TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontroll Tanums kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen Dnr Ärende KS 2013/ Uppföljning av internkontroll Tanums kommun KS 2014/ Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 KS 2011/ Exploateringsavtal Tanum Kuseröd 1:2 och 1:3 KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ Ks 2013/ Motion om upphandling och inköp av livsmedel - svar Samarbetssavtal VM i orientering Ansökan om medfinansiering av projekt Utveckling av naturstensnäringen i Bohuslän Kontorslokaler Medborgarförslag om säkrare och mera lättframkomlig trafik på Nedre Långgatan Grebbestad KS 2013/ Medborgarförslag om flexibelt boendealternativ med senior- och ungdomsboende i Gerlesborgstrakten KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ KS 2014/ Införande av kundcenter i Tanums kommun Översyn av taxor och avgifter för kopiering eller avskrift av allmän handling Ansökan om serveringstillstånd och cateringtillstånd på Idas/Nolhõtten (Gerlesborgsrestaurangen AB) Förslag till framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals kommun remissvar Val av revisor och revisorsuppleant i Tanum turist ekonomisk förening KS 2014/ Kommunala företrädare till Leader Ranrike norra Bohuslän för 2014 KS 2014/ KS 2014/ Val av ägarrepresentant 2014 för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Information från Räddningstjänstutskottet 18. Information från Folkhälsorådet 19. Information från Brottsförebyggande rådet 20. Information från Fyrbodals kommunalförbund Justering(sign) Utdragsbestyrkande

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(33) Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut 22. Meddelande Justering (sign) Utdragsbestyrkande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(33) Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen 29 januari 2014, kl , ajournering Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, kommunchef, 1-7, 9, 10 Olle Tillquist, personalchef, 1-2,7,9, 10 Ida Aronsson Hammar, 1-2,7,9, 10 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 1-6 Peo Johansson, teknisk chef, 7,8 Moa Leidzén, Tf planchef, 13 Elsa Agélii, förslagställare medborgarförslag, del av 9 Catharina Magnusson, förslagställare medborgarförslag, del av 9 Marianne Sterner förslagställare medborgarförslag, del av 9 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Paul Carlsson Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... / Paul Carlsson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift... Justering (sign) Utdragsbestyrkande

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Uppföljning av internkontroll Tanums kommun Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Riskanalys Nämndernas framtagande av internkontrollplan skall föregås av en riskanalys som visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen skall ingå i internkontrollplanen. Rapportering Avrapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Nämndernas internkontroll bifogas som bilaga. Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. För 2013 är det följande områden: Diarieföring av E-post I internkontrollen granskas om handlingar som inkommer elektroniskt och upprättas elektroniskt hanteras enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen samt efter de rutiner som finns i kommunen. Granskningen av diarieföring av e-post ska ske på följande sätt: Granska hur mycket e-post som diarieförs under två veckor och om nämnden har egna rutiner kring diarieföring av e-post. Granska inkommande och utgående e- post för 5-7 chefer/handläggare inom olika verksamheter i förvaltningen. Samt granska hur väl kända rutiner och lagstiftning är genom att intervjua chefer och handläggare. Kommentar till nämndernas granskning Generellt finns det olika kunskapsnivå hos handläggarna på hur väl man känner till rutiner och lagstiftning kring hantering av offentlig handling, vad som bör diarieföras av e-post samt vad som definierar en allmän handling. Trots osäkerheten och skillnaderna visar granskningen i flera nämnder att det som ska diarieföras också har diarieförts. För kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden konstaterade granskningen att det finns brister gällande kunskap om kravet på diarieföring. Nämnderna har antagit åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Granskningen visar att mängden inkommande och skickade meddelande varierar kraftigt mellan olika handläggare, vidare konstateras att e-posten läses varje dag. Rutin för bevakning av inkommande e-post vid frånvaro har omsorgsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Barn- och utbildning och kommunstyrelsen har inga kompletterande rutiner. Kommunstyrelsen konstarerar att det inte heller funnits behov att komplettera de kommunövergripande rutinerna. Betalning av leverantörsfakturor Den 16 mars 2013 trädde ett antal ändringar ibland annat räntelagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare i kraft. Syftet med lagändringarna är att genomföra EUdirektivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. En ny bestämmelse införs i räntelagen som innebär att en fordran på betalning för en vara eller tjänst, i förhållande mellan näringsidkare respektive mellan näringsidkare och en myndighet eller annat offentligt organ, förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. En ny ersättning införs i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassokostnadslagen) i form av en förseningsersättning om 450 kronor. Nämnden ska kontrollera att nämnden har tillräckliga betalningsrutiner för att undvika förseningsavgifter. Kommentar till nämndernas granskning Granskningen visade att samtliga nämnder hade försent betalda leverantörsfakturor. Generellt beror de försenade betalningarna på att fakturan har attesterats för sent, i flera fall på förfallodagen. Det uppmärksammades att attest måste ske senast två dagar innan fakturans förfallodag för att leverantören ska få betalt i tid. Viktigt är också att enskild godkännare godkänner fakturan i tidigt skede, särskilt viktigt när fakturan är delad mellan olika förvaltningar. Där brister finns ska åtgärder vidtas av nämnderna. Samtliga nämnder hade lågt bokfört saldo för påminnelse- kravavgifter och dröjsmålsräntor. Samverkan enligt samverkansavtal Nämnderna har kontrollerat att man har tillräckliga rutiner för att uppfylla intentionerna i samverkansavtalet. Samverkan enligt samverkansavtalet vilar på tre olika möten: medarbetarsamtal, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Kommentar tillnämndernas granskning Medarberarsamtal Antalet medarbetare per chef påverkar möjligheten att genomföra bra medarbetarsamtal, vilka i sin tur bidrar till kvalitet och effektivitet i verksamheten. För äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, med ett genomsnitt på 38 medarbetare per chef och upp till 55 medarbetare per chef, så finns risk för att chefernas möjligheter att leva upp till kraven i samverkansavtalet påverkas negativt. Arbetsplatsträff De allra flesta arbetsplatser har regelbundna APT, oftast en gång per månad. Generellt sett visar det sig att regelbundna APT med tillräcklig frekvens tydligt bidrar positivt till hur en arbetsplats fungerar. Antalet medarbetare på APT påverkar möjligheten till engagemang och delaktighet, vilket innebär att förutsättningarna för att leva upp till, och dra nytta av samverkansavtalet, försämras med ökande antal medarbetare per chef/apt. Möjligheten för medarbetarna att delta på APT tycks fungera bra. Samverkansgrupp Samverkansgrupper finns i den utsträckning som den kommunala organisationen kräver för att leva upp till samverkansavtalet. I samverkangrupperna uppfyller man kraven enligt MBL och AML. Vissa fackliga organisationer saknar representation i samverkansgrupperna, vilket försvårar för arbetsgivaren att leva upp till arbetsrätten och försämrar medarbetarnas/medlemmarnas medbestämmande och delaktighet. Den förhållandevis lilla verksamhet som bedrivs under kommunledningskontoren innebär att frekvensen för FSG lätt blir för låg och att man i det läget väljer att behandla frågorna enligt MBL. Det innebär att den löpande dialogen mellan parterna kan bli lidande. Nämndspecifik kontroll Varje nämnd ska även granska sådant som är specifikt angeläget för nämnden. Samtliga nämnder har utöver de kommungemensamma granskningsområdena valt ut ett eller flera nämndspecifika områden: Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Störningar och åtgärder i IT-driften Överklagande av nämndens beslut och utfall i högre instans Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Tekniska nämnden Barn och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Rutiner för att säkerställa att samtliga fastigheter har renhållningsabonnemang Garanterad undervisningstid Ej verkställda beslut Kommentar till nämndernas granskning Samtliga nämnder har genomfört granskning av nämndspecifika områden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder för åtgärda de brister i internkontrollen som framkommit vid årets granskning och att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(33) Kommunstyrelsen KS 2 KS 2014/ Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde Förslaget, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 Justering (sign) Utdragsbestyrkande

9 DRIFTBUDGET Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Parti- och utbildningsstöd Folkhälsosamordnare Folkhälsorådet Valnämndens ordförande Valnämnden Överförmyndare Överförmyndarverksamhet Kanslichef Kommunkansliet Konsumentupplysning Växel- och reception Tryckeri - och post Kollektivtrafik Medlemsavgifter, bidrag och lönebidrag Försäkringar Ekonomichef Ekonomikontoret IT-enhet Bredband Fastighetsskatt Information Näringslivsåtgärder Turismverksamhet Lokaler Arrende Rambo Hamnverksamhet Översiktsplanering Orientering VM 100 Bidrag Skräddö Rastplats Personalchef Personalkontoret Personalåtgärder Räddningschef Räddningstjänst Bilenheten Civila försvaret Summa Budget Dispositioner 650 Budgetanslag KF Total

10 INVESTERINGSBUDGET Budget 2014 Kanslichef Inventarier, kommunkansliet 70 Kundcenter 700 KF Ekonomichef Inventarier ekonomikontoret 70 IT-utrustning, återanskaffning 500 IT-kommunikationsutrustning 300 Planarbeten KF Affärs/ekonomisystem KF Informationsskyltar 200 KF Personalchef Inventarier personalkontoret 70 Räddningschef Inventarier räddningstjänst 300 Tankbil lastväxlarsystem 600 KF

11 BUDGET FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2014 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige angivit. Kommunstyrelsen har dessutom att särskilt ansvar för övergripande ekonomi- och personalfrågor samt näringslivs- och utvecklingsfrågor. I utvecklingsarbetet prioriteras frågor kring boende, näringslivsutveckling, infrastruktur samt skola och omsorgsverksamhet. Kommunstyrelsen har också verksamhetsansvaret för räddningstjänsten. KOMMUNLEDNING Verksamhetsmål Kommunledningen ska inrikta sitt arbete mot strategi- och utvecklingsfrågor samt lednings- och samordningsfrågor. Verksamhetsbeskrivning Kommunledningen består av politisk ledning och kommunstyrelsens centrala förvaltningskontor; kommunkansliet, ekonomikontoret och personalkontoret. Kommunledningen arbetar med övergripande lednings-, styrnings- och uppföljningsfrågor. I utvecklingsarbetet prioriteras frågor kring boende, näringslivsutveckling, infrastruktur samt skola och omsorgsverksamhet. Kommunfullmäktige Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Budgeten baseras på att fullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Budgetanslag 780 tkr Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders utveckling och ekonomiska ställning. Budgeten omfattar arvode till kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, ersättningar till kommunstyrelsens ledamöter samt kringkostnader som tryck, porto, telefon och reseersättningar. Budgetanslag tkr 1 (17)

12 Folkhälsorådet Verksamhetsbeskrivning Kommunen har träffat avtal med Västra Götalandsregionen om inriktningen på det folkhälsoarbete som skall bedrivas inom kommunen. Avtalet innebär bl a att kommunen har en anställd folkhälsosamordnare och ett Folkhälsoråd som arbetar mot statliga, regionala och kommunala mål. För folkhälsoarbetet upprättas en folkhälsoplan, vilken godkänns av Folkhälsorådet och kommunstyrelsen. Folkhälsoarbetet innebär bl a att: Ta ett samlat grepp om och förbättra folkhälsan för befolkningen inom kommunen Integrera och genomföra folkhälsoarbete i de olika aktörernas ordinarie verksamheter Budgetanslag 220 tkr Valnämnd Verksamhetsbeskrivning Valnämnden har hand om val till riksdag, kommun, landsting och Europaparlamentet. Under 2014 ska valnämnden administrera två val; Europaparlamentsvalet den 25 maj och de allmänna valen den 14 september. Det innebär att valnämnden kommer att bedriva en betydande verksamhet under året och sannolikt behövs extra personal utöver den resurs som finns på kansliet och valnämndens insats. Den slutliga summan på statsbidraget är ännu inte fastställd. Budgetanslag 500 tkr Överförmyndare Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndare, godmanskap och förvaltarskap. Den praktiska handläggningen av de flesta överförmyndarärendena i Tanums kommun sker av ett gemensamt handläggningskontor i Uddevalla kommun inom ramen för organisationen Samverkande överförmyndare. Organisationen består av kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Budgetanslag tkr Parti- och utbildningsstöd Verksamhetsbeskrivning Partistöd betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistöd betalas ut till de politiska partierna med dels ett grundstöd till varje parti och dels ett rörligt stöd per mandat partiet har i kommunfullmäktige. Dessutom utbetalas ett utbildningsstöd per mandat. Resurserna ska ge partierna ökade möjligheter att föra ut sin politik till kommunens invånare Budgetanslag 298 tkr 2

13 Kommunkansli Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekreterar- och utredningsresurs samt gemensam arkivmyndighet för kommunens förvaltningar. Uppdraget är att ge service åt politiker, förvaltningar, invånare och besökare. Kansliet ansvarar för att effektivisera och utveckla ärendeadministrationen. Utvecklingen av den kommunala demokratin faller liksom säkerhets- och försäkringsfrågor under kommunkansliets ansvar. Dessutom svarar förvaltningen för bl a beredning av ärenden, verkställande av beslut, juridik, utredningar, framtagande av styrdokument, statistik, konsumentfrågor och diarium. Under 2014 kommer kansliet arbeta med digitalisering av politiska möten, införande av e-tjänster, införande av kundcenter samt utveckling av ärendehanteringsprocessen. Kansliet är också resurs till valnämnden. Budgetanslag tkr Ekonomikontoret Verksamhetsbeskrivning Ekonomikontoret är kommunstyrelsens resurs för ekonomisk styrning, förvaltning och uppföljning. I ekonomikontorets uppgifter ingår att arbeta med frågor som ekonomisk styrning, årsbudget, flerårsbudget, bokslut, årsredovisning och delårsrapporter. Kontoret ansvarar dessutom för löpande redovisning, finansförvaltning, kravverksamhet samt informations-, näringslivs- och inköpsfrågor. I ekonomikontorets budgetanslag ingår medel för att finansiera 20 procent av en för norra Bohuslän gemensam inköpschef. Under kommunstyrelsen hanterar ekonomikontoret översiktlig planering, fördjupad översiktlig planering, beviljandet av planprövningstillstånd samt beställning av detaljplaner. Budgetanslag tkr Personalkontoret Verksamhetsbeskrivning Personalkontoret administrerar löner, pensioner, försäkringar samt övriga personaladministrativa uppgifter. Personalkontoret skall fortsätta att utveckla Pa-systemets användningsområden och utbilda nya användare. Idag innebär stöd och support till övriga förvaltningar gällande Pa-systemet en betydande del av arbetet. Alltfler delsystem för verksamhetsplanering kopplas till Pa-systemet. Personalkontoret upprätthåller förtroendefulla relationer med de fackliga organisationerna och ser till att samverkan mellan arbetsgivarföreträdare, fackliga organisationer och medarbetare utvecklas på ett positivt sätt. 3

14 Personalkontoret ansvarar för att kommunens långsiktiga personalpolitiska målsättningar skall uppnås genom att ta fram riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska området, bedriva lönepolitik och genomföra löneöversyner, verkställa beslut samt genom att bevaka att arbetsrätt, avtal och övriga bestämmelser efterlevs. Särskild tyngdpunkt läggs för närvarande på utvecklingen av hälsa och ledarskap i kommunens organisation. Budgetanslag tkr Konsumentupplysning Verksamhetsbeskrivning Konsumentrådgivningen ansvarar för att ge invånare vägledning, råd och stöd i konsumentfrågor samt budgetrådgivning. Tanum köper resursen från Strömstads kommun men Strömstad har aviserat att de, i samband med pensionsavgång, kommer avveckla den egna konsumentrådgivningen i juni Tanums kommun undersöker därför möjligheterna till framtida samarbete med Uddevalla kommun. Budgetanslag Budgeteras under kommunkansli SERVICE Verksamhetsmål Kommunens serviceenheter ska ge hög service till konkurrenskraftiga priser till kommunens förvaltningar och andra användare. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens serviceenheter utgörs av IT-enheten, tryckeri samt växel och reception samt bilenheten. Växel och reception Verksamhetsbeskrivning Växeln fungerar som växel för kommunens centrala verksamheter. Växelns huvudsakliga öppettider är mellan kl och Växeln är dubbelbemannad mellan kl Budgetanslag 347 tkr 4

15 Tryckeri och Post Verksamhetsbeskrivning Kommunen har en central tryckeri- och postfunktion som har hand om tryck och posthantering för samtliga förvaltningar. Verksamheten har hand om tryckning och utskick av föredragningslistor för nämnderna samt hanterar ankommande och avgående post samt internpost. Från och med 2014 köper kansliet driften av verksamheten från omsorgsförvaltningen. Ansvaret ligger dock kvar på kansliet. Budgetanslag 335 tkr IT-enheten Verksamhetsbeskrivning Tanums kommun har en kommungenensam IT-organisation som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommungemensamma kommunikationsnät och servrar inklusive de kommunikationsnät och servrar som finns inom skolan. IT-enheten svarar dessutom för användarsupport för samtliga IT-användare inom kommunen. Varje användares tillgänglighet till det administrativa nätet och servrar ska vara minst 99 procent under arbetsdagar Budgetanslag tkr Bilenheten Verksamhetsbeskrivning Hanteringen av kommunens fordonspark har samlats i en gemensam bilenhet. Bilenhetens kostnader finansieras med intäkter från de förvaltningar som hyr bilar. Budgetanslag 0 tkr KOLLEKTIVTRAFIK Verksamhetsmål Kollektivtrafiken ska främja hållbart resande samt vara samordnad och öppen för alla resenärer. Utbudet av kollektivtrafikresor skall i första hand rikta sig mot arbets- och skolresor. För kollektivtrafiken finns Västtrafiks resegaranti. Verksamhetsbeskrivning 2012 tog Västra Götalandsregionen över hela drifts- och kostnadsansvaret för kollektivtrafiken. Skolskjutstrafiken och färdtjänst är trafik som inte omfattas av regionens ansvar. För denna trafik får 5

16 kommunen göra tilläggsbeställningar. Kommunen kan påverka utbudet på trafik som regionen ansvarar för, genom att yttra sig över trafikförsörjningsplaner. Från mars 2014 kommer kommuninvånare över 75 år ges möjlighet till gratis resor med kollektiv- och närtrafik. Budgetanslag 0 tkr NÄRINGSLIV Verksamhetsmål Tanums kommun ska tillsammans med näringslivet arbeta med att förbättra näringslivsklimatet. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten skall skapa allmänna positiva förutsättningar för näringslivsutveckling i kommunen genom företagsbesök, företagsträffar, utbildningsinsatser, tillhandahålla och förmedla resurser som stödjer utveckling av företag. Kommunfullmäktige antog under 2012 en ny näringslivsstrategi för Tanums kommun. För utvecklingsinsatser för näringslivet i kommunen har kommunen anslagit resurser för projekt och andra insatser på näringslivets område. Budgetanslag tkr RÄDDNINGSTJÄNST Verksamhetsmål Räddningstjänsten i Tanums kommun skall arbeta för att minska risken för bränder och andra olyckor som kan leda till räddningsinsats. Då en olycka har inträffat skall räddningstjänsten på ett professionellt sätt ingripa i kommunen och dess närhet. Verksamhetsbeskrivning Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstationer, en i Tanumshede och en i Hamburgsund. Stationen i Tanumshede fungerar som huvudstation. Kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs och Uddevalla samt kommunalförbundet Mitt Bohuslänbildar en räddningsregion med samverkan mellan räddningstjänsterna i respektive kommun. Tanum och Strömstad har ett särskilt samarbete avseende befälsberedskap. Räddningstjänsten utför cirka 350 utryckningar per år. Räddningstjänsten lämnar vägledning och råd till allmänheten och myndighetsinstanser i bland annat följande frågor: Brandsäkerhet, förvaring av brandfarliga varor i hemmet, risker i hemmet samt vid om- och tillbyggnad av fastigheter. 6

17 Kommunen skall även fortsättningsvis ha ansvaret för sotningen. Enskild fastighetsägare skall dock själv få sota, om det sker på ett betryggande sätt. Sotning av imkanal i bostadskök omfattas inte av lagen. Budgetanslag tkr KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET Verksamhetsmål Kommunledningen ska skapa för hela kommunorganisationen gemensamma riktlinjer och förhållningssätt för att stärka koncernnyttan. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för ett antal verksamhetsområden där det anses viktigt att kommunen har en gemensam målsättning och hantering av verksamheten. Några av dessa verksamheter är övergripande personaladministrativa frågor, informationsverksamhet, försäkringsfrågor, medlemskap i kommunalförbund etc. Kommunstyrelsen är dessutom primärhyresgäst för industrifastigheter och gemensamma ytor i förvaltningslokaler. Hyror och lokaler Verksamhetsbeskrivning Ur kommunsynpunkt är det viktigt att kommunens förvaltningar finns samlade och att de lokaler som byggs för förvaltningarna används för avsett ändamål. Kommunstyrelsen svarar för kostnader för allmänna ytor i kommunhuset, verksamhetslokaler som ej används av verksamheterna och som inte är sålda samt för industrilokaler. Kommunen skall tillhandahålla och äga lokaler som motsvarar det efterfrågade behovet. I verksamhetens budget inngår det arrende som Rambo betalar för Tyft.. Budgetanslag Arrende Rambo tkr Lokaler mm tkr Personalåtgärder Verksamhetsbeskrivning Kostnader för löner till fackliga företrädare, lokalhyror samt utbildningar. Den fackliga verksamheten är reglerad i lag och avtal och medger rätt att på betald arbetstid bedriva facklig verksamhet för medlemmar i organisationen. Resurser för att planera och följa upp företagshälsovårdens arbete finns här och anslaget inkluderar även medel för ledarutveckling. Budgetanslag tkr 7

18 Medlemsavgifter, bidrag Verksamhetsbeskrivning Kommunen är medlem i olika övergripande organisationer såsom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunalförbundet Fyrbodal, Gränskommittén och West Sweden med flera. Kommunen har begärt utträde ur West Sweden och 2014 är sista året kommen är medlem i organisationen Budgetanslag 730 tkr Information Verksamhetsbeskrivning Verksamheten svarar för information till allmänheten om kommunen bland annat genom annonsinformation i Björklövet och Strömstads Tidning, utgivning av kommuntidning Tanum två gånger per år samt kommunens webbplats tanum.se. Vidare ansvarar verksamheten för ajourhållning och utveckling av kommunens intranät samt för att det finns ett enhetligt informationsmaterial om kommunen. Budgetanslag 750 tkr Försäkringar Verksamhetsbeskrivning. Kommunstyrelsen budgeterar försäkringskostnader för kommunal egendom och verksamhet. I försäkringsskyddet ingår egendoms-, ansvars-, motorfordons och olycksfallsförsäkring. Kostnaden för egendomsförsäkring ingår i den hyra som förvaltningarna betalar för kommunala lokaler. För att förebygga skador och underlag för ett bättre upphandlingsresultat bedriver kommunen ett aktivt riskhanteringsarbete. Nuvarande försäkringsavtal gäller till och med 30 juni Budgetanslag 640 tkr Fastighetsskatt Verksamhetsbeskrivning Kommunen betalar fastighetsskatt för småhusenheter (tomter), industrifastigheter samt hyreshus och vissa servicehus. Kostnaden för fastighetsskatt för hyreshus och servicehus ingår i internhyran som förvaltningarna betalar för kommunala lokaler. Budgetanslag 100 tkr 8

19 ÖVERSIKTSPLANERING Verksamhetsinriktning Den översiktliga planeringen skall inriktas mot att skapa goda förutsättningar för ett varierat boende och att ge goda förutsättningar för näringslivets utveckling. För närvarande pågår arbete med en ny översiktsplan. Budgetanslag tkr BREDBAND Kommunfullmäktige har avsatt tkr för utbyggnad av bredband i Tanums kommun, varav tkr upptas i budget Budgetanslag tkr HAMNVERKSAMHET Verksamhetsmål Hamnverksamheten ska utgöra en resurs för kommunens utveckling. Verksamhetsbeskrivning Tanums kommun har bildat ett bolag, Tanums Hamnar AB, som ska svara för drift och utveckling av de kommunala hamnarna. Kapitalkostnaden för hamnverksamheten belastar kommunstyrelsen. Tanums Hamnar AB betalar en ersättning till Tanums kommun på för de rättigheter och skyldigheter bolaget har enligt det förvaltningsavtal som finns upprättat mellan bolaget och kommunen. Ett nytt förvaltningsavtal gäller från och med Budgetanslag 0 tkr TURISM Verksamhetsmål Arbetet ska inriktas på turism- och näringslivsstödjande åtgärder så att besöksnäringen blir en tillväxtmotor. Verksamhetsbeskrivning Tanums kommun tillhör landets största turismkommuner. Turismen är en av kommunens snabbast växande och viktigaste näringar. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för turismfrågor.. 9

20 Tanums kommun har överlämnat det operativa ansvaret för turismfrågor med turisminformation, marknadsföring med mera till den ekonomiska föreningen Tanum Turist Kommunen har två campingplatser Edsvik i Grebbestad och Sälvik i Fjällbacka. Campingplatserna är utarrenderade. Budgetanslag 350 tkr SÄRSKILDA PROJEKT Rastplats Skräddö I budget 2014 avsätts tkr för medfinansiering av rastplats Skräddö. VM i orientering VM i orientering kommer att arrangeras i Strömstad och Tanum Kommunstyrelsen har beslutat om att träffa ett sponsoravtal med ett årligt bidrag om 100 tkr. 10

21 Kvalitetsgarantier Telefonväxel God telefonservice är en förutsättning för att allmänheten lätt skall kunna komma i kontakt med anställda och politiker. Kommunens växel skall lämna god, snabb och personlig telefonservice till alla som ringer till kommunen. Under tid när telefonväxeln är öppen lämnar vi följande kvalitetsdeklaration till de som ringer till kommunen: Inkommande samtal skall besvaras inom fyra signaler. Inkommande samtal skall kopplas till den person som söks. Är personen ej anträffbar kan samtalet kopplas till annan person inom samma funktion. Uppringande skall få information om när sökt person kan anträffas. Växeln skall erbjuda den uppringande att vidarebefordra meddelanden när medarbetare inte är på plats. Tillgänglighet Enligt förvaltningslagen ska myndigheter och kommuner vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt, lämna upplysningar, vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa allmänheten tillrätta. Tanums kommun lämnar följande garanti: Oavsett hur förfrågan kommit till kommunen svarar vi senast efter två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid, mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet. Protokoll från sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida och bibliotek senast två dagar efter justering. Tanums webbplats ska innehålla aktuell och korrekt information om kommunens verksamhet. Webbplatsen ska dessutom ge tillgång till service och tjänster samt möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Kvalitetsgaranti serveringstillstånd och tillsyn Kommunstyrelsen som är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd har inom sitt ansvarsområde att pröva och besluta om ansökningar om serveringstillstånd och uppfyllandet av Alkohollagens krav samt att också utöva tillsyn av befintliga serveringstillstånd. Kommunens enhet för serveringstillstånd och tillsyn ska 11

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer