Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet"

Transkript

1 Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Syfte, mål och frågeställningar Målgruppsanalys Resultat av frågeställningar Hur kan vi få fler studenter till Mälardalens högskola? Enkätundersökningar på Mälardalens högskola Ungdomsbarometern Rapport från Kairos Future Framtidsutsikter A till A, från Antagning till Arbete Internationella studentbarometern Övriga rapporter angående omvärldsanalys Sammanfattning och diskussion Hur kan vi få fler nöjda studenter? Aktiviteter som erbjuder mervärde på akademierna Aktiviteter som erbjuder mervärde för de internationella studenterna Aktiviteter som erbjuds av Mälardalens studentkår Sammanfattning och diskussion Hur kan vi se till att studenterna stannar kvar i våra städer? Aktiviteter i Västerås Arbetsmarknad i Västerås Bostadsmarknad i Västerås Aktiviteter i Eskilstuna Arbetsmarknad i Eskilstuna Bostadsmarknad i Eskilstuna

3 4.3.7 Sammanfattning och diskussion Hur arbetar andra lärosäten och kommuner för att vara attraktiva för potentiella och befintliga studenter? Stanna i Dalarna Kom-inn Värmland Projekt som bedrivs på högskolor och universitet i Sverige Sammanfattning och diskussion Resultat Diskussion Förslag på framtida arbete Källförteckning Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Statistik Aktiviteter i Västerås Aktiviteter i Eskilstuna 3

4 1. Bakgrund När Västerås stad och Eskilstuna kommun tillsammans med fastighetsägarna och Mälardalens högskola tog beslutet att ha en bostadsgaranti för studenter på Mälardalens högskola i början av 1990-talet fick detta en stor uppmärksamhet i övriga landet. Bostadsgarantin har varit lyckad och inneburit att alla nya studenter på Mälardalens högskola erbjudits en bostad vid terminsstart. Bostadsgarantin har uppfyllts varje år. Idag är det många andra universitets- och högskoleorter som har tagit efter och infört en bostadsgaranti. Bostadsgarantin är inte längre något unikt för Västerås/Eskilstuna även om den är bra och viktig. Framöver kommer det vara en mycket stor konkurrens om blivande studenter, både nationella och internationella. När det gäller de nationella studenterna är de främst de minskande årskullarna de kommande åren som ökar konkurrensen. För de internationella studenterna är det den beslutade avgiftsbeläggningen som sannolikt kommer innebära en minskning av antalet studenter de närmsta åren. För att Mälardalens högskola ska kunna attrahera studenter framöver och för att Västerås och Eskilstuna ska vara attraktiva studentstäder kommer det att krävas mer insatser än tidigare. Den viktigaste och mest avgörande faktorn när man väljer studentort är naturligtvis själva utbildningen. Samtidigt vet vi att en mycket viktig informationskanal för blivande studenter är föräldrar, syskon och vänner. Därför är det viktigt att bygga upp ett gott rykte om högskolan och våra studieorter. Ett arbete som måste vara långsiktigt och strategiskt och ske i samverkan. Att skapa attraktiva studieorter med bra boendemöjligheter, fritidsaktiviteter, kulturliv etcetera är också av betydelse för att behålla studenterna efter avklarade studier, för att säkra kompetensförsörjningen till regionens arbetsgivare. I det sammanhanget måste vi också komma ihåg att det finns en grupp studenter som inte är ungdomar som kommer direkt från gymnasiet, utan är personer som väljer att studera i årsåldern som har familj och en annan livssituation än 20- åringen. 4

5 2. Syfte, mål och frågeställningar Idag marknadsför sig kommunerna och Mälardalens högskola på olika sätt mot potentiella och befintliga studenter. Vi ser att våra idag åtskilda marknadsföringsinsatser kan förstärkas genom fördjupad samverkan. Syftet med Studentpaketet är att åstadkomma en mer samlad marknadsföring av Mälardalens högskola som utbildningsanordnare samt av Västerås och Eskilstuna som attraktiva orter för studier, boende, fritid och arbete. De långsiktiga målen för Studentpaketet är att: Öka antalet studenter på Mälardalens högskola Öka antalet nöjda studenter under studietiden Öka antalet studenter som väljer att stanna kvar i våra orter efter avslutade studier Ett delmål på vägen är att bli utnämnd av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) till årets studentstad eller studentstäder. Ett kriterium för utnämning är bland annat att ha ett fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun och näringsliv. Ett annat är att kunna uppvisa konkreta exempel på insatser som gynnar den enskilde studenten. Projektets frågeställningar är: 1. Hur kan vi få fler studenter till Mälardalens högskola? Hur kan vi påverka blivande studenter i deras val av högskola? I första hand är det själva utbildningen som är viktigast vid val av studieort. Frågan är vilka andra faktorer som kan vara avgörande vid val av studieort och som även går att påverka. 2. Hur kan vi få fler nöjda studenter? Det är viktigt att studenterna trivs under sin studietid. Här är det viktigt att dels samla alla de fördelar som finns med att studera på Mälardalens högskola och dels kunna erbjuda studenterna professionell service och ett gott värdskap som uppskattas. 3. Hur ska vi få studenterna att bli goda ambassadörer för Mälardalens högskola och för våra städer? Om vi kan få studenterna att trivas under sin utbildning blir de också goda ambassadörer för Mälardalens högskola och för våra städer. 4. Hur kan vi se till att studenterna stannar kvar i våra städer? Vad erbjuder Eskilstuna och Västerås för framtida bosättning och arbetsmöjligheter? Hur relaterar det till olika studentgruppers behov (ungdomar, studenter med barn, personer med utländsk bakgrund etcetera)? Mälardalens högskola har redan idag goda kontakter med regionens arbetsgivare, hur kan det synliggöras ytterligare för studenterna? 5

6 5. Hur arbetar andra lärosäten och kommuner för att vara attraktiva för potentiella och befintliga studenter? 6. Vad kan vi lära från andra nationella och internationella exempel? 6

7 3. Målgruppsanalys För att ta reda på frågeställningarna måste man först göra en målgruppsanalys på Mälardalens högskolas nuvarande studenter. Enligt Mälardalens högskolas varumärkesstrategi 1 är den primära målgruppen presumtiva studenter bosatta i Sverige. Mälardalens högskola prioriterar tre geografiska marknader, vilka täcker in ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning, se bild 1 nedan. Den viktigaste marknaden är den lokala, det vill säga studenter uppväxta i Eskilstuna och i Västerås, där cirka 40 procent av de nuvarande studenterna kommer ifrån. En annan viktig marknad är en regional marknad inom en radie av cirka tio mil från Eskilstuna och Västerås där cirka 20 procent av de nuvarande studenterna kommer ifrån. Den tredje viktiga marknaden är Stockholm där cirka 20 procent av studenterna kommer ifrån. Bild 1. Källa Mälardalens högskola (2007). Varumärkesstrategi, s. 3 Vilka är då studenterna som är bosatta i de olika områdena? Bor yngre studenter i de större städerna och de äldre på landsbygden? Statistiken för detta är svår att ta fram då man måste söka på specifika postnummer i systemet Ladok. Se bilaga 1 Statistik över Mälardalens högskolas studenter för mer information. De postnummer som är redovisade är tagna från rapporten Befolkning från Statistiska centralbyrån. 2 De postnummer som är relevanta för privatpersonsadresser utifrån den information som presenteras på Postens hemsida har valts ut. 3 Under vårterminen hade Mälardalens högskola 9871 inskrivna studenter. Under vårterminen 2011 var 6526 av dessa kvinnor och 3345 var män. Den ålderskategorin som är störst är de studenter som är mellan år, 39 procent av kvinnorna och 46 procent av männen. 4 Minst antal studenter finns i gruppen över 35 år, 29 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. 1 Mälardalens högskola (2007). Varumärkesstrategi. 2 Statistiska centralbyrån (2008). 3 Posten (2011). 4 Östling, Lena (2011). 7

8 4. Resultat av frågeställningar I denna del av rapporten presenteras resultat av de frågeställningar med fakta som framkommit genom intervjuer med personer inom projektet men även med hjälp av litteratur. 4.1 Hur kan vi få fler studenter till Mälardalens högskola? Det finns tre enkätundersökningar som gjorts under åren 2010 och 2011 på Mälardalens högskola där studenterna fått svara på frågor om bland annat vad de tycker om utbildningen och varför de valde en specifik utbildning. Liknande enkätundersökningar har gjorts på andra högskolor. Det finns även rapporter från Kairos Future, Ungdomsbarometern, Saco:s rapport Framtidsutsikter och den internationella studentbarometern som svarar på delar av dessa frågor. I den idégenerering som gjordes med Idélab i augusti framkom att studenterna ser ett flertal fördelar med Mälardalens högskola. De menar att Mälardalens högskola har mer gemenskap än många av de större högskolorna och universiteten. Mälardalens högskola har också engagerade och drivna lärare. En annan viktig fördel är att högskolan erbjuder verklighetsförankrade projekt med koppling till arbetslivet som moment i vissa kurser och program. Att det dessutom är bostadsgaranti och låga intagningspoäng samt erbjuds unika utbildningar här är också positivt. Studenterna tyckte däremot inte att högskolan har lyckats så bra med sin marknadsföring och anser att högskolans marknadsföringskanaler kan bli bättre. Studenterna vid idégenereringen ansåg även att högskolan har låg status och svagt varumärke och menar att många ungdomar hellre vill bo i Stockholm då denna stad erbjuder fler aktiviteter Enkätundersökningar på Mälardalens högskola Två av undersökningarna har gjorts under Högskoledagarna 2010 och Högskoledagarna 2011 och vid den tredje enkäten är målgruppen nya studenter vid Mälardalens högskola. Förutom utbildningsspecifika svar kan vi utläsa följande resultat ur enkätundersökningarna: bra förutsättningar inom arbetslivet efter studierna, bra kontakt med lärarna, undervisningen håller god kvalitet, utbildningen erbjuds nära eller i min hemort. Se nedan för resultat av vardera undersökning. a. Enkätundersökning Högskoledagarna Enkäten genomfördes under vårterminen 2010 och 152 elever svarade. Undersökningen delades ut av gymnasieskolorna själva, varpå vi inte vet exakt hur många som blev tillfrågade. 6 Resultatet på frågan vad som är viktigt när man väljer utbildning är i första hand att: Utbildningen håller god kvalitet. Att man får ett jobb när man studerat klart. 5 Enkätundersökning Högskoledagarna Rosenberg, Anni (2011). 8

9 Att man har bra kontakt med lärarna. I andra hand har besökarna svarat att utbildningen är den bästa i sitt slag, att skolan har ett bra rykte och studentlivet. b. Enkätundersökning Högskoledagarna Enkäten genomfördes under vårterminen 2011 och 86 svarade. Undersökningen delades ut av gymnasieskolorna själva, varpå vi inte vet exakt hur många som blev tillfrågade. 8 Resultatet på frågan vad som är viktigt när man väljer utbildning överensstämmer med resultatet från 2010, då eleverna svarade att det viktigaste i första hand är: Att man får ett jobb när man studerat klart. Att undervisningen håller god kvalitet. Att man har bra kontakt med lärarna. I andra hand har besökarna svarat att man lätt får bostad, att skolan har ett bra rykte, att det är bra kommunikationer och att utbildningen är den bästa i sitt slag. c. Enkätundersökning nya studenter på Mälardalens högskola 9 Enkäten genomfördes under höstterminen nya studenter svarade av de 2373 tillfrågade. Resultatet på frågan varför de valde att studera på Mälardalens högskola var i första hand: Utbildningen var intressant Pendlingsavstånd till hemort Utbildningen erbjuds i staden jag bor i. I andra hand har besökarna svarat att Mälardalens högskola har ett gott rykte, den specifika utbildningen jag sökt på Mälardalens högskola är unik av sitt slag eller har låga intagningspoäng samt att Mälardalens högskola erbjuder bostadsgaranti. Resultatet av denna enkätundersökning skiljer sig från de tidigare två, vilket är intressant. I denna undersökning verkar nämligen hemorten spela större roll än arbetsmarknadsmöjligheterna Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern Studier, Karriär och framtid 10 är en årlig attityd- och beteendeundersökning bland nästan ungdomar i åldern år i Sverige. Här presenteras bland annat att en betydande del av de svarande tror att de kommer att läsa vidare inom tre år efter examen. Många anger som skäl till att de ska läsa vidare att de vill bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, kunna få sitt drömjobb eller kunna få hög lön. 11 När de sedan svarar på frågan om vad som är viktigt i valet 7 Enkätundersökning Högskoledagarna Rosenberg, Anni (2011). 9 Enkätundersökning för nya studenter på Mälardalens högskola (2010). 10 Gunnarson, Peder och Mannesten, Joakim (2009). Ungdomsbarometern Studier, Karriär och Framtid 09/ Ibid. s. 26 och s.30. 9

10 av studiesäte kommer alternativen att en specifik utbildning jag är intresserad av finns där, skolans rykte/anseende och hög standard på utbildningen högst. 12 Intresset för att bli egenföretagare är även stort bland unga och sju och tio tjejer och nästan åtta av tio killar svarade att de kunde tänka sig att bli egenföretagare. De främsta anledningarna till varför de vill bli egenföretagare är att de tror det ger bättre möjligheter att förverkliga idéer, ger större utrymme för självständigt arbete och ger bättre möjlighet att kombinera arbete och privatliv Rapport från Kairos Future År 2008 genomförde Kairos Future en intressant undersökning Högskola 2025, Synen på framtidens högskola, i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Svenskt Näringsliv och Vinnova. 14 Syftet var att fånga olika intressentgruppers syn på dagens och morgondagens högre utbildning och forskning där över 8000 personer. Enligt rapporten finns det två alternativ om framtidens högskola: att den blir en oberoende kunskapsproducent eller är i omvärldens tjänst. Det finns många åsikter om vilka som är högskolans mest centrala uppgifter, men på två områden råder bred enighet: bra grundforskning och bra grundutbildning. Överväldigande majoriteter av svarande både i och utanför högskolan räknar dessa uppgifter till högskolans mest centrala. Skillnaden i kvalitet mellan olika lärosäten kommer att öka kraftigt, liksom skillnaderna mellan olika studenters studieprestation. Framtiden präglas av kamp om begränsade resurser, vad gäller både pengar och studenter Framtidsutsikter Saco har sammanställt en rapport, Framtidsutsikter; Arbetsmarknaden för akademikeryrken I denna finns att läsa att det år 2015 kommer att vara brist på följande yrken för nyexaminerade (när det gäller yrken som Mälardalens högskola utbildar i): högskoleingenjör, sjukgymnast, socionom, språkyrken. Samma år kommer det enligt rapporten att vara balans inom följande yrken som Mälardalens högskola utbildar i: arbetsförmedlare, fysiker, civilekonom/ekonom, civilingenjör, datavetare, fysiker, lärare i grundskolans senare del, miljö- och hälsoinspektör, miljövetare, personalvetare. Och slutligen kommer det att vara överskott av följande yrken som Mälardalens högskola utbildar inom: beteendevetare, förlagsredaktör, hälsovetare, kommunikatör och samhällsvetare A till A, från Antagning till Arbete Rapporten A till A, från Antagning till Arbete 16 handlar om att utveckla ett förslag till organisation och finansiering samt att beskriva relationer till bland annat Samhällskontraktet och enheten för externa relationer (EER). Bakgrunden till 12 Ibid. s Ibid. s. 78 och s Kairos Future, Blekinge Tekniska Högskola, Svenskt näringsliv, Vinnova. Högskola 2025 (2008). 15 Wennström, Ossian (2010), Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år Carlhed, Carina (2010), A till A, från Antagning till Arbete. 10

11 projektet är att högskolan ska kunna möta upp behovet av kompetent arbetskraft i hela regionen, vilket är ett gemensamt mål för Mälardalens högskola och det omgivande samhället. (Projektet har antagligen inte startat än då projektledaren inte längre arbetar för Mälardalens högskola.) De idéer som man kan dra nytta av i detta projekt är bland annat att sträva efter en bättre matchning mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Internationella studentbarometern En enkätundersökning bland internationella studenter, Internationella studentbarometern 17, har genomförts på ett flertal högskolor och universitet i Sverige såsom Mälardalens högskola. Undersökningen visar att de internationella studenterna tyckte att den personliga säkerheten var Mälardalens högskolas främsta styrka. Studenterna upplever att Västerås och Eskilstuna är säkra och lite mindre orter där de enkelt kan ta sig runt utan krånglig tunnelbana, vilket ger större livskvalitet. Den främsta svagheten utgörs av en begräsad tillgång på karriärvägledning och de internationella studenternas anställningsbarhet på svenska företag. En annan svaghet var knappa sportfacilitetsmöjligheter på Mälardalens högskola. De möjligheter Mälardalens högskola kan erbjuda de internationella studenterna är en stark inlärningsatmosfär och lära sig att fånga karriärmöjligheterna. De främsta anledningarna till varför internationella studenter valt just Mälardalens högskola som lärosäte var hög undervisningskvalité, låga studiekostnader och att en specifik utbildning erbjöds på Mälardalens högskola. De internationella studenterna hittade information om Mälardalens högskola främst via Mälardalens högskolas hemsida, via vänner eller via Studera i Sveriges hemsida Övriga rapporter angående omvärldsanalys Det finns även rapporter från andra städer i Sverige där problematiken är densamma. Såsom resultatet av enkätundersökningar vid Mälardalens högskola visade är det arbete som är en viktig faktor för att studenter ska välja att stanna kvar i sin studieort efter avslutade studier. I rapporten Stanna eller flytta, en c-uppsats från Luleå universitet, framkom att de faktorer som är av störst betydelse när det gäller en flytt från Luleå handlar om avsaknaden av jobb. 18 Genom en stark kontakt med det lokala näringslivet och erfarenheter från den lokala arbetsmarknaden ökar chanserna att studenterna stannar. Mångfalden av studenter gör kommunikationen svår för kommunen. En annan rapport i Umeå har gjorts, Vilka studenter stannar i Umeå. 19 Även här redogörs att stadens framtida tillväxt till stor del bygger på vilken möjlighet som ges till 17 I-gratuate International insight (2011). International Student Barometer Entry Wave Hillbom, Albin (2009). Stanna eller flytta, En undersökning om vad Luleå kommun gör för att få nyexaminerade studenter att stanna kvar i Luleå. 19 Andersson, Rebecka (2005). Vilka studenter stannar i Umeå? 11

12 studenterna att stanna kvar efter avklarad utbildning. Författarna menar att om Umeå ska växa är det av stor vikt att en större del av de studenter som kommer från andra delar av Sverige också ges möjligheten att stanna kvar. Också i Örebro har det skrivits en rapport, Vad får studenter att stanna kvar i Örebroregionen efter studierna. 20 Författarna menar att arbete är ett viktigt skäl för att stanna i länet, inte minst de mindre kommunerna. De menar även att andelen studenter som väljer att bo kvar i länet handlar om länet kan framstå som tillräckligt spännande för de frihetssökande flyttarna och i vilken grad de inflyttade kan bli insiders på den ort de valt flytta till. Vad som även framkom är att även kompisar betyder mycket i den framtida bostadsorten. Slutligen har även rapporten Att attrahera potentiella studenter 21 skrivits. Här framkom det att en betydande del av studenterna i Sverige rekryteras från det egna länet. I valet av kommunikationskanaler är studentambassadörsprogram, internet och webbsidor viktigt. Kanaler med hög räckvidd har normalt låg genomslagskraft och vice versa. De fyra främsta informationskällorna som har influerat studentens val av universitet är utbildningskataloger, öppet hus-dagar, word-of-mouth och universitetswebbsidor. De informationskällor som haft minst betydelse är annonser och artiklar i dagstidningar, arbetsmarknadsdagar och studie- och yrkesvägledning Sammanfattning och diskussion I dessa rapporter kan vi se att många av de avgående gymnasieeleverna tror att de kommer att läsa vidare på högskola eller universitet inom tre år och anledningen till varför de vill läsa vidare har främst med arbetsrelaterade frågor att göra. Intresset för att bli egenföretagare är stort bland de presumtiva studenterna. De presumtiva studenterna vill också bli mer attraktiva på arbetsmarknaden, kunna få sitt drömjobb eller kunna få hög lön. Arbete är även den främsta anledningen till varför de utexaminerade studenterna bor kvar i sin studieort efter erlagd examen. Det man kan utläsa genom detta är att utbildning som leder till jobb är viktigast i val av studieort för de nationella studenterna. Mälardalens högskola bör därför fortsätta med bra grundforskning och bra grundutbildning för att studenterna ska kunna förse sig med rätt kunskap inför arbetslivet. Eftersom det år 2015 kommer att vara brist på yrken såsom högskoleingenjör, sjukgymnast, socionom och språkyrken bör högskolan vidta åtgärder och satsa mer på nyrekrytering till just dessa specifika utbildningar. I Mälardalen högskolas Förslag på mål för rekryteringen finns just nu fokus på ingenjörsutbildningarna. Rekryteringsplanen till nästa läsår håller på att planeras nu och många fördelar finns med att behålla nuvarande fokus. 20 Jakobsson, Max (2009). Vad får studenter att vilja stanna kvar i Örebroregionen efter studierna 25 studenters syn på vad som är attraktivt i länet. 21 Holm, Pia och Hygrel,l Jimmy (2009). Att attrahera potentiella studenter en fallstudie om svenska universitets och högskolors marknadskommunikation. 22 Mälardalens högskola (2007). Varumärkesstrategi. 12

13 En annan faktor som uppkommit, och som är avgörande vid val av studieort är om utbildningen erbjuds i hemorten eller inom pendlingsavstånd för de nationella studenterna. Genom studentambassadörsverksamheten som sköts via Informationsavdelningen på högskolan skickas ambassadörer ut till olika gymnasieskolor i ett prioriterat område för att sprida information om högskolan. Mälardalens högskola bör fortsätta att använda rekryteringsinsatserna i detta geografiska område. Att högskolan erbjuder bostadsgaranti kommer lite längre ned när studenterna väljer varför de vill studera här, men det är självklart viktigt att högskolan fortsätter med detta. Vad gäller den internationella studentrekryteringen bör Mälardalens högskola arbeta mer med att få de internationella studenterna anställda. Detta skulle till exempel kunna ske genom ökade möjligheter till svenskundervisning då svenska ofta är ett krav vid anställning i Sverige. Högskolan bör också arbeta med att kommunicera vad som erbjuds så att de internationella studenterna förstår värdet av till exempel gästföreläsningar från svenska företag. Slutligen bör högskolan även arbeta med karriärvägledning och tillgång till jobb genom till exempel speciella öppettider för de internationella studenterna hos akademistudievägledare någon timme i veckan. 4.2 Hur kan vi få fler nöjda studenter? För att undersöka hur Mälardalens högskola kan få fler nöja studenter har jag sammanställt information angående fördelar med att studera på Mälardalens högskola, förutom själva utbildningen Aktiviteter som erbjuder mervärde på Mälardalens högskola Mälardalens högskola erbjuder ett flertal mervärdesprodukter såsom Karriärtorget, KLOK-verkstaden, Idélab, Studenthälsan, biblioteket och arbetsmarknadsdagarna 23. Se information om vardera nedan. Karriärtorget innefattar en rad tjänster som hjälper studenter ut i arbetslivet. Tjänsterna inkluderar söka jobb föreläsningar, exjobbskontakter, möten med arbetsgivare, jobb-coachning, karriärvägledning, karriärkurser, jobbdatabas, hjälp med att starta eget (Idélab), mentorskap och studentambassadörsverksamhet. KLOK- verkstaden erbjuder Skrivsupport, Mattesupport, Karriärvägledning, Studieteknik och Writing support English för studenter på båda orter. KLOKverkstaden ger också kurserna KLOK Studieteknik, KLOK Kommunikation och KLOK Karriär. Det är korta poänggivande kurser med mycket praktiska verktyg för dig som är student. Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, lärare och forskare på Mälardalens högskola får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina idéer. 23 Mälardalens högskola (2011). 13

14 Studenthälsan erbjuder stöd och hjälp på olika sätt under studietiden såsom konditionstester, kost och hälsorådgivning, motivationssamtal, samtal och rådgivning i kurativa, sociala och personliga frågor, kursverksamhet inom området hälsa, rådgivning av sjuksköterska och hjälp med kontakter till instanser i samhället. Biblioteket erbjuder lån av alltifrån skönlitterära böcker till kurslitteratur. Arbetsmarknadsdagarna Högvarv anordnas varje år på Mälardalens högskola av Mälardalens studentkår. Högvarv är en samling aktiviteter med målet att föra studenter och företag samman. Kostnadsfria bussresor erbjuds studenterna så att de ska kunna ta sig smidigt mellan huvudcampusorterna Eskilstuna och Västerås. Alla högskolans studenter är garanterade sittplatser på bussarna Aktiviteter som erbjuder mervärde på akademierna Varje program och akademi på högskolan erbjuder även speciella aktiviteter för just deras programstudenter. Här följer några exempel, utan att göra anspråk på att ge en heltäckande bild. Akademin för innovation, design och teknik, IDT, erbjuder skarpa designuppdrag genom projektet In-House, sommarpraktik för ingenjörsstudenter genom projektet COOP, mentorskapsprogram för tjejer inom flygprogrammet och studenter inom datavetenskap. Akademin erbjuder även en unik fysisk miljö med designlabb, kommande innovationslabb, robotlabb, trä och metallverkstad samt utställningsytor att jobba med gestaltning och kommunikation i arbetsprocesser och konkreta resultat. Inom området Innovation och produktrealisering, IPR, har studenterna inom Innovationsteknik, Informationsdesign och Produkt- och processutveckling många och ofta tillfällen att jobba i skarpa företagsnära projekt där de jobbar nära både industrin och andra branscher i Mälardalsregionen. Inom projektet MITC öppnas ännu fler ingångar för företag och studenter att länka samman i samproduktionsprojekt som gynnar alla parter. 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV, erbjuder bland annat föreläsningarna Trygghet och försäkringar för alla en föregången svensk 1900-talsvision och Forskning om ensamkommande flyktingbarn till socionomstudenterna. Varje år anordnar akademin även Vårdvetenskapens dag för de studenter som läser det första året. 26 Inom flera utbildningsprogram, till exempel sjuksköterska och 24 Mälardalens högskola. Är Student. Busstidtabell (2012). 25 Gustafsson, Lisa och Runius, Caroline (2011). 26 Eckemark, Karin (2011). 14

15 sjukgymnast, ingår obligatoriska praktikperioder genom VFU Verksamhetsförlagd utbildning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST, erbjuder mentorsprogram för beteendevetenskapliga programmet, de tre energiprogrammen och miljöprogrammet. Byggprogrammen är också i startgroparna för att erbjuda mentorer och inom miljöprogrammet erbjuds en valbar poänggrundande praktik. Akademin erbjuder även praktikperiod för studenter vid Samhällsvetenskapliga programmet. Studenterna har också möjlighet att påverka sina utbildningar genom att engagera sig i programråd och liknande. Linjeföreningarna är också viktiga för studenterna och för programsamordnarna. 27 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK, erbjuder Finanssällskapet som en service till deras finansmatematiska program. Här har studenter möjlighet att besöka seminarier om ekonomi och finans, få hjälp med matematikundervisning och medverka på frågekvällar som föreningar anordnar på Kåren. Lärarprogrammet på UKK erbjuder studenterna en fältskola/partnerskola med utbildade handledare under hela deras utbildningstid Aktiviteter som erbjuder mervärde för de internationella studenterna De internationella studenterna vid Mälardalens högskola erbjuds ett flertal aktiviteter av den Internationella enheten såsom mottagning, introduktion, välkomstpaket och avslutningsceremoni (där även Bostad Västerås och Studentkåren medverkar) 29. Introduktionen innehåller informationspass, akademiska föreläsningar och sociala aktiviteter. Välkomstpaketet innehåller karta, busstidtabell, och Studenthandboken. Den internationella enheten finns även som ett stöd under terminens gång och finansierar alla aktiviteter som det internationella utskottet på Mälardalens studentkår 30. Aktiviteter som är populära för de internationella studenterna är bussresor till IKEA, kryssning till Helsingfors, bussresa till Skansens julmarknad, resa till finska Lappland och skidresa Aktiviteter som erbjuds av Mälardalens studentkår Även Mälardalens studentkår har betydelse i hur studenterna trivs på Mälardalens högskola. Studentkårens arbete är uppdelat i tre olika delar rabatter, aktiviteter och inflytande. Alla delar finns mer eller mindre tillgängligt för samtliga studenter även om Studentkortet för medlemmar innehåller fler rabatter och våra aktiviteter har mer fördelaktiga priser för medlemmar. Vad gäller aktiviteter erbjuder Studentkåren ett flertal mervärdesprodukter såsom: 27 Laine, Jenny (2011). 28 Janse, Erik (2011). 29 Camacho Sanhueza, Pablo (2011). 30 Mälardalens studentkår, International (2011). 15

16 taco-torsdag, pubkvällar, karaokekvällar, tentafester, sittningar, Kårtorgsaktiviteter, företagskvällar. I augusti erbjuds introduktionsmässa på båda utbildningsorter och i september anordnar Studentkåren studentolympiaden, rookieperioden, kaffemingel, finsittning och IKEA-bussar. Oktoberfest, Helsingforskryssning och Bad taste -fest arrangeras i oktober och i november har Mälardalens studentkår Indisk afton. I december arrangeras en julfest, julmarknad på Skansen och resa till finska Lappland och i januari anordnas ytterligare en introduktionsmässa, rookieperiod, rookiesittning och besök på Arosfortet. Under februari anordnas IKEA-bussar, Skidresa, Eskilstuna Winter Games, Karneval och Arbetsmarknadsmässan Högvarv och i mars organiseras en resa till Finska Lappland. I april planeras Valborgsloppet och årets stora temafest medan Studentkåren i maj anordnas en loppis, fullmäktige för Sveriges förenade studentkårer och Världsfestivalen. De avslutar sedan året med den stora sommarfesten i juni. 31 En ny aktivitet som Mälardalens studentkår planerar att genomföra under vårterminen 2012 är Kårståget. Aktiviteten har tidigare arrangerats och är ett race mellan campusorterna till fots, i kanot och på cykel som utförs i utklädnad Sammanfattning och diskussion Det finns många aktiviteter som erbjuds nationella och internationella studenter på Mälardalens högskola, trots detta har Studentkåren svårt att engagera studenter som ansluter sig till deras evenemang. Marknadsföring av samtliga aktiviteter är därför av hög prioritet. Mälardalens högskola måste kommunicera och göra så att studenterna förstår mervärdet av dessa aktiviteter för deras framtida karriär. En ny marknadsföringskanal är Studentkollen.se, som nyligen har lanserats. Syftet med hemsidan är att aktivera studentlivet på Mälardalens högskola och hemsidan innehåller inspiration, events, nöjen, rabatter, utmaningar & workshops för studenter Hur kan vi se till att studenterna stannar kvar i våra städer? För att studenterna ska vara intresserade av att flytta till Västerås och till Eskilstuna som studieorter, trivas under sin studietid men också att stanna kvar efter avslutade studier är det viktigt att städerna har bra erbjudanden. Detsamma krävs för att få studenterna att bli goda ambassadörer för Mälardalens högskola och våra städer Aktiviteter i Västerås Västerås erbjuder många olika evenemang och aktiviteter för alla åldrar. I staden finns fallskärmshoppning, fågelspaning, folkrace, fiske, gokart, kungsbyn djurpark, skridskoturer, kanot/kajakturer, segelflyg, snöskovandring, vikingaby, Tidö leksaksoch seriemuseum, klättring, ribb-båtåkning, båtturer på Mälaren. Se bilaga 1, Aktiviteter i Västerås, för lista på samtliga. 31 Lindmark, Daniel (2011). 32 (2012). 16

17 Västerås stad liksom Västerås & co är engagerade i ett flertal aktiviteter som berör studenter. Aktiviteterna berör bland annat annonsering i Studentkalendern, medverkan på arbetsmarknadsdagarna Högvarv och medverkan under introduktionsdagarna i augusti och januari varje år 33. Representanter från Västerås stad och Västerås & co ingår även i projektgruppen Studentrådet där även Mälardalens studentkår ingår. Studentbostäder är en av de frågor som diskuteras i gruppen och bostadsgarantin är också en viktig faktor som gör Västerås till en bra studentstad. Västerås stad arbetar just nu även med en kommunikationsplattform som ska vara klar den första oktober 2011, som utgår från rapporten Målbild 2026 där studenter är en av målgrupperna. 34 Målbild 2026 är en plan som Västerås ska sträva efter att uppfylla. Den förra målbilden, Målbild 2013, bidrog bland annat till att fler företag kunde etablera sig och växa, att högskolan expanderade och utvecklades och att bostäder byggdes vid Mälaren. 35 Ett annat framtidsprojekt som staden arbetar aktivt med är Rework Västerås. Projektet har som syfte att bygga broar mellan olika politik- och näringsområden och stödja innovativa förslag som skapar synergier som kan leda till fler arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, ekologisk hållbarhet och social stabilitet. Projektet kommer att starta under hösten Arbetsmarknad i Västerås Gällande arbetsmarknaden i Västerås upptäcks staden av fler och fler företag och Västerås är klassad som en av de bättre logistikstäderna i Sverige tack vare det centrala läget i Mellansverige. 36 Enligt Arbetsförmedlingens prognos som gjordes under våren 2011 för år 2012 finns det ett flertal bristyrken i Västmanland som Mälardalens högskola har utbildningar inom såsom sjuksköterskor, civilingenjörer inom elektronik och maskin samt förskollärare. 37 I Västerås finns också många affärsnätverk och Västerås Science Park. Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med närmare 200 etablerade företag. Deras mål är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. De flesta medlemsföretagen verkar inom något av våra fyra fokusområden: automation, energi, IT och kreativa näringar. 38 Mälardalens högskola har samarbete med Västerås Science Park genom samverkansprojektet Automation Region, som är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra den världsledande automationsindustrin och det stora automations- och produktionskunnandet Jonas, Linda (2011) och Ovmark, Susanne (2011). 34 Ovmark, Susanne; informationschef Västerås stad (2011). 35 Västerås Stad (2011). 36 Västerås Stad (2011). 37 Nilsson, Marwin (2011). Prognos våren 2011, Arbetsmarknadsutsikter, Västmanlands län Västerås Science Park (2011). 39 Automation Region (2011). 17

18 4.3.3 Bostadsmarknad i Västerås Gällande bostäder i Västerås erbjuder staden bostadsgaranti för studenter i studentlägenhet som kommer från annan ort än Västerås och som läser minst 15 poäng på Mälardalens högskola genom bostadsförmedlaren Bostad Västerås. Företaget hjälper även de som studerar i Eskilstuna och studenter vid andra utbildningar än Mälardalens högskola om det finns lediga student-bostäder att tillgå. 40 I Västerås finns 1679 studentbostäder på 27 olika platser. 41 Se tabell 1. Tabell 1, Förteckning över studentbostäder i Västerås. Källa: Bostad Västerås. 42 Område Antal rum/lägenheter Rum/lägenheter för internationella studenter Bjurhovdatoppen 100 Folke 142 Folkets hus Gulsporren 11 Gåsmyrvreten 86 Gärdet 18 Gökärten A Gökärten B 48 Hagastaden 62 6 Hammaren 56 Hantverkshuset 62 Hilde 58 Iggeby 60 Kata 29 2 Nybergska huset 30 Park Regulatorn Skalden 42 Skrapan 30 Södra Allégatan Vallby Valsborg 26 Viksäng 102 Signalisten 120 Norra Allégatan Hülphersgatan Junior Bengtsson, Lars-Erik; Bostad Västerås (2011). 41 Bostad Västerås (2011). 42 Bostad Västerås (2011). 18

19 Lägenheterna i Signalisten används främst för gymnasieelever på Hässlö, men de har även använts till studenter vid Mälardalens högskola. De lägenheter som används mest av internationella studenter är de på Norra Allégatan, Hülphersgatan och Junior. Det finns även 73 lägenheter för internationella studenter inom de andra områdena, se tabell För de studenter som vill stanna kvar i staden efter avslutade studier finns många olika bostadsmöjligheter. All verksamhet med kommunens bostäder sker genom Bostad Västerås. 44 Det finns även privata hyresvärdar som hyr ut rum och lägenheter till studenter Aktiviteter i Eskilstuna Även Eskilstuna erbjuder ett flertal aktiviteter och evenemang i staden såsom djurparken Parken Zoo, speedway, minigolf, Faktoriholmarna, Sundbyholms slott, Slagstaglass, Vilsta och Åfisket. Återkommande evenemang i staden är band annat Springpride, Å-varvet och Å-festen. Se bilaga 2, Aktiviteter i Eskilstuna, för fullständig lista. Eskilstuna kommun och Eskilstuna marknadsföring är engagerade i studenterna i staden på flera olika sätt. Båda aktörer har ofta möten med Studentkåren, medverkar under introduktionsdagarna och under arbetsmarknadsmässan Högvarv. Eskilstuna marknadsföring har tidigare medverkat på gymnasiemässor i området där de anordnat pristävling, arrangerat stadsvandringar, delat ut information om staden i form av turistkartor och delat ut cyklar till nyinflyttade studenter vid Mälardalens högskola och nu arbetar de med ett strategiarbete. 45 Eskilstuna kommun arbetar även med studentmarknadsföring genom det nystartade Bostad Eskilstuna. 46 Kommunen arbetar även med en vision för Arbetsmarknad i Eskilstuna Gällande arbetsmarknaden i Eskilstuna finns hemsidan för de som gör affärer i Eskilstuna och de som funderar på att flytta dit. Ett område som är under stark expansion i Eskilstuna är logistik. Eskilstunas geografiska läge i kombination med en väl utbyggd infrastruktur (väg, järnväg och flyg) samt en kombiterminal som expanderar kraftfullt gör dem attraktiva både för fraktbolag, lager och tjänsteföretag inom logistik. Efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster ökar i takt med att övrigt näringsliv utvecklas. Handeln fortsätter att expandera och så kallade "nya näringar" som kommunikation, design och hälsa är på stark tillväxt. Eskilstuna är en stad med stolta industritraditioner vilket innebär att produktion och tillverkning är 43 Bengtsson, Lars (2011). 44 Västerås Stad (2011). 45 Sörbrand, Janke (2011). 46 Barck, Madeleine (2011). 47 Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommuns översiktsplan. (2011). 19

20 den bransch som svarar för flest antal sysselsatta i Eskilstuna. Branscher som växer snabbt i Eskilstuna är handel, logistik, servicetjänster, vård och hälsa. 48 Enligt Arbetsförmedlingens prognos som gjordes under våren 2011 för år 2012 finns det ett flertal bristyrken i Södermanland som Mälardalens högskola har utbildningar inom såsom civilingenjörer inom byggteknik, maskinteknik och redovisningsekonomer. 49 I Eskilstuna finns Munktell Science Park som hjälper innovatörer och entreprenörer att gå från en idé till ett företag på ett snabbt och framgångsrikt sätt. På Munktell Science Park samverkar näringsliv, kommun och akademin och stödjer med sitt kunnande, sina kompetenser och resurser. De projekt som genomförs utvecklar näringslivet och skapar tillväxt genom nya affärer, företag och arbetstillfällen Bostadsmarknad i Eskilstuna Eskilstuna Bostad startades nyligen av Eskilstuna kommun med hjälp av Bostad Västerås och kommer att fungera på ungefär samma sätt som Bostad Västerås genom hemsidan Den största hyresvärden i Eskilstuna är Eskilstuna kommunfastigheter som hyr ut studentrum och studentlägenheter i fyra olika områden (centrum, Lagersberg, Brunnsbacken och Viptorp). Andra hyresvärdar är Ekofast, Fixtura, Graflunds, HE Fastighetsförvaltning, HSB Sörmlandsbostäder, Pagoden och Ikano. I dagsläget är det inte klart hur många och vilka studentbostäder som kommer att erbjudas studenterna Sammanfattning och diskussion Eskilstuna och Västerås erbjuder bostadsgaranti för nyinflyttade studenter vid Mälardalens högskola. Efter erlagd examen finns många olika alternativ för personer att stanna kvar i städerna i andra bostäder. Arbetsmarknaden ser också god ut i de båda orterna. Enligt Arbetsförmedlingens prognosrapport är det främst yrkena sjuksköterskor, civilingenjörer inom elektronik och maskin samt förskollärare som behövs i Västerås och yrkena civilingenjörer inom bygg och maskinteknik och redovisningsekonomer som behövs i Eskilstuna. Mälardalens högskola bör försöka synliggöra de goda kontakter som finns med regionens arbetsgivare för studenterna. Karriärtorget och Idélab bjuder med jämna mellanrum in intressanta företagsrepresentanter, vilket man bör marknadsföra ännu mer till studenterna för att de ska förstå hur de kan nyttja kontakten med arbetslivet. Varje år anordnas även arbetsmarknadsmässan 48 Eskilstuna kommun (2011). 49 Lotterberg, Jens (2011). Prognos våren 2011, Arbetsmarknadsutsikter, Södermanlands län Munktell Science Park (2011). 20

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer