Kortare väntetider i cancervården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortare väntetider i cancervården"

Transkript

1 INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015

2 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, Sveriges Kommuner och Landsting, juni 2015 ISBN:

3 Inledning Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i januari 2015 om en överenskommelse med målet att förbättra tillgängligheten inom. Överenskommelsen är första steget i en fyraårig satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp efter dansk förebild. Införandet av vårdförloppen ska i sin tur leda till en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten. Införandet ska också skapa ökad nöjdhet hos patienten genom bättre information och mer delaktighet. Arbetet ska bygga på det utvecklingsarbete som är gjort inom ramen för den nationella cancerstrategin och arbetet inom regionala cancercentrum. Överenskommelsen omfattar totalt kr varav kr är avsatta som stimulansmedel för landstingen är avsatt för regionala cancercentrums stödjande arbete, för SKLs nationella och regionala stöd genom RCC i samverkan kr avser andra satsningar inom cancerområdet. 7.1 Handlingsplaner I enlighet med kraven i överenskommelsen tog samtliga landsting under våren beslut att införa fem standardiserade vårdförlopp under året. Samtliga landsting lämnade också in handlingsplaner i enlighet med kraven vilket lett till utbetalning av stimulansmedel till samtliga landsting. 8.1 Framtagande av nya standardiserade vårdförlopp Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan ta fram minst 10 nya standardiserade vårdförlopp (SVF) under I januari i år beslutade RCC i samverkan att uppdra till de nationella vårdprogramgrupperna att ta fram förslag på underlag till SVF för följande diagnoser: Bröstcancer Bukspottkörtelcancer Cancer i gallblåsa och gallvägar Cancer utan känd primärtumör (CUP) Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer Levercancer Lungcancer Lymfom Malignt melanom Myelom Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer 3

4 Arbetsprocess 2015 Inför framtagandet av nya SVF utarbetades ett styrdokument för hur arbetet genomförs. Styrdokumentet finns publicerat på RCC i samverkans gemensamma webbportal: I styrdokumentet definieras vårdförloppsbeskrivningarnas innehåll, arbetsgruppernas sammansättning och arbetsprocessen för framtagande av de standardiserade vårdförloppen. Vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och varierar mellan olika diagnoser och behandlingar. Arbetsgruppen för ett standardiserat vårdförlopp har i typfallet samma ordförande och samma medlemmar som diagnosens nationella vårdprogramgrupp, men gruppen kan behöva kompletteras. Arbetsgruppen ska bestå av en regional representant från varje RCC samt minst en, gärna fler, medlemmar med följande funktioner: representanter för samtliga vårdnivåer i patientens vårdflöde patientrepresentant patolog bild- och funktionsmedicinare allmänläkare kontaktsjuksköterska ev. annan profession som spelar en viktig roll i patientens vårdflöde, t.ex. tandläkare i huvud-hals-diagnos eller klinisk genetiker i hematologisk diagnos. Arbetsprocessen för framtagande av vårdförloppbeskrivningarna för 2015 går till på följande sätt: 1. Framtagande av utkast tillsammans med ordföranden och ett fåtal experter. 2. Internat med hela arbetsgruppen där förslag till standardiserat vårdförlopp tas fram. 3. Remiss till berörda specialitetsföreningar. 4. Fastställande av standardiserat vårdförlopp av SKLs beslutsgrupp. Skillnaden jämfört med 2014 är att de första fem vårdförloppen inte skickades på remissrunda innan fastställande. Arbete januari- juni 2015 Förutom framtagande av styrdokumentet har samtliga utvalda diagnoser tagit fram utkast till de standardiserade vårdförloppen. Följande diagnoser kommer att ha genomfört internat med hela arbetsgruppen innan juni månads utgång: Cancer utan känd primärtumör (CUP), bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, lymfom och lungcancer. Dessa förslag till standardiserade vårdförlopp kommer att skickas till specialitetsföreningarna med önskemål om synpunkter senast 20 september. Övriga diagnoser kommer att ha internat under hösten och förslagen kommer skickas på remiss vartefter. 4

5 10 eller 13 diagnoser? RCC samverkan beslutade i januari om att påbörja arbetet med 13 diagnoser. Tre av dessa levercancer, bukspottkörtelcancer och cancer i gallblåsa och gallvägar har många gemensamma beröringspunkter både vad gäller kriterier för välgrundad misstanke och utredningsförlopp. Vi har därför valt att ha ett gemensamt internat för vårdprogramgrupperna i september och efter internatet bestämma om vi gör tre separata vårdförlopp eller ett gemensamt. 8.2 Kommunikation RCC i samverkan ska stödja RCCs och landstingens arbete med att kommunicera dels målen med satsningen, dels de förändringar som de standardiserade vårdförloppen innebär. RCC ska delta i arbetet med att ta fram underlag för dialog om satsningen inom verksamheterna. Medlen ska bl.a. användas till en samordnande kommunikatör. Ett baspaket med grundläggande informationsstöd om satsningen och standardiserade vårdförlopp togs fram inför regeringens och SKLs pressträff i januari, då satsningen lanserades. I baspaketet ingick utformningen av devisen Varje dag räknas! och satsningens grafiska profil. En övergripande kommunikationsstrategi och budskapsplattform arbetades fram, för att skapa samordning och samstämmighet i genomförandet av satsningen i alla regioner. Kommunikationsstrategin tydliggör ansvars- och rollfördelning i kommunikationsarbetet på nationell, regional och lokal nivå. På RCCs gemensamma webbplats, liksom på de enskilda regionala RCCwebbplatserna, har en särskild avdelning för satsningen byggts upp, som utgör navet för kommunikation och informationsspridning på nationell och regional nivå. Där publiceras vårdförloppsbeskrivningar, landstingens handlingsplaner, filmer, uppdragsbeskrivningar, presentationsmaterial och allt annat informationsmaterial som tas fram inom ramen för satsningen. En liten informationsfolder kan både laddas ner och beställas i tryckt form via SKLs webbutik och ett antal utställningsskärmar har producerats. En särskild sida för Frågor & Svar, med en e-tjänst för att skicka in egna frågor, utgör en viktig del på webbplatsen. Inom ramen för kommunikationsarbetet har en enkel patientinformation utvecklats, som ska ges till den patient vars läkare fattat välgrundad misstanke om cancer och beslutat att patienten ska utredas. Materialet blir klart nu i dagarna och ska sedan översättas till andra språk. En översättning av informationsfoldern och presentationsbilderna till engelska är också under produktion. En samordnande kommunikatör har ännu inte tillsatts. Olika lösningar för hur en sådan bäst ska inrättas och utnyttjas har diskuterats, liksom olika rekryterings- och bemanningslösningar för att hitta rätt person. Frågan har dock, trots omfattande arbete, ännu inte hittat sin lösning. 5

6 8.3 Stöd för insatser inom primärvården För att tillsammans med primärvårdsföreträdare diskutera vilket nationellt stöd som primärvården behöver för införande av SVF anordnades i början av mars månad en workshop. Vid denna workshop poängterade primärvården behovet av kort och tydlig information gällande varje SVF. Dessutom lyftes behovet av information på vårdcentralerna vid ordinarie utbildningstillfällen fram. En genomgång av lämpliga kanaler för informationsspridning gjordes samt en genomgång av hyrföretag som bemannar primärvården och kan behöva information. Särskilda kortversioner av de standardiserade vårdförloppsbeskrivningarna har tagits fram och publicerats på webben. Information/Utbildning bemanningsföretag och privata vårdgivare Från den 15 april 2015 har 72 privata vårdgivare/bemanningsföretag kontaktats via telefon eller e-post. Listan med bemanningsföretag har växt fram genom att fyra landsting skickat in listor på de vanligast förekommande, anlitade företagen. De kontaktade företagen har fått kort information om cancersatsningen och standardiserat vårdförlopp. De har erbjudits utbildning/information för sin personal. Företagen har uppgivit att de önskar att vi återkommer vid ett senare tillfälle, eller uppgivit att de själva kommer att återkomma. Under senare delen av maj har vi nu börjat ringa upp företagen igen för att se när under hösten de kommer att vilja få information. Ett företag är inbokat. De privata vårdgivare som kontaktats via telefon, har ofta uppgett att de redan idag finns med i arbetsprocessen vilket är glädjande att notera. Det ser olika ut, men några finns med i styrgrupper, andra i referensgrupper eller som deltagare i processarbetet. De önskar avvakta med ytterligare information, men vill kontaktas igen under hösten. 8.4 Regionalt stöd för utveckling Samtliga RCC utom sydöst har tillsatt regionala projektledare för stöd till och samordning av landstingen i införandet av SVF. Sydöst har i dagsläget projektledare i varje landsting. Projektledarna har regelbundna möten för avstämning samt är beredande för SVF-frågor inför samverkansmöten. Det gemensamma arbetet leds av projektledaren för Kortare väntetider på SKL och samordnaren för vårdprogram-svf. Projektledarna har varit intensivt engagerade i arbetet tillsammans med SKL och Socialstyrelsen för att ta fram KVÅ-koder för SVF. I slutet av maj kunde färdiga koder distribueras till landstingen. Sammanställning av nuläget SVF Landstingen följer i stort sett sina tidplaner och aktiviteter enligt de inlämnade handlingsplanerna. Flera projektgrupper och delprojektgrupper har kontinuerliga möten och flertalet har fått aktivitetslistor beslutade, och även förankrat dessa. De flesta landsting kommer att starta upp SVF efter sommaren. Det finns några exempel där SVF redan startats. Från Skåne rapporteras följande: Kristianstad, Ystad och Hässleholm har startat upp 33 patienter i olika SVF. Malmö/Lund har startat med huvud- och halscancer och Helsingborg, Landskrona och Ängelholm med fyra SVF och det femte är på gång. Jönköping 6

7 har startat SVF för de urologiska tumörerna och Gävleborg har startat SVF för urinblåse- och urinvägscancer. Värmland och Västernorrland har startat upp akut myeloisk leukemi och Västerbotten är igång med alla fem vårdförloppen. De SVF som inte är igång kommer i de flesta landsting att ha startat till september/oktober De utmaningar/farhågor som påtalas är tidspress, rekrytering av nyckelpersoner, resurser inom patologi och radiologi, risk för flaskhalsar och undanträngningseffekter. Vad gäller arbetet med IT-stöd, KVÅ-koder och uppföljning, så ser de flesta att detta kan vara på plats under senhösten, några landsting testkör sina system redan i juni månad. Ledtidsmätningen via de vårdadministrativa systemen beskrivs som en stor utmaning. I övrigt uppger flera landsting/regioner att koordinatorer är på plats, ibland är det sjuksköterskor som tillika är kontaktsjuksköterskor. I andra landsting är det undersköterskor eller sekreterare som utbildas i funktionen. Det arbetas med kö-satsningar, utbildning för primärvården och patientinformation. Exempel på där kö-satsningar görs är inom Skåne. Exempel på där utbildningsinsatser görs inom primärvården är Västra Götaland och Östergötland. Aktiviteter som är i fokus nu innan sommaren är; obokade tider/reserverade tider, koordinatorstillsättningar, kommunikationsplaner, märkning av remisser, remissmallar, kartläggning av patientvolymer, diskussioner kring olösta ITfrågor. PREM Under hösten 2014 fick RCC Sydöst i uppdrag att ta fram och identifiera ett begränsat antal mått som kan användas för att mäta patienternas tillfredsställelse och nöjdhet med s tillgänglighet. Dessutom ska ett förslag tas fram till hur dessa mått ska användas i uppföljningen av regeringens cancersatsning nationellt och regionalt. En enkät togs fram och fastställdes i RCC i Samverkan i januari Enkäten riktade sig enbart till de patienter som i SVF får diagnosen cancer och kan alltså inte fånga erfarenheterna från övriga som utreds i SVF. Socialdepartementets expertgrupp ansåg dock att detta får accepteras inledningsvis. RCC i Samverkan utsåg i april 2015 en arbetsgrupp för att vidareutveckla enkäten så att den ska kunna passa inte bara cancerpatienter utan alla patienter som utreds inom SVF. Arbetsgruppen avser att presentera två alternativa enkätförslag till samverkansgruppen den 3 juni

8 9 Övriga insatser på cancerområdet 9.1 RCC i samverkan SKL fortsätter stödja RCC i samverkan med kansli bestående av samordnare, kommunikationsstrateg och administratör. Under 2015 har projektledare för nlånats på deltid. Samverkansgruppen har under våren haft 14 möten, som liksom tidigare haft tydligt fokus på huvudfrågorna; kortare väntetider samt kunskapsstöd och uppföljning. Diskussioner och beslut har även rört forskningsfrågor. En arbetsgrupp har tagit fram ett underlag för nationella åtgärder på kompetensförsörjningsområdet. Detta underlag remissbehandlas för närvarande. RCC i samverkan ger uppdrag till alla nationella arbetsgrupper. Samordnare och ordförande rapporterar till RCC i samverkan. På nedanstående bild finns en sammanställning av pågående arbetsgrupper. 9.2 Nationella vårdprogram I enlighet med överenskommelsen ska SKL genom RCC i samverkan fortsätta arbetet med ytterligare nya vårdprogram och uppdateringar av befintliga vårdprogram. Arbetet med primärvårdsversioner ska fortsätta och inarbetningen av SVF i de nationella vårdprogrammen ska påbörjas. Under våren har ett nytt nationellt vårdprogram för lungcancer fastställts och ett antal vårdprogram har genomgått smärre revideringar. I slutfasen av remissbehandling är vårdprogrammen för huvud- och halscancer, kronisk myeloisk leukemi och aggressiva b-cellslymfom. Under våren har RCC i samverkan beslutat starta arbetet med tre områden för nya nationella vårdprogram. Dessa är analcancer, extremitets- och bålväggssarkom samt cervixcancerprevention. Arbetsgrupperna för vårdprogrammen har utsetts och uppstartsmöten kommer att ske under året. 8

9 För att öka vårdprogrammens tillgänglighet startade under 2013 ett projekt med utvecklande av en smartphone-app för vårdprogrammen. Under 2014 utvidgades projektet till att också innefatta de standardiserade vårdförloppen. Appen fungerar som ett presentationsverktyg för att visa både vårdförlopp och vårdprogram samt enkelt hänvisa från vårdförloppen till rätt avsnitt i vårdprogrammen. Den har också utvecklats för att primärvården ska få en enklare och samlad källa för information om vårdprogram och vårdförlopp. I appen finns förutom ingång via cancerdiagnoser även en ingång via alarmsymtom vilket underlättar för primärvården som ofta har frågeställningar utifrån symtom och inte diagnos. Appen som heter cancervård kan sedan maj månad laddas ned gratis för alla som har en telefon med operativsystem för Windows, Android eller iphone. 9.3 Nivåstrukturering Enligt överenskommelsen ska SKL genom RCC i samverkan under 2015 fortsätta arbetet med nationell nivåstrukturering så att beslut, i enlighet med föreslagen beslutsordning, kan tas om en nationell koncentration av flera åtgärder. Den 1 januari 2015 koncentrerades botande behandling vid peniscancer till två nationella vårdenheter, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. Under januari till och med mars har sex sakkunniggrupper arbetat med underlag för förslag om nationell nivåstrukturering. Underlagen har därefter förberetts av den nationella arbetsgruppen inför beslut i RCC i samverkan om förslag till landstingen. Beslut har nu tagits att föreslå koncentration inom områdena botande behandling av cancer i matstrupen- övre magmunnen, vulvacancer, analcancer, muskulo-skelettala sarkom, buksarkom, isolerad hyperterm perfusion och cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan. För närvarande sker avstämning med tjänstemanna- och politiska ledningar och remiss beräknas gå ut före midsommar. Ytterligare sju sakkunniggrupper börjar i juni sitt arbete. De områden som då är aktuella är: magsäckscancer, lever- och gallvägscancer, bukspottkörtelcancer, njurcancer, avancerad urinblåsecancer, lymfkörteloperation vid testikelcancer och äggstockscancer. Den modell för nationell multidisciplinär konferens, som under 2014 togs fram i en utredning, har under våren remissbehandlats och slutrapport kommer upp i RCC i samverkan i juni månad för beslut. 9.4 Nationella tarmcancerscreeningstudien I samband med starten av den nationella tarmcancerscreeningstudien har ett behov av fördjupad avancerad utbildning i endoskopi identifierats. I april genomfördes en planeringsresa till England av två läkare och en sjuksköterska. Avsikten med resan var att vara åskådare till den utbildning i koloskopi som är skapad av NHS i England. Kursen har pågått i olika former i snart tio år. Målet är att höja kvaliteten på koloskopier i England för att få bättre effekt av screeningverksamheten. Utbildningen bygger på ett så kallat train the trainer system. Avsikten är nu att överföra utbildningen till Sverige vilket kommer att ske under hösten. 9

10 Målsättningen är att utföra träning av koloskopister på motsvarande sätt i Sverige för att möta kraven på bättre koloskopikvalitet. 9.5 Kvalitetsarbete inom patologin Under våren har arbetet med att ta fram ett kvalitetsdokument för patologi påbörjats. Ett förslag till mall som bygger på Svensk förening för patologis KVAST-dokument har utarbetats. De delar av kvalitetsdokumentet som enbart riktar sig till patologer föreslås ligga som appendix till vårdprogrammet och de avsnitt som berör fler aktörer i vårdkedjan kommer att ligga som kapitel i vårdprogrammet. Förslaget kommer att diskuteras på RCC i samverkan den 16 juni. 10. Prognos De ekonomiska medel som avsatts i överenskommelsen för SKLs och RCC i samverkans arbete beräknas vara nyttjade till årets slut. Sveriges Kommuner och Landsting Hans Karlsson Avdelningsdirektör Avdelningen för vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting 10

11 11

12 Delrapport om överenskommelsen 2015 Upplysningar om innehållet Gunilla, Gunnarsson, Sveriges Kommuner och Landsting, juni 2015 ISBN/Beställningsnummer: Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 SLUTRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet Landstinget i Kalmar län Planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2016-03-07 Diarienummer 160104 Landstingsstyrelsen Nationell och regional nivåstrukturering för sex

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08 1 (3) HSN 2016-4885 Handläggare: Roger Henriksson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås 2016-09-23 Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC Styrgrupp: 2 representanter från varje landsting samt 2 representanter

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Förutsättningar I framtiden krävs en tydligare ansvarsuppdelning mellan universitetssjukhusen och övriga sjukhus i regionen samt

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

2. Gruppdiskussioner om kluriga exempelfrågor att hitta (gemensamma) lösningar på. Ex beslutsstöd, hur gör man, hur tänker man?

2. Gruppdiskussioner om kluriga exempelfrågor att hitta (gemensamma) lösningar på. Ex beslutsstöd, hur gör man, hur tänker man? RCC samverkansmöte 3 dec 2014 kl 10-19 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson, Hans Starkhammar, Ragnhild Holmberg, Lars Holmberg, Mona Ridderheim, Roger Henriksson, Ann-Sofi Isaksson, Gunilla

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2016 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2016 Regeringens diarienummer S2015/08164/FS SKLs diarienummer 15/06016 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården FEBRUARI 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Remissvar och ansökningar Samtliga sex sjukvårdsregioner har avlämnat gemensamma remissvar Därutöver har särskilda

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL

RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL RCC samverkansmöte 3 feb 2015 SKL Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Roger Henriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare), Jens Enoksson

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Allmänna reflektioner Viktigt vägval kan landstingen besluta tillsammans alternativt statlig inblandning? Förslag och

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Yttrande över nationell och regional nivåstrukturering av sex behandlingsinsatser inom cancervården

Yttrande över nationell och regional nivåstrukturering av sex behandlingsinsatser inom cancervården Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0214 Landstingsstyrelsen Yttrande över nationell och regional nivåstrukturering av sex behandlingsinsatser inom cancervården

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 18/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-12-15 Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård 1 (11) Ännu bättre cancervård En delrapport om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården 1 september 2012 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

RCC samverkansmöte 21 januari 2016 SKL

RCC samverkansmöte 21 januari 2016 SKL RCC samverkansmöte 21 januari 2016 SKL Närvarande: Nils Conradi (fr kl.10.30), Srinivas Uppugunduri, Mef Nilbert, Lars Holmberg, Beatrice Melin( ordf punkt 8-11), Anna-Lena Sunesson, Roger Henriksson,

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer