Delrapport. Barn som anhöriga. Februari Oktober Ur barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Kommunens politiska vilja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport. Barn som anhöriga. Februari Oktober 2013. Ur barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Kommunens politiska vilja:"

Transkript

1 Delrapport Barn som anhöriga Februari Oktober 2013 Ur barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Kommunens politiska vilja: Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor oavsett sociala, ekonomiska och andra förhållanden Ibland är det svårare att nå dit vad gör vi?

2 Syfte - Att sprida information och ge råd till barn och ungdomar, vars vårdnadshavare är allvarligt sjuk/sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. - Att sprida information till all personal som arbetar med barn och ungdomar om hur man kan ge råd (och stöd) till barn och ungdomar, vars vårdnadshavare är allvarligt sjuk/sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. - Att ge en ökad och fördjupad kunskap om hur man kan ge råd (och stöd) till barn och ungdomar, vars vårdnadshavare är allvarligt sjuk/sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. Övergripande mål Att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar vars förälder är allvarligt sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. Ta fram en modell för information, råd (och stöd) till barn vars förälder är allvarligt sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider som kan spridas till övriga kommuner i länet. Delmål - Alla barn och ungdomar ska veta var man hittar information om och vem man kan vända sig till om man har vårdnadshavare som är allvarligt sjuk/sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. - Alla som arbetar med barn och ungdomar ska tidigt kunna upptäcka barn och ungdomar som har vårdnadshavare som är allvarligt sjuk/sjuka, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider och kunna ge barnet/ungdomen den information, de råd och det stöd som denne behöver (simple rules).

3 Samverkan Landstinget Jönköpings län och Jönköpings kommun Ur Fördjupningsdokument till Psykisk hälsa barn och unga Modellområdesprojektets ambition är att öka kunskaperna om; samverkan, synkronisering och betydelsen av rutiner för att på så vis underlätta medarbetarnas arbetstillvaro och ge möjlighet att utföra ett ännu bättre arbete för barn och unga. Medarbetarna inom verksamheterna har själva medverkat till vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Det finns många aktörer som arbetar med barn och unga, från hälsofrämjande arbete till omfattande insatser för de med svår problematik. Det framkom i projektets kartläggningsrapport att det kan vara svårt för de professionella att veta vart de ska vända sig när barn och unga behöver mer hjälp än vad den egna verksamheten kan erbjuda. Om inte de professionella har klart för sig var hjälpen finns att få, hur är det då för familjerna att hitta rätt. Samtidigt som modellområdesprojektet tog beslut om att Barnkonventionens stadgar måste ha starkare kraft över barn och ungdomsarbetet, kom regeringskansliet ut med ett förslag om strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). Strategin lyder: All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad det innebär i praktiken. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv

4 Hälso och sjukvårdslagen (1982:763) 2g År 2010 infördes en ny bestämmelse i Hälso- och Sjukvårdslagen som ger verksamheter och personal skyldighet att särskilt beakta barnets behov : Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning 2. Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets föräldrar eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Hur når vi dit? Kartläggning gällande verksamheter riktade till barn vars förälder är allvarligt sjuk, missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. Personliga möten med tjänstemän som möter de anhöriga barnen. Fortbildning i syfte att fördjupa kunskaperna och skapa förståelse och sammanhang avseende anhöriga barn. Förmedling till övriga kollegor. Deltagande i nätverk - information om Fritid Jönköpings arbete och varande, samt mottagning av information om insatser och slussar för barnen. Framtagande av skrift/folder där kommunens insatser är samlade. En folder som riktar sig till barn/ungdom med placering och utlämning t. ex via yrkesverksamma inom skola, kultur, fritid samt i föreningar. Framtagande även av en skrift/folder som riktar sig till personal /ideella som möter dessa barn på olika arenor. Genomförande av temadag med föreläsningar i ämnet och presentationer av verksamheter för personal /ideella inom målgruppen under våren Riktade insatser/verksamheter i Jönköpings kommun: Under projekttidens gång har information sökts när det gäller de verksamheter i Jönköpings kommun som erbjuder riktad verksamhet för barn som är anhöriga. Jönköpings kommun arbetar i nära samverkan med Jönköpings läns Landsting, ex genom Modellområdesprojektet. Inom Jönköpings kommun arbetar man utvecklande med att involvera ett barnperspektiv i alla de verksamheter som drivs. Personal utbildas i barnkonventionen, barnstrategtjänst tillsätts och samverkan prioriteras.

5 Exempel på riktade verksamheter: Barn- och ungdomshälsan Hos Barn- och Ungdomshälsan, som är ett samarbete mellan Jönköpings, Habos och Mullsjös kommuner och Landstinget, finns socionomer, psykologer, barnsjuksköterska och barnläkare. De erbjuder rådgivning och information, stödsamtal, individuell behandling samt föräldragrupper. De vänder sig till barn och ungdom mellan 6 17 års ålder, samt till föräldrar till barn i denna åldersgrupp. För föräldrar kan det röra sig om att få komma och samtala med någon om sitt barn och få hjälp med att stärka sin föräldraroll. För barn och ungdomar kan det vara att få tala med någon utomstående om sina funderingar och problem. Barn- och ungdomshälsan tätar det glapp som tidigare fanns mellan skola och barnpsykiatri. När elevhälsan inte räcker till finns hjälp att få här. Oftast är det föräldrar som söker hjälpen. Vanligt är också remiss från skola eller barnklinik. Under de två första åren (projekttid) har 780 st. sökt sig till Barn- och Ungdomshälsan och fått hjälp där eller slussats vidare till Socialtjänsten (ex. Musslan), Vårsol, BUP eller liknande. Generellt så gäller flesta ansökningarna: Ängsliga, deprimerade flickor Utåtagerande pojkar Aktuella utbildningar som hålls inom Barn- och ungdomshälsans verksamhet: Cool Kids för ängsliga barn 9 13 år Disa stärkande tjejgruppsutbildning Komet föräldrautbildning i bl. a positiv uppmärksamhet, kommunikation och gränssättning Arbete med Barn-i-sorg, kosthållning, sjukgymnastik görs också. Barn- och Ungdomshälsan finns för den som är orolig för sig själv eller som förälder; orolig för sitt barn.

6 Musslan I Jönköpings kommun inom Råd och Service finns kommunens barngruppsverksamhet Musslan. Musslan vänder sig till barn/tonåringar 5 18 år med en nära anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. De riktar sig även mot barn som upplevt våld i familjen. Musslan erbjuder även individuella stödsamtal med barn/tonåringar samt vuxna anhöriga. Under pågående våldsproblematik i hemmet används endast metoden med individuella samtal. Målgrupp som Musslan i huvudsak vänder sig till är barn/ungdomar från 4 18 år. I Habo och Mullsjö kommuner finns även möjlighet för unga från 18 år och uppåt att få stöd med hjälp av samtal. Andra kommuner i länet ges möjlighet att köpa de tjänsterna vid behov. Innan ett deltagande i verksamheten krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Verksamheten syftar till att barn ska få konkret information om problemet i praktiken, konsekvenser och förklaringar till det som kan kännas förvirrande. Barn behöver få veta att det är normalt att känna som de gör och att de inte är ensamma om sina upplevelser. De bär ofta på skuld- och ansvarskänslor och har behov av att få kunskap om att det aldrig är deras fel att mamma/pappa har någon form av problem. Utgångspunkten är att barn alltid påverkas om deras föräldrar har bekymmer och inte mår bra. Barn i en familj med svårigheter ska därför ha rätt till sitt eget anhörigstöd. Till Musslan (och Vårsol se nedan)kan man vända sig direkt som privatperson. Det förs ingen dokumentation och man kan vara anonym. Man kan även som personal inom kommun och landsting vända sig till Musslan om man kommer i kontakt med en familj där det finns svårigheter. Från verksamhetens sida ser man att det är viktigt att alla professionella i olika sammanhang vågar uppmärksamma barnens situation. Ett 30-tal barn och ungdomar deltar i samtalsverksamheten. Det är viktigt att giltiggöra att det som har hänt. Man försöker se situationen till sin helhet och göra allt pratbart. Gruppsamtal genomförs gånger och parallellt med det genomförs föräldragrupper. När det gäller tex beroendeproblematik hålls samtal regelbundet under upp till ett års tid. Man använder sig bl. a av s.k. Trappan-samtal där man med hjälp av 3 steg har 3-10 samtal - Kontakt - Rekonstruktion - Kunskap Parallellt med detta genomförs för- och eftersamtal med barnens föräldrar. Verksamheten vill vara en stödåtgärd med syfte att barnet gradvis ska få sätta ord på sina erfarenheter.

7 Vårsols Familjecenter bedriver stödgrupper (från 6 år) och individuella samtal (från 4 år) med barn och ungdomar som har en bekymmersam tillvaro för att någon i familjen inte mår bra. Det kan till exempel vara: Barn till förälder - med psykisk ohälsa - med fysisk ohälsa - med beroende - som är skilda Barn som upplevt våld i hemmet Barn som mist en förälder eller ett syskon Barn i väntan/ Barn i start Föräldra- och anhörigstöd Verksamheten marknadsförs bl.a. via Familjecentraler Skolor Socialtjänst Landsting Hemsida Stödgrupperna är anpassade efter ålder och målgrupp. Både i de individuella samtalen och stödgrupperna använder vi olika arbetsmetoder och pedagogiska uttrycksätt som drama, bild och lek. Genom samtal får barnen möjlighet att bearbeta erfarenheter. De får också kunskap om olika handlingsstrategier för att hantera sin vardag, och ges tillfälle att uttrycka sina känslor och tankar. En annan betydelsefull aspekt i stödverksamheten är att barn och ungdomar får träffa andra i liknande livssituationer och ser att de inte är ensamma. Det är också viktigt att de blir avlastade skuld och ansvar som de ofta bär på. Familjecentrets verksamhet är länstäckande och kostnadsfri för personer inom Jönköpings kommun.

8 Utbildningsförvaltningen Inom skolan sker arbetet med barn som anhöriga genom t ex elevhälsan, skolfritidsledare, lärare samt övrig skolpersonal. Arbetet sker utifrån Läroplan och Likabehandlingsplan. Med hjälp av VITS - Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan kan tidiga upptäkter av behov av hjälp och stöd göras, exempelvis genom att eleven har koncentrationssvårigheter. Skolpersonalen arbetar ofta med hjälp av nätverk, exempelvis med övrig skolpersonal, Fältsekreterare på Socialtjänsten, Fritidsassistenter, Skolkyrkan samt Polisen. Vid behov sker vidare kontakter med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Familjebehandling osv. Kompetensutveckling för personal genom föreläsningar och utbildningar i exempelvis: - Barn som anhöriga - Barn i sorg Familjecentralen Familjecentralen är en mötesplats där Landstingets och kommunens service till småbarnsfamiljer finns under samma tak. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Här finns socionomer som kan erbjuda stöd i form av enskilda samtal eller i grupp., ex. samtal enligt arbetsmodellen Trappan.

9 Orosanmälan * Du är skyldig att anmäla till socialtjänsten när du i ditt arbete får misstanke om att barn och ungdomar lever i utsatta situationer och du har även uppgiftsskyldighet när socialtjänsten begär in uppgifter kring det aktuella barnet. Ur Anmälnings- &uppgiftsskyldighet för dig som arbetar med barn (Socialtjänstlagen Kap 14 1) * Du kan göra en orosanmälan om du känner att du inte har något konkret att gå på. Om du inte uppger namn på personen du är orolig för kan du ändå få samtal och stöd av mottagningssekreterarna - som en rådgivning/handledning i ditt bemötande av barnet/ungdomen. Annars gäller anmälnings- och uppgiftsskyldighet (se bilaga). * Mottagningsfunktionen tar emot ärenden för barn och ungdom upp till 20 års ålder. * Anmälningsskyldigheten är personlig. * Mottagningsfunktionen finns tillgänglig varje dag mellan 8-17 för rådgivning och mottagning av anmälningar på telefon 6898 och * På mottagningsenheten arbetar 10 mottagningssekreterare. De tar emot ca 300 anmälningar/ansökningar per månad. Familjerätten Familjerättens uppdrag är att med utgångspunkt i barns behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. I Familjerättens regi genomförs frivilliga samtal med föräldrar för att förenkla vårdnadstvister, separationskomplikationer m.m. Försiktighet råder med att ta med barn i samtalen, delvis för att de ibland kan användas som motpart av föräldrarna. Det kan gälla vårdnadskap, boende eller umgängesfrågor. Familjerätten hänvisar oftast istället barnen till Musslan eller Vårsol. Familjerätten ringer ibland och bokar in samtal åt föräldrarna. Utredning görs av situationen och sedan tillämpas samarbetssamtal. Stödprogrammet Skilda världar i Vårsols regi finns för de barn som är med om svåra separationer. Dessa samtal har visat ett bra resultat från föräldrar både efter individuella samtal och i grupp. Familjerätten arbetar med att tidigt upptäcka barnen som har behov av stöd och hjälp och sedan slussa dem vidare till för dem passande verksamhet.

10 Ungdomsmottagningen Jönköping Ungdomsmottagningen drivs av Landstinget och kommunen gemensamt och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 21 år. Man arbetar med frivilliga hälsofrämjande verksamheter. Många samtal handlar om relationer, bland annat om att ungdomarna själva tar ett stort ansvar för att föräldrarna inte ska bråka/ hålla ihop. Flera kommer till mottagningen för att prata om sina fysiskt eller psykiskt sjuka föräldrar. PÅ Ungdomsmottagningen kan ungdomen få en egen plats där den vuxne hemma inte står i centrum. Många samtal handlar också om förluster av olika slag. Ungdomsmottagningen är öppen måndag till fredag och har 7 st. anställda: kurator, psykolog, gynekolog och barnmorska. Under 2012 genomfördes journalförda besök. Svenska Kyrkan Jönköping Präster och annan personal inom Svenska Kyrkan möter barn och ungdomar i olika verksamheter, på skolor etc. Stor del av arbetet sker i samtal med unga, där livssituationerna kan vara mycket svåra. Inom Svenska Kyrkans verksamhet i Jönköping finns en referensgrupp där ca 10 personer med olika yrkesprofiler finns med. Inom gruppen delar man erfarenheter och inventerar behov för att kunna bli bättre på att stödja barn i utsatta situationer. Deltagande sker i föreläsningar kring Barn som anhöriga bl. a med hjälp av medel från Landstinget i ett av delprojekten. Under hösten 2013 hölls ett konvent i Sv. Kyrkans regi för att öka beredskapen att samverka för barnens bästa med möten med företrädare från Polis, Socialtjänst, Ungdomsmottagning. Samverkan sker kring gruppverksamheter exempelvis sorgegrupper för barn och unga som mist föräldrar, samtalsgrupper för unga med föräldrar som är sjuka eller missbrukar.

11 Ekhagens gästhem Ekhagens gästhem är en verksamhet som ingår i kommunens palliativa vård. På gästhemmet arbetar man för att göra den sista tiden så ljus som möjligt för de som befinner sig i livets slutskede och dess anhöriga. Barnperspektiv : - Lekrum finns, dit barnen kan gå undan en stund, leka och rita. Barnen kan hämta saker att ta med in på den sjukes rum. - Låter barnen ställa frågor. - Uppmuntrar barns delaktighet och närvaro så långt det känns bra. - Barn får vara med efter dödsfall om det känns bra. - Utbildning för personal om barn som anhöriga, ta bort myter om döden. - Hänvisning till Ungdomsmottagning, skolsköterska, kurator. - Uppmuntran att använda kontaktnät. - Uppmuntran att prata om det som hänt frågor Junepol Junepol riktar sig till vuxna över 18 år med riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, och spel. De erbjuder stöd till de anhöriga som har närstående som är inskrivna på Junepol. I verksamhetens familjeperspektiv ingår familjesamtal där lägsta åldern på barnen bör vara år. Psykosvården Buster (Barn- och UngdomsStöd En Rättighet) - en verksamhet som riktar sig främst till barn och ungdomar vars föräldrar har en psykossjukdom, men även till syskon och andra anhöriga. Syftet med Busters arbete är att erbjuda information om psykisk sjukdom, erbjuda stöd i kris och att ge anhöriga strategier att hantera svårigheter som barn kan möta med en sjuk förälder. Psykosmottagningen stödjer anhöriga genom patient- och anhörigutbildning och enskilt familjestöd.

12 Länkar är en mötesplats för de som lever med en förälder med psykisk sjukdom. Det är också en informationssida där man kan hämta information om vad psykisk sjukdom är, vad det kan bero på, behandling och hur det kan vara att leva med en mamma/pappa som är psykiskt sjuk. Texterna är lättlästa och är skrivna för barn och ungdomar. Hemsidan ägs och drivs av närpsykiatrin Ungdomsmottagning på nätet - forum för anhöriga En ideell förening som arbetar med att stödja ungdomar runt om i Sverige som har en förälder med missbruksproblematik och/eller psykiskt sjuka föräldrar i form av bl.a. lägerverksamhet, chatt, strukturerade stödsamtal och ungdomsgård ett nätverk för personer som mist någon mitt i livet

13 Kontaktuppgifter Jönköpings kommun, kontaktcenter Jönköpings kommun, Socialtjänstens Ungdomsbehandlingteam - Råd och Service Musslan, barn vuxna Slottsgruppens anhörigstöd för de med anhöriga i behandling Vårsol , Junepol Barn- och Ungdomshälsan BRIS Familjerätten Familjecentraler, Landstingets växel Buster, Psykosmottagningen Beroendemottagningen Orosanmälan - mottagningsenheten Socialtjänsten , Ungdomsmottagningen Svenska Kyrkan, Resursgruppen : Barn som Anhöriga Tjejjouren Bli kontaktperson/kontaktfamilj? , , , Nationella hjälplinjen - för personer i psykiskt påfrestande situationer och/eller kris Socialjouren 112

14 Flera nätverk inom kommunen vänder sig till målgruppen exempelvis De glömda barnen med representanter från bl. a Socialtjänst, Skola, Fritid och Landsting. Fortbildning Deltagande i konferensen Tillsammans för barn som anhöriga på HLK i Jönköping. Under dagen gavs inblick i flera verksamheter för barn som är anhöriga runt om i landet. Deltagande i 2-dagars utbildning Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga under hösten Utbildningen är avsedd för vuxna för att bättre kunna hjälpa ungdomar, upptäcka, ta kontakt och inleda första hjälpen för att underlätta ett tillfrisknande. Det ges också kunskap om var professionell hjälp kan sökas, när så behövs och var andra former av stöd kan finnas. NSPH/Sensus i Jönköpings län arrangerar. Deltagande i lärandeseminarier arrangerade av Barndialogen. Rapporter och erfarenhetsutbyte med andra projekt. Utveckling och fördjupning : Deltagande i nätverk och information om riktade verksamheter och insatser. Barnens rättigheter till vetskap om deras möjligheter till stöd och hjälp. Föreningslivets insats för att stötta ledare i kontakter med barn och ungdom i behov av extra stöd. Information och kompetensutveckling för personal inom Fritid Jönköping samt föreningsledare genom en föreläsningsdag under våren En heldag för personal inom Fritid Jönköping arrangeras den 25 mars Under dagen ges ex. Teateri:s föreställning Vi som blev kvar. Intervjuer med barn och ungdomar som är anhöriga under hösten Samverkan Socialtjänsten Under projektets gång har samarbete inletts med anhörigkonsulent på Socialtjänsten. Ett liknande projekt inom Socialtjänsten, med andra avgränsningar, har gjort kartläggningen djupare.

15 Projektets Styrgrupp Samordning av projektet sker kontinuerligt med kontaktperson för projektet Lena Lück, Fritid Jönköping och beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU). Projektledare Jenny Rylner Fritid Jönköping

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig FRÄLSNINGSARMÉN VÅRSOLS FAMILJECENTER V Storgatan 21, 3 tr 553 15 JÖNKÖPING Delprojektets namn Barn i sorg Delprojektsansvarig Ann-Charlotte Jernberg Datum 2014-06-05 Sammanfattning Inledning och sammanfattning

Läs mer

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio.

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio. Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter Caroline Sjödell Charlotta Lindell Folkhälsocentrum Skriv texter Vad är Barnkonventionen? Två målgrupper det enskilda barnet som tillskrivs rättigheterna

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Stöd till barn vid oväntat eller plötsligt dödsfall hos nära anhörig

Stöd till barn vid oväntat eller plötsligt dödsfall hos nära anhörig 1(6) landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Linda Frank 036 32 40 94 linda.frank@lj.se Landstingsråd Maria Frisk Stöd till barn vid oväntat eller plötsligt dödsfall hos nära anhörig I Jönköpings län

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2012. Formgivning: Elin Hjelm. Här kan anhöriga i alla åldrar få stöd och hjälp Du kan få stöd från kommunen om du vårdar, hjälper

Läs mer

P L A N E R A. Syskon som anhöriga

P L A N E R A. Syskon som anhöriga Syskon som anhöriga P L N Bakgrund Barn / ungdomar har samma rättigheter oavsett var eller vem som identifierar behov av stöd eller ohälsa i samband med anhörigs svåra sjukdom. Lagen om barn som anhörig

Läs mer

Att bemöta barn och unga i kris och sorg Onkologisk och palliativ fysioterapi, Stockholm

Att bemöta barn och unga i kris och sorg Onkologisk och palliativ fysioterapi, Stockholm Att bemöta barn och unga i kris och sorg Onkologisk och palliativ fysioterapi, Stockholm 2017-03-14 Johanna Joneklav, kurator på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro och grundare av Nära

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Föräldrastöd i Jönköping

Föräldrastöd i Jönköping Föräldrastöd i Jönköping SKL modellområdesarbetet 2009-2011 Svart hål Landsting- Kommun (Politiska beslut) Psynkprojektets andra fas 2011-2014 - synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2016 Anhörigcentrum Anhörigcentrum erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, föreläsningar, anhörigcirklar, temadagar med mera. Där finns

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Vad behöver verksamheten/arbetsgruppen utveckla för att stärka föräldraskapet och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården?

Vad behöver verksamheten/arbetsgruppen utveckla för att stärka föräldraskapet och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården? Vad behöver verksamheten/arbetsgruppen utveckla för att stärka föräldraskapet och barnperspektivet i missbruks- och beroendevården? Arbetsmaterial för reflektion Målet med att stärka barn- och föräldraperspektivet

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Policydokument LK Landstingets kansli. Barn som anhöriga - Ett policydokument för hälso- och sjukvården

Policydokument LK Landstingets kansli. Barn som anhöriga - Ett policydokument för hälso- och sjukvården 1(7) Landstingets kansli Ansvarig Linda Frank, utredare Titel Fastställt 2012-10-05 Reviderat Mats Bojestig Barn som anhöriga - Ett policydokument för hälso- och sjukvården Inledning Varje år drabbas många

Läs mer

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Barnombud Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011 Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Kunskap att möta frågor, tankar och känslor hos barn Nätverk ca 250 personer Länsgemensamma utbildningsinsatser

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Riktlinje för anhörigstöd

Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående. Riktlinje för anhörigstöd Göteborgs Stads stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för anhörigstöd Innehåll Syfte och mål... 3 Syfte...3 Mål...3 Målgrupp för riktlinjen... 3 Lagstiftning... 3 Socialtjänstlagen...3

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL 2015-2018 LS-LED15-0349 (kopplad till Anvisning LS-LED15-0349) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen 3 Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka

Läs mer

Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall

Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Hälso- och sjukvårdsstaben 1 7 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. t.o.m. Stabschef/Susanne Forslund Landstingsdirektör 2014-08-28 2017-08-28

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Barndialogen är. Snarare än att tänka sig in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett nytt tänkande

Barndialogen är. Snarare än att tänka sig in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett nytt tänkande Barndialogen är ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer. Barndialogen vill på ett nytt sätt förbättra

Läs mer

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Bakgrund Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns landsting

Läs mer

Brännpunkt: Barn som anhöriga. Carina Callio Socionom leg psykoterapeut Ätstörningsenheten Region Örebro län

Brännpunkt: Barn som anhöriga. Carina Callio Socionom leg psykoterapeut Ätstörningsenheten Region Örebro län Brännpunkt: Barn som anhöriga Carina Callio Socionom leg psykoterapeut Ätstörningsenheten Region Örebro län Barnombud i psykiatrin uppdrag och samordning Om Barnkonventionen Landstingsstyrelsen fattade

Läs mer

Se till mig som liten är

Se till mig som liten är Se till mig som liten är -Barn som anhörig Christina Polland 2014-10-07 FLÖDE Barn som anhöriga Barn- och ungdomshälsan Psykosociala enheter Socialtjänst Familjeformulär/ annan inventering görs på avdelning/

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga

Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga Vad säger lagen? projekt När barn är anhöriga Jönköping den 6 oktober 2014 Gunilla Apell Projektledare Hälso- och sjukvårdsenheten Central förvaltning gunilla.apell@ltdalarna.se Sjukvårdens ansvar och

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län

Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i Örebro län Vi måste prata 2017-05-19 Johanna Karlsson Sofias mamma Anhöriga barn ska uppmärksammas och erbjudas hjälp

Läs mer

I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig

I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig i din föräldraroll Att vara förälder är för det mesta

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Frågar man inget får man inget veta. Jessika Arvik Lisa Dahlgren Oskarshamn

Frågar man inget får man inget veta. Jessika Arvik Lisa Dahlgren Oskarshamn Frågar man inget får man inget veta Jessika Arvik Lisa Dahlgren Oskarshamn Bakgrund Anhörig organisation vårt uppdrag Föra fram barnens röst Haft kontakt med tusentals barn Rapport 2012 Frågar man inget

Läs mer

Om anhörigstöd. Information till medborgare. Stöttar du också någon?

Om anhörigstöd. Information till medborgare. Stöttar du också någon? Om anhörigstöd Information till medborgare Stöttar du också någon? Anhörigcentrum Anhörigcentrum erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, föreläsningar, anhörigcirklar, temadagar med mera. Där finns ett kafé

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Anhörigstöd - Barn som anhörig

Anhörigstöd - Barn som anhörig Godkänt den: 2017-04-18 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Region Uppsala Innehåll Uppmärksamma, information, råd och stöd... 2 Delaktighet... 4 Före besöket... 4 Direkt före besöket (enhetens personal)...

Läs mer

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Basutbildning våld i nära relation Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Ann Dahl Lisa Petersson När våld är vardag 10 % av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit

Läs mer

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016 Förvaltningsnamn Avsändare Psykiatri Psyk. Avd. H Katarina Johansson 036-323320 katarina.johansson@rjl.se Berörda Region Jönköping Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för personal inom förskola och skola

Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för personal inom förskola och skola Barnombudsmannen i Uppsala Drottninggatan 8 753 10 Uppsala www.boiu.se boiu@boiu.se 018 69 44 99 Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för personal inom förskola och skola Se först filmen om

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR KARTLÄGGNING AV BARNS SITUATION I FAMILJER MED MISSBRUK ELLER BEROENDE. Heljä Pihkala

CHECKLISTA FÖR KARTLÄGGNING AV BARNS SITUATION I FAMILJER MED MISSBRUK ELLER BEROENDE. Heljä Pihkala CHECKLISTA FÖR KARTLÄGGNING AV BARNS SITUATION I FAMILJER MED MISSBRUK ELLER BEROENDE Heljä Pihkala BAKGRUND - Checklistan är en miniversion av Föra barnen på tal, FBT (Solantaus, 2006), som i sin tur

Läs mer

Anhörigstöd - Efterlevande barn

Anhörigstöd - Efterlevande barn Godkänt den: 2017-04-18 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Region Uppsala Innehåll Efterlevande barn... 2 Oväntade dödsfall... 3 Väntade dödsfall... 3 Avsked... 3 Före avskedet... 3 Vid avskedet...

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående Barn som är närstående VÄGLEDNING OCH ANSVARSNIVÅER FÖR VERKSAMHETSANPASSADE RUTINER FÖR INFORMATION, RÅD OCH STÖD Vägledning vill ge underlag och inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer