IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06"

Transkript

1 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet

2 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS startades projektet Infrabas. Det är ett samarbete mellan Delegationen för IT i skolan och Svenska Kommunförbundet. Syftet är att stödja kommunerna i deras planering och utveckling av infrastrukturlösningar och e-posttjänster för skolan. I vårt arbetet vill vi också inspirera kommunerna till att utveckla samarbetsformerna mellan kommunens övriga IT-verksamhet och skolan. Den främsta uppgiften för projekt Infrabas är att ge skolan bättre förutsättningar att få ett bra IT-stöd med hög tillgänglighet som är väl anpassat till skolans behov. En viktigt uppgift för oss är att visa på mångfalden av tekniska lösningar, prioriteringar och synsätt som möjliggör en långsiktig och hållbar IT-utveckling i skolan. Kort sagt... att medverka till att elever och lärare i hela landet får ett stabilt, kvalitativt och likvärdigt IT-stöd i skolarbetet. Mer information om projekt Infrabas hittar du på Där publicerar vi aktuell information för IT i skolan. Projekt Infrabas är en fri resurs för kommunerna, kontakta oss så berättar vi mer e-post: Adress: Infrabas, Svenska Kommunförbundet Stockholm Telefon: Tunna klienter Tunna klienter kan vara ett sätt att förbättra och effektivisera driften av skolans datorer. Tekniskt trassel och ändrade inställningar är idag ett stort problem vid användningen av IT i skolan. Användningen av tunna klienter kan göra datorn mer tillförlitlig samtidigt som kraven på datorns prestanda minskar. Säkerheten ökar vilket kan innebära minskad förstörelse och färre intrång i systemet. Skolans lite äldre datorer kan fortsätta att användas med moderna program, resurser kan istället läggas på servern. Tunna klienter innebär att alla program installeras på en server där också allt arbete sker och lagring sker. Ett billigare och mer centralstyrt system kan öka tillgängligheten, men detta måste vägas mot skolans krav på flexibilitet och förändring samt behov av många och speciella program. Detta häfte ägnar vi åt att beskriva konceptet tunna klienter, både möjligheter och begränsningar. På vår hemsida, finns mer information samt beskrivningar från några kommuner som infört tunna klienter i skolmiljö. Häftet innehåller en översiktlig beskrivning samt en mer teknisk genomgång. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet juli 2000

3 Vanlig (tung) klient Definitioner Klienter En dator som är kopplad till en server kallas klient. Serverdatorn betjänar klientdatorn med program och andra datatjänster. En tung klient är en modern dator med en mängd olika funktioner, t.ex. ljud och högtalare, CDspelare, stor hårddisk och diskettstation. Den kan kopplas till ett nätverk med olika servrar, eller användas som fristående dator. Tunn klient (terminal) En tunn klient är en dator som saknar flera av den vanliga datorns funktioner och därför måste vara kopplad till en server. Den saknar ofta diskettstation, CD och hårddisk och har bara uttag för nätverk, bildskärm, tangentbord och mus. En tunn klient sköter uppkopplingen mot servern där programmen finns, där allt arbete sker och alla dokument sparas och lagras. Tunna klienter finns i flera olika varianter. Server Serverdatorn står till tjänst med program och andra datatjänster, t.ex. utskrifter och databaser, e-post och lagring av dokument i gemensamma eller individuella konton. Server (serverdator) En server är en kraftfulldator med stora hårddiskar och mycket minne. På den kan det finnas program installerade och konton för användarna. Ett konto är en plats där användare kan spara, lagra och hämta sina dokument. En vanliga datorer kan hämta program och dokument från servern men får göra arbetet själv på sin egen hårddisk. En tunn klient låter servern både sköta arbetet och lagringen.

4 Tunna klienter ett sätt att flytta sin hårddisk I en vanlig dator sker allt arbeta och alla inställningar i datorns hårddisk. Dokument kan sparas lokalt och installation och service sker på hårddisken och ofta på plats. Efter flytten Du arbetar som vanligt med dina program och dokument. Allt hämtas och lagras på servern. Ditt skrivbord behöver bara innehålla det som behövs för att klienten ska få kontakt med servern. Med en tunn klient sker arbetet, dokumentlagring och alla inställningar på en server. Programinstallationer och uppgraderingar sker bara på servern Du styr serverns arbete med tangenttryckningar och musklick. Allt arbete och alla inställningar i sker servern. CD-torn behövs för att du ska kunna använda CD-skivor

5 Tunna klienter ur ett användarperspektiv Tillgänglighet och tillförlitlighet Generellt kan man säga att ju mer centraliserat ett system är desto säkra är det. Alla inställningar och behörigheter styrs av den som administrerar servern. Det är också så att ju enklare utrustning desto färre fel och mindre möjligheter till pill och förstörelse. Både dessa villkor uppfylls av tunna klienter. Allt finns på en server och själva klienten kan vara en stängd liten låda utan diskettfack eller cdspelare. Genom att använda tunna klienter blir driften enklare och billigare samtidigt som det kan innebära att livslängden på skolans datorer förlängs. Resultatet kan bli fler och bättre fungerande datorer. Flexibilitet Ett centralstyrt system är mindre flexibelt, det tar längre tid att få förändringar genomförda och alla program fungerar inte i ett serversystem. Det blir svårare att få individuella önskemål tillfredställda och avståndet mellan användare och tekniker ökar. Makten över hårddisken När hårddisken finns i den egna datorn är det lättare för användaren att påverka systemet men innebär också ökad risk för störningar och problem. Med hårddisken på en server blir det nödvändigt med tydliga roller och beställningar. Avvägningen mellan tillförlitlighet och flexibilitet måste göras utifrån användarnas behov och krav.!"tunna klienter och nya nätverksdatorer saknar diskettstationer. Hur och var ska information kunna hämtas ut och matas in i systemet?!"ansvar och roller. Vem styr över vilka program som ska användas, när och hur fort förändringar ska ske och vem som får göra vad?

6 Arbetsmiljö Tunna klienter behöver inte stå nära användaren. Gamla datorer kan stå i ventilerade skåp eller på andra sidan väggen, nya klienter är små, tysta och alstrar ingen värme och är därmed lätta att placera. Gamla datorer kan återanvändas, däremot kan gamla bildskärmarna avge både strålning och värme. Värme, buller och utrymmesbrist är redan idag ett problem på många skolor, IT ska inte öka dessa ytterligare. Placering I datasalar, grupprum och korridorer kan man med fördel placera tunna klienter. Det innebär att behovet av tillsyn minskar och att eleverna lättare kan få tillgång till enkla arbetsplatser för att skriva och använda Internet. Ju färre vuxna i lokalerna desto tunnare klienter. I biblioteket kan det vara lämpligt att komplettera med någon form av tunna klienter med tanke på att ett friare arbetssätt innebär krav på hög driftsäkerhet. På ett bibliotek kan det också vara bra att ha tysta datorer som tar lite plats. I personalrummet kan tunna klienter genom sin säkerhet vara ett sätt för pedagoger att kunna arbeta med administrativa program, t.ex. elevregister, kommunens intranät och ekonomisystem, som de i regel inte har tillgång till. Hemma kan tunna klienter göra det möjligt att använda skolans program över Internet med en vanlig dator och ett snabbt modem. Klienterna behöver mycket lite bandbredd och arbetet och lagringen sker ju på servern. Men inte De moderna datorer som används för multimedia och grafik, med lokala program och CD-skivor och med krav på stor flexibilitet när det gäller kringutrustning och programinstallationer, placeras nära verksamheten i undervisningslokaler och arbetsrum med stor vuxennärvaro.!"placeringen av olika datorer är en viktig del i planeringen.

7 En del i IT-lösningen Beroende på skolans användning, nuvarande datorinnehav och den pedagogiska utvecklingen kan tunna klienter vara en del i skolans ITlösning. I några skolor kan det vara naturligt att skapa skrivsalar med ordbehandling, kalkyl och Internet, medan det på andra skolor helt saknas förutsättningar att införa tunna klienter. Införandet av en ny teknik och de ganska omfattande investeringarna gör att tunna klienter i de flesta kommuner inte är en uppgift för en enskild skola utan ett samarbetsprojekt för flera eller alla skolor i kommunen. De låga kraven på bandbredd gör det möjligt att i ett skolnät placera en eller flera servrar centralt och koppla ihop dessa med tunna klienter utspridda på flera olika skolor.!"hur ska införandet gå till?!"vem fattar beslut om införande och omfattning?

8 Vad innebär Tunna klienter När du använder en vanlig dator är det datorns prestanda - processorhastigheten, hårddiskens storlek och arbetsminnet - som avgör hur många program du kan installera och hur fort du kan arbeta. Alla program körs direkt på datorn, även om de hämtas från en server på nätverket. En stor del av service och support sker på plats vid datorn. När nya program och programversioner lanseras kan det innebära att datorn måste uppgraderas eller bytas ut. När du använder en tunn klient är datorns prestanda inte lika viktig. Processorn kan vara lite äldre och hårddisken ganska liten, i vissa typer av tunna klienter behövs varken hårddisk eller processor utan bara ett nätverkskort. Alla program installeras på en server där allt arbete sker. En stor del av service och support sker på servern och när nya program lanseras är det endast servern som måste uppgraderas. Som användare ser du din vanliga skärmbild, med program och ikoner. När du arbetar är det servern som utför dina kommandon och du ser resultatet på din skärm. Kravet på bandbredd är litet då det är mycket lite information som behöver föras över På servern finns program och allt lagrat material. När en användare kopplar upp sig mot servern och startar program, så utförs allt arbeta på servern och det är bara resultatet (skärmbilden) som skickas över nätet. En nyinköpt tunn klient är något billigare än en vanlig dator men lägger man till kostnaden för servern är den sammanlagda investeringen i stort sett densamma. I ett längre perspektiv är dock totalkostnaden lägre då den tunna klienten är mer driftsäker och inte behöver bytas ut lika ofta som en vanlig dator. Genom att förlänga livet på äldre datorer kan man minska investeringskostnaderna, men gamla datorer är alltid dyra i drift. Även en vanlig dator går att använda som tunn klient samtidigt som den fungerar som en vanlig arbetsstation. Då körs vissa program från servern och andra direkt i datorn.

9 Nätverk och prestanda Klienterna arbetar med den hastighet som servern och uppkopplingen mot servern medger. Kraven på bandbredd är låga, vilket innebär att det är möjligt att ge skolor med långsamma förbindelser tillgång till moderna och krävande program över nätet. Vanliga modem kan vara tillräckligt för enstaka användare, ISDN, ADSL och xdsl kan vara ett alternativ för flera användare. För att klienterna ska accepteras som arbetsredskap krävs en stabil och väl fungerande kommunikation. En lösning med tunna klienter förutsätter att alla användare har en egen katalog, ett användarkonto, på servern för lagring och hämtning av dokument. Fördelar i skolmiljö Tunna klienter är kopplade mot en server och får därmed en hög driftsäkerhet då det varken går att förändra några inställningar eller använda diskett eller CD. Om något skulle haka upp sig eller stanna så återskapas inställningarna vid omstart. Om en tunn klient går sönder är den enkel att byta ut, det är bara att skifta utrustning, inga inställningar eller konfigurationer behövs. Stöldrisken minskar och datorn tar mindre plats. En tunn klient kan ställas in i ett skåp eller i ett annat rum. Genom att återanvända äldre datorer kan antalet arbetsplatser med moderna program öka utan att investeringskostnaden skjuter i höjden. Drift och service kan centraliseras och minska i omfattning. Med nyinköpta terminaler minskar både buller och värme. Nackdelar Flexibiliteten minskar då det inte går att installera program på egen hand och för att kunna använda CD-skivor måste dessa placeras i ett CD-torn. Program måste testas och installeras centralt. Alla program fungerar inte i en servermiljö. Nätverket och servern måste alltid fungera. Beroende på teknikval kan det finnas begränsningar vad gäller antalet färger och möjligheten att använda ljud.

10 Att tänka på: 1. Vilka är de viktigaste skälen till att införa tunna klienter? 2. Hur skall driften betalas? 3. Vilka program ska finnas tillgängliga? 4. Vem bestämmer vilka program som skall finnas tillgängliga? 5. Vilka tider skall gälla för service? 6. Skall vi använda gamla datorer eller köpa nya terminaler? a. vad kostar det att iordningställa förtunnade klienter? b. är det lönsammare i längden att köpa nya istället för att använda förtunnade klienter? c. när utrangeras förtunnade klienter, hur ser nyinvesteringen ut? d. vad kostar det att köpa in nya terminaler? 7. vilka behöver utbildning? Att tänka på för pedagoger: 1. Vilka tjänster/program skall man nå via de tunna klienterna? 2. Var skall vi placera de tunna klienterna? 3. Behöver vi någon särskild utbildning för tunna klienter? Att tänka på för tekniker: 1. Vem skall ansvara för driften av de tunna klienterna? 2. Behöver vi någon särskild utbildning för tunna klienter? 3. Har vi ett nätverk med tillräcklig kapacitet eller måste vi investera/uppgradera? 4. Vad kostar det att köpa in en ny server? 5. Hur dimensioneras servern/servrarna, hur många klienter ska de hantera? 6. Var skall servern/servrarna placeras? 7. Vem skall ansvara för driften? 8. Hur sker test och utprovning av program ut? 9. Hur löser vi säkerheten/inloggning?

11 Att välja klient Vanlig klientdator En modern dator med en mängd olika funktioner, bl.a. inmatning av data via diskett och CD. Den kan kopplas till ett nätverk med olika servrar, eller användas som fristående dator. Kopplad till ett nätverk ställer den stora krav på både bandbredd och service. Den kan också fungera som tunn klient samtidigt som den fungerar som en vanlig arbetsstation. Då körs vissa program från servern i ett eget fönster och andra direkt i datorn. Nätverksanpassad klientdator En nätverksanpassad modern dator har kraftfulla processorer och hårddiskar men saknar diskettstationer, parallellportar och serieportar. Den kan kopplas till ett nätverk med olika servrar, eller användas som fristående dator. Den är mer närverksanpassad, med Wake-on-Lan och andra funktioner för central administration men kan inte byggas ut eller uppgraderas med t.ex. mer minne. De kräver en del service och mycket bandbredd. De är ofta mindre än vanliga datorer. Förtunnad klient En äldre dator där diskettfack, cd-spelare och ibland också hårddisken tagits bort kan därefter fungerar som en tunn klient. De kan leva lite längre men ändå klara av moderna program. Gamla datorer kräver mycket underhåll och orsakar både värme och buller. Det är också viktigt är att skärmen håller bra standard. Tunn klient En tunn klient är en nyinköpt liten låda med anslutning till bildskärm, tangentbord och mus. Terminalen sköter uppkopplingen mot servern där alla program finns, där allt arbete sker och alla dokument lagras. Den är ljudlös och alstrar ingen värme. Beroende på modell kan de tunna klienterna innehålla hårddisk och arbetsminne, flashminne och arbetsminne eller bara ett nätverkskort. Tunna klienter kräver varken underhåll eller service på plats.

12 NC, Network Computer Teknikval Huvudinriktningar En teknik lanserad av bl.a. SUN, Oracle och IBM. Alternativ 1 Klienten kopplar upp sig mot servern och laddar ned program, s.k. applets, i sitt arbetsminne där programmet körs. Alternativ 2 Klienten kopplar upp sig mot servern men ingenting laddas ner till klienten utan all programkörning sker på servern. NC-konceptet kräver specialskrivna Java-program, t.ex. StarOffice. Tekniken i praktiken SUN Microsystems har tagit fram en lösning för baserad på tunna klienter, SunRays, och servrar, SunRayserver med Solaris. Klienterna innehåller i stort sett bara nätverkskort, kortläsare och USB-portar. Ingenting laddas ner till klienten, utan allt arbete sker på servern. Med SmartCard sköts inloggning och säkerhet. Systemet håller reda på vilken session användaren arbetar med sparar den när kortet tas ut och öppnar sessionen på samma ställe när användaren in kortet i en klient igen. skolan och sätter Administrationsverktyg Authentication Manager Identifierar användare vid varje tillfälle en användare ansluter med sitt kort. Session Manager Knyter en session till klienten, en server och användaren. En session består av ett eller flera program. Group manager Håller reda på servergrupper och val av server, medlemskap, statistik, lastbalansering och omdirigering av trafik vid överbelastning eller nätverksfel.

13 Virtual device drivers Översättning mellan program och protokollet för tunna klienter. Sparar den aktuella sessionens skrivbord på servern. Tangenttryckningar och musrörelser skickas från klienten till servern, översätts och skickas vidare till applikationen och omvänt. Peripheral device support Hanterar lokala enheter som är anslutna till Sun Ray-klienten via USB-portar. All administration kan göras i ett webbaserat grafiskt gränssnitt. En skollösning med SunRay. Ett antal tunna klienter kopplas till en Sunserver med Netscape och StarOffice. Mailservern iplanet hanterar e-posten och andra servrar sköter applikationer och filhantering. SunRayserver SunRay-klienter Multimediadatorer Mailserver iplanet Applikationsserver Filserver iplanet är samarbetsprojekt mellan Sun, Netscape och AOL med syfte att bl.a. bygga applikationer för e-handel. Som en del i lösningen finns e- post och kalenderfunktioner. Applikationsservern kan vara av valfri typ och förse multimediadatorerna med program. Det kan också vara en WTS, Windows Terminal Server med Citrix ICA-protokoll för att kunna använda vanliga Windowsapplikationer i Sun-klienterna. Filservern innehåller användarkonton och gemensamma konton. Det kan naturligtvis vara en ny Sunserver, men det kan också vara en redan befintlig server.

14 WTS, Windows Terminal Server En teknik utvecklad av Microsoft och Citrix. Klienterna kör Windows NT4 Workstation i ett terminalfönster. Alternativ 1 Kommunikationen mellan klient och server sker med hjälp av Microsofts RDP-protokoll. RDP hanterar bara Windowsklienter. Ljud och grafikstödet är bristfälligt. Alternativ 2 Kommunikationen mellan klient och server sker med ICA-protokollet från Citrix. ICA klarar av de allra flesta klienter. Ljud och grafikstödet är betydligt bättre. Klienterna innehåller nätverkskort, minne och hårddisk/flashminne. Det kan finnas vanliga portar för skrivare och andra enheter eller USB-portar. Tekniken i praktiken Windows Terminal Server kan användas separat eller tillsammans med Citrix Metaframe. De olika protokollen som används avgör vilka funktioner man får tillgång till och vilka klienter som kan användas. Terminaltillverkaren NCD har i sina produkter lagt till funktioner utöver WTS grundkoncept. Val av protokoll måste utgå från användarnas behov och den befintliga utrustningen. Citrix medför en ökad licenskostnad men kan innebära så stora fördelar att valet av protokoll inte får bli en prisfråga. RDP, Remote Desktop Protocol (Microsoft) WBT- klienter (Windows Based Terminals) använder Microsoft CE som operativsystem och arbetar över RDP- protokollet. RDP4 hänger ihop med NT4 Terminal Server och RDP 5 med Windows En del av de funktioner som tidigare krävde tillägg från Citrix eller andra leverantörer finns idag integrerat i protokollet, men fortfarande är stödet för multimedia (ljud, grafik och video) mycket begränsat. RDP fungerar med Windowsklienter. I en skolmiljö där produktion av text är huvudsaken (t.ex. en skrivsal) är RDP tillräckligt. I en mer krävande miljö behövs komplettering med andra produkter.

15 ThinPATH (NCD) Ett sätt att utöka RDP-lösningar är att använda tunna klienter med inbyggda funktioner och kompletterande programvara. NCD erbjuder en programvara, ThinPATH, som ger utökad funktionalitet, framför allt med NCD-terminaler. Ljud och grafik är bättre liksom möjligheterna att uppgradera och sköta klienterna på distans. ICA, Independent Computing Architecture (Citrix) WinFrame för NT3.x server, MetaFframe för NT4 och W2000 server använder ICA-protokollet för kommunikationen mellan klient och server. ICA har bättre ljudstöd och bättre grafik än RDP samt ett antal utökade funktioner, t.ex. lastbalansering, stöd för de flesta klienter, och tillgång till lokala enheter. Citrixlösningar kan byggas så att alla program går att köra över Internet/Intranät via en vanlig webläsare med tillägget NFuse. Citrix erbjuder också videolösningar för tunna klienter via VideoFrame. En skollösning med WTS och Citrix. WindowsTerminalServrar Web applikationer Windowsterminaler Net PC PC UNIX Workstation Macintosh Net PC PC Network Computer Trådlösa terminaler och informationsenheter

16 Sessioner När en användare öppnar ett program startar en session. Den är öppen till dess arbetet avslutas och ligger kvar i serverns minne om kontakten mellan klienten och servern bryts. När användaren loggar in igen återupptas sessionen där den avbröts. Licenshanteringen sker på servern vilket innebär att begränsningar i användningen och antalet samtidiga användare är lätta att administrera. Dimensioneringen av servern sker utifrån antalet beräknade samtidiga sessioner, inte efter antalet tunna klienter. Säkerhet Då alla dokument lagras på servern där också allt arbete sker är tunna klienter ett sätt att skapa säkrare arbetsplatser. Kryptering av kommunikationen mellan klient och server gör att det inte går att avlyssna trafiken. Kompletteras terminallösningen med en förstärkt identifiering av användaren (autentisering), ex. med smarta kort, är det ett tänkbart alternativ för lärare som behöver komma åt administrativa program från utbildningsdatorer och för hemarbetsplatser som behöver ha tillgång till det interna nätet. Bandbreddskrav Tunna klienter har som tidigare sagts små krav på bandbredd. De kan därför vara ett alternativ för avlägsna enheter eller i övrigt begränsad överföringskapacitet. Kraven på nät är inte heller stora, switchar fungerar bra, hubbar likaså om antalet klienter inte är för stort. Belastningen och prestandakravet ligger på serverns anslutning till nätet och inte minst till Internet. För att möjliggöra extern drift och support kan brandväggen behöva öppnas. Kravet på bandbredd ökar något med graden av rörlig grafik och är konstant under tiden sessionen är öppen. Nätverksbelastningen är därför jämnare än vid vanlig datoranvändning. Den mest krävande överföringen sker från servern till klienten, och en speciell svårighet utgör utskrifter. Utskriften sker ju från servern, inte från klienten även om skrivaren är kopplad direkt till klienten.

17 NetPC, Nätverksdator En nätverksanpassad dator utan diskettenhet och CD är lättare att drifta än en standarddator. De har ofta funktioner för att kunna administreras på distans och om de saknar utbyggnadsmöjligheter minskar behovet av support på plats. Med processor, minne, hårddisk och USB-portar är de dock fortfarande att se som tunga klienter. De kräver mycket bandbredd, program installeras lokalt och lokala enheter kräver sin insats. Med hjälp av olika verktyg kan driften ytterligare effektiviseras. Då de dessutom ofta är mindre än vanliga datorer kan de vara ett alternativ till tunna klienter på arbetsplatser där datorns egen prestanda är viktig. Att genomföra ett system med tunna klienter: Planering Inventering av befintlig utrustning, genomgång av behov och lokaler. Nätstruktur, serverplacering, applikationer och användarkonton är andra frågor att gå igenom. Ta hjälp av de frågor som finns i häftet. Ekonomi Kostnader för inköp, drift och genomförande. Jämför med nuvarande kostnader, försök att hitta de dolda kostnader som göms i strul, dubbelplanering och ingår i någons tjänst. Val av teknik När inventeringen är genomförd tas beslut om teknik, placering av utrustning samt utbildning. Stegvis uppbyggnad Systemet byggs ut successivt. Under förutsättning att servrarna är av samma typ kan de köpas in efterhand och placeras lokalt på skolorna. Därmed byggs kompetensen upp på skolan samtidigt som närheten till system och tekniker kan öka acceptansen hos användarna. När systemet är etablerat och det finns ett bra nät mellan skolorna kan det vara lämpligt att placera servrarna i ett antal strategiska noder som försörjer flera skolor. Detta för att kunna utnyttja lastbalansering och lättare kunna hantera utbyggnad av systemet.

18 Fällor och fel Redundans: Acceptans: Kompetens: Extern hjälp Spetskompetens: Tunna klienter är helt beroende av att nätet fungerar. För att undvika totalt stopp bör servrarna inte stå på ett ställe i kommunen. Med flera noder kan man med lastbalansering bättre hantera server- och näthaveri. Tunna klienter innebär ett nytt synsätt på datorer. En förutsättning för att lyckas är att användarna kan se fördelarna med systemet och ha en aktiv del i hur systemet sätts upp och utvecklas. Närheten mellan den som installerar program och användaren är nödvändig, liksom att det inte upplevs som ett påfund uppifrån. Redundans gäller även kunskaper. Med kompetens spridd på flera personer ökar chansen att systemet överlever och kan utvecklas, samtidigt som olika sätt att använda konceptet kan testas och spridas om en del av utvecklingen sker lokalt på skolorna. Grundutbildning kan ges till flera personer, som under arbetet blir allt kunnigare. Det är däremot mycket begärt att kommunen ska kunna tillhandahålla spetskompetens och avancerad problemlösning inom alla områden. Möjligheten att få extern konsulthjälp bör avtalas redan från start, med support på distans som ett viktigt inslag.

19 Tunna klienter en lösning för skolan? Tunna klienter kan vara ett sätt att förbättra och effektivisera driften av skolans datorer. Tekniskt trassel och ändrade inställningar är idag ett stort problem vid användningen av IT i skolan. Användningen av tunna klienter kan göra datorn mer tillförlitlig samtidigt som kraven på datorns prestanda minskar. Säkerheten ökar vilket kan innebära minskad förstörelse och färre intrång i systemet. Skolans lite äldre datorer kan fortsätta att användas med moderna program, resurser kan istället läggas på servern. Tunna klienter innebär att alla program installeras på en server där också allt arbete sker och lagring sker. Ett billigare och mer centralstyrt system kan öka tillgängligheten, men detta måste vägas mot skolans krav på flexibilitet och förändring samt behov av många och speciella program. Svenska Kommunförbundet Postadress: Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 15 Tfn Utbildningsdepartementet Postadress: Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 26 Tfn

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Tunna klienter TTP (Tunn Teknisk Plattform)

Tunna klienter TTP (Tunn Teknisk Plattform) Utkast 2003-07-15 Sida 1 (5) Tunna klienter TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemöversikt, exempel... 2 Vad är tunn klient? kort beskrivning av tekniken (TTP)... 3 Arkitektur... 3 Protokoll...

Läs mer

TTP (Tunn Teknisk Plattform)

TTP (Tunn Teknisk Plattform) prel 2004-06-01 Sida 1 (8) TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Serverbaserade lösningar och tunna klienter... 2 Programvara/protokoll... 3 SYSTEMÖVERSIKT... 3 Systemkonstruktion...

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Tunna Klienter. Peter Åstrand, Cendio Systems AB. UppLYSning 2003-03-18

Tunna Klienter. Peter Åstrand, Cendio Systems AB. UppLYSning 2003-03-18 Tunna Klienter Peter Åstrand, Cendio Systems AB UppLYSning 2003-03-18 Agenda Historik Grundprincip Terminologi Fördelar Nackdelar Produkter & teknik Jämförelsetabell ThinLinc Historik Datorutvecklingen

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Tunna eller tjocka klienter

Tunna eller tjocka klienter 2003:203 SHU EXAMENSARBETE Tunna eller tjocka klienter För- och nackdelar med de olika klienterna i lärande organisationer MATTIAS KJETTSELBERG DANIEL STRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

PC-modeller Trollhättans Stad

PC-modeller Trollhättans Stad PC-modeller Trollhättans Stad Stationär PC Standard HP EliteDesk 800 G1 SFF Stationär PC Tower EliteDesk 800 G1 TWR Stationär PC i två varianter för normalt kontorsarbete. SFF (Small Form Factor) Standard

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk.

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Data på disk Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Lösningen ger förutsättningar för bättre prestanda

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Handbok Allmän PC-teknik

Handbok Allmän PC-teknik Handbok Allmän PC-teknik Handboken ger dig en grundläggande pc- och Internetkunskap. Här finns en introduktion till operativsystem och MS Office, och allt du behöver veta om datorsäkerhet. Du kan även

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

KLARA BARCODE. Program- och maskinvara 2014-08-29. Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) 412 63 GÖTEBORG

KLARA BARCODE. Program- och maskinvara 2014-08-29. Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) 412 63 GÖTEBORG KLARA ARCODE Program- och maskinvara 2014-08-29 Nordic Port A Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) KLARA arcode Program- och maskinvara 1 Dokumentinformation Detta dokument beskriver kortfattat

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Checklista/förstudie för Capitex Säljstöd

Checklista/förstudie för Capitex Säljstöd Checklista/förstudie för Capitex Säljstöd För att installationen av Capitex Säljstöd ska kunna gå så smidigt som möjligt så behöver vi veta vilken hårdvara som Ni har idag. Uppgifter om ert kontor Kundnr

Läs mer

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet

Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet HÄLSOUNIVERSITETET 2001-01-09 IT-rådet Linköpings universitet Standard för datorutrustning på Hälsouniversitetet Detta dokument innehåller standardkrav på hård- och mjukvara vid ny- och, minimikrav på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer