ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

2 /99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens årsredovisning avseende budgetåret Årsredovisningen är upprättad enligt förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. Hans Jacobson (ordförande) Anita Johansson (vice ordförande) Daniel Barr Bo Lundgren Anne-Catherine Matsson Mikael Möller Turid Ström

3 3 Innehåll Verksamhetsöversikt och finansiering 4 Verksamheten under budgetåret Årsbokslut 16 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Anslagsredovisning 18 Finansieringsanalys 19 Bilagor Det svenska insättningsgarantisystemet 2. Insättningsgarantinämndens organisation 3. Diagram rörande institutens avgifter för insättningsgarantin avseende kalenderåret Institut som omfattades av insättningsgarantin den 31 december Sammanställning av uppgifter och nyckeltal enligt 5 förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.

4 4 Verksamhetsöversikt och finansiering Bakgrund Genom lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, som trädde i kraft den 1 januari 1996, infördes en statlig garanti för insättningar hos banker och vissa värdepappersbolag. Insättningsgarantinämnden skall enligt sin instruktion hantera frågor om insättningsgaranti. 1 Enligt regeringens förslag i proposition 1998/99:30 Investerarskydd, skall nämnden även få i uppdrag att ansvara för det investerarskydd som avses träda i kraft den 1 maj Uppgifter och mål Riksdagen har beslutat att det effektmål som rör Insättningsgarantinämndens verksamhet är att bidra till ett stabilt och effektivt finansiellt system och att verka för ett gott konsumentskydd på det finansiella området. Nämndens del av effektmålet är att på ett kostnadseffektivt sätt administrera insättningsgarantisystemet och skapa beredskap för att utbetalningarna vid ersättningsfall kan göras korrekt inom de tidsramar som lagen om insättningsgaranti föreskriver. I avsnittet nedan om nämndens verksamhet under budgetåret 1998 redovisas de verksamhetsmål som regeringen har beslutat. Organisation och personal Nämnden består av sju ledamöter. Ett kansli svarar för beredningen av ärendena. Kansliet består av en kanslichef och en handläggare. Kansliet är samlokaliserat med Finansinspektionen, från vilken nämnden köper bl.a. ekonomiadministrativa tjänster och annan myndighetsservice m.m. Även i övrigt strävar nämnden efter att i så stor utsträckning som möjligt köpa tjänster i stället för att bygga upp en organisation med egen anställd personal. Enligt sin instruktion skall nämnden ha intern revision. Nämnden har uppdragit åt en extern revisionsbyrå att utföra internrevisionen. En av nämndens huvuduppgifter är att förvalta de avgifter som instituten betalar för garantin. Nämnden har uppdragit åt fyra externa kapitalförvaltare att sköta den löpande placeringsverksamheten enligt riktlinjer som beslutats av nämnden. Eftersom kansliorganisationen är liten, måste nämnden vid ett ersättningsfall snabbt kunna förstärkas personellt. Nämnden har därför träffat avtal med Sveriges riksbank, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret om att kunna avropa sammanlagt nio tjänstemän ("beredskapsstyrkan") från dessa myndigheter med mycket kort varsel. 1 Förordning (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden.

5 5 Finansiering Riksdagen anvisar årligen nämnden ett ramanslag i statsbudgeten för nämndens förvaltningskostnader. För budgetåret 1998 var anslaget kronor. 2 Ett belopp motsvarande belastningen på anslaget skall avräknas från de årliga avgifter som tas ut nästkommande år från de institut som omfattas av garantin och redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten. För nämnden tillämpas således s.k. bruttoredovisning över statsbudgeten. Eftersom ett belopp som är lika stort som förvaltningskostnaderna redovisas under inkomsttitel belastas inte statsbudgeten av nämndens verksamhet. 2 Utöver tilldelat anslag disponerade nämnden ett anslagssparande på ca 4,5 miljoner kronor under budgetåret.

6 6 Verksamheten under budgetåret 1998 Insättningsgarantinämndens verksamhet kan delas upp i fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar, nämligen beräkning och debitering av de årliga avgifterna, förvaltning av avgiftsmedlen, samarbete med utländska garantisystem, samt hantering av ersättningsfall. Under dessa rubriker redovisas nedan dels de verksamhetsmål som regeringen angett för budgetåret 1998, dels den verksamhet som nämnden har bedrivit. I regleringsbrevet för budgetåret 1998 avseende anslag till Insättningsgarantinämnden anges ett generellt återrapporteringskrav som innebär att nämnden skall lämna sin bedömning av om nämnden uppnått sin del av effektmålet samt hur detta påverkat tillståndet och utvecklingen inom de områden som effektmålet omfattar. Efter samråd med Finansdepartementet lämnas nämndens bedömning i en särskild skrivelse (dnr 4/99 delvis) i stället för i nämndens årsredovisning avseende budgetåret Beräkning och debitering av de årliga avgifterna En av nämndens huvuduppgifter är att fastställa och debitera de årliga avgifter som instituten skall betala för garantin. Lagen om insättningsgaranti är utformad så att det sammanlagda avgiftsbelopp som skall betalas av instituten för ett år är givet. För 1998 var detta belopp 0,5 procent av de totala garanterade insättningarna i banksystemet per den sista december De 117 institut som betalade avgifter betalade sammanlagt ca miljoner kronor, vilket innebär att nämnden inte tagit ut avgifter med ett belopp som fullt ut motsvarar 0,5 procent av de totala garanterade insättningarna om drygt 392 miljarder kronor. Orsaken till detta är att nämnden beslutat att proportionera den avgift som Östgöta Enskilda Bank skulle betala för garantin Nämnden tog därvid hänsyn till den tid under kalenderåret som garantin kom att gälla för insättningarna i banken. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till institutens kapitaltäckningsgrad; för 1998 fick avgiften variera mellan 0,40 och 0,60 procent. För det enskilda institutet innebär detta att avgiftens storlek är beroende av hur den egna kapitaltäckningsgraden förhåller sig till de övriga institutens. Varje institut är skyldigt att lämna uppgifter till nämnden om volymen garanterade insättningar och om sin kapitaltäckningsgrad. Uppgifterna skall ha granskats av en av institutets stämmovalda revisorer.

7 7 Samma principer och beräkningsmetod har i allt väsentligt använts för avgiftsuttaget 1998 som 1997 och Huvuddragen i nämndens metod för fördelning av avgifterna mellan instituten är att avgiften är negativt relaterad till kapitaltäckningsgraden och att sambandet är konvext. Med denna metod fick det institut som hade den lägsta kapitaltäckningsgraden (10,74 procent) den högsta avgiften som blev ca 0,55 procent. För de därpå följande 104 instituten sjönk avgiften successivt mot 0,40 procent i takt med ökande kapitaltäckningsgrad. För de återstående tolv instituten, som hade en kapitaltäckningsgrad överstigande 40,09 procent, blev avgiften den lagstadgade miniminivån på 0,40 procent. 3 Den 27 maj 1998 beslutade nämnden om avgiftsuttaget för kalenderåret Instituten skall betala in avgifterna till nämnden inom en månad från dagen för beslutet. I stort sett alla institut klarade detta. Några institut (tolv stycken) betalade dock avgiften med någon eller några dagars försening. Dessa institut har debiterats dröjsmålsränta. Vid samma tidpunkt beslutades även om rättelse för ett värdepappersbolag som i underlaget inför uttaget av 1997 års avgifter räknat in vissa tillgodohavanden som inte omfattas av garantin; nämnden återbetalade därför den del av 1997 års avgift som betalats in för mycket. Vidare beslutades om avgifter för 1997 för två institut som anslutits till garantisystemet efter det att kalenderåret 1997 börjat. Förvaltning av avgiftsmedlen Verksamhetsmål: Avgiftsmedlen i Riksgäldskontoret skall förvaltas så att bästa möjliga avkastning erhålls samtidigt som krav på god betalningsberedskap och riskspridning tillgodoses. Enligt lagen om insättningsgaranti skall nämndens avgiftsmedel placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Det hindrar dock inte att medlen kan förvaltas aktivt, dvs. förvaltas på ett sätt som avser att överträffa ett på förhand uppsatt avkastningsmål (s.k. benchmark). Nämnden har bedömt att en aktiv förvaltning kan bidra positivt till nämndens avkastning. Nämnden har därför uppdragit åt fyra kapitalförvaltningsföretag att förvalta de medel som årligen tas in i form av avgifter. Förvaltningen sker enligt på förhand bestämda begränsningar och uppsatta mål i en placeringspolicy. Under året har inga ändringar skett i denna policy. Marknadsvärdet 4 på avgiftsmedlen per den 31 december 1998 var 5,5 miljarder kronor, vilket är fördelat på de fyra förvaltarna. Det IT-system för uppföljning, övervakning och rapportering som nämnden avser att använda för förvaltningen och som redovisades i årsredovisningen avseende budgetåret 1997 har i princip färdigställts. Tester och kontroller pågår och systemet kommer att vara i bruk under innevarande budgetår. 3 Se bilaga 3. 4 Tillgångarnas värde inklusive orealiserade vinster/förluster.

8 8 Konstruktionen med placering av nämndens tillgångar på räntebärande konto i Riksgäldskontoret är inte lika flexibel som om medlen placerats direkt på penningoch obligationsmarknaden, vilket innebär effektivitetsförluster i förvaltningen. Nämnden arbetar dock aktivt för att så långt det är möjligt effektivisera förvaltningen inom givna ramar. I en skrivelse till Riksgäldskontoret under budgetår 1997 lämnade nämnden förslag om att ändra modell för nämndens placeringar hos kontoret. Riksgäldskontoret ansåg sig emellertid av olika skäl inte kunna tillmötesgå nämnden. Vissa administrativa rutiner som också behandlades i skrivelsen har emellertid förbättrats. Nämnden för fortsatta diskussioner med kontoret i syfte att förbättra förutsättningarna att driva en effektiv förvaltning. Utvärdering av förvaltningen I enlighet med regleringsbrevet avseende budgetåret 1998 har nämnden utvärderat förvaltningen av avgiftsmedel. Underlaget för utvärderingen har tagits fram av MPIR Investment Research AB. Utvärderingen avser en artonmånadersperiod och motsvarar nästan hela den period som gått sedan nämnden lade ut förvaltningsuppdraget, dvs. perioden den 3 juli den 31 december Utvärderingsperioden är som också konstateras av MPIR relativt kort. För att några bestämda slutsatser skall kunna dras bör utvärderingsperioden avse minst tre år men helst fem år. En period om arton månader ger emellertid en uppfattning om hur förvaltningen utvecklar sig och bildar tillräckligt underlag för att göra en eventuell översyn av placeringspolicyn. Beträffande underlaget påpekar MPIR att vissa brister i underliggande kursinformation har gjort att tidsserierna inte är kompletta. Dessa brister påverkar materialets tillförlitlighet vad beträffar riskmåtten 5 men däremot inte avkastningstalen. Inte heller påverkas den generella bild som ligger till grund för slutsatserna. Förvaltningsresultat I utvärderingen jämförs avkastningen mot uppsatta mål och den analyserar till vilket risktagande avkastningen har uppnåtts. Nämndens avkastningsmål är att över en konjunkturcykel (ca 5 år) överträffa index med ca 1 procentenhet per år 6. Det valda jämförelseindexet är hälften av OMRX-Tbill och hälften av OMRX-Tbond 7. Detta index har en duration på ca 2,5 år. Ett intervall är satt av nämnden inom vilket förvaltarna kan avvika från index duration 8. Detta intervall är tre år, dvs förvaltarna kan välja en genomsnittlig duration på portföljerna på 1-4 år. 5 De absoluta talen är något missvisande. Risken i portföljen har dock varit låg och den inbördes relationen mellan förvaltarna påverkas inte. 6 Det finns anledning att se över målet under Index avspeglar en sammansättning av samtliga utestående statsskuldväxlar och statsobligationer och är dagligen rebalanserat. 8 Durationen är ett mått på portföljens räntekänslighet och anges vanligen i antal år. Ju längre durationen är, desto mer förändras portföljens värde vid en given ränteförändring.

9 9 Förutom förvaltarnas prestation avgör den ekonomiska utvecklingen vilken avkastning som kan uppnås. Under utvärderingsperioden har den ekonomiska utvecklingen varit gynnsam för denna typ av förvaltning. Räntorna har fallit under hela perioden vilket inneburit kursstegringar på innehaven. Avkastningen under utvärderingsperioden har varit 13,0 %. Det är något bättre än den utveckling som nämndens jämförelseindex haft och som har varit 12,8 %. Portföljens avkastning har under hela perioden legat över index. Tabell 1. Förvaltningsresultat Tidsperiod Portföljavkastning Index Informationskvot ,18 % 3,03 % 0, ,55 % 9,34 % 0, ,05 % 12,79 % 0,09 Det lämpligaste riskmåttet för att mäta den riskjusterade avkastningen i nämndens portfölj är informationskvoten. Informationskvoten relaterar förvaltarens uppnådda avkastning i förhållande till index med avkastningens avvikelse från index över tiden 9. Under utvärderingsperioden var portföljens informationskvot 0,09. Det är en förhållandevis låg informationskvot. En närmare granskning av resultatet visar att avkastningen i den totala portföljen har legat nära index under hela perioden. Vid en nedbrytning av resultatet på de olika förvaltarna framgår det att endast en av dem har aktivt tagit positioner som nämnvärt avviker från index. Denna förvaltare hade en informationskvot på 0,27. Förvaltaren uppnådde också den överlägset högsta avkastningen, 13,7 % jämfört med ett genomsnitt av 12,8 % för övriga förvaltare. De övriga förvaltarnas kvot var nära noll. Ett tecken på att förvaltarna inte varit så aktiva är deras val av duration. Om förvaltarna väljer en genomsnittlig duration på portföljen som motsvarar jämförelseindex kommer avkastningen på deras portföljer att bli densamma som index. Vid en närmare granskning av förvaltarnas val av duration framgår det att tre av dem har hållit sig i närheten av index duration och således inte utnyttjat möjligheterna till överavkastning. För den aktiva förvaltningen som nämnden har valt i syfte att nå högre avkastning betalar nämnden 0,05 % per år av portföljens marknadsvärde i arvode. Ett alternativ skulle kunna vara en passiv förvaltning där nämnden väljer att följa jämförelseindex utveckling. En sådan förvaltning skulle vara billigare. För att motivera en högre förvaltningskostnad bör avkastningen således överträffa index mer än vad förvaltningen kostar. För hela utvärderingsperioden har nämnden sammanlagt erlagt 2,9 miljoner kronor i arvode. Beräknat på maknadsvärdena vid årsskiftena har den aktiva förvaltningen ökat värdet på portföljen med ca 16 miljoner kronor jämfört med en ren indexförvaltning. Netto har således den externa förvaltningen bidragit med ca 13 miljoner kronor till portföljvärdet. Det täcker mer än väl förvaltningsarvodet och nämndens övriga löpande kostnader. 9 Informationskvoten = (portföljens avkastning - index avkastning) / aktiva risken. Aktiva risken (tracking error) mäter skillnad i portföljens avkastning och index avkastning över tiden. Ju fler positioner som avviker från index, desto aktivare förvaltning. Stora avvikelser innebär ett högre risktagande. Högt risktagande kräver högre avkastning.

10 10 Nämndens slutsatser av utvärderingen Den avkastning som nämnden hittills har uppnått motsvarar inte nämndens förväntningar eller ambition med avgiftsmedlen. Den utvärderingsperiod som använts är som redan nämnts emellertid för kort för att några definitiva slutsatser av förvaltningen skall kunna dras. Nämnden ansluter sig till MPIR:s bedömning att en utvärdering bör avse åtminstone en treårsperiod men helst en femårsperiod. Det avspeglar sig också i avkastningsmålet. Nämnden anser ändå att utvärderingen visar att förvaltningen hittills varit alltför passiv. En förklaring till passiviteten kan vara att förvaltningstekniken med medel på konto i Riksgäldskontoret hämmat förvaltarnas aktivitet. Å andra sidan har en av förvaltarna uppnått en väsentligt högre avkastning än övriga förvaltare utan att ta en för stor risk. Under kommande år torde dessutom förvaltarna ha vant sig vid placeringstekniken vilket borde innebära att detta skäl minskar i betydelse. Nämnden avser att se över placeringspolicy och instruktioner till förvaltarna i syfte att uppnå en bättre aktivitet, och därmed högre förväntad avkastning. Nämnden kommer också att se över valet av jämförelseindex. Resultatet av utvärderingen kommer att redovisas för förvaltarna. Det är nämndens uppfattning att ett bättre förvaltningsresultat bör kunna uppnås av dem. En större flexibilitet i Riksgäldskontorets tjänster skulle också kunna innebära en högre avkastning. Avkastningen på medlen får anses vara god då nämnden har överträffat sitt jämförelseindex. Åtgärder kommer dock att vidtas i syfte att höja avkastningen. Betalningsberedskapen är god då samtliga tillgångar är likvida. Den finansiella riskspridningen är god inom givna ramar. En viss riskpridning uppnås också genom att nämnden anlitar fyra olika förvaltare. Verksamhetsmålet får därmed anses uppfyllt. Samarbete med utländska garantisystem Verksamhetsmål: Insättningsgarantinämnden skall samarbeta med de utländska garantisystem med vilka nämnden har gemensamma intressen. Före utgången av år 1998 skall förhandlingar om samarbete ha inletts med samtliga av dessa garantisystem. Insättningsgarantinämnden skall vidare träffa avtal om samarbete med företrädare för sådana utländska garantisystem med vilka nämnden kan få gemensamt ansvar för ett ersättningsfall. Samarbetsavtal med utländska garantiordningar Om det inträffar ett ersättningsfall beträffande ett institut som tar emot insättningar både i Sverige och i ett annat land, kan det finnas ett behov av samarbete mellan nämnden och garantisystemet i det landet. Behovet av samarbete blir naturligtvis mest uttalat om ersättningsfallet är gemensamt i den bemärkelsen att insättningarna hos det krisdrabbade institutet garanteras av såväl hemlandets som värdlandets garantisystem.

11 11 Nämnden har under året fortsatt de överläggningar som påbörjats tidigare år om samarbetsavtal med företrädare för garantiordningarna i sju länder inom EES, nämligen Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Tyskland. I samtliga dessa länder driver svenska bankaktiebolag verksamhet från filial, dvs. tar emot insättningar som omfattas av det svenska garantisystemet. På motsvarande sätt driver banker i vissa av dessa länder verksamhet från filial i Sverige. Under 1998 har nämnden i första hand inriktat arbetet på att försöka träffa samarbetsavtal med garantiordningarna i Danmark (Garantifonden for inskydere og investorer) och Storbritannien (Deposit Protection Board). Nämnden har under året haft en ganska omfattande korrespondens med dessa organisationer angående förutsättningarna och formerna för ett samarbete. Stor möda har ägnats åt hur olika problem av framför allt teknisk natur bör lösas. Ett samarbetsavtal mellan nämnden och Garantifonden for inskydere og investorer kommer att kunna slutas vid månadsskiftet februari/mars Det blir då det andra avtalet om samarbete i insättningsgarantifrågor som har slutits mellan två medlemsländer inom EES. I juli 1998 slöts ett motsvarande avtal mellan Deposit Guarantee Board i Storbritannien och Central Bank of Ireland. Nämnden avser att inrikta det fortsatta arbetet på att i första hand träffa avtal med garantiordningarna i Luxemburg och Storbritannien samt Finland och Norge. Det är särskilt angeläget att nämnden får till stånd ett avtal om samarbete med Association pour la garantie des dépots au Luxembourg (AGDL), som ansvarar för garantisystemet i Luxemburg. Orsaken till detta är att den luxemburgska banken Banque Invik anslutit sin filial i Stockholm till den svenska garantin. Det innebär att den garanti som erbjuds i Luxemburg kompletteras av den mer generösa svenska garantin (s k topping-up ); insättningarna hos Banque Inviks filial i Stockholm omfattas nu av både hemlandets och värdlandets garantisystem och ett ersättningsfall blir därför gemensamt för nämnden och AGDL. Redan det förhållandet att banken skall betala årliga avgifter till garantisystemen motiverar att nämnden och AGDL samarbetar med varandra. I övrigt har en svensk bank anslutit en filial till det generösare danska garantisystemet. Denna situation behandlas i det samarbetsavtal med Garantifonden for inskydere og investorer som redovisats ovan. Nämnden bedömer det vidare som sannolikt att något av de svenska institut som driver verksamhet genom filial i Norge kommer att ansluta filialen till det norska garantisystemet; i Norge uppgår ersättningsnivån till 2 miljoner norska kronor. Sammanfattningsvis kan sägas att verksamhetsmålet inte fullt ut uppnåtts. Internationellt samarbete i övrigt Nämnden har vid olika tillfällen och på olika sätt under året samarbetat med företrädare för utländska garantisystem samt deltagit i möten och konferenser om insättningsgaranti och investerarskydd. Nämnden har vid två tillfällen under året deltagit i konferenser som arrangerats av Institute for EastWest Studies (IEWS). I april presenterade nämnden det svenska

12 12 garantisystemet vid en konferens i Budapest, som samlade åhörare från centralbanker och tillsynsmyndigheter från en rad olika öststater. I december arrangerade IEWS en liknande konferens i Alma-Ata, Kazakhstan, varvid nämnden presenterade det svenska garantisystemet. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) arrangerade i september en insättningsgarantikonferens i Washington som nämnden deltog i. Förutom utformningen av olika länders garantissystem, krishantering och tillsynsfrågor, diskuterades formerna för ett internationellt samarbete mellan garantisystemen. I november höll EU-kommissionen det andra mötet om insättningsgarantidirektivet i Bryssel. Sverige representerades vid detta möte av Finansdepartementet och nämnden. Vid mötet diskuterades bl.a. den rapport som kommissionen skall avlämna senast vid utgången av 1999 angående direktivets bestämmelser om exportförbud och möjligheter till komplettering av hemlandets garanti ( topping-up ). Kommissionen avser att presentera en rapport i mars 1999 som delvis skall bygga på de erfarenheter som redovisats från medlemsstaterna angående dessa frågor.vidare behandlades den fråga om internationellt samarbete mellan garantisystemen som initierats av FDIC vid insättningsgarantikonferensen i Washington i september. Kommissionen avser att återkomma i denna fråga under Hantering av ersättningsfall Verksamhetsmål: Insättningsgarantinämnden skall ha beredskap som medför att nämnden klarar av att hantera ersättningsfall inom de tidsramar som lagen om insättningsgaranti föreskriver. Under 1998 skall nämnden genom fortlöpande insatser förbereda en förstärkning av organisationen i händelse av ersättningsfall. Nämnden har genomfört olika aktiviteter under året för att skärpa nämndens beredskap och för att utveckla och förbättra de organisatoriska och administrativa förutsättningarna för nämnden att hantera ett ersättningsfall. Dessa aktiviteter har tagit sikte dels på de system och rutiner som kan förutses vara nödvändiga för att korrekt ersättning skall kunna betalas ut i rätt tid till de insättare som är berörda, dels nämndens beredskapsstyrka. I en rapport (dnr 16/98) till regeringen den 1 juli 1998 har nämnden redovisat på vilket sätt utbetalning av garantiersättning bör ske. Efter att ha prövat ett flertal alternativ har nämnden kommit fram till att ersättningarna bör betalas ut genom Bankgirocentralen BGC AB. Denna lösning innebär att stor hänsyn tas till de ersättningsberättigade insättarna, dvs. att utbetalningarna sker på ett enkelt och smidigt sätt för insättarna, och att utbetalningarna kan ske på ett effektivt, säkert och konkurrensneutralt sätt samtidigt som kostnadsaspekten beaktas; en särskild fördel med detta alternativ är att det inte kommer att dra några kostnader innan det behöver utnyttjas. Den utbetalningsrutin (leverantörsbetalning) som nämnden valt innebär att bankgirocentralen distribuerar ersättningen via utbetalningsavier som insättarna kan lösa in

13 13 hos bank eller post. Några överföringar kommer således inte att ske i de fall detta skulle har varit möjligt via bankgirot till insättarnas bankkonton. För att kunna använda leverantörsbetalningsrutinen vid utbetalning av ersättning har nämnden genom avtal med Nordbanken och SEB anslutit bankkonton till bankgirot. Detta har kunnat ske inom ramen för de avropsavtal avseende betalningsförmed-lingstjänster m.m. för statliga myndigheter som slutits mellan Riksrevisionsverket och dessa banker. Nämndens transaktionskostnader vid ett ersättningsfall uppgår för närvarande till 4,50-5 kronor per betalning. Nämndens kansliorganisation är anpassad för den löpande verksamheten i tider av finansiellt lugn. Samtidigt måste organisationen snabbt kunna förstärkas och byggas ut om ett ersättningsfall inträffar. Av detta skäl har nämnden träffat avtal med Sveriges riksbank, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret om att dessa myndigheter skall ställa tjänstemän till förfogande för att förstärka nämnden om en sådan situation skulle uppkomma. För närvarande ingår sammanlagt nio personer från dessa myndigheter i beredskapsstyrkan, se bilaga 2. En viktig del i nämndens planerings- och förberedelseverksamhet inför ett ersättningsfall är således att utbilda och öva beredskapsstyrkan. Under året har nämnden genomfört olika aktiviteter i detta syfte. Bland annat genomförde nämnden under två dagar i april ett scenariospel. Syftet med spelet var dels att ge kunskaper om olika händelseförlopp vid ett ersättningsfall och om nämndens förutsättningar att hantera det, dels att förbereda beredskapsstyrkan och nämnden inför detta arbete. Målet med spelet var att kunna utvärdera nämndens beredskap. Under spelets gång diskuterades därför bl.a. hur nämnden vid olika tidpunkter under arbetets gång bör vara organiserad och nämndens behov av samarbete med andra myndigheter m.fl. berörda. Vidare diskuterades utformningen av och tidpunkten för nämndens information och olika beslut samt behovet av att utveckla en beredskapsplan som bygger på att ett ersättningsfall kan hanteras med stöd av ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Nämnden har påbörjat ett arbete med att utveckla ett sådant system som skall bidra till att minimera nämndens administrativa risker. Vidare har nämnden vid två tillfällen under året genomfört seminarier med beredskapsstyrkan. Beträffande nämndens beredskap kan sägas att en del utvecklingsarbete ännu återstår. Detta beror delvis på att nämnden skall få ansvar även för investerarskyddet. De åtgärder som hittills vidtagits för att nämnden skall kunna möta gällande tidskrav har i första hand tagit sikte på insättningsgarantin. Jämfört med vad som blir aktuellt om ett ersättningsfall skall hanteras inom ramen för investerarskyddet, innebär insättningsgarantin i högre grad en masshantering av ärenden. För investerarskyddet blir det fråga om en mera individuell hantering av de krav som framställs. Utgångspunkten för insättningsgarantin är nämligen att nämnden inte kommer att kräva någon uttrycklig bekräftelse på ersättningsbeloppets storlek från samtliga insättare; om några invändningar inte görs mot beloppet betalas det ut till insättaren inom en viss angiven tid. En investerare som vill ha ersättning från investerarskyddet skall däremot framställa sitt krav till nämnden. Ersättningen betalas sedan ut efter det att ersättningen slutligt fastställts

14 14 av nämnden; ansvaret för att nödvändig utredning sker av investerarens krav ligger på nämnden. Nämnden har också ett organisatoriskt problem över tiden. Omsättningen på de tjänstemän som utgör beredskapsstyrkan har varit relativt stor under den tid den stått till nämndens förfogande. Också detta förhållande påverkar nämndens beredskap även om relativt täta utbildningsinsatser görs. Genom att ett elektroniskt ärendehanteringssystem utvecklas kan nämndens möjligheter att hantera ett ersättningsfall förbättras. Med ett sådant system blir nämnden inte heller lika beroende av att beredsskapsstyrkan är intakt över tiden. Genom att nämnden nu får anses ha säkerställt att utbetalningar av ersättning kan göras på ett säkert och effektivt sätt och arbetet med att utveckla ett sådant ärendehanteringssystem påbörjats, bör nämndens beredskapsåtgärder i fortsättningen mer kunna inriktas mot sådana frågor som rör själva hanteringen av ersättningsfallet, dvs. frågor som avser nämndens utredning och beslut i olika ersättningsfrågor, behovet av nationellt och internationell samarbete och den anpassning av organisationen som den uppkomna situationen föranleder. Enligt nämndens bedömning får de åtgärder som vidtagits under året och som redovisats ovan anses ha bidragit till att nämndens förutsättningar att betala ut korrekt ersättning i rätt tid ökat. De kritiska punkterna i nämndens beredskap har kunnat identifieras och i några fall åtgärdas. I andra fall har nämnden påbörjat arbetet med att utveckla beredskapen. Detta medför att nämnden för närvarande kan sägas vara bättre förberedd om ett ersättningsfall inträffar än för ett år sedan även om händelseförloppet skulle bli något annorlunda än vad nämnden förberett för. Verksamhetsmålet får därmed anses uppfyllt. Övrig verksamhet Rapport till regeringen om insättningsbegreppet Den 29 januari 1998 överlämnande nämnden en rapport (dnr 7/98) till regeringen med förslag till ändrad insättningsdefinition och överväganden om huruvida inlåning inom ramen för det individuella pensionssparandet bör omfattas av insättningsgarantin. Nämndens förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Investerarskyddet Nämnden har redan under budgetåret 1998 påbörjat arbetet med att upprätta det investerarskydd som avses träda i kraft den 1 maj I oktober deltog nämnden i ett investerarskyddsseminarium i London som arrangerades av den organisation i Storbritannien, Investors Compensation Scheme Ltd. (ICS), som ansvarar för det brittiska investerarskyddet. Syftet med seminariet var dels att redovisa hur investerarskyddsdirektivet (97/9/EG) genomförts eller avses bli genomfört i medlemsländernas nationella lagstiftningar, dels att informera om den verksamhet som ICS bedriver. Inför mötet redovisade nämnden tämligen utförligt regeringens förslag i en enkätundersökning som sedan sammanställts av ICS. Under seminariet knöts kontakter med flera av de organisationer eller myndigheter i medlems-länderna som fått

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer