Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet"

Transkript

1 Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte, mål och frågeställningar Målgruppsanalys Resultat av frågeställningar Hur kan vi få fler studenter till Mälardalens högskola? Enkätundersökningar på Mälardalens högskola Ungdomsbarometern Rapport från Kairos Future Framtidsutsikter A till A, från Antagning till Arbete Internationella studentbarometern Övriga rapporter angående omvärldsanalys Sammanfattning och diskussion Hur kan vi få fler nöjda studenter? Aktiviteter som erbjuder mervärde på akademierna Aktiviteter som erbjuder mervärde för de internationella studenterna Aktiviteter som erbjuds av Mälardalens studentkår Sammanfattning och diskussion Hur kan vi se till att studenterna stannar kvar i våra städer? Aktiviteter i Västerås Arbetsmarknad i Västerås Bostadsmarknad i Västerås Aktiviteter i Eskilstuna Arbetsmarknad i Eskilstuna Bostadsmarknad i Eskilstuna

3 4.3.7 Sammanfattning och diskussion Hur arbetar andra lärosäten och kommuner för att vara attraktiva för potentiella och befintliga studenter? Stanna i Dalarna Kom-inn Värmland Projekt som bedrivs på högskolor och universitet i Sverige Sammanfattning och diskussion Resultat Diskussion Förslag på framtida arbete Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Statistik Aktiviteter i Västerås Aktiviteter i Eskilstuna 3

4 1. Bakgrund När Västerås stad och Eskilstuna kommun tillsammans med fastighetsägarna och Mälardalens högskola tog beslutet att ha en bostadsgaranti för studenter på Mälardalens högskola i början av 1990-talet fick detta en stor uppmärksamhet i övriga landet. Bostadsgarantin har varit lyckad och inneburit att alla nya studenter på Mälardalens högskola erbjudits en bostad vid terminsstart. Bostadsgarantin har uppfyllts varje år. Idag är det många andra universitets- och högskoleorter som har tagit efter och infört en bostadsgaranti. Bostadsgarantin är inte längre något unikt för Västerås/Eskilstuna även om den är bra och viktig. Framöver kommer det vara en mycket stor konkurrens om blivande studenter, både nationella och internationella. När det gäller de nationella studenterna är de främst de minskande årskullarna de kommande åren som ökar konkurrensen. För de internationella studenterna är det den beslutade avgiftsbeläggningen som sannolikt kommer innebära en minskning av antalet studenter de närmsta åren. För att Mälardalens högskola ska kunna attrahera studenter framöver och för att Västerås och Eskilstuna ska vara attraktiva studentstäder kommer det att krävas mer insatser än tidigare. Den viktigaste och mest avgörande faktorn när man väljer studentort är naturligtvis själva utbildningen. Samtidigt vet vi att en mycket viktig informationskanal för blivande studenter är föräldrar, syskon och vänner. Därför är det viktigt att bygga upp ett gott rykte om högskolan och våra studieorter. Ett arbete som måste vara långsiktigt och strategiskt och ske i samverkan. Att skapa attraktiva studieorter med bra boendemöjligheter, fritidsaktiviteter, kulturliv etcetera är också av betydelse för att behålla studenterna efter avklarade studier, för att säkra kompetensförsörjningen till regionens arbetsgivare. I det sammanhanget måste vi också komma ihåg att det finns en grupp studenter som inte är ungdomar som kommer direkt från gymnasiet, utan är personer som väljer att studera i årsåldern som har familj och en annan livssituation än 20- åringen. 4

5 2. Syfte, mål och frågeställningar Idag marknadsför sig kommunerna och Mälardalens högskola på olika sätt mot potentiella och befintliga studenter. Vi ser att våra idag åtskilda marknadsföringsinsatser kan förstärkas genom fördjupad samverkan. Syftet med Studentpaketet är att åstadkomma en mer samlad marknadsföring av Mälardalens högskola som utbildningsanordnare samt av Västerås och Eskilstuna som attraktiva orter för studier, boende, fritid och arbete. De långsiktiga målen för Studentpaketet är att: Öka antalet studenter på Mälardalens högskola Öka antalet nöjda studenter under studietiden Öka antalet studenter som väljer att stanna kvar i våra orter efter avslutade studier Ett delmål på vägen är att bli utnämnd av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) till årets studentstad eller studentstäder. Ett kriterium för utnämning är bland annat att ha ett fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun och näringsliv. Ett annat är att kunna uppvisa konkreta exempel på insatser som gynnar den enskilde studenten. Projektets frågeställningar är: 1. Hur kan vi få fler studenter till Mälardalens högskola? Hur kan vi påverka blivande studenter i deras val av högskola? I första hand är det själva utbildningen som är viktigast vid val av studieort. Frågan är vilka andra faktorer som kan vara avgörande vid val av studieort och som även går att påverka. 2. Hur kan vi få fler nöjda studenter? Det är viktigt att studenterna trivs under sin studietid. Här är det viktigt att dels samla alla de fördelar som finns med att studera på Mälardalens högskola och dels kunna erbjuda studenterna professionell service och ett gott värdskap som uppskattas. 3. Hur ska vi få studenterna att bli goda ambassadörer för Mälardalens högskola och för våra städer? Om vi kan få studenterna att trivas under sin utbildning blir de också goda ambassadörer för Mälardalens högskola och för våra städer. 4. Hur kan vi se till att studenterna stannar kvar i våra städer? Vad erbjuder Eskilstuna och Västerås för framtida bosättning och arbetsmöjligheter? Hur relaterar det till olika studentgruppers behov (ungdomar, studenter med barn, personer med utländsk bakgrund etcetera)? Mälardalens högskola har redan idag goda kontakter med regionens arbetsgivare, hur kan det synliggöras ytterligare för studenterna? 5

6 5. Hur arbetar andra lärosäten och kommuner för att vara attraktiva för potentiella och befintliga studenter? 6. Vad kan vi lära från andra nationella och internationella exempel? 6

7 3. Målgruppsanalys För att ta reda på frågeställningarna måste man först göra en målgruppsanalys på Mälardalens högskolas nuvarande studenter. Enligt Mälardalens högskolas varumärkesstrategi 1 är den primära målgruppen presumtiva studenter bosatta i Sverige. Mälardalens högskola prioriterar tre geografiska marknader, vilka täcker in ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning, se bild 1 nedan. Den viktigaste marknaden är den lokala, det vill säga studenter uppväxta i Eskilstuna och i Västerås, där cirka 40 procent av de nuvarande studenterna kommer ifrån. En annan viktig marknad är en regional marknad inom en radie av cirka tio mil från Eskilstuna och Västerås där cirka 20 procent av de nuvarande studenterna kommer ifrån. Den tredje viktiga marknaden är Stockholm där cirka 20 procent av studenterna kommer ifrån. Bild 1. Källa Mälardalens högskola (2007). Varumärkesstrategi, s. 3 Vilka är då studenterna som är bosatta i de olika områdena? Bor yngre studenter i de större städerna och de äldre på landsbygden? Statistiken för detta är svår att ta fram då man måste söka på specifika postnummer i systemet Ladok. Se bilaga 1 Statistik över Mälardalens högskolas studenter för mer information. De postnummer som är redovisade är tagna från rapporten Befolkning från Statistiska centralbyrån. 2 De postnummer som är relevanta för privatpersonsadresser utifrån den information som presenteras på Postens hemsida har valts ut. 3 Under vårterminen hade Mälardalens högskola 9871 inskrivna studenter. Under vårterminen 2011 var 6526 av dessa kvinnor och 3345 var män. Den ålderskategorin som är störst är de studenter som är mellan år, 39 procent av kvinnorna och 46 procent av männen. 4 Minst antal studenter finns i gruppen över 35 år, 29 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. 1 Mälardalens högskola (2007). Varumärkesstrategi. 2 Statistiska centralbyrån (2008). 3 Posten (2011). 4 Östling, Lena (2011). 7

8 4. Resultat av frågeställningar I denna del av rapporten presenteras resultat av de frågeställningar med fakta som framkommit genom intervjuer med personer inom projektet men även med hjälp av litteratur. 4.1 Hur kan vi få fler studenter till Mälardalens högskola? Det finns tre enkätundersökningar som gjorts under åren 2010 och 2011 på Mälardalens högskola där studenterna fått svara på frågor om bland annat vad de tycker om utbildningen och varför de valde en specifik utbildning. Liknande enkätundersökningar har gjorts på andra högskolor. Det finns även rapporter från Kairos Future, Ungdomsbarometern, Saco:s rapport Framtidsutsikter och den internationella studentbarometern som svarar på delar av dessa frågor. I den idégenerering som gjordes med Idélab i augusti framkom att studenterna ser ett flertal fördelar med Mälardalens högskola. De menar att Mälardalens högskola har mer gemenskap än många av de större högskolorna och universiteten. Mälardalens högskola har också engagerade och drivna lärare. En annan viktig fördel är att högskolan erbjuder verklighetsförankrade projekt med koppling till arbetslivet som moment i vissa kurser och program. Att det dessutom är bostadsgaranti och låga intagningspoäng samt erbjuds unika utbildningar här är också positivt. Studenterna tyckte däremot inte att högskolan har lyckats så bra med sin marknadsföring och anser att högskolans marknadsföringskanaler kan bli bättre. Studenterna vid idégenereringen ansåg även att högskolan har låg status och svagt varumärke och menar att många ungdomar hellre vill bo i Stockholm då denna stad erbjuder fler aktiviteter Enkätundersökningar på Mälardalens högskola Två av undersökningarna har gjorts under Högskoledagarna 2010 och Högskoledagarna 2011 och vid den tredje enkäten är målgruppen nya studenter vid Mälardalens högskola. Förutom utbildningsspecifika svar kan vi utläsa följande resultat ur enkätundersökningarna: bra förutsättningar inom arbetslivet efter studierna, bra kontakt med lärarna, undervisningen håller god kvalitet, utbildningen erbjuds nära eller i min hemort. Se nedan för resultat av vardera undersökning. a. Enkätundersökning Högskoledagarna Enkäten genomfördes under vårterminen 2010 och 152 elever svarade. Undersökningen delades ut av gymnasieskolorna själva, varpå vi inte vet exakt hur många som blev tillfrågade. 6 Resultatet på frågan vad som är viktigt när man väljer utbildning är i första hand att: Utbildningen håller god kvalitet. Att man får ett jobb när man studerat klart. 5 Enkätundersökning Högskoledagarna Rosenberg, Anni (2011). 8

9 Att man har bra kontakt med lärarna. I andra hand har besökarna svarat att utbildningen är den bästa i sitt slag, att skolan har ett bra rykte och studentlivet. b. Enkätundersökning Högskoledagarna Enkäten genomfördes under vårterminen 2011 och 86 svarade. Undersökningen delades ut av gymnasieskolorna själva, varpå vi inte vet exakt hur många som blev tillfrågade. 8 Resultatet på frågan vad som är viktigt när man väljer utbildning överensstämmer med resultatet från 2010, då eleverna svarade att det viktigaste i första hand är: Att man får ett jobb när man studerat klart. Att undervisningen håller god kvalitet. Att man har bra kontakt med lärarna. I andra hand har besökarna svarat att man lätt får bostad, att skolan har ett bra rykte, att det är bra kommunikationer och att utbildningen är den bästa i sitt slag. c. Enkätundersökning nya studenter på Mälardalens högskola 9 Enkäten genomfördes under höstterminen nya studenter svarade av de 2373 tillfrågade. Resultatet på frågan varför de valde att studera på Mälardalens högskola var i första hand: Utbildningen var intressant Pendlingsavstånd till hemort Utbildningen erbjuds i staden jag bor i. I andra hand har besökarna svarat att Mälardalens högskola har ett gott rykte, den specifika utbildningen jag sökt på Mälardalens högskola är unik av sitt slag eller har låga intagningspoäng samt att Mälardalens högskola erbjuder bostadsgaranti. Resultatet av denna enkätundersökning skiljer sig från de tidigare två, vilket är intressant. I denna undersökning verkar nämligen hemorten spela större roll än arbetsmarknadsmöjligheterna Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern Studier, Karriär och framtid 10 är en årlig attityd- och beteendeundersökning bland nästan ungdomar i åldern år i Sverige. Här presenteras bland annat att en betydande del av de svarande tror att de kommer att läsa vidare inom tre år efter examen. Många anger som skäl till att de ska läsa vidare att de vill bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, kunna få sitt drömjobb eller kunna få hög lön. 11 När de sedan svarar på frågan om vad som är viktigt i valet 7 Enkätundersökning Högskoledagarna Rosenberg, Anni (2011). 9 Enkätundersökning för nya studenter på Mälardalens högskola (2010). 10 Gunnarson, Peder och Mannesten, Joakim (2009). Ungdomsbarometern Studier, Karriär och Framtid 09/ Ibid. s. 26 och s.30. 9

10 av studiesäte kommer alternativen att en specifik utbildning jag är intresserad av finns där, skolans rykte/anseende och hög standard på utbildningen högst. 12 Intresset för att bli egenföretagare är även stort bland unga och sju och tio tjejer och nästan åtta av tio killar svarade att de kunde tänka sig att bli egenföretagare. De främsta anledningarna till varför de vill bli egenföretagare är att de tror det ger bättre möjligheter att förverkliga idéer, ger större utrymme för självständigt arbete och ger bättre möjlighet att kombinera arbete och privatliv Rapport från Kairos Future År 2008 genomförde Kairos Future en intressant undersökning Högskola 2025, Synen på framtidens högskola, i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Svenskt Näringsliv och Vinnova. 14 Syftet var att fånga olika intressentgruppers syn på dagens och morgondagens högre utbildning och forskning där över 8000 personer. Enligt rapporten finns det två alternativ om framtidens högskola: att den blir en oberoende kunskapsproducent eller är i omvärldens tjänst. Det finns många åsikter om vilka som är högskolans mest centrala uppgifter, men på två områden råder bred enighet: bra grundforskning och bra grundutbildning. Överväldigande majoriteter av svarande både i och utanför högskolan räknar dessa uppgifter till högskolans mest centrala. Skillnaden i kvalitet mellan olika lärosäten kommer att öka kraftigt, liksom skillnaderna mellan olika studenters studieprestation. Framtiden präglas av kamp om begränsade resurser, vad gäller både pengar och studenter Framtidsutsikter Saco har sammanställt en rapport, Framtidsutsikter; Arbetsmarknaden för akademikeryrken I denna finns att läsa att det år 2015 kommer att vara brist på följande yrken för nyexaminerade (när det gäller yrken som Mälardalens högskola utbildar i): högskoleingenjör, sjukgymnast, socionom, språkyrken. Samma år kommer det enligt rapporten att vara balans inom följande yrken som Mälardalens högskola utbildar i: arbetsförmedlare, fysiker, civilekonom/ekonom, civilingenjör, datavetare, fysiker, lärare i grundskolans senare del, miljö- och hälsoinspektör, miljövetare, personalvetare. Och slutligen kommer det att vara överskott av följande yrken som Mälardalens högskola utbildar inom: beteendevetare, förlagsredaktör, hälsovetare, kommunikatör och samhällsvetare A till A, från Antagning till Arbete Rapporten A till A, från Antagning till Arbete 16 handlar om att utveckla ett förslag till organisation och finansiering samt att beskriva relationer till bland annat Samhällskontraktet och enheten för externa relationer (EER). Bakgrunden till 12 Ibid. s Ibid. s. 78 och s Kairos Future, Blekinge Tekniska Högskola, Svenskt näringsliv, Vinnova. Högskola 2025 (2008). 15 Wennström, Ossian (2010), Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år Carlhed, Carina (2010), A till A, från Antagning till Arbete. 10

11 projektet är att högskolan ska kunna möta upp behovet av kompetent arbetskraft i hela regionen, vilket är ett gemensamt mål för Mälardalens högskola och det omgivande samhället. (Projektet har antagligen inte startat än då projektledaren inte längre arbetar för Mälardalens högskola.) De idéer som man kan dra nytta av i detta projekt är bland annat att sträva efter en bättre matchning mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Internationella studentbarometern En enkätundersökning bland internationella studenter, Internationella studentbarometern 17, har genomförts på ett flertal högskolor och universitet i Sverige såsom Mälardalens högskola. Undersökningen visar att de internationella studenterna tyckte att den personliga säkerheten var Mälardalens högskolas främsta styrka. Studenterna upplever att Västerås och Eskilstuna är säkra och lite mindre orter där de enkelt kan ta sig runt utan krånglig tunnelbana, vilket ger större livskvalitet. Den främsta svagheten utgörs av en begräsad tillgång på karriärvägledning och de internationella studenternas anställningsbarhet på svenska företag. En annan svaghet var knappa sportfacilitetsmöjligheter på Mälardalens högskola. De möjligheter Mälardalens högskola kan erbjuda de internationella studenterna är en stark inlärningsatmosfär och lära sig att fånga karriärmöjligheterna. De främsta anledningarna till varför internationella studenter valt just Mälardalens högskola som lärosäte var hög undervisningskvalité, låga studiekostnader och att en specifik utbildning erbjöds på Mälardalens högskola. De internationella studenterna hittade information om Mälardalens högskola främst via Mälardalens högskolas hemsida, via vänner eller via Studera i Sveriges hemsida Övriga rapporter angående omvärldsanalys Det finns även rapporter från andra städer i Sverige där problematiken är densamma. Såsom resultatet av enkätundersökningar vid Mälardalens högskola visade är det arbete som är en viktig faktor för att studenter ska välja att stanna kvar i sin studieort efter avslutade studier. I rapporten Stanna eller flytta, en c-uppsats från Luleå universitet, framkom att de faktorer som är av störst betydelse när det gäller en flytt från Luleå handlar om avsaknaden av jobb. 18 Genom en stark kontakt med det lokala näringslivet och erfarenheter från den lokala arbetsmarknaden ökar chanserna att studenterna stannar. Mångfalden av studenter gör kommunikationen svår för kommunen. En annan rapport i Umeå har gjorts, Vilka studenter stannar i Umeå. 19 Även här redogörs att stadens framtida tillväxt till stor del bygger på vilken möjlighet som ges till 17 I-gratuate International insight (2011). International Student Barometer Entry Wave Hillbom, Albin (2009). Stanna eller flytta, En undersökning om vad Luleå kommun gör för att få nyexaminerade studenter att stanna kvar i Luleå. 19 Andersson, Rebecka (2005). Vilka studenter stannar i Umeå? 11

12 studenterna att stanna kvar efter avklarad utbildning. Författarna menar att om Umeå ska växa är det av stor vikt att en större del av de studenter som kommer från andra delar av Sverige också ges möjligheten att stanna kvar. Också i Örebro har det skrivits en rapport, Vad får studenter att stanna kvar i Örebroregionen efter studierna. 20 Författarna menar att arbete är ett viktigt skäl för att stanna i länet, inte minst de mindre kommunerna. De menar även att andelen studenter som väljer att bo kvar i länet handlar om länet kan framstå som tillräckligt spännande för de frihetssökande flyttarna och i vilken grad de inflyttade kan bli insiders på den ort de valt flytta till. Vad som även framkom är att även kompisar betyder mycket i den framtida bostadsorten. Slutligen har även rapporten Att attrahera potentiella studenter 21 skrivits. Här framkom det att en betydande del av studenterna i Sverige rekryteras från det egna länet. I valet av kommunikationskanaler är studentambassadörsprogram, internet och webbsidor viktigt. Kanaler med hög räckvidd har normalt låg genomslagskraft och vice versa. De fyra främsta informationskällorna som har influerat studentens val av universitet är utbildningskataloger, öppet hus-dagar, word-of-mouth och universitetswebbsidor. De informationskällor som haft minst betydelse är annonser och artiklar i dagstidningar, arbetsmarknadsdagar och studie- och yrkesvägledning Sammanfattning och diskussion I dessa rapporter kan vi se att många av de avgående gymnasieeleverna tror att de kommer att läsa vidare på högskola eller universitet inom tre år och anledningen till varför de vill läsa vidare har främst med arbetsrelaterade frågor att göra. Intresset för att bli egenföretagare är stort bland de presumtiva studenterna. De presumtiva studenterna vill också bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, kunna få sitt drömjobb eller kunna få hög lön. Arbete är även den främsta anledningen till varför de utexaminerade studenterna bor kvar i sin studieort efter erlagd examen. Det man kan utläsa genom detta är att utbildning som leder till jobb är viktigast i val av studieort för de nationella studenterna. Mälardalens högskola bör därför fortsätta med bra grundforskning och bra grundutbildning för att studenterna ska kunna förse sig med rätt kunskap inför arbetslivet. Eftersom det år 2015 kommer att vara brist på yrken såsom högskoleingenjör, sjukgymnast, socionom och språkyrken bör högskolan vidta åtgärder och satsa mer på nyrekrytering till just dessa specifika utbildningar. I Mälardalen högskolas Förslag på mål för rekryteringen finns just nu fokus på ingenjörsutbildningarna. Rekryteringsplanen till nästa läsår håller på att planeras nu och många fördelar finns med att behålla nuvarande fokus. 20 Jakobsson, Max (2009). Vad får studenter att vilja stanna kvar i Örebroregionen efter studierna 25 studenters syn på vad som är attraktivt i länet. 21 Holm, Pia och Hygrel,l Jimmy (2009). Att attrahera potentiella studenter en fallstudie om svenska universitets och högskolors marknadskommunikation. 22 Mälardalens högskola (2007). Varumärkesstrategi. 12

13 En annan faktor som uppkommit, och som är avgörande vid val av studieort är om utbildningen erbjuds i hemorten eller inom pendlingsavstånd för de nationella studenterna. Genom studentambassadörsverksamheten som sköts via Informationsavdelningen på högskolan skickas ambassadörer ut till olika gymnasieskolor i ett prioriterat område för att sprida information om högskolan. Mälardalens högskola bör fortsätta att använda rekryteringsinsatserna i detta geografiska område. Att högskolan erbjuder bostadsgaranti kommer lite längre ned när studenterna väljer varför de vill studera här, men det är självklart viktigt att högskolan fortsätter med detta. Vad gäller den internationella studentrekryteringen bör Mälardalens högskola arbeta mer med att få de internationella studenterna anställda. Detta skulle till exempel kunna ske genom ökade möjligheter till svenskundervisning då svenska ofta är ett krav vid anställning i Sverige. Högskolan bör också arbeta med att kommunicera vad som erbjuds så att de internationella studenterna förstår värdet av till exempel gästföreläsningar från svenska företag. Slutligen bör högskolan även arbeta med karriärvägledning och tillgång till jobb genom till exempel speciella öppettider för de internationella studenterna hos akademistudievägledare någon timme i veckan. 4.2 Hur kan vi få fler nöjda studenter? För att undersöka hur Mälardalens högskola kan få fler nöja studenter har jag sammanställt information angående fördelar med att studera på Mälardalens högskola, förutom själva utbildningen Aktiviteter som erbjuder mervärde på Mälardalens högskola Mälardalens högskola erbjuder ett flertal mervärdesprodukter såsom Karriärtorget, KLOK-verkstaden, Idélab, Studenthälsan, biblioteket och arbetsmarknadsdagarna 23. Se information om vardera nedan. Karriärtorget innefattar en rad tjänster som hjälper studenter ut i arbetslivet. Tjänsterna inkluderar söka jobb föreläsningar, exjobbskontakter, möten med arbetsgivare, jobb-coachning, karriärvägledning, karriärkurser, jobbdatabas, hjälp med att starta eget (Idélab), mentorskap och studentambassadörsverksamhet. KLOK- verkstaden erbjuder Skrivsupport, Mattesupport, Karriärvägledning, Studieteknik och Writing support English för studenter på båda orter. KLOKverkstaden ger också kurserna KLOK Studieteknik, KLOK Kommunikation och KLOK Karriär. Det är korta poänggivande kurser med mycket praktiska verktyg för dig som är student. Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, lärare och forskare på Mälardalens högskola får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina idéer. 23 Mälardalens högskola (2011). 13

14 Studenthälsan erbjuder stöd och hjälp på olika sätt under studietiden såsom konditionstester, kost och hälsorådgivning, motivationssamtal, samtal och rådgivning i kurativa, sociala och personliga frågor, kursverksamhet inom området hälsa, rådgivning av sjuksköterska och hjälp med kontakter till instanser i samhället. Biblioteket erbjuder lån av alltifrån skönlitterära böcker till kurslitteratur. Arbetsmarknadsdagarna Högvarv anordnas varje år på Mälardalens högskola av Mälardalens studentkår. Högvarv är en samling aktiviteter med målet att föra studenter och företag samman. Kostnadsfria bussresor erbjuds studenterna så att de ska kunna ta sig smidigt mellan huvudcampusorterna Eskilstuna och Västerås. Alla högskolans studenter är garanterade sittplatser på bussarna Aktiviteter som erbjuder mervärde på akademierna Varje program och akademi på högskolan erbjuder även speciella aktiviteter för just deras programstudenter. Här följer några exempel, utan att göra anspråk på att ge en heltäckande bild. Akademin för innovation, design och teknik, IDT, erbjuder skarpa designuppdrag genom projektet In-House, sommarpraktik för ingenjörsstudenter genom projektet COOP, mentorskapsprogram för tjejer inom flygprogrammet och studenter inom datavetenskap. Akademin erbjuder även en unik fysisk miljö med designlabb, kommande innovationslabb, robotlabb, trä och metallverkstad samt utställningsytor att jobba med gestaltning och kommunikation i arbetsprocesser och konkreta resultat. Inom området Innovation och produktrealisering, IPR, har studenterna inom Innovationsteknik, Informationsdesign och Produkt- och processutveckling många och ofta tillfällen att jobba i skarpa företagsnära projekt där de jobbar nära både industrin och andra branscher i Mälardalsregionen. Inom projektet MITC öppnas ännu fler ingångar för företag och studenter att länka samman i samproduktionsprojekt som gynnar alla parter. 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV, erbjuder bland annat föreläsningarna Trygghet och försäkringar för alla en föregången svensk 1900-talsvision och Forskning om ensamkommande flyktingbarn till socionomstudenterna. Varje år anordnar akademin även Vårdvetenskapens dag för de studenter som läser det första året. 26 Inom flera utbildningsprogram, till exempel sjuksköterska och 24 Mälardalens högskola. Är Student. Busstidtabell (2012). 25 Gustafsson, Lisa och Runius, Caroline (2011). 26 Eckemark, Karin (2011). 14

15 sjukgymnast, ingår obligatoriska praktikperioder genom VFU Verksamhetsförlagd utbildning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST, erbjuder mentorsprogram för beteendevetenskapliga programmet, de tre energiprogrammen och miljöprogrammet. Byggprogrammen är också i startgroparna för att erbjuda mentorer och inom miljöprogrammet erbjuds en valbar poänggrundande praktik. Akademin erbjuder även praktikperiod för studenter vid Samhällsvetenskapliga programmet. Studenterna har också möjlighet att påverka sina utbildningar genom att engagera sig i programråd och liknande. Linjeföreningarna är också viktiga för studenterna och för programsamordnarna. 27 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK, erbjuder Finanssällskapet som en service till deras finansmatematiska program. Här har studenter möjlighet att besöka seminarier om ekonomi och finans, få hjälp med matematikundervisning och medverka på frågekvällar som föreningar anordnar på Kåren. Lärarprogrammet på UKK erbjuder studenterna en fältskola/partnerskola med utbildade handledare under hela deras utbildningstid Aktiviteter som erbjuder mervärde för de internationella studenterna De internationella studenterna vid Mälardalens högskola erbjuds ett flertal aktiviteter av den Internationella enheten såsom mottagning, introduktion, välkomstpaket och avslutningsceremoni (där även Bostad Västerås och Studentkåren medverkar) 29. Introduktionen innehåller informationspass, akademiska föreläsningar och sociala aktiviteter. Välkomstpaketet innehåller karta, busstidtabell, och Studenthandboken. Den internationella enheten finns även som ett stöd under terminens gång och finansierar alla aktiviteter som det internationella utskottet på Mälardalens studentkår 30. Aktiviteter som är populära för de internationella studenterna är bussresor till IKEA, kryssning till Helsingfors, bussresa till Skansens julmarknad, resa till finska Lappland och skidresa Aktiviteter som erbjuds av Mälardalens studentkår Även Mälardalens studentkår har betydelse i hur studenterna trivs på Mälardalens högskola. Studentkårens arbete är uppdelat i tre olika delar rabatter, aktiviteter och inflytande. Alla delar finns mer eller mindre tillgängligt för samtliga studenter även om Studentkortet för medlemmar innehåller fler rabatter och våra aktiviteter har mer fördelaktiga priser för medlemmar. Vad gäller aktiviteter erbjuder Studentkåren ett flertal mervärdesprodukter såsom: 27 Laine, Jenny (2011). 28 Janse, Erik (2011). 29 Camacho Sanhueza, Pablo (2011). 30 Mälardalens studentkår, International (2011). 15

16 taco-torsdag, pubkvällar, karaokekvällar, tentafester, sittningar, Kårtorgsaktiviteter, företagskvällar. I augusti erbjuds introduktionsmässa på båda utbildningsorter och i september anordnar Studentkåren studentolympiaden, rookieperioden, kaffemingel, finsittning och IKEA-bussar. Oktoberfest, Helsingforskryssning och Bad taste -fest arrangeras i oktober och i november har Mälardalens studentkår Indisk afton. I december arrangeras en julfest, julmarknad på Skansen och resa till finska Lappland och i januari anordnas ytterligare en introduktionsmässa, rookieperiod, rookiesittning och besök på Arosfortet. Under februari anordnas IKEA-bussar, Skidresa, Eskilstuna Winter Games, Karneval och Arbetsmarknadsmässan Högvarv och i mars organiseras en resa till Finska Lappland. I april planeras Valborgsloppet och årets stora temafest medan Studentkåren i maj anordnas en loppis, fullmäktige för Sveriges förenade studentkårer och Världsfestivalen. De avslutar sedan året med den stora sommarfesten i juni. 31 En ny aktivitet som Mälardalens studentkår planerar att genomföra under vårterminen 2012 är Kårståget. Aktiviteten har tidigare arrangerats och är ett race mellan campusorterna till fots, i kanot och på cykel som utförs i utklädnad Sammanfattning och diskussion Det finns många aktiviteter som erbjuds nationella och internationella studenter på Mälardalens högskola, trots detta har Studentkåren svårt att engagera studenter som ansluter sig till deras evenemang. Marknadsföring av samtliga aktiviteter är därför av hög prioritet. Mälardalens högskola måste kommunicera och göra så att studenterna förstår mervärdet av dessa aktiviteter för deras framtida karriär. En ny marknadsföringskanal är Studentkollen.se, som nyligen har lanserats. Syftet med hemsidan är att aktivera studentlivet på Mälardalens högskola och hemsidan innehåller inspiration, events, nöjen, rabatter, utmaningar & workshops för studenter Hur kan vi se till att studenterna stannar kvar i våra städer? För att studenterna ska vara intresserade av att flytta till Västerås och till Eskilstuna som studieorter, trivas under sin studietid men också att stanna kvar efter avslutade studier är det viktigt att städerna har bra erbjudanden. Detsamma krävs för att få studenterna att bli goda ambassadörer för Mälardalens högskola och våra städer Aktiviteter i Västerås Västerås erbjuder många olika evenemang och aktiviteter för alla åldrar. I staden finns fallskärmshoppning, fågelspaning, folkrace, fiske, gokart, kungsbyn djurpark, skridskoturer, kanot/kajakturer, segelflyg, snöskovandring, vikingaby, Tidö leksaksoch seriemuseum, klättring, ribb-båtåkning, båtturer på Mälaren. Se bilaga 1, Aktiviteter i Västerås, för lista på samtliga. 31 Lindmark, Daniel (2011). 32 (2012). 16

17 Västerås stad liksom Västerås & co är engagerade i ett flertal aktiviteter som berör studenter. Aktiviteterna berör bland annat annonsering i Studentkalendern, medverkan på arbetsmarknadsdagarna Högvarv och medverkan under introduktionsdagarna i augusti och januari varje år 33. Representanter från Västerås stad och Västerås & co ingår även i projektgruppen Studentrådet där även Mälardalens studentkår ingår. Studentbostäder är en av de frågor som diskuteras i gruppen och bostadsgarantin är också en viktig faktor som gör Västerås till en bra studentstad. Västerås stad arbetar just nu även med en kommunikationsplattform som ska vara klar den första oktober 2011, som utgår från rapporten Målbild 2026 där studenter är en av målgrupperna. 34 Målbild 2026 är en plan som Västerås ska sträva efter att uppfylla. Den förra målbilden, Målbild 2013, bidrog bland annat till att fler företag kunde etablera sig och växa, att högskolan expanderade och utvecklades och att bostäder byggdes vid Mälaren. 35 Ett annat framtidsprojekt som staden arbetar aktivt med är Rework Västerås. Projektet har som syfte att bygga broar mellan olika politik- och näringsområden och stödja innovativa förslag som skapar synergier som kan leda till fler arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, ekologisk hållbarhet och social stabilitet. Projektet kommer att starta under hösten Arbetsmarknad i Västerås Gällande arbetsmarknaden i Västerås upptäcks staden av fler och fler företag och Västerås är klassad som en av de bättre logistikstäderna i Sverige tack vare det centrala läget i Mellansverige. 36 Enligt Arbetsförmedlingens prognos som gjordes under våren 2011 för år 2012 finns det ett flertal bristyrken i Västmanland som Mälardalens högskola har utbildningar inom såsom sjuksköterskor, civilingenjörer inom elektronik och maskin samt förskollärare. 37 I Västerås finns också många affärsnätverk och Västerås Science Park. Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med närmare 200 etablerade företag. Deras mål är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. De flesta medlemsföretagen verkar inom något av våra fyra fokusområden: automation, energi, IT och kreativa näringar. 38 Mälardalens högskola har samarbete med Västerås Science Park genom samverkansprojektet Automation Region, som är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra den världsledande automationsindustrin och det stora automations- och produktionskunnandet Jonas, Linda (2011) och Ovmark, Susanne (2011). 34 Ovmark, Susanne; informationschef Västerås stad (2011). 35 Västerås Stad (2011). 36 Västerås Stad (2011). 37 Nilsson, Marwin (2011). Prognos våren 2011, Arbetsmarknadsutsikter, Västmanlands län Västerås Science Park (2011). 39 Automation Region (2011). 17

18 4.3.3 Bostadsmarknad i Västerås Gällande bostäder i Västerås erbjuder staden bostadsgaranti för studenter i studentlägenhet som kommer från annan ort än Västerås och som läser minst 15 poäng på Mälardalens högskola genom bostadsförmedlaren Bostad Västerås. Företaget hjälper även de som studerar i Eskilstuna och studenter vid andra utbildningar än Mälardalens högskola om det finns lediga student-bostäder att tillgå. 40 I Västerås finns 1679 studentbostäder på 27 olika platser. 41 Se tabell 1. Tabell 1, Förteckning över studentbostäder i Västerås. Källa: Bostad Västerås. 42 Område Antal rum/lägenheter Rum/lägenheter för internationella studenter Bjurhovdatoppen 100 Folke 142 Folkets hus Gulsporren 11 Gåsmyrvreten 86 Gärdet 18 Gökärten A Gökärten B 48 Hagastaden 62 6 Hammaren 56 Hantverkshuset 62 Hilde 58 Iggeby 60 Kata 29 2 Nybergska huset 30 Park Regulatorn Skalden 42 Skrapan 30 Södra Allégatan Vallby Valsborg 26 Viksäng 102 Signalisten 120 Norra Allégatan Hülphersgatan Junior Bengtsson, Lars-Erik; Bostad Västerås (2011). 41 Bostad Västerås (2011). 42 Bostad Västerås (2011). 18

19 Lägenheterna i Signalisten används främst för gymnasieelever på Hässlö, men de har även använts till studenter vid Mälardalens högskola. De lägenheter som används mest av internationella studenter är de på Norra Allégatan, Hülphersgatan och Junior. Det finns även 73 lägenheter för internationella studenter inom de andra områdena, se tabell För de studenter som vill stanna kvar i staden efter avslutade studier finns många olika bostadsmöjligheter. All verksamhet med kommunens bostäder sker genom Bostad Västerås. 44 Det finns även privata hyresvärdar som hyr ut rum och lägenheter till studenter Aktiviteter i Eskilstuna Även Eskilstuna erbjuder ett flertal aktiviteter och evenemang i staden såsom djurparken Parken Zoo, speedway, minigolf, Faktoriholmarna, Sundbyholms slott, Slagstaglass, Vilsta och Åfisket. Återkommande evenemang i staden är band annat Springpride, Å-varvet och Å-festen. Se bilaga 2, Aktiviteter i Eskilstuna, för fullständig lista. Eskilstuna kommun och Eskilstuna marknadsföring är engagerade i studenterna i staden på flera olika sätt. Båda aktörer har ofta möten med Studentkåren, medverkar under introduktionsdagarna och under arbetsmarknadsmässan Högvarv. Eskilstuna marknadsföring har tidigare medverkat på gymnasiemässor i området där de anordnat pristävling, arrangerat stadsvandringar, delat ut information om staden i form av turistkartor och delat ut cyklar till nyinflyttade studenter vid Mälardalens högskola och nu arbetar de med ett strategiarbete. 45 Eskilstuna kommun arbetar även med studentmarknadsföring genom det nystartade Bostad Eskilstuna. 46 Kommunen arbetar även med en vision för Arbetsmarknad i Eskilstuna Gällande arbetsmarknaden i Eskilstuna finns hemsidan för de som gör affärer i Eskilstuna och de som funderar på att flytta dit. Ett område som är under stark expansion i Eskilstuna är logistik. Eskilstunas geografiska läge i kombination med en väl utbyggd infrastruktur (väg, järnväg och flyg) samt en kombiterminal som expanderar kraftfullt gör dem attraktiva både för fraktbolag, lager och tjänsteföretag inom logistik. Efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster ökar i takt med att övrigt näringsliv utvecklas. Handeln fortsätter att expandera och så kallade "nya näringar" som kommunikation, design och hälsa är på stark tillväxt. Eskilstuna är en stad med stolta industritraditioner vilket innebär att produktion och tillverkning är 43 Bengtsson, Lars (2011). 44 Västerås Stad (2011). 45 Sörbrand, Janke (2011). 46 Barck, Madeleine (2011). 47 Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommuns översiktsplan. (2011). 19

20 den bransch som svarar för flest antal sysselsatta i Eskilstuna. Branscher som växer snabbt i Eskilstuna är handel, logistik, servicetjänster, vård och hälsa. 48 Enligt Arbetsförmedlingens prognos som gjordes under våren 2011 för år 2012 finns det ett flertal bristyrken i Södermanland som Mälardalens högskola har utbildningar inom såsom civilingenjörer inom byggteknik, maskinteknik och redovisningsekonomer. 49 I Eskilstuna finns Munktell Science Park som hjälper innovatörer och entreprenörer att gå från en idé till ett företag på ett snabbt och framgångsrikt sätt. På Munktell Science Park samverkar näringsliv, kommun och akademin och stödjer med sitt kunnande, sina kompetenser och resurser. De projekt som genomförs utvecklar näringslivet och skapar tillväxt genom nya affärer, företag och arbetstillfällen Bostadsmarknad i Eskilstuna Eskilstuna Bostad startades nyligen av Eskilstuna kommun med hjälp av Bostad Västerås och kommer att fungera på ungefär samma sätt som Bostad Västerås genom hemsidan Den största hyresvärden i Eskilstuna är Eskilstuna kommunfastigheter som hyr ut studentrum och studentlägenheter i fyra olika områden (centrum, Lagersberg, Brunnsbacken och Viptorp). Andra hyresvärdar är Ekofast, Fixtura, Graflunds, HE Fastighetsförvaltning, HSB Sörmlandsbostäder, Pagoden och Ikano. I dagsläget är det inte klart hur många och vilka studentbostäder som kommer att erbjudas studenterna Sammanfattning och diskussion Eskilstuna och Västerås erbjuder bostadsgaranti för nyinflyttade studenter vid Mälardalens högskola. Efter erlagd examen finns många olika alternativ för personer att stanna kvar i städerna i andra bostäder. Arbetsmarknaden ser också god ut i de båda orterna. Enligt Arbetsförmedlingens prognosrapport är det främst yrkena sjuksköterskor, civilingenjörer inom elektronik och maskin samt förskollärare som behövs i Västerås och yrkena civilingenjörer inom bygg och maskinteknik och redovisningsekonomer som behövs i Eskilstuna. Mälardalens högskola bör försöka synliggöra de goda kontakter som finns med regionens arbetsgivare för studenterna. Karriärtorget och Idélab bjuder med jämna mellanrum in intressanta företagsrepresentanter, vilket man bör marknadsföra ännu mer till studenterna för att de ska förstå hur de kan nyttja kontakten med arbetslivet. Varje år anordnas även arbetsmarknadsmässan 48 Eskilstuna kommun (2011). 49 Lotterberg, Jens (2011). Prognos våren 2011, Arbetsmarknadsutsikter, Södermanlands län Munktell Science Park (2011). 20

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Studentcentrum. Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studentcentrum Antagning Examina Ladok International Office Studenthälsan Studievägledning och studentstöd Studievägledning och studentstöd studie- och karriärplanering Vägledning Drop in, bokade samtal,

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013

PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 PUBLICERINGS- PLAN MDH.SE 2013 BAKGRUND - NULÄGE Mälardalens högskolas webbplats, mdh.se, är högskolans främsta kanal för information och kommunikation med sina målgrupper. Webbplatsen utgör navet i högskolans

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer