KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige (18)"

Transkript

1 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MÖTESKALLELSE/ÄRENDELISTA 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige (18) TID Tisdag kl PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 MÖTESÄRENDEN 45 Mötets öppnande 46 Laglighet och beslutsförhet 47 Val av protokolljusterare och rösträknare samt när protokollet hålls framlagt till påseende 48 Godkännande av arbetsordning 49 Köp av strandskiften vid sjön Sejsar 50 Justering av gravplatsavgifter 51 Ändring av reglementet för gemensamma kyrkorådet 52 Godkännande av instruktion för tjänsten som informationschef 53 Godkännande av instruktion för tjänsten som ekonomichef 54 Godkännande av instruktion för tjänsten som förvaltningssekreterare 55 Budget för år 2014 Aimo Maijala ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

2 2 KARLEBY KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET FÖREDRAGNINGSLISTA/ 5/2013 Gemensamma kyrkofullmäktige PROTOKOLL TIDPUNKT Tisdag kl PLATS Karleby församlingshem, Öja-auditoriet, Kronobyvägen 3 NÄRVARANDE x Maijala Aimo x Snellman Hans Fullmäktigeledamöterna: Från Karleby finska församling: x Annala Heini - Finnilä Tauno x Hulkko Pekka x Kalliokoski Voitto - Karhula Niila x Kinnunen Erkki x Kopsa Hilkka x Kuusisto Riikka x Leppälä Jorma x Mehtälä Anja x Mustasaari Erkki - Mäki-Leppilampi Erja-Riitta - Niemi Kaarina Från Karleby svenska församling: x Holmqvist Kristina x Jansson Peter x Lindqvist Mikael x Mäkelä Rolf-Erik Från Kaustby och Ullava församling: - Hanhikoski Kari x Hautala Marja-Helmi - Känsälä Kai-Eerik x Linnarinne Tanja Från Kelviå församling: x Hankaniemi Tuomo x Kallinen Markku x Maunula Jukka Från Lochteå församling: x Jokela Janne x Jukkola Kyösti ordförande viceordförande - Nurmi Pekka x Paananen Juhani x Paloranta Johanna x Pensaari Paula Piirainen Auli x Rytioja Antti x Syrjälä Tommi - Tastula Antero - Teerikangas Kristiina - Timonen Aaro x Urpilainen Pirjo x Virkkala Touko - Nilsson Carina x Nyman Kurt x Sandell Torbjörn x Läspä Raija x Mäkelä Antti x Salo Tuula x Stenberg Marja-Leena - Timlin Juhani - Toskala Jouko x Karhula Seppo - Lapinoja Antti

3 3 Frånvarande Suppleant Från Karleby finska församling: - Mäki-Leppilampi Erja-Riitta x Paasikivi Johannes - Niemi Kaarina x Tuoreniemi Terttu Tastula Antero x Sykäräinen Sakari - Teerikangas Kristiina - Himanka Timo Från Karleby svenska församling: - Nilsson Carina x Haals Benita Från Kaustby och Ullava församling: - Känsälä Kai-Eerik x Myllymäki Raimo Övriga: - Harju Veli-Pekka x Jukkola Tuomo x Kankkonen Peter x Murtomäki Erkki x Sirviö Jouni x Kankkonen Vilhelm - Hanni Eero x Lillfors Ralf x Björkström Aune-Inkeri x Herlevi Susanna Gemensamma kyrkorådet: - Autio Mauri x Haapalehto Seija x Hautamäki Esko kyrkoherde, Kaustby och Ullava kyrkoherde, Lochteå kyrkoherde, Karleby svenska tf. kyrkoherde, Kelviå kyrkoherde, Karleby finska förvaltningsdirektör byråchef chefen för begravningsväsendet informationschef protokollförare x Isohanni Irma x Joensuu Erkki 45 / 13 MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden öppnande mötet, varefter tf. kyrkoherde Erkki Murtomäki höll inledningsandakt. 46 / 13 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt kapitel 8 i kyrkoordningen skall kallelsen jämte förteckningen över ärenden tillställas gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets medlemmar senast en vecka före sammanträdet samt vara anslagen på församlingens anslagstavla under en veckas tid före sammanträdet. Gemensamma kyrkofullmäktige är beslutför, när över hälften av medlemmarna är närvarande.

4 4 Företogs namnupprop. Vid namnuppropet konstaterades, att 36 ledamöter var på plats samt 5 suppleanter. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 47 / 13 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE SAMT NÄR PROTOKOLLET HÅLLS FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kristina Holmqvist och Seppo Karhula. Protokollet justeras kl på ekonomikontoret, Gustaf Adolfsgatan 16. Det justerade protokollet finns till påseende på ekonomikontoret. 48 / 13 ARBETSORDNING Mötet godkände arbetsordningen enligt föredragningslistan. 49 / 13 KÖP AV STRANDSKIFTEN VID SJÖN SEJSAR Gemensamma kyrkorådet / 148: Samfällighetens skifte Kvikant ( ) i Nedervetil hör till sjön Sejsar, för vilken strandplan upprättats för fyra fritidsbostäder. Tomterna har varit till salu i ca två år. För ett år sedan såldes två tomer på området och det köpebrev som nu upprättats gäller de resterande två outbrutna områdena. Tomternas ytareal är sammanlagt ca m 2. Målsättningen för den ursprungliga planläggningen har uttryckligen varit att utveckla fritidsbebyggelsen vid ödemarkssjöar som ligger i områden med goda trafikförbindelser. Köpesumman är euro och följer fjolårets linje, bilaga A/ köpebrev Försäljningsbeslutet ska fattas med kvalificerad majoritet och underställas kyrkostyrelsen för fastställelse. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige 1. godkänner det upprättade köpebrevet

5 5 2. underställer beslutet kyrkostyrelsen för fastställelse. Före beslutsfattandet presenterades affären av byråchefen. Punkterna 1 och 2 i förslaget godkändes enhälligt. Gemensamma kyrkofullmäktige / 49: Bilaga A/ 49 köpebrev (endast på finska) Vid sammanträdet presenteras ärenden av byråchef Eero Hanni, som också svarar på eventuella frågor. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige 1. godkänner uppgjorda köpebrevet, 2. underställer beslutet till kyrkostyrelsen för fastställelse. Eftersom byråchefen var förhindrad att delta i sammanträdet, presenterades affären av förvaltningsdirektören. Punkterna 1 och 2 i förslaget godkändes enhälligt. 50 / 13 JUSTERING AV GRAVPLATSAVGIFTER Gemensamma kyrkorådet / 145: Gravgårdsdirektionen har gjort förslag om nya avgifter för begravningsarrangemang. Gravplatsavgifterna bör fastställas av gemensamma kyrkofullmäktige, bilaga A/ 145. För personer med krigsveterantecken och deras äkta makor är gravplatsen avgiftsfri. När man delar begravningsverksamhetens omedelbara årsnettoutgifter (utan avskrivningar och interna kostnader) med antalet begravningar, blir priset på en begravning ca euro. I begravningsväsendet serviceavgifter bör man ta i beaktande produktionskostnaderna som hänför sig till församlingarnas tjänster. Församlingarna bör täcka % av begravningsväsendets bruttokostnader för gravplatser och avgifter som uppbärs för tjänster i samband med begravning. Av kostnaderna för begravning och allmänt underhåll av begravningsplatser i Karleby kyrkliga samfällighet uppbars enligt bokslutet för år ,7 % av driftskostnaderna.

6 6 Senast har gravplatsavgifterna justerats Förslag: Gemensamma kyrkorådet 1. föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer de nya gravplatsavgifterna fr.o.m fastslår övriga avgifter gällande begravningar fr.o.m Före beslutsfattandet presenterade chefen för begravningsväsendet avgifter gällande begravningar. Punkterna 1 och 2 i förslaget godkändes enhälligt. Gemensamma kyrkofullmäktige / 50: Bilaga A/ 50 gravplatsavgifter Vid sammanträdet presenteras ärenden av chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors, som också svarar på eventuella frågor. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer de nya gravplatsavgifterna fr.o.m Före beslutsfattandet presenterade chefen för begravningsväsendet de nya gravplatsavgifterna. Efter diskussionen godkändes punkterna 1 och 2 i förslaget enhälligt. Efter beslutsfattandet berättade chefen för begravningsväsendet om nordiska förbundets kongress (NFFK) för kyrkogårdar och krematorier gällande begravningsbranschen som ordnades i Oslo. 51 / 13 ÄNDRING AV REGLEMENTET FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET Gemensamma kyrkorådet / 121: En ändring av kyrkolagen som gäller de tjänstemannarättsliga bestämmelserna (1008/2012), trädde i kraft Enligt lagens ikraftträdandebestämmelse kan arbetsgivartjänstestadgan följas under högst ett år efter lagens ikraftträdande, det vill säga till , om inte en föreskrift i tjänstestadgan gäller ett ärende som regleras genom lag eller om den inte står i strid med kyrkolagen.

7 7 I 11 2 mom. i den tjänstestadga som godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige och fastställd domkapitlet i Uleåborg stift föreskrivs om den myndighet som besätter en tjänst. Enligt detta gäller att om ett reglemente eller en instruktion inte innehåller någon bestämmelse om myndigheten eller om kyrkofullmäktige vid inrättandet av tjänsten inte har förbehållit sig rätten att besätta tjänsten, så anställs en tjänsteinnehavare av kyrkorådet. Utan denna delegeringsbestämmelse ankommer beslutanderätten i ärendet på kyrkofullmäktige. Om man även i fortsättningen på motsvarande sätt önskar delegera beslutanderätten till gemensamma kyrkorådet finns det skäl att ta in en bestämmelse om saken i gemensamma kyrkorådets reglemente. Bäst kan bestämmelse infogas som 10 4 mom. i reglementet för gemensamma kyrkorådet. Det nya 4 momentet kunde då lyda som följer: Gemensamma kyrkorådet anställer en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare om inget annat följer av kyrkolagen, kyrkoordningen, en instruktion eller av 11 eller 12 i detta reglemente och om inte gemensamma kyrkofullmäktige vid inrättandet av tjänsten förbehållit sig rätten att besätta tjänsten. I 11 i reglementet föreskrivs om ordförande för gemensamma kyrkorådets beslutanderätt och i 12 om förvaltningsdirektörens beslutanderätt. Dessutom har man också med hjälp av en tjänsteinstruktion kunnat delegera rätten att anställa en tjänsteinnehavare eller en anställd till vissa andra tjänsteinnehavare (exempelvis fastighetschefen) eller med hjälp av instruktionen för en direktion till en direktion. Om den myndighet som säger upp eller häver ett tjänsteförhållande föreskrivs i 6 kap. 59 i kyrkolagen (1008/2012). Enligt kyrkolagens 24 kap. 1 2 mom.: Om en församlings eller kyrklig samfällighets myndighet senare ändrar ett beslut som underställningsmyndigheten har fastställt eller avgjort, skall det ändrade beslutet underställas. Bilaga A/ 120 Bilaga B/ 120 reglemente för gkr (gammalt) reglemente för gkr (nytt) Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige 1. godkänner det nya reglementet för gemensamma kyrkorådet, 2. underställer beslutet till domkapitlet i Uleåborgs stift för fastställande. Före beslutsfattandet redogjorde förvaltningssekreteraren om ändring av reglementet för gemensamma kyrkorådet. Efter diskussionen godkändes förslaget enhälligt.

8 8 Gemensamma kyrkofullmäktige / 51: Bilaga A/ 51 Bilaga B/ 51 reglemente för gkr (gammalt) reglemente för gkr (nytt) Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige 1. godkänner det nya reglementet för gemensamma kyrkorådet, 2. underställer beslutet till domkapitlet i Uleåborgs stift för fastställande. Torbjörn Sandell föreslog, att 10 2 mom. punkt 10 tas bort i reglementet, eftersom ifrågavarande ärenden är i de tjänstemannarättsliga bestämmelserna. Rolf-Erik Mäkelä understödde förslaget. Punkterna 1 och 2 i förslaget godkändes enhälligt med ändringen som Torbjörn Sandell föreslog. 52 / 13 GODKÄNNANDE AV INSTRUKTION FÖR TJÄNSTEN SOM INFORMATIONSCHEF Gemensamma kyrkorådet / 96: Informationsarbetsgruppen har berett en uppdatering av instruktionen för tjänsten som informationschef, bilaga A/ 97. En uppdatering är aktuell till följd av den ökade anskaffningsrättigheten, men samtidigt kan även instruktionen för tjänsten som informationschefens förman uppdateras. Från att ha fungerat som kyrkorådets ordförande blir informationschefens förman förvaltningsdirektör. Samtidigt kommer informationsenheten att underställas förvaltningsdirektören. Förändringen påverkar inte kommunikationens placering i budgeten. Enligt kyrkoordningens 10 kap. 14 ska församlingsrådet beredas tillfälle att avge utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i sådana ärenden som gäller instruktioner för de gemensamma arbetsformerna. Förslag: 1. Instruktionen för tjänsten som informationschef godkänns. 2. Församlingsrådens utlåtanden om instruktionen begärs före

9 9 Den uppdaterade instruktionen godkändes och utlåtanden av församlingsråden begärs före Gemensamma kyrkorådet / 132: I utlåtandet av Karleby finska församlingsråd förutsätts högskoleexamen eller motsvarande av den som väljs för tjänsten. I utlåtandet av Karleby svenska församlingsråd förordas förslaget till ny instruktion för informationschefen, men konstateras att frasen examen på minst institutnivå är föråldrad och bör uppdateras. Kaustby och Ullava församlingsråd förordar ett godkännande av instruktionen. Kelviå församlingsråd förordar ett godkännande av instruktionen. Lochteå församlingsråd fäste uppmärksamhet vid utbildningskravet. Avses i detta fall lägre yrkeshögskoleexamen? På basis av församlingsrådens utlåtanden är det på sin plats att ändra utbildningskraven för tjänsten åtminstone till lämplig högskoleexamen. Kravet på språkkunskaper bör dessutom ändras så att det motsvarar språkstadgan, dvs. av tjänsteinnehavaren bör förutsättas utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och åtminstone nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra, bilaga A/ 133. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner instruktionen för tjänsten som informationschef. Efter diskussionen godkändes förslaget enhälligt. Informationschefen avlägsnade sig för den tid under vilken ärendet behandlades och beslut fattades. Gemensamma kyrkofullmäktige / 52: Bilaga A/ 52 instruktion Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner instruktionen för tjänsten som informationschef. Förslaget godkändes enhälligt. Informationschefen avlägsnade sig för den tid under vilken ärendet behandlades och beslut fattades.

10 10 53 / 13 GODKÄNNANDE AV INSTRUKTION FÖR TJÄNSTEN SOM EKONOMICHEF Gemensamma kyrkorådet / 154: En instruktion för tjänsten som ekonomichef har beretts i ekonomikontoret, bilaga A/. Då samfälligheten år 2009 utvidgades fastställdes uppgiftsbeskrivningar för flera nya tjänster, men en instruktion för ekonomichefen har saknats. I enlighet med kyrkoordningens 10 kap. 14 behöver utlåtanden av församlingsråden inte begäras för instruktioner som gäller endast uppgifter för tjänsteinnehavare som handhar samfällighetens ekonomiska ärenden. Förslag: Instruktionen för tjänsten som ekonomichef godkänns och föreslås att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer instruktionen. Efter diskussionen godkändes instruktionen för tjänsten som ekonomichef med följande ändring: 1 : Kompetenskravet för tjänsten är minst lämplig högskoleexamen och tillräcklig arbetserfarenhet inom församlingsarbetet och offentliga förvaltningen. Gemensamma kyrkofullmäktige / 53: Bilaga A/ 53 instruktion Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer instruktionen för tjänsten som ekonomichef. Förslaget godkändes enhälligt. 54 / 13 GODKÄNNANDE AV INSTRUKTION FÖR TJÄNSTEN SOM FÖRVALTNINGS- SEKRETERARE På ekonomikontoret har det förberetts en instruktion för tjänsten som förvaltningssekreterare, bilaga A/ 122. Ändringarna till tjänstebeskrivningen som har fastställts år 2003 är: - utbildningskrav, - språkfärdighetskrav,

11 11 - anskaffningsrättigheter. Enligt kyrkoordningens 10 kap. 14 församlingsrådens utlåtanden begärs inte instruktioner som gäller tjänsteinnehavarnas uppgifter som sysslar inom den kyrkliga samfällighetens ekonomiärenden. Förslag: Godkännes instruktion för förvaltningssekreteraren och föreslås att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer den. Efter diskussionen godkändes instruktionen för tjänsten som förvaltningssekreterare med följande ändring: 1 : Kompetenskravet för tjänsten är minst lämplig högskoleexamen och tillräcklig arbetserfarenhet inom församlingsarbetet och offentliga förvaltningen. Förvaltningssekreteraren avlägsnade sig under beslutsfattandet. Förvaltningsdirektören fungerade som protokollförare. Gemensamma kyrkofullmäktige / 54: Bilaga A/ 54 instruktion Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer instruktionen för tjänsten som förvaltningssekreterare. Förslaget godkändes enhälligt. Förvaltningssekreteraren avlägsnade sig för den tid under vilken ärendet behandlades och beslut fattades. Förvaltningsdirektören fungerade som protokollförare. 55 / 13 BUDGET FÖR ÅR 2014 Gemensamma kyrkorådet / 142: I det rådande osäkra läget har samfällighetens budget utarbetats efter en traditionell försiktig linje. Gemensamma kyrkorådet fastställde enligt / 105 ramarna för budgeten för år Resultatet bör visa ett litet överskott. Samfällighetens och därtill hörande församlingars verksamheter har i budgeten indelats i basuppgifter och stödinsatser. Basuppgifterna omfattar det andliga arbetet (huvudtitlarna 2 och 3, församlingsverksamhet och gemensamma församlingsuppgifter), begravningsväsendet (huvudtitel 4) samt kyrkobokföringen (ingår i huvudtitel 1). All övrig verksamhet räknas som

12 12 stödinsatser, vars kostnader med hjälp av kalkyltekniska metoder införs bland basuppgifterna. Budgetens driftsekonomidel indelas i följande huvudtitlar 1 5: 1. Allmän förvaltning (innefattar också kyrkobokföringen) 2. Församlingsarbete 3. Gemensamma församlingsuppgifter 4. Begravningsväsendet 5. Fastighetsväsendet (innefattar också skogsbruk och investeringslägenheter) Allmän förvaltning: Den allmänna förvaltningens ökade kostnader beror på att det hålls kyrkliga val år Församlingsarbete: Verksamheten inom samtliga församlingar fortsätter och utvecklas i enlighet med församlingarnas egna riktlinjer. Församlingarna har gjort en grundlig genomgång av sina kostnader och till största delen hållit sig inom budgetramarna. Gemensamma församlingsuppgifter: Fortsätter som tidigare. Samfällighetens kyrkliga understöd utbetalas fortfarande från denna huvudtitel. Begravningsväsendet: Avgifterna i samband med gravsättning har justerats. Under året kommer en del av begravningsplatsernas kartor att sparas i elektronisk form. Fastighetsväsendet: Fastighetsväsendet omfattar även skogsbruket. Köksfunktionen tas upp som en egen kostnadspost. Några större investeringar görs inte under nästa år utan i stället planeras kommande investeringar. Många nyinvesteringar har inte gjorts, utan närmast ersättningsinvesteringar. Investeringsplanen innehåller utkast till projekt under de kommande åren. Som sammanfattning av budgeten finns en resultaträkning och en finansieringskalkyl. Utvecklingen av skatteintäkterna har en tämligen stor betydelse. På basis av förhandsuppgifter korrigeras samfällighetens skatteintäkter år 2012 i november genom en minskning av förvärvsinkomstskatterna med 1 milj. euro. Summan är densamma som i fjol. Intäkterna av debiterade skatter år 2013 tycks öka och standardkalkylen är ca 11,4 miljoner euro. De presumtiva skatteintäkterna för år 2014 sänks i enlighet med ändringar som gjorts i skattesystemet och kyrkostyrelsens anvisningar. I budgeten har skatteintäkterna beräknats uppgå till 11,25 miljoner euro år Budgetförslaget innehåller dessutom gravvårdsfondernas budgetar samt bilagor. Budgetförslaget innehåller inga nya tjänster eller uppgifter i arbetsförhållande.

13 13 Bilaga A/ 142 budget 2014 Förslag: 1. Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer budgeten för år 2014 med motiveringar och bilagor. 2. Berättigar ekonomikontoret att vid behov göra mindre tekniska justeringar i budgeten. 3. Begär utlåtanden om budgeten av församlingsråden före Före beslutsfattandet presenterade förvaltningsdirektören budgetförslaget för år Budgetboken har sammanställts enligt bindningsnivåerna som gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt. Då man jämfört Karleby med motsvarande församlingar, kan man konstatera, att samfällighetens driftsekonomi är i sin ordning, men en stor förbättring bör göras inom finansieringens och balansens nyckeltal. Under den allmänna budgetdiskussionen föreslog Markku Kallinen, att man åt varje församling skulle bevilja ett tilläggsanslag på euro. Han såg en hotbild att församlingsverksamheten minskar utan en ekonomisk tilläggssatsning. Förslaget understöddes inte. I flera anföranden kom det fram en oro, att församlingarna håller på att spara inom barn-, junior- och ungdomsarbetet. Dessutom frågades det om rättvisa gällande fördelningen av budgetanslagen till församlingarna. Efter diskussionen beslöts enhälligt, att man i samband med bestämmandet av budgetramarna för år 2015 överväger om en ändring av budgetanslagens fördelningar till församlingarna. I församlingsverksamheten bör man ta i beaktande att, underskottet inom driftsekonomin inte skulle täckas från fonderna, för deras medel växer inte i samma takt i jämförelse med driften. Man bör fortsätta med diskussionen gällande arrangemang för gemensamma församlingsuppgifter och en möjlig flyttning till församlingsverksamheten. Man beslöt att för år 2018 reservera i investeringsplanen euro för planering av Lochteå församlingshems grundrenovering. Under den detaljerade budgetdiskussionen föreslog Markku Kallinen, att inomhusmålningen av Kelviå kyrka förverkligas till slutet av år Dessutom framförde han att man lägger till protokollet Kelviå församlingsrådets protokoll från , bilaga B/ 142.

14 14 Gemensamma kyrkorådet / 163: Fastighetschefen konstaterade att, efter utomhusmålningen kan Kelviå kyrka målas inuti. Planeringen kan påbörjas år 2016 och förverkligas år Beslöts enhälligt att för år 2016 reservera euro i investeringsplanen för Kelviå kyrkas inomhusmålning. Fastighetschefen konstaterade att, årets budgetkostnader gällande jordfästningskapell har flyttats från begravningsväsendet till fastighetsväsendet. Kostnaderna fattas ändå från budgetförslaget. Budgetförslaget godkändes enhälligt delvis, förutom fastighetsväsendets del. Huvudklassens budgettal granskas och de godkänns på följande möte Punkterna 2 och 3 i förslaget godkändes enhälligt. Gemensamma kyrkorådet behandlade budgeten för år Budgetförslaget godkändes till andra delar enhälligt, förutom fastighetsväsendets del. Enligt anvisningarna i kyrkostyrelsens cirkulär 13/2012 har man från begravningsväsendet flyttat jordfästningskapellens kostnader till fastighetsväsendet. Kostnaderna fattades ändå från budgetförslaget. Då huvudklassernas budgettal granskades, märkte man i Status bokföringsprogrammet ett kopplingsfel gällande kostnadsplatserna, som man nu har korrigerat. Efter korrigeringen utgör fastighetsväsendets verksamhetsbidrag euro. Korrigeringen inverkar även på årsbidraget, som nu är euro. Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar är euro. Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgeten för år 2014 med motiveringar och bilagor. Detta beslut av protokollet justeras genast. Förslaget godkändes enhälligt. Gemensamma kyrkofullmäktige / 55: Bilaga A/ 55 budget 2014 Bilaga B/ 55 församlingsrådens utlåtanden Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår, att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner budgeten för år 2014 med motiveringar och bilagor.

15 15 Före beslutsfattandet förevisade förvaltningsdirektören budgetförslaget för år Under den allmänna budgetdiskussionen föreslog Touko Virkkala, att det skulle läggas till euro för fastighetsväsendets hyreskostnader. Erkki Mustasaari understödde förslaget. Ordföranden konstaterade att eftersom det har gjorts ett understött förslag måste man rösta om saken. Ordföranden gjorde följande omröstningsförslag: de som understöder gemensamma kyrkorådets förslag röstar JA, de som understöder Touko Virkkalas förslag röstar NEJ. Som röstningsmetod godkändes handuppräckning. Vid omröstningen understöddes gemensamma kyrkorådets förslag av 32 ledamöter och Touko Virkkalas förslag av 4 ledamöter. Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt gemensamma kyrkorådets förslag och att det inte skall läggas till euro för fastighetsväsendets hyreskostnader. Touko Virkkala och Erkki Mustasaari meddelade avvikande åsikt, bilaga C/ 55. Markku Kallinen föreslog, att ekonomins anpassningsprogram skall fastställas på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden på våren Dessutom föreslog han, att man under nästa år skall spara 3 % i personalkostnader. Jukka Maunula understödde förslaget. Godkändes enhälligt Markku Kallinens förslag att utarbeta ekonomins anpassningsprogram. Man återkommer till inbesparingarna inom personalkostnaderna, när anpassningsprogrammet är värdigt. Ordföranden konstaterade, att gemensamma kyrkofullmäktige har fastställt budgeten för år 2014 jämte motiveringar och bilagor utan ändringar. 56 / 13 BESVÄRSANVISNING FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.

16 16 Paragrafer i protokollet: Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring 1. Enligt 5 2 mom. i förvaltningsprocesslagen får beslut inte överklagas genom besvär. 2. Enligt annan lagstiftning får beslut inte överklagas genom besvär. 3. Med stöd av 24 kap. 8 a 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 i upphandlingslagen 1. Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: UPPHANDLINGSRÄTTELSE Inlämning av upphandlingsrät telse En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (80 83 i upphandlingslagen). Inlämningsadress Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten. Kontaktinformation: Karleby kyrkliga samfällighet Besöksadress: Gustaf Adolfsgatan 16, Karleby Postadress: Gustaf Adolfsgatan 16, Karleby Fax: E-post: Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Upphandlingsrättelsens innehåll Av upphandlingsrättelsen ska framgå: namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller hurdan rättelse som yrkas på vilka grunder rättelse yrkas. Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Kyrko- och förvaltningsbesvär Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation Uleåborg förvaltningsdomstol Besöksadress: Isokatu 4, Uleåborg Postadress: PB 189, Uleåborg Fax: E-post: Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: 50, 52, 53, 54, 55 Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar 30 dagar Kyrkobesvär i ett underställningsärende Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation Domkapitlet i Uleåborg stift, paragrafer i protokollet: 51 Besvärstid 30 dagar 1 De nationella tröskelvärdena är euro (varor och tjänster), euro (hälsovård- och socialtjänster) och euro (byggentreprenader och byggkoncessioner)

17 17 Besöksadress: Ojakatu 1, Uleåborg Postadress: PB 85, Uleåborg Fax: E-post: Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet: 49 Besvärstid 30 dagar PB 185 (Hamngatan 11), Helsingfors Fax: E-post: Undervisnings- och kulturministeriet, paragrafer i protokollet: 30 dagar PB 29 (Sjötullsgatan 10), Statsrådet Fax: (registratorsbyrån) E-post: Besvär hos marknadsdomstolen Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse. Marknadsdomstolens kontaktinformation Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen: Besvärstid 14 dagar Postadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors Besöksadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors Fax E-post: Beräkning av tiden för ändringssökande Besvärsskrift Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. I besvärsskriften ska anges: vem som anför besvär, namn och hemort postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas till den som anfört besvären vilket beslut man söker ändring i på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas på vilka grunder ändring söks. Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften. Till besvärsskriften ska fogas: det beslut man söker ändring i, i original eller kopia ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten. Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska bifoga en fullmakt till besvärsskriften. Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 i upphandlingslagen. Inlämning av besvär Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen av besvärstiden.

18 18 Rättegångsavgift Enligt 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) tar förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 90 euro och marknadsdomstolen en rättegångsavgift på 226 euro av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 6 och / 13 MÖTETS AVSLUTANDE Ordföranden tackade fullmäktigeledamöterna, arbetstagarna och sakkunniga för arbetet under det gångna året och önskade god jul. Till slut sjöngs psalmen 31 Härlig är jorden. Mötet avslutades kl På mötets vägnar Försäkrar Aimo Maijala Susanna Herlevi Vilhelm Kankkonen ordförande protokollförare protokollförare :t 45 53, Vi har granskat protokollet Kristina Holmqvist Seppo Karhula