Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3"

Transkript

1 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1

2 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse och Regionernas Europa är en beskrivning av den svenska regionala utvecklingen. Arbetet med att utveckla regionerna utgår idag i större utsträckning än tidigare från de förutsättningar som finns i den enskilda regionen. Den egna kraften och förmågan att ta tillvara regionernas tillgångar är av stor betydelse i det regionala utvecklingsarbetet. Ökad kunskap om regionala strukturer och olika förhållande ger därför möjlighet till en god och framgångsrik utveckling i en hårdnande internationell konkurrens. Att driva en framgångsrik och utvecklingsinriktad näringspolitik oavsett det gäller på den nationella, regionala eller den lokala nivån förutsätter ett kontinuerligt och systematiskt analysarbete. Det är genom analysen vi tillför kunskap som bildar underlag för aktiva åtgärder för en dynamisk näringslivsutveckling i Skåne. Näringslivsenheten i Region Skåne kommer i denna serie rapporter att löpande informera om näringspolitiska frågor i Skåne. Föreliggande rapport har gjorts av Christian Lindell Ulf Åberg Näringslivschef 2

3 SAMMANFATTNING...2 ORGANISATIONERNA...3 UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSORGANISATIONEN...4 INLEDNING...5 UPPDRAGET...5 METOD...5 SAMVERKANSORGAN MELLAN UNIVERSITET/HÖGSKOLOR OCH NÄRINGSLIVET...6 SAMVERKANSORGANEN...9 Enheten för näringslivssamverkan (ENS) vid Lunds Universitet...11 Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning...12 Arbetslivscenter...12 Executive Foundation Lund (EFL)...13 Samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (SUN)...13 Teknikbrostiftelsen i Lund...14 Teknopol AB...15 Forskarpatent i Syd AB...16 Kunskapsbron...17 TEM...18 SLU Kontakt Näringsliv...19 Ideon Agro Food...19 IUC...21 IDEON...21 ALMI Företagspartner AB Skåne...23 Stiftelsen Partnerskapet...24 KEFU-Skåne...24 Centrum för kompetensutveckling vid högskolan i Kristianstad...25 Stiftelsen för kompetensutveckling i nordvästra Skåne i samverkan med Lunds Universitet Centrum för kompetensutveckling vid högskolan i Malmö...25 Regionalt utvecklingscentrum vid högskolan i Malmö...25 Medicon Valley Academy...26 UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSORGAN MELLAN NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA.28 KÄLLOR

4 Sammanfattning Högskolorna har enligt högskolelagen skyldighet att "samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet", vilket ofta brukar benämnas som "den tredje uppgiften" (de två övriga är undervisning och forskning). Högskolan har utvecklat ett antal organ för denna verksamhet. I Skåne domineras för närvarande samverksansarbetet kraftigt av Lunds universitet, men i framtiden kan högskolan i Kristianstad och den nystartade högskolan i Malmö förväntas öka sin tyngd i samverkansarbetet. De avdelningar inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som ligger i Skåne har stor betydelse för det regionala arbetet med att utveckla jordbruks- och livsmedelssektorn i länet. Det finns ett stort antal organisationer i Skåne som arbetar med att skapa kontakter mellan näringsliv och högskola samt uppmuntra till kommersialisering av forskningsresultat. Dessa organisationer kan vara inriktade mot att mäkla kontakter mellan högskolan och näringslivet och även själv bedriva forskning. Det stora antalet aktörer, både bland beställare/ägare och bland utförare, gör att samverkanssystemet är svårt att överblicka. I följande avsnitt görs en genomgång av de viktigaste aktörerna i samverkansarbetet. Notera att endast de organisationer vars huvudsyfte är att mäkla kontakter mellan näringsliv och högskola samverkansorgan - beskrivs nedan. De organisationer som främst är inriktade mot att bedriva egen forskning centrumbildningar redovisas i en annan rapport. De finns en gråzon mellan samverkansorgan och centrumbildningar, vilket innebär att vissa organisationer kan bedömas tillhöra båda kategorierna. Samverkan mellan näringslivet och högskolan kan utformas på olika sätt: Nyföretagarstöd stöd till forskare som vill kommersialisera sin forskning genom att starta företag. Stöd till patentering och licensiering. Uppdragsutbildning riktad mot näringslivet. Seminarier och konferenser riktade mot näringslivet Kontaktmäklande mellan företag och högskolan, vilket kan ske genom förmedling av studenter som kan genomföra examensarbeten på företag eller genom gemensamma projekt mellan forskare och företag. Forskningssamverkan t ex genom industridoktorander och centrumbildningar. Denna rapport är främst inriktad mot de första 5 av de 6 uppräknade samverkansformerna. 2

5 Organisationerna Lunds Universitet har ett flertal organisationer som arbetar med näringslivssamverkan. Bland annat finns Enheten för näringslivssamverkan (ENS) som svarar för att förmedla kontakter mellan näringsliv och forskare samt utgör ett rådgivande stabsorgan i samverkansfrågor för rektor. Universitetet uppmuntrar även institutionerna att bedriva uppdragsutbildning riktad mot näringslivet. Detta arbete sköts av Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning, som marknadsför utbildningarna mot näringslivet samt hjälper institutionerna med råd om avtalsutformning m.m. Arbetet med att stärka sambandet mellan studenter och arbetsmarknaden sköts av Arbetslivscenter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU Alnarp) bedriver samverkan med näringslivet genom SLU Kontakt som har ett lokalkontor i Alnarp. SLU medverkar även som ägare/stiftare till Teknopol AB, Forskarpatent Syd AB och SUN. SLU liksom Lunds Universitet har även styrelserepresentation i Ideon Agro Food. Lunds Universitet är även delägare i ett antal samverkansorgan, antingen direkt eller via institutioner inom universitetet eller universitetets holdingbolag (Lunds Universitets Utvecklings AB LUUAB). Malmö högskola har ännu relativt få egna, nya näringslivskontakter, vilket delvis förklaras av att stora delar av högskolan tidigare tillhört Lunds universitet. Högskolan deltar dock i det regionala samverkansarbetet genom delägarskap i Forskarpatent Syd AB och deltagande i projektet Kunskapsbron. Malmö högskola bedriver även vidareutbildning av lärare och personal inom barnomsorg vid Regionalt utvecklingscentrum och annan kompetensgivande utbildning vid Centrum för kompetensutveckling. Även högskolan i Kristianstad samverkar med näringslivet, huvudsakligen inom ramen för Kunskapsbron och Centrum för kompetensutveckling. Flera organ drivs gemensamt av en eller flera universitet/högskolor och andra myndigheter eller företag. Oftast organiseras verksamheten som en stiftelse eller i några fall som ett aktiebolag. Exempel på sådana organ är EFL, TEM, Ideon AB, Ideon Center AB, KEFU, Forskarpatent Syd AB, Teknopol AB, IUC Syd, SUN och Medicon Valley Academy. I dessa fall är intressenterna en eller flera av länets universitet eller högskolor samt ofta Länsstyrelsen eller Regionförbundet eller en eller flera av Skånes kommuner. Teknopol AB driver samverkansverksamhet i form av affärsrådgivning till forskningsbaserade företag, stöd till nyföretagande, kontaktmäkling mellan forskare och företag och stöd till patentering och licensiering Teknopol bedriver även ett antal EUprojekt t.ex. RITTS och IRS. 3

6 Utvärderingar av Samverkansorganisationen Av beskrivningen ovan framgår att det finns ett stort antal organ vars syfte är att samverka med näringslivet. Det finns dessutom flera organ vars uppgift inte är begränsad till högskolan, men som även kan beröra företag med koppling till FoU och nyföretagande. Bland sådana organ kan nämnas Region Skåne som ger företagsstöd via sin projektverksamhet samt Länsarbetsnämnden som ger stöd till nyföretagande. Även Almi Företagspartner och Länsstyrelsen bedriver verksamhet som kan beröra forskare och företag med koppling till högskolan. Därtill kommer kommunala näringslivsinsatser. I denna rapport refereras två utvärderingar av samverkansarbetet mellan högskola och näringsliv "RITTS Southern Sweden" (1998) och Riksrevisionsverkets rapport "Högskolans samverkan med näringslivet" (1996). Båda rapporterna nämner mångfalden av aktörer som ett problem. Berörda forskare och företag säger sig ha svårt att hitta rätt bland organisationerna. Problemet för företag tycks inte vara att det saknas ingångar till högskolan, snarare att de är för många. Självfallet finns det också fördelar med att det finns flera organisationer som arbetar med samverkan, vilket framhålls i "Samverkan mellan högskolan och näringslivet" (SOU 1996:70). Utredningen framhåller att bedömningen av vilka innovationer det är värt att satsa på, innehåller subjektiva element. Det kan därför finnas fördelar för forskare som söker stöd till att bilda företag eller patentera uppfinningar om de kan få sin ansökan granskad av flera olika organ. Även intervjuer som genomförts med de större samverksansorganen tyder på att näringslivet och forskarvärlden upplever organiseringen av samverkansarbetet som svårgenomträngligt. Det vore sannolikt en fördel om en viss samordning av samverkansarbetet kunde ske, till exempel genom en gemensam informationsinsats från aktörerna, där de olika organens funktion förklaras. 4

7 Inledning Uppdraget Våren 1998 beslutade Nämnden för Näringspolitik och Högre utbildning inom Regionförbundet Skåne att låta utreda förutsättningarna för att bilda ett regionalt Utbildnings- och FoU-råd i Skåne. Denna rapport är en del i detta utredningsarbete. Avsikten är att beskriva de samverkansorgan som finns i Skåne för att främja samverkan mellan näringsliv och högskola. Denna rapport utgör även en del i en serie som omfattar sammanlagt tre rapporter. De övriga handlar om regional representation i forskningsfinansieringsorgan och i statliga kommittéer samt om centrumbildningar i Skåne inom den högre utbildningen. Utredningarna har genomförts av Christian Lindell vid enheten för Näringsliv och Utbildning vid Regionförbundet Skåne. Huvuddelen av rapporten skrevs under hösten Metod Denna rapport bygger huvudsakligen på skriftliga källor i form av rapporter och organisationernas hemsidor. I vissa fall har dessa källor kompletterats med intervjuer med företrädare för samverkansorganen. 5

8 Samverkansorgan mellan universitet/högskolor och näringslivet Sedan början på 80-talet har samarbetet mellan den akademiska forskningen och näringslivet utökats. Under 80-talet första år togs initiativ till bland annat forskarbyn IDEON och stiftelsen SUN. Mycket av näringslivssamverkan har självfallet cirklat runt Lunds universitet, då huvuddelen av näringslivskontakterna har skett inom teknik och naturvetenskap. Men även SLU i Alnarp och högskolan i Kristianstad har medverkat i några av de organ som bildats för näringslivssamverkan. I framtiden kan den nybildade högskolan i Malmö, med sin inriktning mot tvärsektoriell utbildning, förväntas spela en stor roll för regionens näringsliv. Samverkan med näringslivet är en del av högskolans s k "tredje uppgift", vilken bland annat uttrycks i första kapitlet i 1992 års högskolelag (de övriga två uppgifterna är utbildning och forskning). I lagen fastslås bland annat högskolornas skyldighet att informera om sin verksamhet samt samverka med det omgivande samhället: "2 Staten skall som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet." (SFS 1992:1434) Samverkan mellan näringsliv och högskolan är speciellt viktigt i Sverige. Utredningen "Samverkan mellan högskolan och näringslivet" (SOU 1996:70) framhåller att Sverige bedriver en mycket stor del av forskningsverksamheten inom högskolan, medan andra länder ofta har valt att bedriva forskningen i industriforskningsinstitut. Sverige har därför mer än dubbelt så mycket forskning inom högskolan (mätt som andel av BNP) än genomsnittet för OECD-länder, medan institutsforskningen endast uppgår till 40 procent av genomsnittsvärdet (FoU-nivån inom privata företag låg något över genomsnittet för OECD). Ett flertal organ för näringslivssamverkan har vuxit fram i Skåne. De offentliga aktörerna återfinns främst bland universitet och i länsorganisationen för olika statliga myndigheter, medan länets kommuner endast i undantagsfall medverkat i samverkansorganen. Tyngdpunkten på samarbetet har legat på tekniskt utvecklingsarbete, medan humaniora och samhällsvetenskaperna spelat en relativt undanskymd roll. Under det senaste decenniet har ett antal nya aktörer tillkommit. Lunds universitet har skapat en näringslivsenhet, Teknikbrostiftelsen har skapats och medverkat till andra organ som Teknopol AB och Forskarpatent Syd. 6

9 Intresset för samarbete i Öresundsregionen har växt, vilket bland annat resulterat i "Medicon Valley"-organisationen. Flera organ för näringslivssamverkan, ofta med en blandning av offentliga och privata intressenter i ledningen har tillskapats, medan gamla organisationer upplösts eller blivit mer eller mindre vilande, t ex har FOSAM och SUN avvecklats eller mist sin roll. Från Lunds universitets enhet för näringslivssamverkan påpekas att en stor del av kontakterna mellan näringslivet och universitetet baseras på personliga kontaktnät mellan företagare och forskare ute på institutionerna. Denna rapport fokuserar dock på näringslivssamverkans organisatoriska uppbyggnad, vilket innebär att informella kontaktnät mellan forskare och näringslivet inte avhandlas. Högskolans samverkan med näringslivet kan ske i många olika former. Ett försök att klassificera de olika samverkansformerna har gjorts i RRV-rapporten "Högskolans samverkan med näringslivet" (1996). RRV-rapportens definitioner av samverkansformer ligger till grund för denna rapport. I tabell 1.1 redovisas den klassificering av samverkansformer som RRV använt. Tabell 1.1: Samverkansformer mellan högskolan och näringslivet inom FoU Forsknings- Utveckling, Mäkleri samverkan kommersialisering Högskolan Forskningsprojekt Uppdragsforskning Kontakt- Kompetenscentra sekretariat Forskarskolor Industridoktorander Adj professorer EU-projekt Uppdragsforskning Stiftelser och bo- Forskningsstiftelser Holdingbolag Teknikparker lag inom hög- Teknikparker skolan Forskningsstiftelser Annan stiftelse Teknikbroar Teknikbroar eller bolag Konsultuppdrag/bisysslor Källa: Högskolans samverkan med näringslivet, RRV, Av figuren framgår att högskolans samverkan med näringslivet kan ta sig tre olika former: Samverkan inom forskning Samverkan som syftar till kommersialisering/utveckling Kontaktskapande mellan högskola och näringsliv Dessa olika typer av samverkan kan bedrivas i högskolans egen regi, i stiftelser eller bolag knutna till högskolan, eller som fristående stiftelser eller bolag. Figuren täcker endast samverkan i form av FoU. Det samverkansarbete som sker i form av uppdragsutbildning ryms således inte i figuren. 7

10 Följande redogörelse över samverkansorgan mellan näringsliv och den högre utbildningen fokuserar således på de organ som inte själva bedriver forskning, utan snarare fungerar som mäklare mellan näringslivet och forskarvärlden, alternativt stimulerar forskare vid universitetet att kommersialisera sina idéer. Den samverkan som sker i form av centrumbildningar, vars syfte i första hand är att bedriva forskning med relevans för näringslivet, kommer att beskrivas i en annan rapport från Regionförbundet Skåne. I något fall finns det organisationer som både bedriver viss egen forskning och har en mäklarroll mellan den högre utbildningen och näringslivet. Beroende på vilken uppgift som dominerar så har dessa klassificerats som samverkansorgan eller centrumbildning. I figuren nedan inkluderas även organisationer inom den offentliga sektorn i begreppet "näringsliv". KEFU-Skåne är ett exempel på en samverkansorganisation som har sin målgrupp bland länets kommuner. I nedanstående figur har ett antal av de samverkansorgan mellan högskola och näringsliv som finns i Skåne, kategoriserats efter den indelning som använts i RRV:s rapport. Modellen har dock modifierats något så tillvida att ytterligare en kategori infogats för samverkansorgan som ägs av högskolan samt en eller flera andra intressenter. Detta har gjorts eftersom RRV:s modell inte särredovisar samägda organisationer, vilka är mycket vanligt bland samverkansorganen. Notera att vissa organisationer kan finnas med i flera kolumner. Teknikbrostiftelsen finns till exempel med både inom kategorierna "Utveckling, kommersialisering" och "Mäkleri" (Verksamheterna bedrivs via Teknopol AB och Forskarpatent i Syd AB. 8

11 Tabell 1.2: Samverkansformer mellan skånska högskolor och näringslivet inom FoU Forsknings- Utveckling, Mäkleri samverkan kommersialisering Högskolan Forskningsprojekt ENS Kompetenscentra Forskarskolor Industridoktorander Adj professorer EU-projekt Uppdragsforskning Stiftelser och bo- Forskningsstiftelser Lunds Universitets Utveck- LUUAB lag inom hög- Lingsaktiebolag (LUUAB) Medicon Valley Academy skolan Stiftelser och bo- Forskarpatent i Syd AB Teknopol AB lag gemensamt TEM Medicon Valley Academy ägda av högskolan KEFU Kunskapsbron** och andra intres- EFL senter Annan stiftelse, Teknikbrostiftelsen Teknikbrostiftelsen* Bolag eller organi- Konsultuppdrag/bisysslor Ideon Agro Food sation Teknoseed AB ALMI ALMI IUC * Samverkan sker via Teknopol AB, som är Teknikbrostiftelsens operationella organ. ** Projekt som administreras av Teknopol AB Samverkansorganen Det finns ett flertal organ som ägnar sig åt samverkan mellan högskola och näringsliv. Figur 1.1 visar hur ägarstrukturen såg ut för ett urval av samverkansorgan i Skåne hösten Figuren är något förenklad, framför allt har alla organisationer som sorterar under Lunds Universitet slagits samman till en grupp. Även vissa andra intressenter i samverkansorgan redovisas under samlingsbeteckningar som "Storföretag", "Övriga Sydsvenska högskolor" m.m. Några reflektioner kan göras med anledning av figuren. Figuren visar på att ägarsambanden till samverkansorganisationerna är svåröverskådlig. Detta behöver i och för sig inte vara ett problem om organisationernas kompetensområden är klart åtskilda. Detta är dock inte alltid fallet. En del av samverkansorganisationerna är starkt profilerade inom ett specifikt sektorsområde till exempel KEFU och Medicon Valley men i flera fall har organisationerna samma målgrupper. 9

12 Sjöbo kommun Copenhagen Capacity Teknikbrostiftelsen Företag inomlivsmedelsbranschen (15 st.) IKANO/IKEA Wihlborgs AB Yggdrasil Storföretag SME EFL IUC TEM Ideon Agro Food Ideon Lund Malmö kommun Ideon AB Lunds Universitet LUUAB Sekretariatet för vidareutbildning och fortbildning Arbetslivscenter ENS Ideon Center AB Medeon AB (Malmö) Malmö högskola Centrum för kompetensutveckling Regionalt utvecklingscentrum KEFU Länsstyrelsen/ Regionförbundet Forskarpatent Syd AB 10 Högskolan Kristianstad Centrum för kompetensutveckling Teknoseed AB Kunskapsbron Kommunförb. Skåne Teknopol AB Staten Medicon Valley Blekinge forskningsstiftelse SUN Övriga Sydsv. Högsk. SLU SLU Kontakt Sydsvenska Handelskammaren ALMI Företagspartner Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Højskole Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Medicon Valley Academy

13 I flera utredningar, vilka har refererats i denna rapport, framhålls samverkanssystemets svåröverskådlighet som ett problem för företag och forskare. Dessa problem har också bekräftats vid intervjuer med företrädare för samverkansorganen i Skåne. Enheten för näringslivssamverkan (ENS) vid Lunds Universitet Bildande Enheten för näringslivssamverkan vid Lunds universitet inrättades Organisationen övertog därmed arbetsuppgifter som tidigare åvilat andra organ inom universitetet. Uppgifter ENS huvudsakliga uppgifter är att: Att underlätta näringslivets kontakter med universitetet. ENS ska tydliggöra bilden av Lunds universitet som samverkanspart, visa på universitetets potential samt anvisa ingångar. Enheten ska även fungera som ingång för de företag m fl. som inte redan har direkta kontakter med institutioner och lärare. Stimulera och stödja lärare, institutioner och områden i deras samverkan med näringslivet m fl. ENS ska hantera frågor avseende universitetets utvecklingsbolag och hålla samman arbetet med att bilda dotterbolag. Ge stöd vid bildandet av för universitetet och näringslivet gemensamma centra för forskning och utveckling. Ta initiativ till att hålla samman nätverk inom universitetet av intresse för samverkan med näringslivet m fl. Samverka med utomstående intressenter i syfte att uppnå bästa slagkraft i uppgiften att främja näringslivets utveckling (sådana intressenter kan vara t ex Teknopol AB, Ideon, länsstyrelser, kommuner, Almi mm). ENS är i frågor rörande samverkan med näringslivet en stabsfunktion till universitets- och fakultetsledningar samt till ledningsgruppen för näringslivssamverkan Områdena, institutionerna och enskilda lärare svarar för huvuddelen av samverkan med näringslivet. I dessa fall är ENS huvudsakliga uppgift att ge råd och stöd åt universitetets organisationer och anställda. Vid ENS arbetar cirka 6 personer. Verksamheten c a 2 Mkr. 11

14 Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning Bildande Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning vid Lunds universitet bildades Uppgifter Sekretariatets uppgift är att ge stöd och service åt de institutioner som ger fort- och vidareutbildning. Sekretariatet marknadsför kursutbudet och hjälper institutionerna med avtal m m i samband med uppdragsutbildning. Universitetet erbjuder numera även distanskurser på Internet. Uppdragsutbildningarna består av externfinansierad utbildning som institutioner säljer till företag och myndigheter. Utbildningarna kan både vara definierade av kunden eller vara utformade av den säljande institutionen. Numera får personer som genomgått en uppdragsutbildning tillgodoräkna sig akademiska poäng, vilket tidigare inte var tillåtet. Arbetslivscenter Bildande Arbetslivscenter (AC) bildades 1997 och är en enhet inom Lunds Universitet. Uppgifter AC arbetar med att förmedla kontakter mellan studenter och näringsliv samt ger råd till studenter som avser att starta företag. De tjänster som AC erbjuder är bland annat förmedling av arbeten och praktikanttjänster, informationsmöten om arbetsmarknadsfrågor och studievägledning m.m. AC fungerar även som en samlingspunkt där studenterna kan komma i kontakt med företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer. 12

15 Executive Foundation Lund (EFL) Bildande EFL är en stiftelse som bildats av Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Uppgifter EFL erbjuder utbildningar inom management och ekonomi till näringslivet. En ytterligare uppgift är främst att skapa kontaktnät och möjligheter att utbyta erfarenheter både mellan näringsliv och högskolan samt mellan de olika företag som använder sig av EFL:s tjänster. EFL säljer flera olika typer av utbildningar: En internationellt inriktad 18 månader lång utbildning i management och ledarskap (Executive MBA) 2-åriga utbildningar på kvällstid till yrkesverksamma, vilka resulterar i examen som Diplomerad controller, Diplomerad marknadsekonom eller "European Diploma in Marketing". Akademiska ämneskurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och beskattningsrätt. Dessa kurser kan tillgodoräknas i en akademisk examen. Fördjupningskurser inom "marketing management", strategi och ekonomistyrning och organisation och ledning. En kort utbildning i affärskunskap för yrkesverksamma inom ekonomyrken vilka saknar en civilekonomutbildning. EFL organiserar även s.k. "Ex ante"-grupper som består av befattningshavare inom EFL:s samarbetspartners som träffas och utbyter erfarenheter. Därutöver anordnas kortare seminarier som vänder sig till yrkesverksamma ekonomer. Samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (SUN) Stiftelsen SUN bildades 1982 av Lunds universitet, Utvecklingsfonden i Malmöhus län, Skånes handelskammare och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Stiftelsen utgjorde en föregångare till alla de organisationer för näringslivssamverkan som sedan växte fram. SUN spelade även en avgörande roll för Ideons tillkomst. SUN existerar fortfarande, men har för närvarande endast begränsad verksamhet. SUN:s uppgifter har till stora delar övertagits av Teknopol AB och ENS. 13

16 Teknikbrostiftelsen i Lund Bildande År 1993 anslog riksdagen en miljard kronor till att inrätta sju Teknikbrostiftelser. Syftet med dessa stiftelser är att skapa kontakter mellan näringsliv och högskolor, främja en god utvecklingsmiljö för FoU och arbeta med licensförmedling. Teknikbrostiftelser finns i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Stiftelserna finansieras med avkastningen på stiftelsekapitalet. Teknikbrostiftelsernas verksamhet kommer att omprövas år Uppgifter Verksamhetsområdet för Teknikbrostiftelsen i Lund utgörs av Sydsverige och avgränsas i norr av en tänkt linje mellan Halmstad och Kalmar. Stiftelsen förvaltar ett kapital på omkring 320 Mkr. Teknikbrostiftelsen bedriver ingen egen operativ verksamhet utan verkar via andra organ. I verksamhetsområdet bedrivs den operativa verksamheten av Teknopol AB. Teknikbrostiftelsen i Lund verkar inom fyra olika fält: Att stödja företag med anknytning till universitet och högskolor. Stimulera kommersialisering av kunskap genom att underlätta patentering och licensiering. Underlätta för forskare, lärare och studenter vid universitet och högskolor som på olika sätt vill pröva de affärsmässiga utvecklingsmöjligheterna i idéer och projekt. Stimulera samverkan mellan små och medelstora företag samt universitet och högskolor i gemensamma projekt. En stor del av stiftelsens verksamhet utförs via projektet "Kunskapsbron", vilket Teknikbrostiftelsen driver tillsammans med Lunds universitet, SLU i Alnarp samt högskolorna i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona/Ronneby. Kunskapsbron drivs av bolaget Teknopol AB. Teknikbrostiftelsen delar även ut stipendier till förtjänta forskare, lärare och elever vid universitet och högskolor. Stipendierna ska ge stöd till att i ett tidigt skede utveckla och pröva idéer som kan få framtida kommersiell betydelse. 14

17 Teknopol AB Bildande Teknopol AB bildades år Ägare till Teknopol AB är Teknikbrostiftelsen i Lund, Lunds universitets utvecklingsaktiebolag, (LUUAB) och ALMI Företagspartner AB. Uppgifter Teknopol AB är operativt organ för Teknikbrostiftelsen. Antalet anställda vid Teknopol AB uppgår till ca 24 personer och budgeten är ca 33 Mkr. Företaget vänder sig till forskare och företag, vilka behöver hjälp med att förverkliga en produktidé eller en företagsetablering. Verksamhetens huvuduppgifter består av följande delar: "Stöd till forskningsbaserade företag (inom bl.a. Ideon) genom t.ex. affärsrådgivning Kommersialisering av forskning i form av nyföretagande Samarbete mellan mindre/ medelstora företag och universitet och högskolor genom projektet Kunskapsbron. Tillhandahållande av affärskompetens för t.ex. patentbolag, universitetets holdingbolag m.fl. Lunds Universitet har nyligen tecknat avtal med Teknopol AB om en satsning på affärsrådgivare på fakulteterna. Bland annat ska tre kontaktpersoner på heltid finnas till hands på LTH, matematisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Kontaktpersonerna ska bedriva uppsökande verksamhet och underlätta för forskare att kommersialisera forskningsresultat. Teknopol AB samarbetar nära med Forskarpatent i Syd AB, som till stora delar har samma ägare som Teknopol. Forskarpatent i Syd AB kan överta patentering och kommersialisering av forskningsresultat och uppfinningar mot att ge forskaren en framtida del av vinsten. För att höja kompetensnivån i företagsbildande anordnar Teknopol även utbildningar. Teknopol arrangerar även mentorsverksamhet till företagare. Mentorerna är erfarna företrädare för näringslivet som mot ersättning under högst en halv dag i månaden kan bistå med kunskap och erfarenhet till ledningen i mindre kunskapsföretag. Regionens kunskapsföretag får även hjälp att ta sig ut på EU-marknaden via Teknopol. Teknopol arrangerar också teknikutbytesdagar, där huvudsakligen små och medelstora företag får presentera sig för teknikmäklare från övriga Europa. En sådan teknikutbytesdag anordnas under 1998 inom ramen för EU:s nätverk för kunskaps- och 15

18 affärsutbyte huvudsakligen IRC (Innovation Relay Centres) och TII Technology Response Network. Rådgivning för företag som söker EU-stöd ingår i Teknopols arbetsuppgifter. Teknopol AB har det operativa ansvaret för RITTS-projektet (Regional Innovation and Technology Transfer) som omfattar Regionförbunden i Skåne och Kalmar län samt Kalmar kommun, Kristianstad kommun och Malmö stad. Projektet avser att stödja små och medelstora företags förnyelsearbete och arbetar med att utveckla en strategi och aktionsplan för att tydliggöra samhällets stöd till forskning. Forskarpatent i Syd AB Bildande Forskarpatent i Syd AB har bildats av Teknikbrostiftelsen i Lund, utvecklingsaktiebolagen vid Lunds Universitet, Högskolan i Halmstad och Sveriges Lantbruksuniversitet samt Blekinge Forskningsstiftelse. Forskarpatent ska hjälpa forskare i regionen med att kommersialisera sina forskningsresultat och uppfinningar, samt se till att dessa kommer industrin tillgodo genom exempelvis licensiering. Företaget definierar sina uppgifter enligt följande: Identifiera lämpliga forskningsresultat för patentering. Förhandla till sig äganderätten av vetenskapliga resultat och mot framtida royalty ersätta uppfinnaren/uppfinnarna och berörda institutioner. Erbjuda licenser till företag för exploatering av tillgängliga resultat. Hantera frågor som exempelvis rör patentskydd som uppstår i samband med publicering från forskare, lärare och andra inom universitetet. Hittills har 15 produktidéer granskats av Forskarpatent Syd. I ett fall avbröts granskningen då produkten ej bedömdes ha kommersiell potential. I fyra fall har patenträttigheter sålts. Huvuddelen av de produkter som granskats av Forskarpatent Syd kan klassificeras som läkemedel och medicinsk teknik. 16

19 Kunskapsbron Bildande Kunskapsbron är ett samarbetsprojekt mellan Teknikbrostiftelsen i Lund, Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet samt högskolorna i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar samt Karlskrona/Ronneby. Projektet drivs av Teknopol AB. Totalt 17 personer finansierade av Teknikbrostiftelsen arbetar heltid med Kunskapsbroprojektet. Förvaltningskostnaderna uppgår till ca 17 Mk och i projektmedelsbudgeten ca 10 Mkr under 1998 (exklusive den nedan nämnda livsmedelssatsningen). Kunskapsbron arbetar med att överföra kunskap mellan universitet och högskolor i Sydsverige och små och medelstora företag. Kunskapsbron arbetar även med att påvisa värdet av högutbildad personal i företagen. Kunskapsbron har kontaktpersoner vid högskolorna i Sydsverige. Kontaktpersonernas uppgift är att vara en förmedlande länk mellan företag och forskning och bygga upp nätverk mellan företag och högskolor. Totalt finns ett 20-tal s k regionala projektledare, vilka arbetar med uppsökande verksamhet. Kunskapsbron kan även delfinansiera intressanta projekt med högst 40 procent av projektkostnaden. Den resterande kostnaden för projektet får det sökande företaget stå för. Kunskapsbron har sedan 1996 varit delaktig i mer än 800 projekt. Av dessa kan cirka 250 till 300 klassificeras som studentprojekt (t.ex. examensarbeten).enligt en artikel i LUM (3/98) bedrivs det övervägande antalet projekt tillsammans med de regionala högskolorna. Endast sju procent av projekten bedrivs i samarbete med Lunds universitet och LTH. Det har även visat sig att efterfrågan på forskning från företagen är låg. Företagen är främst intresserade av praktiska tekniska lösningar på sina problem. Enligt Kunskapsbrons bedömning har antalet projekt som involverar LU/ LTH ökat sedan artikeln i LUM skrevs. Som framgår av tabellen nedan står företagen själva för merparten av projektkostnaderna. 21 miljoner kr. har sedan 1996 investerats i projekt i över 360 företag i Skåne. Dessutom har företagen själva satsat 42,5 miljoner av egna resurser och medel i projekten. 17

20 Tabell 1.3. Antal företag medverkande i projekt inom Kunskapsbron , samt projektkostnad fördelad på finansiärer. Län Antal företag Finansiering av projekt (Mkr.) Regeringen Regionen Företagen Totalt Blekinge län 109 4,75 0,00 9,15 13,90 Hallands län 233 2,08 1,50 7,15 10,73 Kalmar län 132 3,15 1,69 9,55 14,39 Kronobergs län 131 1,11 0,20 2,68 3,98 Skåne län 364 6,91 0,12 14,00 21,03 Totalt ,00 3,51 42,53 64,03 Kunskapsbron har i Skåne även en enhet vid Högskolan i Kristianstad som bedriver uppsökande verksamhet bland företag. Arbetet består huvudsakligen av att informera om företagens möjligheter till examensarbeten till studenterna. Visst stöd till forskning förekommer också, bland annat bedrivs projektet "Stenriket" som har som mål att öka användningen av svensk sten. Inom projektet arbetar en doktorand i arkitektur. Regionförbundet Skåne har anslagit 4,5 Mkr över en 2-årsperiod för att intensifiera Kunskapsbrons uppsökande verksamhet mot små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen i Skåne Dessutom har ytterligare 24 Mkr från Teknikbrostiftelsen anslagits för att utveckla livsmedelsföretagen i Sydsverige. Projektet genomförs tillsammans med Livsmedelscentrum Lund och SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik samt de i Kunskapsbron ingående högskolorna i Sydsverige TEM Bildande TEM (Teknik, Ekonomi och Miljö) bildades 1981 av Lunds universitet, Malmö kommun och Sjöbo kommun. Uppgifter TEM beskriver sin uppgift att: "Bedriva tvärvetenskaplig forskning, undervisning, utveckling och uppdragsverksamhet åt industri, stat, kommuner och andra intressenter samt verka för att forskningsresultat tillvaratas i näringsliv och samhälle." Arbetet har bland annat koncentrerats till produktionsteknik, produktutveckling, energiteknik, stirlingmotorer och bulkgodsteknologi. TEM medverkar även vid projektansökningar 18

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Lägesrapport 2008 Agneta Dreber 081124 2005 2006 2007 2008 Industriforskningsinstitut Teknikcollege Ingenjörsutbildning Dialog

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Motion till riksdagen 1989/90: av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer utvecklingen i Sverige att

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers

Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället: Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser Presentation på VINNOVA 2015-04-08 Tomas Åström Faugert &

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer