Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring"

Transkript

1 Informationssäkerhet i slutet av kedjan Högkvalitativ informationssäkring

2 Pionjär inom informationssäkring I en värld där information måste kunna nås överallt ifrån och när som helst, har digitala databärare fått allt större betydelse. Den mängd data som lagras på olika enheter som hårddiskar, USB-minnen, SD-minneskort, DVD- eller Blu-ray-skivor har ökat oerhört under det senaste årtiondet. Informationssäkerhet i slutet av kedjan har en huvudroll i dagens IT-värld och de olika lagringsenheterna kan utgöra stora svagheter för företagens informationsteknik. Myndigheter runt om i hela världen har under senare år antagit lagstiftningar som kräver skyddsåtgärder för olika typer av konfidentiell personlig information. Överträdelser mot dessa lagstiftningar behandlas inte längre som banala förseelser, utan bestraffas med avsevärda böter. I många fall blir den mest kostsamma bestraffningen den skada som företagets rykte faktiskt tillfogats på grund av brott mot datasäkerheten. En stor del av den information som hanteras inom olika organisationer anses vara immateriell företagsegendom, såsom patent, affärsplaner eller ekonomiska rapporter. Även om dessa uppgifter inte påverkas direkt av sekretesslagstiftning kan en säkerhetsöverträdelse ändå få katastrofala följder. Vad händer till exempel om företagshemligheterna hamnar hos konkurrenterna? Kunskap är trots allt makt och företagen måste kunna ha kontroll över sin egen viktiga information. Nätverkssäkerhet Behörighetskontroll 1

3 Säkerhet vid slutstationen Idag finns en marknad som snabbt förändras och som ska kunna ta hand om behovet av att skydda all information i slutet av kedjan. När IT-cheferna arbetar med informationssäkring och skapar organisationens säkerhetsprotokoll väljer de bland många olika lösningar, till exempel brandväggar eller behörighetssystem. Säkerhet vid arkivering Säkerhet i området Men vad händer när informationen har nått sin slutstation och inte längre behöver användas? Hur kan informationen på de lagringsmedia som utgör slutstationerna raderas permanent och i enlighet med nuvarande krav på informationssäkring? Många organisationer besvarar inte den här frågan fullt ut. Därför är de också sårbara på sätt som de själva kanske inte är helt medvetna om. När det gäller utplånandet av data i slutet av kedjan kan alla som använder intimus produkter utnyttja den enorma erfarenhetsbanken. Varumärket intimus har mer än 50 år på nacken när det gäller dokumentförstörare och idag finns ett komplett sortiment av utrustningar för informationssäkring. intimus latin för en tillförlitlig förtrogen säger allt. Vårt långvariga förhållande med myndigheter och globala bolag innebär att vår forskning och utveckling alltid ligger ett steg före de juridiska kraven och de tekniska förändringarna. Säkerhetsöversikt för företaget 2

4 Identifiera alla aspekter Riskmatris 3 Informationsflödet i ett företag: Skapa och samla in I företaget bearbetas en flod av information, dag ut och dag in. Även om papper fortfarande är den allra vanligaste databäraren, är elektroniska media som exempelvis USB-minnen eller mobila kommunikationsenheter på stark frammarsch. Åtgärder måste därför vidtas för att förhindra oförsiktigt bortskaffande av minnesanteckningar, faxmeddelanden eller utskrifter av e-post, och dessutom måste hanteringen av elektroniska media ses över. Använda, bearbeta och lagra När informationen väl har registrerats används den, bearbetas och lagras på många olika sätt. Först och främst är det nödvändigt att tydligt fastställa åtkomsträttigheterna för enskilda avdelningar och personal i slutändan. Utplåna eller förstöra När informationen har använts måste den förstöras på ett sätt som överensstämmer med säkerhetskraven. Även om informationen inte längre behövs eller har något värde för en organisation, kan den fortfarande vara mycket användbar för tredjepart. Företagsledningen måste därför styra processen och tydligt fastställa protokollet för hantering av uppgifterna när de inte längre är användbara. Ofta förekommande Troligt Då och då Möjligen tänkbart Osannolikt Mycket osannolikt Skadekonsekvens Totalintegrerad informationssäkring är ett mångfacetterat och komplicerat åtagande. Här kan intimus konsulttjänster hjälpa till. Vi börjar med att utföra en omfattande riskanalys. Det är absolut nödvändigt att fastslå och förstå status quo innan vi erbjuder särskilda rekommendationer om förändringar. Totalintegrerad informationssäkring från den tidpunkt då informationen skapas till den dag den förstörs är obligatoriskt ur juridisk synvinkel och absolut nödvändigt för att själva organisationen ska nå sina mål. Risksannolikhet Crypto Marginell Kompro- Kritisk Katastrofal metterande intimus riskmatris avslöjar sannolikheten för risker inom en organisation, liksom konsekvenserna av en säkerhetsspricka. intimus konsultteam arbetar tillsammans med kunden för att kunna hantera riskerna på ett framgångsrikt sätt.

5 intimus Security Principle...en fullvärdig metod till effektiv informationssäkring Definiera och upprätta ett koncept av progressiva säkerhetszoner, utifrån organisationsnivåer och juridiska krav: Top Secret-nivå kan innefatta företagsledare, ekonomi eller teknik. Konfidentiell nivå kan innefatta försäljning, marknadsföring eller inköp. Begränsad nivå kan innefatta alla andra områden som producerar stora mängder intern eller extern korrespondens. Personlig nivå kan innefatta reception eller kundservice. Säkerhetszoner Förhindra på ett varaktigt och tillförlitligt sätt att information flyttas från en nivå till en lägre nivå. Förstör information som inte längre behövs inom relevant säkerhetszon enligt den zonens specifika säkerhetsparametrar. TOP SECRET nivå KONFIDENTIELL nivå BEGRÄNSAD nivå SÄKERHETSRÅDGIVNING PERSONLIG nivå ÖPPEN 4

6 intimus Crypto-nivåer... För att hålla takten med IT-världens snabba utveckling blir digitala databärare allt viktigare. För 50 år sedan fanns den känsligaste informationen bara på papper. Idag är den växande mängden olika digitala media en ny utmaning när data ska undanröjas på ett säkert sätt. Myndigheter runt om i världen har arbetat för att definiera standarder och riktlinjer när det gäller säkert utplånande av information på databärare, och varje enskilt land kan utarbeta sin egen lagstiftning. Bland de mest inflytelserika nya internationella standarderna finns British Standard BS 8470:2006, NSA / CSS och DIN , och den helt nya EU-standarden EN Många länder använder de här välkända standarderna som grund för sina egna regelverk och föreskrifter. Var ska en IT-chef hitta pålitliga utrustningar och goda råd, i vår nya värld av konkurrerande, motstridiga standarder för informationssäkring? Det är här Crypto-nivåerna kommer in i bilden: med över 50 års erfarenhet och expertkunskap har vi tagit fram ett koncept som visar alla betydande standarder under ett enda tak. intimus Crypto-matris Crypto-nivå Lagring på papper < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² EU-standard EN DIN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Optiska media < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² EU-standard EN DIN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Magnetiska media Tape < Oe > Oe Fysisk Fysisk HDD < Oe > Oe destruktion destruktion DIN EU-standard EN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Halvledarmedia < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² 5 EU-standard EN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 uppfyller standarden överträffar standarden

7 ...för sekretesskrav och på Top Secret-nivå EU-standard EN Gavs ut 2009 och är nu en europeisk standard för informationssäkring. Ersätter den tidigare DIN och BS 8470:2006 och definierar kraven för mekanisk säker destruktion av konfidentiellt material i 8 säkerhetsnivåer. Datadestruktion med hög säkerhet sker i nivå 8 med en partikelstorlek på i genomsnitt 10 mm² och en maxbredd på 0,8 mm. Partikelyta: < 10 mm² DIN Under nästan 30 år var den internationellt erkända standarden DIN riktlinjen för datasäkerhet. Där definierades totalt 5 säkerhetsnivåer. I toppnivåerna angavs en maximal partikelstorlek på 10 mm 2 för oläslig strimling av datalagringsmedia som inte längre skulle användas. Det motsvarar mer än enskilda partiklar för ett ark A4 papper. DIN behandlar inte destruktion av optiska media. British Standard BS 8470:2006 BS 8470:2006 innehåller rekommendationer för att hantera och kontrollera insamling, transport och destruktion av konfidentiellt material som säkerställer att sådant material undanröjs säkert och skyddat. Rekommendationerna gäller företagens huvudfastigheter och hyreslokaler. Partikelyta: < 10 mm² DIN Den här tyska standarden behandlar utradering av data lagrade på magnetiska media. Standarden definierar minimikraven för raderingsenheter och ger riktlinjer för den fältstyrka som måste användas, beroende på vilken typ av databärare som ska förstöras. Fältstyrkan sträcker sig från 350 upp till Oe i tre nivåer. NATO SDIP-293 I militäralliansen NATO ger den här standarden regler för destruktion av media som inte längre ska användas. Media indelas i papper samt material som inte består av papper. Huvudmetoderna för destruktion är strimling, bränning, sönderdelning, smältning eller avmagnetisering. Partikelyta pappersstrimling: 5 mm² NSA/CSS Specification Som skydd för nationell säkerhet, militär och myndighetsorgan gav NSA (U.S. National Security Agency) ut en standard för dokumentförstörare år NSA/CSS Specification anger strimlingsstorleken för dokumentpapper i cross-cut-maskiner, när myndighetsorgan ska förstöra Top Secret- eller hemligstämplade dokument. Partikelyta: < 5 mm² NIST Special Publication NSA/CSS innehåller regelverk för amerikanska militär- eller myndighetsorgan, medan den här publikationen från 2006 anger riktlinjer för mediarensning i amerikanska kommersiella organisationer. I motsats till de flesta andra standarder täcker den ett stort antal media, primärt indelade i två grupper: papperskopior och elektroniska media. Riktlinjerna tar upp tendenserna för datalagringsmedia och hur informationen kan tas bort på ett effektivt sätt med hjälp av strimling, sönderdelning, pulverisering eller till och med förbränning. Partikelyta strimling: 5 mm² 6

8 Innehållsförteckning Internationella standarder och föreskrifter Hantering av informationssäkring Optiska media Magnetiska media Papper Halvledarmedia innefattar också alltid hantering av olika internationella standarder och föreskrifter. intimus Crypto-nivåer ger en riktlinje i det här ämnet. Sid 5 6 CD/DVD, Blu-ray Videokassetter, kolfiberfilm, Dokument i mindre och större volymer Compact Flash, SD-minneskort, intimus Security Principle Hantering av känslig information medför en viss risk med tanke på hårddiskar, ZIP, DAT, DLT...en komplett lista över media finns på eller i storformat USB-minnen, EPROM, routrar dataförlust eller stöld. intimus Security Principle erbjuder en fullvärdig metod för detta problem. CD-/DVD-förstörare Sid 9 10 Degausser, kross Sid Dokumentförstörare Sid Dokumentförstörare Desintegrator Sid Desintegrator Sid 7 8 Secure Erase Sid stora volymer Sid med dubbla axlar Sid

9 Destruktionsmetod Typisk destruktionsmetod för olika mediatyper = otillräcklig = kanske inte tillräcklig = tillräcklig Rivning, manuell skärning Strimling i pappersremsor Pappersstrimling cross-cut/klass 6 Pappersstrimling cross-cut/klass 7 Pappersstrimling cross-cut/klass 8-10 Skrapning Böjning, brytning CD-strimling cross-cut/klass 3 CD-strimling cross-cut/klass 4 CD-strimling cross-cut/klass 5 CD-sönderslipning Mekanisk deformation Hålborrning Manuell skärning Krossning hårddisk Strimling hårddisk Desintegrering hårddisk Avmagnetisering/ 8000 Gauss Avmagnetisering/ 9000 Gauss Avmagnetisering/ 8000 Gauss+krossning hårddisk Avmagnetisering/ 9000 Gauss+krossning hårddisk Avmagnetisering/ 8000 Gauss+strimling hårddisk Avmagnetisering/ 9000 Gauss+strimling hårddisk Avmagnetisering/8000 Gauss +desintegrering hårddisk Avmagnetisering/9000 Gauss +desintegrering hårddisk Secure Erase Strimling i remsor Strimling cross-cut 6 Strimling cross-cut 7 Strimling cross-cut 8-10 Desintegrering stort galler max. 5 mm Desintegrering litet galler max. 3 mm Mediatyper Halvledare Halvledare Papper Magnettape Magnetisk Optiska kort hårddisk hårddisk Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen 8

10 Destruktion av optiska media CD-/DVD-förstörare Säkerhet är grundläggande. Under 2007 såldes 26 miljarder optiska media (CD-, DVD- och Blu-ray-skivor) världen över med en årlig försäljningsökning på i genomsnitt cirka 10 %. Detta är nu de media som används mest vad gäller portabel och kostnadseffektiv informationslagring. Men tyvärr kan just de egenskaperna som ger så stora fördelar för användaren enkelt bärbara, låg kostnad också leda till utnyttjande och informationsstöld när dessa mediaenheter når sina slutstationer. En enda skiva i fel händer kan avslöja statshemligheter eller skada ett företags möjligheter i många år framöver. Den största utmaningen inom informationssäkring och optiska media är att verkligen kunna avlägsna informationslagren på skivan. Det räcker inte att kasta bort en skiva eller repa dess yta. intimus 005S är en maskin som slipar sönder alla informationslager så att de aldrig kan återskapas. Här hittar vi informationssäkerhetens högsta nivå. De amerikanska riktlinjerna för mediarensning anger slipning som den enda tillräckliga metoden för mediadestruktion och intimus tillhandahåller precis den extra säkerhetsåtgärden. intimus 005S Snabb, säker och fullständig makulering Enkel enknappshantering För CD-, DVD- och Blu-ray-skivor NSA-godkänd säkerhetsklass Matchar NIST SP-riktlinjerna DVD-klyvare medföljer CD-/DVD-/Br-skivor kan innehålla omåttliga mängder information som kan läsas av alla som har en skivenhet Det inbyggda tömningssystemet samlar in dammpartiklarna och håller kontoret rent 9 DVD-klyvaren ingår i standardutrustningen

11 Destruktion bortom all återhämtning 11 Överträffar standarderna DIN och NSA Modellen intimus 005S använder den patenterade tekniken DATAgrind TM som slipar sönder datauppgiftslagret till 250 mikroner något som ligger bortom all återhämtning. På mindre än en minut har alla datauppgifter på en CD-/DVD- eller Blu-ray-skiva eliminerats fullständigt och permanent. Allt som finns kvar är ett fint damm som samlas in av det inbyggda tömningssystemet. intimus 005S är flexibel och enkel att hantera. CD- och Blu-ray-skivor kan bearbetas i ett enda steg. DVD-skivor måste klyvas före destruktionen och bearbetningen sker i två steg. Efter slipningen kan resterna av skivorna återanvändas som polykarbonat. -NIVÅ 11 Modell intimus 005S Strimlornas storlek Damm Slipningsdjup mikroner 250 Arbetstid per skiva sek. < 18 Strömförsörjning Volt 230 Mått L/B/H cm, cirka 26/23/11 Vikt kg, cirka 2,5 10

12 Destruktion av information på hårddiskar Degausser Lagring som sker digitalt kräver maximalt skydd. Med sina stora lagringsvolymer och många olika typer av information som lagras tillsammans, är digitala media sårbara för allt missbruk. Moderna hårddiskar eller magnettape som LTO eller QIC kan innehålla miljontals skrivna sidor, tillsammans med annan konfidentiell information som bilder, filmer, ekonomiska beräkningar eller bankuppgifter. All den här informationen skyddas normalt under själva användningen. Men när informationen inte längre används löser man inte problemet genom att bara radera alla filer. Det mesta av raderad information kan enkelt återställas. Stickprov på kasserade datorer och hårddiskar visade att mer än 80 % av alla hårddiskar som testades aldrig hade raderats och de innehöll fortfarande personliga uppgifter. Och vad värre var runt 50 % av dessa uppgifter var riskabla. intimus 9000 Snabb, säker och fullständig avmagnetisering i ett enda steg Snabbknapp eller autodrift med dörraktiverad automatisk matning PCS (Pulse Confirmation System) verifiering av avmagnetiseringen sker visuellt och via ljud Kontinuerlig drift, ingen kylning behövs Tydlig indikation om driftstatus via lampor och ljudsignaler Bärbar med två inbyggda handtag Mycket låg magnetisk påverkan på omgivande område Uppfyller den tyska standarden DIN för degaussers 11 Snabb bearbetning, användarvänlig hantering och kontinuerlig körning ger en flexibel lösning för olika säkerhetsbehov. intimus 8000 intimus 8000 kan placeras direkt på skrivbordet måtten är kompakta, driften tyst och cykeltiden ligger på 60 sekunder. intimus 1000 intimus 1000 förstör hårddiskar rent fysiskt genom att böja, bryta och vrida hårddisken och dess inre komponenter, inklusive dataskivor.

13 Fullständig och permanent radering av information 7 8 intimus avmagnetiseringsmaskiner Degausser arbetar med APT (Advanced Pulse Technology TM ). Under raderingen framkallar ett effektivt, snabbt sprängtryck en stark och kraftfull puls. På så sätt blir energiförbrukningen 90 % lägre jämfört med andra modeller. Samtidigt producerar avmagnetiseringsmaskinen ett raderingsfält som är flerfaldigt starkare än de raderingsfält som läs-/skrivhuvuden i hårddiskar och bandenheter klarar. Fältintensiteten i intimus Degausser förstör den magnetiska strukturen och säkerställer att datauppgifterna inte längre kan återställas via datorer eller åverkan i labb. Eftersom tekniken inte styrs inte av någon programvara kan den också komplett och permanent radera felaktiga och skadade hårddiskar, oavsett operativsystem eller gränssnitt. Inbyggda säkerhetsskydd kontrollerar lagrad mängd före varje raderingscykel och säkerställer total radering varje gång. En mätare för fältstyrka, akustiska signaler och upplysta tryckknappar rapporterar avmagnetiseringsmaskinens status till användaren. Sett genom mikroskop med magnetisk fältstyrka vänster = före, höger = efter avmagnetisering -NIVÅ 7 8 Modell intimus 8000 intimus 9000 Media Hårddiskenheter upp till 25 mm Hårddiskenheter upp till 42 mm Standard- och laptop-enheter Standard- och laptop-enheter Tapekassetter inkl. DLT, LTO, Tapekassetter inkl. DLT, LTO, QIC, 3590, 8 mm och mer QIC, 3590, 8 mm och mer Mediastorlek/raderingsområde 171/114/25 mm 171/114/42 mm Avmagnetiseringssystem Kapacitiv urladdning Kapacitiv urladdning Kapacitet 60 sek. Kontinuerlig drift Magnetfält Oe, 0,8 Tesla Oe, 0,9 Tesla Tid för radering* minimum 60 sek. minimum 12 sek. Strömförbrukning (vid 230 V) Standby 0,2 A / Standby 0,2 A / laddning 4,0 A / radering 0,5 A laddning 7,0 A / radering 0,5 A Mått vid driftshantering L/B/H 31 x 45 x 19 cm 31 x 58 x 48 cm Vikt cirka 19 kg cirka 38 kg *beroende på samverkan med användare Uppfyller standarden NIST 12

14 Radering av information på hårddiskar Secure Erase Det fasta programmet Secure Erase är en standardteknik som utvecklats av hårddisktillverkare och som finns inbyggd i de flesta ATA/SATA-hårddiskar. När detta kommando aktiveras i modellen intimus Hammer SE blir hårddisken fullständigt rensad till ursprunglig status och alla data försvinner. När kommandot utförs tilldelas hårddisken ett slumpmässigt lösenord som stänger igen skivminnet. Det öppnas inte förrän proceduren Secure Erase är klar. Modellen intimus Hammer SE är snabbare, säkrare och mycket mer energieffektiv än programvaror som skriver över hårddiskar. NIST (National Institute of Standards and Technology) har upprättat nya standarder för elektronisk mediarensning som placerar Secure Erase, liksom avmagnetisering, på högsta säkerhetsnivå som inte inbegriper faktisk fysisk destruktion. intimus Hammer SE Förstör alla data på upp till fyra PATA/SATA-hårddiskar samtidigt, utan att förstöra skivminnet Hårddiskar kan återanvändas något som gynnar miljön Verifierar att data har tagits bort Skapar en lagrad eller utskriven spårbarhet Raderar och klonar skivminnen via en enda manöver Kan användas som fristående enhet eller i förbindelse med standarddatorer (via USB) Portabel, fristående enhet levererar extra funktioner vid användning av programvaran CPR Toolbox (medföljer). Maximal produktivitet: Bearbetar upp till 4 skivminnen samtidigt (2 x SATA, 2 x PATA) 13

15 Digital strimling Klart för återanvändning 8 Uppfyller standarden NIST Modellen intimus Hammer SE utför raderingskommandot i ett fast program för att helt och hållet rensa alla data ur parallella ATA (PATA) och seriella ATA (SATA) hårddiskar. Den här lättanvända enstegsenheten kan anslutas till upp till fyra hårddiskar via standardkablar och raderar data med en hastighet av upp till 4,0 GB per minut. För datarensning på plats fungerar den här kompakta, portabla produkten som en fristående enhet eller också kan den anslutas till programmet CPR Toolbox (medföljer) som ger den ytterligare funktioner. -NIVÅ 8 Modell intimus Hammer SE Gränssnitt skivminnen Parallella ATA (PATA) Seriella ATA (SATA) Värdgränssnitt USB 2.0 Max. överföringshastighet upp till 4,0 GB/minut Drivspänning + 12 V DC Max. inström 3,5 A Spänning till skivminnen + 12 V DC, 5+ V DC Enhetsstöd 28 och 48 bitar stöds Max. överföringsläge UDMA mode 4 Enheter som stöds ATA 4 till ATA 7 Mått L/B/H 10,5 x 10,6 x 3,6 cm Vikt cirka 0,3 kg 14

16 Pappersstrimling för hög säkerhet Vid skrivbordet När pappersdokument med hög säkerhetsklass inte längre behövs. Vid val av dokumentförstörare måste man tänka på var någonstans de ska placeras och användas. Den högsta dataskyddsnivån för dokument med hög säkerhetsklass, som patent, affärsplaner och ekonomiska rapporter, kan bara garanteras när maskinerna som ska förstöra dokumenten finns inom räckhåll för användaren. Den här kategorin högsäkerhetsmaskiner passar för 1 användare respektive för upp till 5 användare Dokumentförstörarna strimlar med hög säkerhet, har användarvänlig design och låg ljudnivå. Dokumenten kan strimlas utan att störa kollegorna i närheten. intimus 302 HS, 302 SF, 402 HS Låg ljudnivå Automatisk start/stopp via fotocell Autostopp och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för standby, full korg, öppen dörr och papperstrassel Elektronik med mikrokontroller Modell 402 HS: monterad på hjul för flexibel användning intimus 402 HS WB Utrustad med extra stor korg intimus 502 HS, 502 MHS, 502 SF Automatisk start/stopp via fotocell modellen M sköts manuellt med en multifunktionsknapp Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för standby, full korg, öppen dörr och papperstrassel Elektronik med mikrokontroller Tillsluten, dammfri design insvängbara hjul som gör den bärbar Tydligt arrangerade reglage för maximalt bekväm hantering 15 Strategiska papper, tekniska ritningar, kontrakt totalförstörs bredvid skrivbordet

17 Konfidentiell information förstörs i direkt närhet 8 9 Uppfyller DIN klass 5 Överträffar DIN klass 5/uppfyller NSA-klass Mycket funktionella, pålitliga och tekniskt avancerade. Topprestanda tack vare ledande teknik. Mycket funktionella, pålitliga och tekniskt avancerade. Topprestanda tack vare ledande teknik. Dokumentförstörare skiljer sig från varandra genom inmatningsmetod och skärcylindrarnas geometri. Båda dessa faktorer är helt nödvändiga för goda prestanda. I hjärtat av ett skärblock med hög säkerhet samverkar skärcylindrarna med andra precisionskomponenter och utgör grundbulten för dokumentförstöraren. Varje skärcylinder har hundratals precisionsplacerade specialskärare. En dokumentförstörare med ett högsäkerhetsklassat skärsystem strimlar ett enda A4 papper till nästan bitar. -NIVÅ intimus modell 302 HS 402 HS 502 HS 302 SF 502 SF 402 HS WB 502 MHS Strimlornas storlek mm 0,8 x 12 0,8 x 12 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 Strimlingskapacitet 70 g/m² * ark Skärhastighet 70 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , ,1-81 0, Strimlingskapacitet 80 g/m² * ark Skärhastighet 80 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , ,1-81 0, Inmatningsbredd/Pappersformat mm / DIN 240 / A4 240 / A4 260 / A4 240 / A4 260 / A4 Uppsamlingskorg volym, l / WB Motorstyrka / Spänning kw / volt 0,55 / 230 0,55 / 230 1,1 / 230 0,55 / 230 1,1 / 230 Ljudnivå db (A) Mått L/B/H cm, cirka 39/28/64 39/28/74 49/38/87 39/28/64 49/38/87 WB 39/35/82 Vikt kg, cirka / WB * baserat på DIN A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde. ** teoretiskt genomsnittligt antal ark per minut. 16

18 Pappersstrimling för hög säkerhet På avdelningar Maximal säkerhet kombinerad med hög kapacitet. Den legendariska modellen intimus 007 såg dagens ljus för mer än 40 år sedan. Beteckningen 007 är också ledtråden till dess funktionalitet: en dokumentförstörare som uppfyller växande komplicerade säkerhetskrav från myndigheter och militär, liksom från forsknings- och utvecklingsavdelningar inom alla industriella sektorer. Än idag kan man runt om i världen anse intimus 007 vara standard för strimling med hög säkerhet. På en hela tiden föränderlig och mer konkurrensutsatt marknad måste högsäkerhetsmaskinerna kunna åstadkomma mer än att bara förvandla tryckta dokument till oläsliga bitar. De måste också kunna uppvisa ekonomiska prestanda och de måste vara enkla att använda. De viktigaste kännetecknen för prestanda innefattar skärkapacitet och inmatningsbredd. Därför finns intimus dokumentförstörare i storlekar som passar avdelningarnas krav på arkkapacitet. intimus 602 HS, 602 SF, 007 SX, 702 SF Automatisk start/stopp via fotocell Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller Tillsluten, dammfri design insvängbara hjul som gör den bärbar intimus 007 SE, 007 SF Automatisk start/stopp via fotocell 007 SE manuell, med multifunktionsknapp Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller förutom 007 SE Mobilt, tillslutet, dammfritt skåp, passar för centraliserad användning 17 Stort pappersfack kan fällas in för att spara utrymme Affärsplaner, kundprofiler, personalfiler förstörs på ett säkert sätt med en pålitlig dokumentförstörare avsedd för avdelningar

19 Professionell säkerhet för större volymer och storlekar 8 9 Skärcylindrarna i intimus högsäkerhetsmaskiner har hundratals precisionsplacerade specialskärare. En dokumentförstörare med ett SF skärsystem strimlar ett enda pappersark till mer än bitar. Varje skärcylinder är resultatet av en mycket avancerad konstruktions- och produktionsprocess. Två enkla stålbitar av speciell kvalitet förvandlas till ett par skärcylindrar som växelverkar exakt med varandra, precis som ett urverk från Schweiz. När precisionsnivån uppnåtts slutförs produktionsprocessen via en härdning som gör att cylindrarna klarar många års hårt slitage. Uppfyller DIN klass 5 Överträffar DIN klass 5/uppfyller NSA-klass -NIVÅ intimus modell 602 HS 007 SX 007 SE 602 SF 702 SF 007 SF Strimlornas storlek mm 0,8 x 12 0,8 x 12 0,7 x 9,5 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 Strimlingskapacitet 70 g/m² * ark Skärhastighet 70 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , , , , Strimlingskapacitet 80 g/m² * ark Skärhastighet 80 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , , , , Inmatningsbredd / Pappersformat mm / DIN 405 / A3 405 / A3 300 / A3 405 / A3 405 / A3 300 / A3 Uppsamlingskorg volym, l Motorstyrka/Spänning kw / volt 1,1 / 230 1,9 / 230 1,9 / 230 1,1 / 230 1,9 / 230 1,9 / 230 Ljudnivå db (A) Mått L/B/H cm, cirka 66/43/102 66/50/102 70/55/112 66/43/102 66/56/105 70/55/112 Vikt kg, cirka * baserat på DIN A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde. ** teoretiskt genomsnittligt antal ark per minut. 18

20 Pappersstrimling på Top Secret-nivå intimus 007 SL var den första dokumentförstöraren som överträffade den senaste NSA-standarden när den lanserades år Allt kan bli mindre! Med framtiden och USA-standarden i åtanke fokuserade Martin Yale på att utveckla skärtekniker som till och med skulle överträffa NSA-kraven. Resultaten blev imponerande: standardteknikerna strimlade ett DIN A4-pappersark till mellan bitar. Modellen intimus 007 SL sliter sönder det i upp till bitar. Med sina unika prestanda, den låga ljudnivån och tekniken 3CT (3-Cylinder-Technology) står 007 SL i en helt egen klass: tre skärcylindrar (istället för bara två) skär papperet på längden till pyttesmå 1,5 till 5 millimeters bitar. Ända sedan lanseringen 2003 har det här varit en betrodd bundsförvant hos regeringars säkerhetstjänst världen över. Det finns ingen utarbetad teknik som kan rekonstruera ett dokument som strimlats med modellen intimus 007 SL. intimus 007 SL Automatisk start/stopp via fotocell Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller Mobilt, tillslutet, dammfritt skåp Förhindrar att Top Secret-klassad korrespondens hamnar i felaktiga händer En smått kaotisk skärning: tusentals oläsliga bitar i oregelbunden storlek 19

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS ORSAKER TILL ATT. www.lenovo.com/vsb/se

SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS ORSAKER TILL ATT. www.lenovo.com/vsb/se SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS 7 ORSAKER TILL ATT Lenovo passar perfekt för din verksamhet www.lenovo.com/vsb/se 1 En vinnande investering Inbyggda besparingar under hela datorns livslängd Lenovo Solution

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Kombinationer av balpress-förpackare

Kombinationer av balpress-förpackare Kombinationer av balpress-förpackare Ensilageskörd balpressning och förpackning snabbt och tillförlitligt Smartare, snabbare, starkare! Detta är de tre kraftfulla uttryck som exakt beskriver varför Lely:s

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Vad är Bitcoin? Björn Segendorf* Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer