Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko"

Transkript

1 Lundaeko Åtgärderna i programmet genomförs av ansvariga nämnder och styrelser. Alternativa åtgärder kan ersätta de beslutade om de har minst samma ambitionsnivå och leder till måluppfyllelse. (LundaEko sid 9, antaget av Kommunfullmäktige mars 2006) Alla nämnders och styrelsers ansvar Nationellt mål Lokala mål, nummer och beskrivning Åtgärden Samtliga mål Samtliga mål 1.1 Miljöledningssystem: Alla förvaltningar och kommunala bolag ska ha ett fungerande ledningssystem minst i enlighet med kraven på ledningssystem i Lunds kommun. Samtliga mål Samtliga mål 1.2 Ekologiskt hållbar utveckling Programmet för ekologiskt hållbar utveckling ska utgöra en viktig utgångspunkt för identifiering av mål i ledningsarbetet. Samtliga mål Samtliga mål 1.3 Program för ekologiskt hållbar som utgångspunkt vid revidering av kommunala planeringsdokument: Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling bör vara en av flera utgångspunkter när kommunala planeringsdokument, program och Genomförande Lunds Renhållningsverk är certifierade enligt ISO sedan Samtliga externa revisioner är godkända. Arbetet med att integrera systemet med kvalitet och arbets har fortsatt under LRV har efter upphandling fått nytt certifieringsföretag, Bureau Veritas. Stor omcertifiering av ISO gjordes och godkändes hösten 2010 och nytt certifikat har utfärdats. Nytt handlingsprogram ska tas fram till Ny avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige i december Denna och LundaEko är viktiga dokument i arbetet för Lunds Renhållningsverk. Några av målen finns med i båda planerna/måldokumenten. Arbetet med nästa avfallsplan som ska börja gälla 2011 är slutfört och planen ska skickas på remiss under våren Se ovan samt När det gäller Brunnshögsområdet så har Lunds Renhållningsverk varit drivande i att i god tid planera in ev. nya gemensamma lösningar för avfallshantering. Sopsugsystem för hela området blir sannolikt lösningen på avfallshanteringen. Detta innebär att transporter med tunga fordon

2 policys ska revideras. En dialog mellan Kommunstyrelsen och de nämnder som kommer att revidera nämnda dokument bör inledas redan i ett tidigt skede. Regeringens proposition 2003/04:116 (antagen av riksdagen våren 2004) Miljöbedömningar av planer och program ger en anvisning om hur aspekter bör hanteras i bl.a. kommunala planeringsdokument. Samtliga mål Samtliga mål 1.7 Miljömärkta produkter a) Inköp av varor och tjänster som uppfyller de krav som ställs på märkta produkter bör öka med 25 % mellan år 2006 och Produkter som därtill uppfyller sociala kriterier bör premieras. Åtgärderna avser produktkategorier där statistik finns tillgängligt eller kan erhållas till en rimlig kostnad. reduceras samtidigt som full sortering ska möjliggöras. Terminalbyggnad för containrar m.m. samt huvudledningar kommer att förvaltas i kommunalt huvudmannaskap. Lunds Renhållningsverk har i samverkan med andra förvaltningar fortsatt driva arbetet med att bygga en ny anläggning för omhändertagande av park- och trädgårdsavfall, uppsopsgrus m.m. Lokaliseringsfrågan i närhet till Lunds tätort är en avgörande fråga i detta arbete. Papper och kontorsprodukter köps in från företag som kommunen upphandlat. (Miljökrav ska ställas vid upphandling) Allt papper är märkt. Allt material som trycks upp är på Svanen-märkt papper. Alla däck är Svanen-märkta där sådana finns att tillgå (undantag släpvagnar, där sådana däck inte finns och styrande hjul där man inte bör ha regummerade däck). Städartiklar köps in av Serviceförvaltningen som anlitas för städningen. Dessa produkter är enligt uppgift från Serviceförvaltningen märkta. Alla sopkärl som köps in är av återvunnen plast. För att minska pappersförbrukningen läggs information in på USB-minnen som delas ut vid t.ex. studiebesök och till kunder som bostadsrättsföreningar o.likn. LRV arbetar också med att lansera hemsidan och kommunikation via E-post genom kontaktformulär på hemsidan. Information om driftstörningar, beställning av tjänster och liknande styrs också till hemsidan där så är möjligt.

3 Ett rikt odlingslandskap Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri 40. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den brukade arealen vara ekologiskt odlad. År 2002 var 8,9 procent ekologiskt odlad. 1. Utsläpp av koldioxid per invånare inom Lunds kommun ska, som medelvärde för perioden , ha minskat med 6 procent jämfört med basåret Senast år 2012 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft ha minskat till maximalt 1700 ton från lunds kommun. År 2000 var utsläppen från kommunen 2964 ton 6. Senast till år 2012 ska utsläppen av kväveoxider inom Lunds kommun ha minskat till 10 procent jämfört med år 2000, då utsläppen var drygt 1560 ton. 10. Lunds kommunala nämnder och bolag ska till år 2009 ha identifierat de ämnen som ska avvecklas inom verksamheten samt de ämnen som 1.8 Offentlig upphandling av ekologiska livsmedel Andelen inköpta ekologiska livsmedel ska öka till 40 procent år Offentlig upphandling och inköp av fordon och transporter a) Andelen nyinköpta/leasade personbilar som uppfyller kraven för fordon (enligt Vägverkets kriterier) ska år 2007 vara minst 80 procent för att år 2012 ha ökat till 100 procent. b) Andelen nyinköpta/leasade tunga fordon och lätta lastbilar som uppfyller kraven för fordon (enligt de s.k. Göteborgskriterierna) ska år 2007 vara minst 80 procent för att år 2012 ha ökat till 100 procent. d) år 2008 bör samtliga upphandlade resor med taxi och hyrfordon vilka betalas med kommunala medel, ske med fordon (enligt Vägverkets kriterier). 5.3 Minska inköp och användning av särskilt och hälsofarliga kemikalier Renhållningsverkets nyhetsbrev AvfallsAktuellt skickas ut digitalt. Allt kaffe som köps in till Lunds Renhållningsverk är antingen KRAV-märkt eller rättvisemärkt. Automat som är direktkopplad till vattenledningssystemet finns för kallt, svalt eller kolsyrat vatten. Inköp av livsmedel i övrigt sker inte i större skala. a. Alla personbilar leasas. Dessa är en elhybridbil, Toyota Prius, tre gasdrivna WV Touran och en gasdriven Ford Cmax. 100 % av personbilarna uppfyller kravet för bilar. Målet på 80 % är uppfyllt. b. Alla nyinköpta fordon uppfyller kraven för zon, alltså 100 %. Antingen upphandlas gasdrivna fordon eller minst Euro 5 motorer. Det finns för närvarande 28 tunga fordon som är gasdrivna och sedan mitten av 2010 går de på biogas. Av hela den befintliga fordonsparken så klarar 48 av 55 tunga fordon kriterierna för zon, vilket är 87 %. Enligt styrningsrådets kriterier för klassning av fordon klarar 34 av de 55 fordonen klassningen som fordon, alltså 62 %. Alla LRV:s personbilar är fordon. När tjänsteresor sker med dessa uppfylls kravet. Tjänsteresor med tåg har ökat och flygresorna minskat ordentligt under Redan 2006 upprättade renhållningsverket ett register på alla kemikalier i verksamheten. Alla ämnen på utfasningslistan rensades ut och togs

4 kräver riskminskningsåtgärder. Listan ska utgå från kemikalieinspektionen lista på s.k. utfasnings- och riskminskningsämnen. Vid inköp eller upphandling av varor och tjänster skall Lunds kommun ägna särskild uppmärksamhet åt ämnen som ingår i PRIO-databasen. Målet är att utfasningsämnen ska avskaffas i kommunal verksamhet. Prioriterade riskminskningsämnen ska fasas ut eller hanteras med nödvändiga försiktighetsmått. Substitutionsprincipen utgör en viktig ledstjärna för arbetet. Varje berörd nämnd eller kommunalt bolag ska senast år 2007 upprätta listor över ämnen som man avser avveckla. Listorna ska uppdateras varje år. omhand av Sysav Kemi. Övriga kemikalier minskades i antal. Listan ses över årligen.

5 Specifikt för Renhållningsstyrelsen Nationellt mål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Lokala mål, nummer och beskrivning 1. Utsläppen av koldioxid per invånare inom Lunds kommun ska, som medelvärde för perioden , ha minskat med 6 procent jämfört med basåret Senast till år 2012 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft ha minskat till maximalt 1700 ton från Lunds kommun. År 2000 var utsläppen från kommunen 2964 ton. 6. Senast till år 2012 ska utsläppen av kväveoxider inom Lunds kommun ha minskat med 10 procent jämfört med år 2000, då utsläppen var drygt 1560 ton. Åtgärden 1.9 Offentlig upphandling och inköp av fordon och transporter c) Alla arbetsmaskiner, leasade och av kommunen ägda, ska senast från och med 2007 drivas med anpassade drivmedel såsom alkylatbensin. Miljöanpassade oljor ska användas. Genomförande Till de få arbetsmaskiner som finns såsom gräsklippare, röjsåg, motorsåg och lövblåsare används alkrylatbensin. Vegetabiliska hydrauloljor används i allra största utsträckning. Vissa fordonstillverkare har på senare tid ställt krav på att vegetabiliska oljor inte får användas om garantin ska gälla. Denna typ av olja har en tendens att klibba ihop ventiler o.likn. Vad gäller motoroljor används de oljor som tillverkaren rekommenderar för de gasdrivna fordonen. Giftfri 7. Senast till år 2012 ska efterbehandling av de fem högst prioriterade f.d. deponierna ha genomförts Efterbehandling av f.d. deponier: De f.d. deponier som vid undersökning bedömts vara särskilt prioriterade vad gäller efterbehandling ska ha åtgärdats och efterkontrollprogram ha upprättats före utgången av år 2012 Under 2007 fick renhållningsstyrelsen i uppdrag att återuppta kontrollen av fem äldre avfallsupplag. Kommunstyrelsen avsatte medel för detta arbete och för åtgärder. Undersökningar och förslag till åtgärder har tagits fram för samtliga deponier. Åtgärdsförslagen har fastställts och upphandling av åtgärder för Risen i Genarp, Ravinen och Pinnmölleparken i Dalby och Veberödsdeponin har genomförts under Åtgärder vid Risen påbörjades i slutet av året. Möte om att inleda de första etapperna enligt åtgärdsprogram för Sankt Hans backar har hållits.

6 Giftfri l 10. Lunds kommunala nämnder och bolag skall till år 2009 ha identifierat de ämnen som skall avvecklas inom verksamheten samt de ämnen som kräver riskminskningsåtgärder. Listan ska utgå ifrån kemikalieinspektionens lista på s.k. utfasningsoch riskminskningsämnen. 5.1 Informationssamarbete: Informationskampanjer om produktval, återvinning och farligt avfall med syfte att minska hushållens spridning av farliga ämnen ska i samarbete med handeln genomföras i Lunds kommun senast år Kontrollen av Rögledeponin fortgår som tidigare. Renhållningsverket har inte initierat en kampanj utifrån denna åtgärd så som beskrivs i LundaEko, då huvudansvaret ligger hos kommunkontoret. Renhållningsstyrelsen har medansvar. När det gäller hushållens farliga avfall så har försök för några år sedan med fastighetsnära insamling från flerbostadshus gjorts i samarbete med SYSAV och Malmö VA-verk. Flera fastighetsägare har under 2010 beställt denna service, som nu kan erbjudas alla som så önskar. Denna åtgärd stämmer med intentionerna i LundaEko. Ett rikt odlingslandskap 40. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den brukade arealen vara ekologiskt odlad. År 2002 var 8,9 procent ekologiskt odlad Kemiska bekämpningsmedel: b) Insamling av förbjudna bekämpningsmedel: Lunds kommun ska ta initiativ till att öka insamlingen av rester av bekämpningsmedel samt sådana preparat som förbjudits. Se ovan Kommunens ansvar för allt farligt avfall upphörde genom lagstiftning 1 juli Marknaden för omhändertagande av företagens farliga avfall är nu helt fri. Ansvar för att hantera sitt eget farliga avfall på rätt sätt har dock företagaren fortfarande. 51. Senast år 2012 ska den totala mängden genererat hushållsavfall och avfall från offentlig sektor i Lunds kommun inte ha ökat jämfört med år 2000 (inklusive återvunnet material) 7.1 Samarbete med handeln: Lunds kommun bör inleda ett samarbete med handeln i syfte att finna förebyggande åtgärder som minskar mängden avfall hos slutkonsumenterna, i första hand hushållen. Informationskampanjer om produktval, återvinning och farligt avfall med syfte att minska hushållens spridning av farliga ämnen ska i samarbete med handeln genomföras i Lunds kommun senast Se svar under 5.1

7 år Senast år 2012 ska minst 50 procent av den totala vikten av det avfall som hushållen producerar, exklusive trädgårdsavfall, återvinnas. Förbränning räknas ej som återvinning. I dag återvinns ungefär 35 procent av detta avfall. 7.2 Ökad återvinning av hushållens avfall: Det fastighetsnära insamlingssystemet bör fortsätta byggas ut och omfatta såväl villor som flerbostadshus. Av villahushåll har idag matavfallsinsamling och har dessutom insamling av 6 fraktioner returmaterial samt småbatterier (det s.k. fyrfackssystemet). Den fastighetsnära insamlingen av returmaterial från flerbostadshus är uppe i mer än 75 % av den möjliga potentialen. 51. Senast år 2012 ska den totala mängden genererat hushållsavfall och avfall från offentlig sektor i Lunds kommun inte ha ökat jämfört med år 2000 (inklusive återvunnet material) 7.3 Lokalt omhändertagande av trädgårdsavfall Senast till år 2008 ska Lunds kommun ha etablerat en anläggning för att lokalt kunna omhänderta trädgårdsavfallet. Transportbehov, påverkan och ekonomi bör noga beaktas vid lokalisering av en ny anläggning. Några möten med representanter för Lunds Renhållningsverk, stadsbyggnadskontoret och mark- och exploateringskontoret har hållits i ärendet. Det finns ännu inga förslag till lokaliseringar, varför lokaliseringsutredning och projektering inte kunnat starta. Tidplanen bedöms inte kunna hållas. Ett rikt odlingslandskap 39. Senast till år 2010 ska 100 % av fosforinnehållet i biologiskt avfall från industrin och minst 35 % av fosforinnehållet i livsmedelsavfall från hushåll, storkök och restauranger återföras till mark för livsmedelsproduktion. 53. Senast år 2012 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk 7.4 Hushållens och storkökens biologiska avfall Senast till år 2012 bör hanteringen av minst hälften av hushållens och storkökens biologiska avfall ske på sätt som innebär att biogas utvinns och att rötresten är av sådan kvalitet att näringsämnen kan återföras till jordbruket. I linje med detta bör Lunds kommun aktivt stödja och delta i den omfattande biogassatsningen, Ekogas Syd. Cirka 50 verksamheter som storkök, restauranger och butiker har matavfallsinsamling liksom cirka av hushåll i flerbostadshus villahushåll av sorterar ut matavfall. Lunds kommun nådde 25 %. Det nationella målet är 35 % av insamling och behandling av matavfall samlade Lunds kommun in ton matavfall. Lund är en av de ledande kommunerna inom detta område av de 14 delägarkommunerna i SYSAV.

8 Ett rikt odlingslandskap behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. 38. Slam från reningsverk bör inte spridas på jordbruksmark om detta riskerar att motverka riksdagens generationsmål om en Giftfri. 11. Det långsiktiga målet är att slammets innehåll av näringsämnen skall kunna återföras till jordbruksmark eller annan mark, men försiktighetsprincipen beträffande potentiellt störande ämnen bör vara överordnad målsättningen om att återföra näringsämnen i kretsloppet. Sammanhållande länk är Lunds universitet, avd. bioteknik. 7.5 Insatser för ett rent avloppsvatten och avloppsslam Lunds kommun ska senast år 2008, på basis av det omfattande arbete som redan bedrivs, ta fram ett handlingsprogram där följande bör ingå: a) Kontroll-/analysprogram Ett kontroll-/analysprogram för slam och avloppsvatten utöver ämnen som analyseras enligt lagstiftad provkontroll. Särskilt prioriterade är biackumulerbara och svårnedbrytbara giftiga ämnen som till exempel; cancerframkallande, arvsmassepåverkande och hormonstörande ämnen samt antibiotika. Kontroll- /analysprogrammet bör kopplas till det övervakningsprogram som kommer att startas upp inom kommunen inom ramen för uppföljningen av de nationella kvalitetsmålen och Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling. b) Marknadsförings- och informationsinsatser Uppdatering av marknadsföringsoch informationsinsatser gentemot hushållens kemikalieanvändning och förebyggande arbete gentemot industrier och universitetet. c) Övervakning av inkommande

9 vatten till reningsverket. Ett utökat system för övervakning av inkommande vatten till reningsverket i syfte att spåra sporadiska utsläpp. Det systemet bör kunna driftsättas senast d) Villkor för industriutsläpp Inom ramen för arbetet med insatser för ett rent avloppsvatten och avloppsslam bör en uppdatering av VA-verkets gällande begränsningsvärden för industriutsläpp göras och gälla senast e) Nya metoder Lunds kommun ska hålla sig fortsatt informerad avseende möjligheterna att förädla avloppsslammet i syfte att kunna åstadkomma en mindre förorenad produkt. 56. Senast till år 2012 bör minst 15 procent av den totala ballastanvändningen inom Lunds kommun utgöras av återanvänt material Återanvändning av kommunens sand och grus: Lunds kommun ska senast till år 2008 ha utrett förutsättningarna för återanvändning av sandningssand från väghållningen. Moderna metoder och tekniker för återvinning, återanvändning och/eller rening av grus bör studeras. Sandningsgrus har tidigare efter siktning använts som råvara till asfalttillverkning. Detta är den billigaste och enklaste metoden att återanvända uppsopsgruset. Tyvärr är asfaltverken i kommunen inte längre intresserade av att ta hand om och återvinna vintergruset vid asfalttillverkningen. Idag används uppsopsgrus efter siktning som markutfyllnad. Tvättning av grus kräver större mängder än vad som uppstår i Lunds kommun för att vara ekonomiskt försvarbart.

3. Uppföljning av LundaEko-åtgärder 2011

3. Uppföljning av LundaEko-åtgärder 2011 3. Uppföljning av LundaEko-åtgärder 2011 Förtydligande Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling (LundaEko) har programperiod 2006-2012 och håller nu på att revideras. I samband med revideringen

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö Giftfri miljö LOKALT ÖVERGRIPANDE MÅL De kemiska ämnenas påverkan på hälsa och miljö skall vara försumbar inom en generation i Trelleborgs kommun. Tillförsel av miljögifter i avloppsvatten, dagvatten,

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Miljö och hållbarhet 2011

Miljö och hållbarhet 2011 Miljö och hållbarhet 2011 Det har blivit allt viktigare att slå vakt om vår miljö och våra resurser. Lunds Renhållningsverk har en verksamhet som bygger på våra kommuninvånares och kunders medverkan och

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Konferensrummet, Traktorvägen 16, Lund, kl 18:00 20:00 Ordförande: Czernyson Torsten (KD) Vice ordförande: Dahlquist Lars (M) 2:e vice ordförande: Ivarsson Mätta

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Susanne Kurtson Telefon: 08-508 03 379 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på remiss om ökad

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020

Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020 Bilaga 2 Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28 (KF 47) Kinda kommun Gunnar Karlsson Projektledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 DEFINITIONER

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

AVFALLSPLANERING 2006

AVFALLSPLANERING 2006 AVFALLSPLANERING 2006 Del 3 Avfallsplan Miljöbedömning Slutligt förslag 2007-05-30 för utställning Antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 2007-10-22, 140 Avfallsplanering 2006 redovisas i 4 delar. Del

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S)

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S) Sid 1 (15) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 19.05 Ledamöter Torsten Czernyson (KD) ordförande Lars Dahlquist (M) vice ordförande Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP)

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter Amanda Bergvall Avfall 08-508 465 87 amanda.bergvall@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-10-23 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan 2008-2012

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-28 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rapport miljöarbetet 2009-2012 Sammanfattning I följande ärende kommer en beskrivning av vad som genomförts

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Det är svårt att följa upp 2005 års avfallsplan för Östersunds kommun eftersom målen inte är mätbara och tidssatta. För varje avfallsslag finns strategier

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer