Individualisering ett steg mot inkludering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individualisering ett steg mot inkludering"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Individualisering ett steg mot inkludering Indivividualized tuition a step towards inclusion Linda Gustafsson Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 90 hp Examinator: Elsa Foisack Handledare: Barbro Bruce

2

3 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogik Vårterminen 2009 ABSTRAKT Gustafsson, Linda (2009). Individualisering ett steg mot inkludering (Indivividualized tuition a step towards inclusion). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Denna studie har som syfte att undersöka hur en grupp pedagoger uppfattar och praktiserar individualisering samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns i deras verksamhet. Jag har genom fokusgruppintervju tagit del av pedagogernas tankar och diskussioner och har under samtalens gång kunnat se en utveckling hos pedagogerna. Från att se individualisering som en individinriktad handling till att se hur individualisering kan praktiseras utifrån gruppen. Pedagogerna känner att de inte alltid kan leva upp till sina goda ambitioner av olika anledningar, främst på grund av tidsbrist. Genom att utgå från pedagogernas egna tankar och vad jag hört i samtalen finner jag ett antal utvecklingsmöjligheter på individ, grupp och organisationsnivå. Nyckelord: Differentierad undervisning, individanpassad undervisning, individualisering, inkludering. Linda Gustafsson Examinator: Elsa Foisack Handledare: Barbro Bruce

4

5 Förord Ett stort tack till deltagarna i min studie. Jag har fått ta del av er tid och era tankar vilket gjort denna studie genomförbar. Mina nära och kära vill jag tacka för stöd och förståelse. Jag vill tacka min handledare, Barbro, för alla uppmuntrande ord på vägen. Bibliotekarien på mitt lokala bibliotek vill jag tacka för all service.

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Problemområde Syfte Frågeställningar Litteraturgenomgång Individualisering Definitioner Olika former av individualisering Individualiseringstanken i våra styrdokument Tolkning av begreppet utifrån skolans uppdrag Individualisering i praktiken - individuellt eller kollektivt arbete? Individualisering - olika sätt att lära Individualisering och specialundervisning Kartläggning för individualisering Inkludering Specialpedagog, speciallärare eller båda? Metod Val av metod Undersökningsgrupp Genomförande Bearbetning och analys av data Trovärdighetsaspekter Etik Resultat Vad är individualisering? Individualisering i praktiken Olika sätt att individualisera Lärstilar Praktiska lösningar Individ kollektiv Inkludering... 36

7 5.3.1 Barn i behov av stöd Specialundervisning Förutsättningar och hinder Specialpedagogens roll Utvecklingsmöjligheter Sammanfattning Diskussion Resultatdiskussion Vad menar pedagogerna med individualisering? På vilket sätt individualiserar pedagogerna undervisningen? Individualisering - individuellt eller kollektivt arbete? Specialpedagogens roll i en inkluderande verksamhet där man arbetar individanpassat i klassrummet? Vilka utvecklingsmöjligheter finns i verksamheten? Kompetens Arbetslaget Samtal Specialpedagog i arbetslaget/skolan Organisation och skolledning Slutsats Metoddiskussion Fortsatt forskning Referenser... Bilaga A...

8

9 1 Inledning Under min grundutbildning till lärare skrev jag ett examensarbete om hur man skapar en god inlärningsmiljö för eleverna. Intresset kring just den frågan har sedan följt mig och utvecklats under åren. När jag började arbeta som lärare fick jag en årskurs 1. Inspirerad av min mamma, som även hon är lärare, och tankarna i den nya läroplanen ville jag arbeta med ett individanpassat arbetssätt. Detta krävde förstås mycket arbete men stärkte mig i min övertygelse när det gäller individualisering. Senare fick jag en tjänst som speciallärare på samma skola och en individanpassad undervisning blev en förutsättning för att nå alla elever. Mitt intresse för inlärning och inlärningsstilar har sedan ökat med åren. Jag har sett att elever fått stöd i inlärningen tack vare att man kartlagt deras starka respektive svaga sidor. Genom att bygga vidare på denna kunskap tror jag att man i samarbete klasslärare- specialpedagog kan arbeta för mer inkluderande lösningar. Mitt intresse att titta vidare på individualisering och hitta goda exempel på hur man kan göra i verksamheten väcktes även efter att ha läst en rapport under utbildningen. Rapporten diskuterar det sätt skolorna bryter ner målen i olika dokument och hur det synliggör lärandet. Man ser faran med att fokus på elevens individuella utveckling resulterar i individuellt arbete (Myndigheten för skolutveckling, 2004). När jag började mitt sökande i litteraturen kring individualisering visade det sig att de studier som gjorts ofta resulterat i diskussionen om att man tolkar individualisering som individuellt arbete. Måste individualisering betyda enskilt arbete? Min avsikt är inte att göra någon djupdykning i denna fråga men eftersom både litteraturen och således verksamheten i skolan gjort denna tolkning vill jag ta upp denna diskussion i korthet. Individualisering hör samman med inkludering på det sätt att det handlar om att möta elevers olikheter. Jag kommer att ta upp inkluderingstanken i korthet då den har relevans i min diskussion kring individualisering. Individualiseringstanken är inte på något sätt ny även om den aktualiserats under senare år, mycket för att skolan fått krav om att dokumentera elevers kunskapsutveckling genom bland annat IUP, individuella utvecklingsplaner. Som pedagog ska du tillsammans med elev och förälder föra en diskussion om hur elevens fortsatta utveckling kan se ut vilket också innebär att man måste ställa sig frågan om hur man ska skapa denna gynnsamma miljö för lärande. 9

10 Jag har gjort en genomgång av våra tidigare läroplaner för att visa att begreppet individualisering har funnits med länge. Jag är medveten om att individualisering hör nära samman med kunskapssyn men har valt, av utrymmesskäl, att inte vidareutveckla det i uppsatsen. Att individualisera sin undervisning är inte det lättaste. Genom stöd av varandra i ett arbetslag tror jag att det inte behöver bli så svårt och tidskrävande i det långa loppet. Jag tror också att pedagoger har en tyst kunskap kring hur man individualiserar som kan komma andra till gagn genom diskussion. Genom samtal i fokusgrupp med en grupp pedagoger hoppas jag hitta utvecklingsmöjligheter till ökad individualisering. Här ser jag att min studie kan bidra till att stärka både min roll som specialpedagog samt öka medvetenheten hos de pedagogerna som ingår i studien. Även om resultatet inte är generaliserbart hoppas jag att de utvecklingsmöjligheter jag finner kan vara applicerbara i andra arbetslag. I detta arbete kommer jag att använda begreppen individualisering, individanpassad undervisning och differentiering som olika uttryck för samma sak. 10

11 2 Problemområde 2.1 Syfte Syftet med arbetet är att genom samtal ta reda på vilken syn en grupp pedagoger har på individualisering och hur de tillämpar den i sin verksamhet. Syftet med denna studie är också att se hur man genom ökad kunskap och användning av individualisering skulle kunna minska behovet av individuell undervisning hos speciallärare/specialpedagog. Jag vill ta fram utvecklingsmöjligheter utifrån samtalen med pedagogerna. I denna studie riktar jag mig, av utrymmesskäl, mot pedagogernas syn på individualisering och utesluter elever, föräldrar och skolledningens perspektiv. 2.2 Frågeställningar Vad menar pedagogerna med individualisering? På vilket sätt ser pedagogerna att de kan individualisera undervisningen? Hur kopplar pedagogerna individualisering till individuellt/kollektivt arbete? Hur ser pedagogerna att specialpedagogens roll kan se ut i en inkluderande verksamhet där man arbetar individanpassat i klassrummet? Vilka utvecklingsmöjligheter finns i verksamheten? 11

12 3 Litteraturgenomgång 3.1 Individualisering Definitioner Individualisering innebär att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Individualisering eller anpassad undervisning är en undervisning som inte bara ska anpassas till elevernas intellektuella begåvning utan också till intressen och kulturella förutsättningar i vid bemärkelse. Individanpassad undervisning måste bygga på spänningsfältet mellan det eleven kan sedan tidigare och inte kan, Vygotskijs proximala utvecklingszon (Imsen, 1999) Öhlmér (2004) tar upp individualisering som svaret på att möta alla elevers behov och menar att I stället för att dela upp elever i elever som är i behov av särskilt stöd och elever som inte är i behov av särskilt stöd borde vi tala om vad det egentligen handlar om nämligen individualisering (s.63) Olika former av individualisering Jag har valt att använda den sammanställning av olika typer av individualisering Vinterek (2006) använder. Innehållsindividualisering Omfångsindividualisering Nivåindividualisering/ färdighetsindividualisering Metodindividualisering Hastighetsindividualisering Miljöindividualisering Materialindividualisering Värderingsindividualisering Ansvarsindividualisering (olika innehåll efter behov, intresse) (omfånget på stoffet inom ett område) (svårighetsgrad beroende av färdighet, förmåga) (arbetssätt, arbetsformer) (arbete i egen takt) (lokaler, rörelse, ljud) (läromedel, arbetsredskap) (elevens prestationer värderas i utgångspunkt från eleven) (ansvar för vad, hur) Eftersom inte Vinterek skiljer på individualisering inom klassens ram/utanför vill jag komplettera med begreppen pedagogisk differentiering vilket innebär åtgärder inom klassens ram medan organisatorisk differentiering innebär att man delar upp elevgruppen i skilda klasser/grupper efter nivå och intresse (Imsen, 1999) 12

13 3.1.3 Individualiseringstanken i våra styrdokument I vår första läroplan, Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962), står det att det som ska styra undervisningens organisation, form och innehåll är individens behov och samhällets krav. Undervisningen ska anpassas efter elevens läggning, mognad, intressen och förmågor. Klassundervisningen ger begränsade möjligheter till individualisering medan gruppundervisning och individuell undervisning gynnar en individualisering. Genom att ta fasta på motivation, aktivitet, konkretion, individualisering, gemenskap och samarbete, ökade man möjligheten att nå varje enskild elev. Detta gick under begreppet MAKIS (Vinterek, 2006). I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) står att skolans yttre och inre organisation ska främja elevens utveckling genom att eleven ska få hjälp att finna studievägar och arbetssätt som gynnar den personliga utvecklingen. Här nämns också individualisering efter intresse, förmåga, hastighet. Man menar att organisatorisk individualisering som specialundervisning och nivågruppering inte är tillräcklig vilket medför att lärarens ansvar blir att individualisera inom klassens eller gruppens ram. Här nämns det individuella arbetet med färdighetsträning där man arbetar i egen takt efter individuella instruktioner. Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) framhåller att individualisering så långt det är möjligt måste få prägla undervisningen. Här nämns individualisering utifrån intresse, arbetstakt och arbetssätt. Man menar att det inte finns ett studiesätt som är det bästa för alla elever och att genom individualisering av arbetsuppgifter lär sig eleverna samarbetets värde. Allas kunskap bidrar tillsammans till gruppen eller klassens resultat. Hemuppgifter, som också är en del av skolans arbetssätt, ska anpassas efter elevernas individuella förmåga. Lpo 94 nämner inte ordet individualisering men dess innebörd i form av att möta varje elevs förutsättningar och behov. Det finns flera vägar för att nå samma mål och man menar att undervisningen inte kan göras lika för alla. Det finns inte någon beskrivning kring hur man ska göra. Detta menar Vinterek (2006) ökar tolkningsutrymmet. I de föregående läroplanerna fanns det klarare riktlinjer. Sedan 2006 ska alla elever ha en IUP, individuell utvecklingsplan och from ht 2008 ska den även innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskaper i varje ämne som eleven får undervisning i. Den individuella utvecklingsplanen är genom sina skriftliga omdömen ett dokument som visar elevens kunskaper i förhållande till målen. Den framåtsyftande delen i IUP ska innehålla en beskrivning av vad som eleven behöver utveckla och visa hur skolans 13

14 insatser ser ut för att stimulera denna utveckling. I Skolverkets allmänna råd (2008) kring IUP står det tydligt kring individualisering att: Skolan har ansvar för att alla elever får en individuell anpassad undervisning och att deras utveckling planeras och följs noga genom hela skoltiden. Det är viktigt att betona att individualisering inte är liktydigt med individuellt eller enskilt arbete. Utveckling och lärande sker till stor del i samspel och kommunikation med andra (s. 11) Tolkning av begreppet utifrån skolans uppdrag I skolans uppdrag ingår att förmedla kunskaper och främja elevernas kunskapsutveckling men också att förbereda dem för att ingå och verka i ett socialt sammanhang. Även om individen är utgångspunkten i Lpo 94 förenas individens och samhällets behov; Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (s. 5). Vinterek (2006) menar att individualisering är ett begrepp som används flitigt i skolsammanhang men hon problematiserar kring hur man tolkar begreppet och vad det får för konsekvenser för individen. Undervisningen ska tillgodose elevens behov vilka ibland kan kollidera med gruppens behov. Hon menar även att individualiseringens syfte kan vara både kunskapsutvecklande och personlighetsutvecklande. Utifrån hur man definierar elevens behov och ställer det mot ex gruppens eller samhällets behov får det olika konsekvenser för undervisningen. Det sätt varpå en individualiserad undervisning realiseras kan också antas påverka hur individen kommer att relatera till samhället och till kollektiva intressen (s.53 ). Haug (1998) gör skillnad mellan individualisering som ett individuellt anpassat utbud inom kollektivet och ett individuellt anpassat utbud som bryter med kollektivet. Han menar att syftet bakom dessa sätt att se på individualisering är antingen att prioritera gemenskapens intressen eller om individuell vinst och nytta. Englund (2006) menar att det finns en strävan mot det reproduktiva effektiva klassrummet samtidigt som det finns en strävan mot ett kommunikativt klassrum. Det krav på kortsiktig utvärdering som finns genom fokus på individuell kunskap inte alltid är lätt att förena med demokratiuppdraget skolan har. Pedagogerna har idag ett större ansvar för att redogöra för elevers utveckling vilket innebär att de måste ha kontroll. Individuell planering och dokumentation används som ett sätt att skapa ordning och synliggöra lärandet för pedagoger, elever och föräldrar. Risken finns samtidigt att 14

15 när målen bryts ner på individnivå att det blir otydligt vilka kunskaper och kvalitéer som ska utvecklas utifrån strävansmålen (Hensvold, 2006). Persson (2007) tar upp dilemmat att utgångspunkten i svensk skola är att alla barn ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt samtidigt som det är skolans uppgift att fördela elever vidare i samhället på utbildning och arbetsmarknad Individualisering i praktiken - individuellt eller kollektivt arbete? Vinterek (2006) har tittat på hur den pedagogiska tillämpningen sett ut kring individualisering. Under 1960-talet förekom individualisering främst som hastighetsindividualisering. Innehållet var givet men eleverna arbetade olika snabbt. Under 1970-talet fanns det ett större utrymme för elevens eget val av innehåll inom ramen för tydligt fastställda mål i varje ämne. Vanligast var ändå en sammanhållen lärarledd undervisning. Under 1980-talet individualiserades undervisningen med hjälp av nya arbetsformer som projektarbete och temaarbete. Nu minskade helklassundervisningen jfr med tidigare. Vid 1980-talets slut fick gruppaktiviteter stå tillbaka för mer enskilt arbete vilket också blev det som dominerade under 1990-talet. Arbetsformen Eget arbete är vanligt förekommande in på 2000-talet och gemensamma lärargenomgångar minskar. De åldersblandade klassernas framväxt under talet med individualisering som ett syfte har också bidragit till att det enskilda arbetet ökat. Ett sätt att realisera tankarna kring individualisering har blivit just arbetsformen Eget arbete. Österlind (2005) diskuterar för- och nackdelarna med eget arbete. Pedagogerna i studien menar att eget arbete uppstått som arbetsform för att ge varje barn möjlighet att arbeta i sin egen takt på sin egen nivå. Fokus på lärandet har flyttats från pedagogen till eleven vilket innebär en större valfrihet och ett större ansvar för eleven. Flera lärares tankar kring Eget arbete redovisas i denna studie och genom beskrivningen över tid kan man se en utveckling från individuellt arbete till arbete tillsammans med andra. Genom att utgå från individens behov och arbeta med kollektiva lärprocesser individualiserar man utan att hamna i för mycket individuellt arbete. Även Myndigheten för skolutveckling (2004) ser att tolkningar kring individualisering har resulterat i mycket individuella aktiviteter och efterlyser en balans mellan individuella och kollektiva arbetsformer. Man uppmärksammar gruppens betydelse för lärandet och ser att 15

16 vissa förmågor missgynnas av dagens individuella arbete. Eleven kan inte belastas för brist på sociala förmågor om arbetet i skolan betonar individuella processer. Samtidigt ser man att den individuella planeringen och dokumentationen är motivationshöjande och utvecklande för eleven. Man fokuserar på elevens starka sidor och har en utgångspunkt i elevens förutsättningar. Persson (2007) menar att vi inte får fokusera på ordet individuell i IUP i den betydelsen att det får följden att arbetet i klassrummet blir individuellt. Den sociala kompetens som idag är så viktig har skolan ett ansvar för att eleverna bygger upp. Då krävs det att undervisningen och lärandemiljön erbjuder detta. I kunskapsöversikten Om elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan (2006) diskuteras olika arbetsmodeller och hur elevers kunskapsutveckling påverkas av detta. Man menar att individuellt arbete kan ses som ett sätt att ge elever möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och ta ansvar för sitt eget lärande. Samhällsutvecklingen bygger på självdisciplin och individualisering och arbetsmetoden individuellt arbete kan ses som ett sätt att svara upp mot den. Föreställningen om den självstyrande individen med eget ansvar är en av anledningarna till att det individuella arbetet ökat. En annan orsak menar man är att individuellt arbete möjliggör för läraren att handskas med större klasser och elevers olika kompetenser, erfarenheter, intressen. Man ser också en möjlighet att pedagogen kan friställas för att kunna hjälpa enskilda elever Individualisering - olika sätt att lära Hur man ser på individualisering hör ihop med vilken kunskapssyn man har och hur man tror att lärprocessen fungerar. Den senaste hjärnforskningen ger oss också kunskap om hur vi i skolan måste anpassa vårt sätt att undervisa till hur eleverna tar till sig kunskap. Att vi lär oss på olika sätt är inget nytt. Det har skrivits mycket om lärstilar och forskare har gjort olika framställningar kring detta. Alla kan lära, fast på olika sätt är det teorin om lärstilar vill säga oss. Definitionen för lärstilar är: hur en individ koncentrerar sig, bearbetar och behåller nytt och svårt materia (Bolander & Boström, 2008 s. 21). Lärstilsteorin går ut på att man som pedagog försöker förstå hur varje barn fungerar i lärsituationen och hur det lär sig på sitt bästa sätt. Man fokuserar på det som går bra för att 16

17 senare även kunna arbeta med de lärstrategier som fungerar mindre bra (Bolander & Boström, 2008). En effektiv inlärning är beroende av en mängd faktorer. Jensen (1996) delar upp inlärningsprocessen i fyra kategorier; kontext, input, bearbetning och svarsfilter. Han menar att genom att ge sina elever rika valmöjligheter så väljer var och en sitt favoritsätt att lära vilket ger dig en uppfattning om just den elevens sätt att lära. Genom att vara uppmärksam på elevernas reaktion på det du gör som pedagog får du också nycklar till dina elevers sätt att lära. Lärstilsanpassad undervisning innebär en systematisk variation i metodval. Tyvärr utgår mycket arbete i klassrummen utifrån att vi lär på samma sätt, menar Boström (1998). Hon menar att vi måste kartlägga och lägga upp arbetet i klassrummet utifrån elevernas lärstilar för att på så sätt kunna möta alla. Vi bearbetar information på olika sätt och lär oss genom att använda olika sinnen. Fyra olika typer av elever redovisas; auditiva, visuella, kinestetiska och taktila. Vi har oftast en stark kanal men alla kanaler behöver stimuleras. För att kunna erbjuda eleven ett bra inlärningstillfälle krävs en genomtänkt planering av läraren. Det gäller att få med sig både individen och gruppen. Hon menar att det sätt pedagogen har kontakt med gruppen och det sätt som stoffet kanaliseras måste anpassas efter individen. Att undervisa elevanpassat är att spela dockteater. Om förmedlingspedagogiken på samma sätt liknas vid en gemensam tratt som vattnar kunskap över alla på samma sätt, så är undervisning på elevens villkor verkligen ett pedagogiskt finlir! (Boström, 1998, s. 113). Dunn & Dunn, Treffinger (1995) har kommit fram till att det finns 20 olika faktorer som starkt påverkar en individs inlärning. De delar in dem i miljömässiga, emotionella, sociala, fysiska och psykologiska faktorer. Genom att kartlägga hur dessa faktorer påverkar en individs inlärning kan den personliga inlärningsstilen identifieras. Som pedagog har du en undervisningsstil som ofta utgår från hur du lär dig bäst, menar Boström & Wallenberg (1998). De presenterar tre olika undervisningsstilar; den visuella, auditiva och den kinestetiska och presenterar typiska särdrag hos dessa. För att nå en hel klass krävs nya arbetssätt och arbetsformer. Fastän vi har kunskapen om att vi lär på olika sätt är metodvariationen i dagens skola liten (Vinterek, 2006). 17

18 3.1.7 Individualisering och specialundervisning Redan Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) står det beskrivet om organisatorisk individualisering men även att läraren måste individualisera undervisningen inom klassens ram. Även i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) talar man om specialundervisning som undervisning i specialklass eller som samordnad specialundervisning, undervisning av enskild/grupp jämsides och samordnad med övrig undervisning i vanlig klass. Detta såg man vara en gynnsam förutsättning för en individualiserad undervisning. Samtidigt tillskrivs läraren ett stort ansvar för att individualisera inom klassens ram då den organisatoriska individualiseringen inte räcker till. I början av 70-talet var ca 40 % av grundskolans elever i kontakt med någon form av specialundervisning. Stora resurser avsattes då på specialundervisning som kan ses som ett sätt att svara upp på kravet om en individuellt utformad undervisning, menar Vinterek (2006). I Lgr 80 står det att skolan ska motverka att elever får svårigheter i skolarbetet genom att utforma innehåll, arbetssätt och organisation efter olika elevers individualitet. De lärare med specialpedagogiska kunskaper ska inte låsas till speciella organisationsformer som särskild undervisningsgrupp, utan ingå i arbetsenheternas planering, utformning av åtgärdsprogram, i föräldrakontakter och i undervisningen (Skolöverstyrelsen, 1980). De slutsatser man kom fram till i utredningen för skolans inre arbete, SIA, fick betydelse för hur man utformade Lgr 80. Utredningen tryckte starkt på att det är skolan som ska anpassa sig till eleverna (Skolverket, 2008). I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) talar man inte om specialundervisning men däremot att skolan har ett stort ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen. Rektor har ansvar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det stöd de behöver. Grundskoleförordningen kompletterar och förtydligar att elever ska ges stödundervisning som en åtgärd som ersätter utbildningen enligt timplanen eller kompletterar den. Stödet ska i första hand ges inom den klass/grupp där eleven finns (Skolverket, 2008). Persson (2007) menar att lärarutbildningens upplägg har bidragit till att man sett specialpedagogiken skild från den vanliga pedagogiken och således också lämnat över ansvaret för vissa elever till specialpedagogiken. Detta talar emot en skola för alla och den grundkompetens att möta alla barn som lärare borde ha. Han menar att elevernas individuella behov också skapar ett behov för lärarna och skolan att möta den naturliga variationen av olikheter. Den pedagogiska differentieringen i klassrummet har ersatts eller kompletterats 18

19 med den traditionella specialundervisningen som har fått en organisatorisk differentierande funktion. Differentiering måste planeras in i undervisningen vilket kräver en förmåga och villighet av läraren till analys av situationen där problem uppstår. Specialpedagogiken måste ses ur det relationella perspektivet där inte eleven själv äger problemet utan miljön och interaktionen får den största betydelsen. Här blir differentieringen av undervisning och stoff betydande. Han menar att uppfattningen om att elever med hjälp av specialundervisning dels ska ta igen kunskapsbrister, dels komma ifatt sina klasskamrater är i regel omöjligt. Trots att styrdokumenten talar för att skolan ska anpassa sig efter olika elevers behov menar Persson att det finns en starkare tradition av att eleven ska anpassa sig till verksamheten i den vanliga klassen. Han ser faran i att den specialpedagogiska verksamheten har en tradition i specialundervisning med inslag av särskild träning, speciella åtgärder och kategorisering av svårigheter. Denna tradition är svår att förena med en skola som är till för alla, menar han. Persson menar att skolans regelverk sätter gränser för hur långt man kan individualisera. Alla skolans elever förväntas ändå nå samma mål inom samma tid. Flera författare (Jensen, Dunn, Bolander & Boström) menar att många barn inte passar in i skolans system på grund av sin lärstil, vilket gör att många av dessa hamnar i specialundervisningen eller i speciella undervisningsgrupper. En mer lärstilsanpassad undervisning skulle möjliggöra en ökad inkludering för den grupp elever som traditionellt ofta får specialundervisning. Här kan specialpedagogen vara en resurs och genom sin kompetens bidra till att utveckla strategier och material för elevers behov (Bolander & Boström, 2008). Skolverket (2004) menar att det även finns en risk med dagens krav på individuell dokumentation och att avprickning av delmål, skriftliga prov och betyg används för att visa resultat. Det är då lätt att lägga ansvaret på eleven istället för att se att skolan har ett ansvar för att se över miljön, arbetssätt och organisationsstruktur. Den viktigaste faktorn för elevers framgång är lärarens kompetens vilken inkluderar förmågan att individualisera, menar Skolverket (2008). Man ser också att trots att skolans styrdokument talar för inkluderande lösningar är särskiljande lösningar vanliga i skolans praktik. Jensen (1996) menar att den specialundervisning som bedrivs handlar mycket om innehåll istället för den pedagogiska processen. Han menar att man lär ut samma stoff som i klassen men i långsammare takt. Elever behöver stöd i hur de ska kunna skaffa sig kunskap och hur de ska använda lärstilar, tillägna sig färdigheter och organisera informationen. 19

20 3.1.8 Kartläggning för individualisering En av skolans uppgifter är att hitta elevernas starka sidor. Arbetet med IUP och åtgärdsprogram går ut på att se möjligheter och sätta in åtgärder för en fortsatt utveckling. Vi har olika utvecklingsscheman i läsning, skrivning och matematik som vi använder oss av för att finna vad våra elever bäst behöver. Det finns kartläggningar som fokuserar på att upptäcka elevers starka sidor respektive svaga när det handlar om perception, ex ITPA och WISC. Öhlmér (2005) menar att alla som arbetar med barn måste ha grundläggande kunskaper om hur olika svårigheter kan yttra sig för att kunna möta elevers behov. Det krävs inte bara kunskaper utan även en vilja och förmåga som kan leda till att kunskapen kan konkretiseras i undervisningen. Hon menar vidare att barn i behov av särskilt stöd är barn med sina särskilda styrkor som vi måste hitta för att kunna bygga vidare på (Öhlmér, 2000). I litteraturen om lärstilar finns en mängd olika uppställningar och exempel på vad som kännetecknar just det sättet att lära. Genom att använda sig av olika frågeformulär kan man som pedagog få en bild av vilken lärstil en elev har (Dunn, 2001). Haug (1998) menar att det ligger en fara i att diagnostisera och kartlägga. Detta kan få följden att eleven blir stigmatiserad och utestängd från gemenskapen. Han menar att det individbaserade diagnosorienterande sättet att se på barn medför att man letar efter nya kategorier av svårigheter som barn kan ha. Det intressanta är att ta reda på hur man kan anpassa undervisningen inte vilken diagnos en elev har. 3.2 Inkludering Tanken kring En skola för alla innebär att alla elever har rätt att få känna delaktighet i en inkluderande miljö. Skolan ska motverka utstötning genom att ge alla elever möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov. Det finns en rad dokument; till exempel Skollagen, Lpo 94, Salamancadeklarationen, som styrker detta (Persson, 2007). Heimdahl och Mattson (2006) beskriver inkludering som: en viljeriktning där man ständigt beaktar särskiljandets negativa effekter samtidigt som man utvärderar och omvärderar pedagogiska strategier i förhållande till elevers individuella och växlande behov (s.38). Internationellt fanns en rad olika definitioner kring special education och OECD (Organisation For Economic Co-operation and Development) valde år 2000 att enas om 20

21 begreppet Special Needs Education vilket resulterar i att en mycket stor del av skolornas elever ingår i den grupp elever som bedöms ha behov av specialpedagogiskt stöd. Därför räcker det inte med individuellt riktade åtgärder utan det är i första hand skolans verksamhet som måste anpassas till elevernas skilda behov. (Persson, 2007). Många barn tvingas lära på ett sätt deras hjärna inte är lämpad för. Ökad kunskap och förståelse för elevers olikheter och olika sätt att lära är en väg till att skapa en skola för alla (Bolander, Boström 2007). I projektet Inkluderande undervisning Goda exempel (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003) ser man att lärarens syn på olikheter och förmåga att anpassa undervisningen efter dessa olikheter är en avgörande faktor för att nå en större inkludering i skolan. Accepterar inte läraren undervisning av alla elever som en del av arbetet försöker man få någon annan att ta över ansvaret på elever i behov av särskilt stöd. Man ser samtidigt att positiva attityder inte är tillräckliga för att öka inkluderingen. Läraren behöver lämpliga metoder och material, tid för instruktion, kunskap och färdigheter samt erfarenhet. Elever i behov av särskilt stöd behöver mer undervisningstid, andra inlärningsmetoder och specialistkunskap. Att öka eller omfördela den tillgängliga tiden kan man göra med hjälp av assistent i undervisningen, förbättra lärarens specialistkunskaper, uppmuntra högpresterande elever att arbeta mer självständigt, med datorer och genom att hjälpa varandra. Tillsist ser man att lärarens förmåga att stärka de sociala relationerna mellan eleverna som viktigt. I projektet, som omfattade 15 europeiska länder, såg man att en av de största svårigheterna i europeiska klasser är arbetet med elever med olika förutsättningar. De deltagande länderna fann det svårast att hantera sociala och emotionella svårigheter som medför svårigheter i uppförande och motivation. Studien visar på faktorer för ökad inkludering; samarbete i undervisningen mellan pedagoger, samarbete i undervisningen mellan elever, problemlösning i samarbete, blandade grupper. Ur de exempel och diskussioner som framkommit kan man se att; det som är bra för elever i behov av särskilt stöd också är bra för alla elever (ibid., s.29). Samtidigt ser man en risk för att man för starkt betonar individualisering i inkluderande skolor. Blandade grupper innebär att eleverna får uppnå olika mål genom olika sätt av lärande och det är viktigt att detta anordnas genom effektiva och målinriktade metoder (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003). 21

22 Haug (1998) diskuterar integrering utifrån två definitioner; Segregerande integrering och inkluderande integrering. Den segregerande integreringen beskrivs utifrån att skolan är platsen för de flesta barn men att vissa har behov av andra arrangemang ex särskola, liten grupp eller specialundervisning. Individens behov står i centrum och det gäller att hitta den bästa lösningen. Individualisering får här en central roll. Behov av särskilt stöd bottnar då i ett individorienterat behov utifrån svårigheter hos individen. Barnet ska anpassa sig till skolan och målet är samhällsintegrering. Inom detta synsätt skiljer man på specialpedagogik och vanlig pedagogik. Detta sätt att se på integrering kopplar Haug (ibid.) till den utbildningspolitiska riktningen han menar traditionellt finns hos de borgerliga partierna. Inkluderande integrering kopplar han till den utbildningspolitiska riktningen som har sina rötter i socialdemokratin. Den inkluderande integreringen har en värdegrund som vilar på social rättvisa och att alla oberoende av förutsättningar, intresse och prestationsförmåga får ingå i en samhällelig gemenskap. Här ser man individuella skillnader hos barnen som en tillgång och accepterar dem. Alla elever ska kunna finnas i samma klassrum genom att man tillrättalägger undervisningen för varje individ. Detta upphäver skillnaden mellan vanlig undervisning och specialundervisning vilket får följden att specialpedagogik inte betraktas som ett eget ämne. Haug (1998) menar att den svenska specialundervisningen står närmare den segregerande än den inkluderande integreringen och att skolan bygger på en kompensatorisk inställning. Även han ser att skolan präglas av ett dubbelt budskap; dels att skolan i sig ska bidra till att eleven kan ingå i samhället samtidigt som eleven kan komma att bli tvungen att kvalificera sig för att få vara med dels i skolan och i samhället. Han ser att dessa dubbla budskap både visar sig i styrdokumenten genom ex särskolan och i hur vi organiserar skolan ex genom specialundervisning. Målet för specialundervisningen är att hjälpa barn att anpassa sig. Kunskapen är mindre inriktat på att förstå problem utifrån en social konstruktion vilket hindrar skolan från att förändras. Han ser därför en fara i att diagnostisera. Det handlar istället om hur undervisningen kan anpassas utan att barnet exkluderas från undervisningen. Även om målet är en inkluderande skola så finns det för lite kunskap om hur detta skulle se ut. Forskningen är baserad på en skola som vi vill lämna bakom oss, menar han Haug (1998). 22

23 3.3 Specialpedagog, speciallärare eller båda? 1990 ersattes speciallärarutbildningen av specialpedagogiskt påbyggnadsutbildning och examen till specialpedagog. Specialpedagogens uppdrag är att genom samarbete med skolans ledning arbeta för en inkluderande miljö men även att undervisa elever enskilt eller i grupp. Heimdahl och Mattson (2006) ser i sin studie Mot en inkluderande skola att specialpedagogen användes på två sätt. Dels såg man specialpedagogen som en samordnande och handledande resurs i en skola där man tillsammans sökte finna lösningar som inte stängde ute elever från den ordinarie klassen. Å andra sidan såg man att specialpedagogen gick in i specialundervisningsfunktionen. Sammanfattningsvis såg man också att arbetslagets genomslag i skolorna har spelat roll i vilken betydelse specialpedagogens handledande och samordnande insatser fått. De flesta specialpedagogerna fördelade sin tid mellan både handledning och undervisning. Både svensk och internationell forskning visar en ökad segration i skolan vilket går emot de politiska målen och inkluderingsdiskussionen. Man ser att särskilda undervisningsgrupper som är gemensamma för flera skolor har ökat under , medan små grupper på enskilda skolor är mindre vanliga och mer flexibla (Heimdahl & Mattson 2006). Specialundervisningen och dess konsekvenser, SPEKO är ett forskningsprojekt som genomfördes under mitten av 1990-talet, visar på olika faktorer kring skillnaden mellan klassundervisning och specialpedagogisk verksamhet. De intervjuade menar att specialpedagogisk verksamhet ofta försiggår i liten grupp, i ett lägre tempo där andra arbetssätt praktiseras. Samtidigt är det en vanlig uppfattning hos lärarna att det egentligen inte finns eller bör vara någon skillnad. Specialpedagogerna är de som tydligast ser specialpedagogisk verksamhet som ett eget ämne. Innehållet i denna verksamhet kännetecknas av att bygga upp elevernas självförtroende, undervisning för att komma ifatt (andra metoder, innehåll) eller att ge avlastning åt klassläraren. Specialpedagogerna menar att deras verksamhet ofta går ut på att hålla vissa elever borta från den ordinarie undervisningen på grund av störande beteende eller för att de är lågpresterande eller har långsam arbetstakt (Persson, 2007). Haug (1998) menar att specialpedagogiken kan förstås utifrån två perspektiv; det kompensatoriska och det demokratiska deltagarperspektivet. Det första handlar om att kompensera till eleven når en viss nivå vilket ofta görs genom organisatoriskt differerande 23

24 åtgärder exempelvis specialundervisning. Det senare handlar om att skolan ska avnormaliseras och på det sättet naturligt möta alla elevers behov. Efter regeringsskiftet föreslog nuvarande skolminister Jan Björklund bland åtgärder för att öka kunskaperna att starta en ny speciallärarutbildning hösten Syftet med denna utbildning är att erbjuda individuellt stöd av speciallärare åt elever med olika former av inlärningssvårigheter. Utbildningen inriktas mot läs- skriv- och matematiksvårigheter i de lägre årskurserna. Persson (2007) menar att utifrån dessa intentioner kan man anta att skolministern har en stark tilltro till specialundervisning. Han pekar även på att nuvarande utbildningspolitik är på väg bort från tanken på En skola för alla. Han spetsar också kritiken med att skolministern talar i termer som för tanken bakåt i tiden till en skola där elever var lydiga och lärde sig det läraren undervisade om. En skola som inte stördes av de elever som hade svårt att anpassa sig till de krav och förväntningar som ställdes. 24

25 4 Metod 4.1 Val av metod Denna studie är av kvalitativ karaktär då den har som syfte att försöka förstå hur pedagogerna uppfattar ett visst fenomen. De kvalitativa verktyg jag tänker använda mig av är dagbok och intervju i fokusgrupp. Logg/Dagbok Dagboken kommer att vara ett stöd för deltagarnas reflektioner samt en hjälp i deras kommunikation under samtalen i fokusgruppen. Tiller (1998) menar att det är viktigt att kunna reflektera kring det man upplever för att det ska ske ett lärande. Genom dagboken kan deltagarna distansera och kategorisera erfarenheter i vardagen och vidare kan dessa erfarenheter skapa grunden för diskussion i grupp. Jag kommer inte själv att läsa deltagarnas dagböcker men kommer att få ta del av dem genom samtalen. Intervju i fokusgrupp Fokusgruppintervju som metod kan beskrivas som en form av gruppintervju där datainsamlingen har ett forskningsändamål. Den lämpar sig väl då man vill undersöka hur deltagarna handlar och vilket motiv de har i ett, av forskaren, visst förutbestämt ämne. Den dynamik som uppstår i en grupp gör att åsikter prövas, omformas och föder nya idéer under samtalet. Intervjun blir en diskussion där deltagarna framför sina åsikter kring det valda temat. Moderatorn intar en mer passiv roll jämfört med andra intervjuformer. Det är själva frågeställningen som hamnar i fokus och styr intervjun, inte intervjuaren (Wibeck, 2000). Detta var det främsta skälet till att jag valde fokusgruppintervju framför individuella intervjuer. Det samlade resultatet från gruppen intresserade mig mer än varje individs åsikter. I samtalet beskriver deltagarna sitt handlande och sina motiv och kan också jämföra varandras åsikter. Deltagarna ställer även själva frågorna till varandra under samtalet. Dessa kan moderatorn plocka upp och utveckla. Fokusgruppintervju kan även användas när syftet är att jämföra olika gruppers uppfattning kring ett visst ämne eller fenomen. Fokusgruppintervjun kan vara strukturerad eller ostrukturerad vilket beror på hur mycket moderatorn styr (Wibeck, 2000). Jag valde att använda en intervjuguide (bilaga A) men var mycket öppen för följdfrågor under samtalet vilket gör min intervju halvstrukturerad. Som moderator påverkade jag interaktionen i gruppen genom att ställa direkta frågor till de 25

26 personer som inte pratade så mycket. Annars hade det funnits en risk att någons åsikt inte alls kom fram. I detta arbete benämner jag intervjuerna samtal och respondenterna deltagare. 4.2 Undersökningsgrupp Jag valde att kontakta tre arbetslag årskurs 3-5 på en f-9-skola. Via mail bad jag att få komma till dem för ett informationsmöte och berätta om min studie. Ett av de tre arbetslagen svarade och blev senare mina deltagare. Deltagarna i min studie var således fyra pedagoger ur ett arbetslag årskurs 3-5 på en f-9-skola. Två av pedagogerna har arbetat som lärare sedan talet, en sedan mitten av 1990-talet och den sista gick ut lärarutbildningen Tre av pedagogerna är klasslärare för de olika årskurserna i just detta spår på f-9-skolan. Den fjärde är resurslärare. Tre av lärarna har arbetat på skolan minst 12 år. Det begränsade urvalet gjorde jag för att kunna göra en djupare analys istället för en översikt. Jag valde att ha endast en fokusgrupp då syftet inte var att göra en jämförande studie. Jag valde pedagoger ur samma arbetslag för att skapa goda förutsättningar inför samtalen. I en fokusgrupp delar deltagarna en gemensam upplevelse eller erfarenhet. En fördel att välja en redan existerande grupp är att de anses vara mer villiga att öppna sig och dela åsikter med varandra (Wibeck, 2000). De skulle också känna en trygghet med varandra och inte vara rädda för att diskutera. Samtidigt kan valet av en redan existerande grupp innebära att vissa saker aldrig förs fram i samtalet på grund av att man tar vissa saker för givna inom gruppen eller att de roller man har i gruppen blir till nackdel för samtalet (ibid.). Båda aspekterna fick jag vara observant på bland annat genom att rikta frågan ibland för att alla skulle komma till tals. Jag fick också be deltagarna förtydliga då jag upptäckte att de samtalade om sådant som var känt för dem men inte för mig. 4.3 Genomförande Fokusgruppintervjun genomfördes under tre tillfällen med två veckors mellanrum. Varje samtal pågick 1 timme. De genomfördes på deltagarnas arbetsplats i en för deltagarna trygg miljö. Lokalen erbjöd avskildhet och möbleringen inbjöd till ett avslappnat samtal. Samtalen bandades med diktafon och videobandspelare. 26

27 4.4 Bearbetning och analys av data Utifrån ljudupptagningen från diktafonen transkriberade jag samtalen. Vid behov kompletterade jag med att titta på videoinspelningen för att fånga upp bland annat när övriga deltagare nickade i samförstånd. Transkriberingarna säkerställdes sedan genom att jämföra dem med videoinspelningen. Transkriberingarna analyserade jag sedan genom att göra en meningskoncentrering vilket gjorde att jag kunde se vissa teman. De teman som var relevanta utifrån mitt syfte utgick jag ifrån vid min analys av resultatet (Kvale, 1997). 4.5 Trovärdighetsaspekter Generaliserbarheten är låg då urvalsgruppen var liten. Resultatet kommer att gälla endast denna lilla undersökningsgrupp. Det resultat man får från samtalen i fokusgrupp är inte statistiskt generaliserbart. Även om syftet med studien inte var att generalisera så kommer resultatet i viss mån kunna vara applicerbart i en liknande miljö. Reliabiliteten i en studie som denna kan ha brister såsom feltolkningar, dagsform hos undersökare/deltagare samt yttre störningar. Mina mätinstrument var av kvalitativ karaktär vilket innebär att exakt mätbarhet var svår att uppnå. För att öka reliabiliteten använde jag mig av både diktafon och videokamera för att dokumentera mina samtal. Vid transkriptionen utgick jag från det jag fångat med diktafonen och kompletterade vid behov med videoinspelningen. Avslutningsvis jämförde jag mina anteckningar med videoinspelningen. Deltagarna fick sedan läsa min resultatdel för att säkerställa att jag hade rätt information att utgå från i min analys. Wibeck (2000) menar att det är viktigt att tänka på att moderatorns föreställningar och förförståelse kan påverka gruppen. Här såg jag en svår balansgång. Å ena sidan ville jag höra deltagarnas åsikter om sådant jag själv läst i litteraturen samtidigt som jag inte ville påverka deras svar genom att lyfta ex kritik mot hur ämnet tolkats i verksamheten. Genom att återkoppla till deltagarna och låta dem läsa mina analyser minimerade jag risken för feltolkning. Då jag att analyserade utvalda delar av det inspelade materialet var jag tvungen att förhålla mig kritisk till det faktum att jag påverkar vad som lyfts fram. Min förförståelse och egna värderingar i ämnet var jag också medveten om. Validiteten i denna studie är beroende av de mätinstrument jag användt. För att undersöka det studien syftar till var det viktigt att jag tänkte igenom vad mina samtal i fokusgruppen skulle 27

28 handla om och att mina frågor var relevanta. Hur det deltagarna sa överensstämmer med verkligheten fick jag ta i beaktande och även att deltagarna påverkade varandras svar. En uppföljning med andra metoder, ex deltagande observation, kunde vara nödvändig om detta vore syftet. För att minska dessa felkällor är det viktigt att skapa ett förtroende mellan mig och deltagarna i studien. Om studien kom att mäta det som var syftet berodde både på mig och på deltagarna. Att tydliggöra syftet med studien för deltagarna var av stor vikt så att de inte förväntade sig att jag ska komma med ny kunskap, utan att de själva ska utveckla och fördjupa sin egen kunskap. Då jag använde mig av fokusgrupp var det viktigt att jag, trots nya frågeställningar från deltagarna, fokuserade på huvudfrågan. Som moderator kunde jag både styra frågorna och interaktionen mellan deltagarna (Wibeck, 2000). Som moderator var jag angelägen om att täcka in olika frågeställningar inom ämnet samtidigt som jag gav möjlighet för deltagarna att själva väcka frågeställningar. Vissa frågeställningar kanske inte hade kommit upp annars. Jag kan även se att vissa frågeställningar inte kommit upp om inte deltagarna fört dem på tal vilket jag ser som en stor fördel. På det viset fick jag nya infallsvinklar till min studie. 4.6 Etik Innan fokusgruppintervjuerna påbörjades informerade jag muntligt deltagarna om syftet med studien. Eftersom jag fick ta del av olika pedagogers tankar kring sin egen undervisning och eleverna var det viktigt med sekretessfrågan. Då jag dokumenterade genom videoinspelning och ljudupptagning var det viktigt att jag informerade deltagarna om hur materialet skulle användas av mig och att det skulle förstöras efter att studien genomförts. För att kunna genomföra samtalen i fokusgrupperna var det viktigt att deltagarna kände tillit till varandra och till mig. Det var också viktigt att deras deltagande var frivilligt och att de visste att de kunde avbryta det. För att garantera deltagarnas anonymitet har jag inte beskrivit dem utifrån arbetsuppgift, ålder eller dylikt. Däremot har jag benämnt dem med pedagog 1, 2, 3 och 4 i resultatdelen. Då jag citerat deltagarna har jag omarbetat det de sagt så att de blir lättare att läsa rent språkligt. När man transkriberar en intervju som ska spegla intervjupersonens åsikt kan men redigera uttalanden så att de blir mer koncentrerade. Då man ska använda citat kan man återge dessa mer enligt skriftspråkets normer. Kvale (1997) menar att detta är en etisk aspekt man behöver beakta för att inte intervjupersonernas uttalanden inte ska framstå som osammanhängande och svåra att läsa. 28

29 5 Resultat Mitt resultat bygger på fokusgruppintervju med fyra pedagoger. Utifrån mina rådata, transkriptionerna från samtalen väljer jag att presentera och analysera resultatet uppdelat i olika teman som jag funnit i samtalen. För att levandegöra de teman jag fått fram blandar jag löpande text med citat från deltagarna. 1. Vad är individualisering? 2. Individualisering i praktiken 3. Inkludering 4. Förutsättningar och hinder 5. Specialpedagogens roll 6. Utvecklingsmöjligheter 5.1 Vad är individualisering? Deltagarna uppger att individualisering står för att ge varje elev det den behöver på sina villkor och efter sina behov och förutsättningar. Syftet är att möta elevernas individuella behov. Man talar om individualisering när det gäller kunskapsutveckling men också när det gäller social utveckling. Individualisering kopplas här ihop med pedagogens förhållningssätt gentemot olika elever. Det är viktigt att bemöta eleverna på rätt sätt, det gör dem trygga och gynnar lärandet. Man diskuterar vilken syn på individualisering man fick under sin utbildning på lärarhögskolan. Två av pedagogerna gick sin utbildning på 70-talet och nämner begreppet MAKIS där I:et står för individualisering. En pedagog gick ut lärarhögskolan i mitten av 1990-talet och menar att individualisering var ett centralt begrepp under utbildningen. när man kom ut från högskolan i mitten av 90-talet, var att man matades hela tiden med att man skulle individualisera. Å det var egentligen inte tillräckligt nyanserat ( pedagog 1) Den fjärde pedagogen, som blev färdig lärare i början av 2000, har också fått med sig tanken kring individualisering starkt men fokus låg ännu mer på att arbeta tematiskt, menar hon. Pedagogerna talar om individualisering och individuell hjälp till elever som samma sak. Individualisering nämns också i sammanhang som handlar om elevers olika sätt att lära, olika lärstilar. Det pedagogerna nämner i samtalen är att man utgår från intresse när man väljer 29

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen

C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen Det här materialet är riktat till lärare och lärarlag och är ett stöd för skolans nulägesbeskrivning av matematikundervisning. Målet är

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

kultursyn kunskapssyn elevsyn 2014 Ulla Wiklund

kultursyn kunskapssyn elevsyn 2014 Ulla Wiklund kultursyn kunskapssyn elevsyn Pedagogik förmågan att inte ingripa? Kultursyn Inlärning perception produktion Kunskapssyn perception Lärande produktion reflektion inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 1 Verksamhetsplan för särskolan Tornhagsskolan i Linköping Verksamhetsåret 2009/2010 Samverkan personal/elever/föräldrar: Särskolan har sedan två

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar 2015-10-26 1 (12) Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar Innehåll Innehållet i detta dokument... 2 Allmänt om intervjuerna... 3 Vad är en intervju?... 3 Syfte med intervjuer i

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum

Pedagogen och det entreprenöriella lärandet. En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Pedagogen och det entreprenöriella lärandet En grund & - påbyggnads utbildning för pedagoger i Sektor lärande Lerum Bild 1 1 ta bort. Få in i ny bild om begrepp och definition istället. Jenny Jonasson;

Läs mer

Publiceringsår Diskussionsfrågor. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Publiceringsår Diskussionsfrågor. Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan Publiceringsår 2016 Diskussionsfrågor Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan 2 (5) Förslag på diskussionsfrågor Såväl lärare som rektor

Läs mer

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER?

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? HUR SKALL VI BEHÅLLA MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? Margareta Abenius, Trilobiten Johanna Larsson, Orust Montessori FÖRTYDLIGANDE AV RIKTLINJERNA

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att:

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att: LIP Lösningsinriktad pedagogik Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett annorlunda sätt att förhålla sig till barn och till själva inlärningsprocessen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro

Läs mer

Observationsschema. Bakgrundsuppgifter. Skola: Observation nr: Årskurs/-er: Datum: Total lektionstid enligt schema (min):

Observationsschema. Bakgrundsuppgifter. Skola: Observation nr: Årskurs/-er: Datum: Total lektionstid enligt schema (min): 1 (7) akgrundsuppgifter Skola: Årskurs/-er: Observation nr: Datum: Total lektionstid enligt schema (min): Lärarens utbildning: ehörig lärare: J/N Lärarerfarenhet (antal år): ntal elever i klassen/gruppen:

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Daniel Pettersson Högskolan i Gävle

Daniel Pettersson Högskolan i Gävle Daniel Pettersson Högskolan i Gävle Skolan har alltid varit ett politiskt och ideologiskt projekt När började man systematiskt att bedöma elevers kunskaper? Mot vilka samhälleliga behov svarade institutionaliseringen

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

1. Samlande uppdragsvision och lärandeavpassade förutsättningar

1. Samlande uppdragsvision och lärandeavpassade förutsättningar Skolinspektionen gav universitetslektorerna Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet, i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt som skulle belysa sambanden mellan olika undervisningsfaktorer

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess

Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess Förklaringstext till Barn i behov av särskilt stöd Gudmuntorp skolas arbetsprocess UPPMÄRKSAMMA Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. Det gör vi genom att ge specialpedagogiskt stöd erbjuda undervisning

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte.

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte. PEDAGOG LÄRARE SKOLAN är en mötesplats för barns och ungas lärande där människors olikheter ses som en tillgång. För att klara uppdraget behöver skolan personal med olika kompetens så att alla barn och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

Specialpedagogisk kompetens i arbetet för en inkluderande skola; en intervjustudie

Specialpedagogisk kompetens i arbetet för en inkluderande skola; en intervjustudie Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för Kultur-, Religions- och Utbildningsvetenskap Specialpedagogisk kompetens i arbetet för en inkluderande skola; en intervjustudie Emma Wallström Juni,

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling. Skollagen Skollagen Kap 1 5 All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gäller

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge,

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge, LÄROPLANEN EN HELHET Att se den röda tråden Balli Lelinge, balli.lelinge@mah.se 2 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning 3 Läroplan 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. De övergripande målen och riktlinjerna

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Inkludering Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Arbetet med inkludering har inte en tydlig början och ett tydligt slut. Det handlar om processer där attityder måste bearbetas och demokratiska

Läs mer

Utredningen skulle vara vägledande för behandlingen

Utredningen skulle vara vägledande för behandlingen Utredningen skulle vara vägledande för behandlingen Innehållet detta utredningsmaterial måste vara så uppbyggt att det kan vara vägledande för dem som måste vidta åtgärder för att anpassa undervisning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Individualisering och integrering av elever i grundskolan. En kvalitativ studie.

Individualisering och integrering av elever i grundskolan. En kvalitativ studie. LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Individualisering och integrering av elever i grundskolan. En kvalitativ studie. Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap Linda Samuelsson

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2008 RIV (Dnr 322-136/2008) En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar på

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kommunikation Utmaning Sammanhang Motivation Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm

Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm Disposition 1) Vad menas med effektivitet? 2) Vad säger forskningen om effektivitet? 3) Slutsats om effektivitet 4) Vad menas med inkludering?

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Rev. 2010-01-08 Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn skall få det de behöver för att

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

Dagens program. Återkoppling ViTal, Visa Ord och TT Fika Inkludering Stava Rex och Spell Right 2 Gustavas ordböcker Hemuppgift

Dagens program. Återkoppling ViTal, Visa Ord och TT Fika Inkludering Stava Rex och Spell Right 2 Gustavas ordböcker Hemuppgift Dagens program Återkoppling ViTal, Visa Ord och TT Fika Inkludering Stava Rex och Spell Right 2 Gustavas ordböcker Hemuppgift Inkludering Den nya skollagen och LGR 11 -Ny syn på elever i behov av särskilt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/ EXTRA ANPASSNINGAR Hur gör man? VAD SÄGER LAGEN? Varje elev har rätt till ledning och stimulans efter behov och förutsättningar. Skolan ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser (3 kap 3 ). Detta

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

INDIVIDUALISERING I FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET

INDIVIDUALISERING I FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET INDIVIDUALISERING I FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET En undersökning av lärarens erfarenheter kring individualisering i förskoleklass och lågstadiet LANA SABRI SLEWOA ZAKIA GHOLAM MUHAYUDDIN Akademin för utbildning,

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer