Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring"

Transkript

1 Informationssäkerhet i slutet av kedjan Högkvalitativ informationssäkring

2 Pionjär inom informationssäkring I en värld där information måste kunna nås överallt ifrån och när som helst, har digitala databärare fått allt större betydelse. Den mängd data som lagras på olika enheter som hårddiskar, USB-minnen, SD-minneskort, DVD- eller Blu-ray-skivor har ökat oerhört under det senaste årtiondet. Informationssäkerhet i slutet av kedjan har en huvudroll i dagens IT-värld och de olika lagringsenheterna kan utgöra stora svagheter för företagens informationsteknik. Myndigheter runt om i hela världen har under senare år antagit lagstiftningar som kräver skyddsåtgärder för olika typer av konfidentiell personlig information. Överträdelser mot dessa lagstiftningar behandlas inte längre som banala förseelser, utan bestraffas med avsevärda böter. I många fall blir den mest kostsamma bestraffningen den skada som företagets rykte faktiskt tillfogats på grund av brott mot datasäkerheten. En stor del av den information som hanteras inom olika organisationer anses vara immateriell företagsegendom, såsom patent, affärsplaner eller ekonomiska rapporter. Även om dessa uppgifter inte påverkas direkt av sekretesslagstiftning kan en säkerhetsöverträdelse ändå få katastrofala följder. Vad händer till exempel om företagshemligheterna hamnar hos konkurrenterna? Kunskap är trots allt makt och företagen måste kunna ha kontroll över sin egen viktiga information. Nätverkssäkerhet Behörighetskontroll 1

3 Säkerhet vid slutstationen Idag finns en marknad som snabbt förändras och som ska kunna ta hand om behovet av att skydda all information i slutet av kedjan. När IT-cheferna arbetar med informationssäkring och skapar organisationens säkerhetsprotokoll väljer de bland många olika lösningar, till exempel brandväggar eller behörighetssystem. Säkerhet vid arkivering Säkerhet i området Men vad händer när informationen har nått sin slutstation och inte längre behöver användas? Hur kan informationen på de lagringsmedia som utgör slutstationerna raderas permanent och i enlighet med nuvarande krav på informationssäkring? Många organisationer besvarar inte den här frågan fullt ut. Därför är de också sårbara på sätt som de själva kanske inte är helt medvetna om. När det gäller utplånandet av data i slutet av kedjan kan alla som använder intimus produkter utnyttja den enorma erfarenhetsbanken. Varumärket intimus har mer än 50 år på nacken när det gäller dokumentförstörare och idag finns ett komplett sortiment av utrustningar för informationssäkring. intimus latin för en tillförlitlig förtrogen säger allt. Vårt långvariga förhållande med myndigheter och globala bolag innebär att vår forskning och utveckling alltid ligger ett steg före de juridiska kraven och de tekniska förändringarna. Säkerhetsöversikt för företaget 2

4 Identifiera alla aspekter Riskmatris 3 Informationsflödet i ett företag: Skapa och samla in I företaget bearbetas en flod av information, dag ut och dag in. Även om papper fortfarande är den allra vanligaste databäraren, är elektroniska media som exempelvis USB-minnen eller mobila kommunikationsenheter på stark frammarsch. Åtgärder måste därför vidtas för att förhindra oförsiktigt bortskaffande av minnesanteckningar, faxmeddelanden eller utskrifter av e-post, och dessutom måste hanteringen av elektroniska media ses över. Använda, bearbeta och lagra När informationen väl har registrerats används den, bearbetas och lagras på många olika sätt. Först och främst är det nödvändigt att tydligt fastställa åtkomsträttigheterna för enskilda avdelningar och personal i slutändan. Utplåna eller förstöra När informationen har använts måste den förstöras på ett sätt som överensstämmer med säkerhetskraven. Även om informationen inte längre behövs eller har något värde för en organisation, kan den fortfarande vara mycket användbar för tredjepart. Företagsledningen måste därför styra processen och tydligt fastställa protokollet för hantering av uppgifterna när de inte längre är användbara. Ofta förekommande Troligt Då och då Möjligen tänkbart Osannolikt Mycket osannolikt Skadekonsekvens Totalintegrerad informationssäkring är ett mångfacetterat och komplicerat åtagande. Här kan intimus konsulttjänster hjälpa till. Vi börjar med att utföra en omfattande riskanalys. Det är absolut nödvändigt att fastslå och förstå status quo innan vi erbjuder särskilda rekommendationer om förändringar. Totalintegrerad informationssäkring från den tidpunkt då informationen skapas till den dag den förstörs är obligatoriskt ur juridisk synvinkel och absolut nödvändigt för att själva organisationen ska nå sina mål. Risksannolikhet Crypto Marginell Kompro- Kritisk Katastrofal metterande intimus riskmatris avslöjar sannolikheten för risker inom en organisation, liksom konsekvenserna av en säkerhetsspricka. intimus konsultteam arbetar tillsammans med kunden för att kunna hantera riskerna på ett framgångsrikt sätt.

5 intimus Security Principle...en fullvärdig metod till effektiv informationssäkring Definiera och upprätta ett koncept av progressiva säkerhetszoner, utifrån organisationsnivåer och juridiska krav: Top Secret-nivå kan innefatta företagsledare, ekonomi eller teknik. Konfidentiell nivå kan innefatta försäljning, marknadsföring eller inköp. Begränsad nivå kan innefatta alla andra områden som producerar stora mängder intern eller extern korrespondens. Personlig nivå kan innefatta reception eller kundservice. Säkerhetszoner Förhindra på ett varaktigt och tillförlitligt sätt att information flyttas från en nivå till en lägre nivå. Förstör information som inte längre behövs inom relevant säkerhetszon enligt den zonens specifika säkerhetsparametrar. TOP SECRET nivå KONFIDENTIELL nivå BEGRÄNSAD nivå SÄKERHETSRÅDGIVNING PERSONLIG nivå ÖPPEN 4

6 intimus Crypto-nivåer... För att hålla takten med IT-världens snabba utveckling blir digitala databärare allt viktigare. För 50 år sedan fanns den känsligaste informationen bara på papper. Idag är den växande mängden olika digitala media en ny utmaning när data ska undanröjas på ett säkert sätt. Myndigheter runt om i världen har arbetat för att definiera standarder och riktlinjer när det gäller säkert utplånande av information på databärare, och varje enskilt land kan utarbeta sin egen lagstiftning. Bland de mest inflytelserika nya internationella standarderna finns British Standard BS 8470:2006, NSA / CSS och DIN , och den helt nya EU-standarden EN Många länder använder de här välkända standarderna som grund för sina egna regelverk och föreskrifter. Var ska en IT-chef hitta pålitliga utrustningar och goda råd, i vår nya värld av konkurrerande, motstridiga standarder för informationssäkring? Det är här Crypto-nivåerna kommer in i bilden: med över 50 års erfarenhet och expertkunskap har vi tagit fram ett koncept som visar alla betydande standarder under ett enda tak. intimus Crypto-matris Crypto-nivå Lagring på papper < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² EU-standard EN DIN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Optiska media < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² EU-standard EN DIN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Magnetiska media Tape < Oe > Oe Fysisk Fysisk HDD < Oe > Oe destruktion destruktion DIN EU-standard EN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 Halvledarmedia < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm² 5 EU-standard EN BS 8470:2006 NSA/CSS NIST Special Publication NATO SDIP-293 uppfyller standarden överträffar standarden

7 ...för sekretesskrav och på Top Secret-nivå EU-standard EN Gavs ut 2009 och är nu en europeisk standard för informationssäkring. Ersätter den tidigare DIN och BS 8470:2006 och definierar kraven för mekanisk säker destruktion av konfidentiellt material i 8 säkerhetsnivåer. Datadestruktion med hög säkerhet sker i nivå 8 med en partikelstorlek på i genomsnitt 10 mm² och en maxbredd på 0,8 mm. Partikelyta: < 10 mm² DIN Under nästan 30 år var den internationellt erkända standarden DIN riktlinjen för datasäkerhet. Där definierades totalt 5 säkerhetsnivåer. I toppnivåerna angavs en maximal partikelstorlek på 10 mm 2 för oläslig strimling av datalagringsmedia som inte längre skulle användas. Det motsvarar mer än enskilda partiklar för ett ark A4 papper. DIN behandlar inte destruktion av optiska media. British Standard BS 8470:2006 BS 8470:2006 innehåller rekommendationer för att hantera och kontrollera insamling, transport och destruktion av konfidentiellt material som säkerställer att sådant material undanröjs säkert och skyddat. Rekommendationerna gäller företagens huvudfastigheter och hyreslokaler. Partikelyta: < 10 mm² DIN Den här tyska standarden behandlar utradering av data lagrade på magnetiska media. Standarden definierar minimikraven för raderingsenheter och ger riktlinjer för den fältstyrka som måste användas, beroende på vilken typ av databärare som ska förstöras. Fältstyrkan sträcker sig från 350 upp till Oe i tre nivåer. NATO SDIP-293 I militäralliansen NATO ger den här standarden regler för destruktion av media som inte längre ska användas. Media indelas i papper samt material som inte består av papper. Huvudmetoderna för destruktion är strimling, bränning, sönderdelning, smältning eller avmagnetisering. Partikelyta pappersstrimling: 5 mm² NSA/CSS Specification Som skydd för nationell säkerhet, militär och myndighetsorgan gav NSA (U.S. National Security Agency) ut en standard för dokumentförstörare år NSA/CSS Specification anger strimlingsstorleken för dokumentpapper i cross-cut-maskiner, när myndighetsorgan ska förstöra Top Secret- eller hemligstämplade dokument. Partikelyta: < 5 mm² NIST Special Publication NSA/CSS innehåller regelverk för amerikanska militär- eller myndighetsorgan, medan den här publikationen från 2006 anger riktlinjer för mediarensning i amerikanska kommersiella organisationer. I motsats till de flesta andra standarder täcker den ett stort antal media, primärt indelade i två grupper: papperskopior och elektroniska media. Riktlinjerna tar upp tendenserna för datalagringsmedia och hur informationen kan tas bort på ett effektivt sätt med hjälp av strimling, sönderdelning, pulverisering eller till och med förbränning. Partikelyta strimling: 5 mm² 6

8 Innehållsförteckning Internationella standarder och föreskrifter Hantering av informationssäkring Optiska media Magnetiska media Papper Halvledarmedia innefattar också alltid hantering av olika internationella standarder och föreskrifter. intimus Crypto-nivåer ger en riktlinje i det här ämnet. Sid 5 6 CD/DVD, Blu-ray Videokassetter, kolfiberfilm, Dokument i mindre och större volymer Compact Flash, SD-minneskort, intimus Security Principle Hantering av känslig information medför en viss risk med tanke på hårddiskar, ZIP, DAT, DLT...en komplett lista över media finns på eller i storformat USB-minnen, EPROM, routrar dataförlust eller stöld. intimus Security Principle erbjuder en fullvärdig metod för detta problem. CD-/DVD-förstörare Sid 9 10 Degausser, kross Sid Dokumentförstörare Sid Dokumentförstörare Desintegrator Sid Desintegrator Sid 7 8 Secure Erase Sid stora volymer Sid med dubbla axlar Sid

9 Destruktionsmetod Typisk destruktionsmetod för olika mediatyper = otillräcklig = kanske inte tillräcklig = tillräcklig Rivning, manuell skärning Strimling i pappersremsor Pappersstrimling cross-cut/klass 6 Pappersstrimling cross-cut/klass 7 Pappersstrimling cross-cut/klass 8-10 Skrapning Böjning, brytning CD-strimling cross-cut/klass 3 CD-strimling cross-cut/klass 4 CD-strimling cross-cut/klass 5 CD-sönderslipning Mekanisk deformation Hålborrning Manuell skärning Krossning hårddisk Strimling hårddisk Desintegrering hårddisk Avmagnetisering/ 8000 Gauss Avmagnetisering/ 9000 Gauss Avmagnetisering/ 8000 Gauss+krossning hårddisk Avmagnetisering/ 9000 Gauss+krossning hårddisk Avmagnetisering/ 8000 Gauss+strimling hårddisk Avmagnetisering/ 9000 Gauss+strimling hårddisk Avmagnetisering/8000 Gauss +desintegrering hårddisk Avmagnetisering/9000 Gauss +desintegrering hårddisk Secure Erase Strimling i remsor Strimling cross-cut 6 Strimling cross-cut 7 Strimling cross-cut 8-10 Desintegrering stort galler max. 5 mm Desintegrering litet galler max. 3 mm Mediatyper Halvledare Halvledare Papper Magnettape Magnetisk Optiska kort hårddisk hårddisk Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen Top Secret Konfidentiell Begränsad Personlig Öppen 8

10 Destruktion av optiska media CD-/DVD-förstörare Säkerhet är grundläggande. Under 2007 såldes 26 miljarder optiska media (CD-, DVD- och Blu-ray-skivor) världen över med en årlig försäljningsökning på i genomsnitt cirka 10 %. Detta är nu de media som används mest vad gäller portabel och kostnadseffektiv informationslagring. Men tyvärr kan just de egenskaperna som ger så stora fördelar för användaren enkelt bärbara, låg kostnad också leda till utnyttjande och informationsstöld när dessa mediaenheter når sina slutstationer. En enda skiva i fel händer kan avslöja statshemligheter eller skada ett företags möjligheter i många år framöver. Den största utmaningen inom informationssäkring och optiska media är att verkligen kunna avlägsna informationslagren på skivan. Det räcker inte att kasta bort en skiva eller repa dess yta. intimus 005S är en maskin som slipar sönder alla informationslager så att de aldrig kan återskapas. Här hittar vi informationssäkerhetens högsta nivå. De amerikanska riktlinjerna för mediarensning anger slipning som den enda tillräckliga metoden för mediadestruktion och intimus tillhandahåller precis den extra säkerhetsåtgärden. intimus 005S Snabb, säker och fullständig makulering Enkel enknappshantering För CD-, DVD- och Blu-ray-skivor NSA-godkänd säkerhetsklass Matchar NIST SP-riktlinjerna DVD-klyvare medföljer CD-/DVD-/Br-skivor kan innehålla omåttliga mängder information som kan läsas av alla som har en skivenhet Det inbyggda tömningssystemet samlar in dammpartiklarna och håller kontoret rent 9 DVD-klyvaren ingår i standardutrustningen

11 Destruktion bortom all återhämtning 11 Överträffar standarderna DIN och NSA Modellen intimus 005S använder den patenterade tekniken DATAgrind TM som slipar sönder datauppgiftslagret till 250 mikroner något som ligger bortom all återhämtning. På mindre än en minut har alla datauppgifter på en CD-/DVD- eller Blu-ray-skiva eliminerats fullständigt och permanent. Allt som finns kvar är ett fint damm som samlas in av det inbyggda tömningssystemet. intimus 005S är flexibel och enkel att hantera. CD- och Blu-ray-skivor kan bearbetas i ett enda steg. DVD-skivor måste klyvas före destruktionen och bearbetningen sker i två steg. Efter slipningen kan resterna av skivorna återanvändas som polykarbonat. -NIVÅ 11 Modell intimus 005S Strimlornas storlek Damm Slipningsdjup mikroner 250 Arbetstid per skiva sek. < 18 Strömförsörjning Volt 230 Mått L/B/H cm, cirka 26/23/11 Vikt kg, cirka 2,5 10

12 Destruktion av information på hårddiskar Degausser Lagring som sker digitalt kräver maximalt skydd. Med sina stora lagringsvolymer och många olika typer av information som lagras tillsammans, är digitala media sårbara för allt missbruk. Moderna hårddiskar eller magnettape som LTO eller QIC kan innehålla miljontals skrivna sidor, tillsammans med annan konfidentiell information som bilder, filmer, ekonomiska beräkningar eller bankuppgifter. All den här informationen skyddas normalt under själva användningen. Men när informationen inte längre används löser man inte problemet genom att bara radera alla filer. Det mesta av raderad information kan enkelt återställas. Stickprov på kasserade datorer och hårddiskar visade att mer än 80 % av alla hårddiskar som testades aldrig hade raderats och de innehöll fortfarande personliga uppgifter. Och vad värre var runt 50 % av dessa uppgifter var riskabla. intimus 9000 Snabb, säker och fullständig avmagnetisering i ett enda steg Snabbknapp eller autodrift med dörraktiverad automatisk matning PCS (Pulse Confirmation System) verifiering av avmagnetiseringen sker visuellt och via ljud Kontinuerlig drift, ingen kylning behövs Tydlig indikation om driftstatus via lampor och ljudsignaler Bärbar med två inbyggda handtag Mycket låg magnetisk påverkan på omgivande område Uppfyller den tyska standarden DIN för degaussers 11 Snabb bearbetning, användarvänlig hantering och kontinuerlig körning ger en flexibel lösning för olika säkerhetsbehov. intimus 8000 intimus 8000 kan placeras direkt på skrivbordet måtten är kompakta, driften tyst och cykeltiden ligger på 60 sekunder. intimus 1000 intimus 1000 förstör hårddiskar rent fysiskt genom att böja, bryta och vrida hårddisken och dess inre komponenter, inklusive dataskivor.

13 Fullständig och permanent radering av information 7 8 intimus avmagnetiseringsmaskiner Degausser arbetar med APT (Advanced Pulse Technology TM ). Under raderingen framkallar ett effektivt, snabbt sprängtryck en stark och kraftfull puls. På så sätt blir energiförbrukningen 90 % lägre jämfört med andra modeller. Samtidigt producerar avmagnetiseringsmaskinen ett raderingsfält som är flerfaldigt starkare än de raderingsfält som läs-/skrivhuvuden i hårddiskar och bandenheter klarar. Fältintensiteten i intimus Degausser förstör den magnetiska strukturen och säkerställer att datauppgifterna inte längre kan återställas via datorer eller åverkan i labb. Eftersom tekniken inte styrs inte av någon programvara kan den också komplett och permanent radera felaktiga och skadade hårddiskar, oavsett operativsystem eller gränssnitt. Inbyggda säkerhetsskydd kontrollerar lagrad mängd före varje raderingscykel och säkerställer total radering varje gång. En mätare för fältstyrka, akustiska signaler och upplysta tryckknappar rapporterar avmagnetiseringsmaskinens status till användaren. Sett genom mikroskop med magnetisk fältstyrka vänster = före, höger = efter avmagnetisering -NIVÅ 7 8 Modell intimus 8000 intimus 9000 Media Hårddiskenheter upp till 25 mm Hårddiskenheter upp till 42 mm Standard- och laptop-enheter Standard- och laptop-enheter Tapekassetter inkl. DLT, LTO, Tapekassetter inkl. DLT, LTO, QIC, 3590, 8 mm och mer QIC, 3590, 8 mm och mer Mediastorlek/raderingsområde 171/114/25 mm 171/114/42 mm Avmagnetiseringssystem Kapacitiv urladdning Kapacitiv urladdning Kapacitet 60 sek. Kontinuerlig drift Magnetfält Oe, 0,8 Tesla Oe, 0,9 Tesla Tid för radering* minimum 60 sek. minimum 12 sek. Strömförbrukning (vid 230 V) Standby 0,2 A / Standby 0,2 A / laddning 4,0 A / radering 0,5 A laddning 7,0 A / radering 0,5 A Mått vid driftshantering L/B/H 31 x 45 x 19 cm 31 x 58 x 48 cm Vikt cirka 19 kg cirka 38 kg *beroende på samverkan med användare Uppfyller standarden NIST 12

14 Radering av information på hårddiskar Secure Erase Det fasta programmet Secure Erase är en standardteknik som utvecklats av hårddisktillverkare och som finns inbyggd i de flesta ATA/SATA-hårddiskar. När detta kommando aktiveras i modellen intimus Hammer SE blir hårddisken fullständigt rensad till ursprunglig status och alla data försvinner. När kommandot utförs tilldelas hårddisken ett slumpmässigt lösenord som stänger igen skivminnet. Det öppnas inte förrän proceduren Secure Erase är klar. Modellen intimus Hammer SE är snabbare, säkrare och mycket mer energieffektiv än programvaror som skriver över hårddiskar. NIST (National Institute of Standards and Technology) har upprättat nya standarder för elektronisk mediarensning som placerar Secure Erase, liksom avmagnetisering, på högsta säkerhetsnivå som inte inbegriper faktisk fysisk destruktion. intimus Hammer SE Förstör alla data på upp till fyra PATA/SATA-hårddiskar samtidigt, utan att förstöra skivminnet Hårddiskar kan återanvändas något som gynnar miljön Verifierar att data har tagits bort Skapar en lagrad eller utskriven spårbarhet Raderar och klonar skivminnen via en enda manöver Kan användas som fristående enhet eller i förbindelse med standarddatorer (via USB) Portabel, fristående enhet levererar extra funktioner vid användning av programvaran CPR Toolbox (medföljer). Maximal produktivitet: Bearbetar upp till 4 skivminnen samtidigt (2 x SATA, 2 x PATA) 13

15 Digital strimling Klart för återanvändning 8 Uppfyller standarden NIST Modellen intimus Hammer SE utför raderingskommandot i ett fast program för att helt och hållet rensa alla data ur parallella ATA (PATA) och seriella ATA (SATA) hårddiskar. Den här lättanvända enstegsenheten kan anslutas till upp till fyra hårddiskar via standardkablar och raderar data med en hastighet av upp till 4,0 GB per minut. För datarensning på plats fungerar den här kompakta, portabla produkten som en fristående enhet eller också kan den anslutas till programmet CPR Toolbox (medföljer) som ger den ytterligare funktioner. -NIVÅ 8 Modell intimus Hammer SE Gränssnitt skivminnen Parallella ATA (PATA) Seriella ATA (SATA) Värdgränssnitt USB 2.0 Max. överföringshastighet upp till 4,0 GB/minut Drivspänning + 12 V DC Max. inström 3,5 A Spänning till skivminnen + 12 V DC, 5+ V DC Enhetsstöd 28 och 48 bitar stöds Max. överföringsläge UDMA mode 4 Enheter som stöds ATA 4 till ATA 7 Mått L/B/H 10,5 x 10,6 x 3,6 cm Vikt cirka 0,3 kg 14

16 Pappersstrimling för hög säkerhet Vid skrivbordet När pappersdokument med hög säkerhetsklass inte längre behövs. Vid val av dokumentförstörare måste man tänka på var någonstans de ska placeras och användas. Den högsta dataskyddsnivån för dokument med hög säkerhetsklass, som patent, affärsplaner och ekonomiska rapporter, kan bara garanteras när maskinerna som ska förstöra dokumenten finns inom räckhåll för användaren. Den här kategorin högsäkerhetsmaskiner passar för 1 användare respektive för upp till 5 användare Dokumentförstörarna strimlar med hög säkerhet, har användarvänlig design och låg ljudnivå. Dokumenten kan strimlas utan att störa kollegorna i närheten. intimus 302 HS, 302 SF, 402 HS Låg ljudnivå Automatisk start/stopp via fotocell Autostopp och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för standby, full korg, öppen dörr och papperstrassel Elektronik med mikrokontroller Modell 402 HS: monterad på hjul för flexibel användning intimus 402 HS WB Utrustad med extra stor korg intimus 502 HS, 502 MHS, 502 SF Automatisk start/stopp via fotocell modellen M sköts manuellt med en multifunktionsknapp Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för standby, full korg, öppen dörr och papperstrassel Elektronik med mikrokontroller Tillsluten, dammfri design insvängbara hjul som gör den bärbar Tydligt arrangerade reglage för maximalt bekväm hantering 15 Strategiska papper, tekniska ritningar, kontrakt totalförstörs bredvid skrivbordet

17 Konfidentiell information förstörs i direkt närhet 8 9 Uppfyller DIN klass 5 Överträffar DIN klass 5/uppfyller NSA-klass Mycket funktionella, pålitliga och tekniskt avancerade. Topprestanda tack vare ledande teknik. Mycket funktionella, pålitliga och tekniskt avancerade. Topprestanda tack vare ledande teknik. Dokumentförstörare skiljer sig från varandra genom inmatningsmetod och skärcylindrarnas geometri. Båda dessa faktorer är helt nödvändiga för goda prestanda. I hjärtat av ett skärblock med hög säkerhet samverkar skärcylindrarna med andra precisionskomponenter och utgör grundbulten för dokumentförstöraren. Varje skärcylinder har hundratals precisionsplacerade specialskärare. En dokumentförstörare med ett högsäkerhetsklassat skärsystem strimlar ett enda A4 papper till nästan bitar. -NIVÅ intimus modell 302 HS 402 HS 502 HS 302 SF 502 SF 402 HS WB 502 MHS Strimlornas storlek mm 0,8 x 12 0,8 x 12 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 Strimlingskapacitet 70 g/m² * ark Skärhastighet 70 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , ,1-81 0, Strimlingskapacitet 80 g/m² * ark Skärhastighet 80 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , ,1-81 0, Inmatningsbredd/Pappersformat mm / DIN 240 / A4 240 / A4 260 / A4 240 / A4 260 / A4 Uppsamlingskorg volym, l / WB Motorstyrka / Spänning kw / volt 0,55 / 230 0,55 / 230 1,1 / 230 0,55 / 230 1,1 / 230 Ljudnivå db (A) Mått L/B/H cm, cirka 39/28/64 39/28/74 49/38/87 39/28/64 49/38/87 WB 39/35/82 Vikt kg, cirka / WB * baserat på DIN A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde. ** teoretiskt genomsnittligt antal ark per minut. 16

18 Pappersstrimling för hög säkerhet På avdelningar Maximal säkerhet kombinerad med hög kapacitet. Den legendariska modellen intimus 007 såg dagens ljus för mer än 40 år sedan. Beteckningen 007 är också ledtråden till dess funktionalitet: en dokumentförstörare som uppfyller växande komplicerade säkerhetskrav från myndigheter och militär, liksom från forsknings- och utvecklingsavdelningar inom alla industriella sektorer. Än idag kan man runt om i världen anse intimus 007 vara standard för strimling med hög säkerhet. På en hela tiden föränderlig och mer konkurrensutsatt marknad måste högsäkerhetsmaskinerna kunna åstadkomma mer än att bara förvandla tryckta dokument till oläsliga bitar. De måste också kunna uppvisa ekonomiska prestanda och de måste vara enkla att använda. De viktigaste kännetecknen för prestanda innefattar skärkapacitet och inmatningsbredd. Därför finns intimus dokumentförstörare i storlekar som passar avdelningarnas krav på arkkapacitet. intimus 602 HS, 602 SF, 007 SX, 702 SF Automatisk start/stopp via fotocell Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller Tillsluten, dammfri design insvängbara hjul som gör den bärbar intimus 007 SE, 007 SF Automatisk start/stopp via fotocell 007 SE manuell, med multifunktionsknapp Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller förutom 007 SE Mobilt, tillslutet, dammfritt skåp, passar för centraliserad användning 17 Stort pappersfack kan fällas in för att spara utrymme Affärsplaner, kundprofiler, personalfiler förstörs på ett säkert sätt med en pålitlig dokumentförstörare avsedd för avdelningar

19 Professionell säkerhet för större volymer och storlekar 8 9 Skärcylindrarna i intimus högsäkerhetsmaskiner har hundratals precisionsplacerade specialskärare. En dokumentförstörare med ett SF skärsystem strimlar ett enda pappersark till mer än bitar. Varje skärcylinder är resultatet av en mycket avancerad konstruktions- och produktionsprocess. Två enkla stålbitar av speciell kvalitet förvandlas till ett par skärcylindrar som växelverkar exakt med varandra, precis som ett urverk från Schweiz. När precisionsnivån uppnåtts slutförs produktionsprocessen via en härdning som gör att cylindrarna klarar många års hårt slitage. Uppfyller DIN klass 5 Överträffar DIN klass 5/uppfyller NSA-klass -NIVÅ intimus modell 602 HS 007 SX 007 SE 602 SF 702 SF 007 SF Strimlornas storlek mm 0,8 x 12 0,8 x 12 0,7 x 9,5 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 0,8 x 4,5 Strimlingskapacitet 70 g/m² * ark Skärhastighet 70 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , , , , Strimlingskapacitet 80 g/m² * ark Skärhastighet 80 g/m² ** m/sek - ark/min 0, , , , , , Inmatningsbredd / Pappersformat mm / DIN 405 / A3 405 / A3 300 / A3 405 / A3 405 / A3 300 / A3 Uppsamlingskorg volym, l Motorstyrka/Spänning kw / volt 1,1 / 230 1,9 / 230 1,9 / 230 1,1 / 230 1,9 / 230 1,9 / 230 Ljudnivå db (A) Mått L/B/H cm, cirka 66/43/102 66/50/102 70/55/112 66/43/102 66/56/105 70/55/112 Vikt kg, cirka * baserat på DIN A4-papper. Arkkapacitet varierar beroende på papperets kvalitet, vikt, fiberriktning och på strömförsörjningen. Kapaciteten kan vara lägre om spänningen ligger under nominellt värde. ** teoretiskt genomsnittligt antal ark per minut. 18

20 Pappersstrimling på Top Secret-nivå intimus 007 SL var den första dokumentförstöraren som överträffade den senaste NSA-standarden när den lanserades år Allt kan bli mindre! Med framtiden och USA-standarden i åtanke fokuserade Martin Yale på att utveckla skärtekniker som till och med skulle överträffa NSA-kraven. Resultaten blev imponerande: standardteknikerna strimlade ett DIN A4-pappersark till mellan bitar. Modellen intimus 007 SL sliter sönder det i upp till bitar. Med sina unika prestanda, den låga ljudnivån och tekniken 3CT (3-Cylinder-Technology) står 007 SL i en helt egen klass: tre skärcylindrar (istället för bara två) skär papperet på längden till pyttesmå 1,5 till 5 millimeters bitar. Ända sedan lanseringen 2003 har det här varit en betrodd bundsförvant hos regeringars säkerhetstjänst världen över. Det finns ingen utarbetad teknik som kan rekonstruera ett dokument som strimlats med modellen intimus 007 SL. intimus 007 SL Automatisk start/stopp via fotocell Autoback och backknapp för snabb borttagning av papper som fastnat Lysande lampor för - standby - full korg - öppen dörr - och papper som fastnat Elektronik med mikrokontroller Mobilt, tillslutet, dammfritt skåp Förhindrar att Top Secret-klassad korrespondens hamnar i felaktiga händer En smått kaotisk skärning: tusentals oläsliga bitar i oregelbunden storlek 19

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG?

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? Toshiba EasyGuard är en av de bästa metoderna för ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enkel anslutning. Mobila användare

Läs mer

Rekommenderad policy för dataradering och hantering av it-utrustning

Rekommenderad policy för dataradering och hantering av it-utrustning Rekommenderad policy för dataradering och hantering av it-utrustning Syftet med policyn för organisationen där den tillämpas Att säkerställa att information och data skyddas från obehörig åtkomst när teknisk

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Tech Data Recycling Center

Tech Data Recycling Center Återvinningstjänster från TD Tech Data Tech Data Recycling Center Ett erbjudande alla tjänar på Gammal IT-utrustning kan vara värd en förmögenhet! För dig. Dina kunder. Och miljön. Visste du vilket värde

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

PROFESSIONELLA INBINDNINGSSYSTEM

PROFESSIONELLA INBINDNINGSSYSTEM PROFESSIONELLA INBINDNINGSSYSTEM SE GE ETT BESTÅENDE INTRYCK FÖRSTA INTRYCKET Med dagens enorma informationsflöde är det ingen lätt uppgift att skapa ett bestående, positivt intryck. Ett intryck som sticker

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Grönsaksskärare RG-350

Grönsaksskärare RG-350 ISO 9001 Skivar, tärnar, strimlar och/eller river frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, etc. För restauranger, butikskök, pizzerior, salladsbarer, skolor, sjukhus, dietister, fast food-inrättningar,

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

Combi Cutter CC-32 & CC -34

Combi Cutter CC-32 & CC -34 ISO 9001 Snabb och Bekväm Matberedning Skivar, strimlar, tärnar (CC- 34) och/eller river frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp. Hackar och finfördelar kött, fisk, frukt, grönsaker, nötter. Blandar/mixar

Läs mer

Applikationer Hårborttagning, hudföryngring, rynkreducering, pigment terapi, vaskulär terapi, bröstlyft

Applikationer Hårborttagning, hudföryngring, rynkreducering, pigment terapi, vaskulär terapi, bröstlyft Teori SHR är en ny teknik för permanent hårborttagning som har en svepande framgång. Arbetsteorin är att värma dermis och att komma upp till en måltemperatur gradvis, vid den måltemperatur, skadar den

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator. StarTech ID: UNIDUPDOCK

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator. StarTech ID: UNIDUPDOCK USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator StarTech ID: UNIDUPDOCK Den UNIDUPDOCK universella SATA/IDE dubbla hårddiskduplikatorn fungerar både som en behändig kopierings-/avbildningslösning

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är

Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är Starta och stänga av datorn. Att starta är i allmänhet problemfritt, men man bör vänta med aktiviteter (starta program) tills startfilerna är uppdaterade. Om datorn tar lång tid på sig att starta upp kan

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Rundfals, sicksack, enkel, dubbel parallell, ingen vikning

Rundfals, sicksack, enkel, dubbel parallell, ingen vikning HÖG PRODUKTIVITET - SÄKERSTÄLLER brevens KVALITET OCH INTEGRITET FULL FLEXIBILITET - SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR ALLA MILJÖER - ALLA ANVÄNDARE KOMMER ATT ÄLSKA DEN LÄTTANVÄND - SPARA VÄRDEFULL TID PRODUKTIVITET

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

TECH-RAPPORT BORTOM DATASÄKERHET BORTOM DATASÄKERHET

TECH-RAPPORT BORTOM DATASÄKERHET BORTOM DATASÄKERHET TECH-RAPPORT BORTOM DATASÄKERHET BORTOM DATASÄKERHET TECH-2005-09-Datasäkerhet-SV 1 TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) REPRESENTERAR DAGENS MEST AVANCERADE SÄKERHETSTEKNIK. I DEN HÄR ARTIKELN SKA VI PRESENTERA

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovation GAT med guldkant Med nytänkande och uppfinningsrikedom har bubbelbadkaret nu tagits till en helt ny nivå. Ett badkar ur GATs Innovation-serie ger dig fler valmöjligheter, enklare funktioner

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300

Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enklare anslutningar. I denna artikel

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

Redan efter en kort tid kommer du undra hur du klarade dig utan en Frama P700 falsmaskin.

Redan efter en kort tid kommer du undra hur du klarade dig utan en Frama P700 falsmaskin. FOLDER P700 Redan efter en kort tid kommer du undra hur du klarade dig utan en Frama P700 falsmaskin. Säg adjö till stressen vid dagens slut, monotona arbeten, sneda vikningar och onödiga kostnader. Frama

Läs mer

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet TimberRite MÄT- OCH STYRSYSTEM För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet måste du kunna vara säker på att din investering ger maximal produktivitet. TimberRite-mätsystemen

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Vad är ett dokument? Gör så här

Vad är ett dokument? Gör så här Orsaken till att man överhuvudtaget använder en dator är ju för att genomföra ett arbete, producera ett resultat eller skapa något. Man skriver ett brev, ritar en bild eller kanske gör en kalkyl av något

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet

Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Kaba TouchGo Bekväm säkerhet Med det elektroniska låset Kaba TouchGo TM slipper du leta efter nyckeln. Det räcker med att du rör vid dörrhandtaget för att dörren skall låsas upp utan nyckel eller bricka.

Läs mer

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön

Ballpressar. Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Ballpressar Säkerställer rationell ekonomisk drift runt källsortering och besparingar för miljön Balpressar Balpressar Tystgående Kräver minimalt utrymme Driftsäkra och funktionella Sparar på kostnader

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Säkerhetskopiering en försummad rutin

Säkerhetskopiering en försummad rutin ETT NYTT AVSNITT I VÅR SERIE "LÄR DIG MER OM DISGEN" Säkerhetskopiering en försummad rutin Det ligger åtskilliga timmars möda bakom alla uppgifter som du matat in i Disgen. Jag är övertygad om att du inte

Läs mer

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2 DIGITALA PRODUKTER FÖRBÄTTRAD BOENDEUPPLEVELSE MINSKADE KOSTNADER DinBox har tagit fram det nya sättet att kommunicera med de boende. De får en snabbare service och upplever dessutom en modern boendemiljö

Läs mer

Bärbara displayer från Expand.

Bärbara displayer från Expand. Bärbara displayer från Expand. Funktion, kvalitet och design. Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer. Med Expands

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Screwfinder +46 8 756 44 22 Gelbgjutarevägen 4 kontakt@screwfinder.se 171 48 Solna, Sverige www.screwfinder.se

Screwfinder +46 8 756 44 22 Gelbgjutarevägen 4 kontakt@screwfinder.se 171 48 Solna, Sverige www.screwfinder.se Demontera gipsskivan hel! Slipp Städningen! Slipp använda andningsskydd/skyddsmask! Slipp använda luftrenare/dammfälla! Du behöver inte plasta in arbetsområdet! Vad är Screwfinder och vad gör den? Screwfinder

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk)

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) Atlas Copco Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) AH-serien med direktdrift: små, praktiska och oljefria AH-seriens oljefria kompressorer är konstruerade för en mängd tillämpningar. Utan

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning

Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning Pressmeddelande Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning Stockholm, 2 juli 2013 Toshiba lanserar nu tre nya bärbara datorserier. Satellite

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Getinge Quadro Bordsautoklav

Getinge Quadro Bordsautoklav Getinge Quadro Bordsautoklav Steriliserar så mycket mer, på så mycket mindre utrymme Getinge Quadro är en bordsautoklav som utvecklats för tandläkarkliniker och läkarmottagningar som kräver högsta möjliga

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer