LUFTFILTER, SMORJAPPARATER och LUFTBEHANDLINGSGRUPPER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFILTER, SMORJAPPARATER och LUFTBEHANDLINGSGRUPPER"

Transkript

1 BRUSNVISNING RESERVDESFORTECNING ORCO U RevB UFTFITER, SMORJPPRTER och UFTBEHNDINGSGRUPPER Se taellema nedan for maximalt ingaende lufttryck Maximal temperatur 4-6SoC UFf FITER UFf FITER SMORJPPRTER REGUTORER - SMORJPPRTER Det_nr Maximalt node Ilmin Pumplutrustning nvandning Husky 715, Cadet, Fast Flo Inloppl Maximalt ar- BehUer volym Filter my Utlopp etstryck ar ml 114" npt SMORJPPRTER Det.nr MaximaIt flode (min President, Fire-Ball, Monark Bulldog, Senator, Glutton Bulldog, Senator, Glutton ing Pumputrustning n viindning Husky 715. Cadet, Fast Flo President, Fire-Ball, Monark Bulldog, Senator, Glutton 38" npt 17, " npt 17, " npt 17, " npt 17, In1opp Maximalt ar- Be1iller volym UtIopp etstryck ar ml 114" npt " npt 17, " npt 17, ing 34" npt 17,5 480 UFTFITER,REGUTORER,SMORJPPRTER,UFTBEHNDINGSGRUPPER -- Ingaende detaljer MNO- Pumputrustning Inloppl Max ar- Det.nr FITER REGUTOR SMORJPPRT METER nvandning UtIopp tryck ar Husky 715, Cadet, FastFlo, Standard 1I4"npt President, Fireall, Monark 8"npt 17, Bulldog. Senator, Glutton, HuskylO30 112"npt 17, ing 14"npt 17,5 GRCO INC, US COPYRIGHT 1991

2 DIMENSIONSRITNING UFTFITER SMORJPPRTER Det.nr Inlopp- 8redd () "ojd (8) Iliijd (C) Det.nr Inlopp 8redd () IIojd (8) "ajd (C) IUtlopp mm mm mm IUtlopp mm mm mm "npt "npt S"npl "npt "npt "npt "npt "npt "npt Modellll0-146 d :1 ModeI Mode1l ModeI ModeI B ill ~ IlII32 FITER, REGUTORER, SMORJPPRTER, UFTBEHNDINGSGRUPPER Det.nr Inloppl 8redd () Hiijd (8) Hijjd (C) Djup (D) Utiopp mm mm mm mm " NPT " NPT " NPT " NPT ModeI } Modell , ,

3 FODESURVOR FITER ModeU Ingende lufttryck co,. ~.til ~ T ~'<;; ~ ~ R 0~5r---~----'-r--'T--T-r'-~ y C 0, t-----Ji-----;H-----7f---I F 0~1~---+--~4.~~~~~--~ 0, T~""-I"--7"' I 0, ,~$'''7. j _1 r o 140 Modell T R 0~5 Y C 0,28 F 0~1 0,14 0,07 k::: ~ FJOde Uminut Ingaende lufttryck -t' ~;;:.... ~l fo~ '<;; '" '<:: Ii ~ ~.. V V V 0 ~ :% '. ~ r ModeU T R 0~5 Y C O~ F 0,21 0,14 0,07 ~ FJOde Uminut.. ~ ~'<;; Ingendelufttryck I '., r o Fl1ide Uminut ModeU Ingaendelufttryck.. ~ J'~ l' T ~'<;; ~'" ~ R 0,35 r----,r----,---i'---7-r-7-"71 y C 0, jf j4-~-7'f,~_1 F 0,21 f---f---l--j--,l'--,.,,,-~----l 0, jf-----7't!..-..",.~_+--_1 r o Modell T R 0~5 Y C 0~8 F 0~1 0,14 0,07 r FlOde Uminut J V. a- V ~ Modell T R 0,35 Y C O~ F 0,21 0,14 0,07 FlOde Uminut Ingaendelufttryck -t' ci' "'. f! ~'<;;... :::.-." r o Fl1ide Uminut 3

4 INSTTION I DRIFT Modell Modell JUSTERRTT FOR -- SMORJPPRT JUSTERRTT FOR SMORJPPRT TRYCUFTREGUTOR UFTFITER VTPPNING Innan ngon komponent installeras pa luftledningen sa mste ledningen lsas ren frn flagor oeh smuts. nvand gangtatningsmedel eller PTFE tejp men enart pa de utvandiga gangorna. Montera komponenterna pa luftledningen s att flodet gr i pilens riktning pa kroppen. omponenterna skall monteras s nara utrustningen som mojligt. Installera luftfiltret framror regulatorn oeh I eller smorjapparaten. Se TIBEHOREN ror att estillia den avluftande luftkranen. Ytterligare en avluftande luftkran kan oeks installeras framfor luftehandlingsgruppen for att avlufta vid service. OBS! ~ For att minska risken for allvarliga kroppsskador ssom intrangningsskador, stank i ogonen eller pa huden eller skador orsakade av oavsiktlig pumpstart s skall utrustningen inkludera en a vluftande luftkran. Montera luftkranen mellan luftehandlingsgruppens uttag oeh pumpen. Vid avlastning av lufttryeket i utrustningen sa skall den avluftande luftkranen stangas ror att helt avlasta lufttryeket. Montering av luftehandlingsgruppen nvand en konsol for att montera komponenterna pa vagg eller pa vagn. Hang inte komponenterna direkt pa luftmotorns luftintag, vilket kan skada dessa p g a vikten eller utrustningens rorelser. uftfilter TRYCUFT- REGUTOR UFTFITER VT PPNING Rengor filtret regelundet for att garantera att det fungerar effektivt oeh for att undvika for stort tryckfall. Tappa av fororeningar oeh vatt<\!l frn ehilaren innan dessa nar spridarplattan. Oppna avtappningen for att tomma ehailaren eller avlasta lufttrycket oeh tag ort ehailaren. nvand sapvatten eller denatuerad sprit for att rengora delarna. Torka rent delarna med en ren trasa. nvand tryelduft for att lsa ort smuts frn filterkroppen. Tvatta filterelementet oeh Ias det rent frn insidan. Rengor synglaset noggrant. nvand inte IOsningsmedel eftersom synglaset kan ta skada av petroleumaserade IOsningsmedel. En automatisk avtappning det.nr finns oeh passar alia filter utom for modell For att. montera avtappningen sa skall utrustningen tryekavlastas for att O-ringen oeh ehliaren skall kunna avlagsnas. Tag ort den manuella avtappningen fran ehllaren och installera den auottnatiska avtappningen i dess stillie. termontera filtret. Tryckluftregulatorn Tryelduftregulatorn redueerar ingaende Iufttryek till onska! konstant tryek efter regulatorn for att uppna asta resultat. For installt yarde kan Isas. Se ruksanvisning elier (levereras med Iufteliandlingsgruppen) for fullstandig information om tryelduftregulatorn. Smiirjapparaten Sm6rjapparaten doserar in olja i luftfl6det for att smorja luftdrivna motorer. En manuell justering i huset stillier in hastigheten av oljedroppar i luftflodet, vilket kan kontrolleras genom ett synglas pa smorjapparaten. En eller tva oljedroppar per minut ar en lamplig instillining. nvand Graeo's lufimotorolja lia smorjapparater utom kan pafyllas med olja under tryek. Emellertid, avlasta alitid Iufttryeket i utrustuingen innan ehailaren tas ort av ngon orsak. 4

5 SERVICE OBSI -, vlasta lufttryck och rargtryck innan service utrores pa flltret, regulatorn eller smorjapparaten. For at! minska risken for allvarliga kroppsskador, intriingning av farg, stank i ogonen eller pi\ huden, skador fororsakade av rorliga delar, sa skail TID den avluftande luftkranen (erfordras i utrustningen) oppnas for att avlasta lufttrycket. Tryck av sprutpistolen samt oppna avtappningskranen for farg for att avlasta fargtrycket. For att serva ett luftfilter eller en smorjapparat, sa skau denna demonteras se ritningen nedan och pfl sid 6. REPRTIONSSTSER FOR SMORJPPRTER Smorjapparat Sats Benlimning Det.nr Reparations sats BehlIare BehlIare BehlIare nviind sapvatten for att rengora delarna eller denatuerad sprit. Torka rent delarna med en ren trasa. nviind tryckluft ror at! lasa ort smuts och fororeningar fran filtrets eller smorjapparatens kropp. OBS! nviind inte trikloretylen, aceton eller andra. petroleumaserade 16sningsmedel for att rengora flltret eller smorjapparaten. Dessa 16sningsmedel kan skada delarna. Taellerna ger en oversikt pa tillgiingliga reparationssatser for fllter och smorjapparater i denna ruksanvisning. Ritningarna pol sid 5 och 6 visar ingaende delar. Smorjapparat , , ~~~~JUSTERRTT VENTIN REP.STS BEHRE (se taeu) 5

6 SERVICE FiIterelement och ehajjarpackningar uftfiiter Filter Sats Filterelemeot BeMllar- Det.or Nr packn Det.Dr ". 40 micron frlter element " 20 micron filter element ".40 micron filter element ", 40 micron filter element FITER- NING ", 40 micron fllter element ", 20 micron filter element ",20 micron filter element NI Synglas sals Filter Sats Benlimoing Det.or Nr " syoglas " syoglas " synglas " synglas BEH- BEH- RE R ST8- VTPP NING uftfiiter , , , , , , BEHR- PCNING SYNGSSTS , , FITER- EEMENT SYN- GS O-RING NIv- INDITOR BEHRPC- NINGSSTS , , , PUGG 6

7 RESERVDESRITNING och RESERVDESIST 1I4"npt(O UTOPP 1I4"upt(O INOPP \ 3 1I2"npt(t INOPP Modell Serie Inkl pos.nr I-S Pos Det.or Beniimning nt FITER REQUTOR (se ) SMORJPPRT ONSO 118" MNOMETER Mode1l Serie InId pos.nr 1-5 Pos. Det.or Beniimning nt FITER REQUTOR (se ) SMORJPPRT ONSO ' MNOMETER "npt(O INOPP 3 Modell 110-IS0 Serie Inkl pos.or I-S Pos Det.nr Beniimning nt I FITER I REQUTOR (se ) SMORJPPRT ONSO " MNOMETER 1 Modell Serie Ink! pos.nr I-S Pos Det.nr Beniimning nt I FITER REQUTOR (se ) SMORJPPRT ONSO " MNOMETER 1 7

8 TIBEHOR MNOMETRR Modell ufttryck Inlopp Hustyp Manometer tryp Glas Typ 1 (tapp nedt) omrade (ar) NPf(m) (inkl ring) tavla dia mm det.ur ar 114" Svart ar 114" Svart ar 114" rom ar 114" rom VUFTNDEUFTRN ~ Typ 2 (tapp aklit) Det.nr Ganga " npt(mx f) UTOMTIS VTPPNlNG " npl(m x f) npl(le) npl(le) npl(le) npt(le) GRNT! Monteras istiulet for standard av- tappningsventil. Passar alia modeller utom UFTVERTYGSOJ Olja tor smarjapparaterna. GRCO INC. garanterar att all utrustning sam tillverkats av f6retaget oeh ar dess narnn ar fri fr1m fel i material oeh tillverkning under normal anvlindning oeh skotsel. Garantin giiller f6r den ursprunglige kaparen under en tid av 12 m1mader fr1m inkopsdagen, oeh den giiller endast om utrustningen installeras oeh anvlinds i enlighet med farikens rekommendationer. Garantin omfattar idte skador eller slitage som vllats av felaktig anvlindning, slitskador, korrosion, f6rsummelse, olyekor, felaktig installation eller ingrepp som pverkar den normala funktionen. For den hlindelse ngra fel konstateras p GRCO utrustning som levererats inom den ovan niimnda 12-m1madersperioden, kommer den auktoriserade GRCO distriutiiren som levererat utrustningen att gratis reparera eller yta ut smana felaktiga delar, om de sands in med etald frakt till fariken eller den auktoriserade GRCO distriutiiren, oeh det vid GRCO INC's kontroll visar sig att det verkligen f6religger fel i material eller tillverkning. Om allts ett material eller tillverkningsfel konstaterats, kommer detta att avhjaipas oeh delen returneras med etald frakt inom Sverige. Om undersokningen visar att det inte f6religger ngot fel i material eller arete, kommer reparationen att utforas till rimlig kost-. nad. Frim andra hll kopta eneter, som ingr i utrustningen frn GRCO, har sina tillverkares normala garantier. I denna utrustning anvlinda kemikalier oeh viitskor, varken tillverkas eller siiljes av oss. Vi ar darfor icke ansvariga fiif deras egenskaper. Pi). grund av den stora mangfald material, ssom t ex farger, laeker oeh losningsmedel, oeh p grund av olika reaktionseteende har kaparen oeh anviindaren av denna utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av vederhorandes speeiella material sammanangande fakta, aven sa vitt giiller kontakt mellan materialet ifrga oeh de i utrustningen anviinda tatningarna oeh metallerna. Vi papekar uttryekligen att halogeniserade ko\vaten i kontakt med aluminium oeh galvaniserade delar, som kan tinnas i utrustningen, under vissa tormllanden (eroende av tryck, temperatur oeh koneentration) kan reagera med explosion som f61jd. Narmare uppgifter skall iniimtas hos materialtillverkaren. Tlinkara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter landning oeh toxisk effekt hos earetat material eller dess komponenter etraffande manniskor oeh djur samt viixter, or diskuteras oeh tagas hansyn till. Denna garanti ar exklusiv oeh ersatter alia andra garantier (skriftliga, muntliga eller underf6rstildda) inklusive garantier om saljarhet i andra avseenden an vad som angivits har ovan, oeh garanti for Iamplighet for ett speciellt andamill. Med undantag for vad sam sagts har ovan avvisar vi uttryekligen alia former av krav grundade pa direkta eller indirekta skador eller f(jrluster. 8