ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK 20141017"

Transkript

1 ERFARENHETER AV PATIENTERS DIREKTÅTKOMST AV JOURNALDATA VÄSTERVIK TURE ÅLANDER, MED DR, ALLMÄNLÄKARE INSTITUTIONEN FÖR FOLKHÄLSO- OCH VÅRDVETENSKAP (IFV) UPPSALA UNIVERSITET

2 DRIVKRAFTER Det finns en strävan mot en mer patientcentrerad sjukvård Kommunikationsförändring från telefon, brev och personliga möten till mer elektronisk kommunikation t.ex för att boka tid, få testresultat och förnya recept. Snabb utveckling av informationsteknologin kombinerat med en önskan att göra sjukvården effektivare och billigare Nya patientportaler finns och planeras över hela världen

3 VAD ÄR EN JOURNAL? PATIENTDATALAGEN (2008:355) OCH SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER (SOSFS 2008:14) Syftet är att säkerställa en god och säker vård Sjukvårdspersonal har skyldighet att föra journal Uppgifterna är sekretessbelagda Åtkomst Sjukvårdspersonal vid aktiv vårdrelation Patienten efter menprövning SoS, FK, Soc Övriga efter patientens tillåtelse

4 PATIENTENS RÄTTIGHETER Rätt att kunna läsa journalen på svenska Rätt att få noterat i journalen om de tycker det står något fel Rätt att samtycka om sammanhållen journalföring Rätt att ansöka om att journalen helt eller delvis förstörs Rätt att spärra/visa journalen för enskilda vårdgivare

5 SPÄRRNING Patienten kan när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Den som har vårdnaden om ett barn kan inte få journaluppgifter om barnet spärrade för annan vårdpersonal hos samma vårdgivare. Även om man är omyndig, det vill säga är under 18 år, kan man själv begära att journaluppgifter spärras. Vårdgivaren ska då bedöma om man har uppnått en sådan mognad som krävs för man själv ska kunna spärra sina journaluppgifter.

6 VARFÖR GE PATIENTER TILLGÅNG TILL JOURNALEN? Patienten hinner fundera över sina egna data innan nästa konsultation vilket gör konsultationen effektivare Konsultationen kan påbörjas/genomföras genom elektronisk kommunikation t.ex e-post, forum, Mina vårdkontakter. Obehaget av att få ett negativt besked utan att konsultera läkaren, är mindre än obehaget att gå och vänta på beskedet Patienten får välja

7 Landstinget i Uppsala län Projektet SUSTAINS * Support Users To Access Information and Services Personligt hälso- och sjukvårdskonto Sustains I ( ) Finansierat av EU Patienter på Akademiska sjukhuset erbjöds Internetkonto till administrativa uppgifter. Inloggning med flergångslösenord. Sustains II ( ) Finansierat av KK-stiftelsen Patienter (80) på tre vårdcentraler i Uppland och Dalarna fick konton till utdrag ur sin datajournal. Inloggning, PIN-kod och engångslösenord,dosa.

8 Patienternas önskemål Projekterfarenheter Sjukhusjournal Primärvårdsjournal Apoteksinköp Patientavgifter Planerade besök Kommunikation Husläkarbyte Sjukresor Sjukresebokning Läkemedels-lexikon Sjukdoms-lexikon Säkerhet Teknik Gränssnitt Sustains III ( ) Vårdkontot en patientportal på TÅLP- och Landstingsfinansiering Patienter (2500) listade till en husläkarmottagning i Uppsala inbjöds. Inloggning, pnr + PIN-kod och engångslösenord via mobiltelefon.

9 Personligt Hälso- och Sjukvårdskonto 9 års ( ) erfarenhet av en patientportal i primärvården Sustains III

10 SYFTE MED PROJEKT SUSTAINS III Hur fungerar tillgången till olika e-tjänster genom en patientportal i daglig klinisk användning under en längre tid? Vad har patienter och vårdgivaren för nytta och nackdelar av systemet?

11 Inloggning Steg 1 Steg 2

12 Vilka journaluppgifter ingår inte? Pappersbundna dokument remissvar brev epikriser PAD, andra provsvar

13 Vilka journaluppgifter ingår? Utdrag ur datajournalen (Profdoc Journal III) med restriktioner: lab prover utan referensintervall remisser endast datum, adressat inga inscannade dokument journalnotat efter signering

14 Menyvalet : Läkemedel Personliga uppgifter: Kontakter Planerade besök Avgifter Patientuppgifter Sjukskrivningar Dokument Laboratoriesvar Läkemedel Journaltext Diagnos Överkänslighet Din sjukhusvård Meddelanden Allmänna uppgifter: PatientFASS InfoMedica PION

15 Menyvalet : Din sjukhusvård Frigell, Göran

16 Menyvalet : Meddelanden

17

18 Inbjudan och frågeformulär till alla listade patienter över 17 år 2002 och 2005 (n=2213, years, 52.9% men) 2012 uppföljning till alla som haft vårdkonto

19 Density Density INLOGGNINGAR NOV 2002-JUNI personer 133 k (46 år),145 m (47 år) 93 patienter 227 inloggningar till aug-03 Histogram över användare av hälso- och sjukvårdskonto juli 2003 Histogram över listade personer oktober Ålder Ålder Personer med HSK N=278 Personer listade N=2552

20 RESULTAT FÖR ANVÄNDARE 2005 Tidigare användare (n=47): Find useful: 49% yes, 35% not much, 0% no Log in: 92% no problem, 8% some Security concern: 84% no, 16% don t know, 0% yes Understandable: 75% yes, 21% some diffic. Showed other person: 14% yes, 86% no Doctor visits/phone calls: 8% reduced Project Sustains

21 Resultat för icke användare 2005 Tidigare ej användare (n=98): Computer problem: 8% yes, 84% no Log in problem: 14% yes, 61% no Security problem: 1% yes, 73% no Reason for opt out: No need, not ill, not interested Project Sustains

22 VILKA HADE STÖRST NYTTA? Find useful OR p 95% CI Sex Age Education Morbidity* * Diabetes, respiratory hypertension, abdominal, heart, muskulo-skeletal Multiple logistic regression analysis, N=46 Prob > chi2 =0.035 Log likelihood = Project Sustains

23 UPPFÖLJNING AV ANVÄNDARE UNDER LÅNG TID, 2012 Frågeformulär, web + post 20 frågor, Dec Jan 2013, till alla som haft vårdkonto mellan , n= svarande, 28% kvinnor, median 8 års användning

24 UPPFÖLJNING 2012, FÖRSTÅELSE AV JOURNALEN Åtgärd när informationen inte kunde förstås Antal Andel (%) Jag förstod allt vad jag ville förstå Jag sökte information själv t.ex genom Internet Jag frågade en vän som arbetar inom sjukvården Jag gjorde ingenting 4 9 Jag fråga någon i familjen 2 5 Jag ringde Sjukvårdsrådgivningen 2 5 Jag skickade mejl till läkarmottagningen 2 5 Jag frågade läkaren vid nästa besök 2 5 Jag ringde till läkarmottagningen och frågade 0 0 Jag frågade på sociala medier ex 0 0

25 Anledning SKÄL TILL ATT ANVÄNDA VÅRDKONTOT Instämmer helt =5 Medel Överblick av sjukdomshistoria och behandling 4,2 Av allmänt intresse 4,0 För att kontrollera vissa uppgifter 3,9 Följa upp vad som sades vid läkarbesök 3,8 Osäker om jag fått rätt vård 2,7 Visa journalen för annan vårdgivare 2,1 Göra anhöriga delaktiga i min vård 2,0 Ge information till försäkringsbolag 2,0 Instämmer inte alls =1

26 Anledning PÅVERKAT RELATIONEN TILL HUSLÄKARMOTTAGNINGEN Har förbättrat kunskapen om min hälsa 3,6 Ökat intresset för min egen behandling 3,6 Fått ett ökat förtroende för vården 3,3 Förbättrat kommunikationen med vårdpersonalen Instämmer helt =5 Medel 3,3 Har minskat mina telefonsamtal till praktiken 3,2 Har lett till att min vård och omsorg förbättrats 3,0 Har minskat mina läkarbesök 2,9 Mina anhöriga har mer aktivt deltagit i min vård 2,3 Instämmer inte alls =1

27 INTRESSE AV ATT LÄSA ALLT, ÄVEN ALLVARLIGT INNEHÅLL OCH HYPOTESER? Antal Ja, jag vill läsa allt så fort som möjligt 17 Ja, men bara om det finns någon att kontakta direkt om jag blir oroad Nej, bara ta del av sådant jag redan fått ta del av muntligt och känner till Vet ej 3 4 9

28 UPPFÖLJNING 2012, NYTTA AV PORTALEN N=55, MEDEL 6 ÅRS ANVÄNDNING E-service Ingen nytta alls Inte så använ dbart Varken / eller Lite nytta Stor nytta Medel Läsa provsvar ,5 Kunna läsa texten ,4 Läsa diagnoser ,3 Skicka meddelanden Läsa sjukhuskontakte r , ,7 Med info ,7

29 SAMMANFATTNING 68% vill i hög grad få tillbaka vårdkontot 22% skulle tänka sig att byta läkare för att få tillgång till vårdkonto

30 LÄKARENS ERFARENHETER PÅ HUSLÄKARMOTTAGNING Enkelt att implementera på enskild läkarmottagning Användbart för många patienter och för mottagningen Förbättrar relationen med patienten Få oväntade händelser (strömavbrott, fel I journaltext) Säkert, tekniken underhåll Administration av användare

31 AKTUELL FORSKNING Systematisk forskningsöversikt Artiklar med fokus patient access to health records publicerade MEDLINE, 95 st Cochrane, 4 st Faustina Acheampoang, Emma Ivarsson, Vivian Vimarlund, Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap. Inera 2011.

32 PSYKISKT SJUKAS TILLGÅNG TILL SIN JOURNAL Det kan inte antas att patienthållen journalinformation är till nytta för psykiskt sjuka patienter eller kostnadseffektivt utan bevis från väl planerade, randomiserade studier Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD Patient held clinical information for people with psychotic illnesses. Henderson C, Laugharne R. Source Community Psychiatry, Institute of Psychiatry, De Crespigny Park, Denmark Hill, London, UK, SE5 8AF.

33 GRAVIDAS TILLGÅNG TILL SIN JOURNAL Wäckerle et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol Maternity notes on a USB stick: use and acceptability of woman-held maternity notes. 7,5% av kvinnorna i USB-gruppen delade sina data med en läkare utanför kliniken, och 80,5% kände sig säkrare med att ha USB-stickan. Tillsammans med tidig födsel var USB-stickan en betydande faktor för det totala positiva intrycket av graviditeten SLUTSATS: Enkäten visade att kvinnor som fick sin mödravårdsjournal på ett USB-minne upplevde en ökat tillfredsställelse och säkerhet.

34 NATIONELL PATIENTPORTAL MINA VÅRDKONTAKTER E-hälsotjänster Alla landsting: Ställa frågor till vårdgivare, få påminnelser, byta husläkare/vårdcentral, boka besök, förnya mediciner, få papperskopia av journalen, spärra sin journal, (beställa klamydiatest) I landstinget i Uppsala län: Se Min journal och loggfil,

35 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING Webbenkät Journal på nätet (JPN) funnits i 7 månader i LUL 419 svarade, 23 avstod 1/3 tidsbrist, 2/3 övriga 52% k 48% m, medel 45 år (26-71 år), 78% sluten- 22% öppenvård, yrkesverksamma 16 år 25 frågor flerval (1-5) och öppna

36

37

38 Register to see only signed approved information or all unsigned information

39 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING -RESULTAT Läkarnas svar: 16% använt JPN själva eller för anhörig Instämmer inte alls=1, i hög utsträckning=5 Hur viktig är JPN för patienter? (111,7) medel 2,2 Män tycker det är mer viktigt p=0,015 Användare tycker JPN är mer viktigt I vilken utsträckning har du behövt förklara uttryck/provsvar i journalen? (217,14) medel 2,1 I vilken utsträckning har du upplevt att patienter kommenterar sin journal? (muntligt/ skriftligt eller elektroniskt)(188,11) medel=1,9

40 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING -RESULTAT Upplever du att du har ändrat ditt sätt att skriva i journalen efter införandet av Din journal på nätet? (129,67) medel=2,7 Kvinnor ändrar sitt sätt mer p=0,002 I vilken utsträckning tror du att dubbel journalföring förekommer?(dubbel avser anteckningar som förs utanför patientens ordinarie journal (94,41) medel=2,6 I vilken utsträckning anser du att Din journal på nätet bidrar till ökad vårdkvalitet? (215,7) medel= 1,7 Kvinnor tycker det ger mer vårdkvalitet

41 NÄR JOURNALEN BLIR TILLGÄNGLIG FÖR PATIENTEN FÖRHÅLLNINGSSÄTT Undersök om patienten är intresserad av att få åtkomst till sin journal notera det i journalen Skydda privatliv sekretess, loggad åtkomst Uppmana patienter att inte öppet publicera eller skicka e-post om kliniska data Skydda ditt eget privatliv var professionell Låt någon i teamet delta i ett patientforum

42 UTGÅ FRÅN ATT ALLT DU SKRIVER KOMMER ATT LÄSAS AV PATIENTEN Skriv objektivt, stringent, vänligt, undvik förkortningar, Låt patienten känna igen sig - använd patientens egna ord ibland Räkna med att patienten hittar fel upplev det positivt att patienten hittar dem åt dig, be om ursäkt och korrigera felet

43

44 TACK FRÅGOR? Ture Ålander

45 SAMPLE CHARACTERISTICS 2005 % (Category) % (Category) % (Category) n Sex 48 (Women) 52 (Men) 853 Age 16 (0-35y) 50 (35-63y) 34 (>63 y) 853 Household size 28 (Single) 59 (Twothree) Education 24 (Elementary) 31 (Secondary) 13 (Four-) (University) 837 Internet access 77 (Yes) 23 (No) 853 Use 68 (Yes) 32 (No) 853 Mobile phone 89 (Yes) 11 (No) 853 Morbidity* 70 (Yes) 30 (No) 848 Doctor cons.2004 Want to read EMR 15 (None) 41 (One-two) 44(Three-) 845 * Diabetes, respiratory hypertension, abdominal, heart, or muskulo-skeletal illness 53 (Yes) 37 (No) 37 (Don t Project Sustains know) 839

46 Uppföljning Questionnaires: Household size, education, access to mobile phone and Internet, worries, satisfaction of care, consultation rate, and common diseases Health related quality of life (SF-36) Previous HCA users experiences Log file: used part Doctors diary: Feed-back from Project Sustains

47 INLOGGNINGAR 479 accesses between April 2004 April 2006 Project Sustains

48 VAD SÄGER FORSKNINGEN? {Woods, 2013 #12}

49 VARFÖR GE PATIENTER TILLGÅNG TILL JOURNALEN? Patienten hinner fundera över sina egna data innan nästa konsultation vilket gör konsultationen effektivare Konsultationen kan påbörjas/genomföras genom elektronisk kommunikation t.ex e-post, forum, Mina vårdkontakter. Obehaget av att få ett negativt besked utan att konsultera läkaren, är mindre än obehaget att gå och vänta på beskedet Patienten får välja

50 Patienter har massor med information att dela med sig av- foton, artiklar, mätvärden, symptom, upplevelser mm Delad journal ger delad kontroll och delat ansvar Patienter kan göra tillägg (ändringar) i journalen Ger ett större ömsesidigt förtroende Tag tillfället i akt och utbilda patienten Skriv råd, förhållningssätt, målsättning Låt patienterna referera sina sjukvårdsupplevelser

51 DEPLOYMENT OF ONLINE MEDICAL RECORDS AND E- HEALTH SERVICES Uppsala University, Department of business administration Uppsala University, Department of ABM Lund University, Department of design sciences Uppsala University, Department of Public Health and Caring Sciences, IFV University of Skövde School of humanities and informatics Uppsala University, Department of information technology

52 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING -RESULTAT Läkarnas svar forts. Mycket viktigt att journaler är signerade (13,322,5) Införandet inte tillfredsställande (245,4,2) Oroade att tekniken inte kommer fungera (54,125,3) Oroade över att patienter tar skada (15, 169,4) Oroade över obehörigas åtkomst (44,128,4)

53 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING Webbenkät via Webropol stängd Journal på nätet (JPN) funnits i 6 månader i LUL 399 svarade, 23 avstod 1/3 tidsbrist, 2/3 övriga skäl 52% k 48% m, år, 78% sjh 22% pv 25 frågor flerval (1-5) och öppna 16% använt JPN själva eller för anhörig

54 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING -RESULTAT Läkarnas svar Instämmer inte alls=1, i hög utsträckning=5 Inte är av stort värde för patienter (111,7,2) Inte behövt förklara uttryck/provsvar (217,14,2) Patienter har inte kommenterat sin JPN (188,11,2) I viss utsträckning ändrat sitt sätt att skriva (129,67,3) I viss utsträckning dubbel journalföring (94,41,3) JPN ger inte ökad vårdkvalitet (215,7,2) I viss utsträckning ger ökad arbetsbelastning (64,58,3) Bidrar inte till vård på lika villkor (242,5,2)

55 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING -RESULTAT Läkarnas svar forts. JPN är inte en bra reform (234,7,2) JPN ger inte mindre fel i journaler (274,1,1) JPN ger inte mer följsamhet hos patienter (267,1,1) Mycket viktigt att journaler är signerade (13,322,5) Införandet inte tillfredsställande (245,4,2) Oroade att tekniken inte kommer fungera (54,125,3) Oroade över att patienter tar skada (15, 169,4) Oroade över obehörigas åtkomst (44,128,4)

56 AKTUELL FORSKNING Systematisk forskningsöversikt Artiklar med fokus patient access to health records publicerade MEDLINE, 95 st Cochrane, 4 st Faustina Acheampoang, Emma Ivarsson, Vivian Vimarlund, Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap. Inera 2011.

57 VARFÖR GE PATIENTER TILLGÅNG TILL JOURNALEN? Patienten hinner fundera över sina egna data innan nästa konsultation vilket gör konsultationen effektivare Konsultationen kan påbörjas/genomföras genom elektronisk kommunikation t.ex e-post, forum, Mina vårdkontakter. Obehaget av att få ett negativt besked utan att konsultera läkaren, är mindre än obehaget att gå och vänta på beskedet Patienten får välja

58 Patienter har massor med information att dela med sig av- foton, artiklar, mätvärden, symptom, upplevelser mm Delad journal ger delad kontroll och delat ansvar Patienter kan göra tillägg (ändringar) i journalen Ger ett större ömsesidigt förtroende Tag tillfället i akt och utbilda patienten Skriv råd, förhållningssätt, målsättning Låt patienterna referera sina sjukvårdsupplevelser

59 VARFÖR GE PATIENTER TILLGÅNG TILL JOURNALEN? Patienter har massor med information att dela med sig av- foton, artiklar, mätvärden, symptom, upplevelser mm Delad journal ger delad kontroll och delat ansvar Patienter kan göra tillägg (ändringar) i journalen Ger ett större ömsesidigt förtroende Tag tillfället i akt och utbilda patienten Skriv råd, förhållningssätt, målsättning Låt patienterna referera sina sjukvårdsupplevelser

60 Hälso- och sjukvårdskonto gör patienten mer delaktig i vården

61 Sustains III kommunicerat Publicerat: Allmänmedicin Stud Health Technol Inform Presentationer: SYMPOSIUM Uppsala MEDICINE Malaga poster MEDINFO 2013 Köpenhamn WONCA 2013 Prag oral LUL konferens 2013 oral LUL Distriktsläkare 2012 oral SGOF 2012 oral WONCA 2007 Singapore oral SFAM 2003 oral Press: Läkartidningen UNT Dagens Medicin ComputerSweden

62 Menbedömning Ej skada patienten själv eller tredje person Läkarbedömning löpande under journalföringen samt innan publicering (signering).

63 ENKÄTSTUDIE TILL LÄKARE VERKSAMMA I UPPSALA LÄNS LANDSTING -RESULTAT Öppna svar 144 st exempel Journalen ett arbetsredskap i vården ej för patienter Oroade över att ej vidimerade anteckningar visas Bra reform om den hade diskuterats med oss i vården innan den infördes. Vidare analyser Skillnad i uppfattning mellan olika läkargrupper?

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom

Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet. Vem är anhörig? Medicinsk etik. Av Marianne Yohannes. Handledare Ulrik Kihlbom Projektarbete (7,5p) Läkarprogrammet Uppsala universitet Vem är anhörig? Medicinsk etik Av Marianne Yohannes Handledare Ulrik Kihlbom Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Inledning s. 3 Syfte

Läs mer

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys.

Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Får du lagom med tid hos doktorn? En kvalitativ innehållsanalys. Vetenskapligt arbete inom specialistutbildningen i allmänmedicin Författare: Sofie Sandberg, ST läkare Svartbäckens VC, Uppsala, sfurustrand@hotmail.com

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten

A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1 Duggor Juridik termin 1 programmet A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden: a) Om du inte är läkare

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service Endometrios hos unga kvinnor - upplevelser av skolhälsovården Endometriosis in Young Women - experiences of school health service Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Författare Lina Blomberg Jeffrey Wall Handledare Johan Lingsarve Examinator

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer