Övertorneå, 295 ha. Aapua

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övertorneå, 295 ha. Aapua"

Transkript

1 Övertorneå, 295 ha Aapua 1

2 2

3 SKOG, JAKT OCH BOENDE Bebyggd skogsfastighet i Aapua ca 32 km öster om Korpilombolo. Byggnationen på Fastigheten utgörs av bostadshus i 1 ½-plan, gäststuga och förråd. Skogsmarken uppgår till 216,8 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt m 3 sk. Älgjakt i Aapua JVO om totalt ha ingår också. 3

4 4

5 BOSTADSBYGGNADER BOSTADSHUSET Bostadshus i 1 ½ plan med timmerstomme och tak av plåt. Bostadens ytor i markplan fördelar sig på 2 rum, kök med allrum, hall WC med dusch, tvättstuga, bastu och pannrum. Övervåningen är oinredd. Bostadens byggnadsarea är ca 140 kvm (18,8 m x 7,6 m). Huset värms med vattenburna radiatorer kopplade till en Albinpanna från 1981 för el och ved. Vatten är kommunalt och avloppet är enskilt. Fönstren i markplan är av treglas från GÄSTSTUGA På gården finns även en mindre timrad gäststuga. 5

6 EKONOMIBYGGNADER Ekonomibyggnaderna på fastigheten består av två förrådsbyggnader i direkt anslutning till bostadshuset. 6

7 7

8 8

9 SKOG OCH MARK ÅKER- OCH BETESMARK Det finns 2,2 ha inägomark på Fastigheten. SKOGSMARK Skogmarken har inventerats i juni 2014 av Risbergs skogskonsult AB. Enligt skogbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 216,8 ha och det totala virkesförrådet är m 3 sk. Trädslagsfördelningen är 24% tall, 36% gran och 41% löv. Medelbonitet 3,1 m 3 sk. Tillväxt t.o.m har beräknats och lagts till virkesförrådet av Greger Sundkvist vid Areal. JAKT Fastigheten ingår i Aapua JVO vilken har en totalareal om ca ha och älgtilldelning om 17 vuxna älgar och 17 kalvar

10 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Övertorneå Aapua 1:15. ÄGARE Gustaf Kukacka 1/1 AREAL Areal enligt fastighetsregistret Areal enligt skogsbruksplan Produktiv skogsmark Impediment skog Väg och kraftledning Inägomark Övrig landareal SUMMA LANDAREAL Därtill kommer vatten om 295,5759 ha 216,8 ha 75,2 ha 0,3 ha 2,2 ha 0,6 ha 295,1 ha 0,2 ha TAXERINGSVÄRDE Typkod 110 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2011 Skogsmark Skogsimpediment Åkermark Betesmark SUMMA kr kr kr kr kr INTECKNINGAR Det finns ett digitalt pantbrev i Fastigheten om kr. 10

11 SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTTER Officialservitut, akt: 25-F2003/694.1, utfarsväg till förmån för Aapua 1:15 och belastar Övertorneå 1:34. Officialservitut, akt: 25-F2003/694.2, utfartsväg till förmån för Aapua 1:15 och Övertorneå 1:34 och belastar Kuivakangas 9:3 och Övertorneå 1:1. Avtalsservitut, akt:25-im2-60/1456.1, väg till förmån Aapua 1:15 och 8:1 och belastar Aapua 5:8. Avtalsservitut, akt:25-im2-60/1455.1, väg till förmån Aapua 1:15 och belastar Aapua 5:9 och 5:20. Avtalsservitut, akt:25-im2-60/1457.1, väg till förmån Aapua 1:15, 5:8 och 8:1 och belastar Aapua 8:1. Avtalsservitut, akt:25-im2-60/1458.1, väg till förmån Aapua 1:15 och belastar Aapua 5:5-5:8. Ledningsrätt, akt: 25-F2004/519.1, optokabel till förmån för Pajala och Övertorneå kommun och belastar bl.a. Aapua 1:15. Ledningsrätt, akt: 25-F , starkströmsledning till förmån för Vattenfall och belastar bl.a. Aapua 1:15. SAMFÄLLIGHETER Fastigheten har andel i samfälligheterna: Aapua S:3, vattenområde i Luomajoki Aapua S:4, Aapuajärvi Aapua S:6, vägmark i Aapua Aapua S:11, vägmark i Aapua, vilken korsar gården vid Fastighetens byggnader Aapua S:13, mark- och vattenområde i Luomajoki FÖRVÄRVSTILLSTÅND Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person boende i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. 11

12 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Fastigheten säljs genom skriftlig anbudsgivning. Anbud skall inges skriftligen via e-post eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivaren skall framgå av anbudet. Efter att anbuden inlämnats kan säljaren fritt välja att direkt anta något av de skriftliga anbuden, eller att erbjuda flera anbudsgivare möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/ budgivning. ANBUDSDAG Skriftligt anbud skall vara Areal i Luleå tillhanda senast tisdagen den 25 april FRI PRÖVNINGSRÄTT Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-KONTROLL ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till «Lag om åtgärder vid penningtvätt». BUDFÖRTECKNING En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen. UPPLYSNING OM SK SIDOVERKSAMHET Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning om 300 kr. VILLKOR Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt mm se bilagt informationsblad. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. RÅD Behöver Du hjälp med att tolka skogbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl mm kontakta ansvarig mäklare så får Du hjälp. 12

13 FRISKRIVNING En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående. PRISIDÉ Fastigheten säljs med en prisidé om kr. TILLTRÄDE Tillträde efter överenskommelse. VISNING Visning av Fastighetens byggnader sker onsdagen den 5 april 2017 klockan 16:00-16:30, adressen är Aapua 121. Anmälan till visningen är obligatorisk och görs till undertecknad fastighetsmäklare Greger Sundkvist på telefon eller se. Besiktning av mark sker på egen hand, vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. STÄDNING Byggnaderna och mark överlåtes utan städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen. 13

14 VÄGBESKRIVNING Fastigheten är belägen i Aapua ca 32 km öster om Korpilombolo, se bifogad vägkarta för närmare information. KOORDINATER Se bifogade fastighetskartor. Gårdsskiftet i Aapua, skifte 1. SWEREF99, X = , Y= Palovaara, skifte 2 och 3. SWEREF99, X = , Y = SWEREF99, X = , Y = Ahvenvaara, skifte 5. SWEREF99, X = , Y = Ahvenjärvi, skifte 5. SWEREF99, X = , Y = Aapuajärvi, skifte 7. SWEREF99, X = , Y =

15 15

16 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Greger Sundkvist. Foto: Greger Sundkvist. Layout: Eva Linder. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL LULEÅ GREGER SUNDKVIST Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: DALA-JÄRNA GÖTEBORG HEDEMORA HUDIKSVALL HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KARLSTAD LEKSAND LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM UDDEVALLA ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 16

17 KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK MED MERA UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant 17

18 eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. SÄLJARENS UTFÄSTELSE Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. AVTALSFRIHET FRISKRIVNING Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. 18

19 19

20 20

21 Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 216,8 75,2 0,0 2,2 % Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 0 Övrig areal 0,6 0 Summa landareal 295,1 Summa vatten 0,2 Virkesförråd Totalt % Tall Gran Löv Gran Tall Medeltal per hektar 73 Löv Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt per ha Tillväxt för perioden / år 3,1 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 771 Avverkningsförslag Föryngringsavverkning 0 Gallring 682 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 756 Totalt under perioden 682 pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

22 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt ha % /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år 14, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) Överstånd/Skikt Summa/Medel 216, Arealfördelning Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser Andelen kalmark och skog yngre än 20 år är 14 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 11 %. pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

23 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt Tall % Gran % Löv % /ha Kalmark K1 K2 11, Röjningsskog R1 3, R2 33, Gallringsskog G1 146, G2 Föryngrings- S1 1, avverknings- S2 1, skog S3 20, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skik Summa/Medel 216, Huggningsklasser Kalmark K1 K2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Föryngringsavverkningsskog S1 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen averkningsåtgärd under planperioden. S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). G2 Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. S3 Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog E1 Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. E2 E3 Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

24 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 1 0, S2 G K,b Tall Obrukat 2,8 VP 3,9 25 % Gran Död ved GA 1,1 Löv , S3 T NO,b Tall Myrholme 2,1 VP 2,8 Löv Dike 3 0,7 2 Sakna Myr pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 2 Avd nr 20 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt Med Med G-yta Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ ha avd cm m r [Skikt] % 2,8 2 Sakna Myr Årlig tillväxt Priotal per ha 21 2, S3 T NO,b Tall Kantzon mot myr 2,1 VP 6,1 (-0,1) L Gran Löv , G1 T PG Tall Underröj innan åtgärd 5,0 GÖ , R2 T PG Tall Inslag av törskate 3,8 (-0,2) L 24 6, R2 T PG Tall Törskate 2,9 Löv , G1 T PG Tall Varierande TSBL Gallring ,4 GA 2,1 Gran Delvis lågört GÖ 22 Löv pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

25 Avdelningsbeskrivning Skifte: 3 Avd nr 30 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt Med Med G-yta Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ ha avd cm m r [Skikt] % 0,3 4 Sakna Inägomark Årlig tillväxt Priotal per ha pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 4 Avd nr 40 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt Med Med G-yta Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ ha avd cm m r [Skikt] % 0,4 5 Sakna Övrig landareal Årlig tillväxt Priotal per ha 41 0, G1 G K,b Gran Kallkälla Gallring ,9 GA 1,7 25 % Löv , S1 G PG Gran Avverkningsbart 4,1 VP 3,8 Löv GA 2,5 GÖ ,9 4 Sakna Inägomark 44 1, G1 B PG Löv Röjt Gallring Röjning ,5 Varierande höjd o volym Fd myrodling Lämplig vedhuggning 45 1, G1 T PG Tall Bedömnt på avstånd 2,5 GÖ 17 Gran Inget fältbesök Löv ,4 2 Sakna Myr pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

26 Avdelningsbeskrivning Skifte: 5 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Priotal Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha 50 0, S3 G NO,b Gran Kantzon 1,8 VP 4,8 Löv GA 1,0 51 0,3 2 Sakna Myr 52 0,2 6 Sakna Vatten pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 6 Avd nr 60 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt Med Med G-yta Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ ha avd cm m r [Skikt] % 69,3 2 Sakna Myr Årlig tillväxt Priotal per ha 61 3, G1 G PG Gran ,6 GÖ 19 Löv , G1 T PG Tall Dikat 3,8 GÖ 19 Gran Löv , G1 G PG Tall ,0 GÖ 19 Gran Löv , G1 G PG Tall ,2 GÖ 23 Gran 30 Löv , G1 T PG Tall ,6 Gran 30 Löv , G1 G PG Gran Varierande volym 3,6 GA 1,4 Löv GÖ , G1 G PG Gran ,4 GA 2,6 Löv GÖ 19 pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

27 Avdelningsbeskrivning Skifte: 6 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 68 1, G1 G PG Tall ,5 GÖ 19 Gran 20 Löv ,2 5 Sakna Övrig landareal 70 1, R2 T PG Tall Inslag av törskate 1,4 Gran 10 Löv , R2 T PG Tall Inslag av törskate 1,2 Gran 10 Y = Brant, miljöträd Löv 40 X = aspuppslag Äldre björkar 72 2, R2 T PG Tall Röjning ,6 Gran 20 Löv , S3 G NO,b Gran ,4 Löv , G1 T PG Tall Röjt 3,5 GÖ 18 Gran 20 Löv 40 pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 6 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 75 0, S2 T PG Tall ,5 VP 2,3 Gran GA 2,2 Löv , G1 T PG Tall Röjt Gallring ,1 GÖ 22 Gran 10 Löv , R2 T PG Tall Fd myr 2,2 Gran 30 Löv , S3 G NO,b Gran Hänglav 2,4 VP 3,5 Löv 10 Gamla stämplingar GA 0,5 79 1, G1 G PG Gran Röjning ,5 GÖ 18 Löv , R2 T PG Tall Försumpat 1,1 Gran 30 Fd myr Löv , S3 G NO,b Tall Äldre asp 3,5 VP 2,3 Gran Död ved Löv Höga naturvärden pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

28 Avdelningsbeskrivning Skifte: 6 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 82 16, G1 G PG Tall ,7 GA 1,3 Gran GÖ 23 Löv , G1 G PG Gran Fin björk 5,4 GÖ 20 Löv , G1 T PG Tall Inslag av törskate Gallring ,1 GA 2,3 Gran GÖ 23 Löv , G1 B PG Gran Gallring ,9 Löv , G1 G PG Tall ,2 GÖ 19 Gran Löv , G1 G PG Gran ,8 GÖ 17 Löv , G1 G PG Tall Fin björk 4,8 GA 1,4 Gran Röjt GÖ 20 Löv Utställt 89 3,3 1 6 K2 T PG Tall Skador på plant Hyggesrensning 1 1,6 Gran 20 Löv 10 pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 6 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 90 2, S3 G NO,b Gran Kantzon mot myr 2,2 VP 4,4 Löv , G1 T PG Tall Utställt 4,0 GA 1,7 Gran Fint bestånd GÖ 22 Löv , G1 B PG Tall Delvis försumpat 4,9 Gran Löv , G1 T PG Tall Olikåldrigt 2,6 Löv 40 6 Varierande 94 15, G1 T PG Tall ,6 GA 2,1 Löv GÖ , G1 T PG Tall ,1 GÖ 23 Gran Löv ,9 1 7 K2 G PG Tall Svag föryngring Hyggesrensning 1 1,8 Gran 70 Få fina granar Återväxtkontroll 2 Löv , G1 G PG Gran Äldre gran 2,6 Löv Delvis försumpat Delvis röjt pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

29 Avdelningsbeskrivning Skifte: 6 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta Fukt ha g nr (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 98 6, S3 G NO,b Tall Bäck 2,4 VP 2,2 Gran Försumpat Löv Död ved Höga naturvärden 99 0, R2 G PG Tall Litet bestånd vid rågång 1,2 Gran 20 3 Löv , G1 T PG Tall Fin tall 5,5 GÖ 23 Löv 5 Röjt Inslag av törskate 101 3,5 1 7 R1 T PG Tall Skador på tall Hyggesrensning 1 1,7 Gran 20 Löv 10 pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 7 Avd nr 110 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd ä inkl tillväxt Med Med G-yta Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g (-Avdrag) o år Skikt klass m² VegTyp Alternativ ha avd cm m r [Skikt] % 0,7 2 Sakna Myr Årlig tillväxt Priotal per ha 111 0, S3 G NO,b Tall Kantzon mot myr 2,5 VP 2,7 Gran Varierande Löv 10 pcskog Utskriven: Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå Fastighet: Aapua 1:15 Id:

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36