skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen."

Transkript

1 Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012 års resultat kan beskrivas ur tre perspektiv: Kommunens verksamhet, samhällsekonomins utveckling och engångsintäkter. Kommunens verksamhet Budgetföljsamheten har varit mycket god. Hela den planerade, skattefinansierade verksamheten håller budget. Underskott finns i avgiftsfinansierad verksamhet och för ej planerade saneringsåtgärder. Strategin för 2012 har varit att klara verksamhetens volym- och behovsförändringar med befintliga resurser. De senaste åren har vi haft en utveckling där verksamhetens kostnader ökat i takt med skatteintäkterna, men haft svårt att följa när skatteintäkterna försvagats. Målet är en kontrollerad ökningstakt på verksamhetens kostnader och ett första steg är taget i och med Samhällsekonomins utveckling Under början av 2012 lämnade Sveriges Kommuner och Landsting positiva prognoser för skatteintäkternas utveckling. Varje prognos överträffade den närmast föregående, vilket är det naturliga tillståndet i högkonjunktur. Efter sommaren kom effekter av den allt svagare konjunkturen, vilket även kom till uttryck i skatteprognoserna som mattades av jämfört med vårens prognoser. En jämförelse mellan prognoser under året och det slutgiltiga bokslutet visar: Tertial 1, , +15,4 Mkr mot budget Tertial 2, , +19,9 Mkr mot budget Bokslut, , +8,5 Mkr mot budget Engångsintäkter De senaste årens låga utbetalningar för sjukförsäkring och liknande har inneburit att den kommunala sektorns försäkringsbolag AFA konstaterat att man tagit ut för höga premier. Under 2012 beslutades om återbetalning retroaktivt för åren 2007 och 2008, för Kungälvs kommun 36,0 Mkr. Det är en engångsintäkt som förstärker kommunens finansiella ställning, vilket förutom i resultatet, tydligast syns på balansräkningen där de långfristiga skulderna för kommunens verksamhet endast ökat marginellt, trots stora investeringar. Ekonomin de närmaste åren Skuldkrisen i Europa har påverkat den svenska ekonomin under 2012 och vi har sett en försvagad konjunktur. Riksbanken har sänkt sin styrränta vid flera tillfällen och den är en procent vid bokslutstillfället. Konjunkturens rörelser syns inte följa mönstret från 2008 och det finns därför hopp om att botten snart är nådd och att återhämtningen kan börja. För Kungälvs kommuns del innebär 2013 fortsatt ekonomisk utmaning. Under 2012 var kostnadsutvecklingen utmaningen, nu är det även skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Balanskravet uppfyllt God ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller krav på att kommunernas budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet återställas under de närmaste följande tre åren. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav är resultatet positivt med 93,1 Mkr. Inga underskott från tidigare år finns att återställa. Balanskravsutredning, Mkr 2012 Redovisat resultat enligt fullfonderingsmodellen 88,3 Pensionsförpliktelser före ,7 Redovisat resultat enligt blandmodellen 96,0 Realisationsvinster -6,0 Resultatutjämningsfond VA 5,4 Resultatutjämningsfond renhållning -2,3 Balanskravsresultat 93,1 Tidigare års resultat enligt ,1 balanskravsutredningen ,7 200,0 Nettoinvesteringar (Mkr) 187,1 Investeringar Den beslutade investeringsramen 2012 har uppgått till 160,0 Mkr. Utöver detta tillkommer tillläggsanslag för investeringar om 35,3 Mkr från tidigare år. Investeringsutfallet blev 180,4 Mkr, vilket innebär att 92 procent av de totala investeringsmedlen om 195,3 Mkr har upparbetats. Samhällsbyggnad har arbetat upp hela sitt tilldelade kapital samt verkställt fastighetsinköp om drygt 33,0 Mkr. Fastigheterna ska användas till effektivare drift i omsorgsverksamheten, säkerställa dricksvattenproduktionen i enlighet med uppdraget om VA i kustzon och bidra till ytterligare bostäder i Ytterby. För att vidareutveckla Fästningsholmen i enlighet med avtal med bl a Statens fastighetsverk har Högebro 6 på Fästningsholmen inköpts. Nytt projektdirektiv inklusive tidplan för VA i kustzon har påbörjats. VA har detta år genomfört mer än hälften av de beslutade investeringarna. Gång- och cykelvägsbyggnationen på landsbygd genomförs i samverkan med Trafikverket. Under 2012 har arbetet startat med breddning av väg 168 inklusive ny gång- och cykelväg på Koön. Det har varit svårt att nå en överenskommelse för etappen Kode Tunge, vilket har inneburit förseningar på sträckan. Budgeten för gång- och cykelvägsbyggnation 2012 arbetas inte upp, men tilläggsanslag kommer att sökas för 2013 eftersom vägen över Koön inte kunnat färdigställas under året. Investeringarna i stadsmiljön har ökat med fokus på attraktivitet och tillgänglighet. Älvparken och Nytorget är exempel på detta. Kommunledningssektorn förfogade 2012 över en investeringsbudget på totalt 102,5 Mkr, varav 14,3 Mkr var tilläggsanslag från Under 2012 gjordes investeringar på drygt 83,1 Mkr vilket ger en avvikelse på drygt 19,5 Mkr. På Diseröds skola har gjorts en stor om- och tillbyggnad för att tillgänglighetsanpassa skolan och skapa ett klassrum till. I samband med detta gjordes en tillbyggnad med en helt ny slöjdsal som invigdes i oktober. Salen är byggd på ett 180,4 Budgeterat resultat Budgeterat resultat enligt årsplanen 2012 var 15,0 Mkr. I Kommunfullmäktige i april togs beslut om tilläggsanslag och andra budgetrevideringar varför det budgeterade resultatet räknades upp till 17,0 Mkr. 150,0 100,0 50, ,2 134,8 105,

2 2,0 66,8 6,0 2,0 6,0,2 133,2 Externa intäkter 2012, Mkr 66,8 227,2 227,2 Avgifter Avgifter Bidrag Bidrag Förs. varor och och tjänster tjänster Reavinst fast. försäljn. Avräkning Avräkning exploateringsprojekt exploateringsprojekt Övriga intäkter Övriga intäkter 109,2 0,5 445,2 230,8 Externa kostnader 2012, Mkr 1446,8 Personalkostnader Personalkostnader Bidrag och avgifter Bidrag och avgifter Köpta tjänster Köpta tjänster Material Material Övriga kostnader Övriga kostnader 86,1 86,1 flexibelt sätt så att den även kan användas till annan undervisning och aktiviteter. Skolgården fick en uppfräschning och bättre belysning. Projektet var stort och pågick på många ställen på hela skolan. Genom ett bra samarbete både med skolpersonal, elever och byggare kunde projektet genomföras enligt tidplan och inom budget. I Munkegärdeområdet har startats en förstudie för att kunna lämna förslag om att bygga en ny förskola bredvid Munkegärdeskolan. Målet är att bygga Kungälvs första förskola i två våningar för att använda markytan effektivt och få plats över för utemiljö. Förskolans sex avdelningar planeras vara i drift sommaren 2014 när Olseröds skola får ett ökat antal elever och de klassrum som varit förskola måste bli skollokaler igen. En modernisering och tillbyggnad av Kastellegårdens förskola startades sommaren Resultatet kommer att bli en modern och energieffektiv förskola med sex avdelningar i centrala Ytterby. Förtätningen av Ekhaga äldreboende slutfördes mars Fyra lägenheter plus en akutlägenhet har tillkommit genom att lokaler byggts om till lägenheter. I samband med detta gjordes även en del lokalanpassningar i de gemensamma utrymmena för en bättre och effektivare verksamhet. Konstgräs har anlagts på idrottsplatsen Lunnevi i Kode. I Stadshuset har översta våningen i främre delen av byggnaden renoverats och ett s k aktivitetsbaserat kontor har skapats. Kontoret ska fungera som visningskontor för alla verksamheter som ska flytta in när Stadshuset är renoverat och ombyggt. Intresset är stort och många studiebesök internt samt från både kommuner och företag är inbokade. Exploatering Från och med 2009 har exploateringsverksamheten varit en integrerad del av den ekonomiska styrprocessen, dvs budgetarbetet, den löpande uppföljningen, tertialrapporterna och bokslutet. I samband med tertialrapporter respektive bokslut sker en genomgång av samtliga exploateringsprojekt och därefter tas ställning till vilka som eventuellt ska del- eller slutavräknas. Under 2012 har exploateringsprojekten Guntorp och Teknikern slutredovisats med ett överskott på 2,0 Mkr, vilket påverkar kommunens resultat positivt. Ett av kommunens mål är att exploateringsverksamheten, sett över tid, ska bära sina egna kostnader och därigenom inte belasta skattekollektivet. Den ekonomiska styrningen har t o m tre perspektiv, förutom kommunekonomin även det enskilda projektets ekonomi och hushållningen i arbetsprocesserna. Varje exploateringsprojekt prövas alltså med utgångspunkt från att det ska bära sina egna kostnader, men resultatkravet avser den samlade verksamheten. Verksamhetens intäkter och kostnader I kommunstyrelsens årsplan för 2012 angavs strategin för att klara den ekonomiska utmaningen. Förvaltningen tilldelades ramökning med avsikt att täcka avtalsenliga löneökningar. För övrigt var uppdraget att möta volymförändringar och prisökningar med befintlig personal och i befintliga lokaler. Avsikten med strategin var alltså att söka komma tillrätta med de senaste årens nettokostnadsökning. När nu 2012 summeras kan vi bland annat konstatera att förvaltningen tagit höjd för något högre efterfrågan än vad som blivit i verkligheten. Kungälvs kommun har ökat sin befolkning endast marginellt. Den största delen av den positiva budgetavvikelsen härrör ur detta samband eftersom förvaltningen i sin planering tog höjd för volymer och efterfrågan som inte helt förverkligades. Vi kan också konstatera att huvuddelen av förvaltningens enheter har balans i sin ekonomi. Vi bedömer detta som effekter av dialog, utbildning och god styrning. Verksamhetens intäkter uppgår till 521,4 Mkr och består huvudsakligen av avgifter för vatten, avlopp, renhållning, barn- och äldreomsorg, specialdestinerade statsbidrag samt hyror. I verksamhetens intäkter ingår även en återbetalning på 36,0 Mkr från AFA Försäkring avseende försäkringspremier från år 2007 och Denna intäkt är att se som en s k jämförelsestörande post. Av de totala kostnaderna finansieras 23 procent av ovan redovisade intäkter. Motsvarande siffra för 2011 var 22 procent. Om man rensar verksamhetens intäkter för den jämförelsestörande posten på 36,0 Mkr finansieras de totala kostnaderna istället till 22 procent. Verksamhetens kostnader uppgår till totalt 2 232,5 Mkr och årets av- och nedskrivningar till 88,6 Mkr. Den största kostnadsposten är personalkostnaderna, som inklusive pensionerna uppgår till 1 446,8 Mkr eller 62 procent av de totala kostnaderna om man inkluderar kostnaderna för avoch nedskrivningar. Nettokostnadnaderna har minskat under 2012 och jämfört med budget visar verksamhetens nettokostnad en positiv avvikelse med 62,3 Mkr, varav 36,0 Mkr utgörs av återbetalningen från AFA Försäkring. Foto: Bettina Leckborn 42

3 Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att sälja Båtellet till kommunens dotterbolag Marstrandsbostäder AB och samtidigt sälja 90 procent av bolaget till en privat aktör. Återstoden av aktierna ska sedan säljas till bolaget när särskilda villkor i avtalet är uppfyllda. Beslutet har efter överklagande till förvaltningsdomstolen befunnits lagligt vilket innebar att kommunen slutligen kunde genomföra försäljningen av fastigheten till Marstandsbostäder AB i december Försäljningskostnaderna Snittlikviditet har bokförts löpande under året 2002 enligt försiktighetsprincipen Kommunen har under året haft kostnader avseende två saneringar, 2005 totalt 6,1 18 Mkr. Dels gäller det sanering 2006av markföroreningar 32 vid Ytterby station, ,4 Mkr, dels sanering 23 av ett asfaltupplag på fastigheten 2009 Ängegärde, 56 belägen vid Kungälvs brandstation, ,7 Mkr. 113 På Sektorerna 2011 redovisas intäkter 114 och kostnader som tillhör verksamheten. De poster som är kommunövergripande såsom kommunens pensionsskuld, förändring av semesterlöneskuld och gemensamma friskvårdssatsningar redovisas under posten Finansiering. Här redovisas också överskott från vårt interna personalomkostnadspåslag (PO-påslag). Likt tidigare år tar vi ut ett högre internt PO-påslag än vad SKL rekommenderar. Vi tar i vår internredovisning inte hänsyn till att vi betalar en lägre arbetsgivaravgift för arbetstagare under 25 år och över 65 år. Genom att kostnaderna understiger det interna påslaget visas ett relativt stort överskott för de kommunövergripande posterna. Vi tar också ut 1 procent högre PO-påslag för att täcka kostnader för friskvårdsarbete och andra personalrelaterade insatser. Överskottet är budgeterat, återfört till verksamheten och inkluderat i verksamhetens nettokostnad. Skatteintäkter och statsbidrag De totala skatte- och statsbidragsintäkterna uppgår till 1 942,5 Mkr, vilket är en ökning med 53,5 Mkr jämfört med föregående år, eller 2,8 procent. Budgeten för 2012 uppgick till 1934,0 Mkr och utfallet innebär därmed är en positiv avvikelse mot budget med 8,5 Mkr. Finansnettot Finansnettot är summan av finansiella intäkter och kostnader. Den stora skillnaden i finansiella kostnader mellan 2012 och 2011 förklaras av att den s k diskonteringsräntan, vilken pensionsskulden är beräknad på, sänktes Sänkningen innebar en större engångskostnad, någon motsvarande kostnad finns inte innevarande år. Utöver räntan på pensionsskulden består de finansiella kostnaderna främst av räntor på kommunens lån. Lånen i sin tur består till största delen av lån som är vidareförmedlade till Kungälv Energi AB. Räntekostnaderna för dessa lån motsvaras av en lika stor ränteintäkt. Ränteintäkterna i övrigt utgörs av ränta på tillgångar i bank samt placeringar. 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ,3% 10,3% Realisationsvinster Bland intäkterna redovisas realisationsvinster om totalt 6,0 Mkr. Till största delen består dessa av försäljning av bostadstomträtter i Marstrand. Tillgångar Totalt har kommunens immateriella och materiella anläggningstillgångar ett bokfört värde på 1 602,6 Mkr, de finansiella anläggningstillgångarna uppgår till 40,9 Mkr. Anledningen till att de finansiella anläggningstillgångarna är så mycket lägre än 2011 är att det under året skett en omklassificering av kommunens fordran på koncernföretagen från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Under året har investeringar skett med netto 180,4 Mkr och av- och nedskrivningar med 88,6 Mkr. Kommunens och de kommunala bolagens likviditet hanteras gemensamt i ett koncernkontosystem. Följande enheter ingår: Kungälvs kommun, Kungälv Energi AB, Kungälv Närenergi AB samt Bokab. Eget kapital Det ingående värdet för det egna kapitalet är 245,7 Mkr. Årets överskott om 88,3 Mkr ger ett utgående saldo på 334,0 Mkr. I utgående eget kapital ingår VA med -709,1 Mkr samt Renhållning med ,7 Mkr. 12,3% 8,9% 11,5% Soliditet (procent) Snittlikviditet (Mkr) Pensionsförpliktelser och särskilda pensionslösningar Pensionsåtaganden före år 1998 redovisades tidigare som ansvarsförbindelse vid sidan av balansräkningen. Under 2006 bytte Kungälv redovisningsprincip vilket innebär att beloppet numera ingår i posten avsättningar i balansräkningen, se not 14. Den individuella del som den anställde får placera själv och som är intjänad under 2012 redovisas som kortfristig skuld. Den del som i övrigt ligger under avsättningar är visstids- och garantipensioner samt intjänad pension på löner över 7,5 basbelopp med tillhörande löneskatt. Kommunens pensionsåtaganden är beräknade i enlighet med RIPS07. Det finansiella sparande som skett sedan 2006 uppgår i bokslutet till 250,0 Mkr och kommer att användas till att lösa in delar av ansvarsförbindelsen i form av försäkring. Kommunen har ett avtal med en före detta chef, vilket innebär att lön utgår med 90 procent medan tjänstgöringen är 40 procent. Under avtalets period uppgår detta till 1,3 Mkr inklusive arbetsgivaravgifter. Avsättningen till tjänstepension uppgår till 100 procent. 43

4 Låneskuld, inklusive kortfristig del (Mkr) Lån Kungälvs kommun Lån Kungälv Energi AB Minskningen hänför sig till att Kungälvsbostäder istället utnyttjar egna pantbrev. Kommunen har borgensförbindelser på 43,9 Mkr för lån till bostadsrättsföreningen Ulvegärde. Borgensåtagandena för egnahem uppgårtill 1,7 Mkr, dessa minskar i takt med att de statliga lånen för småhusen löper ut eller löses in. Kommunens förlustansvar motsvarar 40 procent av den statliga belåningen för småhus byggda före Under senare år har inget förlustansvar behövt infrias och risknivån bedöms som tämligen låg. Kommunen har sedan flera år ett borgensåtagande gentemot Nordiska Folkhögskolan, vid årsskiftet uppgick detta till 10,1 Mkr. Kommunens borgensåtaganden för föreningar uppgår till 2,6 Mkr och är oförändrade mot föregående år. Dessa borgensåtaganden kan vara förenade med viss risk om föreningarnas ekonomi försämras. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 3,0% 2,1% Skulder Kommunens långfristiga skulder uppgår till 751,0 Mkr. Av detta belopp utgörs 460,0 Mkr av förmedlade lån och återfinns med motsvarande belopp på fordringssidan i balansräkningen. Den långfristiga upplåningen för kommunen uppgår till 380,0 Mkr. Under året har amorteringen på skulden varit 173,0 Mkr och nyupplåningen 175,0 Mkr. Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld var 3,00 procent per 31 december. Snittet vid ingången av året var 3,30 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 2,6 år och kredittiden 2,8 år. Under 2012 har ränteläget varit sjunkande, i takt med den försämrade konjunkturen. Riksbanken har vid flera tillfällen sänkt sin styrränta, den så kallade reporäntan. Den uppgår nu till 1,00 procent. Den långa räntan, mätt som den ränta Svenska staten får betala på sina femåriga obligationer, har under 2012 sjunkit från 1,75 till 1,00 procent. Kortfristiga skulder uppgår till 723,4 Mkr, vilket är en mindre ökning jämfört med 2011 då de kortfristiga skulderna var 720,2 Mkr. Nettokostnadsförändring (procent) 6,2% 5,9% ,5% Soliditet och förpliktelser Soliditet är ett mått på hur stor andel av kommunens totala resurser som finansieras med eget kapital. År 2012 uppgår soliditeten till 11,5 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående år då soliditeten var 8,9 procent. Kommunens totala borgensåtagande uppgår vid årsskiftet till 577,6 Mkr, vilket är en minskning med 48,5 Mkr jämfört med Det största åtagandet är gentemot Stiftelsen Kungälvsbostäder och detta uppgick vid årsskiftet till 519,4 Mkr, en minskning med 43,0 Mkr. Fullfondsmodell och blandmodell Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner som är intjänade före 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i balansräkningen utan redovisas först vid utbetalningen. Upplysningen om pensionsskuldens storlek gör man i en s k ansvarsförbindelse, vid sidan om balansräkningen. Pensionsskulden uppgår i dagsläget till drygt en miljard kronor. Åtagandet är huvudsakligen tryggat genom beskattningsrätten, dvs att tidigare generationer hittills inte har gjort några finansiella avsättningar. Från och med 2006 redovisas hela pensionsåtagandet i balansräkningen och de första stegen mot finansiering har tagits genom att vi årligen budgeterar en likvidmässig avsättning som i princip svarar mot skuldökningen. I 2012 års bokslut redovisas denna avsättning med 250,0 Mkr. Kungälvs kommun redovisar sina pensionsförpliktelser enligt den så kallade fullfondsmodellen, flertalet kommuner tillämpar fortfarande blandmodellen och har därmed en ansvarsförbindelse istället för en skuld. För att underlätta jämförelser kommuner emellan och för att göra en fördjupad analys av pensionskostnaderna och förpliktelser, har vi tagit fram nedanstående tabell där modellerna ställs sida vid sida. Resultaträkning Fullfondsmodell Blandmodell Mkr Bokslut 2012 Bokslut 2012 Verksamhetens intäkter 521,4 521,4 Verksamhetens kostnader , ,6 Av- och nedskrivningar -88,6-88,6 Verksamhetens nettokostnad , ,8 Skatteintäkter 1 760, ,3 Generella statsbidrag och utjämning 182,2 182,2 Finansiella intäkter 27,5 27,5 Finansiella kostnader -82,1-34,3 Förändring av eget kapital 88,3 96,0 44

5 Resultaträkning Mkr Budget Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter (not 1) 561,1 521,4 497,9 462,9 Verksamhetens kostnader (not 2) , , , ,4 Av- och nedskrivningar (not 7, 8 och 9) -88,0-88,6-87,7-82,4 Verksamhetens nettokostnad , , , ,9 Skatteintäkter (not 3) 1 747, , , ,8 Generella statsbidrag och utjämning (not 4) 186,6 182,2 166,0 172,3 Finansiella intäkter (not 5) 24,0 27,5 22,7 15,9 Finansiella kostnader (not 6) -79,0-82,1-133,6-34,3 Förändring av eget kapital 17,0 88,3-68,3 55,9 Kassaflödesanalys Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat (not 13) 88,3-68,3 55,9 Avskrivningar och nedskrivningar (not 7, 8 och 9) 88,6 87,7 82,4 Förändring avsättningar (not 14 och 15) 22,4 110,5-19,9 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 199,3 129,9 118,4 Förändring kortfristiga fordringar inkl. förråd (not 11) -322,6-212,7 39,2 Förändring kortfristiga placeringar (not 12) -30,0-30,0-75,0 Förändring kortfristiga skulder (not 17) 3,2 91,3-148,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten -150,1-21,5-66,3 Investeringsverksamheten Ökning/minskning värdepapper (not 10) 293,8 126,0-44,9 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar (not 7, 8 och 9) -180,4-134,8-127,3 Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar (not 7, 8 och 9) 2,6 0,0 0,5 Investering i finansiella anläggningstillgångar (not 10) 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (not 10) 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 116,0-8,8-171,7 Finansieringsverksamheten Upplåning (not 16) 175,0 215,0 315,0 Amortering (not 16) -173,0-48,0-249,0 Förändring kortfristig del (not 16) 20,0-85,0 87,0 Förändring övriga långfristiga skulder (not 16) 14,4 4,6 2,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36,4 86,6 155,7 Årets kassaflöde 2,1 56,5-82,5 Likvida medel vid årets början 87,6 31,1 113,6 Likvida medel vid årets slut 89,7 87,6 31,1 45

6 Balansräkning Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (not 7) 8,8 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 8) 1 507, , ,7 Maskiner och inventarier (not 9) 85,9 86,5 88,6 Summa materiella anläggningstillgångar 1 593, , ,3 Finansiella anläggningstillgångar (not 10) 40,9 334,7 460,7 Summa anläggningstillgångar 1 643, , ,0 Omsättningstillgångar Förråd 1,4 1,3 1,3 Kortfristiga fordringar (not 11) 931,0 608,5 395,8 Kortfristiga placeringar (not 12) 250,0 220,0 190,0 Kassa och bank 89,7 87,6 31,1 Summa omsättningstillgångar 1 272,1 917,3 618,2 Summa tillgångar 2 915, , ,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital (not 13) 245,7 314,0 258,1 Årets resultat 88,3-68,3 55,9 Avsättningar Avsättning till pensioner och löneskatt (not 14) 1 098, ,6 965,9 Avsättning deponi (not 15) 8,8 9,2 8,4 Skulder Långfristiga skulder (not 16) 751,0 714,6 628,0 Kortfristiga skulder (not 17) 723,4 720,2 628,9 Summa skulder 1 474, , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 915, , ,2 Borgensförbindelser (not 18) 577,6 626,1 566,8 Ansvarsförbindelser (not 19) 29,2 26,4 23,9 46

7 Noter 1. Verksamhetens intäkter Avgifter 227,2 226,2 Bidrag 86,1 95,5 Försäljning varor och tjänster 133,2 134,2 Bokföringsmässig realisationsvinst, sålda fastigheter och maskiner 6,0 18,6 Avräkning exploateringsprojekt 2,0 0,0 Övriga intäkter 66,8 23,5 Summa 521,4 497,9 - varav jämförelsestörande post, 36,0 återbetalning från AFA Försäkring avseende 2007 och 2008 års premier för AGS 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader , ,2 Bidrag och avgifter 230,8 261,5 Köpta tjänster 445,2 447,7 Material 109,2 105,8 Avräkning exploateringsprojekt 0,0 0,0 Övriga kostnader 0,5 2,4 Summa 2 232, ,6 1 Varav pensioner, se not Skatteintäkter Kommunalskatt, preliminär 1 741, ,3 Justering föregående års redovisade skatteintäkter 0,3 5,8 Prognos slutavräkning innevarande år 18,8 29,9 Summa 1 760, ,0 7. Immateriella tillgångar Omklassificering anläggningstillgångar 15,9 Omklassificering avskrivningar/nedskrivningar -9,3 Avskrivningar enligt plan -0,6 Årets nedskrivningar 0,0 Årets investeringar 2,8 Årets försäljningar 0,0 Summa 8,8 Samtliga tillgångar är externt förvärvade och utgörs av programlicenser. 8. Mark, byggnader och anläggningar Ingående balans investeringar 2 178, ,8 Omklassificering investeringar -1,0 0,0 Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar -751,9-686,1 Omklassificering avskrivningar/nedskrivningar 0,4 0,0 Avskrivningar enligt plan -66,4-63,7 Årets nedskrivningar -0,1-2,1 Årets investeringar 150,6 115,0 Årets försäljningar -2,5 0,0 Överföring av mark till exploatering 0,0 0,0 Summa 1 507, ,9 Lånekostnader ingår i årets investeringar med 0,5 Mkr har räntesatsen varit 3,5% 9. Maskiner och inventarier Ingående balans investeringar 253,6 233,8 Omklassificering investeringar -14,9 0,0 Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar -167,1-145,2 Omklassificering avskrivningar/nedskrivningar 8,9 0,0 Avskrivningar enligt plan -21,5-21,8 Årets nedskrivningar 0,0-0,1 Årets investeringar 27,0 19,8 Årets försäljningar -0,2 0,0 Finansiell leasing 0,0 0,0 Summa 85,9 86,5 4. Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 138,7 136,4 Kostnadsutjämning -55,9-76,6 Utjämningsavgift LSS 11,1 0,3 Regleringsavgift 20,4 42,1 Kommunal fastighetsavgift 67,9 63,8 Summa 182,2 166,0 5. Finansiella intäkter Räntor, placeringar 8,2 5,0 Räntor, reverser 15,8 14,3 Aktieutdelning kommunala bolag (enligt KF:s beslut) 2,7 2,8 Räntor, övriga 0,8 0,6 Summa 27,5 22,7 6. Finansiella kostnader Räntor, långfristig upplåning 28,2 24,0 Räntor, kortfristig upplåning 0,1 0,3 Ränta, pensionsskuld 53,6 109,2 varav sänkning av diskonteringsränta ,3 Statliga räntebidrag 0,0 0,0 Ränta under byggtid -0,5-0,2 Räntor, övriga 0,7 0,3 Summa 82,1 133,6 10. Finansiella anläggningstillgångar Fordran koncernföretag 0,0 285,0 Aktier koncernföretag 27,4 27,7 Övriga aktier 2,8 5,3 Kommuninvest 1 2,7 1,7 Andelar, insatser, bostadsrätter 0,4 0,4 Andra långfristiga fordringar 7,6 14,6 Summa 40,9 334,7 1 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter tagit beslut om insatsemissioner om sammanlagt kr för Kungälvs kommun. Kungälvs kommuns totala andelskapital i Kommuninvests ekonomiska förening uppgick till kr. För 2011 finns ingen insatsemission. Vinstutdelningen 2012 på kr har i sin helhet inbetalats som ny årlig medlemsinsats. 11. Kortfristiga fordringar Kundfordringar 35,2 32,9 Avsättning osäkra fordringar -6,5-5,4 Fordran koncernföretag, likvidkonto 1 504,5 94,5 Fordran koncernföretag, enligt revers 43,0 133,0 Statsbidragsfordringar 0,7 3,3 Fordran EU-bidrag 0,0 0,0 Fordran mervärdesskatt 17,4 17,8 Övriga fordringar 3,0 2,9 Förutbetalda kostnader exploateringsområden 224,0 222,3 Övriga förutbetalda kostnader 20,1 20,6 Fastighetsavgift 25,9 20,2 Avräkning skatteintäkter 48,9 54,3 Övriga upplupna intäkter 14,6 12,1 Summa 931,0 608,5 1 Varav 417,0 Mkr avser vidareutlåning till Kungälv Energi AB 47

8 12. Kortfristiga placeringar Bankcertifikat 250,0 140,0 Deposit 0,0 80,0 Summa 250,0 220,0 13. Eget kapital Ingående eget kapital 245,7 314,0 Årets resultat 88,3-68,3 Summa 334,0 245,7 14. Avsättning pensioner, Pensionsförpliktelser Ingående avsättning 1 075,6 965,8 Pensionsutbetalningar -35,4-33,7 Aktualiseringar -0,4-2,1 Nyintjänad pension 11,1 9,3 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 43,1 24,8 Förändring av löneskatt 4,5 21,4 Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 30,6 Övrigt -0,1-3,6 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 63,1 Total pensionsavsättning 1 098, ,6 För 2012 har en separat beräkning avseende två förtroendevalda beställts från KPA. Dessa ingår i beräkningen ovan med 874,5 Tkr, inklusive löneskatt. Varav ansvarsförbindelse intjänad före 1998 Ingående ansvarsförbindelse 963,2 874,5 Ränteuppräkning 13,4 15,7 Basbeloppsuppräkning 34,4 11,5 Gamla utbetalningar -39,2-37,5 Aktualisering -0,5-2,6 Bromsen 0,0 38,0 Övrig post -0,4-4,2 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 67,9 Summa 970,9 963,2 Varav ansvarsförbindelse intjänad fro m 1998 Ingående avsättning 110,6 89,6 Ränteuppräkning 2,7 2,8 Basbeloppsuppräkning 3,1 0,8 Nya utbetalningar -3,9-3,5 Intjänad PA-KL 0,0 1,2 Slutbetalning FÅP 0,6 0,1 Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 9,4 8,5 Intjänad Särskild avtalspension 2,2 0,4 Nya efterlevandepensioner 1,5 0,5 Övrig post -0,2-0,2 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 10,4 Summa 126,0 110,6 Varav särskilda avtalspensioner enligt överenskommelse Ingående avsättning 1,0 1,7 Ränteuppräkning 0,0 0,0 Basbeloppsuppräkning 0,0 0,0 Utbetalning ÖK-SAP -0,8-0,9 Arbetstagare som pensionerats 0,5 0,0 Övrig post 0,0 0,0 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0 Summa 0,6 1,0 Aktualiseringsgrad 89,0% 88,0% Avsatt till pensioner 126,6 Ansvarsförbindelsen 970,9 Förtroendevalda 0,9 Summa pensionsskuld 1 098,4 Placerade medel för pensioner -250,0 Återlånade medel 848,4 Medel är placerade i bankcertifikat samt fastränteplaceringar i enlighet med kommunens finanspolicy. Aktuellt marknadsvärde är 249,5 Mkr samt bokfört värde är 250,0 Mkr var det bokförda värdet för placerade medel 220,0 Mkr. Avkastningen på placerade medel uppgick 2012 till 4,2 Mkr. Under 2012 har ytterligare 30,0 Mkr placerats för pensionsändamål. Bokfört värde Marknadsvärde SCA Finans certifikat, Nordea Volkswagen Finans Sverige AB certifikat, Nordea Volkswagen Finans Sverige AB certifikat, Nordea Ikano Bank certifikat, Nordea Volkswagen Finans Sverige AB certifikat, Nordea Volkswagen Finans Sverige AB certifikat, Nordea Landshypotek AB certifikat, SEB Rikshem AB certifikat, SEB Volkswagen Finans Sverige AB certifikat, Swedbank Summa Avsättning deponi Ingående avsättning 9,2 8,4 Årets avsättning 0,0 0,8 Belopp som tagits i anspråk -0,4 0,0 Summa 8,8 9,2 Enligt planerna ska sluttäckningen vara avslutad senast 2013 till en kostnad av totalt 10,0 Mkr. 16. Långfristiga skulder Låneskuld 727,0 705,0 Investeringsfond VA 2,2 2,2 Investeringsbidrag från staten 0,4 0,0 Anslutningsavgifter 8,7 4,8 Gatukostnadsersättning 12,7 2,7 Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 Delsumma 751,0 714,6 Låneskuld Ingående låneskuld 1 705,0 623,0 Nyupplåning under året 175,0 215,0 Årets amorteringar -173,0-48,0 Förändring kortfristig del (amortering nästa år) 20,0-85,0 Summa långfristiga skulder 727,0 705,0 Kreditgivare Nordea 60,0 60,0 Swedbank 0,0 0,0 Nordiska investeringsbanken 10,0 12,0 Svensk Exportkredit 4,0 5,0 Dexia 40,0 40,0 SEB 0,0 25,0 Kommuninvest 726,0 591,0 Handelsbanken 0,0 105,0 Kortfristig del av långfristig skuld -113,0-133,0 Summa 727,0 705,0 Delsumma 1 Av den totala låneskulden vidareutlånas en del till Kungälvs Energi AB. Detta redovisas under not 11, Fordran koncernföretag, likvidkonto. Investeringsbidrag från staten Ingående investeringsbidrag 0,0 0,0 Ingående intäktsföring 0,0 0,0 Årets investeringsbidrag 0,4 0,0 Årets intäktsföring 0,0 0,0 Summa investeringsbidrag från staten 0,4 0,0 48

9 Forts. not 16 Anslutningsavgifter Ingående anslutningsavgifter 4,8 0,0 Ingående intäktsföring -0,1 0,0 Årets anslutningsavgifter 4,1 4,8 Årets intäktsföring -0,1-0,1 Summa anslutningsavgifter 8,7 4,8 Gatukostnadsersättning Ingående gatukostnadsersättning 2,8 2,8 Ingående intäktsföring -0,1 0,0 Årets gatukostnadsersättning 10,1 0,0 Årets intäktsföring -0,1-0,1 Summa gatukostnadsersättning 12,7 2,7 17. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 98,1 76,1 Skuld koncernföretag, likvidkonto 82,7 95,0 Övriga kortfristiga skulder 111,3 132,0 Skuld mervärdesskatt 0,0 0,0 Källskatt, personal 20,8 20,6 Sociala avgifter 25,3 25,1 Upplupna lönekostnader 0,8 1,4 Upplupna timlöner, OB ersättningar 15,9 14,2 Upplupen ferie- och uppehållslön 22,3 22,2 Upplupen semester och övertid 65,3 62,7 Kortfristig individuell del, pensionsskuld (utbet nästa år) 47,6 46,5 Löneskatt kortfristig pensionsskuld (utbet nästa år) 11,5 11,3 Skatteavräkning 0,9 1,2 Upplupna räntekostnader 3,5 3,1 Övriga upplupna kostnader 27,9 10,8 Förbetalt statsbidrag flyktingverksamhet 1,5 3,4 Förbetalt statsbidrag ekologisk hållbarhet 0,0 0,1 Förbetalda intäkter exploateringsverksamhet 173,3 174,4 Övriga förutbetalda intäkter 14,9 20,1 18. Borgensförbindelser Stiftelsen Kungälvsbostäder 519,4 562,4 Övriga borgensåtaganden, bostäder 45,6 46,1 Kungälv Energi AB 0,0 4,8 Nordiska Folkhögskolan 10,1 10,2 Kommuninvest Övriga 2,6 2,6 Summa 577,6 626,1 1 Fr o m år 2009 redovisas upplåning i Kommuninvest enbart under långfristiga skulder. Vid årsskiftet uppgick kommunens lånebelopp i Kommuninvest till 726,0 Mkr. Kungälvs kommun har i januari 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungälvs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till ,5 Mkr och och totala tillgångar till ,3 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 490,8 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 518,8 Mkr. 19. Ansvarsförbindelser Pensionsåtagande, Kungälv Energi AB 27,8 24,9 Pensionsåtagande, Renova AB 1,4 1,4 Pensionsåtagande, Gryaab 0,1 0,1 Summa 29,2 26,4 Summa 723,4 720,2 49

10 Driftredovisning Mkr Budget Bokslut Budget- Bokslut avvikelse 2011 Politisk organisation 15,0 13,6 1,4 14,7 Kultur och samhällsservice 91,6 90,6 1,0 34,5 Kommunledningssektor 1) 77,1 80,0-2,9 82,5 Skola 922,4 911,0 11,4 892,3 Arbetsliv och stöd 345,6 337,6 8,0 340,1 Vård och äldreomsorg 366,3 362,0 4,3 354,3 Samhällsbyggnad 109,1 113,9-4,8 128,2 Servicesektor 2) 0,0-0,5 0,5 51,9 Summa 1 927,1 1908,2 18, ,4 Finansiering -65,3-100,3 35,0-33,6 Reavinst 0,0-6,0 6,0-18,6 Exploatering 0,0-2,0 2,0 0,0 Totalt 1 862, ,7 62, ,3 1) Kommunchef, Ekonomisektion och Personalsektion ingår fr o m 2012 i Kommunledningssektor. 2) Servicesektor, tidigare FM Service. Investeringsredovisning Mkr Budget 2012 TA 2012 Total budet 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Samhällsbyggnad 71,8 20,9 92,7 97,4-4,6 -varav VA 46,0 0,0 46,0 30,2 15,8 Kommunledningssektor 88,2 14,3 102,5 83,1 19,5 Summa 160,0 35,3 195,3 180,4 14,9 Varav några större Total Budget Utfall Avvikelse Totalt budget Total utfall Total avvikelse Släck/räddningsfordon 1,6 1,8-0,2 2,9 3,2-0,3 Tankbil Lastväxlare 2,9 2,8 0,1 2,9 2,8 0,1 Kärna -Tjuvkil VA-ledningar 0,0 7,8-7,8 24,0 26,6-2,6 Högebro 6 - förvärv 0,0 7,3-7,3 0,0 7,3-7,3 Nordiska folkhögskolan, två parhus 0,0 5,6-5,6 0,0 5,6-5,6 Skogsfastigheter Rostock 0,0 11,5-11,5 0,0 11,5-11,5 Stan 1:5 förvärv 0,0 6,0-6,0 0,0 6,0-6,0 Stan 1:6 förvärv 0,0 2,7-2,7 0,0 2,7-2,7 Diseröds skola, klassrum, fritidshem mm 16,0 15,2 0,8 16,0 16,6-0,6 Diseröds skola, installation värmepump 0,3 0,3 0,0 2,1 2,1 0,0 Ekhaga, förtätning 2,4 2,7-0,4 2,4 4,3-1,9 Tunge skola, paviljonger 2,3 2,1 0,3 2,3 2,1 0,3 Kastellegårdshallen, byte ventilationsaggregat 2,1 2,1 0,0 2,1 2,3-0,1 Konstgräs Lunnevi 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 50

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer