Till Styrelsen För Riksförbundet Samhällets Styvbarn, Revisorerna, Valberedningen och Årsmötet 2014 i Göteborg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Styrelsen För Riksförbundet Samhällets Styvbarn, Revisorerna, Valberedningen och Årsmötet 2014 i Göteborg."

Transkript

1 Hej alla styvbarnsvänner. Eftersom jag lovat att lägga ut ett brev några medlemmar samt diverse andra författat till Styrelsen, gör jag det nu, sedan kommer vi bara informera om fakta och föreningsteknik och hur ett förbunds stadgar ska se ut och gälla. Till Styrelsen För Riksförbundet Samhällets Styvbarn, Revisorerna, Valberedningen och Årsmötet 2014 i Göteborg. Detta är vårt brev angående det som gjort att allt fler börjat ifrågasätta styrelsens arbete och Benny Jacobssons ordförandeskap. Till skillnad från när Benny petade Anne Skåner, suspenderade Pernilla Forsell utan stöd i stadgarna och uteslöt ytterligare medlemmar ur förbundet, sker detta protestbrev öppet. Vi ber er att läsa brevet och att ta upp hela problem-komplexet på årsmötet den 15 mars i Göteborg BAKGRUND Valet av Benny Jacobsson som ordförande 2012 skedde efter manipulering av valberedningens förslag samt åsidosättande av praxis vid årsmötets val av ny styrelse. Seden bjuder att de avgående ledamöterna tillfrågas om omval, vilket Anne Skåner sade ja till. Därtill fanns hennes namn nominerat från medlemmar. Valsedeln och instruktionerna till medlemmarna var otydliga och gjorde att många inte förstod hur de skulle fylla i blanketten. Benny Jacobsson hävdar tillsammans med valberedningen att Anne Skånér`s namn inte fanns med på nomineringslistan vilket inte är korrekt. Rätt skulle ha varit att hennes namn ställts mot Benny Jacobsson på ordförandeposten. Benny ansåg att hon saknade förtroende bland medlemmar och lokalföreningar. Efter samtal med föreningar har det framkommit att Benny Jacobsson under en lång period baktalat och spridit förtal och lögner om Anne Skånér som inte visade sig ha någon grund. Benny Jacobsson använde en stor del av sin tid som sekreterare när Anne Skånér var ordförande till att resa runt och underminera hennes arbete i landet. Genom att förhindra att hon rörde sig bland medlemmar kunde Benny obehindrat arbeta med att framställa henne i dålig dager. Av gammal god föreningssed, respekt och kutym nomineras inte sittande ordföranden för val på årsmötet. Så länge vederbörande inte själv tackat nej till omval är denne alltså redan per automatik nominerad. Mötet/stämman/medlemmarna kan föreslå annan kandidat, men att valberedningen tillsammans med sittande sekreterare, alltså Benny Jacobsson, meddelar Anne Skånér att hon inte nominerats till omval är ingenting annat än ett mycket ohederligt spel och ett kuppbeteende från någon som själv siktar på ordförandeposten. Valberedningen ska under inga som helst omständigheter tillsammans med "den nominerade ordföranden" avgöra valen inför årsmötet. Valen görs av medlemmarna på årsmötet och ingen/inga andra. Valberedningen ska endast ta fram förslag till de poster där de sittande ledamöterna avböjt omval. Inte heller ska sittande sekreterare (nominerade ordförandekandidaten) beledsaga valberedningen för att informera Anne Skånér att hon ej är nominerad. BJ är välorganiserad, välartikulerad och kunnig vad gäller föreningar, så han torde vara mycket väl införstådd i detta totalt felaktiga beteende! Det beror inte på okunskap eller missförstånd. Ett sådant förfarande kallas i föreningssammanhang för "kupp" och gynnar inte på något sätt medlemmarna. Det gynnar endast en eller ett par maktlystna personer. Demokratin sätts ur spel och all tänkbar föreningspraxis nonchaleras. Följden blir att åtskilliga medlemmar känner sig oerhört lurade, besvikna och överkörda och det i sin tur skapar missnöje. Då väljer styrelsen att ca 14 dagar före årsmötet utesluta de som reagerat högt och ljudligt på den oetiska kuppen mot Anne Skånér. Benny och styrelsen anklagar dem för att bryta mot stadgarna och för att motarbeta föreningen. De misskrediteras, baktalas, pekas ut och förföljs av i första hand Benny J. Man kallar dem för bråkstakar, de till och med målas ut både i bloggar och i styrelseprotokoll som mer eller mindre farliga och tillskrivs olika diagnoser. På vilket sätt de skulle vara farliga framgår inte, men Benny uppmanar styrelsen att akta sig för dem. Man frågar sig vilka som står på tur att uteslutas inför årsmötet 2014, som kan påverka utgången av valresultatet?

2 HOT FRÅN ANNE SKÅNÉR En stor del av styrelsemötena under 2012 användes för att hitta möjligheter till att utesluta Anne Skånér, hitta möjligheter till polisanmälan med mera. Styrelsens diskussioner finns delvis nertecknade i protokoll. Men vissa protokoll saknas helt och hållet och innehållet är okänt. Man diskuterade också så kallade störade moment i form av andra medlemmar som ansågs hota verksamheten i föreningen. I ett protokoll står helt klart att styrelsen är satt under hot från Anne Skånér. Hotgruppen i övrigt skulle bestå av bland annat Kennet Fontain och Kjell Björk. Att påstå att dessa medlemmar hotar styrelsen är ett utslag av paranoida slutsatser. Om kritik och debatt anses vara ett hot blir frågan om medlemmar har rätt att ha åsikter om styrelsen och deras arbete. Benny uppmanar styrelsen att iaktta försiktighet och ta hotbilden mot styrelsen på allvar! Paranoid ogrundad skrämselpropaganda är ju också ett sätt att härska! Vi läste i ett protokoll där Benny skrev att medlemmar förtalar förbundet och bildar egna hatgrupper på Facebook. Där kallas ifrågasättande medlemmar för rättshaverister och andra saker. ÅRSMÖTET 2013 Inför årsmötet 2013 (verksamhetsåret 2012) var Anne Skånér föreslagen till ordförande, några veckor innan mötet utesluts hon tillsammans med fyra andra i Samhällets Styvbarn. Skälet var att gruppen uppträtt illojalt mot föreningen. Den illojaliteten bestod av kritik mot styrelsens sätt att hantera bl.a. ersättningsfrågan, kritiken mot bristande insyn, lokalförenings frågan, lokalombuden samt även styrelsens sätt att bemöta medlemmar som kritiserade styrelsen. Det sätt som Anne Skånér hängdes ut på Styvbarns officiella sida via Bennys Blogg torde vidare sakna motstycke i föreningar som skall ta till vara utsatta medlemmars behov. Uteslutningarna skedde utan möjlighet att någon fick lämna sina synpunkter och att årsstämman på inrådan från den avgående styrelsen ombads att säga nej till diskussion om uteslutningarna. Anne Skånér, som betalade medlemsavgift för 2013, har inte heller mottagit något brev eller bestyrkt dokument angående uteslutningen. Anne Skåner anklagas för att skada förbundet. hon har under de här åren kritiserat ordförande o styrelsen vilket inte är att se som alla medlemmar, då inte ens alla medlemmar fått information o framför allt inte från hennes sida. Anne Skånér har trots kritiken mot styrelsen uppmanat dem som ringt henne att gå in som medlemmar, vilket hon inte skulle gjort om det som BJ o styrelsen lägger henne till last för. Såväl styrelsemedlemmar som revisor och valberedningen var närvarade vid styrelsemötet där beslut om uteslutning togs. Bland dessa fanns personer som aldrig någonsin träffat flera av de som skulle uteslutas. Troligen skulle revisor och valberedning utgöra någon slags legitimitet för uteslutningarna vilket i så fall är fullständigt fel. I egenskap av ordförande för RFSS och i föreningens namn driver BJ också en slags personlig vendetta mot Anne Skånér. Det har vi medlemmar inte gett honom mandat för! Ordföranden ska föra medlemmarnas talan, inte sin egen. Om allmänheten läser dessa bloggar, kan de lätt få uppfattningen att vi alla tycker som Benny. Det gör vi inte. Revisorerna ska stå fria i sitt arbete från styrelsen, men har enligt protokoll haft en aktiv roll i besluten kring att utesluta medlemmar under verksamhetsåret Att styrelsen involverar revisorerna innebär att hela verksamheten 2012 också kan ifrågasättas. Sättet man uteslutit de fyra medlemmarna Anne Skånér, Kjell Björk, Kennet Fontaine och Per Tidstrand är fullständigt regelvidrigt. Tidpunkten, dvs strax före årsmötet, pekar på ett utstuderat valfusk. Synnerligen olämpligt beteende mot människor som offrat många år av sin fritid för ideellt arbete i en förening. Man utesluter inte en före detta ordförande eller en person som varit med så gott som från start. I de "gamla" stadgarna, antagna 2009, finns inget som säger att en medlem som står inför uteslutning inte ska ha rätt att yttra sig före beslutet. En sådan punkt har skrivits in i de "nya" stadgarna som "antogs" på årsmötet Ungefär två veckor före årsmötet och då de nya reglerna för uteslutning kunde åberopas, utesluter man dessa fyra medlemmar! Det är så fruktansvärt utstuderat fult gjort att motsvarighet saknas! Ingenting i de gamla stadgarna hade

3 förbjudit styrelsen (Benny) att på ett betydligt respektfullare sätt sköta detta. Det är fullständigt omöjligt att fyra medlemmar skulle gjort sig skyldiga till exakt samma stadgebrott eller att de motarbetat styrelsen/föreningen på precis samma sätt! Dessutom i sådan utsträckning att samtliga kvalificerat sig för uteslutning! Ingen av dem har fått någon förklaring eller blivit delgiven någon konkret anledning till uteslutningen. Inte heller Anne Skånér, informationen till henne har kommit muntligen via omvägar. Kjell Björk har varit en av dem som funnits i Styvbarnen längst och lagt ner en massa arbete för förbundet, sättet som Kjell hanterats på är skamligt. Att utesluta honom för att han ställer frågor och ifrågasätter styrelsens arbete är direkt kränkande. Inte heller svarar styrelsen på begäran från Kjell Björk om en förklaring. Kennet Fontains överklagande till årsstämman väljer styrelsen att helt enkelt inte ta upp. Naturligtvis utan någon som helst förklaring! Det är SKANDAL och man gör bara inte så! PERNILLA FORSELLS ÄRENDE Pernilla Forsell invaldes som ordinarie ledamot i styrelsen för RFSS av medlemmarna på årsmötet. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Med styrelsens goda minne, allt enligt styrelseprotokoll suspenderades hon av arbetsutskottet (AU) som helt saknar beslutsrätt. Endast under en extrastämma hade årsmötets beslut kunnat rivas upp vad gäller Pernilla Forsell eller om hon tillsammans med revisorerna frivilligt ställt sin plats till förfogande. Styrelsen har därmed agerat egenmäktigt och inte följt årsmötesbeslut. Att inte följa årsmötesbeslut strider också mot stadgarna. Argumenten för att eliminera Pernilla var också för att hon på sin FB-sida skrev att hon stöttade SD, detta gjorde henne enligt styrelsen olämplig eftersom det var att likna med nazistsympatier enligt Benny Jacobssons och Yvonne Palms tolkning. Styrelsen ska stå fri från partipolitiska influenser men flera ur styrelsen var vid den tiden aktiva inom sina respektive partier. Pernilla Forsell däremot är inte politiskt aktiv och inte heller medlem i SD. Det är vida känt bland medlemmarna att Pernilla Forsell med flera upplevt sig sexuellt ofredade och trakasserade av förbundets ordföranden Benny Jakobsson. I styrelseprotokoll finns antecknat att BJ väljer att lämna styrelsen på grund av jäv då Pernilla diskuteras. I stället för att ärligt och hederligt stå för sina oegentligheter mot kvinnliga medlemmar, lägger styrelsen och Benny över hela skulden på offret. Och i det här fallet skyddas dessutom förövaren och Pernilla Forsell utesluts! Sådant agerande är oacceptabelt i en förening där de flesta av medlemmarna som barn under många år både utnyttjats och ofredats sexuellt. Pernilla Forsells så kallade suspendering saknar utrymme i Stadgarna. Styrelsens sätt att bemöta de sexuella trakasserier hon utsattes för från ordföranden är direkt kränkande. Att ifrågasätta hennes berättelse och anse att hon skall lämna styrelsen blir med automatik en fråga om vilken förståelsen styrelsen har för vad kvinnliga styvbarn varit utsatta för som barn. Pernilla utsattes tidigt redan 2011 för påtryckningar av Benny av sexistisk karaktär. När hon tillträdde som förbundssekreterare 2012 var hon helt oerfaren av föreningsverksamhet, men Benny skulle lära henne. Han sa också att det ingick en del resande i uppdraget med övernattningar vilket Pernilla sa nej till då hon är ensamstående mamma. Pernilla upplevde Bennys närmanden som obehagliga och de gav samma känsla som hon hade som barn när hon utsattes för övergrepp. Efter tiden i Styrelsen gick hon i terapi för att kunna börja fungera igen. LOKALFÖRENINGAR Benny Jacobsson har motsatt sig bildande av lokalföreningar i Norrland och i Östergötland då han inte alltid kunnat styra vilka som ska ingå i lokalföreningarnas ledning. Han har misstänkliggjort medlemmen Willy i Umeå genom att kalla honom kvinnofientlig, sexistisk och att förbundet inte kan ha sådana representanter. Willys berättelse: 2012 initierades en lokalgrupp i Umeå för att eventuellt utvecklas till en lokalförening av RFSS. På första mötet kom representanter för socialnämnden förutom en del andra som ville informeras om vad som var på gång. Det hade redan då startats en Facebooksida som hette Samhällets styvbarns

4 lokalförening i Umeå. På andra mötet dök Benny Jacobsson upp och sonderade försiktigtvis vad jag var för en. Senare har jag ju förstått att han redan då hade behov av att undersöka om jag var möjlig att hantera eller om jag var ett hot mot hans planer, så jag var nog ganska defensivt avvaktande. Detta märkte han för han tyckte att den förening jag startat, inte skulle heta Samhällets Styvbarn av diffusa skäl. Så föddes "Omhändertagen som barn". Det besynnerliga var att BJ fortsatte att hantera denna förening som en underavdelning till RFSS. Han dök upp på våra möten och "tog över" ordförandeskapet och hade dessutom mage att ta med sej folk jag inte hade en aning om vilka det var. BJs plan var att dessa personer helt enkelt skulle manövrera ut mej och den roll jag hade i denna samtalsgrupp. Nu fick jag nog och begärde att BJ skulle svara mej på ett antal frågor om bl.a. det här med Annes "petning" och en del annat om verksamheten som han gett diffusa undvikande förklaringar på. Efter detta hörde jag inte av honom mer, annat än att han, på samma "gratisplats" som jag dittills ordnat våra möten på, ordnade egna möten med samma deltagare fast en annan tid. Han sa inget till mej om det. Inte har jag heller fått några propåer från RFSS om medlemsinbetalningar eller info om verksamheten. Jag har heller aldrig under min tid som "aktiv" medlem erhållit "passkod" till hemsidan fast jag flera gånger undrat när. För att jag haft en önskan om att göra mina åsikter hörda. Enricas berättelse: När jag protesterade mot styrelsens arbetssätt fick jag en varning och skulle sköta mig i 6 månader för att sedan kunna bli aktiv som medlem igen. En man i Norrköping som hade varit medlem länge ansökte om att bli lokalombud men fick inte det på samma möte där jag blev varnad för mina skrivelser på FB. Det var en tjej med som hade frågats ut med ledande frågor hur mötena gick till när jag var lokalombud. Hon sade att det hade varit otrevligt på mötena, att jag inte hade hälsat på medlemmar, att det var stökigt med mera. Till slut kände hon sig så pressad att hon började att gråta. Då fick hon en tam liten klapp på axeln av BJ. Nästa gång det var möte ändrades både dag och lokal enligt BJ:s vilja. Linköping fick också ny dag och lokal. Dessutom blev de två nya av BJ nyutnämnda kontaktpersoner. Vi gamla träffas samma dag och i samma lokal för det tycker vi är bäst. Dessutom svarar aldrig BJ i telefon när medlemmar ringer, det är dåligt. Kjell Kenneth Björks berättelse: Om någon hade sagt att jag gjort nåt fel, så hade jag accepterat det, kanske kunnat försvara mej. Nu känner jag mej oskyldigt dömd. Försökt få svar, men inga svar ges,det kallas väl för utfrysning, och det gör himla ont i mej. Skulle vilja få Benny i en debattstol, där han inte skulle komma undan utan han hade fått svara på frågor. Men just det att inte få veta varför. Där är jag i samma sits som när jag tänker på min barndom, varför.. Lokalföreningar är förbundets stomme, men RFSS arbetar inte för detta utan blockerar bildandet av nya föreningar av de som verkar vara ett hot mot styrelsen. MOBBNING AV MEDLEMMAR Styrelsen har under 2013 inte uteslutit obekväma element utan använt sig av mobbning och utfrysning. Detta har rekommenderats från Benny Jacobsson som metod att bli av med störande medlemmar. Det innebär att inte svara på mail, telefonsamtal, underförstådda skrivningar om vissa medlemmar som är ett hot på hemsidan och i bloggar. Den metoden förespråkade Benny också under tiden som Anne Skånér var ordförande. Helt enkelt skicka tillbaks avgiften till medlemmar man inte ville ha kvar I förbundet. VALBEREDNING OCH STADGEBROTT Benny Jacobssons sätt att styra valberedningen är vi mycket kritiska till liksom övriga styrelsemedlemmars agerande i att acceptera ordförandens tillvägagångssätt. Ändringar i stadgarna har skett genom att styrelsen ställt sig bakom vissa förslag som skulle tas upp på årsmötet men ändringarna är betydligt fler än det som redovisats för medlemmarna. Något underlag för beslutet går inte att hitta och inte heller är det utskrivet i protokollet från årsmötet, vilka ändringar mötet antagit. Är det inte en enda styrelsemedlem som kontrollerat att ändringarna är genomförda och rätt inskrivna i stadgarna enligt de förslaget de röstat fram? Det visade sig att mer än dubbelt så många ändringar har gjorts. Sedan föreningen ombildades till riksförbund 2009 och genom återkommande "revideringar" av

5 stadgarna, har medlemmarnas rätt att påverka genom röstning successivt inskränkts. Det normala är att så snart en person betalat medlemsavgift till en förening har den demokratisk rätt att också påverka genom röstning. I detta förbund har endast de förtroendevalda och delegater från de olika lokalföreningarna rösträtt på årsmötet. Efter de "nya" stadgarna är en delegat för varje påbörjat 10-tal betalande medlemmar röstberättigad. I de "gamla" stadgarna var det en delegat per 5 betalande medlemmar. Vi har sju lokalföreningar, varav de tre största är Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa lokalföreningar är det gissningsvis runt 100 medlemmar och man kan anta att det sammanlagt är mindre än hälften i de andra lokalföreningarna. Det skulle enkelt skissat då vara ungefär 520 medlemmar i lokalföreningarna, delat på 10 som då gör 52 stycken röstberättigade medlemmar. Enligt uppgift hade förbundet betalande medlemmar Detta gör att endast ca: 5% av medlemmarna har rösträtt. Hela 95% av medlemmarna hade alltså ingen rösträtt alls. I år har vi tappat ca 30% av medlemmarna, vilket betyder att vi har ca betalande medlemmar. Detta innebär att man kan anta att även lokalföreningarna tappat samma antal röstberättigade medlemmar. Eftersom inte alla medlemmar är anslutna till en lokalförening och enl det system förbundet använder vad gäller deltagande delegater, skulle detta kunna innebära att röstberättigade medlemmar är i minoritet redan i år. Utesluts fler medlemmar inför detta årsmöte minskas drastiskt medlemmarnas möjligheter att påverka i förbundet, med andra ord, ökar styrelsens makt. Ovanför Uppsala finns inga lokalföreningar över huvud taget vilket betyder att ingen enskild medlem från norra Sverige har rösträtt! Detta är synnerligen diskriminerande och odemokratiskt. Det är mycket tveksamt om RFSS skulle få statliga eller kommunala föreningsbidrag om bidragsgivarna kände till denna orättvisa. Inte heller är det alldeles säkert att förbundet ens skulle få ha ett bankkonto för ideella föreningar, då styrelsen faktiskt berövat de flesta medlemmar möjligheten att påverka och själva tillskansat sig en näst intill oinskränkt makt. I de "nya" stadgarna står: Handlingar som kränker mänskliga rättigheter, hör inte hemma i förbundet. Uppenbarligen gäller detta enbart för vanliga medlemmar - inte för styrelsemedlemmar. De måtte ha en annan sorts medlemskap än vad vi andra har. Medlem berättar: Det kallades in obekväma medlemmar till Yvonne Palms sommarstuga för att tala dessa tillrätta, jag var en av dem som blev kallad. Nu visste jag vad de var ute efter så jag bad båda två dra dit pepparn växer. RFSS behövde inte utesluta mig för jag blev förbannad och sa till YP att jag går ur deras lekstuga. Sedan började uteslutningarna. Så här står det i ett protokoll: Förbundsstyrelsen delegerar till AU (arbetsutskottet) att neka olämpliga personer medlemskap och i förekommande fall återbetala inbetald medlemsavgift. AU består till största delen av styrelsemedlemmar i förbundets topp och Benny är även där sammankallande ordföranden. AU har INGEN beslutsrätt eftersom de tillsatts av styrelsen och har alltså inte mandat från medlemmarna att fatta beslut. Styrelsen kan välja in eller bort representanter i AU lite som den tycker. Olämpliga personer. Hur definieras dessa personer? Syns det utanpå att de är olämpliga eller kan man läsa ut det ur det förtryckta formuläret man numera fyller i skriftligen och ansöker om medlemskap i? På vilket sätt och hur anser AU (som ju egentligen är styrelsen) att man är om man är "olämplig"? Vilka kriterier ska man uppfylla för att anses olämplig som medlem? Hur definieras och vilka kriterier gäller för LÄMPLIG medlem? Kommer det att finnas en mall med graderad skala som AU kan luta sig mot, då de fattar beslut? Vem fixar en sådan? En annan av styrelsen delegerad grupp? Kjell: Man ringde mej flera ggr, ville träffas. Å jag trodde man ville reda ut vad som hänt. Jag bedrog mej. Monna va hemma vi fikade å pratade. Jag frågade om YP å BJ var ett par å dom log lite genererade. Jag vet att jag sa att om jag gjort något fel så ber jag om ursäkt för det. Trodde då att Benny skulle ta

6 upp det som skett men det gjorde han inte utan YP gick ut i hallen, hämtade en present till mej, en lykta. Dom fick ett par ljus av mej. Inte ett ord om den kränkning BJ utsatt mej för å jag blev bitter så in i helvete. Trodde min dumme jävel att dom skulle göra rätt för sej, så icke. Å jag blev utesluten av skäl som jag inte vet idag. Nu verkar det som om AU ska ta hand om det här. Benny är för fin för att tala med vanligt folk å jag är olämplig tydligen. Jag säger vi va lämpliga när det drog ihop sej, vi var också lämpliga när fd barnhems- och fosterhemsbarn behövde hjälp, vi talade med alla på deras språk. För vi va lika skadade. Vi ville bara gott å vi ställde upp när det brann i knutarna. Men jag böjer mej inte för såna som Benny J å Yvonne P, aldrig. Nu har vi fina människor omkring oss, det är jag glad för. Tack ÅRSSTÄMMA Styrelsen skickar nu tillbaks inbetalda medlemsavgifter till s.k icke lämpliga medlemmar. Årsmötet/stämman förlades hastigt till Göteborg i år trots att Stockholm stod på tur. Detta anser vi beror enbart på att man ville att minimera risken att det kommer medlemmar med obekväma frågor på stämman. Det blir en lokal uppgörelse mellan Malmö/Göteborg där kritiska övriga inte kan vara med på grund av ekonomiska skäl. Många medlemmar har inte Facebook och därför får de heller aldrig veta vad som händer i förbundet. Detta brev skall så långt som möjligt ändå nå ut till våra systrar och bröder. Stockholm den 28/ Underskrivet av: Lena Stenqvist Magdalena Ekenkrantz Anders Österback Kjell Björk Enrica Hagberg Siv Jalonen Kurt Magnusson Carina Blomdahl Kjell Löfgren Kennet Fontaine Willy Pettersson Siw Haugli Marie-Louise Bech-Sköld Freddy Dose Lars Ove Fredriksson Suzan Göransson Samt flertalet betalande medlemmar som av rädsla för repressalier inte undertecknar detta brev.