Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3"

Transkript

1 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1

2 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse och Regionernas Europa är en beskrivning av den svenska regionala utvecklingen. Arbetet med att utveckla regionerna utgår idag i större utsträckning än tidigare från de förutsättningar som finns i den enskilda regionen. Den egna kraften och förmågan att ta tillvara regionernas tillgångar är av stor betydelse i det regionala utvecklingsarbetet. Ökad kunskap om regionala strukturer och olika förhållande ger därför möjlighet till en god och framgångsrik utveckling i en hårdnande internationell konkurrens. Att driva en framgångsrik och utvecklingsinriktad näringspolitik oavsett det gäller på den nationella, regionala eller den lokala nivån förutsätter ett kontinuerligt och systematiskt analysarbete. Det är genom analysen vi tillför kunskap som bildar underlag för aktiva åtgärder för en dynamisk näringslivsutveckling i Skåne. Näringslivsenheten i Region Skåne kommer i denna serie rapporter att löpande informera om näringspolitiska frågor i Skåne. Föreliggande rapport har gjorts av Christian Lindell Ulf Åberg Näringslivschef 2

3 SAMMANFATTNING...2 ORGANISATIONERNA...3 UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSORGANISATIONEN...4 INLEDNING...5 UPPDRAGET...5 METOD...5 SAMVERKANSORGAN MELLAN UNIVERSITET/HÖGSKOLOR OCH NÄRINGSLIVET...6 SAMVERKANSORGANEN...9 Enheten för näringslivssamverkan (ENS) vid Lunds Universitet...11 Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning...12 Arbetslivscenter...12 Executive Foundation Lund (EFL)...13 Samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (SUN)...13 Teknikbrostiftelsen i Lund...14 Teknopol AB...15 Forskarpatent i Syd AB...16 Kunskapsbron...17 TEM...18 SLU Kontakt Näringsliv...19 Ideon Agro Food...19 IUC...21 IDEON...21 ALMI Företagspartner AB Skåne...23 Stiftelsen Partnerskapet...24 KEFU-Skåne...24 Centrum för kompetensutveckling vid högskolan i Kristianstad...25 Stiftelsen för kompetensutveckling i nordvästra Skåne i samverkan med Lunds Universitet Centrum för kompetensutveckling vid högskolan i Malmö...25 Regionalt utvecklingscentrum vid högskolan i Malmö...25 Medicon Valley Academy...26 UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSORGAN MELLAN NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA.28 KÄLLOR

4 Sammanfattning Högskolorna har enligt högskolelagen skyldighet att "samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet", vilket ofta brukar benämnas som "den tredje uppgiften" (de två övriga är undervisning och forskning). Högskolan har utvecklat ett antal organ för denna verksamhet. I Skåne domineras för närvarande samverksansarbetet kraftigt av Lunds universitet, men i framtiden kan högskolan i Kristianstad och den nystartade högskolan i Malmö förväntas öka sin tyngd i samverkansarbetet. De avdelningar inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som ligger i Skåne har stor betydelse för det regionala arbetet med att utveckla jordbruks- och livsmedelssektorn i länet. Det finns ett stort antal organisationer i Skåne som arbetar med att skapa kontakter mellan näringsliv och högskola samt uppmuntra till kommersialisering av forskningsresultat. Dessa organisationer kan vara inriktade mot att mäkla kontakter mellan högskolan och näringslivet och även själv bedriva forskning. Det stora antalet aktörer, både bland beställare/ägare och bland utförare, gör att samverkanssystemet är svårt att överblicka. I följande avsnitt görs en genomgång av de viktigaste aktörerna i samverkansarbetet. Notera att endast de organisationer vars huvudsyfte är att mäkla kontakter mellan näringsliv och högskola samverkansorgan - beskrivs nedan. De organisationer som främst är inriktade mot att bedriva egen forskning centrumbildningar redovisas i en annan rapport. De finns en gråzon mellan samverkansorgan och centrumbildningar, vilket innebär att vissa organisationer kan bedömas tillhöra båda kategorierna. Samverkan mellan näringslivet och högskolan kan utformas på olika sätt: Nyföretagarstöd stöd till forskare som vill kommersialisera sin forskning genom att starta företag. Stöd till patentering och licensiering. Uppdragsutbildning riktad mot näringslivet. Seminarier och konferenser riktade mot näringslivet Kontaktmäklande mellan företag och högskolan, vilket kan ske genom förmedling av studenter som kan genomföra examensarbeten på företag eller genom gemensamma projekt mellan forskare och företag. Forskningssamverkan t ex genom industridoktorander och centrumbildningar. Denna rapport är främst inriktad mot de första 5 av de 6 uppräknade samverkansformerna. 2

5 Organisationerna Lunds Universitet har ett flertal organisationer som arbetar med näringslivssamverkan. Bland annat finns Enheten för näringslivssamverkan (ENS) som svarar för att förmedla kontakter mellan näringsliv och forskare samt utgör ett rådgivande stabsorgan i samverkansfrågor för rektor. Universitetet uppmuntrar även institutionerna att bedriva uppdragsutbildning riktad mot näringslivet. Detta arbete sköts av Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning, som marknadsför utbildningarna mot näringslivet samt hjälper institutionerna med råd om avtalsutformning m.m. Arbetet med att stärka sambandet mellan studenter och arbetsmarknaden sköts av Arbetslivscenter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU Alnarp) bedriver samverkan med näringslivet genom SLU Kontakt som har ett lokalkontor i Alnarp. SLU medverkar även som ägare/stiftare till Teknopol AB, Forskarpatent Syd AB och SUN. SLU liksom Lunds Universitet har även styrelserepresentation i Ideon Agro Food. Lunds Universitet är även delägare i ett antal samverkansorgan, antingen direkt eller via institutioner inom universitetet eller universitetets holdingbolag (Lunds Universitets Utvecklings AB LUUAB). Malmö högskola har ännu relativt få egna, nya näringslivskontakter, vilket delvis förklaras av att stora delar av högskolan tidigare tillhört Lunds universitet. Högskolan deltar dock i det regionala samverkansarbetet genom delägarskap i Forskarpatent Syd AB och deltagande i projektet Kunskapsbron. Malmö högskola bedriver även vidareutbildning av lärare och personal inom barnomsorg vid Regionalt utvecklingscentrum och annan kompetensgivande utbildning vid Centrum för kompetensutveckling. Även högskolan i Kristianstad samverkar med näringslivet, huvudsakligen inom ramen för Kunskapsbron och Centrum för kompetensutveckling. Flera organ drivs gemensamt av en eller flera universitet/högskolor och andra myndigheter eller företag. Oftast organiseras verksamheten som en stiftelse eller i några fall som ett aktiebolag. Exempel på sådana organ är EFL, TEM, Ideon AB, Ideon Center AB, KEFU, Forskarpatent Syd AB, Teknopol AB, IUC Syd, SUN och Medicon Valley Academy. I dessa fall är intressenterna en eller flera av länets universitet eller högskolor samt ofta Länsstyrelsen eller Regionförbundet eller en eller flera av Skånes kommuner. Teknopol AB driver samverkansverksamhet i form av affärsrådgivning till forskningsbaserade företag, stöd till nyföretagande, kontaktmäkling mellan forskare och företag och stöd till patentering och licensiering Teknopol bedriver även ett antal EUprojekt t.ex. RITTS och IRS. 3

6 Utvärderingar av Samverkansorganisationen Av beskrivningen ovan framgår att det finns ett stort antal organ vars syfte är att samverka med näringslivet. Det finns dessutom flera organ vars uppgift inte är begränsad till högskolan, men som även kan beröra företag med koppling till FoU och nyföretagande. Bland sådana organ kan nämnas Region Skåne som ger företagsstöd via sin projektverksamhet samt Länsarbetsnämnden som ger stöd till nyföretagande. Även Almi Företagspartner och Länsstyrelsen bedriver verksamhet som kan beröra forskare och företag med koppling till högskolan. Därtill kommer kommunala näringslivsinsatser. I denna rapport refereras två utvärderingar av samverkansarbetet mellan högskola och näringsliv "RITTS Southern Sweden" (1998) och Riksrevisionsverkets rapport "Högskolans samverkan med näringslivet" (1996). Båda rapporterna nämner mångfalden av aktörer som ett problem. Berörda forskare och företag säger sig ha svårt att hitta rätt bland organisationerna. Problemet för företag tycks inte vara att det saknas ingångar till högskolan, snarare att de är för många. Självfallet finns det också fördelar med att det finns flera organisationer som arbetar med samverkan, vilket framhålls i "Samverkan mellan högskolan och näringslivet" (SOU 1996:70). Utredningen framhåller att bedömningen av vilka innovationer det är värt att satsa på, innehåller subjektiva element. Det kan därför finnas fördelar för forskare som söker stöd till att bilda företag eller patentera uppfinningar om de kan få sin ansökan granskad av flera olika organ. Även intervjuer som genomförts med de större samverksansorganen tyder på att näringslivet och forskarvärlden upplever organiseringen av samverkansarbetet som svårgenomträngligt. Det vore sannolikt en fördel om en viss samordning av samverkansarbetet kunde ske, till exempel genom en gemensam informationsinsats från aktörerna, där de olika organens funktion förklaras. 4

7 Inledning Uppdraget Våren 1998 beslutade Nämnden för Näringspolitik och Högre utbildning inom Regionförbundet Skåne att låta utreda förutsättningarna för att bilda ett regionalt Utbildnings- och FoU-råd i Skåne. Denna rapport är en del i detta utredningsarbete. Avsikten är att beskriva de samverkansorgan som finns i Skåne för att främja samverkan mellan näringsliv och högskola. Denna rapport utgör även en del i en serie som omfattar sammanlagt tre rapporter. De övriga handlar om regional representation i forskningsfinansieringsorgan och i statliga kommittéer samt om centrumbildningar i Skåne inom den högre utbildningen. Utredningarna har genomförts av Christian Lindell vid enheten för Näringsliv och Utbildning vid Regionförbundet Skåne. Huvuddelen av rapporten skrevs under hösten Metod Denna rapport bygger huvudsakligen på skriftliga källor i form av rapporter och organisationernas hemsidor. I vissa fall har dessa källor kompletterats med intervjuer med företrädare för samverkansorganen. 5

8 Samverkansorgan mellan universitet/högskolor och näringslivet Sedan början på 80-talet har samarbetet mellan den akademiska forskningen och näringslivet utökats. Under 80-talet första år togs initiativ till bland annat forskarbyn IDEON och stiftelsen SUN. Mycket av näringslivssamverkan har självfallet cirklat runt Lunds universitet, då huvuddelen av näringslivskontakterna har skett inom teknik och naturvetenskap. Men även SLU i Alnarp och högskolan i Kristianstad har medverkat i några av de organ som bildats för näringslivssamverkan. I framtiden kan den nybildade högskolan i Malmö, med sin inriktning mot tvärsektoriell utbildning, förväntas spela en stor roll för regionens näringsliv. Samverkan med näringslivet är en del av högskolans s k "tredje uppgift", vilken bland annat uttrycks i första kapitlet i 1992 års högskolelag (de övriga två uppgifterna är utbildning och forskning). I lagen fastslås bland annat högskolornas skyldighet att informera om sin verksamhet samt samverka med det omgivande samhället: "2 Staten skall som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet." (SFS 1992:1434) Samverkan mellan näringsliv och högskolan är speciellt viktigt i Sverige. Utredningen "Samverkan mellan högskolan och näringslivet" (SOU 1996:70) framhåller att Sverige bedriver en mycket stor del av forskningsverksamheten inom högskolan, medan andra länder ofta har valt att bedriva forskningen i industriforskningsinstitut. Sverige har därför mer än dubbelt så mycket forskning inom högskolan (mätt som andel av BNP) än genomsnittet för OECD-länder, medan institutsforskningen endast uppgår till 40 procent av genomsnittsvärdet (FoU-nivån inom privata företag låg något över genomsnittet för OECD). Ett flertal organ för näringslivssamverkan har vuxit fram i Skåne. De offentliga aktörerna återfinns främst bland universitet och i länsorganisationen för olika statliga myndigheter, medan länets kommuner endast i undantagsfall medverkat i samverkansorganen. Tyngdpunkten på samarbetet har legat på tekniskt utvecklingsarbete, medan humaniora och samhällsvetenskaperna spelat en relativt undanskymd roll. Under det senaste decenniet har ett antal nya aktörer tillkommit. Lunds universitet har skapat en näringslivsenhet, Teknikbrostiftelsen har skapats och medverkat till andra organ som Teknopol AB och Forskarpatent Syd. 6

9 Intresset för samarbete i Öresundsregionen har växt, vilket bland annat resulterat i "Medicon Valley"-organisationen. Flera organ för näringslivssamverkan, ofta med en blandning av offentliga och privata intressenter i ledningen har tillskapats, medan gamla organisationer upplösts eller blivit mer eller mindre vilande, t ex har FOSAM och SUN avvecklats eller mist sin roll. Från Lunds universitets enhet för näringslivssamverkan påpekas att en stor del av kontakterna mellan näringslivet och universitetet baseras på personliga kontaktnät mellan företagare och forskare ute på institutionerna. Denna rapport fokuserar dock på näringslivssamverkans organisatoriska uppbyggnad, vilket innebär att informella kontaktnät mellan forskare och näringslivet inte avhandlas. Högskolans samverkan med näringslivet kan ske i många olika former. Ett försök att klassificera de olika samverkansformerna har gjorts i RRV-rapporten "Högskolans samverkan med näringslivet" (1996). RRV-rapportens definitioner av samverkansformer ligger till grund för denna rapport. I tabell 1.1 redovisas den klassificering av samverkansformer som RRV använt. Tabell 1.1: Samverkansformer mellan högskolan och näringslivet inom FoU Forsknings- Utveckling, Mäkleri samverkan kommersialisering Högskolan Forskningsprojekt Uppdragsforskning Kontakt- Kompetenscentra sekretariat Forskarskolor Industridoktorander Adj professorer EU-projekt Uppdragsforskning Stiftelser och bo- Forskningsstiftelser Holdingbolag Teknikparker lag inom hög- Teknikparker skolan Forskningsstiftelser Annan stiftelse Teknikbroar Teknikbroar eller bolag Konsultuppdrag/bisysslor Källa: Högskolans samverkan med näringslivet, RRV, Av figuren framgår att högskolans samverkan med näringslivet kan ta sig tre olika former: Samverkan inom forskning Samverkan som syftar till kommersialisering/utveckling Kontaktskapande mellan högskola och näringsliv Dessa olika typer av samverkan kan bedrivas i högskolans egen regi, i stiftelser eller bolag knutna till högskolan, eller som fristående stiftelser eller bolag. Figuren täcker endast samverkan i form av FoU. Det samverkansarbete som sker i form av uppdragsutbildning ryms således inte i figuren. 7

10 Följande redogörelse över samverkansorgan mellan näringsliv och den högre utbildningen fokuserar således på de organ som inte själva bedriver forskning, utan snarare fungerar som mäklare mellan näringslivet och forskarvärlden, alternativt stimulerar forskare vid universitetet att kommersialisera sina idéer. Den samverkan som sker i form av centrumbildningar, vars syfte i första hand är att bedriva forskning med relevans för näringslivet, kommer att beskrivas i en annan rapport från Regionförbundet Skåne. I något fall finns det organisationer som både bedriver viss egen forskning och har en mäklarroll mellan den högre utbildningen och näringslivet. Beroende på vilken uppgift som dominerar så har dessa klassificerats som samverkansorgan eller centrumbildning. I figuren nedan inkluderas även organisationer inom den offentliga sektorn i begreppet "näringsliv". KEFU-Skåne är ett exempel på en samverkansorganisation som har sin målgrupp bland länets kommuner. I nedanstående figur har ett antal av de samverkansorgan mellan högskola och näringsliv som finns i Skåne, kategoriserats efter den indelning som använts i RRV:s rapport. Modellen har dock modifierats något så tillvida att ytterligare en kategori infogats för samverkansorgan som ägs av högskolan samt en eller flera andra intressenter. Detta har gjorts eftersom RRV:s modell inte särredovisar samägda organisationer, vilka är mycket vanligt bland samverkansorganen. Notera att vissa organisationer kan finnas med i flera kolumner. Teknikbrostiftelsen finns till exempel med både inom kategorierna "Utveckling, kommersialisering" och "Mäkleri" (Verksamheterna bedrivs via Teknopol AB och Forskarpatent i Syd AB. 8

11 Tabell 1.2: Samverkansformer mellan skånska högskolor och näringslivet inom FoU Forsknings- Utveckling, Mäkleri samverkan kommersialisering Högskolan Forskningsprojekt ENS Kompetenscentra Forskarskolor Industridoktorander Adj professorer EU-projekt Uppdragsforskning Stiftelser och bo- Forskningsstiftelser Lunds Universitets Utveck- LUUAB lag inom hög- Lingsaktiebolag (LUUAB) Medicon Valley Academy skolan Stiftelser och bo- Forskarpatent i Syd AB Teknopol AB lag gemensamt TEM Medicon Valley Academy ägda av högskolan KEFU Kunskapsbron** och andra intres- EFL senter Annan stiftelse, Teknikbrostiftelsen Teknikbrostiftelsen* Bolag eller organi- Konsultuppdrag/bisysslor Ideon Agro Food sation Teknoseed AB ALMI ALMI IUC * Samverkan sker via Teknopol AB, som är Teknikbrostiftelsens operationella organ. ** Projekt som administreras av Teknopol AB Samverkansorganen Det finns ett flertal organ som ägnar sig åt samverkan mellan högskola och näringsliv. Figur 1.1 visar hur ägarstrukturen såg ut för ett urval av samverkansorgan i Skåne hösten Figuren är något förenklad, framför allt har alla organisationer som sorterar under Lunds Universitet slagits samman till en grupp. Även vissa andra intressenter i samverkansorgan redovisas under samlingsbeteckningar som "Storföretag", "Övriga Sydsvenska högskolor" m.m. Några reflektioner kan göras med anledning av figuren. Figuren visar på att ägarsambanden till samverkansorganisationerna är svåröverskådlig. Detta behöver i och för sig inte vara ett problem om organisationernas kompetensområden är klart åtskilda. Detta är dock inte alltid fallet. En del av samverkansorganisationerna är starkt profilerade inom ett specifikt sektorsområde till exempel KEFU och Medicon Valley men i flera fall har organisationerna samma målgrupper. 9

12 Sjöbo kommun Copenhagen Capacity Teknikbrostiftelsen Företag inomlivsmedelsbranschen (15 st.) IKANO/IKEA Wihlborgs AB Yggdrasil Storföretag SME EFL IUC TEM Ideon Agro Food Ideon Lund Malmö kommun Ideon AB Lunds Universitet LUUAB Sekretariatet för vidareutbildning och fortbildning Arbetslivscenter ENS Ideon Center AB Medeon AB (Malmö) Malmö högskola Centrum för kompetensutveckling Regionalt utvecklingscentrum KEFU Länsstyrelsen/ Regionförbundet Forskarpatent Syd AB 10 Högskolan Kristianstad Centrum för kompetensutveckling Teknoseed AB Kunskapsbron Kommunförb. Skåne Teknopol AB Staten Medicon Valley Blekinge forskningsstiftelse SUN Övriga Sydsv. Högsk. SLU SLU Kontakt Sydsvenska Handelskammaren ALMI Företagspartner Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Højskole Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Medicon Valley Academy

13 I flera utredningar, vilka har refererats i denna rapport, framhålls samverkanssystemets svåröverskådlighet som ett problem för företag och forskare. Dessa problem har också bekräftats vid intervjuer med företrädare för samverkansorganen i Skåne. Enheten för näringslivssamverkan (ENS) vid Lunds Universitet Bildande Enheten för näringslivssamverkan vid Lunds universitet inrättades Organisationen övertog därmed arbetsuppgifter som tidigare åvilat andra organ inom universitetet. Uppgifter ENS huvudsakliga uppgifter är att: Att underlätta näringslivets kontakter med universitetet. ENS ska tydliggöra bilden av Lunds universitet som samverkanspart, visa på universitetets potential samt anvisa ingångar. Enheten ska även fungera som ingång för de företag m fl. som inte redan har direkta kontakter med institutioner och lärare. Stimulera och stödja lärare, institutioner och områden i deras samverkan med näringslivet m fl. ENS ska hantera frågor avseende universitetets utvecklingsbolag och hålla samman arbetet med att bilda dotterbolag. Ge stöd vid bildandet av för universitetet och näringslivet gemensamma centra för forskning och utveckling. Ta initiativ till att hålla samman nätverk inom universitetet av intresse för samverkan med näringslivet m fl. Samverka med utomstående intressenter i syfte att uppnå bästa slagkraft i uppgiften att främja näringslivets utveckling (sådana intressenter kan vara t ex Teknopol AB, Ideon, länsstyrelser, kommuner, Almi mm). ENS är i frågor rörande samverkan med näringslivet en stabsfunktion till universitets- och fakultetsledningar samt till ledningsgruppen för näringslivssamverkan Områdena, institutionerna och enskilda lärare svarar för huvuddelen av samverkan med näringslivet. I dessa fall är ENS huvudsakliga uppgift att ge råd och stöd åt universitetets organisationer och anställda. Vid ENS arbetar cirka 6 personer. Verksamheten c a 2 Mkr. 11

14 Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning Bildande Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning vid Lunds universitet bildades Uppgifter Sekretariatets uppgift är att ge stöd och service åt de institutioner som ger fort- och vidareutbildning. Sekretariatet marknadsför kursutbudet och hjälper institutionerna med avtal m m i samband med uppdragsutbildning. Universitetet erbjuder numera även distanskurser på Internet. Uppdragsutbildningarna består av externfinansierad utbildning som institutioner säljer till företag och myndigheter. Utbildningarna kan både vara definierade av kunden eller vara utformade av den säljande institutionen. Numera får personer som genomgått en uppdragsutbildning tillgodoräkna sig akademiska poäng, vilket tidigare inte var tillåtet. Arbetslivscenter Bildande Arbetslivscenter (AC) bildades 1997 och är en enhet inom Lunds Universitet. Uppgifter AC arbetar med att förmedla kontakter mellan studenter och näringsliv samt ger råd till studenter som avser att starta företag. De tjänster som AC erbjuder är bland annat förmedling av arbeten och praktikanttjänster, informationsmöten om arbetsmarknadsfrågor och studievägledning m.m. AC fungerar även som en samlingspunkt där studenterna kan komma i kontakt med företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer. 12

15 Executive Foundation Lund (EFL) Bildande EFL är en stiftelse som bildats av Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Uppgifter EFL erbjuder utbildningar inom management och ekonomi till näringslivet. En ytterligare uppgift är främst att skapa kontaktnät och möjligheter att utbyta erfarenheter både mellan näringsliv och högskolan samt mellan de olika företag som använder sig av EFL:s tjänster. EFL säljer flera olika typer av utbildningar: En internationellt inriktad 18 månader lång utbildning i management och ledarskap (Executive MBA) 2-åriga utbildningar på kvällstid till yrkesverksamma, vilka resulterar i examen som Diplomerad controller, Diplomerad marknadsekonom eller "European Diploma in Marketing". Akademiska ämneskurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och beskattningsrätt. Dessa kurser kan tillgodoräknas i en akademisk examen. Fördjupningskurser inom "marketing management", strategi och ekonomistyrning och organisation och ledning. En kort utbildning i affärskunskap för yrkesverksamma inom ekonomyrken vilka saknar en civilekonomutbildning. EFL organiserar även s.k. "Ex ante"-grupper som består av befattningshavare inom EFL:s samarbetspartners som träffas och utbyter erfarenheter. Därutöver anordnas kortare seminarier som vänder sig till yrkesverksamma ekonomer. Samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (SUN) Stiftelsen SUN bildades 1982 av Lunds universitet, Utvecklingsfonden i Malmöhus län, Skånes handelskammare och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Stiftelsen utgjorde en föregångare till alla de organisationer för näringslivssamverkan som sedan växte fram. SUN spelade även en avgörande roll för Ideons tillkomst. SUN existerar fortfarande, men har för närvarande endast begränsad verksamhet. SUN:s uppgifter har till stora delar övertagits av Teknopol AB och ENS. 13

16 Teknikbrostiftelsen i Lund Bildande År 1993 anslog riksdagen en miljard kronor till att inrätta sju Teknikbrostiftelser. Syftet med dessa stiftelser är att skapa kontakter mellan näringsliv och högskolor, främja en god utvecklingsmiljö för FoU och arbeta med licensförmedling. Teknikbrostiftelser finns i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Stiftelserna finansieras med avkastningen på stiftelsekapitalet. Teknikbrostiftelsernas verksamhet kommer att omprövas år Uppgifter Verksamhetsområdet för Teknikbrostiftelsen i Lund utgörs av Sydsverige och avgränsas i norr av en tänkt linje mellan Halmstad och Kalmar. Stiftelsen förvaltar ett kapital på omkring 320 Mkr. Teknikbrostiftelsen bedriver ingen egen operativ verksamhet utan verkar via andra organ. I verksamhetsområdet bedrivs den operativa verksamheten av Teknopol AB. Teknikbrostiftelsen i Lund verkar inom fyra olika fält: Att stödja företag med anknytning till universitet och högskolor. Stimulera kommersialisering av kunskap genom att underlätta patentering och licensiering. Underlätta för forskare, lärare och studenter vid universitet och högskolor som på olika sätt vill pröva de affärsmässiga utvecklingsmöjligheterna i idéer och projekt. Stimulera samverkan mellan små och medelstora företag samt universitet och högskolor i gemensamma projekt. En stor del av stiftelsens verksamhet utförs via projektet "Kunskapsbron", vilket Teknikbrostiftelsen driver tillsammans med Lunds universitet, SLU i Alnarp samt högskolorna i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona/Ronneby. Kunskapsbron drivs av bolaget Teknopol AB. Teknikbrostiftelsen delar även ut stipendier till förtjänta forskare, lärare och elever vid universitet och högskolor. Stipendierna ska ge stöd till att i ett tidigt skede utveckla och pröva idéer som kan få framtida kommersiell betydelse. 14

17 Teknopol AB Bildande Teknopol AB bildades år Ägare till Teknopol AB är Teknikbrostiftelsen i Lund, Lunds universitets utvecklingsaktiebolag, (LUUAB) och ALMI Företagspartner AB. Uppgifter Teknopol AB är operativt organ för Teknikbrostiftelsen. Antalet anställda vid Teknopol AB uppgår till ca 24 personer och budgeten är ca 33 Mkr. Företaget vänder sig till forskare och företag, vilka behöver hjälp med att förverkliga en produktidé eller en företagsetablering. Verksamhetens huvuduppgifter består av följande delar: "Stöd till forskningsbaserade företag (inom bl.a. Ideon) genom t.ex. affärsrådgivning Kommersialisering av forskning i form av nyföretagande Samarbete mellan mindre/ medelstora företag och universitet och högskolor genom projektet Kunskapsbron. Tillhandahållande av affärskompetens för t.ex. patentbolag, universitetets holdingbolag m.fl. Lunds Universitet har nyligen tecknat avtal med Teknopol AB om en satsning på affärsrådgivare på fakulteterna. Bland annat ska tre kontaktpersoner på heltid finnas till hands på LTH, matematisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Kontaktpersonerna ska bedriva uppsökande verksamhet och underlätta för forskare att kommersialisera forskningsresultat. Teknopol AB samarbetar nära med Forskarpatent i Syd AB, som till stora delar har samma ägare som Teknopol. Forskarpatent i Syd AB kan överta patentering och kommersialisering av forskningsresultat och uppfinningar mot att ge forskaren en framtida del av vinsten. För att höja kompetensnivån i företagsbildande anordnar Teknopol även utbildningar. Teknopol arrangerar även mentorsverksamhet till företagare. Mentorerna är erfarna företrädare för näringslivet som mot ersättning under högst en halv dag i månaden kan bistå med kunskap och erfarenhet till ledningen i mindre kunskapsföretag. Regionens kunskapsföretag får även hjälp att ta sig ut på EU-marknaden via Teknopol. Teknopol arrangerar också teknikutbytesdagar, där huvudsakligen små och medelstora företag får presentera sig för teknikmäklare från övriga Europa. En sådan teknikutbytesdag anordnas under 1998 inom ramen för EU:s nätverk för kunskaps- och 15

18 affärsutbyte huvudsakligen IRC (Innovation Relay Centres) och TII Technology Response Network. Rådgivning för företag som söker EU-stöd ingår i Teknopols arbetsuppgifter. Teknopol AB har det operativa ansvaret för RITTS-projektet (Regional Innovation and Technology Transfer) som omfattar Regionförbunden i Skåne och Kalmar län samt Kalmar kommun, Kristianstad kommun och Malmö stad. Projektet avser att stödja små och medelstora företags förnyelsearbete och arbetar med att utveckla en strategi och aktionsplan för att tydliggöra samhällets stöd till forskning. Forskarpatent i Syd AB Bildande Forskarpatent i Syd AB har bildats av Teknikbrostiftelsen i Lund, utvecklingsaktiebolagen vid Lunds Universitet, Högskolan i Halmstad och Sveriges Lantbruksuniversitet samt Blekinge Forskningsstiftelse. Forskarpatent ska hjälpa forskare i regionen med att kommersialisera sina forskningsresultat och uppfinningar, samt se till att dessa kommer industrin tillgodo genom exempelvis licensiering. Företaget definierar sina uppgifter enligt följande: Identifiera lämpliga forskningsresultat för patentering. Förhandla till sig äganderätten av vetenskapliga resultat och mot framtida royalty ersätta uppfinnaren/uppfinnarna och berörda institutioner. Erbjuda licenser till företag för exploatering av tillgängliga resultat. Hantera frågor som exempelvis rör patentskydd som uppstår i samband med publicering från forskare, lärare och andra inom universitetet. Hittills har 15 produktidéer granskats av Forskarpatent Syd. I ett fall avbröts granskningen då produkten ej bedömdes ha kommersiell potential. I fyra fall har patenträttigheter sålts. Huvuddelen av de produkter som granskats av Forskarpatent Syd kan klassificeras som läkemedel och medicinsk teknik. 16

19 Kunskapsbron Bildande Kunskapsbron är ett samarbetsprojekt mellan Teknikbrostiftelsen i Lund, Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet samt högskolorna i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar samt Karlskrona/Ronneby. Projektet drivs av Teknopol AB. Totalt 17 personer finansierade av Teknikbrostiftelsen arbetar heltid med Kunskapsbroprojektet. Förvaltningskostnaderna uppgår till ca 17 Mk och i projektmedelsbudgeten ca 10 Mkr under 1998 (exklusive den nedan nämnda livsmedelssatsningen). Kunskapsbron arbetar med att överföra kunskap mellan universitet och högskolor i Sydsverige och små och medelstora företag. Kunskapsbron arbetar även med att påvisa värdet av högutbildad personal i företagen. Kunskapsbron har kontaktpersoner vid högskolorna i Sydsverige. Kontaktpersonernas uppgift är att vara en förmedlande länk mellan företag och forskning och bygga upp nätverk mellan företag och högskolor. Totalt finns ett 20-tal s k regionala projektledare, vilka arbetar med uppsökande verksamhet. Kunskapsbron kan även delfinansiera intressanta projekt med högst 40 procent av projektkostnaden. Den resterande kostnaden för projektet får det sökande företaget stå för. Kunskapsbron har sedan 1996 varit delaktig i mer än 800 projekt. Av dessa kan cirka 250 till 300 klassificeras som studentprojekt (t.ex. examensarbeten).enligt en artikel i LUM (3/98) bedrivs det övervägande antalet projekt tillsammans med de regionala högskolorna. Endast sju procent av projekten bedrivs i samarbete med Lunds universitet och LTH. Det har även visat sig att efterfrågan på forskning från företagen är låg. Företagen är främst intresserade av praktiska tekniska lösningar på sina problem. Enligt Kunskapsbrons bedömning har antalet projekt som involverar LU/ LTH ökat sedan artikeln i LUM skrevs. Som framgår av tabellen nedan står företagen själva för merparten av projektkostnaderna. 21 miljoner kr. har sedan 1996 investerats i projekt i över 360 företag i Skåne. Dessutom har företagen själva satsat 42,5 miljoner av egna resurser och medel i projekten. 17

20 Tabell 1.3. Antal företag medverkande i projekt inom Kunskapsbron , samt projektkostnad fördelad på finansiärer. Län Antal företag Finansiering av projekt (Mkr.) Regeringen Regionen Företagen Totalt Blekinge län 109 4,75 0,00 9,15 13,90 Hallands län 233 2,08 1,50 7,15 10,73 Kalmar län 132 3,15 1,69 9,55 14,39 Kronobergs län 131 1,11 0,20 2,68 3,98 Skåne län 364 6,91 0,12 14,00 21,03 Totalt ,00 3,51 42,53 64,03 Kunskapsbron har i Skåne även en enhet vid Högskolan i Kristianstad som bedriver uppsökande verksamhet bland företag. Arbetet består huvudsakligen av att informera om företagens möjligheter till examensarbeten till studenterna. Visst stöd till forskning förekommer också, bland annat bedrivs projektet "Stenriket" som har som mål att öka användningen av svensk sten. Inom projektet arbetar en doktorand i arkitektur. Regionförbundet Skåne har anslagit 4,5 Mkr över en 2-årsperiod för att intensifiera Kunskapsbrons uppsökande verksamhet mot små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen i Skåne Dessutom har ytterligare 24 Mkr från Teknikbrostiftelsen anslagits för att utveckla livsmedelsföretagen i Sydsverige. Projektet genomförs tillsammans med Livsmedelscentrum Lund och SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik samt de i Kunskapsbron ingående högskolorna i Sydsverige TEM Bildande TEM (Teknik, Ekonomi och Miljö) bildades 1981 av Lunds universitet, Malmö kommun och Sjöbo kommun. Uppgifter TEM beskriver sin uppgift att: "Bedriva tvärvetenskaplig forskning, undervisning, utveckling och uppdragsverksamhet åt industri, stat, kommuner och andra intressenter samt verka för att forskningsresultat tillvaratas i näringsliv och samhälle." Arbetet har bland annat koncentrerats till produktionsteknik, produktutveckling, energiteknik, stirlingmotorer och bulkgodsteknologi. TEM medverkar även vid projektansökningar 18

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Vilka universitet och högskolor har utbildningsbolag för uppdragsutbildning?

Vilka universitet och högskolor har utbildningsbolag för uppdragsutbildning? Vilka universitet och högskolor har utbildningsbolag för uppdragsutbildning? EN K ARTL ÄGGNING Högskoleverkets rapportserie 2005:5 R Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Välkomna till PA:s höstmöte 18.11 2010 En kort retrospektiv betraktelse

Välkomna till PA:s höstmöte 18.11 2010 En kort retrospektiv betraktelse Välkomna till PA:s höstmöte 18.11 2010 En kort retrospektiv betraktelse 1 Partnerskap Alnarp VÅR OMVÄRLD (2003) Ökad internationalisering - ökad konkurrens Ändrad roll för areella näringar Förändrade kost-

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv Partnerskap Alnarp möteplatsen mellan akademi och näringsliv Bengt Persson, Lantbrukare och LRF:: Framtiden ligger i kunskap ny kunskap eller bättre utnyttjande av existerande kunskap Henrik Stridh, rådgivare:

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun

Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten i Sandvikens kommun Näringslivsenheten arbetar för dig som är eller vill bli företagare. Genom att fungera som vägledare och stöd vill vi underlätta ditt företagande. Vi bidrar också

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer