Verksamhetsberättelse 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004

2 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt Lokal Fredag 11 mars Medlemsdag i samtliga distrikt och butiker Måndag 14 mars Umeå 1, 2 Umeå Folkets Hus - Äpplet Vilhelmina Folkets Hus nöjesgård Tisdag 15 mars Vännäs Vegaskolans matsal Lycksele Medborgarehuset Storuman Folkets Hus Ånge Medborgarehuset Onsdag 16 mars Härnösand Lilla scenen Teatern Timrå Vivansborg Kramfors Folkets Park restaurang Vindeln Forum Renforsskolan Torsdag 17 mars Sundsvall Skönsbergs Folkets Hus Örnsköldsvik 16, 17 Folkets Park Skellefteå 5, 6 Folkparken Sollefteå Hullsta Gård Norsjö Medan Dagordning vid stämman 1 Val av ordförande, sekreterare och två justerare 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 3 Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse 4 Genomgång av styrelsens förslag till föreningsstämman angående disposition av föreningens vinst eller förlust samt av revisorernas uttalande om förslaget 5 Rapport från verksamheten i distriktet 6 Motionsbehandling av motioner inlämnade i distriktet 7a Val av ordförande i distriktsfullmäktige 7b Val av distriktets övriga fullmäktige jämte suppleanter till föreningsstämman enligt 21 8a Beslut om vid vilka butiker butiksråd skall finnas 8b Val av ledamöter till butiksråd enligt 20 9 Val av ledamöter jämte suppleant till distriktsstämmans valberedning enligt Avslutning Föreningsstämma 2005 Föreningens distriktsfullmäktige valda vid årets distriktsstämmor kallas härmed till föreningsstämma Lördagen den 2 april kl Umeå Folkets Hus, Umeå

3 I Innehåll VD har ordet... 2 Personal... 3 Sambaprojektet... 4 Jubilarer... 5 Miljöarbete... 6 Förvaltningsberättelse... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning, Tillgångar... 9 Balansräkning, Eget kapital...10 Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse...14 Medlemsorganisation...15 Affärsverksamheten Styrelsen...18 Nicaragua insamlingen...19 Distriktsindelning Affärsidé Konsum Nord ska vara marknadens bästa alternativ vad gäller dagligvaror. Konsum Nord ska även kunna erbjuda sina ägare goda alternativ inom andra varu- och tjänsteområden. Vision Konsum Nord med kooperativt norrländskt ägande ska vara ett ledande detaljhandelsföretag i Norrland. Vi ska skapa lönsamhet och ägarnytta genom att utveckla medlemsförmåner och erbjuda attraktiva butiker och stormarknader med rätt sortiment. Vi ska vara en eftersökt arbetsgivare som får möjlighet att rekrytera bästa kompetens som finns på marknaden. Alla vi medlemmar... Konsum Nord nådde under medlemmar. Det är en bruttoökning med sedan förra året. Ökningstakten ligger därmed kvar på den nivå vi kunnat glädja oss år under senare år. Vi genomför många aktiviteter för att marknadsföra den ekonomiska nyttan av att bli medlem och delägare i Konsum Nord. Vi ordnar en rad aktiviteter i våra butiker för att nå ännu fler med information om medlemsoch delägarskapets fördelar. Alla som byter bostad uppvaktas med en flyttpresent och en särskild information nya medlemmar under året stimulerar oss till ytterligare ansträngningar. Vi kan fortsatt glädja oss åt att 60 procent av de nya medlemmarna är under 40 år. Medlemmarna organiseras i 18 fullmäktigedistrikt. Varje distrikt utser vid respektive distriktsstämma representanter till Föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Tillsammans väljs 110 fullmäktigeledamöter vid stämmorna. Antalet fullmäktige vid varje distrikt styrs av medlemsantalet. Föreningsstämman utser styrelse och fastställer resultat och balansräkning. Ålderfördelning nya medlemmar 2004 I styrelsen ingick ledamöter och VD. Personalgrupperna har två ordinarie representanter arbetar för att medlemmarna ska få varor och service av bästa kvalité. / 1

4 V 82 miljoner till våra delägare Resultatförbättring ger framtidstro VD har ordet Försäljningen under året uppgick till 3.242,4 miljoner, en försäljningsökning med 1,2%. På jämförbara enheter är försäljningsökningen 5,7% vilket är ett bra resultat av våra gemensamma ansträngningar. Föreningen redovisar ett förbättrat överskott trots stora investeringsåtaganden i både ny- och ombyggnationer. Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till 27,7 miljoner. Forsatta satsningar Vårt arbete för att erbjuda attraktiva butiker fortsatte under året och kan alla hänföras till strategiska framtidsinvesteringar. I Skellefteå invigdes i juni en helt ny Bygg- och Trädgård vid Coop Forum och i Härnösand öppnade i november en helt renoverad och utbyggd Coop Forum med en ny Bygg- och Trädgård. I Örnsköldsvik invigdes i Hörnett en helt nybyggd Konsum Extra i juni. Det första spadtaget för en ny Coop Forum i Örnsköldsvik togs i augusti vid nuvarande Prix. Den nya anläggningen beräknas öppna under Även i en rad konsumbutiker har satsningar gjorts. Det har skett i bland andra Bureå, Köpmanholmen, Vännäsby, Söråker, Ålidhem, Dorotea samt Mellansel. Mindre förbättringar och omplockningar har skett vid ytterligare en handfull butiker. Vi fortsätter våra satsningar på IT för att öka vår konkurrenskraft och lönsamhet. Vi utvecklar också samarbetet med övriga föreningar i Norrland, med ömsesidiga fördelar som följd Försäljningsökningen i butiker med tidigare gjorda investeringar visar en positiv utveckling som tillsammans med ett aktivt arbete för att begränsa kostnaderna bidrar till ett positivt resultat. Föreningens ekonomi är stabil vilket framgår av resultat- och balansräkningen. Det ger kraft att klara de mycket stora satsningar som planeras för de närmaste åren. Ökad konkurrens och prispress Inom detaljhandeln fortsätter omstruktureringarna. Befolkningsutvecklingen och prispressen leder till att små butiker får allt svårare att klara sig, vilket gäller alla aktörer på marknaden. Stora internationella aktörer har också påbörjat en inmarsch i Sverige, även om det tagit längre tid att nå Norrland. Vi måste därför ständigt se över vår butiksstruktur och fortsätta effektiviseringen. Under 2004 tvingades vi avveckla 16 butiker på grund av lönsamhetsproblem. Samba-projektet Föreningen fortsatte under året arbetet med Samba-projektet. Det är en aktivitet för våra medlemmar som ska utläsas Samarbete medlem, butik och anställd. Genom enkätundersökningar har våra delägare fått uttala sig om sin egen butik och både satt betyg och lämnat omdömen. För flertalet av medverkande butiker förbättrades både betyg och omdömen jämfört med föregående år. Vi måste kunna erbjuda både attraktiva butiker och välutbildade, engagerade och kunniga medarbetare. Samba-projektet tar oss en bit på den vägen. Medarbetareundersökning Under året har våra medarbetare deltagit i en enkätundersökning som syftade till att ta reda på hur våra medarbetare uppfattar sina roller och hur väl förtrogen med förenings mål och respektive butiks resultat man upplever sig. Resultatet är mycket positivt det finns en insikt och en förändringsvilja som Konsum Nord kommer att ha stor nytta av inför framtiden. 82 miljoner kronor till våra medlemmar Tillväxten av medlemmar fortsätter och det totala antalet medlemmar och delägare är nu , en tillkommande bruttoökning med Med det är Konsum Nord den största konsumentföreningen som bedriver verksamhet i egna butiker. Den glädjande ökningen framför allt bland den grupp som just bildat familj är stimulerande. Vårt premieprogram och våra medlemspriser har totalt inneburit att 82 miljoner kronor har fördelats till våra medlemmar. Konsum Nord - ett lokalt ägt företag med medlemsnyttan i första rummet Vår lokala förankring blir allt viktigare. Vårt lokala ägande och den uttalade ambitionen att göra medlemsnytta speglar den lokala förankringen. Vi har under året arbetat för att förenkla och effektivisera. Då kan vi erbjuda bra priser på bra varor. Det sker också genom effektiviseringar och förändrade arbetssätt som sänkt våra personalkostnader något men här återstår ännu några steg. Vi har också stärkt vårt miljöarbete i butikerna genom fortsatta insatser för att KRAV-certifiera våra butiker. Konsum Nord kan erbjuda det bredaste utbudet av miljögodkända varor i vårt verksamhetsområde. Tillsammans och i samsyn Vårt ambitiösa arbete för att utveckla Konsum Nord fortsätter. Under året investerades närmare 95 miljoner kronor och det kommande året blir lika intensivt. Det handlar om att stärka vår position inför den ökande konkurrensen genom attraktiva butiker, ett ambitiöst miljöarbete och engagerade och alerta medarbetare. Det är bara i samklang mellan medlemmar, förtroendevalda och medarbetare som vi kan uppnå våra högt ställda mål. Jag känner stor tillförsikt inför framtiden eftersom vi tillsammans inom Konsum Nord har den samsyn som är en förutsättning för att nå de målen. Margareta Hansson, verkställande direktör / 2

5 P Kompetensutveckling 2004 Konsum Nord bedriver ett omfattande arbete för att genom utbildning utveckla våra medarbetare. Nyckeln till framgång inom dagligvaruhandeln ligger till stor del i ett bra bemötande i butik. Vår strävan är att ge våra medarbetare förutsättningar att leva upp till högt ställda förväntningar. Två stora insatser på personalområdet har dominerat under året. Det är Samba-arbetet som alltmer tar formen av ett långsiktigt projekt. Flertalet av våra medarbetare har på samma sätt som föregående år studerat resultaten av de mätningar gjort bland våra medlemmar och delägare, där man givit både betyg och omdömen. Det kom även fram många tips på förbättringar som våra medarbetare tillsammans diskuterat och utvärderat. Konsum Nord har under året fokuserat på försäljning och lönsamhet. Genom goda exempel, praktiska genomgångar i butik, och fotodokumentation har över 230 ledare och medarbetare inspirerats till förändringar i arbetssätt och planering. Den genomgående tanken har varit att alla i butikslaget ska ha kännedom om hur man skapar en säljande lönsam butik. Vidare har under 2004 har branschutbildningar genomförts inom Mejeri, Kött & Chark, Ost och Specialvaror. Tillsammans står dessa för 100 utbildningsdagar. Dessutom har Konsum Nord genomfört utbildningar inom Allergi & Hälsa, Miljö & Kvalite samt Beställarskolan, totalt 50 utbildningsdagar. För nya ledare har vi genomfört utbildningar i Introduktion, Utvecklingssamtal, Krishantering, Förhandlingsteknik, Presentationsteknik, Arbetsmiljö & Hälsa samt Rättigheter och Skyldigheter. Tillsammans har totalt 135 utbildningsdagar inom ledarskap ägt rum. Vår satsning på Datakunskap i samband med Movexinstallationerna har fortsatt och under 2004 har vi genomfört 170 utbildningsdagar. Personalfakta Antal årsanställda % män 24% män 77% kvinnor 76% kvinnor Andel kvinnor med ledareansvar: 44% 42% (45 av totalt 106 st) Anställda per kommun Västerbotten Västernorrland Umeå 393 Sundsvall 81 Nordmaling 13 Härnösand 64 Vännäs 22 Kramfors 49 Bjurholm 7 Ånge 40 Vindeln 17 Sollefteå 39 Robertsfors 11 Timrå 55 Skellefteå 257 Örnsköldsvik 157 Norsjö 17 Lycksele 34 Åsele 10 Malå 14 Vilhelmina 29 Storuman 27 Sorsele 8 Dorotea Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammanlagda ord arbetstid 14% 13% Därav sammanhängande tid om 60 dagar eller mer 76% 75% Specialutbildningarna syftar till att stärka våra medarbetares kompetens. Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro %, kvinnor 17% 15% Sjukfrånvaro %, män 7% 7% Sjukfrånvaro %, 29 år eller yngre 6% 6% Sjukfrånvaro %, år 13% 13% Sjukfrånvaro %, 50 år eller äldre 19% 15% / 3

6 S Samba-projektet Samarbete mellan butik, anställd och medlem Samba-projektet är ett affärsutvecklingsarbete som syftar till att förbättra våra butiker genom att ta hjälp av våra medlemmar och delägare. Dessa medverkar genom årliga enkäter där de lämnar betyg, omdömen och ger förslag till förbättringar var andra året för projektet, det andra steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete där vi steg för steg förändrar och förbättrar. De många förändringar som gjordes efter första årets mätning syns i 2004 års undersökning även om många hade hoppats och trott att genomslaget skulle gå snabbare. Erfarenheterna visar emellertid att det tar tid att förändra uppfattningar, även om många positiva åtgärder genomförts. Det är svårt att hitta någon generell detalj som våra medlemmar lyft fram, men en vanlig uppfattning är att våra medarbetare är både kunniga och vänliga i kundbemötandet. De positiva omdömena dominerar men det finns också uppfattningar om sortiment, där många vill se fler ekologiska varor, om våra öppettider samt vilka erbjudanden vi marknadsför. Enkäterna har bearbetats av medarbetarna i grupper och därefter har en åtgärdsplan tagits fram. Med den som grund har butiken sedan genomfört förändringar och kunnat se att de vidtagna åtgärderna uppskattats. Vi räknar med att utvecklingsarbetet är flerårigt och att det blir en del i Konsum Nords strävan efter ständig utveckling. Anders Ivarsson (tv), Konsum Norrmalm, Lycksele, uppvaktas av Anders Blom, konsult, med diplom efter att för andra året i rad fått bästa omdömet i Samba-enkäterna. M Medarbetarundersökningen en temperaturmätare på arbetsklimatet Under hösten 2004 genomförde vi en medarbetarenkät för att, på samma sätt som Samba-projektet frågar efter våra medlemmars uppfattning om Konsum Nord, ta reda på våra medarbetares åsikter. Det blev en temperaturmätare på arbetsklimatet i våra butiker/avdelningar och ett bra underlag att jobba vidare med för att utveckla våra arbetsplatser. 963 medarbetare besvarade frågor om: Synen på ledarskapet Arbetssätt, samarbete på olika nivåer, arbetsklimat, arbetsmiljö, hälsa Kompetensutveckling, utvecklingssamtal Känsla av ansvar, engagemang och delaktighet och tillgång till information Resultatet visar på många styrkor men självfallet också på förbättringsområden. Mätningen visade till exempel att vår introduktion för nya medarbetare måste utvecklas. I början av 2005 lanserar vi därför en helt ny introduktionsutbildning. Vidare vill vi synliggöra möjligheterna att utvecklas för den enskilde medarbetaren. Vårt mål är att genomföra utvecklingssamtal för samtliga medarbetare. Våra starka sidor är trivseln på butik, trivsel med arbetskamrater, informationsflödet, en tydlighet i krav och förväntningar och att våra ledare har tid att lyssna. Varje butik/avdelning har via intern dialog tagit fram vilka områden och vilka frågor som är viktigast för dem att jobba med. Resultaten kommer också att ligga till grund för prioriteringar inom personalområdet ur ett föreningsperspektiv. Ett exempel är det nya koncept för Grupputveckling som introduceras / 4

7 L Säljande butiker tema för ledardagar Hur kan du i praktisk handling ge förutsättningar för en mer säljande butik? Det var huvudtemat när Konsum Nords ledare samlades i september till en tvådagars konferens. Efter en inspirerande beskrivning av hur det kan vara i butiken, och hur det borde vara, fick våra ledare presentera sina nyvunna kunskaper om hur man skapar en attraktiv butik. Deras idéer fick konkreta former via säljplaner och en butiksritning. Katalin Jakobsson, Konsum Extra Sollefteå, Lars Olofsson, Konsum Extra Vännäs, och Birgitta Modin, Konsum Haga Sundsvall. Glada pristagare här tillsammans med Margareta Hansson, VD. Inslaget var mycket uppskattat och lämpade sig mycket väl för lokala genomgångar i våra butiker efter genomförd konferens. Traditionsenligt utdelades också Konsum Nords ledarpris till butikschefer som visat prov på gott ledarskap. Ett pris som förutom äran också innefattar ett diplom som bevis för utmärkelsen. Jubileum för 25 års anställning Umeå 21 stycken medarbetare som arbetat i 25 år uppmärksammades i Umeå. Eivor Andersson, Jonny Berglund, Margerie Borg, Rolf Danielsson, Lennart Flodell, Christina Johansson, Mats Johansson, Ture Kovenberg, Britt- Marie Königsson, Per-Erik Lindgren, Boel Lundgren, Marianne Lundgren, Elisabeth Näsström, Birgitta Olsson, Roland Pettersson, Astrid Sjölund, Lillian Snäll, Marie-Louise Sterner, Ingeborg Tällström, Susanne Årskog-Söderman, Maria Ögren. Till höger: Margareta Hansson VD Varje år uppmärksammar Konsum Nord alla anställda som arbetat 25 år och uppvaktar med jubileumslunch och jubileumsgåva. Vid högtiden ges utrymme för att berätta om de 25 år som gått och alla de förändringar som ägt rum under tiden. VD Margareta Hansson medverkade och berättade om Konsum Nord idag och våra framtidssatsningar samt delade ut jubileumsgåvan. Det blev också en liten tidsresa med händelser i det stora och lilla som hänt under 25 år. Skellefteå 11 stycken medarbetare som arbetat i 25 år firades i Skellefteå. Yvonne Axelsson, Vanja Classon, Agneta Jonsson, Birgitta Lundgren, Rigmor Lundmark, Ann-Christin Marklund, Inger Marklund, Inga-Lill Norberg, Irene Olsson, Helen Stenlund, Monica Westerlund. I mitten: Margareta Hansson VD / 5

8 M Fortsatt stort intresse för miljö- och hälsofrågor Intresset för miljö- och hälsofrågor är fortsatt högt bland våra medlemmar och kunder. Det visar sig både i försäljningssiffrorna för miljömärkta produkter och i Samba-enkäten. Konsum Nord har nu 27 KRAV-auktoriserade butiker där ekologiska varor får extra stort utrymme. Konsum Nords miljöprogram reviderades i februari butiker utbildades i miljö- och kvalitetsfrågor i mars På utbildningen fick deltagarna allmän information om miljö, miljömärkning och ekologisk produktion. Under 2004 har Konsum Nord deltagit i Kompassen-nätverket, ett nätverk för miljö-, kvalitets- och hälsofrågor i Coops regi med representanter från COOP och DDF, Detaljhandelsdrivande föreningar. Lokalt är Konsum Nord representerat i Forum för hållbar utveckling i Västerbottens län. Konsum Nord har även deltagit i Ekologiska Lantbrukarnas möten under 2004, med syftet att främja ekologisk produktion i Norrland. Marknadsföring av miljövaror Varje vecka har Konsum Nord marknadsfört minst en ekologisk vara. Två nummer av Matglädje har haft miljötema. Miljömärkta varor märks ut med respektive symbol i Matglädje. Försäljning av ekologiska produkter/ Änglamark Försäljningen av ekologiska livsmedel och Änglamarksvaror har ökat med 19% jämfört med Ekologiska livsmedel visar en mycket fin ökning medan kemtekniska produkter är mer i nivå med fjolåret. Flera nya ekologiska produkter har tillkommit, bland annat har ett helt sortiment av gryner, nötter och fröer ersatts med Saltås ekologiska varor. Försäljningen ökar av miljövaror Försäljningsökning av miljövaror Ekologisk mjölk + 14% ägg + 29% bananer + 27% övrig frukt + 166% grönsaker + 37% mejeriprodukter + 20% mjöl/gryn + 23% kolonial + 35% Årets Miljöbutik Tävlingen Årets Miljöbutik vanns av Konsum Storuman. I motiveringen kunde man läsa: Under Miljövänliga veckan vecka 40 har Konsum Storuman arbetat med att lyfta fram miljömärkta varor och miljöinformation i butiken, i samarbete med förtroendevalda. Konsum Storuman har även fått beröm för sitt miljöanpassade sortiment i Konsum Nords medlemsenkät En stolt Kalle Burman, butikchef i Storuman, omgiven av glada medabetare tar emot utmärkelsen Årets Miljöbutik. / 6

9 Å R S R E D O V I S N I N G Å Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Konsum Nord är landets största konsumentförening med egen detaljhandelsverksamhet omfattande 70-tal butiker, tre stormarknader och ett möbelhus samt medlemmar. Koncernen består av moderföretaget Konsum Nord Ekonomisk förening sam Handelsbolaget Nordikon, vilket ägs till 54 %. Under året har Konsum Nord avyttrat dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Gallerian i Ö-vik samt övertagit operativa driften av Tåsjö Konsumtionsförening med butiker i Hoting och Norråker. I slutet av 2004 tecknades avtal avseende avyttring av fastigheten Sköns-Prästbord 1:31 i Sundsvall, vilket kommer att slutföras under våren Försäljning Konsum Nords försäljning uppgick under verksamhetsåret till Mkr Förslag till vinstdisposition (exklusive moms). Detta är en ökning med 33 Mkr jämfört med föregående år. 16 butiker har avvecklats under året, Bergeforsen, Överklinten, Kyrkmon, Rundvik, Alby, Sandfors, Domus Skivor Örnsköldsvik, Ramvik, Viksmon, Gullänget, Sund, Fakta Domsjö, Domus Mat Örnsköldsvik, Åskilje, Bjästa och Myckelgensjö. Resultat och investeringar Koncernen Koncernens resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgick till 27,6 Mkr. Moderföretaget Konsum Nord Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,7 Mkr vilket är en ökning med 14,4 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet har påverkats positivt av jämförelsestörande poster som är reavinster och förändrad lagervärderingsprincip. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster är 2,7 Mkr vilket är en förbättring med 5,4 Mkr jämfört med år Investeringstakten har varit fortsatt hög under året och har delvis finansieras med externa medel. I samband med detta har räntesäkring skett. I Örnsköldsvik invigdes Av koncernens fria egna kapital, ,64 kr, föreslås ,53 kr bli överfört till bundna reserver. Styrelse och VD föreslår att moderföreningens vinstmedel (övriga fria reserver och årets resultat) enligt balansräkningen, ,95 kr, disponeras enligt följande: Avsättning till reservfond ,53 Avsättning till dispositionsfond (fria) ,00 5% ränta medlemsinsatser ,69 Balanseras i ny räkning ,73 Vad beträffar koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Konsum Extra Hörnett samt påbörjades ombyggnaden av Prix till Coop Forum med Bygg och Trädgård. Coop Forum butikerna i Skellefteå och Härnösand har renoverats och kompletterats med Bygg och Trädgård. Butiksomställningar och omplockningar sker löpande på föreningens Konsumbutiker. Medlemsnytta Till medlemmarna har föreningen under året fördelat 82 miljoner kronor i form av medlemsrabatter och MedMera premier. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Den allt hårdare konkurrensen från befintliga och nya aktörer leder till fortsatt fokus på lönsamhet, effektiviseringar inom hela föreningen samt investeringar i butiksstrukturen. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att överskottet utöver insatsränta, avsättning till reservfond och dispositionsfond balanseras i ny räkning. 82 miljoner utdelade till medlemmarna 2004 Medlemsuppgifter Antal medlemmar vid räkenskapsårets utgång och förändringar under året framgår av nedanstående uppställning: Medlemsantal Antal vid räkenskapsårets början Antal tillkomna Antal avgångna Antal vid räkenskapsårets slut / 7

10 Å R S R E D O V I S N I N G Resultaträkning Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor BRUTTORESULTAT Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 2, Resultat från värdepapper/ fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Koncernbidrag Upplösning av periodiseringsfond Avskrivning utöver plan inventarier Aktuell skatt Uppskjuten skatt Minoritetens andel ÅRETS RESULTAT / 8

11 Balansräkning Å R S R E D O V I S N I N G Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnad och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Investering mot avskrivningslån Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Insatser KF Andelar dotterföretag Förlagsinsatser i KF Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR / 9

12 Å R S R E D O V I S N I N G Balansräkning Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Dispositionsfond bunden Övriga bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond fri Övriga fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetens andel Obeskattade reserver 11 Periodiseringsfond Avskrivning utöver plan inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 13 Medlemsinlåning Skulder till kreditinstitut Avskrivningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Skatteskulder 44 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser / 10

13 Kassaflödesanalys Å R S R E D O V I S N I N G Koncern* Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not Den löpande verksamheten Resultat före dispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder inkl. avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och insatser Förvärv/försäljning av övriga finansiella tillgångar Förvärv/försäljning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av medlemsinsatser Upptagna lån Amortering av skuld Förändring i medlemsinlåning Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *Kassaflödesanalys för koncernen år 2003 saknas då inget koncernförhållande förelåg vid ingången av / 11

14 Å R S R E D O V I S N I N G Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Varulagret värderas till anskaffningsvärde med beaktande av tre procents inkurans. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Aktier och värdepapper värderas kollektivt enligt den sk portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och börsvärdet på balansdagen. Koncernredovisning Koncernens bokslut omfattar moderföreningen och samtliga dotterföretag som ägs till mer än 50 procent i röstvärde eller där bestämmanderätt på annat sätt föreligger. Koncernredovisning upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att det egna kapitalet - inklusive beräknad andel eget kapital i obeskattade reserver - som vid förvärvstillfället fanns i dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder elimineras i sin helhet. Koncernuppgifter Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 29% av inköpen och 0% av försäljningen andra företag inom koncernen. Koncernen består av moderföretaget Konsum Nord Ekonomisk förening och Handelsbolaget Nordikon, vilket ägs till 54%. Det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Gallerian i Ö-vik såldes den 29/ Koncern Moderförening Not 1 Jämförelsestörande poster Reavinst vid försäljning dotterbolagsaktier Förändring lagerväderingsprincip Justering för resultat i avyttrat dotterföretag Koncern Moderförening Not 4 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på medlemsinsatser i KF Övriga utdelningar Räntor Not 2 Avskrivningar av materiella tillgångar För anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningsprocent: Inventarier, verktyg och installationer % Byggnader 2-4 % Markanläggning 3,75-5 % Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande belopp: Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Utdelning på kortfristiga placeringar Uppskrivning av kortfristiga placeringar Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga kostnader Summa planenliga avskrivningar Not 3 Anställda, löner och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Kvinnor Män Summa Löner och ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Sociala kostnader totalt varav pensionskostnader för styrelse och VD varav pensionskostnader för övriga anställda Pensioner Föreningen tryggar sina pensionsförpliktelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2004 översteg pensionsskulden med tkr ( tkr). Pensionsavtal har träffats med VD om möjlighet till avgång från tidigast 62 års ålder om företaget eller VD så begär. VD har rätt att från 62 års ålder till 65 års ålder erhålla pension motsvarande 70% av lönen. Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 12 månader. Utöver detta har VD rätt till 12 månaders lön vid uppsägning från företagets sida om nytt arbete inte erhållits. Sjukfrånvaro (2003 års siffror avser perioden 1/7-31/12) Total sjukfrånvaro i % av sammanlagda ord arbetstid 13% 14% 13% 14% Därav sammanhängande tid om 60 dagar eller mer 75% 76% 75% 76% Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro %, kvinnor 15% 17% 15% 17% Sjukfrånvaro %, män 7% 7% 7% 7% Sjukfrånvaro %, 29 år eller yngre 6% 6% 6% 6% Sjukfrånvaro %, år 13% 13% 13% 13% Sjukfrånvaro %, 50 år eller äldre 15% 19% 15% 19% Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse, inkl VD: Kvinnor Män Övriga ledande befattningshavare, direkt underställda VD, inkl VD: Kvinnor Män Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Fusion Örnsköldsvik/Timrå Årets inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Fusion Örnsköldsvik/Timrå Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående redovisat värde Leasing Kostnaderna för tillgångar som finansierats med leasing uppgick till tkr ( tkr) i moderföreningen och till tkr ( tkr) i koncernen. Byggnad och mark Ingående anskaffningsvärde Fusion Timrå/Örnsköldsvik Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Fusion Timrå/Örnsköldsvik Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Byggnad Mark Not 7 Andelar dotterföretag Andel i HB Nordikon Fastighetsaktiebolaget Gallerian i Ö-vik Summa Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav Insatser Bostadsrätter Summa / 12

15 Å R S R E D O V I S N I N G Tilläggsupplysningar Not 9 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa förutb kostn o uppl intäkter Koncern Moderförening Not 14 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Not 10 Eget kapital Koncernen Insats- Bundna Fria kapital reserver reserver Summa Konsum Nord Reservfond Utbetald ränta på insatser Förändring insatskapital/reservfond/fritt kapital Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Året s resultat Balansräkning koncernen Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna pensionskostnader Övrigt Summa förutb kostn o uppl intäkter Not 16 Ansvarsförbindelser Handelsbolaget Nordikon Moderföreningen Insats- Bundna Fria kapital reserver reserver Summa Konsum Nord Reservfond Utbetald ränta på insatser Förändring insatskapital/reservfond/fritt kapital Årets resultat Balansräkning moderföreningen Koncern Moderförening Not 11 Obeskattade reserver Ingående balans Periodiseringsfond, fusion Timrå Årets upplösning av periodiseringsfond Förändring avskrivning utöver plan, inventarier Utgående balans Not 12 Avsättningar Avsättning för MedMera premiereserv Avsättning för uppskjuten skatt Not 13 Skulder och ställda säkerheter Medlemsinlåning Skulder till kreditinstitut Avskrivningslån Summa Föreningen har tillsammans med andra konsumentföreningar i Norrland bildat handelsbolaget Nordikon (org.nr med säte i Umeå) med uppgift att äga varulager under distribution. Föreningens andel av den totala verksamheten är 54%. I ansvarsförbindelser ingår alla handelsbolagets skulder. Dessa skulder balanseras i huvudsak av handelsbolagets varulager och kundfordringar. Not 17 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Insatsränta från KF Koncernbidrag Resultat vid försäljning av fin anl.tillgångar Summa Not 18 Likvida medel Kassa och bank Kortfristiga placeringar Summa Kortfristiga placeringar som redovisas som likvida medel utgörs av aktier och aktiefonder. Upplysningar om betalda räntor Erhållen intäktsränta under året Betald kostnadsränta under året I skulder till kreditinstitut ingår byggnadskreditiv med tkr (limit tkr). Skulder till kreditinstitut uppgående till 60 Mkr har räntesäkrats via ränteswappar med löptid tom 30/ och 30/ Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar / 13

16 Å R S R E D O V I S N I N G Umeå den 25 februari 2005 Jan Andersson, Maj-Britt Johansson-Lindfors, Siv Brännström Ordförande Vice ordförande Sune Grahn Håkan Gustafsson Carola Hedberg Lars-Olof Olsson Mona Palander Lars Rehnström Magda Åström Urban Dahlgren, Iris Lindgren, Handelsanställdas förbund Handelsanställdas förbund Margareta Hansson, VD Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Konsum Nord, ekonomisk förening Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Konsum Nord, ekonomisk förening för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen, disponerar vinsten/behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Umeå den 25 februari 2005 Eva Andersson Av föreningsstämman valda revisorer Bertil Hammarstedt Erik Ambrén Av KF Föreningsrevision AB utsedd revisor / 14

17 M Engagemang och delaktighet präglar medlemsorganisationen Engagemang och delaktighet har präglat våra förtroendevaldas verksamhetsår. Tack vare en väl genomförd aktivitet i våra fullmäktigedistrikt har Konsum Nord kunnat få en bra bild av hur vår verksamhet uppfattas. Aktiviteten lyfte också fram vad som måste förbättras. Det finns skäl att känna stolthet över våra fullmäktigeledamöter och butiksråd som i stort sett ideellt satsar tid och kraft till att utveckla den norrländska konsumentkooperationen. Genom butiksrådens aktiviteter har vi till exempel fått en god spridning av vårt insamlingsarbete till förmån för Nicaragua. Här har flera insatser gjorts som påverkat insamlingens resultat mycket positivt. Rollen som ambassadörer för Konsum Nord är ett annat signum för våra förtroendevalda. Knappast något annat företag har så många engagerade delägare som villigt informerar om och diskuterar Konsum och Konsum Nord. Det är också de förtroendevalda som formar vårt informationsarbete kring beslut som berör många medlemmar och där det lokalt kan uppstå debatt. Genom förankringen hos våra valda fullmäktige kan vi hantera också svåra beslut som väcker debatt. Distriktstämmor Vårvinterns distriktstämmor tillhör en av höjdpunkter i vår medlemsägda organisation. Då presenterar styrelse och föreningsledning föregående års verksamhet och berättar lite om föreningens framtidsplaner. Under senare år har den ökande konkurrensen varit en stående punkt på dagordningen. Våra medlemmar kan själva följa utvecklingen, få svar på frågor, och diskutera vad som kan göras för att hävda konsumentkooperationens intressen. Under föregående år ökade antalet besök vid distriktsstämmorna och det skapade både stärkt intresse och trevlig stämning bland deltagarna. Distriktsstämmorna var också startskottet för Konsum Nords insamlingsprojekt till förmån för fattiga jordbrukskvinnor i Nicaragua. Insamlingsarbetet fick en flygande start med kronor insamlade. Särskilt utmärkte sig distriktsstämman i Örnsköldsvik som under några knappa timmar fick ihop över kronor, bäst av alla distriktsstämmor! Konsum Nord har avvecklat 16 butiker under de två senaste åren. Vid varje tillfälle har föreningen genomfört medlemsmöten för att inför medlemmar och delägare presentera situationen. Att kunna göra detta på ort och ställe är ett bra sätt att förankra och få förståelse för svåra men nödvändiga beslut. Vid några fall har medlemmarnas engagemang ökat för den lokala butiken som fått förbättrade villkor genom ökad omsättning. I andra fall har avvecklingarna fullföljts. Medlemsopinionen vill så gott som alltid bevara nuvarande butiksstrukturer men på medlemsmötena får vi en bra dialog om sakfrågorna och om vilka krav varje enhet rimligen måste möta. Uppslutningen vid medlemsmötena är god vilket talar för att det är ett bra forum för en utvecklad dialog mellan förening och medlem/delägare. Föreningsstämman diskuterade bland annat informationshantering vid avvecklingsbeslut. Föreningsstämman Konsum Nords föreningsstämma genomfördes i Umeå den mars. De valda fullmäktigeledamöterna mötte upp för att lägga förra årets verksamhet till handlingarna. Traditionsenligt inleddes Föreningsstämman med ett seminarium som främst kom att handla om insamlingen till Nicaragua och informationshanteringen vid avvecklingsbeslut. Ledamöterna lämnade många viktiga förslag på hur insamlingsarbetet för Nicaragua kunde organiseras och vilken stöd och hjälp som kunde komma att behövas. Bland annat föreslogs att samtliga butiker med butiksråd skulle anordna lokala insamlingar med kaffelotterier vid föreningsgemensamma tillfällen. FN-dagen (24 oktober) föreslogs bli utgångspunkt för en veckolång kampanj till förmån för insamlingen. En viktig fråga som togs upp var informationshanteringen vid avvecklingsbeslut. Den var föranledd av att vissa media spekulerat i butiksstängningar före beslut fattats. Det skapar onödig irritation och tar kraft från både anställda och förtroendevalda. Efter debatt enades stämman om hur informationshanteringen ska gå till. Tidig och korrekt information till fullmäktige är en av grundpelarna i informationsarbetet. Valberedningen hade efter noggrant arbete lagt fram sitt förslag som innebar att samtliga styrelseledamöter vars mandattid gick ut förordades till omval. Det blev också stämmans beslut. Valberedningens ordförande vädjade om ett aktivare nomineringsarbete. Inte för att våra styrelsekamrater har brister utan för att skapa ett bra underlag inför kommande nomineringar. Under året fusionerades Konsum Nord med Konsumentföreningen Tåsjö. Föreningen hade cirka 900 medlemmar och återfinns numera i distrikt 10, Vilhelmina, Åsele, Dorotea samt Hoting. Inför fusionen genomfördes medlemsmöten där Konsum Nord introducerades och områdeschef samt organisation presenterades. Spridda Myter och Kända Fakta Under året introducerades ett nytt studiematerial avsett för butiksråd och fullmäktige. Materialet som fått namnet Spridda Myter och Kända Fakta försöker beskriva Konsum Nords konkurrensläge och situationen för dagligvaruhandeln idag. Genom bilder och en introducerande text skapas förutsättningar till en givande diskussion om globalisering, nya handelsmönster, förutsättningarna för dagligvaruhandeln, medlemskapets värde, matpriser investeringsval, och nya konkurrenter. Studiematerialet har fått ett mycket positivt mottagande och nära nog samtliga fullmäktigedistrikt har genomfört studiekvällar kring materialet. På så sätt har våra förtroendevalda fått fördjupad kunskap i detaljhandels villkor och samtidigt lämnat viktiga synpunkter till Konsum Nord. / 15

18 A Affärsverksamheten och investeringar Konkurrensen inom detaljhandeln har skärpts ytterligare under året. Konsum Nord har mött förändringen genom att både gasa och bromsa, både satsa och spara. Konkurrenssituationen kräver en anpassning av kostnaderna så att vår konkurrensförmåga upprätthålls. Ett flertal underskottsbutiker har därför avvecklats under året och ett omfattande arbete påbörjats för att se över personalorganisation och bemanning. Syftet med översynen är att sänka kostnaderna samt att finna effektivare arbetssätt i butik och bakomvarande led. Översynen omfattar IT-plattform, nya hjälpmedel i form av skrivare för skyltar och förenklade och förbättrade beställningsrutiner. Administrationen har också ställts inför nya krav på förenklade faktureringssystem och snabbare återkoppling av redovisning till verksamheterna. Konsum Extra Hörnett Konsum Extra Hörnett i Örnsköldsvik invigdes i juni under pompa och ståt. Den nya butiken rönte enormt intresse. Under den första dagen fick medarbetarna kvotera in besökarna eftersom butiken snabbt blev överfull. Det blev starten på en mycket positiv utveckling där Konsum Extra Hörnett snabbt slog sig fram till positionen som en av Örnsköldsviks mest attraktiva butiker. Investeringar Under året färdigställdes ett antal strategiska investeringar i föreningen. Samtidigt fattades beslut om ytterligare investeringar på närmare 200 miljoner. Ett rekordstor intresse för Konsum Extra Hörnett gav en bra försäljningsstart. Ny Bygg och Trädgård i Skellefteå I Skellefteå invigdes nya Bygg och Trädgård som etablerats på kv. Sömmerskan, ett litet stenkast från Coop Forum Skellefteå. Det är föreningens första solitär som driver sin verksamhet utan att ha fysiskt samband med stormarknaden. Nya Bygg och Trädgård var efterlängtad med sitt breda utbud och attraktiva priser. Den fyller ett stort behov för våra medlemmar och delägare. Utvecklingen efter den succéartade invigningen har varit mycket positiv och väl svarat mot de förväntningar som fanns. Siv Brännström, styrelseledamot från Skellefteå, och VD Margareta Hansson klipper med gemensamma krafter bandet för nya Coop Forum Bygg och Trädgård i Skellefteå. Ny Bygg och Trädgård samt ombyggd stormarknad i Härnösand I Härnösand invigdes under hösten nya Bygg och Trädgård samt en uppfräschad och ombyggd stormarknad. Genom åtgärderna kan Konsum Nord erbjuda en komplett stormarknad med ett brett utbud / 16

19 I Ny Coop Forum i Örnsköldsvik och storaffär i Sundsvall som tidigare saknats i Härnösand. Försäljningsutvecklingen har varit mycket positiv och visar att det är viktigt att det finns ett konsumentkooperativt alternativ även när det gäller Bygg och Trädgårdsvaror. Nyckelfaktorer för våra Bygg och Trädgårdsavdelningars framgångar är en överskådlig varuvisning tillsammans med attraktiva priser och kunniga medarbetare. Första spadtaget i Örnsköldsvik Vid nuvarande Prix togs under året det första spadtaget för en ny Coop Forum i Örnsköldsvik. Det är Konsum Nords enskilt största projekt. Byggtid beräknas till ett år och kostnaden till nära 90 miljoner kronor. Satsningen ska ses som en del av Konsum Nords strategiska arbete med att försäkra sig om att kunna erbjuda attraktiva butiker i ett läge när konkurrens skärps. Nya Coop Forum Örnsköldsvik får ett bra trafikorienterat läge och kommer att kunna erbjuda det breda utbud som utmärker en komplett stormarknad. Lars Sandström, Fastec, Margareta Hansson, Konsum Nord, kommundirektör Håkan Åström och Kommunfullmäktige ordförande Gunborg Lundqvist tar det första spadtaget för nya Coop Forum i Örnsköldsvik. Konsum Nord i storaffär med Ikanofastigheter i Sundsvall Konsum Nord har under året kommit överens med Ikanofastigheter om att göra en rockad med de båda grannfastigheterna i Birsta, Sundsvall. Överenskommelsen innebär att fastigheten med Fridhems möbler säljs till Ikano. Ikano fastigheter ställer i gengäld en tomt med byggrätt och livsmedelstillstånd till Konsum Nords förfogande intill ett nytt planerat Ikea varuhus. Genom överenskommelsen med IKANO Fastighets AB kan Konsum Nord fullfölja sina ambitioner att förstärka sin position i Sundsvall. Affären ger oss möjligheter att etablera en ny verksamhet som stärker Konsum Nord i Sundsvall och som öppnar för en fortsatt stark utveckling av vår verksamhet. Konsum Nords VD, Margareta Hansson och Jan Kristensson, IKANO fastigheter efter överenskommelsen som ger Konsum Nord möjligheter att stärka sin position i Sundsvall. Ombyggda och omplockade butiker För att kunna erbjuda attraktiva butiker sker varje år ombyggnationer och omplockningar. Under 2004 har sju butiker varit föremål för insatser. Det är Konsum Bureå, Vännäsby, Söråker, Ålidhem, Köpmanholmen, Dorotea och Mellansel. Gensvaret från våra delägare och kunder har varit mycket positivt. / 17

20 S Konsum Nords Styrelse Styrelseordförande Jan Andersson, Umeå Vice ordförande Maj-Britt Johansson-Lindfors Umeå Sekreterare Siv Brännström, Skellefteå Ledamot Mona Palander Sundsvall Ledamot Håkan Gustafsson, Umeå Ledamot Sune Grahn, Vilhelmina Ledamot Lars Rehnström, Härnösand Ledamot Carola Hedberg, Lycksele Ledamot Magda Åström Timrå Ledamot Lars-Olov Olsson, Bredbyn Verkställande direktör Margaretha Hansson, Umeå Facklig representant Urban Dahlgren, Umeå Facklig representant Iris Lindgren, Skellefteå Facklig representant, suppleant Kerstin Granström, Skellefteå Facklig respresentant, suppleant Jan Rydman, Umeå / 18

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer