AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad sida: 1/14 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Cetiol Ultimate 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från Relevanta identifierade användningar: Kosmetisk ingrediens 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktadress: BASF AB Haraldsgatan Göteborg SWEDEN telefon: adress: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen: 112 begär Giftinformation International emergency number: telefon: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Asp. Tox. 1

2 sida: 2/14 H304 För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avnsitt Märkningsuppgifter I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Piktogram: Signalord: Fara Faroangivelse: H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skyddsangivelserna (åtgärder): P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. Skyddsangivelserna (förvaring): P405 Förvaras inlåst. Skyddsangivelserna (avfall): P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller specialavfall. I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: n-alkane, C11-C Andra faror I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1. Ämnen

3 sida: 3/ Blandningar Kemisk benämning Blandning på basis: n-alkane, C11-C13 Farliga beståndsdelar (GHS) Enligt Förordning (EG) Nr.1272/2008 n-alkane, C11-C13 halt (W/W): >= 70 % REACH registreringsnummer: Asp. Tox. 1 H304 För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Vid inandning: Frisk luft. Vid hudkontakt: Tvätta det drabbade området grundligt med tvål och vatten. Stänk i ögon: Vid kontakt med ögon skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om nödvändigt. Vid förtäring: Skölj omedelbart munnen och drick därefter rikligt med vatten, framkalla ej kräkning, kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 2) och/eller i avsnitt 11., Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt. Faror: Ingen fara förväntas under avsedd användning och lämplig hantering Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling: Symptomatisk behandling.

4 sida: 4/14 AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckningsmedel: släckpulver, alkoholbeständigt skum 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra hälsoskadliga ångor Produkten är brännbar. Utveckling av rök/dimma. De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand Råd till brandbekämpningspersonal Övrig information: Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Behållare utsatta för eld kyles med vatten. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd lämplig personlig skyddsutrustning Miljöskyddsåtgärder Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet Metoder och material för inneslutning och sanering För små mängder: Tag upp med lämpligt absorberande material. För stora mängder: Begränsa/valla in. Täck över med täcke av skum (alkoholbeständigt skum). Pumpa bort produkten. Absorberat material tas om hand enligt föreskrift Hänvisning till andra avsnitt Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Brand- och explosionsskydd: Produkten är brännbar. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld. Behållare utsatta för värme kyles med vatten Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet lämpliga material: karbonstål (järn) olämpliga material: High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE)

5 sida: 5/14 Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förvara behållare väl tillsluten, torrt och svalt. Skydda behållaren från fysisk skada. Lagerstabilitet: lagringstemperatur: <= 30 C 7.3. Specifik slutanvändning För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras : tridekan NGV värde 350 mg/m3 (SE) KTV värde 500 mg/m3 (SE) : Undecane NGV värde 350 mg/m3 (SE) KTV värde 500 mg/m3 (SE) PNEC Uppgifter hänvisar till det ledande ämne Beståndsdelar med PNEC n-alkane C11 - C13 sötvatten: En PNEC kan inte härledas eftersom ämnet inte visade toxiska effekter i studier om vattenupplöslighet. Enligt nuvarande kunskap, förväntas inte några negativa ekologiska effekter. saltvatten: En PNEC kan inte härledas eftersom ämnet inte visade toxiska effekter i studier om vattenupplöslighet. Enligt nuvarande kunskap, förväntas inte några negativa ekologiska effekter.

6 sida: 6/14 sporadisk frisläppning: En PNEC kan inte härledas eftersom ämnet inte visade toxiska effekter i studier om vattenupplöslighet. Enligt nuvarande kunskap, förväntas inte några negativa ekologiska effekter. Reningsverk: En PNEC kan inte härledas eftersom ämnet inte visade toxiska effekter i studier om vattenupplöslighet. Enligt nuvarande kunskap, förväntas inte några negativa ekologiska effekter. DNEL Ingen DNEL har härletts. sediment (sötvatten): 0,273 mg/kg mark: Exponering av jord är inte troligt 8.2. Begränsning av exponeringen Personlig skyddsutrustning Andningsskydd: Andningsskydd är ej nödvändigt. Handskydd: Använd lämpliga handskar med följande specifikation. Rekommendationen gäller för laboratorieförhållanden; extra hänsyn skall tas till specifika arbetsplatsförhållanden. Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tjocklek Ögonskydd: Skyddsglasögon Skyddskläder: Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN i tillfälle av stänk och EN ISO i tillfälle av damm ). Allmänna skydds- och hygienåtgärder Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

7 sida: 7/14 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form: vätskeform Färg: färglös Lukt: nästan luktlös Luktgräns: ej tillämpbar ph-värde: ej tillämpbar Flampunkt: 81 C (DIN EN 22719; ISO 2719) Förångningshastighet: Kan uppskattas baserat på Henrys konstant eller ångtrycket. Antändbarhet: fattar inte eld Aerosolers brandfarlighet: inte tillämpligt, produkten bildar inte brandfarliga aerosoler Nedre explosionsgränser: För vätskor som inte är relevanta för klassificering och märkning Övre explosionsgränser: För vätskor som inte är relevanta för klassificering och märkning Tändtemperatur: > 195 C Ångtryck: ej bestämt Densitet: 0,75 g/cm3 (ISO ) (20 C) Relativt ångtryck (luft): ej tillämpbar Löslighet i vatten: olösligt Löslighet (kvalitativ) lösningsmedel: Dest. vatten olösligt Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): ej bestämt Självantändlighet: ej tillämpbar Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring och hantering följs. Viskositet, dynamisk: <= 7 mpa*s (DIN 53015) (20,0 C) Viskositet, kinematisk: ej bestämt Explosionsrisk: ej explosivt Brandnärande egenskaper: ej brandnärande 9.2. Annan information

8 sida: 8/14 Annan information: Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt., Ingen ytterligare information tillgänglig. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Uppvärmning kan frigöra ångor som kan antändas Kemisk stabilitet Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs Risken för farliga reaktioner Inga kända vid avsedd användning Förhållanden som ska undvikas Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring. Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld Oförenliga material Ämnen att undvika: Inga kända ämnen som bör undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända farliga nedbrytningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Bedömning av akut toxicitet: Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gångs förtäring. Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gångs kontakt med huden. Så gott som icke toxiskt vid inhalation. Experimentella/beräknade data: LD50 (oralt): > mg/kg Irritation Bedömning av irriterande effekter: Irriterar inte ögonen. Irriterar inte huden.

9 sida: 9/14 Andningsvägar-/hudsensibilisering Bedömning av sensibilitet: ingen sensibiliserande effekt Experimentella/beräknade data: Hudtest Människa: ej sensibiliserande (Human Patch Test) Mutagenitet i könsceller Bedömning Mutagenicitet: Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. cancerogenicitet Bedömning carcinogen: Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. reproduktionstoxicitet Bedömning reproduktionstoxicitet: Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Utvecklingstoxicitet bedömning av teratogenicitet: Uppgifter om teratogen effekt är ej tillgänglig. Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) STOT bedömning enkel: Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt. Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering) Bedömning av toxicitet vid upprepade doser: Tillgänglig information om produkten ger ingen indikation på toxicitet på målorgan efter upprepad exponering. Fara vid aspiration Kan också ge lungskador vid förtäring (fara vid aspiration). Övrig information angående toxicitet Produkten har inte blivit testad. Den toxikologiska informationen är hämtad från de enskilda komponenternas egenskaper.

10 sida: 10/14 AVSNITT 12: Ekologisk information Toxicitet Bedömning av akvatisk toxicitet: Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper. Fisktoxicitet: LC50 > 100 mg/l Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: EC0 > 100 mg/l Persistens och nedbrytbarhet Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O): Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier) Bioackumuleringsförmåga Bedömning bioackumulationspotential: Data finns ej tillgängliga Rörligheten i jord Bedömning av transport mellan miljöområden: flyktighet: ej tillämpbar Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen I enlighet med bilaga XIV av förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),: Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vpvb (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier. Egenklassificering Andra skadliga effekter Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet Tilläggsinformation Ytterligare ekologisk information: Lokala myndigheters föreskrifter om avloppsvatten skall beaktas. AVSNITT 13: Avfallshantering

11 sida: 11/ Avfallsbehandlingsmetoder Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. AVSNITT 14: Transportinformation LANDTRANSPORT ADR UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder RID UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Inga kända. Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Inga kända. INRIKES SJÖTRANSPORT ADN UN-nummer:: Officiell transportbenämning: Faroklass för transport: Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder: Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Inga kända. Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial Ej utvärderat

12 sida: 12/14 SJÖTRANSPORT IMDG Sea transport IMDG Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser UN-nummer:: UN number: Not applicable Officiell UN proper shipping Not applicable transportbenämning: name: Faroklass för transport: Transport hazard Not applicable class(es): Förpackningsgrupp: Packing group: Not applicable Miljöfaror: Environmental Not applicable hazards: Särskilda försiktighetsåtgärder Inga kända. Special precautions for user None known FLYGTRANSPORT IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser UN-nummer:: UN number: Not applicable Officiell UN proper shipping Not applicable transportbenämning: name: Faroklass för transport: Transport hazard Not applicable class(es): Förpackningsgrupp: Packing group: Not applicable Miljöfaror: Environmental Not applicable hazards: Särskilda försiktighetsåtgärder Inga kända. Special precautions for user None known UN-nummer: Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan Officiell transportbenämning Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan Faroklass för transport Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan Förpackningsgrupp Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan Miljöfaror Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

13 sida: 13/ Särskilda försiktighetsåtgärder Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Föreskrift: Ej utvärderat Regulation: Not evaluated Transport godkänd: Ej utvärderat Shipment approved: Not evaluated Förorening namn: Ej utvärderat Pollution name: Not evaluated Förorening kategori: Ej utvärderat Pollution category: Not evaluated Fartygstyp: Ej utvärderat Ship Type: Not evaluated AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt Kemikaliesäkerhetsbedömning Anvisningar om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta säkerhetsdatablad. AVSNITT 16: Annan information information för avsedd användning: Produkten är av teknisk kvalitet och, såvitt annat ej har specificerats eller överenskommits, avsedd uteslutande för industriellt bruk. Detta inkluderar den nämnda och rekommenderade hanteringen. Annan användning skall diskuteras med leverantören eller tillverkaren. Speciellt avser detta användning av konsumentprodukter, som regleras genom speciella normer eller lagstiftning. Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3. Asp. Tox. Fara vid aspiration H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande adress: Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett

14 sida: 14/14 specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning. Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.