SÄKERHETSDATABLAD SELACLEAN MICRO VINTERVASK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD SELACLEAN MICRO VINTERVASK"

Transkript

1 SELACLEAN MICRO VINTERVASK Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD SELACLEAN MICRO VINTERVASK SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn SELACLEAN MICRO VINTERVASK Artikelnr. 3990, Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Vaske- og avfettingsmiddel, microemulsjon. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Producent Företagsnamn Wilhelmsen Chemicals AS Postadress P.Box 15 Postnr. N-3141 Postort Kjøpmannskjær Land Norway Telefon Fax E-post Nedströmsanvändare Företagsnamn Krefting AB Postnr Postort Karlstad Land Sverige Telefon E-post Webbadress Org.nr Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Giftinformationscentralen:Ring 112, begär Giftinformation Wilhelmsen Chemicals: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt DSD / DPD, kommentar 2.2. Märkningsuppgifter Farosymbol Risk för allvarlig ögonskador.

2 SELACLEAN MICRO VINTERVASK Sida 2 av 6 R-fraser S-fraser Faropiktogram (CLP) R41 Risk för allvarliga ögonskador. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. Faroangivelser Skyddsangivelser 2.3. Andra faror PBT / vpvb Andra faror H318 Orsakar allvarliga ögonskador. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Uppfyller kriterierna för vpvb: Nej. Uppfyller kriterierna för PBT: Nej. Ingen känd. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Fettalkoholetoksylater CAS-nr.: Xn R22,R41 Acute tox. 4;H302; Eye Dam. 1;H318; % Alkylglucosid CAS-nr.: Xi; R % Hydrocarbones, C11-C14, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics EG-nr.: Xn; R65, R66 Asp. tox 1; H304 EUH % 2-(2-butoxietoxi)etanol CAS-nr.: EG-nr.: Ämne, kommentar For fraser i fulltext se rubrik 16. Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, halvsittande ställning. Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring 1-5 % Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, halvsittande ställning. I lätta fall av illamående, håll patienten under observation och kontakta eventuelt läkare. I svårare fall, medvetslös person läggs i stabilt sidoläge och hålls varm. Tillkalla läkare. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ge vatten eller mjölk - helst med aktivt kol. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

3 SELACLEAN MICRO VINTERVASK Sida 3 av 6 Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Inte brandfarligt enligt gällande lagstiftning. Farliga förbränningsprodukter Vid brand bildas: Koldioxid (CO2), Kolmonoxid (CO), 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Personlig skyddsutrustning Brandsläckningsmetoder Pulver, skum eller CO2, Torrt material, sand, dolomit etc Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/ sönderdelningsprodukter, rekommenderas att använda andningsskydd. Använd vatten för att kyla utsatta behållare och för att slå ner ångor. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder Använd skyddskläder som anfört i punkt 8 i databladet Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Förorena inte avlopp eller avloppsbrunnar Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetod 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Spola området med vatten. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Undvik spill, hud- och ögonkontakt. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Förvaras på kall, torr plats och i täta behållare. 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Kontakta leverantör för ytterligare information AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde År Hydrocarbones, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics EG-nr.: Nivågränsvärde (NGV): 275 mg/m3 AN. 2-(2-butoxietoxi)etanol CAS-nr.: EG-nr.: Nivågränsvärde (NGV): 68 mg/m3 AN. 8.2 Begränsning av exponeringen Säkerhetsskyltar

4 SELACLEAN MICRO VINTERVASK Sida 4 av 6 Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering Andningsskydd Andningsskydd Handskydd Handskydd Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna) Hygien / Miljö Särskilda hygieniska åtgärder Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler aerosoler, f.eks. ved høytrykksspyling, benyttes: Använd mask med filter specificerat för ämnet. Gasfilter A (organiska ämnen, brun). Använd skyddshandskar av: Resistent material. Nitrilgummi. Naturgummi eller plast. Nitrilhandskar rekommenderas. Naturgummi (latex). Plast Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Flytande. Vätska. Färg Ljusgul. Lukt Mild (eller svag). Sötlig. ph (leverans) Värde: Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: ~ 100 C Testreferens: Tryck: 760 mmhg Flampunkt Värde: > 61 C Testmetod: CC-Stängd kopp Relativ densitet Beskrivning av lösningsförmåga 9.2 Annan information Värde: 0,99-1,00 g/cm3 Testtemperatur: 20 C Blandbart med vatten. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Stabilitet Normalt stabil Risk för farliga reaktioner 10.4 Förhållanden som ska undvikas Oförenliga material 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Potentiella akuta effekter

5 SELACLEAN MICRO VINTERVASK Sida 5 av 6 Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Symtom på exponering Andra upplysningar AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Gjentatt eller langvarig kontakt fører til uttørring. Lett irriterende. Irriterende. Aspirasjon av produktet til lungene kan medføre kjemisk lungebetennelse og krever øyeblikkelig legebehandling. Risiko for kjemisk pneumoni ved aspirasjon. Produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøfarlige iht EU's regelverk. Toxikologiska data för ämnen Ämne Hydrocarbones, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Akut vattenlevande, fisk Värde: > 1000 mg/l Testmetod: OECD-test Varaktighet: 96 timmar 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Inngående komponenter er lett nedbrytbare (ref. OECD-test) Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga Hydrokarbonløsemiddelet har potensiale til å bioakkumulere Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen 12.6 Andra skadliga effekter AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Produkten är klassificerad som farligt avfall Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/sft og lokale forskrifter. Ja EWC-kod Andra upplysningar Farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk av fettstoffer, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk. AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder ADR, annan relevant information Ikke farlig gods ifølge ADR. RID Annan relevant information N/A IMDG, annan relevant information N/A ICAO/IATA, ytterligare information N/A Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

6 SELACLEAN MICRO VINTERVASK Sida 6 av 6 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EG-direktiv Referenser (lagar/förordningar) Deklarationsnr Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: Annan information Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3). Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Användarens anmärkningar Counsil Directive 67/548/EEC Classification, packing and labelling of dangerous substances with Anx.1, List of dangerous subst. L 258A, Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Regulation 1272/2008/EEC. Classification, labelling and packing of dangerous substances and preparations. Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Oljedirektoratet). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R36 Irriterar ögonen. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R22 Farligt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk. Databladet dekker de krav som er satt i Directive 453/2010/EC. Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004/EC: Nonioniske tensider 5-15%, Alifatiske hydrokarboner 5-15% Litteraturreferanser Material Safety Data Sheet. Misc. manufacturers. Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad Krefting AB Utarbetat av Kjærsti Ilebrekke - Wilhelmsen Chemicals AS.