Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko"

Transkript

1 Lundaeko Åtgärderna i programmet genomförs av ansvariga nämnder och styrelser. Alternativa åtgärder kan ersätta de beslutade om de har minst samma ambitionsnivå och leder till måluppfyllelse. (LundaEko sid 9, antaget av Kommunfullmäktige mars 2006) Alla nämnders och styrelsers ansvar Nationellt mål Lokala mål, nummer och beskrivning Åtgärden Samtliga mål Samtliga mål 1.1 Miljöledningssystem: Alla förvaltningar och kommunala bolag ska ha ett fungerande ledningssystem minst i enlighet med kraven på ledningssystem i Lunds kommun. Samtliga mål Samtliga mål 1.2 Ekologiskt hållbar utveckling Programmet för ekologiskt hållbar utveckling ska utgöra en viktig utgångspunkt för identifiering av mål i ledningsarbetet. Samtliga mål Samtliga mål 1.3 Program för ekologiskt hållbar som utgångspunkt vid revidering av kommunala planeringsdokument: Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling bör vara en av flera utgångspunkter när kommunala planeringsdokument, program och Genomförande Lunds Renhållningsverk är certifierade enligt ISO sedan Samtliga externa revisioner är godkända. Arbetet med att integrera systemet med kvalitet och arbets har fortsatt under LRV har efter upphandling fått nytt certifieringsföretag, Bureau Veritas. Stor omcertifiering av ISO gjordes och godkändes hösten 2010 och nytt certifikat har utfärdats. Nytt handlingsprogram ska tas fram till Ny avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige i december Denna och LundaEko är viktiga dokument i arbetet för Lunds Renhållningsverk. Några av målen finns med i båda planerna/måldokumenten. Arbetet med nästa avfallsplan som ska börja gälla 2011 är slutfört och planen ska skickas på remiss under våren Se ovan samt När det gäller Brunnshögsområdet så har Lunds Renhållningsverk varit drivande i att i god tid planera in ev. nya gemensamma lösningar för avfallshantering. Sopsugsystem för hela området blir sannolikt lösningen på avfallshanteringen. Detta innebär att transporter med tunga fordon

2 policys ska revideras. En dialog mellan Kommunstyrelsen och de nämnder som kommer att revidera nämnda dokument bör inledas redan i ett tidigt skede. Regeringens proposition 2003/04:116 (antagen av riksdagen våren 2004) Miljöbedömningar av planer och program ger en anvisning om hur aspekter bör hanteras i bl.a. kommunala planeringsdokument. Samtliga mål Samtliga mål 1.7 Miljömärkta produkter a) Inköp av varor och tjänster som uppfyller de krav som ställs på märkta produkter bör öka med 25 % mellan år 2006 och Produkter som därtill uppfyller sociala kriterier bör premieras. Åtgärderna avser produktkategorier där statistik finns tillgängligt eller kan erhållas till en rimlig kostnad. reduceras samtidigt som full sortering ska möjliggöras. Terminalbyggnad för containrar m.m. samt huvudledningar kommer att förvaltas i kommunalt huvudmannaskap. Lunds Renhållningsverk har i samverkan med andra förvaltningar fortsatt driva arbetet med att bygga en ny anläggning för omhändertagande av park- och trädgårdsavfall, uppsopsgrus m.m. Lokaliseringsfrågan i närhet till Lunds tätort är en avgörande fråga i detta arbete. Papper och kontorsprodukter köps in från företag som kommunen upphandlat. (Miljökrav ska ställas vid upphandling) Allt papper är märkt. Allt material som trycks upp är på Svanen-märkt papper. Alla däck är Svanen-märkta där sådana finns att tillgå (undantag släpvagnar, där sådana däck inte finns och styrande hjul där man inte bör ha regummerade däck). Städartiklar köps in av Serviceförvaltningen som anlitas för städningen. Dessa produkter är enligt uppgift från Serviceförvaltningen märkta. Alla sopkärl som köps in är av återvunnen plast. För att minska pappersförbrukningen läggs information in på USB-minnen som delas ut vid t.ex. studiebesök och till kunder som bostadsrättsföreningar o.likn. LRV arbetar också med att lansera hemsidan och kommunikation via E-post genom kontaktformulär på hemsidan. Information om driftstörningar, beställning av tjänster och liknande styrs också till hemsidan där så är möjligt.

3 Ett rikt odlingslandskap Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri 40. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den brukade arealen vara ekologiskt odlad. År 2002 var 8,9 procent ekologiskt odlad. 1. Utsläpp av koldioxid per invånare inom Lunds kommun ska, som medelvärde för perioden , ha minskat med 6 procent jämfört med basåret Senast år 2012 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft ha minskat till maximalt 1700 ton från lunds kommun. År 2000 var utsläppen från kommunen 2964 ton 6. Senast till år 2012 ska utsläppen av kväveoxider inom Lunds kommun ha minskat till 10 procent jämfört med år 2000, då utsläppen var drygt 1560 ton. 10. Lunds kommunala nämnder och bolag ska till år 2009 ha identifierat de ämnen som ska avvecklas inom verksamheten samt de ämnen som 1.8 Offentlig upphandling av ekologiska livsmedel Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska öka till 40 procent år Offentlig upphandling och inköp av fordon och transporter a) Andelen nyinköpta/leasade personbilar som uppfyller kraven för fordon (enligt Vägverkets kriterier) ska år 2007 vara minst 80 procent för att år 2012 ha ökat till 100 procent. b) Andelen nyinköpta/leasade tunga fordon och lätta lastbilar som uppfyller kraven för fordon (enligt de s.k. Göteborgskriterierna) ska år 2007 vara minst 80 procent för att år 2012 ha ökat till 100 procent. d) år 2008 bör samtliga upphandlade resor med taxi och hyrfordon vilka betalas med kommunala medel, ske med fordon (enligt Vägverkets kriterier). 5.3 Minska inköp och användning av särskilt och hälsofarliga kemikalier Renhållningsverkets nyhetsbrev AvfallsAktuellt skickas ut digitalt. Allt kaffe som köps in till Lunds Renhållningsverk är antingen KRAV-märkt eller rättvisemärkt. Automat som är direktkopplad till vattenledningssystemet finns för kallt, svalt eller kolsyrat vatten. Inköp av livsmedel i övrigt sker inte i större skala. a. Alla personbilar leasas. Dessa är en elhybridbil, Toyota Prius, tre gasdrivna WV Touran och en gasdriven Ford Cmax. 100 % av personbilarna uppfyller kravet för bilar. Målet på 80 % är uppfyllt. b. Alla nyinköpta fordon uppfyller kraven för zon, alltså 100 %. Antingen upphandlas gasdrivna fordon eller minst Euro 5 motorer. Det finns för närvarande 28 tunga fordon som är gasdrivna och sedan mitten av 2010 går de på biogas. Av hela den befintliga fordonsparken så klarar 48 av 55 tunga fordon kriterierna för zon, vilket är 87 %. Enligt styrningsrådets kriterier för klassning av fordon klarar 34 av de 55 fordonen klassningen som fordon, alltså 62 %. Alla LRV:s personbilar är fordon. När tjänsteresor sker med dessa uppfylls kravet. Tjänsteresor med tåg har ökat och flygresorna minskat ordentligt under Redan 2006 upprättade renhållningsverket ett register på alla kemikalier i verksamheten. Alla ämnen på utfasningslistan rensades ut och togs

4 kräver riskminskningsåtgärder. Listan ska utgå från kemikalieinspektionen lista på s.k. utfasnings- och riskminskningsämnen. Vid inköp eller upphandling av varor och tjänster skall Lunds kommun ägna särskild uppmärksamhet åt ämnen som ingår i PRIO-databasen. Målet är att utfasningsämnen ska avskaffas i kommunal verksamhet. Prioriterade riskminskningsämnen ska fasas ut eller hanteras med nödvändiga försiktighetsmått. Substitutionsprincipen utgör en viktig ledstjärna för arbetet. Varje berörd nämnd eller kommunalt bolag ska senast år 2007 upprätta listor över ämnen som man avser avveckla. Listorna ska uppdateras varje år. omhand av Sysav Kemi. Övriga kemikalier minskades i antal. Listan ses över årligen.

5 Specifikt för Renhållningsstyrelsen Nationellt mål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Lokala mål, nummer och beskrivning 1. Utsläppen av koldioxid per invånare inom Lunds kommun ska, som medelvärde för perioden , ha minskat med 6 procent jämfört med basåret Senast till år 2012 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft ha minskat till maximalt 1700 ton från Lunds kommun. År 2000 var utsläppen från kommunen 2964 ton. 6. Senast till år 2012 ska utsläppen av kväveoxider inom Lunds kommun ha minskat med 10 procent jämfört med år 2000, då utsläppen var drygt 1560 ton. Åtgärden 1.9 Offentlig upphandling och inköp av fordon och transporter c) Alla arbetsmaskiner, leasade och av kommunen ägda, ska senast från och med 2007 drivas med anpassade drivmedel såsom alkylatbensin. Miljöanpassade oljor ska användas. Genomförande Till de få arbetsmaskiner som finns såsom gräsklippare, röjsåg, motorsåg och lövblåsare används alkrylatbensin. Vegetabiliska hydrauloljor används i allra största utsträckning. Vissa fordonstillverkare har på senare tid ställt krav på att vegetabiliska oljor inte får användas om garantin ska gälla. Denna typ av olja har en tendens att klibba ihop ventiler o.likn. Vad gäller motoroljor används de oljor som tillverkaren rekommenderar för de gasdrivna fordonen. Giftfri 7. Senast till år 2012 ska efterbehandling av de fem högst prioriterade f.d. deponierna ha genomförts Efterbehandling av f.d. deponier: De f.d. deponier som vid undersökning bedömts vara särskilt prioriterade vad gäller efterbehandling ska ha åtgärdats och efterkontrollprogram ha upprättats före utgången av år 2012 Under 2007 fick renhållningsstyrelsen i uppdrag att återuppta kontrollen av fem äldre avfallsupplag. Kommunstyrelsen avsatte medel för detta arbete och för åtgärder. Undersökningar och förslag till åtgärder har tagits fram för samtliga deponier. Åtgärdsförslagen har fastställts och upphandling av åtgärder för Risen i Genarp, Ravinen och Pinnmölleparken i Dalby och Veberödsdeponin har genomförts under Åtgärder vid Risen påbörjades i slutet av året. Möte om att inleda de första etapperna enligt åtgärdsprogram för Sankt Hans backar har hållits.

6 Giftfri l 10. Lunds kommunala nämnder och bolag skall till år 2009 ha identifierat de ämnen som skall avvecklas inom verksamheten samt de ämnen som kräver riskminskningsåtgärder. Listan ska utgå ifrån kemikalieinspektionens lista på s.k. utfasningsoch riskminskningsämnen. 5.1 Informationssamarbete: Informationskampanjer om produktval, återvinning och farligt avfall med syfte att minska hushållens spridning av farliga ämnen ska i samarbete med handeln genomföras i Lunds kommun senast år Kontrollen av Rögledeponin fortgår som tidigare. Renhållningsverket har inte initierat en kampanj utifrån denna åtgärd så som beskrivs i LundaEko, då huvudansvaret ligger hos kommunkontoret. Renhållningsstyrelsen har medansvar. När det gäller hushållens farliga avfall så har försök för några år sedan med fastighetsnära insamling från flerbostadshus gjorts i samarbete med SYSAV och Malmö VA-verk. Flera fastighetsägare har under 2010 beställt denna service, som nu kan erbjudas alla som så önskar. Denna åtgärd stämmer med intentionerna i LundaEko. Ett rikt odlingslandskap 40. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den brukade arealen vara ekologiskt odlad. År 2002 var 8,9 procent ekologiskt odlad Kemiska bekämpningsmedel: b) Insamling av förbjudna bekämpningsmedel: Lunds kommun ska ta initiativ till att öka insamlingen av rester av bekämpningsmedel samt sådana preparat som förbjudits. Se ovan Kommunens ansvar för allt farligt avfall upphörde genom lagstiftning 1 juli Marknaden för omhändertagande av företagens farliga avfall är nu helt fri. Ansvar för att hantera sitt eget farliga avfall på rätt sätt har dock företagaren fortfarande. 51. Senast år 2012 ska den totala mängden genererat hushållsavfall och avfall från offentlig sektor i Lunds kommun inte ha ökat jämfört med år 2000 (inklusive återvunnet material) 7.1 Samarbete med handeln: Lunds kommun bör inleda ett samarbete med handeln i syfte att finna förebyggande åtgärder som minskar mängden avfall hos slutkonsumenterna, i första hand hushållen. Informationskampanjer om produktval, återvinning och farligt avfall med syfte att minska hushållens spridning av farliga ämnen ska i samarbete med handeln genomföras i Lunds kommun senast Se svar under 5.1

7 år Senast år 2012 ska minst 50 procent av den totala vikten av det avfall som hushållen producerar, exklusive trädgårdsavfall, återvinnas. Förbränning räknas ej som återvinning. I dag återvinns ungefär 35 procent av detta avfall. 7.2 Ökad återvinning av hushållens avfall: Det fastighetsnära insamlingssystemet bör fortsätta byggas ut och omfatta såväl villor som flerbostadshus. Av villahushåll har idag matavfallsinsamling och har dessutom insamling av 6 fraktioner returmaterial samt småbatterier (det s.k. fyrfackssystemet). Den fastighetsnära insamlingen av returmaterial från flerbostadshus är uppe i mer än 75 % av den möjliga potentialen. 51. Senast år 2012 ska den totala mängden genererat hushållsavfall och avfall från offentlig sektor i Lunds kommun inte ha ökat jämfört med år 2000 (inklusive återvunnet material) 7.3 Lokalt omhändertagande av trädgårdsavfall Senast till år 2008 ska Lunds kommun ha etablerat en anläggning för att lokalt kunna omhänderta trädgårdsavfallet. Transportbehov, påverkan och ekonomi bör noga beaktas vid lokalisering av en ny anläggning. Några möten med representanter för Lunds Renhållningsverk, stadsbyggnadskontoret och mark- och exploateringskontoret har hållits i ärendet. Det finns ännu inga förslag till lokaliseringar, varför lokaliseringsutredning och projektering inte kunnat starta. Tidplanen bedöms inte kunna hållas. Ett rikt odlingslandskap 39. Senast till år 2010 ska 100 % av fosforinnehållet i biologiskt avfall från industrin och minst 35 % av fosforinnehållet i livsmedelsavfall från hushåll, storkök och restauranger återföras till mark för livsmedelsproduktion. 53. Senast år 2012 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk 7.4 Hushållens och storkökens biologiska avfall Senast till år 2012 bör hanteringen av minst hälften av hushållens och storkökens biologiska avfall ske på sätt som innebär att biogas utvinns och att rötresten är av sådan kvalitet att näringsämnen kan återföras till jordbruket. I linje med detta bör Lunds kommun aktivt stödja och delta i den omfattande biogassatsningen, Ekogas Syd. Cirka 50 verksamheter som storkök, restauranger och butiker har matavfallsinsamling liksom cirka av hushåll i flerbostadshus villahushåll av sorterar ut matavfall. Lunds kommun nådde 25 %. Det nationella målet är 35 % av insamling och behandling av matavfall samlade Lunds kommun in ton matavfall. Lund är en av de ledande kommunerna inom detta område av de 14 delägarkommunerna i SYSAV.

8 Ett rikt odlingslandskap behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. 38. Slam från reningsverk bör inte spridas på jordbruksmark om detta riskerar att motverka riksdagens generationsmål om en Giftfri. 11. Det långsiktiga målet är att slammets innehåll av näringsämnen skall kunna återföras till jordbruksmark eller annan mark, men försiktighetsprincipen beträffande potentiellt störande ämnen bör vara överordnad målsättningen om att återföra näringsämnen i kretsloppet. Sammanhållande länk är Lunds universitet, avd. bioteknik. 7.5 Insatser för ett rent avloppsvatten och avloppsslam Lunds kommun ska senast år 2008, på basis av det omfattande arbete som redan bedrivs, ta fram ett handlingsprogram där följande bör ingå: a) Kontroll-/analysprogram Ett kontroll-/analysprogram för slam och avloppsvatten utöver ämnen som analyseras enligt lagstiftad provkontroll. Särskilt prioriterade är biackumulerbara och svårnedbrytbara giftiga ämnen som till exempel; cancerframkallande, arvsmassepåverkande och hormonstörande ämnen samt antibiotika. Kontroll- /analysprogrammet bör kopplas till det övervakningsprogram som kommer att startas upp inom kommunen inom ramen för uppföljningen av de nationella kvalitetsmålen och Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling. b) Marknadsförings- och informationsinsatser Uppdatering av marknadsföringsoch informationsinsatser gentemot hushållens kemikalieanvändning och förebyggande arbete gentemot industrier och universitetet. c) Övervakning av inkommande

9 vatten till reningsverket. Ett utökat system för övervakning av inkommande vatten till reningsverket i syfte att spåra sporadiska utsläpp. Det systemet bör kunna driftsättas senast d) Villkor för industriutsläpp Inom ramen för arbetet med insatser för ett rent avloppsvatten och avloppsslam bör en uppdatering av VA-verkets gällande begränsningsvärden för industriutsläpp göras och gälla senast e) Nya metoder Lunds kommun ska hålla sig fortsatt informerad avseende möjligheterna att förädla avloppsslammet i syfte att kunna åstadkomma en mindre förorenad produkt. 56. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den totala ballastanvändningen inom Lunds kommun utgöras av återanvänt material Återanvändning av kommunens sand och grus: Lunds kommun ska senast till år 2008 ha utrett förutsättningarna för återanvändning av sandningssand från väghållningen. Moderna metoder och tekniker för återvinning, återanvändning och/eller rening av grus bör studeras. Sandningsgrus har tidigare efter siktning använts som råvara till asfalttillverkning. Detta är den billigaste och enklaste metoden att återanvända uppsopsgruset. Tyvärr är asfaltverken i kommunen inte längre intresserade av att ta hand om och återvinna vintergruset vid asfalttillverkningen. Idag används uppsopsgrus efter siktning som markutfyllnad. Tvättning av grus kräver större mängder än vad som uppstår i Lunds kommun för att vara ekonomiskt försvarbart.

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer