Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC Information från Torsby kommun NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT... 4 DESTINATION FRYKSDALEN... 6 TURISTA I TORSBY I VINTER... 7 MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR... 8 PLANLÄGET... 9 FRISK-PROJEKTET I KLARÄLVDALEN BREDBANDSLÄGET ARKIVENS DAG INVÅNARE SÖKES TILL VÄRMLAND MOBILTELEFONDJUNGELN STJERNESKOLAN SKICROSS STJERNESKOLAN FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET STJERNESKOLAN INTRODUKTIONS- PROGRAMMET STJERNESKOLAN LIU SKOLMATSEDELN VÅREN KOST OCH MOTION VÄLKOMMEN TILL SKIDTUNNELN PRODIS MOT DOPING RISKER I JULETID TILLGÄNGLIGHETSRÅDET NYVALDA POLITIKER MILJÖALMANACKAN I BREVLÅDAN TRYGGHETSBOENDE PÅ VALBERGSGÅRDEN FONDER ATT SÖKA UR DANIEL, EKONOM BERÄTTAR OM SITT JOBB BOKA STRÖTIDER I HALLARNA KORSORD FÖR SUGNA ÖPPETTIDER I HELGERNA FÖRENINGEN HOVFJÄLLET SKI OCH BOARD PRESENTERAR SIG Fortsatt satsning på företagskontakter Vi gör nu en fortsatt satsning för att förbättra kontakterna med våra företag genom utbildning av personal och politiker genom projektet Förenkla helt enkelt. Grunduppfattningen är, att ett gott företagsklimat ger möjligheter för fler företag att växa och anställa fler som i sin tur ger ökad möjlighet till ökad välfärd. Projektet ska leda till ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Vi räknar med att det ska ge bättre insikt om näringslivets betydelse, ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare, ge bra service, tydliggöra roller och ansvar mellan politiker tjänstemän och företag. Det pågår ständigt ett arbete med kort och långsiktig planering genom den kommunala verksamheten. Ett sätt att göra det på är genom olika planförfaranden som översiktsplaner och detaljplaner. Detta är ofta processer som tar en viss tid, för att säkerställa att alla berörda kommer till tals och att en stor förändring skall kunna belysas ur alla synvinklar. Inte så sällan vaknar berörda till allt för sent. När den demokratiska processen är över, när besluten är tagna och när grävmaskinerna rullar in. Då är det ofta försent att påverka och ändra. Just nu pågår t.ex. ett stort översiktplanarbete med en vindkraftsplan som berör hela kommunen. Det är mycket viktigt att ni som kommunmedborgare tar del av den information som kommer och att ni bildar er en uppfattning och sen handlar därefter. Ha en God Jul och ett Gott Nytt År Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Birgitta Brorson Motiv omslag: Ida Arpi ute på vinterpromenad med getterna Iris och Elsa. Utgivning: Fem nummer 2012 Upplaga: 8400 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på 2 TORSBY NU NR HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande

3 Grundtanken är att ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Förenkla helt enkelt! En utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Torsby är en av tolv värmländska kommuner som nu gör en gemensam satsning på att förbättra företagsklimatet i regionen. Detta sker bland annat genom utbildningen Förenkla helt enkelt. Förenkla helt enkelt tar fasta på hur kommunen kan förbättra kontakterna med företagen. Det kan handla om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och anställda med olika roller och uppgifter. Grundtanken är att ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Utbildningen riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete och det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tillsammans med Tillväxtverket anordnar satsningen. Hittills har 50 svenska kommuner deltagit i Förenkla helt enkelt, och nu är det alltså Värmlands tur. Målet med utbildningen Förenkla helt enkelt är att: ge deltagarna ökade insikter om näringslivets betydelse för att skapa resurser till välfärden, och insikter om företagens villkor. ge inblick i hur regelverk påverkar företagen och hur regelverken kan förenklas och handläggningsrutiner förbättras. ge deltagarna ökat engagemang och ansvarstagande när de som tjänstemän eller politiker möter företag i sin vardag. ge deltagarna verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning. visa på vinsterna för både företag och kommun med ett samarbete mellan förvaltningar där alla bidrar till en gemensam utveckling. tydliggöra roller och ansvar mellan förvaltningar, mellan politiker, tjänstemän och företag. ge deltagande kommuner grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på hemmaplan. Utbildningen är förvaltningsöverskridande och vänder sig till samtliga förvaltningschefer, handläggare och politiker som möter företagen i sitt dagliga arbete. Bland annat miljö- och byggkontor, tekniska, näringslivsenhet samt upphandlingsenhet med flera. ANNA ÖHGREN BODÉN VD Torsby Utveckling AB , NR TORSBY NU 3

4 Snart dags för samråd om VINDBRUKSPLAN - Vi behöver dina synpunkter Utredningen om vindkraft i Torsby kommun har fortsatt under hösten. Snart kommer det första konkreta förslaget på lämpliga områden för vindkraft att presenteras. Vi vill gärna ha dina synpunkter på områdena. Vad anser du om lämpligheten för vindkraft i de olika områdena? Hur blir du som närboende påverkad? Var med och påverka redan nu. Under våren 2013 kommer ett så kallat samråd att hållas över förslaget till vindbruksplan. I planen kommer det att visas förslag på geografiska områden där vindkraft ska kunna få etableras. De föreslagna områdena visas på en karta och beskrivs i text. Allt material, inklusive utredningar och inkomna yttranden, kommer att finnas på biblioteken i Sysslebäck och Torsby samt på kommunens webbplats. Under samrådet har alla möjlighet att yttra sig och lämna in synpunkter eller kanske bara informera om något vi borde tänka på i den fortsatta planeringen. Förutom kommuninvånarna ska materialet även samrådas med statliga myndigheter och berörda kommuner. I dagsläget vet vi inte exakt när samrådet startar. När det blir dags kommer vi att annonsera i Torsby- Bladet, NWT och VF samt på vår webb, Vad har hänt hittills? Under våren 2012 drog arbetet med planen igång. Uppstartsmöten hölls på fyra olika platser i kommunen. Mötena var till för att informera om förutsättningar för vindkraft i Torsby Figur 1. Planprocessen kommun och få in synpunkter och information från kommuninvånarna redan innan ett planförslag påbörjades. På mötena deltog ca 60 personer. Utöver de synpunkter som lämnades direkt på plats har ett tjugotal skrivelser kommit in till kommunen. Många av synpunkterna handlade om farhågor för att friluftslivet, besöksnäringen och landskapsbilden kan ta skada av vindkraft. För att bättre utreda hur landskapet påverkas gjordes under hösten b.la. en landskapsanalys. Den beskriver Torsby kommuns landskap och hur känsliga olika landskapstyper är för vindkraft beroende på hur det idag används och upplevs. Synpunkter som kommit till oss vid möten, brev och e-post har vägts samman med utredningar och annat underlagsmaterial. Politikerna i kommunstyrelsens samhällsutskott har sedan valt ut de områden som nu kommer på samråd. Efter samrådet Efter samrådet kommer kommunen att ta ställning till de synpunkter som lämnats in och arbeta om förslaget. Sedan ställs materialet ut för granskning där alla har möjlighet att se hur synpunkterna hanterats. Även under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter. När granskningen är avslutad kan planen lämnas vidare till fullmäktige för antagande. En ansökan om vindkraft redan inlämnad Under sommaren 2012 fick kommunen en första ansökan om att bygga vindkraft. Det gäller en park med sex verk som planeras på Mosshöjden norr om Östmark. Vi vet också att under vintern kommer ett företag att lämna in en ansökan för en större vindpark med vindkraftverk. Den planeras på Stöllsäterberget, öster om Stöllet. Parken ligger på gränsen till Dalarna och verken kommer i så fall att stå både i Torsby och Malung-Sälens kommun. Torsby kommun har ännu inte tagit ställning till någon av parkerna utan inväntar att allt underlagsmaterial lämnats in. JON WIGGH planarkitekt PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Framtagande av planförslag Bearbetning av förslaget Bearbetning av förslaget 4 TORSBY NU NR

5 Varför utreder vi vindkraft? För några år sedan trodde vi att Torsby kommun inte var intressant för etablering av vindkraft. Sedan började förfrågningarna ändå komma från vindkraftsbolag och markägare. Det ökade intresset kan förklaras med att verken nu byggs allt högre och därmed har även skogsbygden blivit lönsam för etableringar. För att kunna ta ställning till förfrågningarna beslutade kommunen att ta fram en så kallad vindbruksplan. Planarbetet ska utreda om vi har lämpliga områden för vindkraft men också vilka områden som är olämpliga. Planen är inte juridiskt bindande men kommer utgöra beslutsunderlag för kommande vindkraftsärenden och får därför stor betydelse för var vindkraft kan etableras. En av de viktigaste delarna i arbetet är att alla får göra sin röst hörd och att de som bor eller använder marken där vindkraft kan bli aktuell får vara med och påverka. Följ arbetet med vindbruksplan på NR TORSBY NU 5 Foto: Birgitta Brorson

6 Familj på vandring i underbar natur på toppen av Branäsberget. Foto: Per Eriksson Lars Erlman föreläser om likheterna mellan idrott och entreprenörskap. Foto: Ulrika Andersson Tillsammans blir vi starkare Projektet Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra Klarälvdalen och Fryksdalen går nu in på upploppet. Det senaste året har varit fyllt av aktiviteter. Syftet med projektet är att stärka områdets turistiska attraktionskraft. Det handlar bland annat om kompetensutveckling för besöksnäringsföretagen och att på ett enhetligt sätt visa upp det rika utbud av aktiviteter, boende och sevärdheter vi har i området. En av de holländska journalisterna blev mycket imponerad av pilgrimstapeten i Ransby. Foto: Per Eriksson I början av 2012 deltog vi på två turistmässor, i Köpenhamn och i Oslo. Vårt informations- och säljmaterial var, förutom Torsby och Sunne kommuners turistguider, häften med konkreta erbjudanden om områdets främsta reseanledningar. Totalt 30 besöksnäringsföretagare i projektområdet nappade på erbjudandet att delta, och levererade färsk information till produktbladen, som producerades och delades in i dessa teman: Övernattning och mat Kulturella upplevelser Fiske och jakt Motor och lek Vattenaktiviteter Safaris och djur Vandring och cykelturer Skidåkning Konferens På de båda mässorna kunde vi se att norrmännens främsta intresse var kulturella upplevelser och danskarnas fokus låg på naturupplevelser, främst vandring/ cykelturer och fiske/jakt, tätt följt av övernattning/mat. Journalistteam från Holland Intresset för naturupplevelser är stort på den holländska marknaden. Vårt samarbete med Visit Värmland och Visit Sweden innebär bland annat att vi under året arrangerade två pressresor från två olika holländska journalistteam, en i juni och en i september. Resultat blev två artiklar om kulturoch naturupplevelser, i två holländska magasin; HotSpots Fashion & Lifestyle och Nordic Magazine, nu under hösten. Samarbetet med Visit Värmland och Visit Sweden är betydelsefullt för oss eftersom vi på ett träffsäkert sätt ges möjlighet att kommunicera Värmland och projektområdet med rätt målgrupper på rätt marknader direkt, både nationellt och internationellt. Torsby Ski Tunnel, som är unik i sitt slag, lockar på många marknader och nyfikenheten för området i stort påverkas positivt. Ännu en kompetensutvecklande höst Under hösten arrangerade vi en föreläsningsserie för företag och föreningar i området. Den röda tråden i de fyra föreläsningarna var att sprida kunskaper om hur framgångsrika idrottare och idrottslag bygger upp sin verksamhet och att inspirera företag och föreningar till liknande arbetsmetoder. Föreläsningarna var välbesökta och mycket uppskattade av såväl befintliga som framtida entreprenörer. Vill du veta mer om projektet? Titta in på eller hör av dig. ULRIKA ANDERSSON projektledare TORSBY NU NR

7 TORSBY- Sveriges BÄSTA skidområde Torsby är förmodligen Sveriges bästa område för skidåkning om man ser till den fantastiska bredd och höga kvalitet som vi kan erbjuda. Här finns anläggningarna och möjligheterna för alla kategorier av skidåkare: längd, alpin, skidskytte och skicross. Det är oavsett om du är nybörjare, motionär, elit eller skidturist. Vi kan till och med erbjuda utbildning/träning på toppnivå vid Stjerneskolans idrottsgymnasium, mer än hundra OS- och VM-medaljer har tagits av skidåkare som fostrats i Torsby. Världseliten i längdskidåkning och skidskytte förlägger ofta sina träningsläger i Torsby och vi har också stått som värdar för många stora idrottsevenemang. World Cup i skicross i Branäs, SM i längdskidåkning på Långberget, JVM i skidskytte och JSM i längdåkning i Valberget är några exempel. Ingen annanstans i Sverige finns den bredd och det kompletta utbud av högklassiga anläggningar som Torsby kan erbjuda: Skidgymnasium med program för längdåkning, skidskytte, alpint och skicross. Torsby Ski Tunnel där du kan åka skidor året runt. Torsby Sportcenter, en komplett träningsanläggning med skidtunnel, skidshop, rullskidbanor, längd/skidskyttearena, testcenter, gym, utegym och cykelleder. Långberget och Mattila med förstklassiga skidspår i fantastisk värmländsk vildmarksnatur. Branäs och Hovfjället är moderna alpincentra som utvecklats till några av Sveriges mest populära resmål för skidturister från Sydoch Mellansverige. Oavsett om du är nybörjare på skidåkning eller om du är mer seriös motionär eller rent av tillhör eliten, så finns ditt skidspår, din pist och din härliga skidupplevelse här i Torsby! Om du vill veta mer om Torsbys utbud för skidåkare, ha en broschyr eller boka ett besök, kontakta turistbyrån: Torsby Sysslebäck MATS OLSSON besöksnäringsstrateg Foto: Per Eriksson NR TORSBY NU 7

8 Foto: Annette Lauritzen Karlsson Inflyttning i Torsbys allra nyaste hus Första helgen i december flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i sina nya lägenheter i Mejeristen, Nya Torget 4. I december ser vi ett livligt hus med boende som har allt det nödvändigaste i livet inom ett litet närområde. Det var de tretton som bokat sig först för lägenhet som fick flytta in först. Min tro är att när man en kall vinterkväll vandrar förbi nedanför Nya Torget 4, kommer att se mysbelysning, tända ljus och en liten infravärmare lysa upp de inglasade balkongerna som samtliga är utformade med söderläge. Det kommer också att förgylla vyn på flerbostadshuset och därmed också skapa en levande miljö på den tomt som under en längre tid varit obebyggd. Huset de flyttar in i är ett s.k. lågenergihus, d.v.s. att uppvärmningskostnaden för huset ligger ungefär på 50 % av vad normen idag kräver i den region Torsby tillhör. Detta borgar för att boendekostnaden, när det gäller uppvärmningen blir på en angenäm nivå. Huset är utrustat med infrastruktursystem som är anpassade till framtidens fibersystem inom Torsby kommun. Om det finns lägenheter som inte är sålda, så kommer Torsby Bostäder AB att köpa dem och eventuellt hyra ut dem på speciella kontrakt och enligt en särskild turordningslista fram till den dag det kommer en köpare till bostadsrätten. Om så blir fallet annonserar vi om de lediga hyresrätterna i Torsby- Bladet och på TBAB:s hemsida Men intresset att köpa är dock fortfarande mycket stort och förhoppningen är att det ska finnas intressenter som tar sin chans här och nu innan marknadskrafterna tar över prissättningen på kvarvarande bostadsrätter. Med dessa rader vill vi från Torsby Bostäder AB tacka för intresset i och kring byggnationen av Mejeristen, Nya Torget 4 Torsby. GÖRAN ENQVIST VD Torsby Bostäder AB TORSBY NU NR

9 Foto: Malin Jonsson Detaljplanering en spännande arbetsuppgift I dessa datorernas tidevarv har dataprogrammakare tagit fram dataspel där man kan låtsas bygga upp hela städer i datorn. Det är mycket populära spel. Vi på kommunens plankontor behöver inte leka planering. Vi planerar ju daglig dags i full skala och i så kallad realtid! I Torsby kommun planeras både för kommunen i sin helhet och för mindre områden. De planer som gäller hela kommunen heter översiktsplaner och för mindre områden sammanställs detaljplaner. Översiktsplanerna ger rekommendationer för hur all mark i kommunen ska få användas. Detaljplanerna ger mer detaljerade bestämmelser om hur man får bygga och använda marken inom ett väl avgränsat område, ett planområde. De som planerar ett bygge måste veta om den egna fastigheten (tomten) ligger inom någon plan med bestämmelser som måste följas. Alternativet är att man bygger utanför planlagt område, utom plan. Där gäller plan- och bygglagens (PBL) mer generella regler för hur man får bygga. Alla de 34 detaljplaner som kommit till sedan 2004 presenteras på kommunens webbplats men det finns i Torsby kommun sammanlagt 215 planer av olika slag. Före 1987 fanns avstyckningsplaner, stadsplaner och byggnadsplaner men numera är det detaljplaner som gäller. Den äldsta planen är en stadsplan med nummer 001 från Arbetet med denna stadsplan påbörjades någon gång före 1919 och den blev färdig i oktober 1925, en jättestor plan som nog skulle räcka för samhällsutvecklingen i minst 100 år. Det mesta av planen har sedan 1925 ersatts av nya planer. Ursprunglig plan gäller ännu men bara för ett par mindre områden. Främst gäller det kvarteret Köpmannen intill Gamla Torget. Detaljplaner på webben Hösten 2012 pågår arbetet med att lägga till information om alla kommunens planer på kommunkartan på Torsby kommuns webbplats. (Kartan finner du på förstasidan på Vi ska markera alla de områden som omfattas av någon av alla de 215 planer som gäller. Den som vill bygga på en viss plats kan snart peka på en plats på kartan eller ange sin fastighetsbeteckning och då se om någon plan gäller just där. På kartan finns länkar till plankarta och planbeskrivning. Detta blir förhoppningsvis ett bra tillskott i vår service till alla som vill få information om Torsby kommun. TORBJÖRN ALMROTH stadsarkitekt NR TORSBY NU 9

10 Foto: Olov Henriksson Mycket av den gamla åkermarken är numera igenväxt. Nu startar FRISK Fri Sikt i Klarälvdalen Folkhögskolan blir ett nav i verksamheten. Så nu startar FRI Sikt i Klarälvdalen, ett projekt som har som mål att åter öppna upp delar av dalen till glädje för både boende och turister. Ett projekt som bl.a. kommer att involvera markägare, djurägare, turistnäringen och boende. En förutsättningslös kartläggning av möjligheterna kommer att ske men för att få en långsiktig hållbar lösning ses betesdjur som ett viktigt inslag. Ett av målen är att stimulera betesdriften genom nya lösningar. Verksamhetsfältet är Torsby och Hagfors kommuner. Klarälvdalens folkhögskola kommer att vara ett nav för projektet. Skolan blir en viktig tillgång för projektet med resurser inom både skog och fauna/floravård. Det är ett Leader-projekt och Torsby kommun står som ägare. Som projektledare är jag, Olov Henriksson, anställd. Jag har tidigare jobbat inom lantbruk, skog och turism, både som egenföretagare och anställd. Från att bl.a. varit mjölkproducent till arbete som lantbrukssäljare på Lantmännen. Som SkogsOla natur-kulturguide är jag fortfarande verksam. Jag ser nu med både spänning och entusiasm fram emot att få främja något som ligger mig varmt åt hjärtat, det öppna landskapet. Det är numera inte så ofta som älven syns från vägen. OLOV HENRIKSSON projektledare FRISK Klarälven, en av våra nationalälvar, och en symbol för Värmland och ger karaktär åt landskapet med dess omgivningar, behöver en ansning. Den för landskapsbilden viktiga djurhållningen och jordbruket har minskat mycket oroande de sista årtiondena. Det vackra och öppna landskap som i stora delar har karakteriserat dalen är nu på väg att försvinna och ersättas av tät skog. I norra Värmland är nu besöksnäringen och turismen en viktig och växande näring. En näring där det öppna landskapet är ett viktigt inslag, sett både från älvens och från vägens perspektiv. 10 TORSBY NU NR

11 Fibertåget rullar vidare Vill du att vi kommer till just ditt område? Hör av dig till Cecilia Sjödén på eller Fibertåget fortsätter i kommunen. Vi har haft flera möten runt om i kommunen och det har varit bra uppslutning på alla ställen med många frågor och intressanta diskussioner. Det märks verkligen att det här är en fråga som engagerar folk. Det är fantastiskt spännande att träffa alla dessa människor, få ta del av funderingar, frågor och idéer. Eftersom olika föreningar har olika förutsättningar så behövs det kreativa människor som kan tänka utanför ramarna, ställa de svåra frågorna, engagera sig och få med sig folk. Varför göra det själva? En fråga som ofta kommer upp är varför måste vi göra allt själva? Den enkla sanningen är att annars blir det inte gjort. Varför kan inte kommunen se till att alla företag och boende får fiber då? Bara utbyggnaden av stamfiber till fiberföreningarna kommer att innebära stora kostnader för kommunen. Att bygga ut höghastighetsnät i hela kommunen skulle bli en helt orimlig kostnad för en kommun som Torsby. Genom landsbygdsprogrammets kanalisationsstöd har föreningarna möjlighet att få projektstöd med upp till 50%, något som kommunen inte har. Kan vi inte vänta och se vad som händer då? Nej det kan vi inte om vi vill ha tillgång till höghastighetsnät innan år Sju områden med ADSL via radiolänk läggs med största sannolikhet ned i juni 2015, det är Bograngen, Brattmon, Höljes, Letafors, Rinn, Röjdåfors och Vitsand. Dessa områden blir då helt utelämnade till mobilt bredband och de stora operatörerna bygger bara ut 4G där det är marknadsmässigt lönsamt, tyvärr hör inte dessa områden dit. En annan anledning till brådskan är möjligheten att söka stöd. Regeringen har tillsatt ytterligare 600 miljoner till Landsbygdsprogrammet i stöd till kanalisation, det räcker inte på långa vägar till alla föreningar runt om i landet som söker av dessa pengar. Det innebär att det är först till kvarn som gäller. Ingen vet om, och i så fall när, det kommer mer pengar. Även Leader Växtlusts stöd till kartläggning och projektering börjar sina, så även där gäller det att vara snabb. Referensgrupp tillsatt Måndagen den 22 oktober bjöd vi in representanter för befintliga fiberföreningar, samt ett par till från områden som är på gång, till diskussioner runt samarbetsavtal med operatörer som är aktuella. Dessa representanter utgör vår referensgrupp i det fortsatta arbete med att nå ett så bra avtal som möjligt för utbyggnaden av byalagsfiber i kommunen. Information om referensgruppen och kontaktuppgifter till befintliga föreningar finns på torsby.se/ bredband. Där hittar du också information, planerade fibermöten, länkar m.m. År 2013 växlar vi upp fibertåget till nya spår! Vårt hopp är att åtminstone en förening sätter spaden i marken i vår! NR TORSBY NU 11

12 12 TORSBY NU NR Foto: Tommy Sunnanängs, Ulrika Andersson och Birger Forsberg

13 Arkivens Dag är ett återkommande evenemang, alltid andra lördagen i november. Denna dag håller arkivinstitutioner öppet över hela landet i syfte att väcka intresse för arkivens verksamheter. I år var Arkivens dag den 10 november och temat var Framtiden. I Torsby arrangerades Arkivens dag på Torsby herrgård, av Nordvärmlands Släktforskarförening och Torsby Finnkulturcentrum. Där bjöds på visningar ur privata bildarkiv bl.a. ur Per Täppers arkiv från Utterbyn, Ola Rattfeldt visade upp VF-redaktören Ivar B Nordhs och Patzy Åströms efterlämnade fotoalbum. Väggarna pryddes av exklusivt, dagen till ära, framtagna fotoplanscher från Torsby förr i tiden, ur Margareta Eders fotosamling i Karlstad. Där fanns kaffe och hembakat bröd, där pratades och skrattades, där ventilerades både väder och vind och gamla minnen. Där pratades bygdeböcker, sådana som är klara, sådana som är på väg och sådana som ännu bara finns i tanken. Niclas Persson berättade för de intresserade åhörarna om hur man kan använda DNA-analyser i släktforskningen, det finns olika sorts analyser för fars- respektive morssidan. Många passade också på att digitalisera gamla foton på föreningens scanner, vandrade nöjda hem med fotot bevarat på ett litet USB-minne. Datorerna gick varma när släktforskningen kom igång och besökarna upptäckte föreningens rikliga och digra material. Arrangemanget blev både välbesökt och mycket uppskattat, det blev trängsel vid fotoalbumen, önskemål om fler visningar fanns när vi till sist, tyvärr blev tvungna att stänga för dagen. I Sysslebäck, för femte året i följd stod Ovansjö Bygdeförening i samarbete med Torsby kommun som arrangör för Arkivens Dag. Årets tema var framtiden och framtid kunde man återfinna i de olika arrangemang, som bjöds under dagen. Nordvärmlands fyra hembygdsföreningar hade blivit ombedda att välja ut ett antal föremål ur sina samlingar värda att visas och bevaras för framtiden. Något ur innehållet: Norra Finnskoga Hembygdsförening visade ett par vackra höga sälskinnsstövlar invändigt fodrade med lammull. Hembygdsföreningen Rikkenberget tog oss tillbaka till skogsfinnarnas tid då de visade en äkta finnplog i trä. Mikael Kindberg berättade för alla om Södra Finnskoga Hembygdsförenings alster bl.a. en brännvinsapparat från 1700-talet då det var lovligt att ha sådana på gårdarna. Ett annat föremål som Mikael berättade om och visade var ett flintlåsgevär daterat 1762 med en intressant historia. Dalby Hembygdsförening visade bl.a. en utveckling från Odners räknesnurra och gamla räkneapparater till miniräknare och mobiltelefoner, alla saker där räkneuppgifter kan utföras. Frågan är vad blir nästa sak i utvecklingen? Bibbi Bengtsson Sysslebäck fanns på plats och visade Dalbyvantens utveckling. Bibbi är nutidens främste tillverkare av Dalbyvanten och nu kan hon visa hur hon utvecklat nålbindningstekniken. Vad sägs om "Dalby-mössa", arm-muddar, mobiltelefonfodral, prydnadsklockor, allt gjort med nålbindningsteknik och med broderade blommor på. Framtidsvisioner levererade Jan- Anders Carlsson vd för Näckåns. Publiken fick bl.a. höra att Näckåns nu har planer på att starta egen elkraftsproduktion. Man undersöker möjligheterna att utnyttja fallhöjden i Näckån från Näcksjön till Svansåsen. Mycket arbete återståt dock i form av tillstånd, markfrågor, konsekvensbeskrivningar mm innan detta kan bli verklighet. Framtidsvisioner har också Nordvärmlands FF något som Janne Skoog kunde berätta om. Deras verksamhet har växt från fotbollsspelande till entreprenörskap av skilda slag. Just nu förbereds hur man skall kunna uppfylla de krav som ställs på en fotbollsarena för kommande spel i division 2. Utöver allt detta fanns diverse utställningar på temat framtid, visning av bilder till kommande bygdebok, bygdeforskning i Södra Finnskoga och inte minst underhållning av två nya sångfåglar Rebecca Thorsen och Jasmine Andersson. En stor besöksskara, drygt ett hundratal kunde nöjt konstatera att dagen varit späckad men mycket intressant. En lyckad tillställning. TOMMY SUNNANÄNGS Ovansjö bygdeförening HELENA ERIKSSON & HANS LINDBERG Nordvärmlands släktforskarförening NR TORSBY NU 13

14 KAMPANJ för ökad inflyttning Vi behöver bli fler i Värmland. Att det råder brist på kvalificerad personal inom vissa yrkesgrupper är ett välkänt problem som på sikt kan hindra Värmlands utveckling. Genom den här kampanjen vill vi fånga presumtiva hemvändare via deras vänner, som visar att de saknar dem. Hela tänket går ut på att göra tvärt om. Vi vänder oss till de som bor i Värmland för att nå de som flyttat härifrån. Jag tror att de flesta län eller kommuner lagt ned tid och resurser på kampanjer i storstäder för att locka hem folk, men vi vill hellre låta värmlänningar bjuda in dem de saknar och tror skulle trivas här, säger Madeleine Norum på Region Värmland. Kampanjen uppmanar värmlänningarna att gå in på www. varmland.se/2020 och bjuda in sina vänner via Facebook, LinkedIn eller mail. Den inbjudne vännen får en uppmaning att svara på några frågor om Värmland. I slutet av undersökningen har personen möjlighet att börja prenumerera på det nyhetsbrev vi skickar till potentiella inflyttare, få info om att följa oss på facebook.com/varmland (som idag har gillare) eller få kontakt med Jenny Höög, projektets inflyttningskoordinator. Vi hoppas och tror att det ska uppfattas mer inbjudande och framför allt visa att vi är intresserade av en dialog med de som är intresserade att flytta hit, säger Madeleine Norum. Läs mer om kampanjen här: storre-projekt/projekt-attraktivavarmland/inflyttarkampanj Projekt Attraktiva Värmland Projekt Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och samtliga 16 kommuner som medfinansiärer. Målet med projektet är att locka fler besökare, inflyttare och företagsetableringar till Värmland. DANIEL BERGLUND Christian Berglund önskar att hans brorsa ska flytta hem och förstärka sportbevakningen. Vem saknar du? Tipsa på: varmland.se/2020 ADAM ALSING Kathrine Löfberg vill att hennes gamla klasskompis Adam ska flytta hem, eftersom han har en energi som skulle göra nytta här. Vem saknar du? Tipsa på: varmland.se/ TORSBY NU NR

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2014 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 1999 2000. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin

SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015. Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten SKOLMATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 Till lunch serveras råkostbord, mjölk, hårt bröd och bordsmargarin Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 24-aug Köttfärssås, spagetti Raggmunk, lingonsylt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2015 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 2000 2001. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Matsedel för Klockares kök skola/förskola Osby Kommun vårterminen 2013

Matsedel för Klockares kök skola/förskola Osby Kommun vårterminen 2013 Sida 1(6) Utbildningsförvaltningen Matsedel för Klockares kök skola/förskola Osby Kommun vårterminen 2013 Till maten serveras salladsbord, knäckebröd och mjölk/vatten reservation för eventuella ändringar.

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin

Till varje lunch serveras salladsbord, mjölk, vatten, knäckebröd och bordsmargarin Skolmatsedel i Robertsfors kommun vårterminen -14 Vecka 2 06-jan Måndag 07-jan Tisdag 08-jan Onsdag 09-jan Torsdag 10-jan Fredag Vecka 3 13-jan Måndag 14-jan Tisdag 15-jan Onsdag 16-jan Torsdag 17-jan

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Ovansjö Bygdeförening

Ovansjö Bygdeförening Verksamhetsberättelse Ovansjö Bygdeförening 2009 Utsikt från vårt kontorsfönster nyårshelgen 2009/2010. Foto: Jan-Erik Jansson Regnbåge mitt i smällkalla vintern? Ja, det var vad många upplevde under nyårshelgen.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ski. Torsby och Sunne

Ski. Torsby och Sunne Ski Torsby och Sunne BOENDE I SVERIGES BÄSTA SKIDORT FÖR FAMILJER Branäs erbjuder fullt utrustade och moderna lägenheter eller stugor. Här finns alla bekvämligheter du kan önska dig, både på toppen av

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Ängs skola. 1. Jag är. f % tjej 31 66 Kille 16 34. Antal EAS: 0. Antal svarande: 47.

Ängs skola. 1. Jag är. f % tjej 31 66 Kille 16 34. Antal EAS: 0. Antal svarande: 47. Ängs skola 1. Jag är tjej 31 66 Kille 16 34 2. Jag går på... skola Förskoleklass 0 0 Årskurs 1-3 19 40 Årskurs 4-6 28 60 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 3. Är du nöjd med skolmaten? Mycket nöjd 14 30 Nöjd

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen

Matsedel för. Fagerstahallen. vecka 34 2011 - vecka 2 2012. Råkost serveras dagligen Vecka 34 22-26 augusti Måndag Falukorv, stuvade makaroner Sojakorv, stuvade makaroner Tisdag Gryta, ris Quorngryta, ris Onsdag Panerad fisk, kall sås, kokt potatis Morotsbiff, kall sås, kokt potatis Torsdag

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Skolmatsedel Höstterminen 2012. Älvdalens kommun

Skolmatsedel Höstterminen 2012. Älvdalens kommun Skolmatsedel Höstterminen 2012 Älvdalens kommun Välkommen till skolmatsalarna i Älvdalen, Särna, Idre. Vårt mål är att ge eleverna ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta lunch i skolan så man orkar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 MÅNDAG TISDAG 24/8 Köttbullar, stuvade makaroner & grönsaker ONSDAG 25/8 Stekt korv, sås & grönsaker TORSDAG 26/8 Fisk i ugn m. ost o ströbröd & grönsaker FREDAG 27/8 Tacosoppa VECKA 35 Måndag

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du gillar

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Spagetti med kökets hemlagade köttfärssås. Korvstroganoff & ris Fisk under knaprig örtskorpa & hemlagat potatismos I Love Hjo soppa

Spagetti med kökets hemlagade köttfärssås. Korvstroganoff & ris Fisk under knaprig örtskorpa & hemlagat potatismos I Love Hjo soppa v. 2 Ugnsstekt fisk med gurkmajonnäs & kokt potatis Spagetti med kökets hemlagade köttfärssås v. 3 Korvstroganoff & ris Fisk under knaprig örtskorpa & hemlagat potatismos I Love Hjo soppa Köttbullar kökets

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Matsedel våren 2014 Skola

Matsedel våren 2014 Skola Vecka 2 8/1-10/1 Broccoligratinerad fiskfilé, potatis, råkost Korv Stroganoff med ris, råkost Pannkaka med sylt och keso råkost Vecka 3 13/1-17/1 Stekt falukorv, makaroner, råkost Stekt fisk, gräddfilssås

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 MATSEDEL vecka 12 Måndag Varmkorv, potatismos Tisdag Fiskgratäng, potatis Onsdag Pasta, skinksås Torsdag Chili con carne, ris Fredag Kycklingsoppa, mjukt bröd Öppet

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Malmbäcks skola. 1. Jag är. f % tjej 52 49 Kille 54 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 106.

Malmbäcks skola. 1. Jag är. f % tjej 52 49 Kille 54 51. Antal EAS: 0. Antal svarande: 106. Malmbäcks skola 1. Jag är tjej 52 49 Kille 54 51 Antal EAS: 0. Antal svarande: 106. 2. Jag går på... skola Förskoleklass 0 0 Årskurs 1-3 47 44 Årskurs 4-6 59 56 Årskurs 7-9 0 0 Gymnasiet 0 0 Antal EAS:

Läs mer

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED STUDERA MED FOKUS Bor du i Östergötland? Spelar du fotboll i ett klubblag? Är du målmedveten med din träning? Är du minst

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin

HT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin HT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffe där ekologiskt odlade

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin.

VT 2013. Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. VT 2013 Föräldrar är välkomna till vår matsal att äta lunch med sitt barn en gång per termin. Till varje måltid serveras ekologisk mjölk och kylt vatten, knäckebröd och salladsbuffé där ekologiskt odlade

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet. Deltagarna är

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer