Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning"

Transkript

1 EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar. Säkerhet INTRA 50 uppfyller kraven i EN-95-1 Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem. Om drivenheten ansluts direkt till en INTRA 50, är kraven i kategori 3 enligt EN-95-1 uppfyllda. Om drivenheten ansluts via ytterligare efterföljande reläer, måste dessa övervakas avseende kontakternas svetsning för att kategori 3 skall uppfyllas. I kombination med lämpliga säkerhetslister uppfylls kraven i portriktlinjen EN1978 Skyddsanordningar för automatiska dörrar och portar. För systemet godkända säkerhetslister kan levereras vid förfrågan. Innehållsförteckning Kapitel Sida Säkerhet... 1 Systemkomponenter 1 Systemkomponenter... Montering Montering Mekanisk montering El-anslutning....3 Kopplingsschema.... Anslutningar/inkoppling av INT 50, Anslutningar/inkoppling av INT-MOB Ansluta säkerhetslister till INT-MOB 50 och INT-50, Utgångar Idrifttagning Dimensioner...6 Felsökning 3 Felsökning Felkoder... 7 Underhåll Underhåll... 7 Tekniska data 5 Tekniska data... 8 Garanti och ansvar... 8 Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 0, CH-8 Beringen, Tfn +1(0) , Fax +1(0)

2 Utför följande säkerhetsåtgärder före idrifttagning eller reparationer: Koppla från strömförsörjningen Säkra anläggningen mot oavsiktlig tillkoppling Försäkra dig om att anläggningen inte är spänningsatt! Jorda faserna och kortslut dem Täck för eller skruva av närliggande komponenter som är spänningsatta Täck över enheten vid monteringsarbeten! Främmande partiklar, t ex borrspån kan skada enheten Skydda enheten med ett hölje om det finns risk för stark nedsmutsning eller vid på annat sätt aggressiv miljö Säkerhetshänvisningar Montering, idrifttagning, förändringar och tillbyggnader får endast utföras av elektriker! Koppla från nätspänningen på enheten/anläggningen innan du påbörjar arbetet! Under drift: står komponenterna under farlig spänning kan farliga, joniserade gaser utsöndras (t ex vid kortslutning) får inga skyddskåpor monteras av Följ gängse föreskrifter för elsäkerhet! Icke-beaktande av säkerhetsföreskrifter kan leda till död, allvarliga personskador eller större materialskador! Förvara denna driftinstruktion för framtida bruk! 1 Systemkomponenter bild Utvärderingsenhet INT-50, 51 11x skruv M6 x 1 xmutter M6 Spole INT-FIX Golvvinkel INT-MC 50 x plasthylsor Konverter INT-MOB 50 Bult 9 x monteringsvinklar INT-MS m stålkabel 11 Tryckfjäder 1 xskruv Mx10 13 x mutter 1 Ihålig skruv 15 13xU-bricka för M6 16 xkabelsko för M6 17 U-bricka för M8

3 Montering.1 Mekanisk montering Här beskriven monteringsanvisning bör ses som en rekommendation. De enskilda komponenternas montage är beroende av respektive port-/grindkonstruktion och av omgivande konstruktion Montering av vinkel Spännsidan bild Montering av vinkel bild 3 Montering av vinkel bild med tryckfjäder med spole INT-FIX Sätt upp och rikta in monteringsvinklarna Dra fästskruvarna på fjädersidan. Dra inte fast fästskruvarna på spännsidan ännu.. Montera konvertern INT-MOB 50 på spännsidan (rekommenderas), kabelförskruvningarna nedåt. Kan även monteras infällt i porten. Vid detta monteringssätt förs den fria änden på stållinan genom konvertern INT-MOB 50 och förbinds med porten/grinden. 3. Montera spolen INT-FIX 50 i stållinans höjd. Dra ännu inte fast fästskruvarna. Justera monteringsvinkeln och dra fast fästskruvarna.. Dra stållinan genom bulten med fjäder, plasthylsan och monteringsvinkeln. Låt 0,5 m sticka ut för jordanslutning på porten/grinden. Dra sedan stållinan genom spolen INT-FIX 50, konvertern INT-MOB 50, på spännsidan genom monteringsvinkeln, plasthylsan, U- brickan och genom den ihåliga skruven med två påskruvade muttrar och låt 0,5 m sticka ut. Skruva på den första sexkantsmuttern fram till huvudet på den ihåliga skruven. 5. Fixera stållinan på fjädersidan med skruven. Spänn stållinan kraftigt för hand på spännsidan så att fjädern förspänns. Fixera med skruven. 6. Kapa stållinans utstickande ändar till passande längd och pressa på en kabelsko vardera. Skruva fast kabelskorna med mellanbricka och sexkantsskruv på porten. Det är mycket viktigt att kontaktställena på porten har en god kontaktyta. Rengör kontaktstället och avlägsna eventuella färgrester eller smuts. 7. Justera spolen INT-FIX 50 i vertikal riktning så att stållinan löper mitt i spolens rör. Med golvvinkeln kan spolen bara justeras vertikalt. Justering i djupled kan endast ske genom att palla upp golvvinkeln med lämpliga mellanlägg. 8. Spänn stållinan med den första sexkantsmuttern på den ihåliga skruven så att den är ordentligt spänd och inte slaknar någonstans. Spänn fast med den andra muttern. 9. Montera de elektriska säkerhetslisterna på grindens/portens rörliga del och anslut dem till konvertern INT-MOB bild 5 INT-MOB 50 utvändig montering INT-MOB 50 infälld montering 3

4 . El-anslutning bild 6 Anslut säkerhetslisterna på den stationära delen av grinden till automatiken (ansl. IN3 resp. IN) Anslut spolen INT-FIX 50 till automatiken (max kabellängd 50 m) Anslut säkerhetslisterna på portens rörliga del till konvertern INT-MOB 50 (ansl. IN1 resp. IN) Om en anslutning inte används måste den byglas med ett 8. kohm motstånd Anslut matning 30 VAC resp. VDC till ansl. PWR på automatiken (kontakten i mitten skall ej användas) Det är mycket viktigt att se till att stållinans kontaktställen till porten har en god elektrisk kontakt Anslut säkerhetslister och INTRA-enheter enligt kopplingsschemat.3 Kopplingsschema INT-50 OUT 1 OUT INTRA 50, 51 relä För lister i öppnande rörelse relä För lister i stängande rörelse Fast del av grinden 8.k 8.k IN IN 3 Stäng Öppna säkerhetslist rörlig (främre) stängning 8. k säkerhetslist rörlig (bakre) öppning 8. k INT-FIX PWR säkerhetslist stationär öppning 8. k INT- FIX säkerhetslist stationär stängning 8. k IN Främre stållina Matningsspänning INT- MOB IN 1 Bakre bild 7

5 . Anslutningar/inkoppling av INT 50, 51.5 Anslutningar/inkoppling av INT-MOB 50 röd Bakre (öppna) Främre (stäng) grön gul IN IN1 INT-FIX IN IN3 OUT OUT1 ~X~ PWR bild9 bild8 Vid anslutning av rörliga säkerhetslister (öppnande + stängande rörelseriktning) skall stiftet i kabelförskruvningen tas bort.6 Ansluta säkerhetslister till INT-MOB 50 och INT-50, 51 maximal längd på säkerhetslist med kabel: 30 m flera säkerhetslister på samma ingång måste seriekopplas (bild 10) De sista säkerhetslisterna måste anslutas med 8, kohm (bild 10) Vi rekommenderar att mäta listernas motståndsvärden innan anslutning sker. Dessa bör ligga mellan 7,5 och 8,7 kohm när säkerhetslisterna är opåverkade (typiskt 8, kohm). 8, kω bild 10 INTRA Om säkerhetslister bara ansluts till en ingång (IN 1 eller IN, IN3 eller IN ), måste den ej använda ingången IN eller IN 1 byglas; annars indikeras ett fel..7 Utgångar Systemet har två separata säkerhetsutgångar OUT1 och OUT (bild 7) Säkerhetsutgång OUT1 (relä Öppning ) och OUT (relä Stängning ) När enheten är tillkopplad övervakas permanent säkerhetslisterna på utvärderingsenheten INT-50 och på konvertern INT-MOB 50 (aktiv ej aktiv avbruten) Om allting är normalt är reläkontakterna slutna på säkerhetsutgångarna OUT1 och OUT. OUT1 Aktiveras säkerhetslisten på IN1 på INT-MOB 50 eller IN3 på INT-50, bryter reläet på OUT1 så länge listen är påverkad. När säkerhetslisten är fri igen, sluts reläutgången på nytt. OUT Aktiveras säkerhetslisten på IN på INT-MOB 50 eller IN på INT-50, bryter reläet på OUT så länge listen är påverkad. När säkerhetslisten är fri igen, sluts reläutgången på nytt. 5

6 .8 Idrifttagning Efter att systemet har kopplats till indikerar en grön lysdiod och en blinkande punkt på 7-segmentdisplayen att systemet är driftklart. För att kontrollera säkerhetsfunktionen måste alla säkerhetslister aktiveras efter varandra: säkerhetslist aktiverad gul 7-segment- OUT1 OUT Portens rörelse lysdiod display ingen av punkt blinkar sluten sluten På IN1 (rörlig, Öppning) lyser 1 bruten sluten stoppar öppning På IN (rörlig, Stängning) lyser sluten bruten stoppar stängning På IN3 (stationär, Öppning) lyser 3 bruten sluten stoppar öppning På IN (stationär, Stängning) lyser sluten bruten stoppar stängning.9 Dimensioner 130 (5.1") 130 (5.1") 10 (.7") 100 (3.9") 156 (6.1") 18 (5.83") 60 (.36") 58 (.8") (.7") INT-50 INT-51 bild 11 bild 1 5 (1.77") 19 (0.75") 70 (.76") 83 (3.7") 17 (0.67") 108 (.5") 0 (1.57") 3.5 (0.93") 63 (.8") 8 (1.89") 35 (1.38") 16 (0.63") 3 (1.3") 33 (1.3") 18 (0.71") 8 (1.89") INT-MOB 50 INT-FIX 50 bild13 bild 1 3 Felanalys Med hjälp av lysdioderna och 7-segment-displayen kan ett fel identifieras. (se avsnittet felindex). 6 Grundläggande hänvisningar Slå från strömförsörjningen Kontrollera alla säkerhetslister med ohm-mätare. Motståndsvärdet på säkerhetslister som inte är aktiverade måste ligga runt 8, kohm På aktiverade säkerhetslister skall motståndet vara runt 0 Ohm

7 3.1 Felindex Grön lysdiod Gul lysdiod Röd lysdiod Punkt på 7-segment-displayen blinkar Felindex a b c d e f g h i j k l * Vid indikering av två tecken (t ex E-1) växlar 7-segment-displayen i sekundtakt från till Felindex a Inget fel, anläggningen fungerar b Kontrollera matarspänning anslutning PWR c d e f g Avbrott säkerhetslist Rörlig, Öppning. Kontrollera anslutningar IN1 på konverter INT-MOB 50. Kontrollera motstånd på rörlig säkerhetslist Öppning (Den Bakre). Avbrott säkerhetslist Rörlig, Stängning. Kontrollera anslutningar IN på konverter INT-MOB 50. Kontrollera motstånd på rörlig säkerhetslist Stängning (Den främre). Avbrott säkerhetslist Stationär, Öppning. Kontrollera anslutningar IN3 på utvärderingsenhet INT-50. Kontrollera motstånd på stationär säkerhetslist Öppning (Den Främre). Avbrott säkerhetslist Stationär, Stängning. Kontrollera anslutningar IN på utvärderingsenhet INT-50. Kontrollera motstånd på stationär säkerhetslist Stängning (Den Bakre). Kontrollera kabelkretsen Kontrollera förbindelse och anslutning från spole INT-FIX 50 till utvärderingsenhet INT- 50 Kontrollera stållinans isolering (ingen kortslutning från stållina till grind före konverter INT-MOB 50). Ta bort anslutningen av stållinan till grindstommen vid konverter INT-MOB 50 och mät motståndet mellan stållina och grindstomme. Motståndet får inte vara högre än 3 ohm (normalt 1 till ohm). Kontrollera den andra anslutningen mellan stållina och grindstomme och om motståndet är mer än 3Ohm leta efter kabelbrott. Är motståndet mindre än 3 ohm skall anslutningen på konvertern INT-MOB 50 kontrolleras. Underhåll h i j k l Den mobila säkerhetslisten Öppning är aktiverad eller kortsluten alternativt har anslutningskabeln en kortslutning. Den mobila säkerhetslisten Stängning är aktiverad eller kortsluten alternativt har anslutningskabeln en kortslutning. Den stationära säkerhetslisten Öppning är aktiverad eller kortsluten alternativt har anslutningskabeln en kortslutning. Den stationära säkerhetslisten Stängning är aktiverad eller kortsluten alternativt har anslutningskabeln en kortslutning. Timing-problem: Kontrollera matarspänningens anslutning PWR (INTRA ansluten!) (tillåtna toleransvärden ska följas +/ 10%) och kabelkretsen (se även felindex g). Om inget fel hittas, vänligen kontakta kundservice på Bircher Reglomat AG. Inga säkerhetslister får anslutas parallellt på säkerhetslisternas ingångar (IN1 till IN). Om två eller flera säkerhetslister ansluts till en ingång lyser den gula lysdioden och motsvarande talvärde på 7- segment-displayen. Enhetens korrekta funktion skall säkerställas och dokumenteras vid regelbundna inspektioner. Efter korrekt montering och installation och under beaktande av tekniska specifikationer arbetar systemet underhållsfritt. Porten underhålls enligt EN 153 7

8 5 Tekniska data Mekaniska Utvärderingsenhet INT-50 INT-51 Hus ABS grå, transparent lock (minsta skyddsklass för installationsutrymmet: IP5) Dimensioner 130 x 130 x 60 mm 18 x 10 x 58 mm Vikt 55 g ( V) / 710 g (30 VAC) 330 g ( V) / 600 g (30 VAC) Konverter INT-MOB 50 Hus ABS antracit Dimensioner 9 x 5 x 8 mm Vikt 150 g Elektriska Strömförsörjning 30 VAC % VACDC %* Frekvens 50/60 Hz Effektförbrukning 10VA vid 30 VAC 7 VA vid VAC W vid VDC *Strömförsörjning måst ske med en säkerhetstransformator enligt IEC 7. Kabelläggning måste skyddas mot mekanisk påfrestning. Utgång Art x tvångsstyrda reläer Kategori AC-1: 50V/ A/ 500VA enligt EN * DC-1: V/ A/ 8W Kategori AC-15: 50V/ A/ 500VA enligt EN * DC-13: V/ A/ 8W (DC13: 6 brytspel/min.) Kontaktsäkring A tröga enligt EN Brytförmåga VDC/ 1A, resistiv belastning 30VAC/ 1A, resistiv belastning *För ytterligare specifikationer, var god kontakta oss. Spole INT-FIX 50 Hus ABS antracit Dimensioner 63 x 0 x 3 mm Vikt 165 g (inkl 3 m kabel) Kabellängd 3 m/max 50 m, minst tvärsnitt 0,3 mm Indikering Drift grön lysdiod Säkerhetsfrånkoppling gul lysdiod Fel/avbrott röd lysdiod Felindex 7-segment-display Omgivande förhållanden Skyddsklass IP65 (INT-51: IP00) Temperaturområde Drift 10 C till 55 C / 1 F till 131 F (EN 1760-) (drift är säkerställd) 0 C till 55 C / F till 131 F Lagring 0 C till 80 C / F till 176 F (EN 1760-) Luftfuktighet enligt EN1760- och IEC68--3 max 93 % relativ (ingen kondensfukt tillåten) Ytterligare uppgifter Reaktionstid typ. 10 ms Längd säkerhetslister max. 30 m / 98.5' inkl matarledning/kanal Längd stålkabel max. 0 m Kabelkretsmotstånd max. 3 ohm (kabel, kontaktställen, port) Garanti och ansvar 1. Bircher Reglomat AGs garantivillkor och ansvar följer av köpekontraktet.. Garanti och ansvarskyldighet förfaller i förtid om kunden eller tredje part inte använder och/eller hanterar produkten enligt denna driftinstruktion, eller om kunden eller tredje part utför osakkunniga förändringar eller reparationer på produkten samt om kunden eller tredje part inte omgående utför alla lämpliga åtgärder för skadebegränsning vid fel och inte ger Bircher Reglomat AG möjlighet att åtgärda felet. 3. Skador utesluts från garantin och ansvarsplikten som inte uppstått som följd av bristfälligt material, felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande samt skador som inträffat av andra orsaker för vilka Bircher Reglomat AG inte har ansvar för.. Ansvar för följeskador är uteslutna såvida tvingande bestämmelser för produktansvarsplikten inte motsäger detta. 5. Garantianspråk i köpekontraktet gentemot försäljaren berörs inte av dessa bestämmelser. 6. Bircher Reglomat AG utvecklar ständigt sina produkter vidare vilket kommer kunden till godo. Bircher Reglomat AG förbehåller sig rätten att utan föregående tillkännagivande genomföra förändringar på varje produkt som omnämns i denna dokumentation a 03/07 8

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry.

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry. SIDOOR Bruksanvisning 01/2012 Produkter för specifika krav Answers for industry. Produkter för specifika krav SIDOOR Kompakt bruksanvisning Juridisk information Varningskoncept Denna handbok innehåller

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 Instruktionsbok Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 More than safety. Innehåll 1 Till denna instruktionsbok 3 1.1 Giltighet 3 1.2

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar AX serie Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar Utgåva: Maj 2009 SV 2 Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Innehållsförteckning 1 Så här används dokumentationen

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Monteringsanvisning Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Halvhöga, öppna våningsskyddsdörrar ECO 38500 ECO + 39700 ECO S 42500 2 PK 38100 STANDARD 01217 STANDARD BASIC 01268 COMFORT 01212 COMFORT

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC441-II

Centronic SunWindControl SWC441-II Centronic SunWindControl SWC441-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll till sol- och vindstyrning Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer