TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontroll Tanums kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen Dnr Ärende KS 2013/ Uppföljning av internkontroll Tanums kommun KS 2014/ Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 KS 2011/ Exploateringsavtal Tanum Kuseröd 1:2 och 1:3 KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ Ks 2013/ Motion om upphandling och inköp av livsmedel - svar Samarbetssavtal VM i orientering Ansökan om medfinansiering av projekt Utveckling av naturstensnäringen i Bohuslän Kontorslokaler Medborgarförslag om säkrare och mera lättframkomlig trafik på Nedre Långgatan Grebbestad KS 2013/ Medborgarförslag om flexibelt boendealternativ med senior- och ungdomsboende i Gerlesborgstrakten KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ KS 2013/ KS 2014/ Införande av kundcenter i Tanums kommun Översyn av taxor och avgifter för kopiering eller avskrift av allmän handling Ansökan om serveringstillstånd och cateringtillstånd på Idas/Nolhõtten (Gerlesborgsrestaurangen AB) Förslag till framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals kommun remissvar Val av revisor och revisorsuppleant i Tanum turist ekonomisk förening KS 2014/ Kommunala företrädare till Leader Ranrike norra Bohuslän för 2014 KS 2014/ KS 2014/ Val av ägarrepresentant 2014 för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Information från Räddningstjänstutskottet 18. Information från Folkhälsorådet 19. Information från Brottsförebyggande rådet 20. Information från Fyrbodals kommunalförbund Justering(sign) Utdragsbestyrkande

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(33) Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut 22. Meddelande Justering (sign) Utdragsbestyrkande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(33) Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen 29 januari 2014, kl , ajournering Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ulf Ericsson, kommunchef, 1-7, 9, 10 Olle Tillquist, personalchef, 1-2,7,9, 10 Ida Aronsson Hammar, 1-2,7,9, 10 Sven-Erik Laundal, räddningschef, 1-6 Peo Johansson, teknisk chef, 7,8 Moa Leidzén, Tf planchef, 13 Elsa Agélii, förslagställare medborgarförslag, del av 9 Catharina Magnusson, förslagställare medborgarförslag, del av 9 Marianne Sterner förslagställare medborgarförslag, del av 9 Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Paul Carlsson Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... / Paul Carlsson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift... Justering (sign) Utdragsbestyrkande

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Uppföljning av internkontroll Tanums kommun Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Riskanalys Nämndernas framtagande av internkontrollplan skall föregås av en riskanalys som visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen skall ingå i internkontrollplanen. Rapportering Avrapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Nämndernas internkontroll bifogas som bilaga. Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. För 2013 är det följande områden: Diarieföring av E-post I internkontrollen granskas om handlingar som inkommer elektroniskt och upprättas elektroniskt hanteras enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen samt efter de rutiner som finns i kommunen. Granskningen av diarieföring av e-post ska ske på följande sätt: Granska hur mycket e-post som diarieförs under två veckor och om nämnden har egna rutiner kring diarieföring av e-post. Granska inkommande och utgående e- post för 5-7 chefer/handläggare inom olika verksamheter i förvaltningen. Samt granska hur väl kända rutiner och lagstiftning är genom att intervjua chefer och handläggare. Kommentar till nämndernas granskning Generellt finns det olika kunskapsnivå hos handläggarna på hur väl man känner till rutiner och lagstiftning kring hantering av offentlig handling, vad som bör diarieföras av e-post samt vad som definierar en allmän handling. Trots osäkerheten och skillnaderna visar granskningen i flera nämnder att det som ska diarieföras också har diarieförts. För kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden konstaterade granskningen att det finns brister gällande kunskap om kravet på diarieföring. Nämnderna har antagit åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Granskningen visar att mängden inkommande och skickade meddelande varierar kraftigt mellan olika handläggare, vidare konstateras att e-posten läses varje dag. Rutin för bevakning av inkommande e-post vid frånvaro har omsorgsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Barn- och utbildning och kommunstyrelsen har inga kompletterande rutiner. Kommunstyrelsen konstarerar att det inte heller funnits behov att komplettera de kommunövergripande rutinerna. Betalning av leverantörsfakturor Den 16 mars 2013 trädde ett antal ändringar ibland annat räntelagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare i kraft. Syftet med lagändringarna är att genomföra EUdirektivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. En ny bestämmelse införs i räntelagen som innebär att en fordran på betalning för en vara eller tjänst, i förhållande mellan näringsidkare respektive mellan näringsidkare och en myndighet eller annat offentligt organ, förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. En ny ersättning införs i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassokostnadslagen) i form av en förseningsersättning om 450 kronor. Nämnden ska kontrollera att nämnden har tillräckliga betalningsrutiner för att undvika förseningsavgifter. Kommentar till nämndernas granskning Granskningen visade att samtliga nämnder hade försent betalda leverantörsfakturor. Generellt beror de försenade betalningarna på att fakturan har attesterats för sent, i flera fall på förfallodagen. Det uppmärksammades att attest måste ske senast två dagar innan fakturans förfallodag för att leverantören ska få betalt i tid. Viktigt är också att enskild godkännare godkänner fakturan i tidigt skede, särskilt viktigt när fakturan är delad mellan olika förvaltningar. Där brister finns ska åtgärder vidtas av nämnderna. Samtliga nämnder hade lågt bokfört saldo för påminnelse- kravavgifter och dröjsmålsräntor. Samverkan enligt samverkansavtal Nämnderna har kontrollerat att man har tillräckliga rutiner för att uppfylla intentionerna i samverkansavtalet. Samverkan enligt samverkansavtalet vilar på tre olika möten: medarbetarsamtal, arbetsplatsträff och samverkansgrupp. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Kommentar tillnämndernas granskning Medarberarsamtal Antalet medarbetare per chef påverkar möjligheten att genomföra bra medarbetarsamtal, vilka i sin tur bidrar till kvalitet och effektivitet i verksamheten. För äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, med ett genomsnitt på 38 medarbetare per chef och upp till 55 medarbetare per chef, så finns risk för att chefernas möjligheter att leva upp till kraven i samverkansavtalet påverkas negativt. Arbetsplatsträff De allra flesta arbetsplatser har regelbundna APT, oftast en gång per månad. Generellt sett visar det sig att regelbundna APT med tillräcklig frekvens tydligt bidrar positivt till hur en arbetsplats fungerar. Antalet medarbetare på APT påverkar möjligheten till engagemang och delaktighet, vilket innebär att förutsättningarna för att leva upp till, och dra nytta av samverkansavtalet, försämras med ökande antal medarbetare per chef/apt. Möjligheten för medarbetarna att delta på APT tycks fungera bra. Samverkansgrupp Samverkansgrupper finns i den utsträckning som den kommunala organisationen kräver för att leva upp till samverkansavtalet. I samverkangrupperna uppfyller man kraven enligt MBL och AML. Vissa fackliga organisationer saknar representation i samverkansgrupperna, vilket försvårar för arbetsgivaren att leva upp till arbetsrätten och försämrar medarbetarnas/medlemmarnas medbestämmande och delaktighet. Den förhållandevis lilla verksamhet som bedrivs under kommunledningskontoren innebär att frekvensen för FSG lätt blir för låg och att man i det läget väljer att behandla frågorna enligt MBL. Det innebär att den löpande dialogen mellan parterna kan bli lidande. Nämndspecifik kontroll Varje nämnd ska även granska sådant som är specifikt angeläget för nämnden. Samtliga nämnder har utöver de kommungemensamma granskningsområdena valt ut ett eller flera nämndspecifika områden: Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Störningar och åtgärder i IT-driften Överklagande av nämndens beslut och utfall i högre instans Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(33) Kommunstyrelsen KS 1 KS 2013/ Tekniska nämnden Barn och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Rutiner för att säkerställa att samtliga fastigheter har renhållningsabonnemang Garanterad undervisningstid Ej verkställda beslut Kommentar till nämndernas granskning Samtliga nämnder har genomfört granskning av nämndspecifika områden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder för åtgärda de brister i internkontrollen som framkommit vid årets granskning och att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(33) Kommunstyrelsen KS 2 KS 2014/ Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde Förslaget, bilaga. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2014 Justering (sign) Utdragsbestyrkande

9 DRIFTBUDGET Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Parti- och utbildningsstöd Folkhälsosamordnare Folkhälsorådet Valnämndens ordförande Valnämnden Överförmyndare Överförmyndarverksamhet Kanslichef Kommunkansliet Konsumentupplysning Växel- och reception Tryckeri - och post Kollektivtrafik Medlemsavgifter, bidrag och lönebidrag Försäkringar Ekonomichef Ekonomikontoret IT-enhet Bredband Fastighetsskatt Information Näringslivsåtgärder Turismverksamhet Lokaler Arrende Rambo Hamnverksamhet Översiktsplanering Orientering VM 100 Bidrag Skräddö Rastplats Personalchef Personalkontoret Personalåtgärder Räddningschef Räddningstjänst Bilenheten Civila försvaret Summa Budget Dispositioner 650 Budgetanslag KF Total

10 INVESTERINGSBUDGET Budget 2014 Kanslichef Inventarier, kommunkansliet 70 Kundcenter 700 KF Ekonomichef Inventarier ekonomikontoret 70 IT-utrustning, återanskaffning 500 IT-kommunikationsutrustning 300 Planarbeten KF Affärs/ekonomisystem KF Informationsskyltar 200 KF Personalchef Inventarier personalkontoret 70 Räddningschef Inventarier räddningstjänst 300 Tankbil lastväxlarsystem 600 KF

11 BUDGET FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2014 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige angivit. Kommunstyrelsen har dessutom att särskilt ansvar för övergripande ekonomi- och personalfrågor samt näringslivs- och utvecklingsfrågor. I utvecklingsarbetet prioriteras frågor kring boende, näringslivsutveckling, infrastruktur samt skola och omsorgsverksamhet. Kommunstyrelsen har också verksamhetsansvaret för räddningstjänsten. KOMMUNLEDNING Verksamhetsmål Kommunledningen ska inrikta sitt arbete mot strategi- och utvecklingsfrågor samt lednings- och samordningsfrågor. Verksamhetsbeskrivning Kommunledningen består av politisk ledning och kommunstyrelsens centrala förvaltningskontor; kommunkansliet, ekonomikontoret och personalkontoret. Kommunledningen arbetar med övergripande lednings-, styrnings- och uppföljningsfrågor. I utvecklingsarbetet prioriteras frågor kring boende, näringslivsutveckling, infrastruktur samt skola och omsorgsverksamhet. Kommunfullmäktige Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Budgeten baseras på att fullmäktige sammanträder cirka tio gånger per år. Budgetanslag 780 tkr Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders utveckling och ekonomiska ställning. Budgeten omfattar arvode till kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, ersättningar till kommunstyrelsens ledamöter samt kringkostnader som tryck, porto, telefon och reseersättningar. Budgetanslag tkr 1 (17)

12 Folkhälsorådet Verksamhetsbeskrivning Kommunen har träffat avtal med Västra Götalandsregionen om inriktningen på det folkhälsoarbete som skall bedrivas inom kommunen. Avtalet innebär bl a att kommunen har en anställd folkhälsosamordnare och ett Folkhälsoråd som arbetar mot statliga, regionala och kommunala mål. För folkhälsoarbetet upprättas en folkhälsoplan, vilken godkänns av Folkhälsorådet och kommunstyrelsen. Folkhälsoarbetet innebär bl a att: Ta ett samlat grepp om och förbättra folkhälsan för befolkningen inom kommunen Integrera och genomföra folkhälsoarbete i de olika aktörernas ordinarie verksamheter Budgetanslag 220 tkr Valnämnd Verksamhetsbeskrivning Valnämnden har hand om val till riksdag, kommun, landsting och Europaparlamentet. Under 2014 ska valnämnden administrera två val; Europaparlamentsvalet den 25 maj och de allmänna valen den 14 september. Det innebär att valnämnden kommer att bedriva en betydande verksamhet under året och sannolikt behövs extra personal utöver den resurs som finns på kansliet och valnämndens insats. Den slutliga summan på statsbidraget är ännu inte fastställd. Budgetanslag 500 tkr Överförmyndare Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarens uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndare, godmanskap och förvaltarskap. Den praktiska handläggningen av de flesta överförmyndarärendena i Tanums kommun sker av ett gemensamt handläggningskontor i Uddevalla kommun inom ramen för organisationen Samverkande överförmyndare. Organisationen består av kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Budgetanslag tkr Parti- och utbildningsstöd Verksamhetsbeskrivning Partistöd betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistöd betalas ut till de politiska partierna med dels ett grundstöd till varje parti och dels ett rörligt stöd per mandat partiet har i kommunfullmäktige. Dessutom utbetalas ett utbildningsstöd per mandat. Resurserna ska ge partierna ökade möjligheter att föra ut sin politik till kommunens invånare Budgetanslag 298 tkr 2

13 Kommunkansli Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekreterar- och utredningsresurs samt gemensam arkivmyndighet för kommunens förvaltningar. Uppdraget är att ge service åt politiker, förvaltningar, invånare och besökare. Kansliet ansvarar för att effektivisera och utveckla ärendeadministrationen. Utvecklingen av den kommunala demokratin faller liksom säkerhets- och försäkringsfrågor under kommunkansliets ansvar. Dessutom svarar förvaltningen för bl a beredning av ärenden, verkställande av beslut, juridik, utredningar, framtagande av styrdokument, statistik, konsumentfrågor och diarium. Under 2014 kommer kansliet arbeta med digitalisering av politiska möten, införande av e-tjänster, införande av kundcenter samt utveckling av ärendehanteringsprocessen. Kansliet är också resurs till valnämnden. Budgetanslag tkr Ekonomikontoret Verksamhetsbeskrivning Ekonomikontoret är kommunstyrelsens resurs för ekonomisk styrning, förvaltning och uppföljning. I ekonomikontorets uppgifter ingår att arbeta med frågor som ekonomisk styrning, årsbudget, flerårsbudget, bokslut, årsredovisning och delårsrapporter. Kontoret ansvarar dessutom för löpande redovisning, finansförvaltning, kravverksamhet samt informations-, näringslivs- och inköpsfrågor. I ekonomikontorets budgetanslag ingår medel för att finansiera 20 procent av en för norra Bohuslän gemensam inköpschef. Under kommunstyrelsen hanterar ekonomikontoret översiktlig planering, fördjupad översiktlig planering, beviljandet av planprövningstillstånd samt beställning av detaljplaner. Budgetanslag tkr Personalkontoret Verksamhetsbeskrivning Personalkontoret administrerar löner, pensioner, försäkringar samt övriga personaladministrativa uppgifter. Personalkontoret skall fortsätta att utveckla Pa-systemets användningsområden och utbilda nya användare. Idag innebär stöd och support till övriga förvaltningar gällande Pa-systemet en betydande del av arbetet. Alltfler delsystem för verksamhetsplanering kopplas till Pa-systemet. Personalkontoret upprätthåller förtroendefulla relationer med de fackliga organisationerna och ser till att samverkan mellan arbetsgivarföreträdare, fackliga organisationer och medarbetare utvecklas på ett positivt sätt. 3

14 Personalkontoret ansvarar för att kommunens långsiktiga personalpolitiska målsättningar skall uppnås genom att ta fram riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska området, bedriva lönepolitik och genomföra löneöversyner, verkställa beslut samt genom att bevaka att arbetsrätt, avtal och övriga bestämmelser efterlevs. Särskild tyngdpunkt läggs för närvarande på utvecklingen av hälsa och ledarskap i kommunens organisation. Budgetanslag tkr Konsumentupplysning Verksamhetsbeskrivning Konsumentrådgivningen ansvarar för att ge invånare vägledning, råd och stöd i konsumentfrågor samt budgetrådgivning. Tanum köper resursen från Strömstads kommun men Strömstad har aviserat att de, i samband med pensionsavgång, kommer avveckla den egna konsumentrådgivningen i juni Tanums kommun undersöker därför möjligheterna till framtida samarbete med Uddevalla kommun. Budgetanslag Budgeteras under kommunkansli SERVICE Verksamhetsmål Kommunens serviceenheter ska ge hög service till konkurrenskraftiga priser till kommunens förvaltningar och andra användare. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens serviceenheter utgörs av IT-enheten, tryckeri samt växel och reception samt bilenheten. Växel och reception Verksamhetsbeskrivning Växeln fungerar som växel för kommunens centrala verksamheter. Växelns huvudsakliga öppettider är mellan kl och Växeln är dubbelbemannad mellan kl Budgetanslag 347 tkr 4

15 Tryckeri och Post Verksamhetsbeskrivning Kommunen har en central tryckeri- och postfunktion som har hand om tryck och posthantering för samtliga förvaltningar. Verksamheten har hand om tryckning och utskick av föredragningslistor för nämnderna samt hanterar ankommande och avgående post samt internpost. Från och med 2014 köper kansliet driften av verksamheten från omsorgsförvaltningen. Ansvaret ligger dock kvar på kansliet. Budgetanslag 335 tkr IT-enheten Verksamhetsbeskrivning Tanums kommun har en kommungenensam IT-organisation som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommungemensamma kommunikationsnät och servrar inklusive de kommunikationsnät och servrar som finns inom skolan. IT-enheten svarar dessutom för användarsupport för samtliga IT-användare inom kommunen. Varje användares tillgänglighet till det administrativa nätet och servrar ska vara minst 99 procent under arbetsdagar Budgetanslag tkr Bilenheten Verksamhetsbeskrivning Hanteringen av kommunens fordonspark har samlats i en gemensam bilenhet. Bilenhetens kostnader finansieras med intäkter från de förvaltningar som hyr bilar. Budgetanslag 0 tkr KOLLEKTIVTRAFIK Verksamhetsmål Kollektivtrafiken ska främja hållbart resande samt vara samordnad och öppen för alla resenärer. Utbudet av kollektivtrafikresor skall i första hand rikta sig mot arbets- och skolresor. För kollektivtrafiken finns Västtrafiks resegaranti. Verksamhetsbeskrivning 2012 tog Västra Götalandsregionen över hela drifts- och kostnadsansvaret för kollektivtrafiken. Skolskjutstrafiken och färdtjänst är trafik som inte omfattas av regionens ansvar. För denna trafik får 5

16 kommunen göra tilläggsbeställningar. Kommunen kan påverka utbudet på trafik som regionen ansvarar för, genom att yttra sig över trafikförsörjningsplaner. Från mars 2014 kommer kommuninvånare över 75 år ges möjlighet till gratis resor med kollektiv- och närtrafik. Budgetanslag 0 tkr NÄRINGSLIV Verksamhetsmål Tanums kommun ska tillsammans med näringslivet arbeta med att förbättra näringslivsklimatet. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten skall skapa allmänna positiva förutsättningar för näringslivsutveckling i kommunen genom företagsbesök, företagsträffar, utbildningsinsatser, tillhandahålla och förmedla resurser som stödjer utveckling av företag. Kommunfullmäktige antog under 2012 en ny näringslivsstrategi för Tanums kommun. För utvecklingsinsatser för näringslivet i kommunen har kommunen anslagit resurser för projekt och andra insatser på näringslivets område. Budgetanslag tkr RÄDDNINGSTJÄNST Verksamhetsmål Räddningstjänsten i Tanums kommun skall arbeta för att minska risken för bränder och andra olyckor som kan leda till räddningsinsats. Då en olycka har inträffat skall räddningstjänsten på ett professionellt sätt ingripa i kommunen och dess närhet. Verksamhetsbeskrivning Räddningstjänsten är organiserad med två räddningsstationer, en i Tanumshede och en i Hamburgsund. Stationen i Tanumshede fungerar som huvudstation. Kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs och Uddevalla samt kommunalförbundet Mitt Bohuslänbildar en räddningsregion med samverkan mellan räddningstjänsterna i respektive kommun. Tanum och Strömstad har ett särskilt samarbete avseende befälsberedskap. Räddningstjänsten utför cirka 350 utryckningar per år. Räddningstjänsten lämnar vägledning och råd till allmänheten och myndighetsinstanser i bland annat följande frågor: Brandsäkerhet, förvaring av brandfarliga varor i hemmet, risker i hemmet samt vid om- och tillbyggnad av fastigheter. 6

17 Kommunen skall även fortsättningsvis ha ansvaret för sotningen. Enskild fastighetsägare skall dock själv få sota, om det sker på ett betryggande sätt. Sotning av imkanal i bostadskök omfattas inte av lagen. Budgetanslag tkr KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET Verksamhetsmål Kommunledningen ska skapa för hela kommunorganisationen gemensamma riktlinjer och förhållningssätt för att stärka koncernnyttan. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för ett antal verksamhetsområden där det anses viktigt att kommunen har en gemensam målsättning och hantering av verksamheten. Några av dessa verksamheter är övergripande personaladministrativa frågor, informationsverksamhet, försäkringsfrågor, medlemskap i kommunalförbund etc. Kommunstyrelsen är dessutom primärhyresgäst för industrifastigheter och gemensamma ytor i förvaltningslokaler. Hyror och lokaler Verksamhetsbeskrivning Ur kommunsynpunkt är det viktigt att kommunens förvaltningar finns samlade och att de lokaler som byggs för förvaltningarna används för avsett ändamål. Kommunstyrelsen svarar för kostnader för allmänna ytor i kommunhuset, verksamhetslokaler som ej används av verksamheterna och som inte är sålda samt för industrilokaler. Kommunen skall tillhandahålla och äga lokaler som motsvarar det efterfrågade behovet. I verksamhetens budget inngår det arrende som Rambo betalar för Tyft.. Budgetanslag Arrende Rambo tkr Lokaler mm tkr Personalåtgärder Verksamhetsbeskrivning Kostnader för löner till fackliga företrädare, lokalhyror samt utbildningar. Den fackliga verksamheten är reglerad i lag och avtal och medger rätt att på betald arbetstid bedriva facklig verksamhet för medlemmar i organisationen. Resurser för att planera och följa upp företagshälsovårdens arbete finns här och anslaget inkluderar även medel för ledarutveckling. Budgetanslag tkr 7

18 Medlemsavgifter, bidrag Verksamhetsbeskrivning Kommunen är medlem i olika övergripande organisationer såsom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kommunalförbundet Fyrbodal, Gränskommittén och West Sweden med flera. Kommunen har begärt utträde ur West Sweden och 2014 är sista året kommen är medlem i organisationen Budgetanslag 730 tkr Information Verksamhetsbeskrivning Verksamheten svarar för information till allmänheten om kommunen bland annat genom annonsinformation i Björklövet och Strömstads Tidning, utgivning av kommuntidning Tanum två gånger per år samt kommunens webbplats tanum.se. Vidare ansvarar verksamheten för ajourhållning och utveckling av kommunens intranät samt för att det finns ett enhetligt informationsmaterial om kommunen. Budgetanslag 750 tkr Försäkringar Verksamhetsbeskrivning. Kommunstyrelsen budgeterar försäkringskostnader för kommunal egendom och verksamhet. I försäkringsskyddet ingår egendoms-, ansvars-, motorfordons och olycksfallsförsäkring. Kostnaden för egendomsförsäkring ingår i den hyra som förvaltningarna betalar för kommunala lokaler. För att förebygga skador och underlag för ett bättre upphandlingsresultat bedriver kommunen ett aktivt riskhanteringsarbete. Nuvarande försäkringsavtal gäller till och med 30 juni Budgetanslag 640 tkr Fastighetsskatt Verksamhetsbeskrivning Kommunen betalar fastighetsskatt för småhusenheter (tomter), industrifastigheter samt hyreshus och vissa servicehus. Kostnaden för fastighetsskatt för hyreshus och servicehus ingår i internhyran som förvaltningarna betalar för kommunala lokaler. Budgetanslag 100 tkr 8

19 ÖVERSIKTSPLANERING Verksamhetsinriktning Den översiktliga planeringen skall inriktas mot att skapa goda förutsättningar för ett varierat boende och att ge goda förutsättningar för näringslivets utveckling. För närvarande pågår arbete med en ny översiktsplan. Budgetanslag tkr BREDBAND Kommunfullmäktige har avsatt tkr för utbyggnad av bredband i Tanums kommun, varav tkr upptas i budget Budgetanslag tkr HAMNVERKSAMHET Verksamhetsmål Hamnverksamheten ska utgöra en resurs för kommunens utveckling. Verksamhetsbeskrivning Tanums kommun har bildat ett bolag, Tanums Hamnar AB, som ska svara för drift och utveckling av de kommunala hamnarna. Kapitalkostnaden för hamnverksamheten belastar kommunstyrelsen. Tanums Hamnar AB betalar en ersättning till Tanums kommun på för de rättigheter och skyldigheter bolaget har enligt det förvaltningsavtal som finns upprättat mellan bolaget och kommunen. Ett nytt förvaltningsavtal gäller från och med Budgetanslag 0 tkr TURISM Verksamhetsmål Arbetet ska inriktas på turism- och näringslivsstödjande åtgärder så att besöksnäringen blir en tillväxtmotor. Verksamhetsbeskrivning Tanums kommun tillhör landets största turismkommuner. Turismen är en av kommunens snabbast växande och viktigaste näringar. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för turismfrågor.. 9

20 Tanums kommun har överlämnat det operativa ansvaret för turismfrågor med turisminformation, marknadsföring med mera till den ekonomiska föreningen Tanum Turist Kommunen har två campingplatser Edsvik i Grebbestad och Sälvik i Fjällbacka. Campingplatserna är utarrenderade. Budgetanslag 350 tkr SÄRSKILDA PROJEKT Rastplats Skräddö I budget 2014 avsätts tkr för medfinansiering av rastplats Skräddö. VM i orientering VM i orientering kommer att arrangeras i Strömstad och Tanum Kommunstyrelsen har beslutat om att träffa ett sponsoravtal med ett årligt bidrag om 100 tkr. 10

21 Kvalitetsgarantier Telefonväxel God telefonservice är en förutsättning för att allmänheten lätt skall kunna komma i kontakt med anställda och politiker. Kommunens växel skall lämna god, snabb och personlig telefonservice till alla som ringer till kommunen. Under tid när telefonväxeln är öppen lämnar vi följande kvalitetsdeklaration till de som ringer till kommunen: Inkommande samtal skall besvaras inom fyra signaler. Inkommande samtal skall kopplas till den person som söks. Är personen ej anträffbar kan samtalet kopplas till annan person inom samma funktion. Uppringande skall få information om när sökt person kan anträffas. Växeln skall erbjuda den uppringande att vidarebefordra meddelanden när medarbetare inte är på plats. Tillgänglighet Enligt förvaltningslagen ska myndigheter och kommuner vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt, lämna upplysningar, vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa allmänheten tillrätta. Tanums kommun lämnar följande garanti: Oavsett hur förfrågan kommit till kommunen svarar vi senast efter två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid bekräftar vi inom samma tid, mottagandet med uppgift om vem som handlägger ärendet. Protokoll från sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida och bibliotek senast två dagar efter justering. Tanums webbplats ska innehålla aktuell och korrekt information om kommunens verksamhet. Webbplatsen ska dessutom ge tillgång till service och tjänster samt möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Kvalitetsgaranti serveringstillstånd och tillsyn Kommunstyrelsen som är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd har inom sitt ansvarsområde att pröva och besluta om ansökningar om serveringstillstånd och uppfyllandet av Alkohollagens krav samt att också utöva tillsyn av befintliga serveringstillstånd. Kommunens enhet för serveringstillstånd och tillsyn ska 11

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer