Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbiblioteket och e-boksbranschen"

Transkript

1 Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte Avgränsningar Metod Branschdefinition Branschbeskrivning Biblioteksbranschen E-boksbranschen Fem-kraftsmodellen Model Branschkollegorna Leverantörer Ersättningsprodukter Freemium som ny aktör? Företagsbeskrivning Varumärkesimage Identitetskrisen Konkurrensanalyser Adlibris Akademibokahandeln Dito.se Strategiska kartor Målgruppsanalys Varumärkesidentitet Slutsats Handlingsplan. Bibliotek i rörelse Tidsplan/budget Källförteckning Stadsbiblioteket Sida 1 af 26

3 1. Sammanfattning Denna rapport är en affärs- och varumärkesanalys av Stockholms stadsbiblioteks e-boksavdelning. Rapporten innehåller en nulägesanalys, en slutsats samt en föreslagen handlingsplan som syftar till att lösa de utmaningar som Stadsbiblioteket står inför. E-boksbranschen är en extremt liten del av bokbranschen. Den utgör endast ca 0,4% av bokbranschens totala omsättningen. Inom denna mycket begränsade bransch är Stadsbiblioteket den dominerande aktören. Förlagen är motvilliga till att producera e-böcker då biblioteket erbjuder obegränsat antal lån av en titel och därmed utgör ett för stort hot mot den kommersiella marknaden. Stadsbiblioteket är beroende av leverantören elib som tillhandahåller praktiskt taget samtliga e- bokstitlar som biblioteket lånar ut. Biblioteket har därmed ingen kontroll över utbudet. Dessutom brottas de med ett aningen omodernt varumärke. För att öka e-bokslånen behöver Stadsbiblioteket möta förlagen halvvägs och begränsa antalet utlån av en e-bokstitel. För att stärka varumärkesidentiteten, med kärnan Bibliotek i rörelse, bör personalen utbildas i e-boksteknik och få tillgång till bärbara jobbdatorer. Dessutom bör hemsidan genomgå ett ansiktslyft för att bli mer lättnavigerad och ett partnerskap med Adlibris etableras där Stadsbiblioteket erbjuder utlåning av företagets läsplattor. Genom dessa åtgärder tror vi Stadsbiblioteket kan nå målen att senast 2015 ha ökat utbudet från 80% av ellibs utbud till 100% av utbudet, halverat kostnaderna av utlåning av e-böcker med 50%, ökat utlåning av e-böcker på Stadsbiblioteket med 100% samt ha nått en kunskapsnivå kring e- böcker bland personalen som möter kundernas krav. 2. Inledning Stockholms stadsbibliotek har traditionellt haft en stark ställning i läsbranschen. Biblioteket har länge varit framgångsrikt i att erbjuda medborgare fri tillgång till litteratur. I takt med att samhället har blivit mer och mer digitaliserat har biblioteket tappat besökare och fått svårt att anpassa sig efter hur medborgarna i dag söker läsning. Detta gäller i stort sett hela läsbranschen som konsekvent hållt sig borta från e-boksmarknaden. Därför är det en intressant utmaning att analysera på vilket sätt Stadsbiblioteket kan öka sin utlåning av e-böcker och kanske i förlängningen öka produktionen av e-böcker i hela läsbranschen. Denna rapport är en affärs- och varumärkesanalys av Stockholms stadsbiblioteks e-boksavdelning. Rapporten innehåller en nulägesanalys, en slutsats samt en föreslagen handlingsplan som syftar till att lösa de utmaningar som Stadsbiblioteket står inför. 2.1 Syfte Syftet med rapporten är att genom en nulägesanalys ta fram en strategisk handlingsplan som bidrar till att Stadsbiblioteket kan förstärka sin position när det kommer till utlåning av e-böcker. Arbetet har utgått från frågeställningarna: Hur får Stockholms stadsbibliotek människor att låna fler e-böcker men samtidigt besöka biblioteket? Hur kan Stadsbiblioteket förstärka sin varumärkesidentitet?. 2.2 Avgränsningar Stadsbiblioteket är en stor apparat som tillhandahåller många olika sorters media för utlåning. Vi har valt att avgränsa oss endast till bibliotekets utlåning av e-böcker. Stadsbiblioteket Sida 2 af 26

4 2.3 Metod Rapporten baseras på information hämtad främst från olika branschrelaterade artiklar och intervjuer med olika aktörer i branschen, med representanter från Stadsbiblioteket samt med målgruppen. Det insamlade materialet har sedan applicerats på för sammanhanget relevanta teoretiska modeller. 3. Branschdefinition Branschdefinitionen är avgränsad till e-bokssegmentet i Stockholms biblioteksbransch. Branschdefinition: Branschen består av bibliotek som erbjuder utlåning av e-böcker till allmänheten i Stockholms stad. 4. Branschbeskrivning Eftersom avgränsningen gäller Stadsbibliotekets utlåning av e-böcker är det relevant att tillhandahålla två branschbeskrivningar. En för biblioteksbranschen, vilken är Stockholms stadsbiblioteks primära bransch, och en för e-boksbranschen - inom vilken den indirekta konkurrensen finns. 4.1 Biblioteksbranschen Allmän beskrivning Branschen består främst av tre olika typer av biblioteksverksamheter: folkbibliotek, sjukhusbibliotek och forskningsbibliotek. Gemensamt för alla bibliotek är att de är offentligt finansierade och öppna för alla medborgare. Folkbiblioteken i Stockholms stad består av 40 bibliotek bland vilka Stockholms stadsbibliotek är det största. Folkbibliotekens uttalade uppgift är att finnas tillgängliga för samtliga medborgare i syfte att främja intresse för läsning och litteratur, för information, upplysning och utbildning samt för kulturell verksamhet i övrigt. 1 Folkbiblioteken får varje år ett budgeterat anslag från kommunen för att täcka driftskostnader och investeringsutgifter var detta anslag 277 miljoner kronor. Statistik för folkbiblioteken i Stockholms län: Antal invånare: Bokbestånd: Fysiska besök: Aktiva låntagare: Antal utlån (ej e-musik): ca 11 miljoner Antal boklån (tryckta): ca 8 miljoner Antal boklån (e-böcker): ca Forskningsbiblioteken i Stockholm består av 41 bibliotek. De delas in i tre kategorier: nationalbibliotek, högskolebibliotek och specialbibliotek. Kungliga biblioteket, Södertörns 1 Stadsbiblioteket Sida 3 af 26

5 högskolebibliotek och Stockholms universitetsbibliotek är de forskningsbibliotek i Stockholm som har flest besökare. Utförlig statistik rörande forskningsbiblioteken finns ej tillgänglig. Sjukhusbiblioteken i Stockholm består av 19 olika bibliotek vid olika sjukhus och mottagningar. Sjukhusbiblioteken har i uppdrag att tillhandahålla medicinsk speciallitteratur till personal och studenter. De ska även tillgodose ett informationsbehov hos patienterna. De svenska sjukhusbiblioteken är många gånger organisatoriskt sammanlänkade med folkbiblioteken. Det kan vara så att patientdelen på ett sjukhusbibliotek är en folkbiblioteksfilial. Det finns exempel på bibliotek som både är folkbibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek samtidigt. Utförlig statistik rörande sjukhusbiblioteken finns ej tillgänglig Utlåning av e-böcker i biblioteksbranschen Till e-böcker räknas de böcker som överförts till ett elektroniskt format så att det går att läsa på en dator, handdator/mobiltelefon eller en särskild läsplatta. För att kunna läsa en e-bok krävs dels den nyss nämnda hårdvara, samt ett läsprogram som kan hantera datorfilen. En vanlig roman i e- boksform är mellan 250 kb och 1 MB. Det finns tre format att rekommendera för e-böcker: 1. PDF - som är ett statiskt format, vilket innebär att en boksida ser likadan ut oavsett skärmstorlek. 2. EPUB - som är ett flödande format, vilket innebär att texten anpassar sig efter skärmstorlek, textstorlek och typsnitt. 3. Mobipocket - ett äldre format för mobiler och handdatorer som är i flödande format. EPUB är att rekommendera då det fungerar på de flesta plattormer. I denna rapport kommer dock forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken inte redogöras närmre. Forskningsbiblioteken och stora delar av sjukhusbiblioteken har ett helt annat typ av utbud, där artiklar och särskild facklitteratur utgör större delen av e-boksbeståndet. Forskningsbiblioteken är de bibliotek som enligt statistiken lånar ut flest e-böcker i biblioteksbranschen. Detta är dock på grund av det breda utbudet av akademiska artiklar som finns tillgängliga i en databas kallad DiVA och används i forskningssyfte. Varken de eller sjukhusbiblioteken konkurrerar med folkbibliotekens utbud av skönlitterära e-böcker och kommer därför inte behandlas som konkurrenter Trender i biblioteksbranschen Allt fler personer använder sig av biblioteken via internet. Detta bidrar till att användningen av e- medier fortsätter att öka på bekostnad av de tryckta medierna. I Stockholm ökade utlåningen av e- böcker från ca (2010) till ca (2011), en ökning med drygt 50 %. E-bokslånen ökar alltså markant men utgör ändå en väldigt liten del av folkbibliotekens utlån Utmaningar Bibliotekens har två stora utmaningar när det kommer till e-böcker: 1. Kontroll över beståndet: Idag finns tre leverantörer av e-böcker till folkbiblioteken. Av dessa tre är företaget elib den huvudsakliga leverantören och de andra två, ebrary och FörlagEtt, tillhandahåller en mycket liten del av folkbibliotekens e-böcker. ELib framstår därmed närmast som ensam leverantör av branschen, och kontrollerar i princip folkbibliotekens bestånd. Av elibs e-böcker är ca 80 % fria för lån hos folkbiblioteken. De titlar som inte kan lånas är främst de mest populära. Det existerar även karenser, vilka innebär att biblioteken måste vänta ett antal månader efter utgivningen av en e-bok innan de får tillåtelse att låna ut den. Stadsbiblioteket Sida 4 af 26

6 2. Kontroll över kostnaderna: I dag betalar biblioteken ca 20kr per utlånad e-bok till elib, vilket medför att vissa bibliotek inte har råd att möta efterfrågan. Biblioteksbranschens främsta utmaning är därför att få till en lösning där biblioteken får tillgång till fler e-böcker och behöver betala mindre per utlånat exemplar. Biblioteken hävdar att allmänheten vägras fri tillgång till böcker och förlagen hävdar att denna fria tillgång skulle krossa den kommersiella marknaden. 4.2 E-boksbranschen Allmäm beskrivning Idag finns e-böcker till försäljning hos den fysiska- samt nätbokhandeln och finns tillgängliga för utlåning på bibliotek. E-boksbranschen utgör endast en liten del av den totala bokbranschen omsatte e-boksbranschen ca kr och stod då för 0,01% av förlagens totala försäljning hade omsättningen ökat till kr och tog då 0,04% av marknaden. Det är alltså en försvinnande liten men samtidigt stadigt ökande omsättning i branschen gav förlagen ut 53 titlar i e-boksformat men redan 2009 hade siffran ökat till 225 utgivna titlar. Det som hände var att de första renodlade e-boksläsarna lanserades i Sverige och buzz uppstod. E-böckerna skulle vara det nya spännande formatet som skulle ta över marknaden, men publiken var mer svårflörtad än väntat. Utbudet har dock ökat explosionsartat sedan dess och marknaden består nu av svenska e-bokstitlar, vilket fortfarande är en minimal siffra jämfört med tryckta böcker Trender i e-boksbranschen Framtidsutsikterna för e-boksbranschen är ovissa. Det råder en enad mening i bokbranschen att e- böcker är en framtidsprodukt, men ingen kan riktigt säga varken om eller hur branschen kommer att utvecklas på den svenska marknaden. I USA är e-boksbranschen mycket större än i Sverige. Enligt den amerikanska förläggarföreningen utgjorde e-boken en tredjedel av den totala försäljningen av skön- och facklitteratur. Detta är en signal på att det snarare är en fråga om när, inte om, e-boksförsäljningen kommer slå genom ordentligt på den svenska marknaden. Anledningen till att den svenska e-boksmarknaden är så mycket mindre än den amerikanska är avsaknaden av ett svenskt Amazon, ett totaldominerande företag på marknaden som kan erbjuda ett stort antal e-bokstitlar till ett lågt pris. Ingen svensk aktör har ännu gjort en seriös satsning på e- boksbranschen. Idag är det olönsamt för förlagen att producera e-böcker eftersom marknaden är för liten och produktionskostnaderna är för höga Utmaninger För att växa på den svenska marknaden är branschen beroende av ett flertal aspekter. För det första måste titlarna bli betydligt fler. Detta problem verkar ha sitt ursprung i att e-boksproduktion inte är tillräckligt lönsamt för förlagen. Den illegala nedladdning gör att förlag inte vill producera för många e-böcker, därför att risken finns att de då går med stora förluster. En ytterligare utmaning är att tekniken knuten till branschen måste utvecklas. Det finns en bristande säkerhet kring e-böcker som gör att förlagen drar sig från att öka produktionen. Det har även saknats en ledande teknisk aktör på marknaden, likt Amazons läsplatta Kindle som dominerar den amerikanska marknaden. Ett par tekniska alternativ har dock dykt upp de senaste åren som är värda att beakta. De främsta är Adlibris läsplatta Letto samt Ditos applikation som fungerar till bland annat Apple s och Samsung s plattor. Stadsbiblioteket Sida 5 af 26

7 Priset på e-böcker måste även minskas väsentligt. I dag kostar en e-bok lika mycket eller mer att köpa som en tryckt bok. En stor anledning till att ingen aktör ännu gjort en seriös satsning på e-boksbranschen är att folkbiblioteken upplevs vara ett stort hot mot den kommersiella marknaden. I dag kan ett obegränsat antal e-böcker av samma titel lånas ut samtidigt, vilket förlagen anser tar bort incitamenten för kunden att köpa en e-bok. 5. Fem-kraftsmodellen Branschstrukturmodellen knyter samman och strukturerar upp branschens olika aktörers position i ett större sammanhang. I denna komplexa verksamhet har de traditionella branschkonkurrenterna blivit branschkollegor, ersättningsprodukterna är indirekta konkurrenter och de nya aktörerna baseras på en visualiserad framtidsmöjlighet. 5.1 Model 5.2 Branschkollegorna Stadbiblioteket är dominerande gällande utlåning av e-böcker i förhållandet till både forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken. Även om forskningsbiblioteken tillhandahåller ett mycket omfattande öppet digitalt forskningsarkiv så tillhör dessa artikelkategorin. Deras material riktas mot forskare och studenter och riktar sig således mot ett annat kundsegment än stadsbiblioteket. Det samma gäller för sjukhusbiblioteken som vänder sig till människor knutna till sjukhusverksamheten. Sjukhusbiblioteket har ett begränsat utbud av sjukhusrelaterade titlar och kan därför inte konkurrera mot Stadsbiblioteket. De tre biblioteksverksamheterna verkar alltså under olika områden men har gemensamt att arbeta för det folkbildande uppdraget, vi bedömer därför sjukhus- och forskningsbiblioteken som branschkollegor snarare än konkurrenter. 5.3 Leverantörer Branschen är beroende av förlagen. Förlagen håller tillbaka branschen i dag då de inte bedömer det som lönsamt att låta göra e-böcker av sina produkter. De olika biblioteksverksamheterna inom biblioteksbranschen är statligt ägda. Därför påverkas branschen av politiska beslut och maktskiften. Biblioteket har dock en så pass stark ställning i dag att detta inte betraktas som något hot, d.v.s. risken för att biblioteken får minskade kommunala anslag är extremt liten. Stadsbiblioteket Sida 6 af 26

8 5.4. Ersättningsprodukter Adlibris Adlibris är nordens största nätbokhandeln som erbjuder billiga böcker till försäljning över nätet och som lägger stort fokus på sin kundservice. Adlibris har ett väldigt brett sortiment och, till skillnad från Stockholms stadsbibliotek, alltid de senast utkomna böckerna. En annan fördel är deras breda kunskap kring e-boken och läsplattan Letto som har tagits fram och som ska underlätta köpprocssen kring e-böcker, samt locka fler e-bokskunder Akademibokhandeln Sveriges marknadsledande bokhandelskedja är i dagsläget Akademibokhandeln med sina 66 butiker runt om i landet. Akademibokhandeln är den aktör som kan erbjuda sina kunder ett likartat värdeerbjudande som Stadbiblioteket. Akademibokhandeln lägger stort fokus vid personlig service, den fysiska butiksmiljön och de har även starkt och väletablerat varumärke. Det som däremot skiljer de två aktörerna åt är att Akademibokhandeln säljer sina e-böcker medan Stadsbiblioteket har utlåning. Stadsbiblioteket har även en större kunskapsmässig tillit än vad Akademibokhandeln har då det inte krävs några förkunskaper att arbeta på Akademibokhandeln Dito.se Dito är en nätbokhandel och läsapp som är framtagen av Bokus och Akademibokhandeln. Affärsidén bygger på att kunden ska kunna köpa och läsa tusentals svenska- och internationella titlar av e-böcker från de båda bokhandlarna. Dito vinner många fördelar genom den strategiska alliansen med Bokus och Akademibokhandeln. Samarbetet företagen mellan resulterar i ett brett utbud av e-böcker och deras e-böcker fungerar till flera typer av läsplattor. Till deras nackdelar hör att de fortfarande är ett relativt okänt varumärke och de har därför inte hunnit bygga upp en stark tillit. Deras applikation är fortfarande under konstruktion och fungerar inte optimalt. Detta resulterar i en låg produktkvalitet Illegal nedladdning Ett potentiellt hot eller konkurrent är den illegala nedladdningen som både är kostnadsfri och lättillgänglig. Nackdelen är att det är olagligt. Vi bedömer den illegala nedladdningen som ett avtagande hot då ökade resurser i e-boksproduktionen läggs på att utveckla kopieringsskydd. 5.5 Freemium som ny aktör? En potentiell ny aktör på marknaden skulle kunna vara en Spotifyliknande tjänst som gör att kunden kan streama e-böcker. Det skulle kunna bygga på samma koncept; där kunden genom ett gratiskonto kan dela med sig av sina boklistor till andra användare. En tjänst som gratis erbjuder en obegränsad tillgång till e-böcker skulle vidare skapa en stor hotbild för biblioteken samt andra återförsäljare av litteratur. 5.6 Läsare Läsaren är den avgörande komponenten för branschens överlevnad. De senaste åren har e- bokslånarens intresse ökat markant men utgör fortfarande en mycket liten del av den totala delen läsare. Stadsbiblioteket Sida 7 af 26

9 6. Företagsbeskrivning Under denna punkt kommer en övergripande redogörelse för Stockholms stadsbibliotek att presenteras. Vidare förklaras även hur biblioteket förhåller sig till den digitala utvecklingen i samhället och e-bokens roll på Stadsbiblioteket. 6.1 Allmän beskrivning Stockholms stadsbibliotek ritades av den kände arkitekten Gunnar Asplund år 1928 och ligger i korsningen Sveavägen/Odengatan. Stockholm stadsbibliotek jobbar med de fyra olika sektionerna läsa, låna, lära och möta. Stockholms stadsbibliotek är en scen för demokrati som står för yttrandefrihet. De drivs i statlig regi och är därför inte vinstdrivande. Idag ägnar sig biblioteket åt att låna ut böcker i olika former samtidigt som de anordnar olika läs- och bokrelaterade event. Stadsbiblioteket är alltså en plats du kan besöka vare sig du vill låna en bok, lyssna på en författare eller ta en kaffe i deras café. Trots det breda utbudet så har idag det digitala biblioteket, biblioteket.se, fler antal besökare än alla folkbiblioteken tillsammans. Man kan se att även fast e-boken inte har en stor del av den totala bokmarknaden så stiger siffrorna för hur många e-böcker som lånas ut per år väldigt snabbt cirka cirka cirka till september i år - cirka Det är utlåning av e-böcker som ökar mest på Stockholms stadsbibliotek procentuellt. 6.2 Varumärkesimage Som varumärke är Stadsbiblioteket starkt och väl inpräntat i stockholmarnas medvetande. Det är sedan många år tillbaka ett pålitligt och välkänt varumärke. Det visuella i stadsbiblioteket avspeglar sig i deras byggnad. Den nuvarande varumärkesimagen innefattar värdeord som trovärdig, öppet och pålitlig men biblioteket upplevs samtidigt som mossigt och bakåtsträvande. 6.3 Varumärkeslöfte Stockholms stadsbiblioteks vision är att förena människor, öppna upp för kunskap och bidra till förståelse och påverkan. De vill inte bara ha ett internationellt bibliotek, de vill vara ett. Det ska vara en upplevelse att besöka Stockholms stadsbibliotek. 6.4 Varumärkesarv Stadsbibliotekets djupt rotade historia som en bildande mötesplats i samhället har planterat ett emotionellt värde i många människors medvetna som ett historiskt samt kulturellt värde. Det finns dock en stor problematik i detta. Den yngre generationen har troligtvis inte samma synsätt på bibliotek och kan inte relatera till historian på samma sätt som den äldre generationen eftersom de är uppvuxna i en digital värld. De unga delar inte samma associationer till värdet eftersom deras preferenser är att information snabbt ska vara tillgänglig och följden blir att ett hot föds mot att kulturen kring stadsbiblioteket försvinner. En utmaning är att attrahera den yngre generationen så att stadsbibliotekets framtid kan säkras genom en förändring som passar in i samtidens anda av teknik, snabbhet och tillgänglighet. 6.5 Identitetskrisen Stadsbiblioteket Sida 8 af 26

10 I dagsläget råder en intern identitetskris på Stockholm stadsbibliotek. Personalen vet inte längre vad deras funktion är. Förr gick man till biblioteket för att låna böcker, idag är man oftast där av helt andra anledningar. Stadsbiblioteket vill hänga med i den tekniska och digital utvecklingen men har hittills inte lyckats. Det råder en intern kommunikationsbrist. Idag har inte alla i personalen tillgång till egna datorer, vilket resulterar att deras roll som vägvisare till sina besökare försvåras. Personalen saknar en naturlig funktion och de har svårt att följa med i utvecklingen och hålla samma tempo som resten av samhället. 6.6 Bibliotek i rörelse den aktuella strategin Enligt folkbibliotekslagen ska alla kommuner kunna tillhandahålla sina medborgare ett folkbibliotek. Folkbibliotekslagen uppger att alla folkbibliotek ska arbeta utefter så kallade biblioteksplaner för att kunna upprätthålla sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanerna är långsiktiga och strategiska planer som verkar för att redogöra hur verksamhet ska fungera i förhållande till hur stadens budget fördelas. Den nuvarande strategin för Stockholms stadsbibliotek är Biblioteksplan 2.0 som pågår mellan år Den benämns även som Bibliotek i rörelse med varumärkeslöftet att När människor i rörelse möter bibliotek i rörelse är allt möjligt 2. De senast åren har stadsbibliotek utökat sitt utbud i hopp om att försöka locka fler besökare. Därför anordnas numera filosofikvällar, läsecirklar, språkkafeér och poesibazarer. 6.7 Stockholms stadsbiblioteks digitala projekt Stockholms stadsbibliotek är medvetna om det enorma kulturarv de besitter samtidigt som de ser den samtida förändringen i samhället av hur människor integrerar och kommunicerar med varandra. Detta innebär en enorm utmaning för biblioteket eftersom den digitala världen nu är en del av vår vardag och därför krävs en god insikt i hur den digitala kommunikationen fungerar. För att kunna bemöta denna samhällsförändring har biblioteket startat projektet Mediesprånget. Mediesprånget är en internutbildning som ska stärka förståelsen och den digitala kompetensen för bibliotekets medarbetare. Projektet syftar till att underlättar den interaktiva kommunikationen i form av e-böcker, läsplattor, databaser och sociala medier. Vad det gäller e-böcker som en enskild enhet så ligger mediesprånget idag på en nivå där endast en person har ansvaret och kunskapen om bibliotekets e-böcker. Denna internutbildning har ännu inte burit frukt för biblioteket, då de flesta anställda inte besitter de tekniska kunskaperna som förväntas av besökarna. 6.8 Leverantörer för Stockholms stadsbibliotek. ELib är nordens ledande distributör och producent av e-böcker. Företaget drivs utan vinstkrav av Bonnierförlagen, Norstedts, Piratförlaget samt Natur & Kultur och har den uttalade målsättningen att utveckla en fungerande marknad för digitala böcker 3. ELib är idag den främsta leverantören av e-böcker till biblioteken. Företaget samarbetar med författare och det är dessa som tillsammans avgör om en bok ska omformateras till en e-bok. Författare förhåller sig skeptiska till e-boksformatet på biblioteken då det finns stor risk för plagiering och det faktum att utlåning inte genererar någon vinst. Detta innebär att utbudet av e- bokstitlar är begränsat. När bibliotekens i sin tur sedan lånar ut en e-bok så betalar de en avgift till elib på ca 20kr/ e-bok. Detta kan jämföras med den tryckta boken som är konstant och inte kostar biblioteket någonting att låna ut. 2 https://biblioteket.stockholm.se/sites/default/files/biblioteksplan pdf 3 Stadsbiblioteket Sida 9 af 26

11 Utöver ELib finns även Ebrary och FörlagEtt som leverantörer för e-böcker till stadsbiblioteket. Ebrary är de som distruberar facklitteratur på andra språk i e-boksformat. De finns facklitteratur på tyska, spanska, engelska och franska och de har över titlar. FörlagEtt är ägare av Mediejukeboxen som finns på Stadsbiblioteket, vilket är det enda sättet man fysiskt kan låna e- böcker hos dem. Eftersom både Ebrary och FörlagEtt bidrar med en så liten del av den totala utlåningssiffran av e-böcker väljer vi att inte gå djupare in på dessa företag. 6.9 E-boken på Stockholms stadsbibliotek I dagsläget finns det två olika sätt att låna e-böcker på Stockholms stadsbibliotek. Det vanligaste sättet är att låna e-böcker via hemsidan. Besöker du biblioteket för att låna en e-bok så gör du det via den så kallade Mediejukeboxen. Mediejukeboxen är en digital samlingsenhet med olika e- media i form av e-böcker, musik och film. Här väljer du vilken e-bok du vill låna och laddar sedan över filen till ditt USB-minne, ipod eller mediaspelare. Som lånetagare skriver du på en förbindelse som godkänner att du inte olagligt sprider filen vidare och att du håller dig ansvarig till att själv ta bort filen efter 28 dagar. Såhär går det till att låna en e-bok till datorn 1. Skapa ett användarkonto hos Adobe. 2. Installera ett e-boksprogram, till exempel Adobe Digital Editions, och logga in med ditt Adobe-konto. 3. Logga in på bibliotekets webbplats med bibliotekskort och pinkod och sök fram en e-bok. 4. Ladda ner e-boken och öppna den i e-boksprogrammet. Såhär går det till att låna en e-bok till en läsplatta 1. Låna och ladda ner en e-bok till din dator enligt stegen ovan. 2. Anslut läsplattan till datorn för att auktorisera den med ditt Adobe-konto. 3. Använd e-boksprogrammet för att föra över e-boken från datorn till läsplattan, till exempel genom att klicka och dra. E-böcker finns att låna i de tre olika digitala formaten: EPUB, PDF och Mobipocket Värdekedja 6.11 Affärsmodell & SWOT Stadsbiblioteket Sida 10 af 26

12 Stadsbiblioteket Sida 11 af 26

13 7. Konkurrensanalyser Vi bedömmer att Stockholms Stadsbiblioteks branschkonkurrenter inte är att betrakta som egentliga konkurrenter. Forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken drivs båda, liksom Stadsbiblioteket, i kommunal regi. De har olika uppdrag och är därför snarare att betrakta som kollegor. Då Stadsbiblioteket inte är vinstdrivande så har de egentliga inga konkurrenter över huvud taget. Därför blir den huvudsakliga konkurrensen till e-boksutlåningen på Stadsbiblioteket andra former av e-bokskonsumtion. Dessa är egentligen ersättningsprodukter i branschstrukturmodellen men vi väljer att se dessa som konkurrenter till utlåning av e-böckerna på biblioteket. 7.1 Adlibris Allmän beskrivning Adlibris är en renodlad nätbokhandel som utger sig för att vara internetbokhandeln för bokälskare. Företaget bildades år 1997 av Pär Svärdson, Fabian Fischer, Johan Arvidsson och Christian Lauritzen efter en idé om att sälja böcker över nätet till ett lågt pris och med en hög kvalitet. Idag är Adlibris nordens största bokhandel på nätet som säljer ca böcker varje dag till Sverige, Finland, Norge och Danmark. År 2010 omsatte Adlibris miljoner kronor, vilket har ökat markant då de passerade en omsättning på cirka en miljard kronor i februari i år. Sedan år 2005 ägs Adlibris av Bonnierkoncernen. På kontoret i Stockholm hittar vi ett 70-tal anställda, bland andra litteraturvetare, ekonomer och tekniker som tillsammans skapar kompetensen kring varumärket och kundservicen, medan distrubitionen av böckerna sköts från distributionscentralen i Morgongåva. Adlibris riktar sig till en massmarknad eftersom deras värdeerbjudanden, distrubitionskanaler och kundrelationer fokuserar på en enda stor grupp av kunder med liknande behov. Produkterna säljs via deras egna kanaler, vilket är över nätet och direkt till slutkonsumenten. Detta är helt klart ett kostnadsdrivet företag vars affärsidé går ut på att erbjuda kunderna böcker över nätet till ett lågt pris, snabb frakt, men samtidigt god service och hög kvalitet Varumärkeslöfte Adlibris lovar prispressade produkter, snabba leveranser och god kundservice Aktuell strategi Idag är Adlibris som sagt den största nätbokhandeln i Norden och det framtida målet är att öka sina marknadsandelar och att en dag vara den största och billigaste nätbokhandeln i hela Europa. Företaget har ett mål som är att passera två miljarder kronor i omsättning på fem år. För att nå sitt mål så jobbar Adlibris med två aktuella huvudstrategier. Dels att jobba med deras nuvarande utmaning, vilket är att börja synas bättre på den svenska marknaden, men att framförallt att satsa på att växa extra mycket på marknaderna utanför Sverige, det vill säga i Norge, Danmark och Finland. Enligt en intervju med VD Magnus Dimert sägs följande: Vi måste arbeta på att bli mer rekommenderande och vägledande, och inte bara vara en nätbokhandel dit kunder går när de redan vet vad de vill ha Stadsbiblioteket Sida 12 af 26

14 Adlibris tror på konceptet nöjda kunder och satsar därför väldigt mycket på att erbjuda sina kunder en god kundservice. Eftersom dem inte syns så mycket idag så sprider sig vetskapen om Adlibris främst genom word of mouth och det är mycket tack vare deras goda kun dservice, som för övrigt är en stor tillväxtmotor i företaget. Förutom deras kundservice är läsplattan Letto ett annat värdeerbjudande som Adlibris satsar på. Letto kostar 1400 kronor och togs fram för att underlätta köpprocessen kring e-böcker för sina kunder. I likhet med Kindle har även Letto en inbyggd e-boksbutik, vilket innebär att kunden endast skapar ett konto och kopplar ett kreditkort till läsplattan för att sedan med två klick kunna köpa sin e-bok Värdekedja Affärsmodell & SWOT Se bilag Akademibokahandeln Allmän beskrivning Sveriges marknadsledande bokhandelskedja är i dagsläget Akademibokhandeln med sina 66 butiker runt om i landet. 27 av dessa är lokaliserade i Stockholms län. Tillsammans med Bokus, Norstedts, Rabén & Sjögren och Coops egna böcker ägs Akademibokhandeln av KF Media omsatte Akademibokhandeln miljoner kronor. Akademibokhandeln äger därmed hela 40 % av bokhandelsmarknaden. Akademibokhandeln är en multikanalkedja som erhåller den privata sektorn samt mindre kontorsverksamheter med ett brett sortiment av böcker, pappers- och kontorsmaterial samt presentartiklar. Hela 40 % av försäljningen är presentartiklar. Kunderna erbjuds även över 6 miljoner boktitlar online Varumärkeslöfte Akademibokhandeln har skapat sig ett starkt och väletablerat varumärke och har idag mestadels lojala kunder. De har en stark visuell maner som känns igen av de flesta vilket skapar en känsla av trygghet och kvalitet. De arbetar med mottot Att läsa är att resa. Genom att kommunicera ut detta budskap är förhoppningen att tillgodose sina kunder med böcker som ger möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt fly verkligheten. I detta enorma utbud av böcker på marknaden vill Akademibokhandeln vara vägvisaren Aktuell strategi Akademibokhandels affärsidé bygger på att vara den främsta kvalitetsbokhandeln i Sverige. Sedan näthandeln och e-böckerna kom in på markanden har de insett att de inte längre kan konkurrera om priset och utbudet och var därför tvungna att hitta nya vägar än priset för att nå lönsamhet. Akademibokhandeln väljer istället att fokusera på att ha en personal med god service och kunskap. De lägger stor vikt vid butiksmiljön. Det ska vara en lättillgänglig fysisk plats där människans fem sinnen stimuleras. För att diffrentisera sig ytterligare satsar Akademibokhandeln på att vara det naturliga valet vid impulsköp av presenter. De har även en tydlig inriktning på barnböcker och anordnar event för att engagera barn att läsa mer. Stadsbiblioteket Sida 13 af 26

15 Genom att lägga upp en strategi där en helhetsupplevelse skapas för kunden är förhoppningen att kunna differentiera sig på marknaden. Akademibokhandel har på så sätt förflyttat sitt tidigare produktfokus till ett mervärdesfokus för kunden. De erbjuder även sina kunder ett Coop MedMera kort som ger medlemspriser och återbäring på alla böcker Värdekedja Affärsmodell & SWOT Se bilag Dito.se Allmän beskrivning I oktober 2011 lanserade Akademibokhandeln tillsammans med Bokus internetbokhandeln- och tjänsten Dito. Affärsidén bygger på att kunden ska kunna köpa och läsa tusentals svenska- och internationella titlar av e-böcker från de båda bokhandlarna. Butikskonceptet handlar om att läsaren skapar ett konto på dito.se. där de vidare kan ladda ner Ditos egna app för att läsa samt köpa e-böcker. Ditos app är konceptet som skiljer Dito från konkurrenterna tack vare att den samlar bokhandel- och läsprogram i en tjänst. Ditos butikskoncept kompletteras i Akademibokhandelns butiker med ett sortiment av läsplattor och tillbehör Varumärkeslöfte Ditos varumärkeslöfte är att göra det så enkelt som möjligt för kunden att läsa, vilket de kommunicerar med mottot: genvägen till berättelsen. Dito-appen är det centrala i varumärkets kommunikation eftersom den stöttar varumärkeslöftet i aspekterna av tillgänglighet och bekvämlighet som förutsätter en enkel läsning. Varumärket som produkt är lättorienterad, tillgänglig och praktisk. Tjänsternas vägledande utformning i kombination med en tillgänglig kundservice skapar en känsla av starkt kundfokus. Ditos fokus på design i utformningen av deras app, logga och färgval gör dem till en uppstickare på marknaden kontra konkurrenterna som kommunicerar en mer traditionell bild. Vidare bidrar det till att varumärket ligger i framkant med att kommunicera en personlighet på marknaden. Ditos personlighet som modern, rolig och tillmötesgående möjliggör att varumärket differentierar sig och förutsättningarna skapas för relationsbyggande med en modern målgrupp som tilltalas av design och en roligare tjänst än alternativen inom den traditionella bokhandeln. Idag är Dito ett relativt okänt varumärke vilket innebär att de därför inte har hunnit bygga upp en stark tillit på marknaden Aktuell strategi Ditos mål är att vara marknadsledande samt den största satsningen på e-böcker och digital läsning i Sverige. I målet att bli marknadsledande är Ditos strategi att sammanlänka produkter inom ett gemensamt användningsområde som tillsammans förstärker varandra till ett komplett e- bokserbjudande. Strategin möjliggör att Dito kan kommunicera med ett brett segment läsare, som har olika behov inom e-boksbranschen. Ditos positionering är vidare; att allting kring den elektroniska bokformen hänger ihop. Ditos partnerskap i den strategiska alliansen med Bokus och marknadsledande Akademibokhandeln gör att de samarbetar med att föra ut e-böcker på Stadsbiblioteket Sida 14 af 26

16 marknaden och fördela aktiviteterna mellan företagen i syftet att uppnå målet. Det ger Dito möjligheten att ta en stor marknadsandel och minska riskerna i den konkurrensutsatta miljön. Partnerskapet möjliggör att stärka Ditos marknadsföring tack vare att de drar nytta av- och kommunicerar via flera starka plattformar. Det ger varumärket chansen att nå en bredd olika målgrupper samt potentiella kunder inom den fysiska läsbranschen som idag inte är läsare av den elektroniska bokformen Värdekedja Affärsmodell & SWOT Se bilag 3 8. Strategiska kartor Strategikartorna visar att Stadsbiblioteket har den starkaste varumärkeskännedomen och den högsta tillgängligheten bland sina konkurrenter. Stadsbiblioteket har dock ett mindre utbud än merparten av konkurrenterna. Det visar på en av Stadsbibliotekets stora utmaningar. Illegal nedladdning I strategikartorna exemplifieras illegal nedladdning genom logga för The Pirate Bay (TPB). Den illegala nedladdningen består dock av flera olika hemsidor men av platsskäl beskrivs inte dessa närmare. TPB är en av de mest kända hemsidorna för fildelning och får därför stå som exempel för hela fildelningsbranschen. Strategikartan 1 Kartan visar att Stadsbiblioteket har ett överlägset starkt varumärke när det kommer till igenkänning och samtidigt ett lågt pris. Detta är självklart en stor fördel. Akademibokhandeln är också ett välkänt varumärke, men med ett höga produktpriser. Detta exemplifierar den position som Akademibokhandeln intagit som det lite dyrare men lite finare varumärket. Kartan visar också att Dito har problem då de har ett relativt högt pris men en låg varumärkeskännedom. Jämfört med Adlibris, som erbjuder en liknande tjänst, befinner de sig i en klart sämre position. Adlibris har både en högre varumärkeskännedom och ett lägre pris än Dito. Den illegala nedladdningen har också en hög varumärkeskännedom ur perspektivet att många känner till möjligheten att ladda ner illegalt. Strategikartan 2 Kartan visar att den illegala nedladdningen är både överlägsna i pris och utbud. Detta på grund av. att den gör e-böcker från producenter världen över tillgängliga för gratis nedladdning. Det tyder på att säkerheten kring piratkopiering behöver förbättras. Kartan visar också att Dito och Adlibris har ett likvärdigt utbud men att Dito har ett högre produktpris, vilket är en konkurrensnackdel. Stadsbiblioteket är överlägsna både Dito och Adlibris i pris men har ett mindre utbud av e-böcker. Strategikartan 3 Stadsbiblioteket Sida 15 af 26

17 Kartan visar att Stadsbiblioteket har en överlägsen tillgänglighet i och med att de finns tillgängliga både fysiskt och digitalt. Dito och Adlibris är mindre tillgängliga än Stadsbiblioteket då de enbart finns på internet. De har båda en lika stor tillgänglighet och utbud. Akademibokhandeln har både ett mindre utbud och är endast tillgängliga via sina fysiska återförsäljare. 9. Målgruppsanalys Genom observationer och intervjuer har följande typ av lånetagare kunnat utläsas. 9.1 Bibliotekets roll för allmänheten Förr kom människor till biblioteket för att få information, dela kunskap och underhållas. Den som besöker Stadsbiblioteket idag gör troligtvis det på andra värdegrunder än det ursprungliga syftet. Idag tillhandahåller Stadbiblioteket allmänheten med kvalitéer så som den fantastiska arkitekturen, personlig service och det kulturella arvet men allt basers ändå på det individuella behovet. Om vi ska generalisera Stadsbibliotekets besökare så skulle man kunna dela upp dom i två segment, en äldre och en yngre målgrupp. Den äldre målgruppen använder Stadsbiblioteket på ett mer traditionellt sätt genom att låna böcker, få information, ett ställe att söka lugn och ro på eller för att få sällskap. Sedan har vi den yngre generationen som besöker Stadsbiblioteket för att studera, låna studentlitteratur eller för att fika. 9.2 E-boksanvändaren Det finns en mängd olika motiv till varför människor läser e-böcker. E-boken är ett praktiskt sätt att läsa böcker på. Alla böcker är samlade på ett och samma ställe och tar därför mindre fysiskt utrymme. Detta gör användningen smidig och lättillgänglig. Man kan se tydliga tendenser på att människor som reser mycket läser e-böcker. E-böcker skulle kunna klassificeras som en konsumtionsbok och lämpar sig kanske därför bäst för populärkulturella verk. Detta är böcker som inte behöver pryda bokhyllan. Typexempel på detta är Zlatans bok, 986 exemplar lånades ut på bara två veckor. En ytterligare aspekt är möjligheten att påverka textens format. Du kan till exempel förstora eller förminska texten vilket gör e-boksformatet lämpligt för personer med synproblem. 9.3 Varför låna en e-bok på biblioteket? Efter att ha gjort observationer och intervjuer har tre generella kundprofiler kunnat utläsas. Det är dock svårt att säga exakt vem som lånar e-böcker på Stadsbiblioteket då de flesta lånar böckerna via hemsidan och dessa går därför inte att identifiera som en specifik målgrupp. Vi kan alltså enbart anta vem det är som väljer att låna sina e-böcker från Stadsbiblioteket. Hen föredrar troligen Stadsbiblioteket Sida 16 af 26

18 att låna e-böcker på Stadsbiblioteket för att det är kostnadsfritt och för att det är skönt att inte behöva tänka på att man behöver lämna tillbaka böckerna fysiskt. En annan fördel är lånandet i sig självt- att man slipper köpa boken. Ytterligare fördelar med att låna e-böcker via Stadbiblioteket är den personliga servicen. 9.4 Kommunikationsprofiler Konsumtionsmålgruppen för Stadsbiblioteket är samtliga av bibliotekets e-bokslåntagare. Kommunikationsmålgruppen är den vi främst vill kommunicera med. Denna kommunikationsmålgrupp exemplifieras nedan med tre kommunikationsprofiler. Sophie, studerande, 25 år Som student läser du mycket kurslitteratur och du har även en begränsad budget. Sophie läser gärna mycket och ofta, men är trött på att släpa runt på alla tunga böcker och lägger hellre studentpengen på andra saker. Studentlitteratur i e-boksformat är därför en bra lösning då hon kan samla alla böcker på en läsplatta, hon slipper köpa alla böcker och kan istället låna dem gratis. Dessvärre är e-boksformatet gällande studentlitteratur idag något begränsad, vilket gör att Sophie inte har tillgång till alla titlar som hon behöver. Björn, försäljare, 45 år Björn reser mycket i sitt jobb och ser läsningen som ett skönt sätt att koppla av på. Innan e-boken fanns ansåg Björn det problematiskt att ständigt behöva köpa nya böcker som sedan bara blev liggandes. Idag kan han på ett smidigt sätt samla alla böcker i sin ipad. Björn lånar endast e- böcker från Stadsbiblioteket via hemsidan då han inte ser någon direkt anledning till att faktiskt besöka biblioteket. Han upplever dock att hemsidan ibland är svårnavigerad och han hade gärna sett en förbättring. Hilda, pensionär, 70 år Hilda har alltid älskat att både läsa och att besöka biblioteket. Hon har en stark relation till biblioteket och ser torsdagsbokklubben som veckans höjdpunkt. De senaste åren har Hilda fått sämre syn och har därför problem att läsa vanliga böcker. När hon blev introducerad för e-boken var det ett naturlig val att börja läsa via en läsplatta. E-boken hjälper henne att både förstora och anpassa texten efter hennes behov. Hilda har dock upplevt det lite problematiskt att komma i ordning med alla funktioner kring e-boken då bibliotekarierna också saknar tillräcklig kompetens och har därför inte kunnat hjälpa henne. 10. Varumärkesidentitet Stadsbiblioteket i förhållande till sina branschkollegor och ersättningsprodukter, situationen på biblioteket och relationen till sina besökare har resulterat i följande varumärkesidentitet. Det är på denna väg vi anser att biblioteket har störst potential att utvecklas och komma på rätt bana igen. Utmaningen i att utveckla identiteten för Stadsbiblioteket ligger i att hitta en identitet som fungerar såväl för Stadsbibliotekets e-boksavdelning som för Stadsbiblioteket i stort. Den varumärkesidentitet vi siktar att etablera är således anpassad för Stadsbibliotekets e- boksavdelning men är samtidigt applicerbar på alla Stadsbibliotekets avdelningar. Stadsbiblioteket e-boksavdelning befinner sig i produktkategorin E-böcker, har produktegenskaperna Flexibel och prisvärd läsning för alla och befinner sig därmed i kvalitetskategorin Prisvärd. Vi väljer alltså att formulera en funktionell produkt och kategori snarare än en emotionell, därför väljer vi också att lyfta fram de främsta funktionella fördelarna med e-bokslån: det är prisvärt och flexibelt. Stadsbiblioteket Sida 17 af 26

19 Stadsbiblioteket äger vissa organisationsegenskaper som vi vill behålla och förstärka. Dessa är främst en demokratisk egenskap - att biblioteket finns och verkar för alla medborgare, samt en trovärdighet som biblioteket byggt upp under åren. Folk litar på Stadsbiblioteket. Att se varumärket Stadsbiblioteket som en person hjälper kunderna att få en relation till varumärket. Denna person är en trovärdig, rofylld och medryckande historieberättare och kunskapsförmedlare som finns tillgänglig på många platser. Denna person kan hjälpa att stärka relationen mellan Stadsbiblioteket och kunderna. Den stora symbolen för Stadsbiblioteket är själva det fysiska biblioteket, världsberömt för sin arkitektur och synonymt med varumärket. Varumärkets kärna och periferi Stadsbibliotekets nuvarande kärna är formulerad som Bibliotek i rörelse. Detta är en kärna som ännu inte genomsyrar varumärket men som sammanfattar det varumärke vi vill etablera. Vi vill behålla de trovärdiga, demokratiska och rofyllda egenskaperna som biblioteket besitter och samtidigt vara aktivt och tillgängligt på flera olika platser för läsaren som är i rörelse. Vi vill därför behålla och förstärka denna kärna. I periferin finns värdena trovärdig, medryckande och rofylld historieberättare, demokrati samt prisvärd, flexibel läsning för alla 10.1 Värdeerbjudande Funktionella fördelar Stora historier i litet kostnadsfritt format Emotionella fördelar En dörr öppnas till glädje, inspiration och kunskap. Självuttryckande fördelar Jag är intellektuell och har ett intresse för att läsa och lära. Jag hänger med i samtidens teknikutveckling Position För den litteratur- och kunskapstörstande stockholmaren är Stadsbiblioteket en trovärdig och medryckande berättare som låter mig läsa den bok jag vill läsa, när jag vill därför att de är ett bibliotek i rörelse - öppet för alla, överallt. 11. Slutsats Analysen av branschen, konkurrenterna och Stadsbibliotekets varumärke visar att Stadsbibliotekets e-boksavdelning är en stark aktör på en minimal marknad, och att marknadens tillväxt regleras av konkurrerande förlag. Vår slutsats är att Stadsbiblioteket har både affärsmässiga och varumärkesmässiga utmaningar framför sig när det kommer till e-böcker. Nedan listar vi de främsta utmaningarna: 11.1 Utbud och kostnad ELibs smala utbud och höga prissättning är den stora utmaningen för Stadsbiblioteket. I dag finns det inte tillräckligt starka incitament för förlagen att öka produktionen av e-böcker, samt göra dessa tillgängliga för utlåning, då det är för olönsamt. Det har resulterat i att elib försvårar Stadsbibliotekets förmåga att möta kundernas efterfrågan genom att de dels tar ca20kr betalt per utlånad e-bok och dels genom att inte erbjuda mer än 80% av sitt totala utbud av e-böcker till utlåning. Kostanden gör att Stadsbiblioteket inte har råd att möta efterfrågan på det befintliga utbudet och regleringen av utbudet gör att de böcker som kunderna helst vill låna inte finns tillgängliga. Partnerskapen med framför allt leverantörerna är inte tillräckligt tillgodoseende för Stadsbiblioteket Sida 18 af 26

20 båda parter. Att biblioteken kan låna ut e-böcker är inte lönsamt för förlagen, det bidrar till att de inte låter producera e-böcker. Vi bedömer att lösningen på detta problem ligger i att förändra affärsmodellen och möta producenterna halvvägs. Idag vill inte alla förlag publicera sina titlar i e-boks form eftersom de ser en hotbild mot den fysiska bokhandeln om böckerna finns obegränsat tillgängligt för alla via nedladdning. En reglerande åtgärd av utbudet gynnar därför förlagen eftersom en begränsad utlåning inte hotar försäljningen av deras fysiska böcker Varumärket Stadsbiblioteket lever inte upp till den uttalade varumärkesidentiteten Bibliotek i rörelse. Detta är dock en välformulerad identitetskärna som biblioteket bör behålla och förstärka. Fokus ska alltså ligga på att leva upp till denna identitet. I dag har Stadsbiblioteket en hög trovärdighet och en stark varumärkeskännedom men upplevs som aningen omodernt och mossigt. Stadsbiblioteket bör därför utveckla åtgärder som får verksamheten att leva upp till framför allt värdeordet rörelse i identiteten Utlåning En av utmaningarna i att stärka värdeordet rörelse i identiteten är att förenkla utlåningen av e- böcker. I dag sker utlåningen allra främst via hemsidan och i mindre grad via utlåningstationen Media Jukeboxen som finns tillgänglig i det fysiska biblioteket. Båda dessa plattformar bör utvecklas och bli mer användarvänliga Personal I dag har projektet Mediesprånget lett till att en person på biblioteket har ansvar och kunnandet om e-böcker. Detta är inte tillräckligt för att leva upp till den formulerade varumärkesidentiteten Bibliotek i rörelse. En utmaning för Stadsbiblioteket är således att öka kunskapen om e-böcker bland de anställda Hemsidan Stadsbibliotekets svaghet i vår teknikdrivna samtid är att deras hemsida är svårnavigerad vilket resulterar i att de löper risken att förlora läsare eftersom den är tidskrävande. Konkurrerande alternativ på marknaden satsar stenhårt på vägledningsforum på deras hemsidor för att hjälpa läsaren i användningen av e-böcker. Adlibris och Dito är i framkant på marknaden med god kundservice vilket är en utmärkande konkurrensfördel de har kontra Stadsbibliotekets nuvarande erbjudande Positionering Fördelen Stadsbiblioteket besitter är att de dagligen är i kontakt med en bred skara besökare som idag främst är läsare av den fysiska bokformen och kanske inte bekanta med e-boksformen. De har förmånen att nå en bred skara människor och påverka deras läsvanor i direkt kontakt med kunden. Då Stadsbiblioteket inte differentierar sig tydligare kan människor inte sortera in varumärkets erbjudande kopplat till e-böcker. Det öppnar upp hotet för att lojala kunder och allmänhetens intresse lockas till andra konkurrerande alternativ som de ser erbjuder något mer modernt, annorlunda och nytt. Att positionera sig som varumärket som tar rollen att introducera e-böcker som ett enkelt och roligt alternativ till den fysiska läsningen skulle vara en klar konkurrent styrka Differentiera från andra bibliotek Stadsbiblioteket Sida 19 af 26

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport

Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport MAGNUS KEMPE CRISTIAN WENNERSTRÖM HELÈNE OLSSON KAIROS FUTURE, 2014-02-17 Bibliotek i nationens tjänst Slutrapport OMVÄRLDSANALYS PÅ UPPDRAG AV SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 17 FEBRUARI 2014 Consultants for

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen fritt ELLER GRATIS? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Rapporten kan beställas

Läs mer

Vägen till e-handel - En fallstudie

Vägen till e-handel - En fallstudie Vägen till e-handel - En fallstudie Författare: Mattias Bäcklund & Viktor Erlandsson Handledare: Anneli Linde Student Handelshögskolan Vårtermin 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Först och främst vill

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer