Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbiblioteket och e-boksbranschen"

Transkript

1 Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte Avgränsningar Metod Branschdefinition Branschbeskrivning Biblioteksbranschen E-boksbranschen Fem-kraftsmodellen Model Branschkollegorna Leverantörer Ersättningsprodukter Freemium som ny aktör? Företagsbeskrivning Varumärkesimage Identitetskrisen Konkurrensanalyser Adlibris Akademibokahandeln Dito.se Strategiska kartor Målgruppsanalys Varumärkesidentitet Slutsats Handlingsplan. Bibliotek i rörelse Tidsplan/budget Källförteckning Stadsbiblioteket Sida 1 af 26

3 1. Sammanfattning Denna rapport är en affärs- och varumärkesanalys av Stockholms stadsbiblioteks e-boksavdelning. Rapporten innehåller en nulägesanalys, en slutsats samt en föreslagen handlingsplan som syftar till att lösa de utmaningar som Stadsbiblioteket står inför. E-boksbranschen är en extremt liten del av bokbranschen. Den utgör endast ca 0,4% av bokbranschens totala omsättningen. Inom denna mycket begränsade bransch är Stadsbiblioteket den dominerande aktören. Förlagen är motvilliga till att producera e-böcker då biblioteket erbjuder obegränsat antal lån av en titel och därmed utgör ett för stort hot mot den kommersiella marknaden. Stadsbiblioteket är beroende av leverantören elib som tillhandahåller praktiskt taget samtliga e- bokstitlar som biblioteket lånar ut. Biblioteket har därmed ingen kontroll över utbudet. Dessutom brottas de med ett aningen omodernt varumärke. För att öka e-bokslånen behöver Stadsbiblioteket möta förlagen halvvägs och begränsa antalet utlån av en e-bokstitel. För att stärka varumärkesidentiteten, med kärnan Bibliotek i rörelse, bör personalen utbildas i e-boksteknik och få tillgång till bärbara jobbdatorer. Dessutom bör hemsidan genomgå ett ansiktslyft för att bli mer lättnavigerad och ett partnerskap med Adlibris etableras där Stadsbiblioteket erbjuder utlåning av företagets läsplattor. Genom dessa åtgärder tror vi Stadsbiblioteket kan nå målen att senast 2015 ha ökat utbudet från 80% av ellibs utbud till 100% av utbudet, halverat kostnaderna av utlåning av e-böcker med 50%, ökat utlåning av e-böcker på Stadsbiblioteket med 100% samt ha nått en kunskapsnivå kring e- böcker bland personalen som möter kundernas krav. 2. Inledning Stockholms stadsbibliotek har traditionellt haft en stark ställning i läsbranschen. Biblioteket har länge varit framgångsrikt i att erbjuda medborgare fri tillgång till litteratur. I takt med att samhället har blivit mer och mer digitaliserat har biblioteket tappat besökare och fått svårt att anpassa sig efter hur medborgarna i dag söker läsning. Detta gäller i stort sett hela läsbranschen som konsekvent hållt sig borta från e-boksmarknaden. Därför är det en intressant utmaning att analysera på vilket sätt Stadsbiblioteket kan öka sin utlåning av e-böcker och kanske i förlängningen öka produktionen av e-böcker i hela läsbranschen. Denna rapport är en affärs- och varumärkesanalys av Stockholms stadsbiblioteks e-boksavdelning. Rapporten innehåller en nulägesanalys, en slutsats samt en föreslagen handlingsplan som syftar till att lösa de utmaningar som Stadsbiblioteket står inför. 2.1 Syfte Syftet med rapporten är att genom en nulägesanalys ta fram en strategisk handlingsplan som bidrar till att Stadsbiblioteket kan förstärka sin position när det kommer till utlåning av e-böcker. Arbetet har utgått från frågeställningarna: Hur får Stockholms stadsbibliotek människor att låna fler e-böcker men samtidigt besöka biblioteket? Hur kan Stadsbiblioteket förstärka sin varumärkesidentitet?. 2.2 Avgränsningar Stadsbiblioteket är en stor apparat som tillhandahåller många olika sorters media för utlåning. Vi har valt att avgränsa oss endast till bibliotekets utlåning av e-böcker. Stadsbiblioteket Sida 2 af 26

4 2.3 Metod Rapporten baseras på information hämtad främst från olika branschrelaterade artiklar och intervjuer med olika aktörer i branschen, med representanter från Stadsbiblioteket samt med målgruppen. Det insamlade materialet har sedan applicerats på för sammanhanget relevanta teoretiska modeller. 3. Branschdefinition Branschdefinitionen är avgränsad till e-bokssegmentet i Stockholms biblioteksbransch. Branschdefinition: Branschen består av bibliotek som erbjuder utlåning av e-böcker till allmänheten i Stockholms stad. 4. Branschbeskrivning Eftersom avgränsningen gäller Stadsbibliotekets utlåning av e-böcker är det relevant att tillhandahålla två branschbeskrivningar. En för biblioteksbranschen, vilken är Stockholms stadsbiblioteks primära bransch, och en för e-boksbranschen - inom vilken den indirekta konkurrensen finns. 4.1 Biblioteksbranschen Allmän beskrivning Branschen består främst av tre olika typer av biblioteksverksamheter: folkbibliotek, sjukhusbibliotek och forskningsbibliotek. Gemensamt för alla bibliotek är att de är offentligt finansierade och öppna för alla medborgare. Folkbiblioteken i Stockholms stad består av 40 bibliotek bland vilka Stockholms stadsbibliotek är det största. Folkbibliotekens uttalade uppgift är att finnas tillgängliga för samtliga medborgare i syfte att främja intresse för läsning och litteratur, för information, upplysning och utbildning samt för kulturell verksamhet i övrigt. 1 Folkbiblioteken får varje år ett budgeterat anslag från kommunen för att täcka driftskostnader och investeringsutgifter var detta anslag 277 miljoner kronor. Statistik för folkbiblioteken i Stockholms län: Antal invånare: Bokbestånd: Fysiska besök: Aktiva låntagare: Antal utlån (ej e-musik): ca 11 miljoner Antal boklån (tryckta): ca 8 miljoner Antal boklån (e-böcker): ca Forskningsbiblioteken i Stockholm består av 41 bibliotek. De delas in i tre kategorier: nationalbibliotek, högskolebibliotek och specialbibliotek. Kungliga biblioteket, Södertörns 1 Stadsbiblioteket Sida 3 af 26

5 högskolebibliotek och Stockholms universitetsbibliotek är de forskningsbibliotek i Stockholm som har flest besökare. Utförlig statistik rörande forskningsbiblioteken finns ej tillgänglig. Sjukhusbiblioteken i Stockholm består av 19 olika bibliotek vid olika sjukhus och mottagningar. Sjukhusbiblioteken har i uppdrag att tillhandahålla medicinsk speciallitteratur till personal och studenter. De ska även tillgodose ett informationsbehov hos patienterna. De svenska sjukhusbiblioteken är många gånger organisatoriskt sammanlänkade med folkbiblioteken. Det kan vara så att patientdelen på ett sjukhusbibliotek är en folkbiblioteksfilial. Det finns exempel på bibliotek som både är folkbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek samtidigt. Utförlig statistik rörande sjukhusbiblioteken finns ej tillgänglig Utlåning av e-böcker i biblioteksbranschen Till e-böcker räknas de böcker som överförts till ett elektroniskt format så att det går att läsa på en dator, handdator/mobiltelefon eller en särskild läsplatta. För att kunna läsa en e-bok krävs dels den nyss nämnda hårdvara, samt ett läsprogram som kan hantera datorfilen. En vanlig roman i e- boksform är mellan 250 kb och 1 MB. Det finns tre format att rekommendera för e-böcker: 1. PDF - som är ett statiskt format, vilket innebär att en boksida ser likadan ut oavsett skärmstorlek. 2. EPUB - som är ett flödande format, vilket innebär att texten anpassar sig efter skärmstorlek, textstorlek och typsnitt. 3. Mobipocket - ett äldre format för mobiler och handdatorer som är i flödande format. EPUB är att rekommendera då det fungerar på de flesta plattormer. I denna rapport kommer dock forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken inte redogöras närmre. Forskningsbiblioteken och stora delar av sjukhusbiblioteken har ett helt annat typ av utbud, där artiklar och särskild facklitteratur utgör större delen av e-boksbeståndet. Forskningsbiblioteken är de bibliotek som enligt statistiken lånar ut flest e-böcker i biblioteksbranschen. Detta är dock på grund av det breda utbudet av akademiska artiklar som finns tillgängliga i en databas kallad DiVA och används i forskningssyfte. Varken de eller sjukhusbiblioteken konkurrerar med folkbibliotekens utbud av skönlitterära e-böcker och kommer därför inte behandlas som konkurrenter Trender i biblioteksbranschen Allt fler personer använder sig av biblioteken via internet. Detta bidrar till att användningen av e- medier fortsätter att öka på bekostnad av de tryckta medierna. I Stockholm ökade utlåningen av e- böcker från ca (2010) till ca (2011), en ökning med drygt 50 %. E-bokslånen ökar alltså markant men utgör ändå en väldigt liten del av folkbibliotekens utlån Utmaningar Bibliotekens har två stora utmaningar när det kommer till e-böcker: 1. Kontroll över beståndet: Idag finns tre leverantörer av e-böcker till folkbiblioteken. Av dessa tre är företaget elib den huvudsakliga leverantören och de andra två, ebrary och FörlagEtt, tillhandahåller en mycket liten del av folkbibliotekens e-böcker. ELib framstår därmed närmast som ensam leverantör av branschen, och kontrollerar i princip folkbibliotekens bestånd. Av elibs e-böcker är ca 80 % fria för lån hos folkbiblioteken. De titlar som inte kan lånas är främst de mest populära. Det existerar även karenser, vilka innebär att biblioteken måste vänta ett antal månader efter utgivningen av en e-bok innan de får tillåtelse att låna ut den. Stadsbiblioteket Sida 4 af 26

6 2. Kontroll över kostnaderna: I dag betalar biblioteken ca 20kr per utlånad e-bok till elib, vilket medför att vissa bibliotek inte har råd att möta efterfrågan. Biblioteksbranschens främsta utmaning är därför att få till en lösning där biblioteken får tillgång till fler e-böcker och behöver betala mindre per utlånat exemplar. Biblioteken hävdar att allmänheten vägras fri tillgång till böcker och förlagen hävdar att denna fria tillgång skulle krossa den kommersiella marknaden. 4.2 E-boksbranschen Allmäm beskrivning Idag finns e-böcker till försäljning hos den fysiska- samt nätbokhandeln och finns tillgängliga för utlåning på bibliotek. E-boksbranschen utgör endast en liten del av den totala bokbranschen omsatte e-boksbranschen ca kr och stod då för 0,01% av förlagens totala försäljning hade omsättningen ökat till kr och tog då 0,04% av marknaden. Det är alltså en försvinnande liten men samtidigt stadigt ökande omsättning i branschen gav förlagen ut 53 titlar i e-boksformat men redan 2009 hade siffran ökat till 225 utgivna titlar. Det som hände var att de första renodlade e-boksläsarna lanserades i Sverige och buzz uppstod. E-böckerna skulle vara det nya spännande formatet som skulle ta över marknaden, men publiken var mer svårflörtad än väntat. Utbudet har dock ökat explosionsartat sedan dess och marknaden består nu av svenska e-bokstitlar, vilket fortfarande är en minimal siffra jämfört med tryckta böcker Trender i e-boksbranschen Framtidsutsikterna för e-boksbranschen är ovissa. Det råder en enad mening i bokbranschen att e- böcker är en framtidsprodukt, men ingen kan riktigt säga varken om eller hur branschen kommer att utvecklas på den svenska marknaden. I USA är e-boksbranschen mycket större än i Sverige. Enligt den amerikanska förläggarföreningen utgjorde e-boken en tredjedel av den totala försäljningen av skön- och facklitteratur. Detta är en signal på att det snarare är en fråga om när, inte om, e-boksförsäljningen kommer slå genom ordentligt på den svenska marknaden. Anledningen till att den svenska e-boksmarknaden är så mycket mindre än den amerikanska är avsaknaden av ett svenskt Amazon, ett totaldominerande företag på marknaden som kan erbjuda ett stort antal e-bokstitlar till ett lågt pris. Ingen svensk aktör har ännu gjort en seriös satsning på e- boksbranschen. Idag är det olönsamt för förlagen att producera e-böcker eftersom marknaden är för liten och produktionskostnaderna är för höga Utmaninger För att växa på den svenska marknaden är branschen beroende av ett flertal aspekter. För det första måste titlarna bli betydligt fler. Detta problem verkar ha sitt ursprung i att e-boksproduktion inte är tillräckligt lönsamt för förlagen. Den illegala nedladdning gör att förlag inte vill producera för många e-böcker, därför att risken finns att de då går med stora förluster. En ytterligare utmaning är att tekniken knuten till branschen måste utvecklas. Det finns en bristande säkerhet kring e-böcker som gör att förlagen drar sig från att öka produktionen. Det har även saknats en ledande teknisk aktör på marknaden, likt Amazons läsplatta Kindle som dominerar den amerikanska marknaden. Ett par tekniska alternativ har dock dykt upp de senaste åren som är värda att beakta. De främsta är Adlibris läsplatta Letto samt Ditos applikation som fungerar till bland annat Apple s och Samsung s plattor. Stadsbiblioteket Sida 5 af 26

7 Priset på e-böcker måste även minskas väsentligt. I dag kostar en e-bok lika mycket eller mer att köpa som en tryckt bok. En stor anledning till att ingen aktör ännu gjort en seriös satsning på e-boksbranschen är att folkbiblioteken upplevs vara ett stort hot mot den kommersiella marknaden. I dag kan ett obegränsat antal e-böcker av samma titel lånas ut samtidigt, vilket förlagen anser tar bort incitamenten för kunden att köpa en e-bok. 5. Fem-kraftsmodellen Branschstrukturmodellen knyter samman och strukturerar upp branschens olika aktörers position i ett större sammanhang. I denna komplexa verksamhet har de traditionella branschkonkurrenterna blivit branschkollegor, ersättningsprodukterna är indirekta konkurrenter och de nya aktörerna baseras på en visualiserad framtidsmöjlighet. 5.1 Model 5.2 Branschkollegorna Stadbiblioteket är dominerande gällande utlåning av e-böcker i förhållandet till både forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken. Även om forskningsbiblioteken tillhandahåller ett mycket omfattande öppet digitalt forskningsarkiv så tillhör dessa artikelkategorin. Deras material riktas mot forskare och studenter och riktar sig således mot ett annat kundsegment än stadsbiblioteket. Det samma gäller för sjukhusbiblioteken som vänder sig till människor knutna till sjukhusverksamheten. Sjukhusbiblioteket har ett begränsat utbud av sjukhusrelaterade titlar och kan därför inte konkurrera mot Stadsbiblioteket. De tre biblioteksverksamheterna verkar alltså under olika områden men har gemensamt att arbeta för det folkbildande uppdraget, vi bedömer därför sjukhus- och forskningsbiblioteken som branschkollegor snarare än konkurrenter. 5.3 Leverantörer Branschen är beroende av förlagen. Förlagen håller tillbaka branschen i dag då de inte bedömer det som lönsamt att låta göra e-böcker av sina produkter. De olika biblioteksverksamheterna inom biblioteksbranschen är statligt ägda. Därför påverkas branschen av politiska beslut och maktskiften. Biblioteket har dock en så pass stark ställning i dag att detta inte betraktas som något hot, d.v.s. risken för att biblioteken får minskade kommunala anslag är extremt liten. Stadsbiblioteket Sida 6 af 26

8 5.4. Ersättningsprodukter Adlibris Adlibris är nordens största nätbokhandeln som erbjuder billiga böcker till försäljning över nätet och som lägger stort fokus på sin kundservice. Adlibris har ett väldigt brett sortiment och, till skillnad från Stockholms stadsbibliotek, alltid de senast utkomna böckerna. En annan fördel är deras breda kunskap kring e-boken och läsplattan Letto som har tagits fram och som ska underlätta köpprocssen kring e-böcker, samt locka fler e-bokskunder Akademibokhandeln Sveriges marknadsledande bokhandelskedja är i dagsläget Akademibokhandeln med sina 66 butiker runt om i landet. Akademibokhandeln är den aktör som kan erbjuda sina kunder ett likartat värdeerbjudande som Stadbiblioteket. Akademibokhandeln lägger stort fokus vid personlig service, den fysiska butiksmiljön och de har även starkt och väletablerat varumärke. Det som däremot skiljer de två aktörerna åt är att Akademibokhandeln säljer sina e-böcker medan Stadsbiblioteket har utlåning. Stadsbiblioteket har även en större kunskapsmässig tillit än vad Akademibokhandeln har då det inte krävs några förkunskaper att arbeta på Akademibokhandeln Dito.se Dito är en nätbokhandel och läsapp som är framtagen av Bokus och Akademibokhandeln. Affärsidén bygger på att kunden ska kunna köpa och läsa tusentals svenska- och internationella titlar av e-böcker från de båda bokhandlarna. Dito vinner många fördelar genom den strategiska alliansen med Bokus och Akademibokhandeln. Samarbetet företagen mellan resulterar i ett brett utbud av e-böcker och deras e-böcker fungerar till flera typer av läsplattor. Till deras nackdelar hör att de fortfarande är ett relativt okänt varumärke och de har därför inte hunnit bygga upp en stark tillit. Deras applikation är fortfarande under konstruktion och fungerar inte optimalt. Detta resulterar i en låg produktkvalitet Illegal nedladdning Ett potentiellt hot eller konkurrent är den illegala nedladdningen som både är kostnadsfri och lättillgänglig. Nackdelen är att det är olagligt. Vi bedömer den illegala nedladdningen som ett avtagande hot då ökade resurser i e-boksproduktionen läggs på att utveckla kopieringsskydd. 5.5 Freemium som ny aktör? En potentiell ny aktör på marknaden skulle kunna vara en Spotifyliknande tjänst som gör att kunden kan streama e-böcker. Det skulle kunna bygga på samma koncept; där kunden genom ett gratiskonto kan dela med sig av sina boklistor till andra användare. En tjänst som gratis erbjuder en obegränsad tillgång till e-böcker skulle vidare skapa en stor hotbild för biblioteken samt andra återförsäljare av litteratur. 5.6 Läsare Läsaren är den avgörande komponenten för branschens överlevnad. De senaste åren har e- bokslånarens intresse ökat markant men utgör fortfarande en mycket liten del av den totala delen läsare. Stadsbiblioteket Sida 7 af 26

9 6. Företagsbeskrivning Under denna punkt kommer en övergripande redogörelse för Stockholms stadsbibliotek att presenteras. Vidare förklaras även hur biblioteket förhåller sig till den digitala utvecklingen i samhället och e-bokens roll på Stadsbiblioteket. 6.1 Allmän beskrivning Stockholms stadsbibliotek ritades av den kände arkitekten Gunnar Asplund år 1928 och ligger i korsningen Sveavägen/Odengatan. Stockholm stadsbibliotek jobbar med de fyra olika sektionerna läsa, låna, lära och möta. Stockholms stadsbibliotek är en scen för demokrati som står för yttrandefrihet. De drivs i statlig regi och är därför inte vinstdrivande. Idag ägnar sig biblioteket åt att låna ut böcker i olika former samtidigt som de anordnar olika läs- och bokrelaterade event. Stadsbiblioteket är alltså en plats du kan besöka vare sig du vill låna en bok, lyssna på en författare eller ta en kaffe i deras café. Trots det breda utbudet så har idag det digitala biblioteket, biblioteket.se, fler antal besökare än alla folkbiblioteken tillsammans. Man kan se att även fast e-boken inte har en stor del av den totala bokmarknaden så stiger siffrorna för hur många e-böcker som lånas ut per år väldigt snabbt cirka cirka cirka till september i år - cirka Det är utlåning av e-böcker som ökar mest på Stockholms stadsbibliotek procentuellt. 6.2 Varumärkesimage Som varumärke är Stadsbiblioteket starkt och väl inpräntat i stockholmarnas medvetande. Det är sedan många år tillbaka ett pålitligt och välkänt varumärke. Det visuella i stadsbiblioteket avspeglar sig i deras byggnad. Den nuvarande varumärkesimagen innefattar värdeord som trovärdig, öppet och pålitlig men biblioteket upplevs samtidigt som mossigt och bakåtsträvande. 6.3 Varumärkeslöfte Stockholms stadsbiblioteks vision är att förena människor, öppna upp för kunskap och bidra till förståelse och påverkan. De vill inte bara ha ett internationellt bibliotek, de vill vara ett. Det ska vara en upplevelse att besöka Stockholms stadsbibliotek. 6.4 Varumärkesarv Stadsbibliotekets djupt rotade historia som en bildande mötesplats i samhället har planterat ett emotionellt värde i många människors medvetna som ett historiskt samt kulturellt värde. Det finns dock en stor problematik i detta. Den yngre generationen har troligtvis inte samma synsätt på bibliotek och kan inte relatera till historian på samma sätt som den äldre generationen eftersom de är uppvuxna i en digital värld. De unga delar inte samma associationer till värdet eftersom deras preferenser är att information snabbt ska vara tillgänglig och följden blir att ett hot föds mot att kulturen kring stadsbiblioteket försvinner. En utmaning är att attrahera den yngre generationen så att stadsbibliotekets framtid kan säkras genom en förändring som passar in i samtidens anda av teknik, snabbhet och tillgänglighet. 6.5 Identitetskrisen Stadsbiblioteket Sida 8 af 26

10 I dagsläget råder en intern identitetskris på Stockholm stadsbibliotek. Personalen vet inte längre vad deras funktion är. Förr gick man till biblioteket för att låna böcker, idag är man oftast där av helt andra anledningar. Stadsbiblioteket vill hänga med i den tekniska och digital utvecklingen men har hittills inte lyckats. Det råder en intern kommunikationsbrist. Idag har inte alla i personalen tillgång till egna datorer, vilket resulterar att deras roll som vägvisare till sina besökare försvåras. Personalen saknar en naturlig funktion och de har svårt att följa med i utvecklingen och hålla samma tempo som resten av samhället. 6.6 Bibliotek i rörelse den aktuella strategin Enligt folkbibliotekslagen ska alla kommuner kunna tillhandahålla sina medborgare ett folkbibliotek. Folkbibliotekslagen uppger att alla folkbibliotek ska arbeta utefter så kallade biblioteksplaner för att kunna upprätthålla sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanerna är långsiktiga och strategiska planer som verkar för att redogöra hur verksamhet ska fungera i förhållande till hur stadens budget fördelas. Den nuvarande strategin för Stockholms stadsbibliotek är Biblioteksplan 2.0 som pågår mellan år Den benämns även som Bibliotek i rörelse med varumärkeslöftet att När människor i rörelse möter bibliotek i rörelse är allt möjligt 2. De senast åren har stadsbibliotek utökat sitt utbud i hopp om att försöka locka fler besökare. Därför anordnas numera filosofikvällar, läsecirklar, språkkafeér och poesibazarer. 6.7 Stockholms stadsbiblioteks digitala projekt Stockholms stadsbibliotek är medvetna om det enorma kulturarv de besitter samtidigt som de ser den samtida förändringen i samhället av hur människor integrerar och kommunicerar med varandra. Detta innebär en enorm utmaning för biblioteket eftersom den digitala världen nu är en del av vår vardag och därför krävs en god insikt i hur den digitala kommunikationen fungerar. För att kunna bemöta denna samhällsförändring har biblioteket startat projektet Mediesprånget. Mediesprånget är en internutbildning som ska stärka förståelsen och den digitala kompetensen för bibliotekets medarbetare. Projektet syftar till att underlättar den interaktiva kommunikationen i form av e-böcker, läsplattor, databaser och sociala medier. Vad det gäller e-böcker som en enskild enhet så ligger mediesprånget idag på en nivå där endast en person har ansvaret och kunskapen om bibliotekets e-böcker. Denna internutbildning har ännu inte burit frukt för biblioteket, då de flesta anställda inte besitter de tekniska kunskaperna som förväntas av besökarna. 6.8 Leverantörer för Stockholms stadsbibliotek. ELib är nordens ledande distributör och producent av e-böcker. Företaget drivs utan vinstkrav av Bonnierförlagen, Norstedts, Piratförlaget samt Natur & Kultur och har den uttalade målsättningen att utveckla en fungerande marknad för digitala böcker 3. ELib är idag den främsta leverantören av e-böcker till biblioteken. Företaget samarbetar med författare och det är dessa som tillsammans avgör om en bok ska omformateras till en e-bok. Författare förhåller sig skeptiska till e-boksformatet på biblioteken då det finns stor risk för plagiering och det faktum att utlåning inte genererar någon vinst. Detta innebär att utbudet av e- bokstitlar är begränsat. När bibliotekens i sin tur sedan lånar ut en e-bok så betalar de en avgift till elib på ca 20kr/ e-bok. Detta kan jämföras med den tryckta boken som är konstant och inte kostar biblioteket någonting att låna ut. 2 https://biblioteket.stockholm.se/sites/default/files/biblioteksplan pdf 3 Stadsbiblioteket Sida 9 af 26

11 Utöver ELib finns även Ebrary och FörlagEtt som leverantörer för e-böcker till stadsbiblioteket. Ebrary är de som distruberar facklitteratur på andra språk i e-boksformat. De finns facklitteratur på tyska, spanska, engelska och franska och de har över titlar. FörlagEtt är ägare av Mediejukeboxen som finns på Stadsbiblioteket, vilket är det enda sättet man fysiskt kan låna e- böcker hos dem. Eftersom både Ebrary och FörlagEtt bidrar med en så liten del av den totala utlåningssiffran av e-böcker väljer vi att inte gå djupare in på dessa företag. 6.9 E-boken på Stockholms stadsbibliotek I dagsläget finns det två olika sätt att låna e-böcker på Stockholms stadsbibliotek. Det vanligaste sättet är att låna e-böcker via hemsidan. Besöker du biblioteket för att låna en e-bok så gör du det via den så kallade Mediejukeboxen. Mediejukeboxen är en digital samlingsenhet med olika e- media i form av e-böcker, musik och film. Här väljer du vilken e-bok du vill låna och laddar sedan över filen till ditt USB-minne, ipod eller mediaspelare. Som lånetagare skriver du på en förbindelse som godkänner att du inte olagligt sprider filen vidare och att du håller dig ansvarig till att själv ta bort filen efter 28 dagar. Såhär går det till att låna en e-bok till datorn 1. Skapa ett användarkonto hos Adobe. 2. Installera ett e-boksprogram, till exempel Adobe Digital Editions, och logga in med ditt Adobe-konto. 3. Logga in på bibliotekets webbplats med bibliotekskort och pinkod och sök fram en e-bok. 4. Ladda ner e-boken och öppna den i e-boksprogrammet. Såhär går det till att låna en e-bok till en läsplatta 1. Låna och ladda ner en e-bok till din dator enligt stegen ovan. 2. Anslut läsplattan till datorn för att auktorisera den med ditt Adobe-konto. 3. Använd e-boksprogrammet för att föra över e-boken från datorn till läsplattan, till exempel genom att klicka och dra. E-böcker finns att låna i de tre olika digitala formaten: EPUB, PDF och Mobipocket Värdekedja 6.11 Affärsmodell & SWOT Stadsbiblioteket Sida 10 af 26

12 Stadsbiblioteket Sida 11 af 26

13 7. Konkurrensanalyser Vi bedömmer att Stockholms Stadsbiblioteks branschkonkurrenter inte är att betrakta som egentliga konkurrenter. Forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken drivs båda, liksom Stadsbiblioteket, i kommunal regi. De har olika uppdrag och är därför snarare att betrakta som kollegor. Då Stadsbiblioteket inte är vinstdrivande så har de egentliga inga konkurrenter över huvud taget. Därför blir den huvudsakliga konkurrensen till e-boksutlåningen på Stadsbiblioteket andra former av e-bokskonsumtion. Dessa är egentligen ersättningsprodukter i branschstrukturmodellen men vi väljer att se dessa som konkurrenter till utlåning av e-böckerna på biblioteket. 7.1 Adlibris Allmän beskrivning Adlibris är en renodlad nätbokhandel som utger sig för att vara internetbokhandeln för bokälskare. Företaget bildades år 1997 av Pär Svärdson, Fabian Fischer, Johan Arvidsson och Christian Lauritzen efter en idé om att sälja böcker över nätet till ett lågt pris och med en hög kvalitet. Idag är Adlibris nordens största bokhandel på nätet som säljer ca böcker varje dag till Sverige, Finland, Norge och Danmark. År 2010 omsatte Adlibris miljoner kronor, vilket har ökat markant då de passerade en omsättning på cirka en miljard kronor i februari i år. Sedan år 2005 ägs Adlibris av Bonnierkoncernen. På kontoret i Stockholm hittar vi ett 70-tal anställda, bland andra litteraturvetare, ekonomer och tekniker som tillsammans skapar kompetensen kring varumärket och kundservicen, medan distrubitionen av böckerna sköts från distributionscentralen i Morgongåva. Adlibris riktar sig till en massmarknad eftersom deras värdeerbjudanden, distrubitionskanaler och kundrelationer fokuserar på en enda stor grupp av kunder med liknande behov. Produkterna säljs via deras egna kanaler, vilket är över nätet och direkt till slutkonsumenten. Detta är helt klart ett kostnadsdrivet företag vars affärsidé går ut på att erbjuda kunderna böcker över nätet till ett lågt pris, snabb frakt, men samtidigt god service och hög kvalitet Varumärkeslöfte Adlibris lovar prispressade produkter, snabba leveranser och god kundservice Aktuell strategi Idag är Adlibris som sagt den största nätbokhandeln i Norden och det framtida målet är att öka sina marknadsandelar och att en dag vara den största och billigaste nätbokhandeln i hela Europa. Företaget har ett mål som är att passera två miljarder kronor i omsättning på fem år. För att nå sitt mål så jobbar Adlibris med två aktuella huvudstrategier. Dels att jobba med deras nuvarande utmaning, vilket är att börja synas bättre på den svenska marknaden, men att framförallt att satsa på att växa extra mycket på marknaderna utanför Sverige, det vill säga i Norge, Danmark och Finland. Enligt en intervju med VD Magnus Dimert sägs följande: Vi måste arbeta på att bli mer rekommenderande och vägledande, och inte bara vara en nätbokhandel dit kunder går när de redan vet vad de vill ha Stadsbiblioteket Sida 12 af 26

14 Adlibris tror på konceptet nöjda kunder och satsar därför väldigt mycket på att erbjuda sina kunder en god kundservice. Eftersom dem inte syns så mycket idag så sprider sig vetskapen om Adlibris främst genom word of mouth och det är mycket tack vare deras goda kun dservice, som för övrigt är en stor tillväxtmotor i företaget. Förutom deras kundservice är läsplattan Letto ett annat värdeerbjudande som Adlibris satsar på. Letto kostar 1400 kronor och togs fram för att underlätta köpprocessen kring e-böcker för sina kunder. I likhet med Kindle har även Letto en inbyggd e-boksbutik, vilket innebär att kunden endast skapar ett konto och kopplar ett kreditkort till läsplattan för att sedan med två klick kunna köpa sin e-bok Värdekedja Affärsmodell & SWOT Se bilag Akademibokahandeln Allmän beskrivning Sveriges marknadsledande bokhandelskedja är i dagsläget Akademibokhandeln med sina 66 butiker runt om i landet. 27 av dessa är lokaliserade i Stockholms län. Tillsammans med Bokus, Norstedts, Rabén & Sjögren och Coops egna böcker ägs Akademibokhandeln av KF Media omsatte Akademibokhandeln miljoner kronor. Akademibokhandeln äger därmed hela 40 % av bokhandelsmarknaden. Akademibokhandeln är en multikanalkedja som erhåller den privata sektorn samt mindre kontorsverksamheter med ett brett sortiment av böcker, pappers- och kontorsmaterial samt presentartiklar. Hela 40 % av försäljningen är presentartiklar. Kunderna erbjuds även över 6 miljoner boktitlar online Varumärkeslöfte Akademibokhandeln har skapat sig ett starkt och väletablerat varumärke och har idag mestadels lojala kunder. De har en stark visuell maner som känns igen av de flesta vilket skapar en känsla av trygghet och kvalitet. De arbetar med mottot Att läsa är att resa. Genom att kommunicera ut detta budskap är förhoppningen att tillgodose sina kunder med böcker som ger möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt fly verkligheten. I detta enorma utbud av böcker på marknaden vill Akademibokhandeln vara vägvisaren Aktuell strategi Akademibokhandels affärsidé bygger på att vara den främsta kvalitetsbokhandeln i Sverige. Sedan näthandeln och e-böckerna kom in på markanden har de insett att de inte längre kan konkurrera om priset och utbudet och var därför tvungna att hitta nya vägar än priset för att nå lönsamhet. Akademibokhandeln väljer istället att fokusera på att ha en personal med god service och kunskap. De lägger stor vikt vid butiksmiljön. Det ska vara en lättillgänglig fysisk plats där människans fem sinnen stimuleras. För att diffrentisera sig ytterligare satsar Akademibokhandeln på att vara det naturliga valet vid impulsköp av presenter. De har även en tydlig inriktning på barnböcker och anordnar event för att engagera barn att läsa mer. Stadsbiblioteket Sida 13 af 26

15 Genom att lägga upp en strategi där en helhetsupplevelse skapas för kunden är förhoppningen att kunna differentiera sig på marknaden. Akademibokhandel har på så sätt förflyttat sitt tidigare produktfokus till ett mervärdesfokus för kunden. De erbjuder även sina kunder ett Coop MedMera kort som ger medlemspriser och återbäring på alla böcker Värdekedja Affärsmodell & SWOT Se bilag Dito.se Allmän beskrivning I oktober 2011 lanserade Akademibokhandeln tillsammans med Bokus internetbokhandeln- och tjänsten Dito. Affärsidén bygger på att kunden ska kunna köpa och läsa tusentals svenska- och internationella titlar av e-böcker från de båda bokhandlarna. Butikskonceptet handlar om att läsaren skapar ett konto på dito.se. där de vidare kan ladda ner Ditos egna app för att läsa samt köpa e-böcker. Ditos app är konceptet som skiljer Dito från konkurrenterna tack vare att den samlar bokhandel- och läsprogram i en tjänst. Ditos butikskoncept kompletteras i Akademibokhandelns butiker med ett sortiment av läsplattor och tillbehör Varumärkeslöfte Ditos varumärkeslöfte är att göra det så enkelt som möjligt för kunden att läsa, vilket de kommunicerar med mottot: genvägen till berättelsen. Dito-appen är det centrala i varumärkets kommunikation eftersom den stöttar varumärkeslöftet i aspekterna av tillgänglighet och bekvämlighet som förutsätter en enkel läsning. Varumärket som produkt är lättorienterad, tillgänglig och praktisk. Tjänsternas vägledande utformning i kombination med en tillgänglig kundservice skapar en känsla av starkt kundfokus. Ditos fokus på design i utformningen av deras app, logga och färgval gör dem till en uppstickare på marknaden kontra konkurrenterna som kommunicerar en mer traditionell bild. Vidare bidrar det till att varumärket ligger i framkant med att kommunicera en personlighet på marknaden. Ditos personlighet som modern, rolig och tillmötesgående möjliggör att varumärket differentierar sig och förutsättningarna skapas för relationsbyggande med en modern målgrupp som tilltalas av design och en roligare tjänst än alternativen inom den traditionella bokhandeln. Idag är Dito ett relativt okänt varumärke vilket innebär att de därför inte har hunnit bygga upp en stark tillit på marknaden Aktuell strategi Ditos mål är att vara marknadsledande samt den största satsningen på e-böcker och digital läsning i Sverige. I målet att bli marknadsledande är Ditos strategi att sammanlänka produkter inom ett gemensamt användningsområde som tillsammans förstärker varandra till ett komplett e- bokserbjudande. Strategin möjliggör att Dito kan kommunicera med ett brett segment läsare, som har olika behov inom e-boksbranschen. Ditos positionering är vidare; att allting kring den elektroniska bokformen hänger ihop. Ditos partnerskap i den strategiska alliansen med Bokus och marknadsledande Akademibokhandeln gör att de samarbetar med att föra ut e-böcker på Stadsbiblioteket Sida 14 af 26

16 marknaden och fördela aktiviteterna mellan företagen i syftet att uppnå målet. Det ger Dito möjligheten att ta en stor marknadsandel och minska riskerna i den konkurrensutsatta miljön. Partnerskapet möjliggör att stärka Ditos marknadsföring tack vare att de drar nytta av- och kommunicerar via flera starka plattformar. Det ger varumärket chansen att nå en bredd olika målgrupper samt potentiella kunder inom den fysiska läsbranschen som idag inte är läsare av den elektroniska bokformen Värdekedja Affärsmodell & SWOT Se bilag 3 8. Strategiska kartor Strategikartorna visar att Stadsbiblioteket har den starkaste varumärkeskännedomen och den högsta tillgängligheten bland sina konkurrenter. Stadsbiblioteket har dock ett mindre utbud än merparten av konkurrenterna. Det visar på en av Stadsbibliotekets stora utmaningar. Illegal nedladdning I strategikartorna exemplifieras illegal nedladdning genom logga för The Pirate Bay (TPB). Den illegala nedladdningen består dock av flera olika hemsidor men av platsskäl beskrivs inte dessa närmare. TPB är en av de mest kända hemsidorna för fildelning och får därför stå som exempel för hela fildelningsbranschen. Strategikartan 1 Kartan visar att Stadsbiblioteket har ett överlägset starkt varumärke när det kommer till igenkänning och samtidigt ett lågt pris. Detta är självklart en stor fördel. Akademibokhandeln är också ett välkänt varumärke, men med ett höga produktpriser. Detta exemplifierar den position som Akademibokhandeln intagit som det lite dyrare men lite finare varumärket. Kartan visar också att Dito har problem då de har ett relativt högt pris men en låg varumärkeskännedom. Jämfört med Adlibris, som erbjuder en liknande tjänst, befinner de sig i en klart sämre position. Adlibris har både en högre varumärkeskännedom och ett lägre pris än Dito. Den illegala nedladdningen har också en hög varumärkeskännedom ur perspektivet att många känner till möjligheten att ladda ner illegalt. Strategikartan 2 Kartan visar att den illegala nedladdningen är både överlägsna i pris och utbud. Detta på grund av. att den gör e-böcker från producenter världen över tillgängliga för gratis nedladdning. Det tyder på att säkerheten kring piratkopiering behöver förbättras. Kartan visar också att Dito och Adlibris har ett likvärdigt utbud men att Dito har ett högre produktpris, vilket är en konkurrensnackdel. Stadsbiblioteket är överlägsna både Dito och Adlibris i pris men har ett mindre utbud av e-böcker. Strategikartan 3 Stadsbiblioteket Sida 15 af 26

17 Kartan visar att Stadsbiblioteket har en överlägsen tillgänglighet i och med att de finns tillgängliga både fysiskt och digitalt. Dito och Adlibris är mindre tillgängliga än Stadsbiblioteket då de enbart finns på internet. De har båda en lika stor tillgänglighet och utbud. Akademibokhandeln har både ett mindre utbud och är endast tillgängliga via sina fysiska återförsäljare. 9. Målgruppsanalys Genom observationer och intervjuer har följande typ av lånetagare kunnat utläsas. 9.1 Bibliotekets roll för allmänheten Förr kom människor till biblioteket för att få information, dela kunskap och underhållas. Den som besöker Stadsbiblioteket idag gör troligtvis det på andra värdegrunder än det ursprungliga syftet. Idag tillhandahåller Stadbiblioteket allmänheten med kvalitéer så som den fantastiska arkitekturen, personlig service och det kulturella arvet men allt basers ändå på det individuella behovet. Om vi ska generalisera Stadsbibliotekets besökare så skulle man kunna dela upp dom i två segment, en äldre och en yngre målgrupp. Den äldre målgruppen använder Stadsbiblioteket på ett mer traditionellt sätt genom att låna böcker, få information, ett ställe att söka lugn och ro på eller för att få sällskap. Sedan har vi den yngre generationen som besöker Stadsbiblioteket för att studera, låna studentlitteratur eller för att fika. 9.2 E-boksanvändaren Det finns en mängd olika motiv till varför människor läser e-böcker. E-boken är ett praktiskt sätt att läsa böcker på. Alla böcker är samlade på ett och samma ställe och tar därför mindre fysiskt utrymme. Detta gör användningen smidig och lättillgänglig. Man kan se tydliga tendenser på att människor som reser mycket läser e-böcker. E-böcker skulle kunna klassificeras som en konsumtionsbok och lämpar sig kanske därför bäst för populärkulturella verk. Detta är böcker som inte behöver pryda bokhyllan. Typexempel på detta är Zlatans bok, 986 exemplar lånades ut på bara två veckor. En ytterligare aspekt är möjligheten att påverka textens format. Du kan till exempel förstora eller förminska texten vilket gör e-boksformatet lämpligt för personer med synproblem. 9.3 Varför låna en e-bok på biblioteket? Efter att ha gjort observationer och intervjuer har tre generella kundprofiler kunnat utläsas. Det är dock svårt att säga exakt vem som lånar e-böcker på Stadsbiblioteket då de flesta lånar böckerna via hemsidan och dessa går därför inte att identifiera som en specifik målgrupp. Vi kan alltså enbart anta vem det är som väljer att låna sina e-böcker från Stadsbiblioteket. Hen föredrar troligen Stadsbiblioteket Sida 16 af 26

18 att låna e-böcker på Stadsbiblioteket för att det är kostnadsfritt och för att det är skönt att inte behöva tänka på att man behöver lämna tillbaka böckerna fysiskt. En annan fördel är lånandet i sig självt- att man slipper köpa boken. Ytterligare fördelar med att låna e-böcker via Stadbiblioteket är den personliga servicen. 9.4 Kommunikationsprofiler Konsumtionsmålgruppen för Stadsbiblioteket är samtliga av bibliotekets e-bokslåntagare. Kommunikationsmålgruppen är den vi främst vill kommunicera med. Denna kommunikationsmålgrupp exemplifieras nedan med tre kommunikationsprofiler. Sophie, studerande, 25 år Som student läser du mycket kurslitteratur och du har även en begränsad budget. Sophie läser gärna mycket och ofta, men är trött på att släpa runt på alla tunga böcker och lägger hellre studentpengen på andra saker. Studentlitteratur i e-boksformat är därför en bra lösning då hon kan samla alla böcker på en läsplatta, hon slipper köpa alla böcker och kan istället låna dem gratis. Dessvärre är e-boksformatet gällande studentlitteratur idag något begränsad, vilket gör att Sophie inte har tillgång till alla titlar som hon behöver. Björn, försäljare, 45 år Björn reser mycket i sitt jobb och ser läsningen som ett skönt sätt att koppla av på. Innan e-boken fanns ansåg Björn det problematiskt att ständigt behöva köpa nya böcker som sedan bara blev liggandes. Idag kan han på ett smidigt sätt samla alla böcker i sin ipad. Björn lånar endast e- böcker från Stadsbiblioteket via hemsidan då han inte ser någon direkt anledning till att faktiskt besöka biblioteket. Han upplever dock att hemsidan ibland är svårnavigerad och han hade gärna sett en förbättring. Hilda, pensionär, 70 år Hilda har alltid älskat att både läsa och att besöka biblioteket. Hon har en stark relation till biblioteket och ser torsdagsbokklubben som veckans höjdpunkt. De senaste åren har Hilda fått sämre syn och har därför problem att läsa vanliga böcker. När hon blev introducerad för e-boken var det ett naturlig val att börja läsa via en läsplatta. E-boken hjälper henne att både förstora och anpassa texten efter hennes behov. Hilda har dock upplevt det lite problematiskt att komma i ordning med alla funktioner kring e-boken då bibliotekarierna också saknar tillräcklig kompetens och har därför inte kunnat hjälpa henne. 10. Varumärkesidentitet Stadsbiblioteket i förhållande till sina branschkollegor och ersättningsprodukter, situationen på biblioteket och relationen till sina besökare har resulterat i följande varumärkesidentitet. Det är på denna väg vi anser att biblioteket har störst potential att utvecklas och komma på rätt bana igen. Utmaningen i att utveckla identiteten för Stadsbiblioteket ligger i att hitta en identitet som fungerar såväl för Stadsbibliotekets e-boksavdelning som för Stadsbiblioteket i stort. Den varumärkesidentitet vi siktar att etablera är således anpassad för Stadsbibliotekets e- boksavdelning men är samtidigt applicerbar på alla Stadsbibliotekets avdelningar. Stadsbiblioteket e-boksavdelning befinner sig i produktkategorin E-böcker, har produktegenskaperna Flexibel och prisvärd läsning för alla och befinner sig därmed i kvalitetskategorin Prisvärd. Vi väljer alltså att formulera en funktionell produkt och kategori snarare än en emotionell, därför väljer vi också att lyfta fram de främsta funktionella fördelarna med e-bokslån: det är prisvärt och flexibelt. Stadsbiblioteket Sida 17 af 26

19 Stadsbiblioteket äger vissa organisationsegenskaper som vi vill behålla och förstärka. Dessa är främst en demokratisk egenskap - att biblioteket finns och verkar för alla medborgare, samt en trovärdighet som biblioteket byggt upp under åren. Folk litar på Stadsbiblioteket. Att se varumärket Stadsbiblioteket som en person hjälper kunderna att få en relation till varumärket. Denna person är en trovärdig, rofylld och medryckande historieberättare och kunskapsförmedlare som finns tillgänglig på många platser. Denna person kan hjälpa att stärka relationen mellan Stadsbiblioteket och kunderna. Den stora symbolen för Stadsbiblioteket är själva det fysiska biblioteket, världsberömt för sin arkitektur och synonymt med varumärket. Varumärkets kärna och periferi Stadsbibliotekets nuvarande kärna är formulerad som Bibliotek i rörelse. Detta är en kärna som ännu inte genomsyrar varumärket men som sammanfattar det varumärke vi vill etablera. Vi vill behålla de trovärdiga, demokratiska och rofyllda egenskaperna som biblioteket besitter och samtidigt vara aktivt och tillgängligt på flera olika platser för läsaren som är i rörelse. Vi vill därför behålla och förstärka denna kärna. I periferin finns värdena trovärdig, medryckande och rofylld historieberättare, demokrati samt prisvärd, flexibel läsning för alla 10.1 Värdeerbjudande Funktionella fördelar Stora historier i litet kostnadsfritt format Emotionella fördelar En dörr öppnas till glädje, inspiration och kunskap. Självuttryckande fördelar Jag är intellektuell och har ett intresse för att läsa och lära. Jag hänger med i samtidens teknikutveckling Position För den litteratur- och kunskapstörstande stockholmaren är Stadsbiblioteket en trovärdig och medryckande berättare som låter mig läsa den bok jag vill läsa, när jag vill därför att de är ett bibliotek i rörelse - öppet för alla, överallt. 11. Slutsats Analysen av branschen, konkurrenterna och Stadsbibliotekets varumärke visar att Stadsbibliotekets e-boksavdelning är en stark aktör på en minimal marknad, och att marknadens tillväxt regleras av konkurrerande förlag. Vår slutsats är att Stadsbiblioteket har både affärsmässiga och varumärkesmässiga utmaningar framför sig när det kommer till e-böcker. Nedan listar vi de främsta utmaningarna: 11.1 Utbud och kostnad ELibs smala utbud och höga prissättning är den stora utmaningen för Stadsbiblioteket. I dag finns det inte tillräckligt starka incitament för förlagen att öka produktionen av e-böcker, samt göra dessa tillgängliga för utlåning, då det är för olönsamt. Det har resulterat i att elib försvårar Stadsbibliotekets förmåga att möta kundernas efterfrågan genom att de dels tar ca20kr betalt per utlånad e-bok och dels genom att inte erbjuda mer än 80% av sitt totala utbud av e-böcker till utlåning. Kostanden gör att Stadsbiblioteket inte har råd att möta efterfrågan på det befintliga utbudet och regleringen av utbudet gör att de böcker som kunderna helst vill låna inte finns tillgängliga. Partnerskapen med framför allt leverantörerna är inte tillräckligt tillgodoseende för Stadsbiblioteket Sida 18 af 26

20 båda parter. Att biblioteken kan låna ut e-böcker är inte lönsamt för förlagen, det bidrar till att de inte låter producera e-böcker. Vi bedömer att lösningen på detta problem ligger i att förändra affärsmodellen och möta producenterna halvvägs. Idag vill inte alla förlag publicera sina titlar i e-boks form eftersom de ser en hotbild mot den fysiska bokhandeln om böckerna finns obegränsat tillgängligt för alla via nedladdning. En reglerande åtgärd av utbudet gynnar därför förlagen eftersom en begränsad utlåning inte hotar försäljningen av deras fysiska böcker Varumärket Stadsbiblioteket lever inte upp till den uttalade varumärkesidentiteten Bibliotek i rörelse. Detta är dock en välformulerad identitetskärna som biblioteket bör behålla och förstärka. Fokus ska alltså ligga på att leva upp till denna identitet. I dag har Stadsbiblioteket en hög trovärdighet och en stark varumärkeskännedom men upplevs som aningen omodernt och mossigt. Stadsbiblioteket bör därför utveckla åtgärder som får verksamheten att leva upp till framför allt värdeordet rörelse i identiteten Utlåning En av utmaningarna i att stärka värdeordet rörelse i identiteten är att förenkla utlåningen av e- böcker. I dag sker utlåningen allra främst via hemsidan och i mindre grad via utlåningstationen Media Jukeboxen som finns tillgänglig i det fysiska biblioteket. Båda dessa plattformar bör utvecklas och bli mer användarvänliga Personal I dag har projektet Mediesprånget lett till att en person på biblioteket har ansvar och kunnandet om e-böcker. Detta är inte tillräckligt för att leva upp till den formulerade varumärkesidentiteten Bibliotek i rörelse. En utmaning för Stadsbiblioteket är således att öka kunskapen om e-böcker bland de anställda Hemsidan Stadsbibliotekets svaghet i vår teknikdrivna samtid är att deras hemsida är svårnavigerad vilket resulterar i att de löper risken att förlora läsare eftersom den är tidskrävande. Konkurrerande alternativ på marknaden satsar stenhårt på vägledningsforum på deras hemsidor för att hjälpa läsaren i användningen av e-böcker. Adlibris och Dito är i framkant på marknaden med god kundservice vilket är en utmärkande konkurrensfördel de har kontra Stadsbibliotekets nuvarande erbjudande Positionering Fördelen Stadsbiblioteket besitter är att de dagligen är i kontakt med en bred skara besökare som idag främst är läsare av den fysiska bokformen och kanske inte bekanta med e-boksformen. De har förmånen att nå en bred skara människor och påverka deras läsvanor i direkt kontakt med kunden. Då Stadsbiblioteket inte differentierar sig tydligare kan människor inte sortera in varumärkets erbjudande kopplat till e-böcker. Det öppnar upp hotet för att lojala kunder och allmänhetens intresse lockas till andra konkurrerande alternativ som de ser erbjuder något mer modernt, annorlunda och nytt. Att positionera sig som varumärket som tar rollen att introducera e-böcker som ett enkelt och roligt alternativ till den fysiska läsningen skulle vara en klar konkurrent styrka Differentiera från andra bibliotek Stadsbiblioteket Sida 19 af 26

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA

HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA HUR DU LADDAR HEM E-BÖCKER FRÅN V8BIBLIOTEKENS HEMSIDA En lathund En lathund om hur man laddar hem e-böcker från v8bibliotekens hemsida: www.v8biblioteken.se. På V8bibliotekens hemsida får du tillgång

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011

FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK. Falun, 4 maj 2011 FRAMTIDEN FÖR DIGITALA BÖCKER PÅ SVENSKA BIBLIOTEK Falun, 4 maj 2011 1 Digitala böcker E-böcker Ljudböcker 2 Elib Grundat år 2000. Ägare: Bonnierförlagen, Piratförlaget, Natur & Kultur och Norstedts Förlagsgrupp.

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Den här manualen tar upp läsplattans olika läsfunktioner, samt hur man laddar ner bibliotekets e-böcker via datorn och via wifi.

Den här manualen tar upp läsplattans olika läsfunktioner, samt hur man laddar ner bibliotekets e-böcker via datorn och via wifi. Manual E600 Den här manualen tar upp läsplattans olika läsfunktioner, samt hur man laddar ner bibliotekets e-böcker via datorn och via wifi. För att du ska kunna låna böcker behöver du ha ett Adobe id.

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Innehåll Allmänt om undersökningen Erfarenheter av e-böcker och läsplattor Attityder till e-böcker och läsplattor Piratkopiering Tankar om framtiden 1011 personer

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING [ E-BOK ] Till dator, smartphone eller surfplatta OPERATIVSYSTEM. Windows 7. Windows 8.0, 8.1, 8.2... ANVISUA.

STUDIEHANDLEDNING [ E-BOK ] Till dator, smartphone eller surfplatta OPERATIVSYSTEM. Windows 7. Windows 8.0, 8.1, 8.2... ANVISUA. STUDIEHANDLEDNING [ E-BOK ] Till dator, smartphone eller surfplatta OPERATIVSYSTEM Windows 7 Windows 8.0, 8.1, 8.2... ANVISUA Anna Larsson Studiehandledning E-bok www.anvisua.se Copyright 2015 Anna Larssson

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

HJÄLPGUIDE. till e-bok- och bokprojekt via mybod

HJÄLPGUIDE. till e-bok- och bokprojekt via mybod HJÄLPGUIDE till e-bok- och bokprojekt via mybod Välkommen till mybod! Med din registrering har du fått tillgång till alla viktiga funktioner och verktyg som du kan använda för att ge ut tryckta böcker

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL...

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... Sid 1 (7) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... 6 7 AKTIVITETER... 7 1 SAMMANFATTNING WEBingo är en

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Vi rekommenderar att du lyssnar på dina ljudböcker i Adlibris Mondo-appen eftersom du då kan börja lyssna direkt i din ios-enhet. Du kan även lyssna på

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare januari juni 2014

Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare januari juni 2014 1 [5] Referens Anna-Stina Takala Mottagare Anja Dahlstedt Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare januari juni 2014 En sammanställning Bakgrund Under hösten 2014 väntar ett nytt avtal mellan Bibliotek

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

LÄS E-BÖCKER MED BLUEFIRE READER PÅ IPAD

LÄS E-BÖCKER MED BLUEFIRE READER PÅ IPAD LÄS E-BÖCKER MED BLUEFIRE READER PÅ IPAD Bluefire Reader Manualen går igenom: - Skapa Adobe Konto - Låna en e-bok (text) från Mölndals Stadsbibliotek. Kräver lånekort och pinkod från biblioteket. http://bibliotek.molndal.se/web/arena/e-bocker-barn

Läs mer