Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen"

Transkript

1 Digabi-projektet Rapport om nätverk för examenslokaliteter Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Under hösten 2014 kommer SEN att bestämma huruvida det går att bygga ett lokalt nätverk i examenslokalerna med hjälp av WLAN-teknik. Som grund för beslutet har projektet Digabi för digitaliseringen av studentexamen arrangerat fältexperiment i förhållanden som motsvarar studentexamen. Denna rapport beskriver SEN:s utredningar och resultaten av WLANexperimenten, samt de slutsatser som dragits av dessa. Rapporten har följande struktur: 1. Inledningskapitlet beskriver Ethernet- och WLAN-nätverken samt deras likheter och olikheter på ett allmänt plan. I slutet av kapitlet (underkapitel 1.4.) presenteras fördelarna och nackdelarna hos nätverken, sett ur studentexamens synvinkel. 2. Det andra kapitlet innehåller en detaljerad jämförelse av alternativen. Varje avsnitt slutar med en tabell med en sammanfattning av nätverksalternativens fördelar och nackdelar. 3. Kapitlet som presenterar fältexperimenten är en sammanfattning av bilaga Det fjärde kapitlet skissar upp följderna av beslutet och ger rekommendationer för hur det kunde förverkligas. 5. Det sista kapitlet sammanfattar slutsatsen i rapporten: det är möjligt att använda ett WLAN-nätverk i studentexamen, men det går inte att eliminera alla risker, inte ens med noggranna skyddsåtgärder. Bilagor 1. Kenttätestitulokset (Resultat från fältexperiment), Digabi-projektet 2. Vaikuttaminen (Åverkan), RF-Shamaanit Oy 3. Langattoman verkon tietoturvan haasteet ylioppilaskirjoituksissa (Utmaningarna med datasäkerheten hos trådlösa nätverk i studentskrivningar), Silverskin Information Security Oy 1

2 1. Introduktion Den elektroniska studentexamen innebär att frågorna finns på en server inne i examenslokaliteten. Under examens gång överförs frågorna och eventuellt tilläggsmaterial till examinandens dator. Även examinandens svar sparas på servern i realtid under hela examen. Man måste alltså bygga ett lokalt nätverk i examenslokaliteten, vilket gör det möjligt att varje examinand samtidigt kan använda sin dator utan störningar under hela examen. Examenslokalitetens server är uppkopplad till internet, men examinanderna har inte tillgång till internet (åtminstone inte under det första steget). Man kan bygga det lokala nätverket som ett kabelnät (Ethernet) eller ett trådlöst nät (WLAN). Ett WLAN-nätverk är inte helt kabelfritt (eller trådlöst), eftersom varje terminal behöver elektricitet under en lång examen. Innan examen börjar startas SEN:s operativsystem, som levereras på ett USB-minne, i varje examinands dator. Operativsystemet innehåller alla program som behövs för examen samt mjukvara för teknisk övervakning. Operativsystemet förhindrar bl.a. att man kommer åt hårdskivan under examens gång. Bild 1. En gympasal som inretts för en elektronisk studentexamen. Elledningarna har dragits mellan pulpetraderna så att man inte trasslar in sig i dem. Bilden visar ett experiment med WLAN, så där finns inga Ethernet-kablar Ethernet-nätverk med nätverkskablar I ett lokalt nätverk som förverkligats med fasta kablar är varje arbetsstation kopplad till servern i examenslokaliteten via en Ethernet-kabel. Nätverkets knutpunkter är växlarna som överför datatrafik från en kabel till en annan. 2

3 Bild 2. Kopplingsstycke för Ethernet-kabel. Kopplingsstyckena är inte avsedda för upprepad lösgörning och återkoppling, vilket kan ställa till med problem för tillfälliga examensinstallationer. Bild 3. Exempel på en liten växel med en Ethernet-kabel kopplad till den, t.ex. från servern i examenslokaliteten. Man kan koppla datorer till de åtta lediga portarna. 3

4 Iso kytkin, portit 2-24 ISO kytkin kytkettävissä pienen stor växel kytkimeen porttiin 9 (POE) Stor växel portar 2-24 kan kopplas till port 9 i en liten växel Pienet kytkimet småa växlar Bild 4. Schema över Ethernet-kabelsystemet i en examenslokalitet WLAN-nätverket överför information som radiotrafik Ett trådlöst WLAN-nätverk består av en växel och basstationer, eventuellt också en kontroll som kontrollerar basstationerna och deras funktion. Kommunikationen mellan basstationer och terminal sker via radiotrafik på 2,4 eller 5 GHz:s frekvens. Hur många basstationer som behövs beror på antalet terminaler som använder det trådlösa nätverket och mängden data som rör sig i det lokala nätverket. I de elektroniska studentexamina överförs bl.a. videofilm över nätverket. Då kan man ha omkring tjugo terminaler kopplade till en basstation. Förhållandet mellan antalet basstationer och terminaler kommer säkert att utvecklas inom den närmaste tiden, liksom överföringshastigheten. Just nu håller vi på att övergå från IEEE nstandarden (med de teoretiska maximihastigheterna Mbit/s) till den nyare acstandarden som försöker uppnå hastigheter på 1 Gbit/s. 4

5 kontroller Kontrolleri växel Kytkin server Palvelin Bild 5. Komponenterna i ett WLAN-nätverk (fem basstationer, kontrollen, växeln och servern) kopplas samman med Ethernet-kablar. 5

6 Bild 6. En växel med en kontroll inbyggd i samma skal. Dessutom tre basstationer. Komponenterna är sammankopplade med Ethernet-kablar Gemensamma egenskaper hos alternativen Båda nätverksalternativen har bl.a. följande egenskaper gemensamt: Nätverken måste isoleras från annan datatrafik i examenslokaliteterna. Även om det redan finns Ethernet eller WLAN i examenslokaliteten, måste nätverket som byggs för examen vara helt avskilt från det befintliga nätverket. Nätverken måste skyddas mot elavbrott med strömbackup (UPS). Med Ethernet betyder detta att alla växlar i nätet måste få sin ström från UPS-enheten. Med WLAN måste de trådlösa basstationerna, kontrollern som styr dem, och Ethernet-växlarna mellan servern och basstationerna i examenslokaliteten, alla få sin ström från UPSenheten. Oberoende av vilket nätverksalternativ som valts måste examenslokaliteten ha tillräcklig elförsörjning samt internet via en Ethernet-koppling. SEN har utfärdat instruktioner om dessa krav i juni Anvisning om elplanering för provlokaler i elektronisk studentexamen (med bilagor, 3 st.),

7 1.4. Kort om alternativens fördelar och nackdelar Fördelarna med ett Ethernet-nätverk är: Ethernet är lättillgänglig och funktionssäker teknik. Nätverket är lätt att isolera från yttervärlden. Man kommer inte åt yttervärlden via nätet, och man kommer inte åt nätet från yttervärlden. Nackdelarna med Ethernet är: Det stora antalet examinander gör att det behövs en stor mängd kablar (och förvaringsutrymmen) också för permanenta installationer. Det tar lång tid att bygga och nedmontera nätet. I det långa loppet är Ethernet en försvinnande teknik. Särskilt apparater för konsumentbruk har inte alltid en Ethernet-anslutning, vilket betyder att man behöver en extra adapter, eller att apparaten inte alls lämpar sig for examensbruk. Anslutningar och kablar skadas vid bruk. Detta är särskilt ett problem vid tillfälligt bruk, där kablarna kan hamna under bord och stolar, och man går över dem. Fördelarna med WLAN-nätverk är: Man kan installera nätverket, t.o.m. permanent, utan stora mängder kablar. Det går snabbt att ta nätverket i bruk. Detta är särskilt viktigt om gymnasiet vill använda det här provarrangemanget hela tiden för kursprov. I praktiken finns det någon slags WLAN-stöd i alla bärbara terminaler nu och i all framtid. Det är lättare att göra nätverket feltolerant automatiskt. Om en basstation slutar fungera övergår datorerna automatiskt till en annan basstation. Nackdelarna med WLAN-nätverk är: Användning av WLAN-nätverk kan öka risken för att examinanderna kan komma åt andra WLAN-nätverk utanför examenslokaliteten. Störning av nätverkstrafiken, både innanför och utanför examenslokaliteten, och både avsiktligt och oavsiktligt, är en verklig risk. 7

8 2. Detaljerad jämförelse 2.1. Enkelheten med konstruktion och speficikation För tillfället arrangeras studentexamen i över fyrahundra examenslokaliteter två gånger per år. Det är inte realistiskt att tänka sig att det alltid skulle finnas mera IT-kunskap i skolorna under examenstider än normalt. Därför måste examensarragemangen vara tillräckligt enkla. En betydande del av gymnasierna kommer att använda provarrangemangen året runt för sina normala kursprov. Ju oftare nätverket används, desto viktigare är det att ibruktagandet och nedmonteringen är enkla. Komponenterna i Ethernet är växlarna och Ethernet-kablarna. Då man bygger upp nätet placeras växlarna i examenslokaliteten enligt en förhandsplan, och de kopplas med Ethernetkablar. Växlarna behöver inte vara kontrollerbara, d.v.s. man behöver inget IT-kunnande för att ta dem i bruk för första gången. Att nedmontera och bygga upp nätverket är mycket enkelt och kräver ingen specialkunskap. För att bygga Ethernet-nätverket för fortlöpande användning måste studerandenas arbetsstationer ha, förutom eluttag, även Ethernetuttag eller t.o.m. -kablar. Detta kan vara svårt i de flesta lokaliteter som används för studentexamen (som gymnastiksalar eller festsalar), där kablarna inte kunde dras längre än till närmaste vägg och växlarna borde placeras i tekniska utrymmen utanför examenslokaliteten. Vid brukstillfällen borde de sista 0-20 metrarna alltid byggas upp med tillfälliga arrangemang. Med Ethernet-kablar som dragits tillfälligt är det också problematiskt att skydda dem mot människor som rör sig och möbler som flyttas i utrymmet. Ethernet-nätverket har ingen växelverkan med omgivningen, så ett nätverk som en gång byggts upp och testats fungerar sedan pålitligt. Problemen med upprepad konstruktion och nedmontering är att nätkablarna går av (ledningar viks/bryts) och att kontakterna slits/går sönder. Komponenterna i ett WLAN-nätverk är basstationerna med antenner, kontrollern som styr basstationen, och behövliga Ethernet-växlar. WLAN-nätverket utnyttjar Ethernet för dataöverföring mellan basstationer och andra komponenter i nätverket. Här är problemen desamma som med temporära Ethernet-nätverk. Ledningar och kontakter håller inte för det ständiga uppbyggandet och nedmonterandet. Otvivelaktigt är det bästa med WLAN-nätverket att det kräver mycket färre ledningar och att det är lättare att bygga upp ett permanent nät i provlokaliteter. Det är mycket enklare att bygga upp en lokalitet med permanent WLAN-nät än med Ethernet. Funktionen hos ett permanent eller temporärt WLAN-nätverk kan variera med tiden, om det tillkommer sändare som fungerar på nya WLAN-frekvenser i omgivningen av examenslokaliteten. Allt som allt är det svårare att planera och konfigurera ett pålitligt WLANnätverk än att konstruera ett pålitligt Ethernet-nätverk. För att välja rätt apparatur (t.ex. antal basstationer) och att ta systemet i bruk behövs alltid hjälp av varans leverantör. 8

9 Riktgivande test över hur lång tid det tar att installera vätverksapparaturen för 33 examinander: - Ethernet: 36 min (fyra växlar, 36 Ethernet-kablar, sammanlagt 165 m) - WLAN: 2 min (två WLAN-basstationer, en kontroller/växel, 3 Ethernet-kablar, sammanlagt 20 m) Nedmonterandet tar % av tiden för uppbyggandet. I verkliga provsituationer måste man ta i beaktande elförsörjningen till examinandernas datorer, vilken är helt oberoende av nätverksval. Ethernet: + Lätt at ta i bruk, bygga upp och nedmontera, också utan specialkunskap - Fortgående användning inte lätt, eftersom de sista 0-20 metrarna måst dras med kablar, även om installationen är permanent - På grund av den stora mängden kablar tar installationen och nedmonteringen mycket längre tid än med WLAN - Ethernet-kablar och -kontakter är illa lämpade för konstant nedmontering och installation, vilket ökar risken för störningar och avbrott i nätet WLAN: + Fortgående användning är lätt om basstationerna och deras kablar installeras fast i lokaliteten + Snabb att montera upp och ned även om installationen är tillfällig - Kräver alltid specialkunskap vid ibruktagning - Ett nätverk som en gång installerats och testats kan få funktionsstörningar om radiotrafiken i omgivningen ökar eller förändras Tabell 1. Sammandrag: enkelheten med konstruktion och speficikation Nätverkets kapacitet Följande saker överförs i datatrafiken mellan examinandens terminal och examenslokalitetens server under den digitala studentexamen: Från server till terminal Från terminal till server examensuppgifter bilagor, videofilmer och ljudfiler som relaterar till examensuppgifterna examinandens svar med sekunders intervall (med återförsändelse garderar man sig mot att terminalen går sönder) material från den tekniska övervakningen av examinandens arbetsstation (t.ex. skärmbildsfotografering med 2-10 sekunders intervall) Den stora fördelen med Ethernet-nätverk är den snabba dataöverföringen. Materialen som 9

10 måste överföras vid studentexamen är dock så små att de befintliga bandbredderna räcker till för dem med båda nätverksalternativen. Storleken på data som ska överföras under studentexamen modellerades med praktiska experiment, där examinandens terminal och examenslokalitetens server skickade testdata som motsvarade det riktiga materialet. Överföringshastigheten från servern till terminalen var 0,9 Mbps (0,1 MB/s) och från terminal till server 0,7 Mbps (0,1 MB/s). De praktiska experimenten gjordes på motsvarande band genom att skicka filer av olika storlekar från arbetsstationerna till servern. Överföringen sker i bakgrunden oberoende av vad användaren gör. Användarna som deltog i testerna laddade oavbrutet videofilmer från servern. Det var typiskt att det endast var den första videofilmen som laddades från servern till varje terminal nästan samtidigt som gjorde dataöverföringen långsammare under hela testet. Ethernet + kapaciteten röcker till i alla situationer i den digitala studentexamen WLAN + Kapaciteten räcker till den digitala studentexamen om antalet basstationer har beräknats rätt - Kapaciteten beror på övrig radiotrafik i området (se kapitlen om störning) Tabell 2. Sammandrag: nätverkets kapacitet Störningar från utanför examenslokaliteten Med störningar utanför examenslokaliteten avses att någon störning utanför examenslokaliteten (t.ex. en festsal) kunde störa eller hindra avläggandet av provet. Man kan också anse att det är en störning om det är möjligt att följa med trafiken i examensnätverket från utanför examenslokaliteten. Det är endast möjligt att störa ett Ethernet-nätverk, eller följa med dess trafik från utanför examenslokaliteten, via servern i examenslokaliteten. Servern är kopplad till SEN:s server via internet. Genom att bryta sig in i servern i examenslokaliteten kan man störa examen. Denna möjlighet är densamma både för Ethernet och WLAN. Man kan också störa WLAN-nätverket från utanför examenslokaliteten. Nätverket använder radiofrekvenser för att överföra data. Det finns tre frekvensområden: 2,4 GHz, 5,2 GHz och 5,5 GHz. Frekvensområdet 2,4 GHz är det första som dedikerats till WLAN, och därför kan alla WLAN-terminaler utnyttja det. Frekvensområdet 5,2 GHZ kan endast utnyttjas av 1-2 år gamla terminaler, och terminaler som använder 5,5 GHZ upptäcktes inte alls vid SEN:s tester. Genom att störa dessa kan man även störa dataöverföringen i ett WLAN-nätverk. Störning av radiofrekvenserna har testats med fältexperimet (se bilaga 2). Störningen kan också riktas direkt mot dataöverföringen, eftersom det går att nå datatrafiken även från utanför examenslokaliteten (t.ex. utanför festsalen). Störningen kan framgå på olika vis. Gemensamt är att examninanderna inte får kontakt med servern i examenslokaliteten, och inte kan utföra provet normalt. I programmeringen av 10

11 examenslokalitetens system har man garderat sig mot korta och tillfälliga störningar, men t.ex minuters oavbruten störning kan redan orsaka stress åt både examinander och övervakare. Störningen kan göras avsiktligt eller i misstag. Oavsiktlig störning kan orsakas av övriga radiosändare i omgivningen, d.v.s. andra WLAN-basstationer, fjärrkontroller, eller andra apparater som fungerar på frekvensområdet 2,4 GHz. Mängden oavsiktlig störning kan förändras med tiden, då funktionen hos ett WLAN-nätverk som tidigare har testats och befunnits bra blir svagare i.o.m. att det kommer flera konkurrerande radiosändare. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot störningar är att välja examenslokaliteten så att det inte finns några andra signalkällor i närheten. Det är lätt att förorsaka störning från närliggande våningshus eller vägar. Även materialet och ytformen på väggarna har en betydelse. En betongarmerad vägg är bättre på att dämpa signaler som kommer utifrån än fönster. Basstationerna skyddar sig mot annan radiokommunikation genom att byta frekvens från de reserverade kanalerna till lediga inom frekvensområdet (t.ex. 2,4 GHz). Alla basstationer har inte en sådan funktionalitet som övervakar radiotrafiken och byter frekvenser (kanaler). Däremot kan alla terminaler följa en basstation till en ny frekvens. Denna egenskap, som finns i mera avancerade basstationer, skyddar WLAN-trafiken mot oavsiktliga störningar och enkla avsiktliga störningskällor som endast stör på smala bandbredder. Om störningen riktas mot hela frekvensområdet hjälper det inte att byta kanal. Bruk av en extern antenn i WLAN-nätet förbättrar trafiken mellan arbetsstationen och basstationen samt gör den snabbare. Samtidigt blir det svårare att störa trafiken. Man kan också försvåra störning genom placeringen av basstationerna. Det viktigaste är att hålla avståndet mellan basstationer och terminaler så litet och obehindrat som möjligt. Den optimala placeringen av basstationer är mitt emellan och ovanför examinanderna. Man kan också följa trafiken i WLAN-nätverket från utanför examenslokaliteten. Detta förutsätter att terminalen utanför examenslokaliteten kan ansluta sig till basstationerna i WLAN-nätet i examenslokaliteten, samt bryta krypteringen på TCP/IP-kommunikationen. Vid krypteringen av dataöverföringen måste man ha minst lika hög säkerhetsnivå som för bankens nättjänster. 11

12 Ethernet + yttre störning är inte möjlig WLAN + genom att bygga upp nätet på rätt vis kan man göra störning svårare Tabell 3. Sammandrag: störningar från utanför examenslokaliteten. + man kan skydda nätets innehåll från utomstående genom kryptering - lämpar sig inte nödvändigtvis för examenslokaliteter i stora tätorter p.g.a. det stora bakgrundsbruset och enkel åtkomst - nätets funktionsduglighet kan försämras då antalet signalkällor i omgivningen ökar - det krävs WLAN-sakkunskap för att planera och verkställa nätet 2.4. Störningar inne i examenslokaliteten Med störningar inne i examenslokaliteten avses att någon störning innanför examenslokaliteten (t.ex. en festsal) kunde störa eller hindra avläggandet av provet. Man kan också anse att det är en störning om det är möjligt att följa med trafiken i examenslokalitetens nätverk. Kommunikationen i både Ethernet och WLAN sker med TCP/IP-protokollet. Det är viktigt att skydda trafiken med lämpliga krypteringstekniker i båda nätverksalternativen. I denna fråga skiljer sig näten inte från varandra. Gemensamt har de också det, att ett stort antal okända apparater (examinandernas terminaler) ansluts till nätverket, även om de startas med operativsystemet som SEN levererat. Det är alltså lätt att ansluta en dator som fungerar felaktigt till nätet, vare sig med flit eller i misstag. Med båda nätverken måste man försäkra sig om den fysiska datasäkerheten hos apparaterna som kopplas till nätverket. Apparaterna i nätverket måste förvaras bakom lås och bom (växlarna i korskopplingsskåp eller förråd) eller på annat vis skyddat (t.ex. WLAN-basstationerna tillräckligt högt uppe från golvet). Annars kan utomstående komma åt att ändra på apparaternas inställningar eller t.o.m. installera sina egna program på dem. Med Ethernet kan störning innanför examenslokaliteten endast förekomma om störningskällan fysiskt har kopplats till nätverket. Det är enklare att skydda examenslokaliteten fysiskt än att skydda WLAN-nätverk. Det är lätt att förhindra kontakt mellan terminalerna i examenslokalitetens nätverk och yttervärlden med hjälp av en brandvägg för servern i examenslokaliteten. Ju närmare mottagaren är till störningskällan, desto enklare är det att störa radiotrafiken i ett WLAN-provnätverk. Det är möjligt att störa radiotrafiken i WLAN redan med mycket små och svaga störningskällor, om de finns innanför examenslokaliteten (t.ex. en smarttelefon med WLAN-kapabilitet). 12

13 Ethernet + Det är lättare att lösa problemsituationer än med WLAN, eftersom apparaterna kan kontrolleras fysiskt - Man måste sköta om den fysiska säkerheten i examenslokaliteten, så att det inte går att ansluta extra apparater till nätet WLAN - Det är möjligt och också enklare att störa nätet inne i än utanför examenslokaliteten - Det kan vara svårt att upptäcka störningskällan - Det är möjligt att störa nätet inne i examenslokaliteten Tabell 4. Sammandrag: störningar inne i examenslokaliteten 2.5. Koppling till yttre nätverk utanför examensnätverket Med koppling till yttre nätverk avses att examninanden har tillgång till något annat datakommunikationsnätverk än examensnätverket, och därmed fuskar. För att koppla till ett yttre nätverk med Ethernet förutsätter det att det till examensnätverket har kopplats en apparat som gör det möjligt. Man kan förhindra att sådana apparater installeras med fysisk datasäkerhet och examensövervakning. Med WLAN är situationen en annan, eftersom det är mycket enkelt att sätta upp en basstation i ett yttre nätverk. Smarttelefonerna idag kan lägga upp sin egen WLAN-basstation och dirigera trafiken till internet. Examensarrangemangen borde alltså förhindra examinandernas terminaler från att kopplas till annat än de nätverk som används för att slutföra provet. De första provterminalerna (bärbara datorer med x86-arkitektur) har dataskydd baserat på Digabi OS-operativsystemet som laddas till datorn från ett USB-minne. Det förhindrar att examinanden t.ex. avläser hårddisken i datorn. Detta uppnås genom att operativsystemet bl.a. avlägsnar drivrutinerna för hårddisken, så att man inte får kontakt med hårddisken. På motsvarande vis kunde man avlägsna all mjukvara som har med WLAN att göra, om WLAN inte utnyttjades till provet. Detta skulle effektivt förhindra att examinander kopplar upp till WLAN-nätverk. Om WLAN-nätverk tillåts måste det naturligtvis finnas mjukvara (t.ex. drivrutiner) som gör det möjligt att koppla till WLAN i terminalernas operativsystem. Mjukvaran konfigureras dock så att användaren inte kan koppla upp till andra WLAN-nätverk. Ändå är redan det, att mjukvaran existerar, ett steg som gör missbruk möjligare. Det betyder att man måste utnyttja olika tekniska möjligheter, som baserar sig på övervakning av terminalerna och radiotrafiken i examenslokaliteten, för att övervaka examinandernas uppkopplingar. 13

14 Ethernet + Det är lätt att förhindra uppkoppling till yttre nätverk med fysiskt dataskydd och övervakning WLAN - Då terminalens operativsystem tillåter användning av WLAN kan det också bli möjligt att koppla upp till andra WLAN-nätverk - Det är svårare att förhindra uppkoppling än med Ethernet Tabell 5. Sammandrag: koppling till yttre nätverk utanför examensnätverket - Man kan behärska risken via teknisk övervakning, vilket kan vara alltför invecklat för provövervakarna. Störning inne i examenslokaliteten är möjlig 2.6. Utrymme som krävs för förvaring av nätverk Examenslokalitetens nätverk måste förvaras då det inte används. Under diskussionerna med gymnasierna har de stigande utgifterna för utrymmen kommit på tal. Det största problemet med Ethernet-nätverk är att det krävs stora utrymmen för förvaring av kablarna. Tabell 6 visar minimikraven på antal nätverkskablar för olika antal examinander. Dessa uträkningar tar endast i akt de sista kablarna från närmaste växel till examinanden. Antalet kablar minskar inte nämnvärt även om Ethernet-nätverket byggs upp permanent till t.ex. kontakter i examenslokalitetens väggar, en kontakt per examinand. Avstånd 2 meter Avstånd 2,5 meter Avstånd 3 meter Antal examinander m (1 låd.) 400 m (1 låd.) 500 m (2 låd.) Antal examinander m (2 låd.) 1000 m (3 låd.) 1100 m (3 låd.) Antal examinander m (6 låd.) 2500 m (7 låd.) 2900 m (8 låd.) Antal examinander m (9 låd.) 4300 m (11 låd.) 5000 m (13 låd.) Tabell 6. Riktgivande minimiantal kablar som behövs för Ethernet och antal förvaringslådor som behövs för kablarna (inom parentes). I modellen har examinanderna placerats i en kvadrat. Med avstånden avses avståndet mellan bordens centralpunkter. Som exempel på förvaringslåda har vi använt en plastlåda på 30x65x35 cm. WLAN-näverk kräver mindre förvaringsutrymme än Ethernet-nätverk. Det temporära nätverket med tillhörande apparatur och Ethernet-kablar ryms i två av exempellådorna i tabell 6. 14

15 Ethernet - Det krävs mycket förvaringsutrymme för Ethernet-kablar i stora gymnasier, också vid fasta Ethernet-installationer WLAN + Förvaringsutrymmet som krävs, även för tillfälliga nätverk, är mycket litet Tabell 7. Sammandrag: utrymme som krävs för förvaring av nätverk 2.7. Inköpspris Både Ethernet och WLAN införskaffas med utbildningsenhetens egna inköpskontrakt. De riktgivande inköpsprisen sammanställdes enligt erbjudandekorgmodellen på följande vis: Till Ethernet-nätverket räknades en kontrollerad växel med omkring 50 portar utan egenskapen power-over-ethernet, okontrollerade växlar med 8 portar var, en 5-meters CAT5E UTP-kabel per examinand, 1 Gb/s. Till WLAN-nätverket räknades ett centralt styrt system: en basstation per 20 examinander, de kontrollers som dessa basstationer kräver. WLAN-nätverket följer IEEE n-standarden. Priserna kontrollerades på prislistorna hos minst tre olika leverantörer. Leverantörerna ombads leta efter apparaturen hos minst två olika tillverkare. Ethernet WLAN Antal examinander Antal examinander Antal examinander Antal examinander Tabell 8. Inköpspris (moms 0) för Ethernet och WLAN på basen av priskorgen. Strukturen på korgen förklaras i texten. Priserna inbegriper inte kostnaderna för ibruktagning. Tabell 8 visar att inköpspriset för WLAN är 3-4 gånger större än priset för Ethernet. Prisnivån är dock resonlig, allt som allt. Anskaffningen av ett nätverk, även till stora gymnasier, ligger under gränsen för nationell konkurrensutsättning. Kostnaderna för ibruktagande finns inte med i kostnadsberäkningarna. Ethernet + Lägre inköpspris än för WLAN WLAN - Högre inköpspris än för Ethernet Tabell 9. Sammandrag: pris. 15

16 3. Fältexperiment 3.1. Målsättningar och experiment Med fältexperimenten försökte vi efterbilda en studentexamen med ett WLAN-nätverk. Experimenten arrangerades i fyra gymnasier. I alla experimenten kom terminalerna från gymnasiet och användes av studeranden. WLAN-apparaterna tillhörde terminalerna och i praktiken stödde de endast frekvenser på 2,4 GHz. Endast c:a 5-10 % av terminalerna kunde utnyttja frekvenser på 5 GHz. Situationen kommer att förändras snabbt i.o.m. att apparaturen förnyas. För apparater som var problematiska provade vi också med en WLAN-styrenhet med kapabilitet för 5 GHz, som ansluts via USB. Bild 7. WLAN-styrenheten som ansluts till en bärbar dator via USB liknar mycket ett USB-minne. Tre olika tillverkares basstationer användes i experimenten. Apparaterna A och B var kontrollerbaserade basstationer, som bl.a. kan undvika störning av radiofrekvenserna genom att övergå från en kanal till en annan. Inköpspriset för apparaterna var några tusen euro (kontroller och basstationer inbegripet). Apparat C var en modell för hemmabruk, som inte kunde kontrolleras enhetligt. Alla apparaterna är tillverkade av kända tillverkare och stöder frekvenser på både 2,4 GHz och 5 GHz. Med alla apparater användes fem basstationer, vilket tillverkarna anser är ett pålitligt maximum för WLAN-basstationer med en stor mängd trafik. Det fanns två slag av trafik i nätet under experimentet: Terminalerna sände automatiskt filer av olika storlekar till servern. Filöverföringen motsvarade överföringen av den tekniska övervakningen och examinandens provsvar från terminaler till server. Examinanderna såg på MP4-videofiler som fanns på servern. Videouppspelningen motsvarade t.ex. hörförståelseprov vad gäller mängden överförd data. Belastningen under experimentet motsvarade nättrafiken i modellerna som simulerar en provsituation. Den verkliga belastningen kommer inte att framkomma innan vi kan testa proven i verkligheten och projektet är på slutrakan. 16

17 3.2. Fältexperiment Fältexperimenten utfördes i SYK samskola, Vaskivuoren lukio, Kauniaisten lukio, och Munkkiniemen yhteiskoulun lukio. Beroende på skola deltog användare (gymnasiets eller de högre klassernas elever) i experimenten, och beroende på skola testades kontrollerbaserade basstationsnätverk (A och B) eller okontrollerade basstationsnätverk (C). Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu: 50 användare, 3 basstationer. De kontrollerbaserade nätverken A och B fungerade lika bra som C-nätet i experimentet. Då alla studerandena började se på videofilm samtidigt, blev nätet tillfälligt överbelastat. Efter de första minuternas stockning fungerade båda näten igen bra utan problem. Vaskivuoren lukio: 90 användare, 5 basstationer. 4-5 datorer var hela tiden utanför nätverket (85 datorer fungerade), datorer som fått kontakt med nätet föll bort och kunde inte få kontakt igen. Nätverk B och C fungerade lika bra. Kauniaisten lukio: Störningstest (se bilaga 2). Experiment med nät A och C bärbara datorer användes (74 användare och 9 datorer startades under experimentet utan studeranden). Munkkiniemen yhteiskoulun lukio: användare, 5 basstationer. 7 datorer fungerade på frekvensen 5 GHz, resten på 2,4 GHz. Båda dyra nätverken fungerade lika bra Allmänna observationer I de praktiska experimenten konstaterades att datorerna i huvudsak använder frekvensen 2,4 GHz. Då det fanns 16 användare per basstation fungerade datorerna bra. Den 17:e användaren var för mycket för basstationens kapacitet och man lyckades inte ens ansluta sig till nätet. Samtidigt kopplades andra, som redan anslutit sig, loss från nätet. En extern WLAN-adapter som anlsutits via USB erbjöd åtkomst till frekvensen 5 GHz, och då fungerade uppkopplingen bra igen. WLAN-anordningen i c:a fem procent av de bärbara datorerna i experimentet fungerade inte. Då fick man till stånd en trådlös uppkoppling med en WLAN-anordning som ansluts via USB. Anordningen ger uppkoppling till frekvenser på 5 GHz och minskar på överbelastningen på frekvenserna på 2,4 GHz. Det fanns ingen märkbar skillnad mellan kapaciteterna på de dyra och de billiga nätverken. Med den planerade belastningen kunde 85 examinander utföra provet med 5 basstationer. Denna belastning är en första gissning om studentexamens belastning och kommer inte att vara den slutliga belastningen. Experimenten som nu har utföts skall inte tas som grund för att bestämma kapaciteten, utan nätverkskapaciteten som behövs kommer att bestämmas senare. 17

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Vad är Bitcoin? Björn Segendorf* Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK. Institutionen i Skellefteå 2003:030 HIP EXAMENSARBETE High speed network adapters Per Åström och Nils Hultman HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET ELEKTRONIK Institutionen i Skellefteå 2003: 030 HIP ISSN: 1404-5494 ISRN:LTU - HIP - EX --

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Metoder att minska nattströmsbelastningstoppar

Metoder att minska nattströmsbelastningstoppar Metoder att minska nattströmsbelastningstoppar Victor Gustafsson Examensarbete Informations- och medieteknik 2011 Victor Gustafsson EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations och medieteknik

Läs mer

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING

PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING PRINCIPER FÖR TIMVIS MÄTNING 2010 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri rf:s elhandelskommitté

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer