Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsbladet. I de t här n umr et:"

Transkript

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet. Kallelse till höststäddag. Kallelse till höstmöte. Ekonomi. Handbok. Diverse information. Ansvarig utgivare är styrelsen i bostadsrättsföreningen Oden 2. Du är välkommen med tips och annat material som Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras bara till aktuellt format. Ansvarig för inlägg och text är Styrelsen eller den som undertecknat inlägget. 1

2 Styrelsemedlemmar Magnus Bergman Ordförande, tel alla dagar 17:00 21:00 Bokning kvarterslokalen Susanne Wärnmark Vice ordförande och kassör/ekonomigruppen Christian Alvarez Kassör/Ekonomigruppen Roland Rosendahl Arbetsgruppen Thomas Näsberg Ledamot Arbetsgruppen/Expedition Peter Högberg Ledamot och släpvangsansvarig /Arbetsgruppen, tel: S t y r e l s e n v ä l k o m n a r m e d l e m m a r t i l l e x p e d i t i o n e n t o r s d a g a r m e l l a n 1 8 : : 0 0. Sture Nilsson Arbetsgruppen Jan Eriksson Arbetsgruppen Björn Svensson Intern Revisor Ronny Lundin Intern Revisor Gustaf Palm Intern Revisor Kontaktinformation Expedition: helgfria torsdagar kl. 18:30-20:00, Stationsgatan 23 B (gård) E-post: Hemsida: Vid akuta driftärenden ring Jourtelefon: (anmälan dygnet runt) 2

3 Ordföranden Magnus Bergman har ordet! I samband med årsmötet i maj år 2011 valdes jag, Magnus Bergman, till ordförande i Brf. Oden 2. Christian Alvarez samt Peter Högberg valdes även in som nya ledamöter i styrelse. På föregående sida så har Ni kunnat läsa och se vilka vi är. I styrelsen ingår totalt 7 ledamöter, 2 suppleanter och 3 interna revisorer. Det första beslutet jag fattade tillsammans med styrelsen var att upprätta en ekonomigrupp samt en arbetsgrupp för att skapa en effektiv och mer funktionell styrelse. Ekonomigruppen har sedan juni arbetat med att revidera de tre föregående åren i Brf Oden 2. Arbetsgruppen har sedan juni dels arbetat med att fastställa fastigheternas underhållsbehov i symbios med att fastställa en handlingsplan. Arbetet har och är mycket omfattande och har tyvärr skapat extra mycket arbete då det tidigare inte funnits någon struktur gällande just ekonomisk kontroll jämställt med handlingsplan för fastigheterna. Det visar sig att Brf. Oden 2 inte har en god soliditet, vi har inte heller en likviditet för de underhållsarbeten som bör ha utförts de senaste åren. Anledningen till detta är att en handlingsplan inte har upprättats gentemot budget. Till den yttre fonden har man inte reserverat medel i relation till fastigheternas underhållsbehov, det har tyvärr utförts underhållsarbeten under mer akuta förhållanden än planerade förhållanden. Det känns mycket tråkigt att kliva in i ett så pass ostrukturerat styrelsearbete MEN jag är fast besluten att tillsammans med mina kollegor i styrelsen vända detta till en solid och väl fungerande bostadsrättsförening. Vi behöver Er hjälp! Jag vill påminna Er alla om att Ni äger lika många andelar i denna förening som jag och de andra i styrelsen. Vi i styrelsen löser inte hela denna situation utan att Ni också tar Ert ansvar som medlem i föreningen. Jag kan bara be om Ert engagemang gällande framtiden, vi måste hjälpas åt att ta hand om din och min omgivning, om din och min andel i Brf Oden 2. Styrelsen kommer att sätta upp tydligare riktlinjer för: - Gemensamma förråd. - Kvarterslokalen. - Jourtelefonen. - Expeditionstiden. - Snöröjning. - Underhåll av grönområden, buskar och rabatter. - Gårdsvärdar. - Och mycket mer! Dessa gemensamma riktlinjer och struktur finns idag att läsa i vår nya Handbok till Brf Oden 2, som bifogas detta medlemsblad. Observera att handboken är ett levande dokument där vi gärna emotser förslag och tips på kompletteringar. Första utgåvan av Handboken till Brf Oden 2 är som sagt ett dokument som kommer kompletteras! Handboken Brf Oden 2 har upprättats för att gamla och nya medlemmar lätt skall hitta information om hur vi fungerar som gemensam förening. Att samtliga lätt kan ta reda på vilka faciliteter vi har och hur vi kan använda dessa. Vilka generella ordningsregler som gäller samt ordningsregler för kvarterslokalen. Hur fungerar tvättstugan, hantering av soprummen, skötsel av gemensamma ytor/områden osv. Den nya uppbyggnaden skall stärka oss som förening och alla skall känna delaktighet och ha kunskap om Oden 2. Tack på förhand för att vi går igenom detta gemensamt och med framåtanda! Vänlig hälsning Magnus Bergman, ordförande 3

4 Kallelse till höststäddag 1 oktober 2011 Du kallas till höststäddagen 1 oktober 2011 kl. 09:00-12:30 Vi skall i första hand göra fint runt våra gemensamma utrymmen. Vi hjälper varandra i detta arbete så allt går så snabbt o smidigt som möjligt. Alla samlas klockan 09:00 vid lekplatsen (innergård) för uppstart av städdagen. Gårdsvärdarna tar sedan hand om Dig och tillsammans bestämmer Ni arbetsuppgifterna. Flerfamiljshusen gör i ordning trapphus, källargångar, innegårdsparkerna samt backen bakom 23:an och garagen med soprum. Radhusen tar hand om övriga park och lekområden med gångar, sophusen, Carport, parkeringar samt hjälper till med garagen och soprum. Som avslutning vid 12:30- tiden, inför Höstmötet, bjuds det på lättare förtäring samt kall och varm dryck. Välkomna! Höstmötet sker i första hand för att Du som är medlem skall få aktuell information. Kallelse till höstmöte 1 oktober 2011 Du kallas till höstmötet 1 oktober 2011 kl. 13:00 13:30. Höstmötet är ett medlemsmöte där agendan är fri, d.v.s. inte styrd av lagstiftningen. Höstmötet sker i första hand för att Du som är medlem skall få aktuell information, samt att ni får möjlighet att ta upp era aktuella frågor. Beroende på ärendets dignitet så avgörs om beslut kan fattas på plats eller om det blir en fråga för styrelsen att behandla. Normalt leder styrelsen ordförande mötet och styrelsens sekreterare protokollför mötet. Protokollet läggs ut på hemsidan lika som alla årsmötesprotokoll och årsredovisningar. Förslag till agenda: Höstmöte Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Val av en eller två justerare 5. Information om föreningens ekonomiska ställning inkl. frågor 6. Hur påverkas Oden 2 av nya styrelsen och riktlinjer inför framtiden. 7. Övriga frågor 8. Avslutning Välkomna! 4

5 Vi äger alla husen tillsammans En bostadsrättsförening, Brf. Oden 2, är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. En grundtanke med Oden 2 är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna just den lägenhet Du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att Du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som med lika andelar äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Styrelsen har medlemmarnas förtroende att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Ibland är det bra att bli påmind Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte nekat medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det. Det är viktigt att hålla lägenheten i gott skick Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som du och dina grannar gemensamt disponerar. När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna. Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring täcker skador som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Några små ord på vägen... Bostadsrättsföreningen Oden 2 har kompletterat fastighetsförsäkringen med gemensam Trygg- Hansa Brf-tilläggsförsäkring för alla medlemmar. Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha. 5

6 Ekonomi Ordförande har tillsammans med ekonomigruppen reviderat år 2009 samt 2010 för att fördjupa sig i verksamhetens omfattning samt för att få ett bredare perspektiv av Oden2s ekonomiska situation. Vår vision är att skapa en gemenskap bland medlemmarna där den enskilde individen tar sitt ansvar och bidrar med sitt engagemang. Styrelsen vill påpeka att vi engagerar oss i framtida projekt som t ex reparation av tak. Vi vill samtidigt publicera kostnader från tidigare år som medlemmarna enkelt kan påverka i framtiden. Lönekostnaderna är direkt kopplade till medlemmarnas oengagemang i Oden 2. Ju fler vi är som engagerar oss i föreningen, desto mindre blir dessa kostnader Totalt Lönekostnader: kr kr kr kr Lönekostnaderna är direkt kopplade till medlemmarnas oengagemang. Den totala lönekostnaden för år 2009, 2010 samt hittills i år ( ) skulle finansiera ett av de nedanstående alternativen beräknad med 2010 års kostnader. Alternativ 1. Fjorton års trappstädning. Alternativ 2. Sju års snöröjning. Alternativ 3. Arton års trädgårdskostnader. Alternativ 4. Åtta års sophämtning. Alternativ 5. Nio års fastighetsförsäkring. Alternativ 6. Sex års elförbrukning. En handbok till Brf Oden 2 Tillsammans med medlemsbladet, årgång 23-2 tillkommer en handbok för våra medlemmar. Handboken beskriver föreningens rutiner, värderingar och kultur. Det är ett levande dokument som är skapad för samtliga medlemmar, både gamla och nya. Handboken finns även tillgänglig på 6

7 Diverse information Nya expeditionstider Expeditionstiderna har ändrats. De nya öppettiderna är 18:30 20:00 varje helgfri torsdag under skolterminen. Se handboken för mer information. Vi ber Er att använda denna tid för att ta upp Era föreningsfrågor och/eller ärende som ej är av akut karaktär. Frågor som är av större medlemsintresse tas upp på nästkommande styrelsemöte och övriga frågor besvaras normalt efter en arbetsvecka. Nya regler för kvarterslokalen Från och med 1 november 2011 kan kvarterslokalen endast hyras av registrerade medlemmar. Kostnader per hyrestillfälle är 300 kr. Hyran skall täcka el, vatten, brukbara inventarier samt upprustning efter behov. Externa personer får inte hyra lokalen utan överenskommelse med minst två personer i styrelsen. Vänligen se handboken för mer information. Påminnelse till medlemmarna Nya öppettiderna är mellan 18:30-20:00. Scouterna bedriver sin verksamhet i Odenskolan sedan en tid tillbaka. Vi vill uppmana medlemmarna att parkera på sina respektive p-platser. Det finns även outhyrda platser för den som saknar en parkeringsplats eller vill hyra en till. Avgång Vi vill tacka Roger Lagerkvist, som varit föreningens fastighetsskötare, för allt arbete! Tack! Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar för ert tålamod! Vi har precis startat med detta arbete och ser fram emot framtida projekt. Fråga oss om ni har några funderingar, vi vill vara tydliga i vår kommunikation gentemot er medlemmar. Kom gärna med konstruktiva idéer om hur vi kan förbättra vårat boende. 7

8 Brf Oden2 - Agenda 1 September Januari sep-11 18:30-20:00 Expedition 05-sep-11 16:00-21:00 Styrelsemöte sep-11 18:30-20:00 Expedition 15-sep-11 18:30-20:00 Expedition 22-sep-11 18:30-20:00 Expedition 29-sep-11 18:30-20:00 Expedition 01-okt-11 09:00-12:30 Obligatorisk höststädning 01-okt-11 13:00-14:00 Obligatoriskt höstmedlemsmöte 06-okt-11 18:30-20:00 Expedition 10-okt-11 19:00-22:00 Styrelsemöte okt-11 18:30-20:00 Expedition 20-okt-11 18:30-20:00 Expedition 27-okt-11 18:30-20:00 Expedition 03-nov-11 18:30-20:00 Expedition 07-nov-11 19:00-22:00 Styrelsemöte nov-11 18:30-20:00 Expedition 17-nov-11 18:30-20:00 Expedition 24-nov-11 18:30-20:00 Expedition 01-dec-11 18:30-20:00 Expedition 05-dec-11 19:00-22:00 Styrelsemöte dec-11 18:30-20:00 Expedition 15-dec-11 18:30-20:00 Expedition 22-dec-11 18:30-20:00 Expedition STÄNGD 29-dec-11 18:30-20:00 Expedition STÄNGD 05-jan-12 18:30-20:00 Expedition STÄNGD 09-jan-12 19:00-22:00 Styrelsemöte jan-12 18:30-20:00 Expedition 8

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer