målsättningar som Wärtsilä ställt upp för programmet för hållbar utveckling. En lönsam, konkurrenskraftig och effektiv affärsverksamhet är ansvarsfull gentemot våra aktieägare. Ansvarsfull verksamhet inbegriper förutom att skapa ekonomiskt mervärde, främjande av de lokalsamhällens välfärd där vi har verksamhet. Att utveckla trygga och miljövänliga lösningar med hög verkningsgrad är i sin tur ansvarsfullt gentemot våra kunder och miljön. Goda verksamhetsprinciper, arbetsförhållanden och en fortlöpande utveckling av personalen är en del av det sociala ansvaret. Vårt arbete för att uppnå målsättningarna för en hållbar utveckling framskrider målmedvetet. Konkurrenskraften är grunden för allt Koncentrationen av Wärtsiläs motorproduktion till Vasa och Trieste slutfördes framgångsrikt. Även Wärtsiläs insatser på den asiatiska marknaden framskrider planenligt. Produktionsenheternas höga orderstock och det höga kapacitetsutnyttjandet har förbättrat verksamhetens effektivitet och ökat leveranserna från våra leverantörer. Värdet på Wärtsiläs inköp av leveranskedjan ökade med 9% år 25. För att förbättra och slimma sina processer håller Wärtsilä på att införa ett globalt styrsystem för verksamheten som baserar sig på SAP. En stor del av Wärtsiläs enheter hör redan till det globala systemet för verksamhetsstyrning och globalt införande av systemet framskrider. Den fortlöpande utvecklingen av funktionerna och de strukturella ändringarna under de senaste åren har för egen del påverkat lönsamheten positivt. Wärtsilä fortsätter att utveckla verksamheten för att förbättra lönsamheten och garantera konkurrenskraften också i framtiden. En stark ekonomisk prestanda är grunden för en hållbar utveckling inom andra områden i fråga om miljöansvar och socialt ansvar. Den rekordhöga orderstocken ger goda förutsättningar för att vidareutveckla verksamheten och uppnå målsättningarna för en hållbar utveckling. Miljölösningar skapar mervärde Den centrala prestationen under det gångna året, såväl ur tekniksom miljöperspektiv, var genombrottet för DF-motorer som kraftkälla i gastankfartyg. Användningen av gas väntas öka kraftigt inom både kraftverks- och sjöfartssektorn. Ersättandet av olja eller kol med gas minskar miljöbelastningen betydligt. Wärtsilä har förberett sig på en ökning i efterfrågan på gas genom att utveckla en heltäckande produktfamilj av gasmotortillämpningar. Den centrala grunden för dessa lösningar är en hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsiläs första livscykelbedömningar av produkterna blev färdiga år 25. Resultaten av livscykelbedömningarna förstärkte vår uppfattning om den betydande inverkan som driften av motorerna och bränsleförädlingen har på mil- 4 WÄRTSILÄ 25

7 jön under produkternas livscykel och ökade vår förståelse av den miljöpåverkan som våra produkter har under deras livscykel. Wärtsilä har fortsatt att utveckla motorernas grundtekniker för att reducera utsläppen. För fyrtaktsmotorer har en NO x -utsläppsnivå på 71 ppm uppnåtts. En bredare produktlansering görs under 26. För tvåtaktsmotorer kan utsläppen från motorerna minskas betydligt med hjälp av förbränningsreglering (Delta Tuning). De biooljedrivna kraftverksmotorer som Wärtsilä levererat har väckt intresse och skapat efterfrågan. Biooljekraftverket inklusive tilläggsinstallationer som levererades till staden Monopoli i Italien producerar grön elektricitet till en effekt på 24 MW. Det är den största med fly tande biobränsledrivna anläggningen, som Wärtsilä levererat. Den roll som Wärtsiläs service spelar i lösningarna för en hållbar utveckling kommer att bli allt viktigare. Driften av kraftverken, moderniseringarna och konverteringarna av motorer samt olika slags underhållstjänster förbättrar för egen del våra kunders miljöprestanda. Ett bra exempel på dylik verksamhet är den konvertering av ett pakistanskt kraftverk från tjockoljedrift till lättolje- och gasdrift som genomfördes av Wärtsilä Service. De miljömålsättningar som uppställdes för år 25 uppnåddes huvudsakligen. Exempelvis har försäljningen av gas- och biokraftverk utvecklat enligt målsättningarna. Även utvecklingen i fråga om nya installationers O&M-avtal har varit positiv. I början av år 26 uppställde Wärtsiläs direktion nya miljömålsättningar ända till år 21. Uppnåendet av de nya målsättningarna förutsätter betydande insatser och målmedvetet arbete såväl inom produktutveckling som inom försäljning. Wärtsiläs ledning har kraftigt förbundit sig till att uppnå målsättningarna. Socialt ansvar Wärtsiläs målsättning är att skapa och upprätthålla en god och trygg arbetsmiljö för sin personal. Wärtsilä behöver en kompetent och motiverad personal för att uppnå målsättningarna. Utbildning och kompetensutveckling är en väsentlig del av Wärtsiläs personalpolicy. Wärtsiläs arbetshälso- och arbetarskyddspraxis baserar sig på Wärtsiläs arbetshälso- och arbetarskyddspolicy och -direktiv. Förverkligandet av målsättningarna för socialt ansvar mäts delvis genom regelbundna undersökningar om arbetstagarnas trivsel. Mätningen av trivseln är en förutsättning för fortlöpande utveckling av verksamheten. Förutom att mäta arbetstagarnas trivsel har undersökningen som syfte att reda ut förståelsen av bland annat strategin och målsättningarna. Nästa undersökning görs i början av år 26. Implementeringen av en god praxis i koncernnätverket är mycket viktig. När ett samföretag startades i Kina kartlades de lokala arbetsförhållandena och missförhållanden identifierades. Därefter implementerades ett åtgärdsprogram, vilket resulterade i märkbara förbättringar av arbetsförhållandena. Wärtsiläs verksamhetsprinciper skapar en grund som gör det möjligt för varje Wärtsiläanställd att arbeta ansvarsfullt. Under de kommande åren kommer vi att säkra att hela personalen känner till och förstår verksamhetsprincipernas betydelse och krav samt agerar enligt dem. Leveranskedjan spelar en viktig roll i Wärtsiläs affärsverksamhet. Vi uppdaterade våra krav på leverantörerna under år 25 så att de uppfyller våra verksamhetsprinciper. De nya leverantörskraven införs från början av år 26, och bedömningen av leverantörerna utökas med kriterier för socialt ansvar. Aktiv växelverkan ingår i ansvaret gentemot intressenterna. Wärtsilä stöder en öppen och transparent växelverkan med sina intressenter. Den respons som våra intressenter ger oss är mycket viktig och beaktas vid utvecklingen av verksamheten. Rapporten om hållbar utveckling har uppgjorts enligt anvisningarna i Global Reporting Initiative (GRI) från 22 och är en del av vår årsredovisning. Den ger en balanserad och rimlig bild av vår organisations ekonomiska och sociala prestanda samt miljöprestanda. Vi hoppas att vår rapport motsvarar våra intressenters förväntningar. Vi tar gärna emot respons och önskemål om hur man kunde vidareutveckla och förbättra rapporten ytterligare. Ole Johansson Koncernchef Matti Kleimola Direktör, teknologi och miljö WÄRTSILÄ 25 5

8 WÄRTSILÄS PRODUKTER OCH MILJÖN Ansvarsfull företagsverksamhet förutsätter fortlöpande satsningar på verksamhet och teknologi som är förenliga med principerna om en hållbar utveckling. Det centrala målet i Wärtsiläs strategi är att minska produkternas miljöpåverkan. Man strävar därigenom efter att trygga de framtida verksamhetsförutsättningarna. Kundernas behov, förberedelser för framtida krav och banbrytande lösningar förutsätter fortlöpande innovationer inom produktutveckling och dessutom oeftergivlighet samt utveckling och tillämpning av nya teknologier. Wärtsiläs produktutveckling fokuserar på hållbara, tillförlitliga och miljövänliga produkter. Satsningarna på produktutvecklingen gynnar kunden och miljön såväl på kort som på lång sikt. Den ökade globala efterfrågan på energi och allt strängare miljökrav skapar en utmanande verksamhetsmiljö för bolag som Wärtsilä. Ener gieffektiviteten och låga utsläpp är Wärtsiläs lösning på denna utmaning. Drivkrafter för en hållbar utveckling Affärsomgivningens utveckling påverkas i hög grad av följande huvudteman i anslutning till en hållbar utveckling: lagstiftningens utveckling, tillgången och priset på naturresurser och i synnerhet fossila bränslen, klimatförändringen samt av allmän attitydförändring. Lösningarna för en hållbar utveckling påverkas i sin tur av den teknologiska utvecklingen samt beredskapen att ta i bruk ny teknologi. Internationell lagstiftning och initiativ De viktigaste internationella miljödirektiven i anslutning till Wärtsiläs produkter är Internationella Sjöfartsorganisationens (IMO:s) och Världsbankens direktiv. Wärtsiläs produkter uppfyller kraven i dessa bestämmelser. Andra centrala direktiv i anslutning till produkterna är TA-Luft-bestämmelserna som ofta tillämpas på gasmotorer samt Indiens och Japans utsläppsgränser för dieselmotorer. Kyotoprotokollets ikraftträdande har ett stort inflytande på energimarknaden. De lösningar som Wärtsilä levererar och som baserar sig på decentraliserad energiproduktion har en hög verkningsgrad och relativt låga koldioxidutsläpp. Modullösningar ger större flexibilitet vid dimensioneringen av installationerna, medan fl erbränslelösningar gör det möjligt att flexibelt övergå till renare bränslen vid behov. För växthusgasernas del bygger de bästa lösningarna på biobränslen, eftersom de inte ökar mängden växthusgaser i atmosfären. EU-komissionen har för avsikt att bygga ut kapaciteten för kombinerad el- och värmeproduktion (CHP) inom EU. En fördel med CHP-kraftverk är deras effektiva energianvändning. Förutom elproduktion tas spillvärmen tillvara och används i olika lösningar, till exempel i fj ärrvärmenät, ångproduktion, fj ärrkylning eller i form av processvärme. CHP-processen sparar bränsletillgångarna eftersom den energi som bränslet innehåller utnyttjas effektivt. Wärtsiläs CHPkraftverk har en mycket hög verkningsgrad. Under den senaste tiden har trenden gått mot en allt strängare miljölagstiftning samtidigt som tyngdpunkten har flyttats från operativ reglering till reglering av produkter. Wärtsilä följer aktivt lagförslag och lagstiftningsutvecklingen. Genom aktiv uppföljning skapas förutsättningar för att förbereda sig för den framtida verksamhetsmiljön. Inom produktutvecklingen beaktas kraven i den förändrade verksamhetsmiljön, och dessutom utvecklas produkter som ger konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Fossila bränslen och klimatförändringen Användningen av fossila bränslen kommer antagligen inte att förändras märkbart under de kommande 1 15 åren. Minskningen av råoljetillgångar av god kvalitet samt den knappa produktions- och förädlingskapaciteten i kombination med en ökande efterfrågan har under den senaste tiden påverkat oljepriset. Även oroligheterna och naturkatastroferna på sistone har för egen del påverkat prisutvecklingen. Om prishöjningarna blir bestående kommer utvecklingen och lanseringen av alternativa bränslen att försnabbas, och således påverkas också motormarknaden. I Wärtsiläs produktutveckling har förändringen i bränsleutbudet beaktats och det fi nns en beredskap att tackla denna förändring. Även om olja kommer att vara det viktigaste bränslet relativt länge ännu fi nns det tecken på att användningen av naturgas ökar. Tack vare det förbättrade utbudet är naturgas i allt flera fall ett seriöst alternativ inom energiproduktion. Naturgas har traditionellt varit ett bränsle för landbaserade kraftverk, men användningen av flytande naturgas som bränsle i fartyg ökar på grund av miljöfaktorer. Det internationella klimatavtalet, dvs. behovet att minska koldioxidutsläppen, väntas redan inom den närmaste framtiden leda till en betydande ökning i användningen av naturgas. Koldioxidutsläppen från naturgas är ca 25% lägre än från olja och ca 4% lägre än från kol. Koldioxidutsläppen kan reduceras ytterligare genom att man tar i bruk förnyelsebara energikällor som till exempel biobränslen. En ökad användning av biobränslen förutsät- 6 WÄRTSILÄ 25

9 Bränslen som kan användas i Wärtsiläs motorer Flytande oljebaserade bränslen Gasbränslen Biobränslen (t.ex.) Lättolja (LFO) Naturgas (NG) Rybsolja Tjockolja (HFO) Kondenserad naturgas (LNG) Palmolja Råolja (CRO) Komprimerad naturgas (CNG) Kokosolja Högviskösa bottenoljor Gas från oljeproduktion (associated gas) Biodiesel (B1) Orimulsion Gas (metan) från kolfält (coal bed gas) Vatten-bränsle-emulsioner ter dock i allmänhet politiska beslut, vilket kan leda till en långsammare utveckling. En ökad användning av biobränslen kommer ändå att vara nödvändig i något skede för att dämpa klimatförändringen och trygga tillgången till energi. utveckling fokuseras på att minska produkternas miljöpåverkan. Kostnaderna för produktutvecklingen presenteras i bokslutet. Centrala målsättningar inom produktutvecklingen under de senaste åren har varit flerbränslemoteknologi för att reducera utsläppen och minska bränsleförbrukningen samt att förbättra anläggningarnas tillförlitlighet inom sjöfart. Wärtsilä deltar också i forskningsprojekt inom motorteknologi tillsammans med flera ledande europeiska universitet. Prisutvecklingen för bränsleoljor under de senaste åren US$ / ton HFO-ARA LFO-ARA HFO-F-MED Källa: Reuters Wärtsiläs produktutveckling och de mest betydande forskningsprogrammen Wärtsilä tillämpar nya teknologier tvärvetenskapligt och branschövergripande för att lösa krävande produktutvecklingsuppgifter på ett sätt som tillför kunderna mervärde. Forsknings- och utvecklingsorganisationen skapar de grundelement som gör produkten attraktiv och konkurrenskraftig. Wärtsiläs forsknings- och produktutvecklingsverksamhet siktar på att ta fram produkter och lösningar som är tillförlitliga, självdiagnostiserande, förmånliga i drift och som ger en låg miljöbelastning under hela livscykeln. Vår forskningsorganisation samarbetar med forskningsinstitut och partnerskapsföretag inom områden som är av central betydelse med tanke på samhällets och miljöns välfärd. En betydande del av våra insatser på produkt- torer, som ökar kundernas bränsleflexibilitet och minskar miljöbelastningen för egen del. Flerbränslemotorer erbjuder förmånliga driftskostnader och miljövänliga lösningar långt in i framtiden. Kunderna kan fl exibelt köra samma motor med olika bränslen. I början kan motorn till exempel köras med tjockolja och senare byta till naturgas då distributionsnätet för naturgas byggs ut, eller till och med till biobränsle. De mest betydande forskningsprojekten under 25 anknöt till Hercules-projektet, Advanced Engine-projektet, EVE-projektet (Extreme Value Engine) samt utvecklingen av bränsleceller. Hercules-projektet Wärtsilä deltar i Europeiska unionens Hercules-projekt, som är ett internationellt initiativ inom industrin. Dess syfte är att utveckla ny Advanced Engine Syftet med projektet är att utveckla världens effektivaste, modernaste och konkurrenskraftigaste motorgenerator för kraftproduktion samt lösningar inom propulsion och energiproduktion. Extreme Value Engine (EVE) EVE en motor för extrema värden är en encylindrig medelvarvig dieselmotor med ett modernt insprutningssystem och ventilmaskineri. Den har planerats för att tåla krafter, belastningar och påfrestningar som ligger utom räckhåll för de medelvarviga motorer som tillverkas i dag. Forskningsprojektet koordineras av Helsingfors tekniska högskola, och Wärtsilä är huvudforskningspartner i projektet. Minskning av svaveloxider inom sjöfart Luftskyddsbilagan (Annex VI) i IMO:s MARPOL-avtal samt kraven i den kommande EU-lagstiftningen sänker svavelhalten i de använda bränslena och leder således till strängare SO x -utsläppsgränser. Lösningarna för reduktion av SO x -utsläpp baserar sig på bränslen med låg svavelhalt samt olika avgasreningstekniker. Svaveldioxidskrubbers erbjuder en lösning för de ekonomiska, logistiska och tekniska problemen i anslutning till användningen av lågsvavliga bräns- WÄRTSILÄ 25 7

10 len. Wärtsilä deltar i ett omfattande forskningsprogram vars mål är att skapa lösningar baserade på skrubberteknologi för att minska svaveloxidutsläpp från marindieselmotorer och värmepannor. I samarbete med forskningsinstitut, fartygskonstruktörer, rederier och skrubbertillverkare genomför Wärtsilä en testserie, med vars hjälp man utreder bland annat planeringskriterier för system som bygger på skrubberteknologi, reglerbarhet samt effekter på motorns prestanda och miljön. Om forskningsresultaten visar att skrubberteknik kan användas kommer Wärtsilä att ha som mål att erbjuda skrubberlösningar i marina tillämpningar för reduktion av svaveloxider för både nya och existerande installationer. Utveckling av bränslecellteknologi Sedan år 2 har Wärtsilä utvecklat bränslecellteknologi för decentraliserad energiproduktion och fartygslösningar. I dag fokuserar produktutvecklingen på att ta fram ett system med fastoxidbränsleceller (SOFC). Fokus ligger i synnerhet på planering och tillverkning av dylika system, liksom också på integration av teknologierna. Wärtsiläs omfattande kompetens inom kombinerad el- och värmeproduktion, marinmotorlösningar samt djupa kunskap om kundernas behov stöder bränslecellutvecklingen. Som en del av FoU-programmet utvecklar Wärtsilä som bäst en alfaprototyp till WFC2-motorn som är en fastoxidkraftenhet på 2 kw. Wärtsilä planerar att lansera den första kommersiella demonstrationsenheten i effektklassen 5 kilowatt inom de närmaste åren och att därefter granska för kommersiella speciallösningar. Att kommersialisera produktenheter i flera kraftverks- och fartygslösningar blir aktuellt från början av nästa årtionde. Wärtsiläs nuvarande SOFCsystem bygger på naturgas eller metanol samt på lågsvavlig dieselolja. Huruvida teknologin kan användas med andra flytande bränslen är under utredning. Naturgas är ett idealiskt bränsle som är mycket användbart i kraftverkslösningar. Även metanol är lätt att reformera och på grund av sin flytande konsistens lämpar den sig bättre i fartygslösningar. Biogaser som uppstår vid förgasnings- och jäsningsprocesser kan också utnyttjas i SOFC-enheter. Väte kan användas som bränsle i alla slags bränsleceller och kräver inte förreformering. Tillgången till väte är dock begränsad och därför har tyngdpunkten än så länge legat på andra bränslen. Bränslecellteknologin är en ren, effektiv och tillförlitlig energiproduktionsmetod, vilket gör den till ett mycket lockande alternativ för kommersiell kraftproduktion. Wärtsilä har förbundit sig att till sina kunder erbjuda effektiva kraftproduktionslösningar som är förenliga med principerna om en hållbar utveckling. Utvecklingen av framtida energiteknologier, som exempelvis bränsleceller, utgör en del av strategin för hållbar utveckling. Bränslecellteknologin betraktas som en av de mest lovande framtida energiteknologierna på grund av de betydande fördelar som den ger energiproduktionen, som till exempel dess renhet och höga verkningsgrad. Eftersom bränsleceller även lämpar sig för lösningar av mycket varierande storlek kan de användas i flera slags lösningar från små, rörliga kraftenheter till medelstora industriella installationer. Wärtsilä SOFC produktkoncept. Fast oxid bränslecell. Livscykeltänkande och utnyttjande av resultaten Eftersom Wärtsiläs produkter har en lång ekonomisk livslängd är det viktigt att identifiera och bilda en helhetsuppfattning om den verkan som produkterna har under deras livscykel. De första livscykelbedömningarna av Wärtsilä 32-motorn blev klara under 25. I utredningarna granskades dieselmotorns hela livscykel, vilket förutsatte insamling av detaljerad information om råvaruproduktion, leveranskedjor, transporter samt montering, drift och tagande ur drift. Användningsskedena bearbetades i en modell för ett hjälpfartyg för oljeplattformar samt för en kraftverkslösning. För att säkra slutresultatens kvalitet och standardenlighet granskades livscykelanalyserna av en utomstående expert. Resultaten av livscykelbedömningen visar att merparten av den miljöpåverkan som en dieselmotor har under sin livscykel orsakas under driftfasen. Den största miljöpåverkan orsakas av utsläpp till luften under motorns drift och av bränsleleveranskedjan i anslutning till driften. Resultaten av Wärtsiläs första livscykelbedömningar var inte överraskande men förstärkte förståelsen av motorernas miljöpåverkan och tyngdpunkterna inom detta. Grundlig och tillförlitlig livscykelbaserad information erbjuder därtill en starkare grund bland annat i fråga om beslutsfattandet gällande olika förfaranden och diskussionen om framtiden. 8 WÄRTSILÄ 25

11 Wärtsilä kontrollerar sina produkters livscykel genom produktplanering, val av leverantörer, tillverkning, optimering av transporter, service under drifttiden samt genom att erbjuda kunderna utbildning och handledning. Samarbete med kunder Wärtsilä har redan länge samarbetat med sina intressenter. Samarbetet med kunderna och leveranskedjan skapar mervärde för hela leveranskedjan och slutkunden. De gemensamma målsättningarna identifieras och uppnås bäst genom samarbete inom hela leveranskedjan. Också med tanke på en hållbar utveckling är samarbetet med intressenterna mycket viktigt. Ett bra exempel på dylikt samarbete är Enviropax-projektet, där de involverade parterna tillsammans utvecklade ett koncept som kan förbättra fartygens totala verkningsgrad med rentav 1% jämfört med traditionella lösningar. I fjol inledde Wärtsilä samarbete med Mitsubishi Heavy Indusries inom produktutveckling, tillverkning och distribution. Därtill inledde Wärtsilä samarbete med Hyundai Heavy Industries för att utveckla två nya motortyper. Wärtsiläs miljömålsättningar för åren Ship Power Service Kraftverk Produktutveckling 21 Utvidgning av gaskonceptet till 5 fartyg (andra än LNG-tanker). 21 Ökning av miljövänliga tätningars försäljningsandel till 5% av hela försäljningen av tätningar. 21 Förbättring av den propulsiva verkningsgraden med 3% för fartyg i sjötrafi k jämfört med nivån år Ökning av antalet konverteringar av dieselmotorer till gasmotorer till 2. MW. Utgångsnivå: 2 MW. 21 Efterinstallationer av rökgasskrubbers till en motoreffekt på 5 MW. Utgångsnivå: MW. 21 Sammanlagd effekt för motorer anslutna till CBM-underhållsprogrammet: 5. MW. Utgångsnivå: 1. MW. 21 Sammanlagd effekt för kraftinstallationer under Wärtsiläs O&M-ansvar: 4.5 MW. Utgångsnivå: 2.44 MW. 28 Lansering av en kombinerad hanteringsenhet för olika slags avloppsvatten som uppfyller Världsbankens krav för kraftverk. 21 Lansering av en optimerad våt teknik för NO x -utsläpp och bränsleförbrukning för 3 4 motorkraftverk. 21 Aktiv marknadsföring av kraftverksteknik som använder förnyelsebara bränslen med ett försäljningsmål på 5 MW th. 26 Lansering av en komplett serie kraftverksmotorer som uppfyller en NO x -utsläppsnivå på 71 ppm (W2, W32 och W46). 26 Uppfyllande av USA:s och EU:s utsläppskrav för marinmotorer. 21 Minskning av bränsleförbrukningen med 3% i diesel- och gasmotorer jämfört med nivån år En minskning på 15% i bränsleförbrukning och utsläpp för 2-taktsmotorer med hjälp av värmeåtervinningssystem. 28 Presentation av en version med 2% lägre NO x -utsläpp för alla 2-takts RT-fl ex motortyper. Målsättning Öka försäljningen av gas- och biokraftverk till 1. MW per år. Öka antalet O&M-avtal till att omfatta 2% av nya installationer. Erbjuda en heltäckande produktfamilj av gasmotorer för olika tillämpningar. Erbjuda ett propulsionssystem med en verkningsgrad som är 1% bättre än utgångsnivån. Utveckla en bränslecellprototyp med ytterst små utsläpp och lansera de första biooljedrivna motorerna. Miljöfördelar Gas och biobränslen ger lägre utsläpp än olja. Effektiv och väl planerad drift av kraftverk. Ersätter ångan i LNGfartyg genom utnyttjande av avdunstande gas. Hög verkningsgrad och lägre utsläpp. Förbättrad total verkningsgrad för fartyg. Lägre bränsleförbrukning och utsläpp. Utveckling av alternativa miljövänliga lösningar. Läget i slutet av år 25 Försäljningen år 25 var 1.11 MW. År 25 var andelen O&Mavtal av nya kraftverk 17% och av alla motorleveranser 19%. Flera nya kraftverksbeställningar mottogs under det sista kvartalet. I allmänhet ingås O&M-avtal med en viss eftersläpning. Motorleveranser till olika fartygstyper. Enviropax-projektet slutfört. Konceptet har tillämpats i praktiska lösningar. Bränslecellprototypen slutförd. Biooljemotorer används i olika installationer. Wärtsiläs miljömålsättningar Wärtsiläs direktion granskade strategins miljömålsättningar i början av år 26. Resultaten av förra årets livscykelbedömningar förstärkte vår uppfattning om den betydelse som produkternas användningsskede har på miljön. Därför uppställde Wärtsiläs direktion mycket krävande mål såväl med tanke på affärsverksamheten som produktutvecklingen. Wärtsiläs mission, vision och strategi presenteras i Verksamhetsöversikten. Miljömålsättningarna presenteras i tabellen nedan. Förverkligandet av de miljömålsättningar som Wärtsiläs direktion uppställde år 22 för år 25 presenteras i tabellen bredvid. WÄRTSILÄ 25 9

12 PRODUKTER OCH MILJÖASPEKTER Miljöaspekt och produkt Komponent Miljöpåverkan Utsläpp i luften Motorer Koldioxid (CO 2 ) Klimatuppvärmning Svaveloxider (SO x ) Försurning Kväveoxider (NO x ) Partiklar, rök (PM) Kolmonoxid (CO) Försurning, övergödning, ozonbildning i lägre atmosfären Påverkar människors hälsa, visuella olägenheter Försämrar lungornas syreupptagningsförmåga Råvaruförbrukning Motorer Kolväten (THC, VOC) Klimatuppvärmning (CH 4 ), ozonbildning i lägre atmosfären, en del av föreningarna är karcinogena Gjutjärn, legerat stål och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar. De viktigaste grundämnena i motorer: Fe 9,8%, Al 2,7%, C 2,2% Förbrukning av naturresurser Propulsionssystem, tätningar Kraftverk Metaller, brons De viktigaste grundämnena i propulsionssystem: Cu 8,1%, Al 9,3%, Ni 4,9% Flera olika slags material, såsom stål, betong, isoleringsmaterial, vatten Förbrukning av naturresurser Förbrukning av naturresurser Sekundär reningsutrustning Användning av bränsle och smörjolja Motorer och kraftverk Konstruktionsstål och legerat stål, olika slags katalysatormaterial, reagenser (t.ex. ammoniak, urea), vatten Flytande oljebaserade bränslen (t.ex. LFO, HFO, Orimulsion), gasformiga bränslen (t.ex. LNG, NG, CNG) och biobränslen (t.ex. ryps- och palmolja, biomassa), smörjolja Förbrukning av naturresurser Förbrukning av naturresurser Propulsionssystem Smörjolja Förbrukning av naturresurser Fast och flytande avfall Motorer Gammal smörjolja, fi lter och reservdelar, oljeavfall Mängden avfall ökar på avstjälpningsplatserna Kraftverk Byggnadsavfall, aska, avloppsvatten, oljeavfall, kontorsavfall Mängden avfall ökar på avstjälpningsplatserna Sekundär reningsutrustning Restprodukter från avgasrening och katalysatorer Mängden avfall ökar på avstjälpningsplatserna Buller och vibrationer Motorer och kraftverk Buller från konstruktioner, rökgasbuller, luftbuller Minskar trivseln Värmeutsläpp Motorer Spillvärme i avgaser Uppvärmning av atmosfären El- och värmeenergi Motorer och kraftverk El- och värmeenergi Ökning av välfärden 1 WÄRTSILÄ 25

13 Miljöaspekterna hos Wärtsiläs produkter anknyter främst till deras användning. De viktigaste aspekterna gäller motorer. För att producera mekanisk energi och värmeenergi i motorer används driv- och smörjmedel som ger upphov till utsläpp i luften och avfall. Användningen ger också upphov till spillvärme i samband med avgaserna och kylvattnet. De centrala miljöaspekterna i anslutning till produkter och applikationer samt Wärtsiläs lösningar på dem presenteras i tabellen nedan och på Wärtsiläs webbsidor för hållbar utveckling. Wärtsiläs lösning Kundens påverkningsmöjligheter Indikator Ökning av motorns verkningsgrad, fl erbränslemotor Byte av bränsle Typisk sammansättning av avgaser från en stor diesel- och gasmotor Ökning av motorns verkningsgrad, olika teknologier för utsläppsreduktion, fl erbränslemotor Low NO x -förbränning, luftfuktningstekniker, SCR, fl erbränslemotor Optimering av förbränningsprocessen, common rail-insprutning, elfi lter Optimering av insprutning, kompression och förbränningsrummets form, oxidationskatalysator (gasmotorer) Oxidationskatalysator i gasmotorer för reduktion av VOC-utsläpp, optimering av förbränningsprocessen Byte till bränsle med lägre svavelhalt Byte av bränsle Byte av bränsle Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift Kväve 75,6% Syre 12,5% Koldioxid 6,2% Vatten 4,5% Argon,8% NO X, SO X, CO, THC etc, mindre än,4% Produkter med lång ekonomisk livslängd, användning av återvinningsmaterial, materialeffektivitet, automatfi lter, modernisering av motorer, renovering och återvinning av komponenter Produkter med lång ekonomisk livslängd, användning av återvinningsmaterial, materialeffektivitet Prefabricerade moduler, materialeffektivitet Utveckling av primärteknologier, utveckling av sekundära reningsteknologier i samarbete med tillverkarna Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift, utbildning av personal, återvinning av komponenter och användning av renoverade komponenter Planenligt underhåll och korrekt drift Effektiv och planenlig drift av anläggningen, utbildning av personal, återvinning av katalysatorer Ändamålsenlig drift och service, optimering av processparametrar Vikt/effekt-förhållande för Wärtsiläs medelvarviga 6-cylindriga radmotorer Vikt i förhållande till effekt kg/kw Små motorer Vasa 14T, 14TK, 24 TS Vasa 22 W2 WV32, W32 W46 Stora motorer Medelstora motorer Ökad energieffektivitet, minskad förbrukning av smörjolja, fl erbränslemotorer, användning av biobränslen och alternativa bränslen i energiproduktionen Ökad total verkningsgrad för fartyg, längre användningstid för och lägre förbrukning av smörjolja, förebyggande av oljeläckage Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift, utbildning av personal, användning av miljövänliga bränslen Användning av miljövänlig smörjolja, planenligt underhåll, användning av miljövänliga tätningar Utvecklingstrend för axelverkningsgraden hos Wärtsiläs bästa motorer % Återvinningsbara material och optimering av användningen, automatfi lter, långa underhållsintervall, renovering av komponenter, minskning av bränsleförbrukningen Prefabricerade monteringsfärdiga moduler Utredningar om möjligheter att utnyttja restprodukter, utveckling av torra primärteknologier Planenligt/optimerat underhåll och korrekt drift, utbildning av personal, återvinning Återvinning, planenligt underhåll och korrekt drift, utbildning av personal Ändamålsenlig avfallshantering, återvinning av katalysatorer, utredningar om möjligheter att utnyttja restprodukter, optimering av processparametrar Materialbalans för en dieselmotoranläggning 325 t/h 1 t/h 3 kg/h Förbränningsluft HFO 3% S Smörjolja,1 % aska BN5 1,5 t/h Vatten Reservdelar 1,5 t/h Vatten Dieselmotor och hjälpaggregat Flygaska Använda FGD-restprodukt 2 kg/h 2, t/h Smörjolja Använda katalysatormaterial delar Oljigt 15 kg/h avfall 55 kg/h,9 t/h Ammoniakvattenblandning 25% ESP 5% red. SCR 8% red. 55 t/h 1, t/h Vatten Kalksten FGD 8% red. 39 t/h Rökgaser Effektiv bullerbekämpning och effektiva dämpningssystem, såsom väggkonstruktioner och omplacering av bullerproducerande föremål Planenligt underhåll och korrekt drift av kraftverket En typisk ljudnivåbild för ett motorkraftverk simulerad med hjälp av en bullermodell Lager och verkstäder Övriga byggnader Kylaggregat Skorstenar Kraftverksbyggnad Värmeåtervinningssystem Optimering av processparametrar Energieffektiva lösningar Korrekt drift Ytterligare information på Wärtsiläs webbsidor om hållbar utveckling WÄRTSILÄ 25 11

14 SHIP POWER-LÖSNINGAR Wärtsiläs maskineri- och propulsionslösningar för sjöfarten är tillförlitliga, ekonomiska och skonsamma för miljön. Genom att optimera hela fartygets maskineri, propulsions- och styrsystem kan vi hitta de lösningar som passar kunden bäst. Wärtsiläs Ship Power Supplier-koncept bygger på detta. En hög användbarhet och tillförlitlighet säkras genom service under fartygens hela livscykel. Underhållstjänsterna inkluderar utbildning, reservdelsleveranser, tekniskt stöd och teknologi som utvecklas fortlöpande. Det globala servicenät- verkets yrkeskunniga personal utför underhåll och reparationer vid rätt tidpunkt. FÖRBÄTTRAD VERKNINGSGRAD Lösningar för: Sortiment Varumärken Containerfartyg Bulklastfartyg Tankbåtar Färjor RoRo-fartyg Kryssningsfartyg Bilfärjor Kylfartyg Marinfartyg Mudderverk Fiskefartyg Offshorefartyg Bogserbåtar etc. Huvud- och hjälpmotorer med en effekt på 6 kw 8,8 kw Generatorutrustning Reduktionsväxlar Propellrar Styrpropellrar Roder Styrsystem Tätningar och lager. WÄRTSILÄ SULZER LIPS Auxpac TM Propac TM Deep Sea Seals JMT. Maskinerilösningarnas verkningsgrad Sjöfartsbranschen står inför nya utmaningar när allmänheten fäster allt större uppmärksamhet vid fartygens utsläpp. Eftersom andra industribranscher har kunnat minska vissa utsläpp har sjöfartens relativa andel av utsläppen ökat betydligt i förhållande till den totala nivån, även om fartygstransporterna fortfarande är den allra effektivaste transportformen. Därför måste sjöfartsbranschen utveckla nya sätt att minska de miljöolägenheter som fartygen orsakar. Wärtsilä strävar fortlöpande efter att utveckla bättre propulsionsmaskinerilösningar för fartyg. I stället för att enbart granska motorer och propellrar måste man betrakta sjöfarten i sin helhet. Wärtsilä har redan fått lovande resultat av nya fartygstyper som bolaget utvecklat tillsammans med sina samarbetspartner. Hit hör exempelvis LNG-tankfartyget, som utrustats med Wärtsiläs DF-fl erbränslemotorer, och Enviropax-fartyget som utnyttjar den nyaste miljötekniken. Båda fartygstyperna har presenterats närmare i rapporten om hållbar utveckling från 24. Som en del av utvecklingsarbetet har Wärtsilä utvecklat nya koncept för till exempel värmeåtervinningssystem, Delta Tuning-förbränningsteknik och LNG-kryssningsfartyg. Värmeåtervinningskonceptet Strävan efter att minska utsläppen och driftskostnaderna för motorer 12 WÄRTSILÄ 25

15 Enviropax Enviropax är ett samarbetsprojekt mellan Wärtsilä, ABB och Kvaerner Masa-Yards (Aker Yards Finland). Projektets syfte har varit att utveckla en ny typ av RoPax-fartyg som är miljövänligare och som erbjuder en bättre totalekonomi. Fartygets skrovform, maskineri och propulsionssystem har optimerats för att motsvara de uppställda målen. Jämfört med ett traditionellt fartyg med dubbla propellrar uppnås en inbesparing på 6-1% i bränsleförbrukningen beroende på effektfördelningen mellan de dubbla propellrarna som roterar i motsatt riktning. Egenskaper CODED ett nytt maskineriarrangemang som kombinerar de bästa egenskaperna hos ett mekaniskt och ett dieselelektriskt maskineri. Wärtsilä EnviroEngine TM, inkluderar Common rail-teknologi Compact SCR-system. Ett propulsionssystem med dubbla propellrar som roterar i motsatt riktning. Mekanisk Lips-propeller med justerbara blad Elektrisk Azipod som är försedd med en mindre i motsatt riktning roterande propeller och som placerats omedelbart bakom den vridbara propellern. Maskinerikoncept för LNG-tankfartyg Egenskaper Flermotorinstallation med Wärtsiläs DF-fl erbränslemotorer. Flexibel planering av maskinrummet. Bränsle: gas och 1% marindieselolja. Flexibel planering av LNG-tankfartyg. Fördelar Lägre effektbehov Optimerat och fl exibelt utnyttjande av motorns effekt och belastning Lägre livscykelkostnader Större lastutrymme Flexibel användning av maskinrummet. Minimering av bränsleförbrukning, rök och NO x -utsläpp. Bättre propulsiv verkningsgrad Skrovet har lägre motstånd Optimal placering av propellrarna. Fördelar Lägre bränsleförbrukning tack vare fl exibel motorbelastning Bättre verkningsgrad än i ångturbin Möjligt att använda mindre bränsletankar. Minskar maskinrummets bruttovolym tack vare mindre och lättare motorer Mera utrymme för nyttolast. Lägre avgasutsläpp. Lägre kostnader och utsläpp per fraktat ton Större fraktkapacitet och snabbare fartyg tack vare optimering. LNG-tankfartygens fl erbränsle-elmaskineri håller på att bli standardlösningen för LNG-tankfartygens propulsions- och elproduktionssystem. Till slutet av september 25 hade Wärtsilä fått order på motorleveranser till sammanlagt 16 LNG-tankfartyg, som byggs på fyra varv för sex olika rederier. Den sammanlagda effekten hos de 64 Wärtsilä 5DF-motorer som behövs i dessa fartyg är 621 MW. De tre första tankfartygen väntas inleda kommersiell trafi k år 26. leder till en ännu effektivare återvinning av spillvärme. Genom att justera inställningarna i Wärtsilätvåtaktsmotorerna kan mängden energi i avgaserna ökas, och då kan ång- och avgasturbinerna i värmeåtervinningssystemet producera elektricitet motsvarande ca 11% av motorns effekt. Inbesparingen kan betydligt förbättra systemets verkningsgrad och minska utsläppen från motorn. Rederierna har fäst stor uppmärksamhet vid värmeåtervinningssystem på grund av inbesparingarna i bränslekostnader och minskade utsläpp. Man bör komma ihåg att moderna, stora lågvarviga marinmotorer är väldigt långt utvecklade och att det finns relativt få möjligheter att minska koldioxidutsläppen bara genom att utveckla motorn. Därför är värmeåtervinningssystem en mycket lovande utvecklingslinje. Motorn trimmas för värmeåtervinning. Vid relativt höga temperaturer innehåller avgaserna från motorn ca 25% av den inmatade energin, som kan utnyttjas i form av värme. Motorns luftintag ändras så att sugluften tas direkt från fartygets utsida och inte från maskinrummet. Ett modifierat laddningsluftsystem ger en högre temperatur på avgaserna, och en betydande del av avgaserna kan ledas in i en elturbin i stället för ett turboaggregat. På detta sätt uppnås en betydande värmeåtervinningspotential. Tack vare värmeåtervinningssystemet kan antalet dieseldrivna hjälpgeneratorer minskas. Systemet erbjuder stor flexibilitet vid 35ºC 35ºC 45ºC Vänster: Intag av insugningsluft från maskinrummet. Höger: Intag av insugningsluft direkt från fartygets utsida. WÄRTSILÄ 25 13

16 Schematisk bild av värmeåtervinningssystemet. Axeleffekt 49,3% Economiser för avgaser Bränsleinmatning 1% (171 g/kwh) Avgas 25,4% Elturbin Huvudmotor Total verkningsgrad 49,3% Kylvatten för spolluften 14,1% Vatten för motorhöljet 6,3% Smörjolja 4,3% Strålning,6% Ångturbin Axeleffekt 49,% Elektrisk effekt 5,9% Bränsleinmatning 1% (172 g/kwh) Ånga för fartygets behov El för fartygets behov Hjälpmotor Hjälpmotor Hjälpmotor Hjälpmotor Jämförelse av värmebalanserna för Wärtsilä 12RT-flex96C-motorer Total verkningsgrad 54,9% Nytta = 12% Kondensator 8,6% Avgas 12,6% Kylvatten för spolluften 12,9% Vatten för motorhöljet 6,2% Smörjolja 4,2% Strålning,6% Utan värmeåtervinning (till vänster) och med värmeåtervinningssystem (till höger). Den totala ökning i verkningsgraden som fås med värmeåtervinningssystemet är 12%. effekt alltså 7. kwe, dvs. 11% av motorns effekt. Bränsleinbesparingen är 1,5% jämfört med en motor som inte har utrustats med ett värmeåtervinningssystem. I figur jämförs värmebalanserna med och utan värmeåtervinningssystem. De årliga nettoinbesparingarna i bränsle-, underhålls- och smörjoljekostnader för ett propulsionssystem bestående av en Wärtsilä 12RT-flex96C-huvudmotor (kontinuerlig maximieffekt kw) och fyra Wärtsilä 8L32 -dieselgeneratorer (à 3.6 kw) är 4,6 miljoner dollar i nuvärde, då kalkylräntan antas vara sex procent och återbetalningstiden fyra år. På basis av denna kalkyl kan de extra investeringar som värmeåtervinningssystemet kräver lätt genomföras. Den första 12RT-fl ex96c-motorleveransen gjordes i juni 25. Lägre bränsleförbrukning vid delbelastning för Wärtsilä RT-flex genom reglering av förbränningen Delta Tuning-förbränningstekniken har utvecklats för att minska Wärtsilä RT-fl ex-motorernas bränsleförbrukning inom det effektiva belastningsområdet. Det är ett alternativ till de ursprungliga reglervärdena, och rederierna kan välja den BSFC-funktion (brake specific fuel consumption) som passar deras behov. Det här möjliggörs av Wärtsilä RT-flex-motorernas flexi- optimeringen av funktionerna antingen för att minimera driftskostnaderna eller för att maximera propulsionskraften. Den förbättrade verkningsgraden för den energi som utvinns ur bränslet minskar bränslekostnaderna och utsläppen. Värmeåtervinningssystemet ger således en tredubbel fördel: lägre årliga bränslekostnader lägre utsläpp, t.ex. CO 2 och NO x den fördel som en grön image och konkurrenskraft ger på frakmarknaden. Den effekt som kan tas tillvara beror på motorns driftsförhållanden. I detta fall varierar de normala driftsförhållandena för en motor vid mitten av livscykeln från så kallade ISOförhållanden till tropiska förhållanden. I dagens stora containerfartyg utrustade med en vanlig Wärtsilä 12RT-flex96C-motor, vars kontinuerliga maximieffekt är kw, får man en utgångseffekt för turbogeneratorn i enlighet med figur till höger. Med en motorbelastning på 85% till höger är turbogeneratorns Wärtsilä RT-flex96C erhållen effekt från motorn kw e Ångturbin Elturbin Motorbelastning, % Erhållen elektrisk effekt ur en medelålders Wärtsilä 12RT-fl ex96c-motor under genomsnittliga förhållanden (ISO/tropiska). 14 WÄRTSILÄ 25

17 Delta Tuning reglering RT-flex6C bla inställningar, som i sin tur möjliggörs av det datorstyrda Common Rail-insprutningssystemet. RT-flex-systemets flexibilitet har utnyttjats i de flesta motorerna för att minska bränsleförbrukningen inom det effektiva belastningsområdet. Med en belastning på 75% kan bränsleinbesparingen vara rentav 2 g/kwh beroende på motormodell och vald arbetspunkt. Motorkomponenter behöver inte bytas ut. Det räcker med att byta RT-flex-program för att justera motorns funktionsparametrar. Som standardutrustning kan RT-flex-motorerna nu förses med två bränsleförbrukningsgrafer: den ursprungliga och ett nytt alternativ, där BSFC i den lägre grafen är konstant lägre för belastningar under 9%. Detta har uppnåtts genom att reglera förbränningen med hjälp av Delta Tuning-tekniken. Både med ursprungliga inställningar och med Delta Tuning-inställningar klarar RT-fl ex-motorerna utsläppsgränserna för kväveoxider enligt föreskrifterna i bilaga VI till MARPOL 73/78-avtalet. I Delta Tuning-tekniken justeras tändningstrycket enligt motorbelastningen genom att ändra insprutningens timing och tryck samt avgasventilernas timing. Vid en belastning på 75% hålls tändningstrycket så högt som möjligt för att bevara minimimarginalen för kväveoxidgränsen. Vid större belastning ökar tändningstrycket och når sitt maximala värde vid en belastning på 9%. Vid ännu högre belastningar börjar tändningstrycket återigen sjunka. Vid belastningar på under 75% hålls tändningstrycket så högt som möjligt inom gränserna för den tillåtna tändningsrelationen (tändningstryck/ kompressionstryck). Som resultat av detta är BS- FC-värdet i den mellersta och nedre sektorn av belastningsområdet betydligt lägre, men däremot större vid belastningar på 9 1%. Det att tyngdpunkten för minskningen i BSFC-värdet ligger vid de mellersta belastningsnivåerna ger verklig nytta för den som använder motorerna men tillåter också ett högre BSFC-värde vid full belastning. Således kan motorerna uppfylla Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kväveoxidbestämmelser. Den första motorn som utnyttjar Delta Tuning reglering är denna Sulzer 8RT-fl ex96c på kw. På bilden byggs motorn på HSD Engine Co Ltd i Korea. BSFC (g/kwh) % 6% 7% 8% 9% 1% Belastning (% R1) RT-fl ex standardinställningar RT-fl ex Delta inställningar ISO-standardförhållanden, tolerans +5% Delta Tuning-tekniken fås endast till Wärtsilä RT-fl ex-motorer, vars kontinuerliga garanterade maximieffekt (CMCR) ligger i den övre skalan i modellseriens effekturval, och den största nyttan infaller nära R1-arbetspunkten, dvs. den nominella kontinuerliga maximieffekten (MCR). Det här beror på att utsläppsmarginalen för kväveoxider i relation till IMO:s utsläppsgräns minskar vid reducering av den nominella effekten. LNG-kryssningsfartyg ett verkligt miljövänligt fartyg Wärtsilä har utvecklat ett nytt koncept för kustkryssningsfartyg som drivs med fl ytande naturgas (LNG). Att använda LNG är ett effektivt sätt att minska utsläppen. Svaveloxidutsläpp förekommer inte alls, och kväveoxidutsläppen kan minskas med 8% och koldioxidutsläppen med 2%. Vid sidan om miljöaspekter har LNG blivit ett allt mer ekonomiskt intressant alternativ när priset på olja har fortsatt att stiga. Den nya miljövänliga kryssningsfärjan har planerats för trafik mellan små orter i den känsliga miljön vid Norges kuster. Samma fartygs- och maskinerikoncept kunde lätt också tillämpas i andra passagerarfartyg, exempelvis i färjor på korta linjer eller fartyg som gör längre så kallade äventyrskryssningar. Färjans maskineri består av två Wärtsilä 6R32DF-propulsionsmotorer och två 9R32DF-generatorer. Den totala installerade effekten för maskineriet är 1,5 MW. Motorerna använder LNG som huvudbränsle och marindieselolja som pilot- och reservbränsle. Konceptet utnyttjar ett sedvanligt propulsionssystem med två axellinjer. Maskineriets mekaniska propulsionskraft utgörs av propellrar med justerbara blad som drivs av propulsionsmotorerna via reduktionsväxlar. Två motorgeneratorer på 2 MW har kopplats till PTO/PTI-växlarna, och dessa producerar elektricitet för fartyget till- WÄRTSILÄ 25 15

18 LNG-drivet kryssningsfartyg. sammans med de stora W9R32DFgeneratorerna. Elmotorgeneratorerna kan också driva propellrarna och är försedda med frekvensomvandlare för att reglera hastigheten. Den totala propulsionseffekten har förbättrats med hjälp av Wärtsiläs Efficiency Rudder-effektroder. I aktern har den normala tunnelpropellern ersatts av ett nytt vridbart propelleraggregat som integrerats i kölen. Konceptet förenar de låga investeringskostnaderna för ett mekaniskt propulsionssystem med de goda egenskaperna hos ett dieseleldrivet maskineri. Maskinarrangemanget erbjuder större flexibilitet och gör det möjligt att smidigt byta mellan olika driftssätt. Därtill kan alla motorer i allmänhet köras med konstant hastighet nära den optimala belastningen, där bränsleförbrukningen är lägre. Underbelastning kan undvikas genom att välja olika elproduktionssätt enligt omständigheterna. Maskinerikonceptet passar utmärkt i fartyg där utgångspunkten för fartygskonstruktionen är kostnadseffektiv drift under varierande förhållanden. LNG är ett nytt energialternativ för fartyg. Det nya färjekonceptet visar att LNG kan integreras med fartygskonstruktion på ett effektivt och miljövänligt sätt. Vid planeringen bör man beakta att LNG-tankarna måste reserveras extra utrymme. Det här är dock ett litet pris i jämförelse med den betydliga reduktion av utsläpp som konceptet erbjuder. Bortsett från LNG-tanker är det få fartyg som i dag drivs med LNG. Norge har varit en föregångare i detta avseende. I Norge trafikerar i dag två offshoreservicefartyg och en förbindelsefärja, och fem förbindelsefärjor har beställts. Rederiernas intresse för LNG har dock ökat betydligt, vilket delvis beror på de höjda oljepriserna. PROPULSIONSSYSTEMENS VERKNINGSGRAD Propellerns propulsiva verkningsgrad beror både på dess verkningsgrad i fritt vatten och på skrovets och propellerns samverkan. Således kan den totala propulsiva verkningsgraden förbättras antingen genom att förbättra propellerns eller skrovets eller bådas -verkningsgrad. Lösningar för att förbättra propulsionssystemens verkningsgrad Wärtsilä utvecklar aktivt produkter, som för egen del förbättrar den propulsiva verkningsgraden. Dylika produkter är effektrodret Efficiency Rudder, HR-effektdysen, den år Schematisk bild av maskineriet Propeller med justerbara blad, 38 kw & Effi ciency Rudder effektroder Propelleranordning som integrerats med kölens skeg. Flöjdbar propeller med justerbara blad 12 kw Propeller med justerbara blad, 38 kw & Effi ciency Rudder effektroder Avgasutsläpp från fartyg med olika bränslen 12% 1% 8% 6% 4% 2% HFO maskineri (1,5% S) DF-motorer, gasolja CO 2 NO x SO x PTO/PTIprimärväxel 2 kw Reduktionsväxel W6R32 DF 21 kw LNG-tank W6R32 DF 21 kw Reduktionsväxel PTO/PTIprimärväxel 2 kw DF-motorer, LNG 25 lanserade nya propellern med justerbara blad E-nav, samt styrsystemen. Hit hör naturligtvis också de propellrar som skräddarsytts för lösningarna. Att förbättra propellrars prestanda är fortfarande Wärtsiläs huvudmålsättning. Propellerns maximala verkningsgrad beror på de kinetiska förluster och friktionsförluster som verkar bakom propellern. En god strömning nära propellerbladets spets är mycket viktig eftersom turbulens binder kinetisk energi, vilket minskar repulsionskraften. Därför undersöker man noggrant vilken inverkan de förändringar som görs i spetsens geometri har. Undersökningarna är inte lätta att göra, eftersom resultaten som erhållits med modelltest inte är exakta, och eftersom de flesta beräkningsmetoder inte beaktar det friktionsbelagda strömningsmotståndet, vilket leder till ett ofullständigt resultat. W 9R32DF 315 kw LNG-tank W 9R32DF 315 kw Propulsionsarrangemang där propellern integrerats med kölens skeg. B/5 B/5 16 WÄRTSILÄ 25

19 Lösningar för att förbättra propulsionssystemens verkningsgrad Produkt Egenskaper Fördelar Typiska tillämpningar Effi ciency Ruddereffektroder Formen har optimerats för propellern. Optimal styrbarhet och bränsleförbrukning. Lägre effektbehov för att uppnå en viss marschfart. I fartyg med en propeller minskar effektbehovet med 6 9% och i fartyg med två propellrar med 3 5%. Installationer med propellrar med justerbara blad. Installationsbasen för effektroder utvidgas gradvis. HR-effektdys Annorlunda strömning i propellerbladets bakkant än med traditionella dyser. Större tryck- och dragkraft. Kalkylerna har kontrollerats genom mätningar. Installationer som utnyttjar propellrar med fasta eller justerbara blad samt vändbara propelleranordningar. HR-dyser installeras årligen i över hundra insjöfartyg och i allt fl er fartyg med vändbara propelleranordningar. E-nav Bättre balans mellan styrkrafter och bladets bärkraft. Möjligt att använda en så liten nav som möjligt. Bättre verkningsgrad för isförstärkta propellrar med justerbara blad. Den traditionella modellen leder i allmänhet till en sämre verkningsgrad än för propellrar med fasta blad. Den endimensionella analysen av resultaten för modelltestning av projekt för propellrar med justerbara blad visar att de uppnådda verkningsgraderna är jämförbara med dem som erhålls med propellrar med fasta blad utan isklassifi cering. Containerfartyg, ropaxfartyg och isförstärkta tankfartyg i olika storlekar. År 25 presenterades fl era projekt där propellrar med justerbara blad utnyttjats. I fem fartyg konstaterades E-nav vara den bästa lösningen (av totalt nio nav). De första leveranserna sker 26. Tryckbelastning i relation till verkningsgraden på öppet vatten Verkningsgrad på öppet vatten 1,,9,8,7,6,5,4,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Tryckbelastningskoeffi cient Idealisk verkningsgrad B-serie i modellstorlek B-serie i full storlek Aframax-tankfartyg, 115. dwt Aframax-tankfartyg, 115. dwt Tankfartyg, 46. dwt Tankfartyg, 46. dwt Suezmax-tankfartyg, 162. dwt Tankfartyg, 16.4 dwt Panamax-tankfartyg, 75. dwt Kemikalietankfartyg, 19. dwt Verkningsgraden för en isförstärkt propeller med justerbara blad jämfört med B-serien (propeller med fasta blad utan isförstärkning) enligt test med modeller. CoastGuard AC Enviroseal tätningar till HMS Endurance Isbrytaren HMS Endurance fi ck som efterinstallation i Falmouth i juli 24 AC Enviroseal-propelleraxeltätningar på 47 millimeter. Efter installationen återinsattes fartyget i trafi k. HMS Endurance är en isbrytare i klass I och byggdes i Norge 199. Dess uppgift är att patrullera och övervaka Södra Ishavet och Sydatlanten, representera Storbritanniens närvaro och dess försvarsdiplomati samt bistå det internationella samfundet på Antarktis. På grund av sina uppgifters karaktär har fartyget täta kontakter med utrikesministeriet, Hydrographic Offi ce (som ger ut sjökort i Storbritannien) och forskningsinstitutet British Antarctic Survey. Fartyget tillbringar sju månader om året på Södra Ishavet. I juni 25 tog drottning Elizabeth II emot en förbisegling ombord på fartyget under evenemanget Festival of the Sea. Marin- och segelfartyg från över 3 länder deltog i evenemanget. Fartygets motto är Fortitudine vincimus Genom att uthärda segrar vi. Mottot myntades av resenären Sir Ernest Shackleton, som gjorde en historisk resa till Antarktis med ett fartyg som också hette Endurance. Publicerad med tillåtelse av Storbritanniens försvarsministerium Crown Copyright. WÄRTSILÄ 25 17

20 Innovationer inom propellerdesign Böjda propellerbladsspetsar i en liten propeller med fasta blad. Spets som böjts mot sugsidan Rak spets Spets som böjts mot trycksidan Den böjda spetsens inverkan på sugsidans spetsvirvel, kalkylerad med CFD. I fi gurerna nedan kan man se att spetsvirvlarna är svagare än ovan. Max Min Den böjda spetsen är en speciell geometrisk modell som är ett resultat av utvecklingsarbetet och sektioner nära propellerbladets spets har flyttats något. Inverkan liknar den som fås med blad försedda med spetsskiva. För att reda ut det fysikaliska beteendet beslöt man att räkna ut den friktionsbelagda strömningen runt olika spetsgeometrier. För att erhålla en grundläggande förståelse av problemet konstruerades flera modeller för olika propellerspetsar. Förutom en rak (oböjd) spets konstruerades modeller för versioner som böjts mot både sug- och trycksidan, varefter inverkan av dessa systematiska förändringar undersöktes. Resultaten gav en tydlig bild av den mest effektiva spetsformen. En böjd spets föreföll påverka motståndet. I figur ser man hur propellerbladets spets försvagar spetsvirveln. Till följd av minskningen i motståndet förbättrades propellerns verkningsgrad med rentav 2 4%. Tack vare den böjda spetsen blir propulsionssystemet effektivare och tystare. Den böjda spetsen har under de senaste åren tillämpats i ca 4 krävande propellerprojekt med både fasta och justerbara blad. År 25 testade man också hur den böjda spetsen fungerade i anslutning till en dys, och då var syftet att minska vibrationerna och bullret. UTSLÄPPSREDUKTION Utsläpp till luften De flesta hamnar i världen ligger nära tätorter, och därför har kravet på att fartygen är rökfria under alla omständigheter blivit allt större under de senaste åren. Den nya Common Rail-insprutningstekniken möjliggör rökfria motorer. Wärtsilä har det bredaste urvalet av Common Rail-lösningar för tjockoljedrivna motorer. Minskningen av kväveoxidutsläpp är fortfarande ett viktigt utvecklingsområde inom sjöfart. Alla Wärtsilä-motorer kan modifieras så att de är kompatibla med kväveoxidreducerande teknologier (Common Rail, WETPAC, DWI och SCR). Utsläpp till vattnet Inga oljeutsläpp får hamna i miljön från fartygets tätningssystem. Wärtsiläs CoastGuard, EnviroSeal- och Airguard 3AS tätningssystemen för propelleraxlar erbjuder ett miljövänligt alternativ. Det fi nns olika modeller som kan installeras i efterhand eller på nybyggen. Båda systemen förhindrar att smörjolja från propelleraxeln läcker ut i havet. Dessa tätningssystem förhindrar såväl att olja läcker ut i havet som att vatten tränger in i lagren. De säkrar också att trafi ken kan fortsätta oavbrutet mellan de regelbundna serviceintervallen, och så- ledes undviker man oförutsedda reparationer på torrdocka. IAKTTAGANDE AV KRAVEN Kväveoxidutsläpp Wärtsiläs minimikrav för utsläpp från marinmotorer av märket Wärtsilä är att de uppfyller utsläppsgränserna för kväveoxider i Annex VI till MARPOL 73/78-avtalet. Bränslets svavelhalt Nya bestämmelser om svavelhalten i bränslen bereds eller införs som bäst. På grund av de nya kraven står rederierna inför nya storskaliga utmaningar i synnerhet vad gäller fartyg som trafikerar både inom och utanför kontrollområdena och således byter drivmedel, ibland till destillerat bränsle. I fråga om tjockoljebaserad trafi k har praxisen länge varit pier-to-pier. Det rekommenderas inte att man växlar mellan tjock- och lättolja utom i nödsituationer eller underhållsförberedelser. Den globala maximala svavelhalten i bränslen enligt Annex VI till MARPOL 73/78-avtalet är 4,5 viktprocent, och i bilagan uppmanas IMO att ordna global övervakning av genomsnittliga svavelhalter i bränslen. Där stadgas också om grundandet av olika kontrollområden för svaveloxidutsläpp (SO x Emission Control Area, SECA). Inom dessa områden skulle svavelutsläppen övervakas strängare än normalt. Europaparlamentets och -rådets direktiv 25/33/EG om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen trädde i kraft I direktivet definieras de nya svavelutsläppsgränserna för bränslen som används och bränslen som släpps ut på marknaden samt godkänns utsläppsreduktionsteknologier som alternativ. I direktivet fi nns en undantagsregel som gäller militära fartyg. Kommissionen väntas komma med ett nytt förslag fram till 28, och då väntas gränsvärdena i anslutning till det andra stadiet i kontrollen av 18 WÄRTSILÄ 25

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Lifetime Responsibility

Lifetime Responsibility Lifetime Responsibility Å R S R E D O V I S N I N G 2 4 R a p p o r t o m h å l l b a r u t v e c k l i n g Innehåll 2 GRI-innehåll 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Rapporteringens omfattning 7 Rapporteringsprofil

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Verkliga utsläpp från fartyg

Verkliga utsläpp från fartyg Verkliga utsläpp från fartyg Maria Zetterdahl & Kent Salo, Sjöfart och marin teknik, Chalmers Erik Fridell, IVL & Chalmers Finansiär: Göteborg energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling 5/17/2016

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart 2011 02 09 Den traditionella bilden av sjöfarten Sjöfarten använder i hög grad överblivna tjockoljor Utsläppen

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

Green Bridge konceptet

Green Bridge konceptet TT-Line Effektiv och miljövänlig transport av gods och passagerare till sjöss Green Bridge konceptet (2:a omarbetade upplagan, december 2008) En informationsbroschyr om Fartyg som miljö- och klimatvänliga

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

INFO från projektet 05

INFO från projektet 05 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 05 Mindre CHP anläggningar Många mindre värmeproducenter

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Månadens molekyl är syre, O 2. Syre har valts till månadens molekyl därför att syre ingår i en mängd olika reaktioner där energi omsätts.

Månadens molekyl är syre, O 2. Syre har valts till månadens molekyl därför att syre ingår i en mängd olika reaktioner där energi omsätts. 1 Solen tillför jorden enorma mängder energi. Energin går åt till att värma upp marken, vindar uppkommer, is smälter, vatten blir vattenånga, vatten förflyttar sig som moln, regnet ger vattenkraft, vattenkraft

Läs mer

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG?

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG? Hur miljövänligt är LNG? Innehåll Utsläpp vid förbränning Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Framtida möjligheter - inblandning av biogas? Miljöpåverkan vid förbränning Utsläpp av koldioxid Utsläpp

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Morgondagens elgenererande villapanna

Morgondagens elgenererande villapanna Morgondagens elgenererande villapanna ComfortPower Skånes Energiting 9 juni 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Bakgrund Småskalig kraft- och värmeproduktion med fokus på bränslecellsbaserad teknologi

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Redarens syn på p LNG

Redarens syn på p LNG LNG och Sjöfart Energigas Sverige och Sveriges Hamnar 9.2.2011 Redarens syn på p LNG Direktör Marine Operations & NB Tony Öhman Viking Line i korthet Noterat på Helsingfors fondbörs sedan 5.7.1995 Omsättningen

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se Innovativ och pålitlig fartygsdesign www.fkab.se välkommen till framtiden! passion Vi älskar havet, fartyg och det vi arbetar med. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna maj Thomas Melin SSAB

SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna maj Thomas Melin SSAB SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna 25-26 maj SSAB Agenda Kort om SSAB Bakgrund Varför naturgas och vilka alternativen hade varit. Investeringen Vad har gjorts,

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon liij ]Swede Gas AB 1989 FORSKNING UTVECKLING PEMONSTRATION MINSKAT KOLDIOXIDUTSLAPP MED NATURGASDRIVNA FORDON STOCKHOLM 1989-07-03 VATTENFALL SMÅSKALIG

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Framtidens sjöfart. Roger Nordlund Vicelantråd Ålands landskapsregering

Framtidens sjöfart. Roger Nordlund Vicelantråd Ålands landskapsregering Framtidens sjöfart Roger Nordlund Vicelantråd Ålands landskapsregering Hållbar utveckling inom sjöfartsklustret Styrkor, svagheter, hot och möjligheter Viking Grace - LNG Hållbar utveckling inom sjöfartsklustret

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Fartygsbränslens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten och mark Emissioner till luft, vatten

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 10 januari 2014 Komm. dok. nr: D029990/02 Ärende: Kommissionens beslut av

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp?

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp? Är luftkvalitén i bättre än i? Namn: Katarina Czabafy 9c. Datum: 20.05.2010. Mentor: Olle Nylén Johansson. Innehållsförtäckning: INLEDNING.S 3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING.S 3. BAKGRUND.S 3. METOD... S 3-4. RESULTAT...S

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Energigaserna i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Mer energigas till industrin Energigaserna ökar konkurrenskraften TWh 15 12 9 6 3 0 Gasol Naturgas Olja Energigas Olja Energigas År 2010 År

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer