Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3"

Transkript

1 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1

2 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse och Regionernas Europa är en beskrivning av den svenska regionala utvecklingen. Arbetet med att utveckla regionerna utgår idag i större utsträckning än tidigare från de förutsättningar som finns i den enskilda regionen. Den egna kraften och förmågan att ta tillvara regionernas tillgångar är av stor betydelse i det regionala utvecklingsarbetet. Ökad kunskap om regionala strukturer och olika förhållande ger därför möjlighet till en god och framgångsrik utveckling i en hårdnande internationell konkurrens. Att driva en framgångsrik och utvecklingsinriktad näringspolitik oavsett det gäller på den nationella, regionala eller den lokala nivån förutsätter ett kontinuerligt och systematiskt analysarbete. Det är genom analysen vi tillför kunskap som bildar underlag för aktiva åtgärder för en dynamisk näringslivsutveckling i Skåne. Näringslivsenheten i Region Skåne kommer i denna serie rapporter att löpande informera om näringspolitiska frågor i Skåne. Föreliggande rapport har gjorts av Christian Lindell Ulf Åberg Näringslivschef 2

3 SAMMANFATTNING...2 ORGANISATIONERNA...3 UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSORGANISATIONEN...4 INLEDNING...5 UPPDRAGET...5 METOD...5 SAMVERKANSORGAN MELLAN UNIVERSITET/HÖGSKOLOR OCH NÄRINGSLIVET...6 SAMVERKANSORGANEN...9 Enheten för näringslivssamverkan (ENS) vid Lunds Universitet...11 Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning...12 Arbetslivscenter...12 Executive Foundation Lund (EFL)...13 Samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (SUN)...13 Teknikbrostiftelsen i Lund...14 Teknopol AB...15 Forskarpatent i Syd AB...16 Kunskapsbron...17 TEM...18 SLU Kontakt Näringsliv...19 Ideon Agro Food...19 IUC...21 IDEON...21 ALMI Företagspartner AB Skåne...23 Stiftelsen Partnerskapet...24 KEFU-Skåne...24 Centrum för kompetensutveckling vid högskolan i Kristianstad...25 Stiftelsen för kompetensutveckling i nordvästra Skåne i samverkan med Lunds Universitet Centrum för kompetensutveckling vid högskolan i Malmö...25 Regionalt utvecklingscentrum vid högskolan i Malmö...25 Medicon Valley Academy...26 UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSORGAN MELLAN NÄRINGSLIV OCH HÖGSKOLA.28 KÄLLOR

4 Sammanfattning Högskolorna har enligt högskolelagen skyldighet att "samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet", vilket ofta brukar benämnas som "den tredje uppgiften" (de två övriga är undervisning och forskning). Högskolan har utvecklat ett antal organ för denna verksamhet. I Skåne domineras för närvarande samverksansarbetet kraftigt av Lunds universitet, men i framtiden kan högskolan i Kristianstad och den nystartade högskolan i Malmö förväntas öka sin tyngd i samverkansarbetet. De avdelningar inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som ligger i Skåne har stor betydelse för det regionala arbetet med att utveckla jordbruks- och livsmedelssektorn i länet. Det finns ett stort antal organisationer i Skåne som arbetar med att skapa kontakter mellan näringsliv och högskola samt uppmuntra till kommersialisering av forskningsresultat. Dessa organisationer kan vara inriktade mot att mäkla kontakter mellan högskolan och näringslivet och även själv bedriva forskning. Det stora antalet aktörer, både bland beställare/ägare och bland utförare, gör att samverkanssystemet är svårt att överblicka. I följande avsnitt görs en genomgång av de viktigaste aktörerna i samverkansarbetet. Notera att endast de organisationer vars huvudsyfte är att mäkla kontakter mellan näringsliv och högskola samverkansorgan - beskrivs nedan. De organisationer som främst är inriktade mot att bedriva egen forskning centrumbildningar redovisas i en annan rapport. De finns en gråzon mellan samverkansorgan och centrumbildningar, vilket innebär att vissa organisationer kan bedömas tillhöra båda kategorierna. Samverkan mellan näringslivet och högskolan kan utformas på olika sätt: Nyföretagarstöd stöd till forskare som vill kommersialisera sin forskning genom att starta företag. Stöd till patentering och licensiering. Uppdragsutbildning riktad mot näringslivet. Seminarier och konferenser riktade mot näringslivet Kontaktmäklande mellan företag och högskolan, vilket kan ske genom förmedling av studenter som kan genomföra examensarbeten på företag eller genom gemensamma projekt mellan forskare och företag. Forskningssamverkan t ex genom industridoktorander och centrumbildningar. Denna rapport är främst inriktad mot de första 5 av de 6 uppräknade samverkansformerna. 2

5 Organisationerna Lunds Universitet har ett flertal organisationer som arbetar med näringslivssamverkan. Bland annat finns Enheten för näringslivssamverkan (ENS) som svarar för att förmedla kontakter mellan näringsliv och forskare samt utgör ett rådgivande stabsorgan i samverkansfrågor för rektor. Universitetet uppmuntrar även institutionerna att bedriva uppdragsutbildning riktad mot näringslivet. Detta arbete sköts av Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning, som marknadsför utbildningarna mot näringslivet samt hjälper institutionerna med råd om avtalsutformning m.m. Arbetet med att stärka sambandet mellan studenter och arbetsmarknaden sköts av Arbetslivscenter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU Alnarp) bedriver samverkan med näringslivet genom SLU Kontakt som har ett lokalkontor i Alnarp. SLU medverkar även som ägare/stiftare till Teknopol AB, Forskarpatent Syd AB och SUN. SLU liksom Lunds Universitet har även styrelserepresentation i Ideon Agro Food. Lunds Universitet är även delägare i ett antal samverkansorgan, antingen direkt eller via institutioner inom universitetet eller universitetets holdingbolag (Lunds Universitets Utvecklings AB LUUAB). Malmö högskola har ännu relativt få egna, nya näringslivskontakter, vilket delvis förklaras av att stora delar av högskolan tidigare tillhört Lunds universitet. Högskolan deltar dock i det regionala samverkansarbetet genom delägarskap i Forskarpatent Syd AB och deltagande i projektet Kunskapsbron. Malmö högskola bedriver även vidareutbildning av lärare och personal inom barnomsorg vid Regionalt utvecklingscentrum och annan kompetensgivande utbildning vid Centrum för kompetensutveckling. Även högskolan i Kristianstad samverkar med näringslivet, huvudsakligen inom ramen för Kunskapsbron och Centrum för kompetensutveckling. Flera organ drivs gemensamt av en eller flera universitet/högskolor och andra myndigheter eller företag. Oftast organiseras verksamheten som en stiftelse eller i några fall som ett aktiebolag. Exempel på sådana organ är EFL, TEM, Ideon AB, Ideon Center AB, KEFU, Forskarpatent Syd AB, Teknopol AB, IUC Syd, SUN och Medicon Valley Academy. I dessa fall är intressenterna en eller flera av länets universitet eller högskolor samt ofta Länsstyrelsen eller Regionförbundet eller en eller flera av Skånes kommuner. Teknopol AB driver samverkansverksamhet i form av affärsrådgivning till forskningsbaserade företag, stöd till nyföretagande, kontaktmäkling mellan forskare och företag och stöd till patentering och licensiering Teknopol bedriver även ett antal EUprojekt t.ex. RITTS och IRS. 3

6 Utvärderingar av Samverkansorganisationen Av beskrivningen ovan framgår att det finns ett stort antal organ vars syfte är att samverka med näringslivet. Det finns dessutom flera organ vars uppgift inte är begränsad till högskolan, men som även kan beröra företag med koppling till FoU och nyföretagande. Bland sådana organ kan nämnas Region Skåne som ger företagsstöd via sin projektverksamhet samt Länsarbetsnämnden som ger stöd till nyföretagande. Även Almi Företagspartner och Länsstyrelsen bedriver verksamhet som kan beröra forskare och företag med koppling till högskolan. Därtill kommer kommunala näringslivsinsatser. I denna rapport refereras två utvärderingar av samverkansarbetet mellan högskola och näringsliv "RITTS Southern Sweden" (1998) och Riksrevisionsverkets rapport "Högskolans samverkan med näringslivet" (1996). Båda rapporterna nämner mångfalden av aktörer som ett problem. Berörda forskare och företag säger sig ha svårt att hitta rätt bland organisationerna. Problemet för företag tycks inte vara att det saknas ingångar till högskolan, snarare att de är för många. Självfallet finns det också fördelar med att det finns flera organisationer som arbetar med samverkan, vilket framhålls i "Samverkan mellan högskolan och näringslivet" (SOU 1996:70). Utredningen framhåller att bedömningen av vilka innovationer det är värt att satsa på, innehåller subjektiva element. Det kan därför finnas fördelar för forskare som söker stöd till att bilda företag eller patentera uppfinningar om de kan få sin ansökan granskad av flera olika organ. Även intervjuer som genomförts med de större samverksansorganen tyder på att näringslivet och forskarvärlden upplever organiseringen av samverkansarbetet som svårgenomträngligt. Det vore sannolikt en fördel om en viss samordning av samverkansarbetet kunde ske, till exempel genom en gemensam informationsinsats från aktörerna, där de olika organens funktion förklaras. 4

7 Inledning Uppdraget Våren 1998 beslutade Nämnden för Näringspolitik och Högre utbildning inom Regionförbundet Skåne att låta utreda förutsättningarna för att bilda ett regionalt Utbildnings- och FoU-råd i Skåne. Denna rapport är en del i detta utredningsarbete. Avsikten är att beskriva de samverkansorgan som finns i Skåne för att främja samverkan mellan näringsliv och högskola. Denna rapport utgör även en del i en serie som omfattar sammanlagt tre rapporter. De övriga handlar om regional representation i forskningsfinansieringsorgan och i statliga kommittéer samt om centrumbildningar i Skåne inom den högre utbildningen. Utredningarna har genomförts av Christian Lindell vid enheten för Näringsliv och Utbildning vid Regionförbundet Skåne. Huvuddelen av rapporten skrevs under hösten Metod Denna rapport bygger huvudsakligen på skriftliga källor i form av rapporter och organisationernas hemsidor. I vissa fall har dessa källor kompletterats med intervjuer med företrädare för samverkansorganen. 5

8 Samverkansorgan mellan universitet/högskolor och näringslivet Sedan början på 80-talet har samarbetet mellan den akademiska forskningen och näringslivet utökats. Under 80-talet första år togs initiativ till bland annat forskarbyn IDEON och stiftelsen SUN. Mycket av näringslivssamverkan har självfallet cirklat runt Lunds universitet, då huvuddelen av näringslivskontakterna har skett inom teknik och naturvetenskap. Men även SLU i Alnarp och högskolan i Kristianstad har medverkat i några av de organ som bildats för näringslivssamverkan. I framtiden kan den nybildade högskolan i Malmö, med sin inriktning mot tvärsektoriell utbildning, förväntas spela en stor roll för regionens näringsliv. Samverkan med näringslivet är en del av högskolans s k "tredje uppgift", vilken bland annat uttrycks i första kapitlet i 1992 års högskolelag (de övriga två uppgifterna är utbildning och forskning). I lagen fastslås bland annat högskolornas skyldighet att informera om sin verksamhet samt samverka med det omgivande samhället: "2 Staten skall som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet." (SFS 1992:1434) Samverkan mellan näringsliv och högskolan är speciellt viktigt i Sverige. Utredningen "Samverkan mellan högskolan och näringslivet" (SOU 1996:70) framhåller att Sverige bedriver en mycket stor del av forskningsverksamheten inom högskolan, medan andra länder ofta har valt att bedriva forskningen i industriforskningsinstitut. Sverige har därför mer än dubbelt så mycket forskning inom högskolan (mätt som andel av BNP) än genomsnittet för OECD-länder, medan institutsforskningen endast uppgår till 40 procent av genomsnittsvärdet (FoU-nivån inom privata företag låg något över genomsnittet för OECD). Ett flertal organ för näringslivssamverkan har vuxit fram i Skåne. De offentliga aktörerna återfinns främst bland universitet och i länsorganisationen för olika statliga myndigheter, medan länets kommuner endast i undantagsfall medverkat i samverkansorganen. Tyngdpunkten på samarbetet har legat på tekniskt utvecklingsarbete, medan humaniora och samhällsvetenskaperna spelat en relativt undanskymd roll. Under det senaste decenniet har ett antal nya aktörer tillkommit. Lunds universitet har skapat en näringslivsenhet, Teknikbrostiftelsen har skapats och medverkat till andra organ som Teknopol AB och Forskarpatent Syd. 6

9 Intresset för samarbete i Öresundsregionen har växt, vilket bland annat resulterat i "Medicon Valley"-organisationen. Flera organ för näringslivssamverkan, ofta med en blandning av offentliga och privata intressenter i ledningen har tillskapats, medan gamla organisationer upplösts eller blivit mer eller mindre vilande, t ex har FOSAM och SUN avvecklats eller mist sin roll. Från Lunds universitets enhet för näringslivssamverkan påpekas att en stor del av kontakterna mellan näringslivet och universitetet baseras på personliga kontaktnät mellan företagare och forskare ute på institutionerna. Denna rapport fokuserar dock på näringslivssamverkans organisatoriska uppbyggnad, vilket innebär att informella kontaktnät mellan forskare och näringslivet inte avhandlas. Högskolans samverkan med näringslivet kan ske i många olika former. Ett försök att klassificera de olika samverkansformerna har gjorts i RRV-rapporten "Högskolans samverkan med näringslivet" (1996). RRV-rapportens definitioner av samverkansformer ligger till grund för denna rapport. I tabell 1.1 redovisas den klassificering av samverkansformer som RRV använt. Tabell 1.1: Samverkansformer mellan högskolan och näringslivet inom FoU Forsknings- Utveckling, Mäkleri samverkan kommersialisering Högskolan Forskningsprojekt Uppdragsforskning Kontakt- Kompetenscentra sekretariat Forskarskolor Industridoktorander Adj professorer EU-projekt Uppdragsforskning Stiftelser och bo- Forskningsstiftelser Holdingbolag Teknikparker lag inom hög- Teknikparker skolan Forskningsstiftelser Annan stiftelse Teknikbroar Teknikbroar eller bolag Konsultuppdrag/bisysslor Källa: Högskolans samverkan med näringslivet, RRV, Av figuren framgår att högskolans samverkan med näringslivet kan ta sig tre olika former: Samverkan inom forskning Samverkan som syftar till kommersialisering/utveckling Kontaktskapande mellan högskola och näringsliv Dessa olika typer av samverkan kan bedrivas i högskolans egen regi, i stiftelser eller bolag knutna till högskolan, eller som fristående stiftelser eller bolag. Figuren täcker endast samverkan i form av FoU. Det samverkansarbete som sker i form av uppdragsutbildning ryms således inte i figuren. 7

10 Följande redogörelse över samverkansorgan mellan näringsliv och den högre utbildningen fokuserar således på de organ som inte själva bedriver forskning, utan snarare fungerar som mäklare mellan näringslivet och forskarvärlden, alternativt stimulerar forskare vid universitetet att kommersialisera sina idéer. Den samverkan som sker i form av centrumbildningar, vars syfte i första hand är att bedriva forskning med relevans för näringslivet, kommer att beskrivas i en annan rapport från Regionförbundet Skåne. I något fall finns det organisationer som både bedriver viss egen forskning och har en mäklarroll mellan den högre utbildningen och näringslivet. Beroende på vilken uppgift som dominerar så har dessa klassificerats som samverkansorgan eller centrumbildning. I figuren nedan inkluderas även organisationer inom den offentliga sektorn i begreppet "näringsliv". KEFU-Skåne är ett exempel på en samverkansorganisation som har sin målgrupp bland länets kommuner. I nedanstående figur har ett antal av de samverkansorgan mellan högskola och näringsliv som finns i Skåne, kategoriserats efter den indelning som använts i RRV:s rapport. Modellen har dock modifierats något så tillvida att ytterligare en kategori infogats för samverkansorgan som ägs av högskolan samt en eller flera andra intressenter. Detta har gjorts eftersom RRV:s modell inte särredovisar samägda organisationer, vilka är mycket vanligt bland samverkansorganen. Notera att vissa organisationer kan finnas med i flera kolumner. Teknikbrostiftelsen finns till exempel med både inom kategorierna "Utveckling, kommersialisering" och "Mäkleri" (Verksamheterna bedrivs via Teknopol AB och Forskarpatent i Syd AB. 8

11 Tabell 1.2: Samverkansformer mellan skånska högskolor och näringslivet inom FoU Forsknings- Utveckling, Mäkleri samverkan kommersialisering Högskolan Forskningsprojekt ENS Kompetenscentra Forskarskolor Industridoktorander Adj professorer EU-projekt Uppdragsforskning Stiftelser och bo- Forskningsstiftelser Lunds Universitets Utveck- LUUAB lag inom hög- Lingsaktiebolag (LUUAB) Medicon Valley Academy skolan Stiftelser och bo- Forskarpatent i Syd AB Teknopol AB lag gemensamt TEM Medicon Valley Academy ägda av högskolan KEFU Kunskapsbron** och andra intres- EFL senter Annan stiftelse, Teknikbrostiftelsen Teknikbrostiftelsen* Bolag eller organi- Konsultuppdrag/bisysslor Ideon Agro Food sation Teknoseed AB ALMI ALMI IUC * Samverkan sker via Teknopol AB, som är Teknikbrostiftelsens operationella organ. ** Projekt som administreras av Teknopol AB Samverkansorganen Det finns ett flertal organ som ägnar sig åt samverkan mellan högskola och näringsliv. Figur 1.1 visar hur ägarstrukturen såg ut för ett urval av samverkansorgan i Skåne hösten Figuren är något förenklad, framför allt har alla organisationer som sorterar under Lunds Universitet slagits samman till en grupp. Även vissa andra intressenter i samverkansorgan redovisas under samlingsbeteckningar som "Storföretag", "Övriga Sydsvenska högskolor" m.m. Några reflektioner kan göras med anledning av figuren. Figuren visar på att ägarsambanden till samverkansorganisationerna är svåröverskådlig. Detta behöver i och för sig inte vara ett problem om organisationernas kompetensområden är klart åtskilda. Detta är dock inte alltid fallet. En del av samverkansorganisationerna är starkt profilerade inom ett specifikt sektorsområde till exempel KEFU och Medicon Valley men i flera fall har organisationerna samma målgrupper. 9

12 Sjöbo kommun Copenhagen Capacity Teknikbrostiftelsen Företag inomlivsmedelsbranschen (15 st.) IKANO/IKEA Wihlborgs AB Yggdrasil Storföretag SME EFL IUC TEM Ideon Agro Food Ideon Lund Malmö kommun Ideon AB Lunds Universitet LUUAB Sekretariatet för vidareutbildning och fortbildning Arbetslivscenter ENS Ideon Center AB Medeon AB (Malmö) Malmö högskola Centrum för kompetensutveckling Regionalt utvecklingscentrum KEFU Länsstyrelsen/ Regionförbundet Forskarpatent Syd AB 10 Högskolan Kristianstad Centrum för kompetensutveckling Teknoseed AB Kunskapsbron Kommunförb. Skåne Teknopol AB Staten Medicon Valley Blekinge forskningsstiftelse SUN Övriga Sydsv. Högsk. SLU SLU Kontakt Sydsvenska Handelskammaren ALMI Företagspartner Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Højskole Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Medicon Valley Academy

13 I flera utredningar, vilka har refererats i denna rapport, framhålls samverkanssystemets svåröverskådlighet som ett problem för företag och forskare. Dessa problem har också bekräftats vid intervjuer med företrädare för samverkansorganen i Skåne. Enheten för näringslivssamverkan (ENS) vid Lunds Universitet Bildande Enheten för näringslivssamverkan vid Lunds universitet inrättades Organisationen övertog därmed arbetsuppgifter som tidigare åvilat andra organ inom universitetet. Uppgifter ENS huvudsakliga uppgifter är att: Att underlätta näringslivets kontakter med universitetet. ENS ska tydliggöra bilden av Lunds universitet som samverkanspart, visa på universitetets potential samt anvisa ingångar. Enheten ska även fungera som ingång för de företag m fl. som inte redan har direkta kontakter med institutioner och lärare. Stimulera och stödja lärare, institutioner och områden i deras samverkan med näringslivet m fl. ENS ska hantera frågor avseende universitetets utvecklingsbolag och hålla samman arbetet med att bilda dotterbolag. Ge stöd vid bildandet av för universitetet och näringslivet gemensamma centra för forskning och utveckling. Ta initiativ till att hålla samman nätverk inom universitetet av intresse för samverkan med näringslivet m fl. Samverka med utomstående intressenter i syfte att uppnå bästa slagkraft i uppgiften att främja näringslivets utveckling (sådana intressenter kan vara t ex Teknopol AB, Ideon, länsstyrelser, kommuner, Almi mm). ENS är i frågor rörande samverkan med näringslivet en stabsfunktion till universitets- och fakultetsledningar samt till ledningsgruppen för näringslivssamverkan Områdena, institutionerna och enskilda lärare svarar för huvuddelen av samverkan med näringslivet. I dessa fall är ENS huvudsakliga uppgift att ge råd och stöd åt universitetets organisationer och anställda. Vid ENS arbetar cirka 6 personer. Verksamheten c a 2 Mkr. 11

14 Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning Bildande Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning vid Lunds universitet bildades Uppgifter Sekretariatets uppgift är att ge stöd och service åt de institutioner som ger fort- och vidareutbildning. Sekretariatet marknadsför kursutbudet och hjälper institutionerna med avtal m m i samband med uppdragsutbildning. Universitetet erbjuder numera även distanskurser på Internet. Uppdragsutbildningarna består av externfinansierad utbildning som institutioner säljer till företag och myndigheter. Utbildningarna kan både vara definierade av kunden eller vara utformade av den säljande institutionen. Numera får personer som genomgått en uppdragsutbildning tillgodoräkna sig akademiska poäng, vilket tidigare inte var tillåtet. Arbetslivscenter Bildande Arbetslivscenter (AC) bildades 1997 och är en enhet inom Lunds Universitet. Uppgifter AC arbetar med att förmedla kontakter mellan studenter och näringsliv samt ger råd till studenter som avser att starta företag. De tjänster som AC erbjuder är bland annat förmedling av arbeten och praktikanttjänster, informationsmöten om arbetsmarknadsfrågor och studievägledning m.m. AC fungerar även som en samlingspunkt där studenterna kan komma i kontakt med företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer. 12

15 Executive Foundation Lund (EFL) Bildande EFL är en stiftelse som bildats av Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Uppgifter EFL erbjuder utbildningar inom management och ekonomi till näringslivet. En ytterligare uppgift är främst att skapa kontaktnät och möjligheter att utbyta erfarenheter både mellan näringsliv och högskolan samt mellan de olika företag som använder sig av EFL:s tjänster. EFL säljer flera olika typer av utbildningar: En internationellt inriktad 18 månader lång utbildning i management och ledarskap (Executive MBA) 2-åriga utbildningar på kvällstid till yrkesverksamma, vilka resulterar i examen som Diplomerad controller, Diplomerad marknadsekonom eller "European Diploma in Marketing". Akademiska ämneskurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och beskattningsrätt. Dessa kurser kan tillgodoräknas i en akademisk examen. Fördjupningskurser inom "marketing management", strategi och ekonomistyrning och organisation och ledning. En kort utbildning i affärskunskap för yrkesverksamma inom ekonomyrken vilka saknar en civilekonomutbildning. EFL organiserar även s.k. "Ex ante"-grupper som består av befattningshavare inom EFL:s samarbetspartners som träffas och utbyter erfarenheter. Därutöver anordnas kortare seminarier som vänder sig till yrkesverksamma ekonomer. Samverkan mellan Lunds universitet och näringslivet (SUN) Stiftelsen SUN bildades 1982 av Lunds universitet, Utvecklingsfonden i Malmöhus län, Skånes handelskammare och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Stiftelsen utgjorde en föregångare till alla de organisationer för näringslivssamverkan som sedan växte fram. SUN spelade även en avgörande roll för Ideons tillkomst. SUN existerar fortfarande, men har för närvarande endast begränsad verksamhet. SUN:s uppgifter har till stora delar övertagits av Teknopol AB och ENS. 13

16 Teknikbrostiftelsen i Lund Bildande År 1993 anslog riksdagen en miljard kronor till att inrätta sju Teknikbrostiftelser. Syftet med dessa stiftelser är att skapa kontakter mellan näringsliv och högskolor, främja en god utvecklingsmiljö för FoU och arbeta med licensförmedling. Teknikbrostiftelser finns i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Stiftelserna finansieras med avkastningen på stiftelsekapitalet. Teknikbrostiftelsernas verksamhet kommer att omprövas år Uppgifter Verksamhetsområdet för Teknikbrostiftelsen i Lund utgörs av Sydsverige och avgränsas i norr av en tänkt linje mellan Halmstad och Kalmar. Stiftelsen förvaltar ett kapital på omkring 320 Mkr. Teknikbrostiftelsen bedriver ingen egen operativ verksamhet utan verkar via andra organ. I verksamhetsområdet bedrivs den operativa verksamheten av Teknopol AB. Teknikbrostiftelsen i Lund verkar inom fyra olika fält: Att stödja företag med anknytning till universitet och högskolor. Stimulera kommersialisering av kunskap genom att underlätta patentering och licensiering. Underlätta för forskare, lärare och studenter vid universitet och högskolor som på olika sätt vill pröva de affärsmässiga utvecklingsmöjligheterna i idéer och projekt. Stimulera samverkan mellan små och medelstora företag samt universitet och högskolor i gemensamma projekt. En stor del av stiftelsens verksamhet utförs via projektet "Kunskapsbron", vilket Teknikbrostiftelsen driver tillsammans med Lunds universitet, SLU i Alnarp samt högskolorna i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona/Ronneby. Kunskapsbron drivs av bolaget Teknopol AB. Teknikbrostiftelsen delar även ut stipendier till förtjänta forskare, lärare och elever vid universitet och högskolor. Stipendierna ska ge stöd till att i ett tidigt skede utveckla och pröva idéer som kan få framtida kommersiell betydelse. 14

17 Teknopol AB Bildande Teknopol AB bildades år Ägare till Teknopol AB är Teknikbrostiftelsen i Lund, Lunds universitets utvecklingsaktiebolag, (LUUAB) och ALMI Företagspartner AB. Uppgifter Teknopol AB är operativt organ för Teknikbrostiftelsen. Antalet anställda vid Teknopol AB uppgår till ca 24 personer och budgeten är ca 33 Mkr. Företaget vänder sig till forskare och företag, vilka behöver hjälp med att förverkliga en produktidé eller en företagsetablering. Verksamhetens huvuduppgifter består av följande delar: "Stöd till forskningsbaserade företag (inom bl.a. Ideon) genom t.ex. affärsrådgivning Kommersialisering av forskning i form av nyföretagande Samarbete mellan mindre/ medelstora företag och universitet och högskolor genom projektet Kunskapsbron. Tillhandahållande av affärskompetens för t.ex. patentbolag, universitetets holdingbolag m.fl. Lunds Universitet har nyligen tecknat avtal med Teknopol AB om en satsning på affärsrådgivare på fakulteterna. Bland annat ska tre kontaktpersoner på heltid finnas till hands på LTH, matematisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Kontaktpersonerna ska bedriva uppsökande verksamhet och underlätta för forskare att kommersialisera forskningsresultat. Teknopol AB samarbetar nära med Forskarpatent i Syd AB, som till stora delar har samma ägare som Teknopol. Forskarpatent i Syd AB kan överta patentering och kommersialisering av forskningsresultat och uppfinningar mot att ge forskaren en framtida del av vinsten. För att höja kompetensnivån i företagsbildande anordnar Teknopol även utbildningar. Teknopol arrangerar även mentorsverksamhet till företagare. Mentorerna är erfarna företrädare för näringslivet som mot ersättning under högst en halv dag i månaden kan bistå med kunskap och erfarenhet till ledningen i mindre kunskapsföretag. Regionens kunskapsföretag får även hjälp att ta sig ut på EU-marknaden via Teknopol. Teknopol arrangerar också teknikutbytesdagar, där huvudsakligen små och medelstora företag får presentera sig för teknikmäklare från övriga Europa. En sådan teknikutbytesdag anordnas under 1998 inom ramen för EU:s nätverk för kunskaps- och 15

18 affärsutbyte huvudsakligen IRC (Innovation Relay Centres) och TII Technology Response Network. Rådgivning för företag som söker EU-stöd ingår i Teknopols arbetsuppgifter. Teknopol AB har det operativa ansvaret för RITTS-projektet (Regional Innovation and Technology Transfer) som omfattar Regionförbunden i Skåne och Kalmar län samt Kalmar kommun, Kristianstad kommun och Malmö stad. Projektet avser att stödja små och medelstora företags förnyelsearbete och arbetar med att utveckla en strategi och aktionsplan för att tydliggöra samhällets stöd till forskning. Forskarpatent i Syd AB Bildande Forskarpatent i Syd AB har bildats av Teknikbrostiftelsen i Lund, utvecklingsaktiebolagen vid Lunds Universitet, Högskolan i Halmstad och Sveriges Lantbruksuniversitet samt Blekinge Forskningsstiftelse. Forskarpatent ska hjälpa forskare i regionen med att kommersialisera sina forskningsresultat och uppfinningar, samt se till att dessa kommer industrin tillgodo genom exempelvis licensiering. Företaget definierar sina uppgifter enligt följande: Identifiera lämpliga forskningsresultat för patentering. Förhandla till sig äganderätten av vetenskapliga resultat och mot framtida royalty ersätta uppfinnaren/uppfinnarna och berörda institutioner. Erbjuda licenser till företag för exploatering av tillgängliga resultat. Hantera frågor som exempelvis rör patentskydd som uppstår i samband med publicering från forskare, lärare och andra inom universitetet. Hittills har 15 produktidéer granskats av Forskarpatent Syd. I ett fall avbröts granskningen då produkten ej bedömdes ha kommersiell potential. I fyra fall har patenträttigheter sålts. Huvuddelen av de produkter som granskats av Forskarpatent Syd kan klassificeras som läkemedel och medicinsk teknik. 16

19 Kunskapsbron Bildande Kunskapsbron är ett samarbetsprojekt mellan Teknikbrostiftelsen i Lund, Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet samt högskolorna i Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar samt Karlskrona/Ronneby. Projektet drivs av Teknopol AB. Totalt 17 personer finansierade av Teknikbrostiftelsen arbetar heltid med Kunskapsbroprojektet. Förvaltningskostnaderna uppgår till ca 17 Mk och i projektmedelsbudgeten ca 10 Mkr under 1998 (exklusive den nedan nämnda livsmedelssatsningen). Kunskapsbron arbetar med att överföra kunskap mellan universitet och högskolor i Sydsverige och små och medelstora företag. Kunskapsbron arbetar även med att påvisa värdet av högutbildad personal i företagen. Kunskapsbron har kontaktpersoner vid högskolorna i Sydsverige. Kontaktpersonernas uppgift är att vara en förmedlande länk mellan företag och forskning och bygga upp nätverk mellan företag och högskolor. Totalt finns ett 20-tal s k regionala projektledare, vilka arbetar med uppsökande verksamhet. Kunskapsbron kan även delfinansiera intressanta projekt med högst 40 procent av projektkostnaden. Den resterande kostnaden för projektet får det sökande företaget stå för. Kunskapsbron har sedan 1996 varit delaktig i mer än 800 projekt. Av dessa kan cirka 250 till 300 klassificeras som studentprojekt (t.ex. examensarbeten).enligt en artikel i LUM (3/98) bedrivs det övervägande antalet projekt tillsammans med de regionala högskolorna. Endast sju procent av projekten bedrivs i samarbete med Lunds universitet och LTH. Det har även visat sig att efterfrågan på forskning från företagen är låg. Företagen är främst intresserade av praktiska tekniska lösningar på sina problem. Enligt Kunskapsbrons bedömning har antalet projekt som involverar LU/ LTH ökat sedan artikeln i LUM skrevs. Som framgår av tabellen nedan står företagen själva för merparten av projektkostnaderna. 21 miljoner kr. har sedan 1996 investerats i projekt i över 360 företag i Skåne. Dessutom har företagen själva satsat 42,5 miljoner av egna resurser och medel i projekten. 17

20 Tabell 1.3. Antal företag medverkande i projekt inom Kunskapsbron , samt projektkostnad fördelad på finansiärer. Län Antal företag Finansiering av projekt (Mkr.) Regeringen Regionen Företagen Totalt Blekinge län 109 4,75 0,00 9,15 13,90 Hallands län 233 2,08 1,50 7,15 10,73 Kalmar län 132 3,15 1,69 9,55 14,39 Kronobergs län 131 1,11 0,20 2,68 3,98 Skåne län 364 6,91 0,12 14,00 21,03 Totalt ,00 3,51 42,53 64,03 Kunskapsbron har i Skåne även en enhet vid Högskolan i Kristianstad som bedriver uppsökande verksamhet bland företag. Arbetet består huvudsakligen av att informera om företagens möjligheter till examensarbeten till studenterna. Visst stöd till forskning förekommer också, bland annat bedrivs projektet "Stenriket" som har som mål att öka användningen av svensk sten. Inom projektet arbetar en doktorand i arkitektur. Regionförbundet Skåne har anslagit 4,5 Mkr över en 2-årsperiod för att intensifiera Kunskapsbrons uppsökande verksamhet mot små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen i Skåne Dessutom har ytterligare 24 Mkr från Teknikbrostiftelsen anslagits för att utveckla livsmedelsföretagen i Sydsverige. Projektet genomförs tillsammans med Livsmedelscentrum Lund och SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik samt de i Kunskapsbron ingående högskolorna i Sydsverige TEM Bildande TEM (Teknik, Ekonomi och Miljö) bildades 1981 av Lunds universitet, Malmö kommun och Sjöbo kommun. Uppgifter TEM beskriver sin uppgift att: "Bedriva tvärvetenskaplig forskning, undervisning, utveckling och uppdragsverksamhet åt industri, stat, kommuner och andra intressenter samt verka för att forskningsresultat tillvaratas i näringsliv och samhälle." Arbetet har bland annat koncentrerats till produktionsteknik, produktutveckling, energiteknik, stirlingmotorer och bulkgodsteknologi. TEM medverkar även vid projektansökningar 18

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer