Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun

2 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 21,35 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, procent 98,4 99,7 98,4 97,1 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal kommuninvånare Antal kommunanställda Sjukfrånvaro, procent 4,5 4,6 4,7 - Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola ÄLMHULTS OMMUN april 2013 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB Ekonomichef: atarina Andersson Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv tema Blåljushuset

3 Viktiga händelser Firande av 150-årsjubileum för järnvägens ankomst till Älmhult Första spadtaget till ny station i Diö togs Ett Lean-team har bildats inom socialförvaltningen med syfte att stödja arbetet med ständiga förbättringar Inom Våra Barn arrangerades en gemensam dag om barnrätts frågor för lärare, socialsekreterare, fritidsledare med flera Arbetet med Samordning runt Linnea (Projekt kring stöd till multisjuka äldre) har fortgått under året i samarbete med övriga länets kommuner och landstinget Projektet- Medborgaren i fokus - som tar avstamp i Strategi för e-samhället inleds En rådgivande rapport från Revisionsfirma PWC angående utbildningsnämndens ekonomi och styrning presenterades Friskis&Svettis byggde ny motionsanläggning med borgen och lån från bland annat kommunen Blåljushuset, med lokaler för räddningstjänst polis och ambulans, invigdes Ombyggnad av Östra Esplanaden med mera färdigställdes till invigningen av IEA:s nya varuhus Utbildning inom entreprenörskap är genomförd på alla grundskolor Tvåårigt matematikprojekt inom grundskolan har avslutats Solenergimässa Snålskjutsen -lokaltrafik i Älmhult i samarbete med Länstrafiken och IEA invigs Busslinje 157 snabbuss mellan Älmhult och Ljungby invigdes Ny cirkulationsplats är byggd i korsningen ällargatan Torngatan Avledning av dagvatten från det nya handelsområdet i Haganäs till sjön Möckeln färdigställs Handelsvägen byggs med anslutning till Danska vägen Byggande av bredband mellan Älmhult Häradsbäck påbörjades Boendet i Älmhult för ensamkommande flyktingbarn öppnades Värdegarantier inom äldreomsorgen införs Beslut om att avveckla grundskolorna i Eneryda och Häradsbäck Beslut att förskolornavitsippan, Tornet och Möckelns ska byggas ut Beslut att uteförskolan ojans bas ska flyttas till Vitsippan Beslut att inrätta utvecklingsråd mellan Osby och Älmhults kommun. Rådet har att konkritisera samarbetet inom ett antal områden till exempel skolfrågorna, räddningstjänsten, bostadsbyggande, infrastruktur samt vatten och avlopp Haganäsbadet var stängt under första halvåret för reparation Nytt speakerbås på Älmekulla efter att det gamla brunnit ner Medborgarcafe i anslutning till kommunfullmäktiges möten införs Diggiloo, arrangemanget genomförs i samverkan mellan näringslivet och Älmhults kommun Ett nytt gruppboende enligt LSS med sex platser kommer att byggas Utmärkelser Tillgänglighetspriset utdelades till Maxi ICA Stormarknad Älmhults eldsjäl tilldelas Thomas Carlzon Årets företagare tilldelas Björn Logsjö på Sydsvenska Nea AB Beslutat av kommunfullmäktige Energi- och klimatstrategi Detaljplanearbetet har varit intensivt under och sex detalj planer har antagits Blåsippan 6, akob 1, Värdshuset 2, kvarteret ommunhuset, Stenbrohults kyrkby och attesjön Utökning av utbildningsnämdens budget med 10 mkr för Ny skolorganisation för grundskolan beslutas med införande under 2013 Folkhälsopolicy - länsgemensam för ronobergs län Ny näringslivspolicy togs fram Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 1.1 ommunalrådet har ordet Organisation Vision, mål och uppdrag 6 Måluppfyllelse kommunövergripande mål 7 God ekonomisk hushållning 8 Måluppfyllelse nämnder/förvaltningar 9 Uppföljning av uppdrag i samband med budgetbeslut valitet i korthet Millenniemål Allmänna förutsättningar 14 Omvärldsfaktorer 14 Näringsliv och arbetsmarknad 14 ommunikationer 14 Befolkning 15 ommunens landareal 15 Utdebitering Ekonomisk redogörelse 16 Sammanställning över externa poster Ekonomiska nyckeltal Ekonomisk analys 18 Resultat och kapacitet 18 Risk och kontroll 19 Ekonomichefens avslutande kommentar Driftsredovisning Investeringsredovisning 25 Exploateringsverksamhet Ekonomiska redovisningar 27 Resultaträkning 27 assaflödesanalys 27 Balansräkning 28 Noter Vatten- och avloppsredovisning Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Personalförhållanden 41 2 Nämnds- OCH BOLAGSredovisningar 2.1 Politisk organisation ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt ommunala bolag 68 AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 68 Älmhults Terminal AB 68 Älmhultsbostäder AB 69 3 Övriga redovisningar 3.1 Personalredovisning med hälsobokslut ämställdhet Folkhälsa Miljöredovisning Revisionsberättelse 80 4 Ordförklaringar 82 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 ommunalrådet har ordet Dåtid, nutid och framtid i Älmhults kommun Dåtid Från kommunhuset kan man på ett enkelt sätt se viktiga händelser/faser i Älmhults utveckling under de senaste århundradena. För att representera 1700-talet ser vi först C Eldhs staty av Carl von Linné. Statyn avtäcktes 1946 i samband med Älmhultsutställningen. Blomsterkungen som växte upp i Råshult på 1700-talet blev en av bygdens mest kända personer och spred kunskap om den vackra Älmhultsbygden över hela världen talet representeras sedan av järnvägen och järnvägsstationen. ärnvägen firade 150 år under och det uppmärksammades av kommunen genom aktiviteter i samband med Älmhultsdagarna. ärnvägens betydelse för utvecklingen av Älmhult är helt avgörande. Vi vandrar vidare med blicken och ser baksidan på IEAs första varuhus som får representera 1900-talet och IEAs start på sin utveckling i Älmhult. Det första varuhuset invigdes Nutid Carl von Linné, järnvägen och IEA står alla för olika faser i kommunens utveckling. Men det som är intressant är att de även idag i allra högsta grad spelar roll för kommunens utveckling på olika sätt. Linnés Råshult har utvecklats som besöksmål för varje år och det pågår ett arbete för att få Carl von Linnés gärningar att bli utnämnt till världsarv. har varit ett intensivt år då det blivit synligt att Älmhults kommun utvecklas. Det byggs fiberbredband, nya bostadsområden, handelsområde, tillbyggnad förskolor, nya vägar, ny tågstation listan kan göras lång men samtliga satsningar är strategiska inför framtiden. Framtid Vad blir 2000-talets viktigaste händelse för Älmhults kommuns utveckling? Svaret får vi sannolikt inte förrän i efterhand men vi kan vara överens om att utveckling kommer att ske! Älmhults kommun har en stadig befolkningsökning sedan 2006 och arbetar intensivt för att öka bostadsbyggandet i kommunen. Älmhultsbostäder står i startgroparna för nybyggnation och planering pågår för bostadsbyggande ibland annat Haganäs och attesjön, Diö. Det antagna förslaget för grundskolans organisation kommer succesivt att genomföras och skapar en långsiktighet för skolans verksamhet. Ökad inflyttning kommer också att innebära behov av fler förskoleplatser. Älmhults kommun utnämndes till 20:de bästa kommun att bo i, av tidningen Fokus. Fortsatta satsningar kommer att ske för att behålla en topposition i rankingen. Ett varmt tack till alla som med engagerat arbete och varmt hjärta har hjälpt till och hjälper till att utveckla Älmhults kommun! ärnvägens utveckling är påtaglig: antalet resenärer med tågen ökar för varje år och snart kommer möjligheterna till tågtrafik från Älmhult att utökas till halvtimmestrafik. I Diö får vi tågtrafik för första gången på över 40 år! IEAs fortsatta satsningar i Älmhult skapar framtidstro, med satsning på bland annat nytt varuhus, utökat centrum för produktutveckling och ett kommande museum. Älmhults kommun arbetar intensivt med att möta de olika behov som finns från invånare, företagare, näringsliv och besökare. Elizabeth Peltola ommunstyrelsens ordförande 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Organisation Älmhults kommuns nämndsstruktur har inte förändrats under. Däremot förändrades förvaltningsstrukturen i början på ultur- och fritidsenheten ingår inte längre i kommunledningsförvaltningen utan har bildat egen förvaltning. Älmhults kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älmhult, Ljungby och Markaryd. Socialförvaltningen i Älmhult har hand om administration och familjerättssekreterarna är placerade här. 5 Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IEA AB och CargoNet AB. Under har en ny gemensam VD utsetts för aktiebolagen Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter.

6 1.3 Vision, mål och uppdrag FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning. Strategiska områden och inriktningar - Invigning Älmhults av kommun Blåljushuset Årsredovisning

7 Måluppfyllelse - ommunövergripande mål Strategiskt område LEVA OCH BO Måluppfyllelse ommun övergripande mål Ökad befolkning ommentarer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Under har antalet invånare ökat med 95 personer. Året innan var ökningen 26 personer. Under de senaste fem åren har befolkningen ökat med 2,2 procent, som är betydligt högre än den genomsnittliga ökningen på 0,6 procent för kommunerna. INFRASTRUTUR Förbättrad kollektivtrafik Under året har två nya busslinjer startat. I januari startade linje 157, snabbuss, mellan Ljungby och Älmhult. Den nya linjen går över Agunnaryd och Liatorp. Busslinje 30, Snålskjutsen, går sedan november mellan Älmhults station och den nya Handelsområdet. Bussen är gratis för samtliga passagerare. S snabbtåg stannar ytterligare 3 gånger per dag i vardera riktningen. Arbetet med byggandet av Diö station påbörjades under. Stationen i Diö kommer att möjliggöra pendeltrafik till och från Diö. Antalet intraprenader har sjunkit från två 2011 till en. Enda nuvarande intraprenaden är Haganäskäket. L Ökat antal alternativa driftsformer En konsult fick i uppdrag att göra en översyn av intraprenader i Älmhults kommun, och med erfarenhet från det privata näringslivet ge en rekommendation angående intraprenader-vilka för- och nackdelar som finns samt om kommunen ska fortsätta att satsa på denna driftsform. I den lämnade rapporten redovisas att verksamhetsformen Intraprenad inte är tydligt definierad och förstådd i kommunen. ommunstyrelsen har gett sitt arbetsutskott i uppdrag att formulera ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen om vidare utredning av intraprenader och entreprenader. Entreprenöriellt förhållningssätt kan kopplas till alla de tre områdena inom Entreprenörskap; lärande hela livet, kreativ och effektiv service samt bra samspel med näringslivet. För att uppnå detta sker ett omfattande arbete. ENTREPRENÖRSAP Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Tekniska förvaltningen arbetar i sina projekt efter vissa principer; utifrån senaste kunskapen se möjligheter och förverkliga dessa till bästa ekonomiska utfall, baserat på affärsmässiga grunder. Miljö- och byggförvaltningen har under året medverkat i ett forskningsprojekt om motiverande samtal. Syftet är att genom en specifik samtalsmetodik motivera till önskat beteende hos allmänhet och företag. Grundskolan har utbildats av Ung Företagssamhet i att använda entreprenörsprogrammen som nu används på skolorna. Entreprenörskap är ett av Haganässkolans profiler, och skolan deltar nu i ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Umeå Universitet. Arbetet inom skolorna förväntas ha bidragit/kommer att bidra till ökat entreprenöriellt förhållningssätt. Det är dock inte lätt att mäta entreprenöriellt förhållningssätt. Ett sätt kan dock vara undersökningar av bemötande och tillgänglighet. För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post anlitas sedan flera år ett externt företag. Svarstiden på e-post ligger på en konstant hög nivå, där Älmhult ofta är bland de 10 bästa kommunerna. Tillgängligheten på telefon har varierat mellan åren, och var den strax under medel. I samband med telefonmätningen görs även en bedömning av bemötandet. ämfört med 2011 har andelen gott bemötandet stigit men är fortfarande under medel. I miljö- och byggnämndens egna enkätmätningar varierar andelen bra bemötande mellan 97 och 100 procent, vilket är detsamma som I socialnämndens mätningar av bemötande och enkelhet i att ta kontakt med socialförvaltningen uppnår inte indexpoängen budget. HÅLLBAR UTVECLING L Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare En indikator på folkhälsan är antalet utbetalda sjukpenningdagar från försäkringskassan. Under var det 8,0 dagar per invånare, vilket är under genomsnittet på 8,5, men en ökning med 1,3 dagar sen Under de senaste två åren har antalet dagar ökat både i Älmhult och i snitt. Mellan 2011 och var ökningen större i Älmhult än den genomsnittliga. Landstinget ronoberg har under genomfört en enkätundersökning om ungdomars alkoholvanor. Sammanställningen är inte klar ännu, men det tyder på att andelen av eleverna i årskurs 8 som druckit sig fulla fyra gånger eller fler är relativt konstant. Ökad medborgardialog I februari började medborgarcafé arrangeras i anslutning till kommunfullmäktiges möten. Under året har det varit totalt 8 café. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Enligt lagen om God ekonomisk hushållning ska kommuner ange finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas i årsredovisningen. God ekonomisk hushållning kan definieras som att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Älmhults kommun har ett finansiellt mål som är att årets resultat ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under senaste treårsperioden har det uppnåtts två år; 2010 och. Utbildningsnämnden redovisar ett stort budgetunderskott, men eftersom andra nämnder har överskott så blir nämndernas totala underskott endast 0,8 procent av budget. Under året har det skett stora ansträngningar i utbildningsnämndens verksamhet för att anpassa verksamheten utifrån budget, och ett av fokusområdena för nämnden 2013 är god ekonomisk hushållning. Totalt är verksamhetens nettokostnad 98,4 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är en sänkning med 1,3 procentenheter sedan I kommunens vision finns fyra strategiska områden; Leva och bo, Entreprenörskap, Infrastruktur och Hållbar utveckling. Utifrån dem har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål för nämnderna. De målen har nämnderna sen brutit ner i verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. Målen ska spegla vilken verksamhet som ryms inom de ekonomiska ramarna samt att verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Måluppfyllelse Strategiskt område Hållbar utveckling - god ekonomi - god miljö och folkhälsa - engagerade medborgare Entreprenörskap - lärande hela livet - kreativ och effektiv service - bra samspel med näringslivet Leva och bo - öppet kulturliv och berikande fritid - attraktivt och unikt boende - ett tryggt liv Infrastruktur - goda kommunikationer - ändamålsenliga anläggningar - utvecklad informationsteknologi Totalt finns det 54 verksamhetsmål, varav 48 procent bedömts uppfyllda och 42 procent delvis uppfyllda. Nedan presenteras ett urval av målen och deras förhållande till god ekonomisk hushållning. Total redovisning av samtliga verksamhetsmål och hur de har uppnåtts finns under respektive nämnds redovisning. Måluppfyllelse Öka Verksamhetsmål ommentarer utifrån god ekonomisk hushållning andelen svefakturor Genom att öka andelen elektroniska fakturor effektiviseras hela fakturaprocessen och risken för till exempel betalningsförseningar minskas. Mindre miljöbelastning genom minskat användande av papper och post av fakturor Genom aktiv information minska mängden osorterat avfall som deponeras på tippen Rättsäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen, lagen om bostadsanpassning, miljöbalken och livsmedelslagen unskap och färdigheter. Ökad måluppfyllelse inom utbildningsverksamheten Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spontant till mer planerade aktiviteter Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Lokaler och anläggningar inom socialnämndens verksamhetsområde är anpassade till brukarnas behov och verksamheternas krav Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Minskad mängd osorterat avfall innebär lägre kostnader för hanteringa av hushållsavfall och återställande av avfallsanläggning. Minskad mängd avfall innebär lägre miljöbelastning Genom rätt handläggning från början blir det inga extra kostnader för omprövningar på grund av domstolsbeslut. unden får en effektiv service Goda resultat i grundskolan och hög andel behöriga till gymnasiet ger goda förutsättningar för ett kostnadseffektivt gymnasium och goda studieresultat. Det leder i sin tur till ökade möjligheter för eleverna att få arbete alternativt fortsätta till högre studier. Lärande hela livet motverkar social utslagning Förebyggande ungomsarbete är viktigt för att motverka sociala problem och tillhörande kostnader Möjligheter till bostadsbyggande är en förutsättning för ökad befolkning. Varje kommuninvånare innebär cirka 40 tkr/år mer i skatterintäkter och utjämningsbidrag Genom anpassade lokaler och anläggningar kan verksamheten bedrivas mer effektivit och ger möjligheter till förbättrat stöd till brukarna Trafikolyckor kan förutom det personliga lidandet ge stora samhällsekonomiska kostnader för vård, rehabilitering med mera 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Med det förbättrade ekonomiska resultatet som grund tillsammans med den goda måluppfyllelsen hos verksamhetsmålen bedöms att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär att balanskravsresultatet från 2011 kan återställas. Vid en jämförelse av olika verksamheters nettokostnad mellan kommunerna har Älmhult senaste tre åren ( ) tillhört de 33 procent av kommunerna som har lägst nettokostnad per invånare för den egentliga verksamheten. I sammanställningen av måtten inom ommunens valitet i orthet har Älmhult på flera områden goda resultat, till exempel inom tillgänglighet och utbildning. Den höjda skattesatsen för 2013 ger ökad möjlighet att säkerställa en god ekonomisk hushållning framöver. ommunen har fortfarande efter höjningen en relativt låg skattesats, 20 öre lägre än genomsnittet. Det krävs dock ett fortsatt arbete med utveckling av målen för god ekonomisk hushållning, begränsa kostnadsutvecklingen och ökad effektivitet i verksamheten. Måluppfyllelse - nämnderna/förvaltningarna Varje nämnd har övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige. Respektive nämnd har sedan utifrån de övergripande målen fastställt verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. En viktig del i nämndernas redovisning är om målen i budget uppnåtts. För att få tydlig och överskådlig redovisning av måluppfyllelse i nämndsredovisningarna redovisas de övergripande målen tillsammans med tillhörande verksamhetsmål och för respektive mål anges om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt I de fall det finns verksamhetsmål kopplade till övergripande mål utgör de en del av bedömningen för måluppfyllelsen av det övergripande målet. Av nämndernas övergripande mål är 42 procent uppfyllda och 58 procent är delvis uppfyllda. De övergripande målen har ofta karaktären av långsiktiga åtaganden så naturligt är att många av målen är delvis istället för helt uppfyllda. Utifrån de övergripande målen finns verksamhetsmålen som är konkretare och lättare att mäta. Av verksamhetsmålen är 48 procent helt uppfyllda och 42 procent är delvis uppfyllda. Av jämställdhets- och folkhälsomålen är 93 procent helt eller delvis uppföljda. För en komplett redovisning av nämndernas måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds redovisning samt jämställdhets- och folkhälsoredovisningen. Nedan redovisas endast ett urval av nämndernas övergripande mål och verksamhetsmål. Samtliga av kommunledningsförvaltningens övergripande mål och verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda förutom målet att andelen ärenden i IT-supporten ska minska. Antalet ärenden har ökat men det beror på att enheten är servicedisk åt ytterligare en enhet. Under första halvåret utförde tekniska förvaltningen läcksökning och tätning av ledningsnätet för dricksvatten och inga större leveransavbrott har skett under året. Det förekommer fotfarande stora mängder av ovidkommande vatten i spillvattenledningar. Större insatser krävs. Mängden osorterat avfall till deponering har minskat och under året har ytterligare upparbetning av deponifraktionen påbörjats. Nästan samtliga mål inom tekniska förvaltningen är helt eller delvis uppfyllda. Miljö- och byggnämndens verksamhetmål om rättssäker handläggning och gott bemötande har liksom 2011 uppnåtts. Däremot har målet att skapa 200 byggrätter för bostäder inte nåtts. Antalet nya byggrätter är 83. Totalt är samtliga av miljö- och byggnämndens mål helt eller delvis uppfyllda. Samtliga av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är delvis uppfyllda, till exempel ändamåls- och tidsenliga lokaler. Bland verksamhetsmålen är drygt hälften uppfyllda. Ett av de uppfyllda målen är att biblioteket ska erbjuda anpassat utbud till dem som så behöver. Antalet Boken kommer - låntagare har ökat med 10 procent och utlån av anpassade medier har ökat med 2 procent. Utbildningsnämnden har ett övergripande mål, kunskap och färdigheter, och det bedöms vara delvis uppfyllt. Till målet är det kopplat två verksamhetsmål: ny struktur för kvalitetsarbetet ökad måluppfyllelse (kunskap och färdigheter) En ny struktur används för kvalitetsarbetet så det målet bedöms uppfyllt. unskap och färdigheter mäts på flera olika sätt. Exempel är andelen behöriga till gymnasieskolan, som sjunkit, och andelen behöriga till högskolan som ökat. Totalt bedöms målet vara delvis uppfyllt. Av socialnämndens tre övergripande mål är två delvis uppfyllda och ett uppfyllt; Individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus. Som underlag finns fyra verksamhetsmål kring enkelhet att ta kontakt, handläggningstid, bemötande och arbete med ständiga förbättringar enligt Lean. Alla utom Lean-målet är uppfyllda. Arbetet utifrån Lean har påbörjats men enheterna har kommit olika långt. Gemensamma nämndens verksamhet har under präglats av omfattande sjukfrånvaro med följande låg bemanning. Det har medfört eftersatt kompetensutveckling och att det inte funnits familjerättssekreterare i tjänst alla vardagar. 9 Elisabeth Peltola och Carl von Linné var några av gratulanterna vid invigningen av Blåljushuset

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppföljning av särskilda uppdrag i kommunfullmäktiges budgetbeslut Ekonomienheten, kommunledningsförvaltningen, får i uppdrag att ta fram ett fördelningssystem för att finansiera utökning av resurser för upphandling. Fördelningssystemet bör fördelas proportionerligt med hänsyn tagit till respektive verksamhets förvaltnings inköpskostnader. Uppdraget är utfört ommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till hur arbetsmarknadsfrågor ska hanteras inom den kommunala organisationen. Samverkansrådet har uppmärksammat detta område och diskussioner förs mellan kommunerna Osby och Älmhult. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en sammanställning över insatser som görs idag. ommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga resurser undersöka möjligheterna att tillskapa en funktion som kommunikatör. Uppdraget är utfört. Informationsenheten har ombildats till en kommunikationsenhet och en kommunikationschef har anställts. Miljö- och byggnämnden resurser utökas för att hantera den nya plan och bygglagens utökade uppdrag. Resursen finansieras genom avgiftshöjning så nettobudgeten förändras inte. Avgifterna höjdes under 2011 på bygglovssidan för att klara det utökade uppdraget med anledning av den nya plan- och bygglagen. Presentbordet på invigningen av Blåljushuset Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och utbildningsnämnden utarbeta förslag till förstärkning av det förebyggande arbetet för barn och ungdomar. Arbete pågår på olika sätt: 4 Nämndernas presidier har regelbundna möte två gånger i halvåret, ansvar för ordförandeskap och minnesanteckningar alternerar mellan nämnderna. 4 Regionförbundet södra Småland samordnar samarbete för presidier inom länet med inriktning på förebyggande insatser. Senast hölls en gemensam presidiekonferens på temat Tidiga insatser för Barn och Unga. 4 Styrgruppen för Våra Barn - förvaltningschefer plus en tjänsteman/förvaltning - leds av en gemensam finansierad samordnare. 4 En process om den framtida utformningen av sam - arbetet mellan förvaltningarna pågår och leds av samordnaren för Våra Barn. 4 Gruppen diskuterar och arbetar med olika satsningar; en gemensam utbildningsdag genomfördes den Fokus på denna dag var Barnkonventionen och att synliggöra våra gemensamma resurser och uppdrag för våra barn och unga. En ny gemensam utbildningsdag planeras till den 28/10. 4 En fortsatt och gemensam satsning på föräldrakurser inom Det Goda föräldraskapet görs. Inom ramen för Det Goda föräldraskapet genomförs en gemensam personalutbildning i programmet Ömsesidig respekt. En utbildning som Älmhult är första kommun i landet att genomföra. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.4 valitet i korthet Sedan 2007 deltar Älmhults kommun i Sveriges kommuner och landstings (SL) projekt valitet i korthet. Projektet har till syfte att ge en bild av kommunens verksamhet utifrån medborgarnas perspektiv. Antalet deltagande kommuner har ökat från ett 40-tal 2007 till cirka 200 stycken. Måtten inom valitet i korthet är indelade i fem grupper; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt samhällsutveckling. Nedan presenteras måtten inom området tillgänglighet. Tillgänglighet Totalt finns det nio mått inom tillgänglighet. I en ranking av deltagande kommuner från sämst till bäst placerar sig Älmhult för dessa mått enligt nedan: Älmhults kommuns placering i en ranking av bästa till sämsta kommun Öppet i simhallen Sämst i h Gott bemötande på telefon Tillgänglighet på telefon i h Öppet på återvinningscentralen Öppet på biblioteket i h Förskoleplats på önskat datum Väntetid för äldreboende i Svar på e-post i Bäst h Väntetid ekonomiskt bistånd Antal timmar/vecka Älmhult Genomsnitt 53 Bästa 36 Öppettider på kvällar och helger Tre av måtten inom tillgänglighet handlar om öppettider. För simhall, bibliotek och återvinningscentral mäts hur många timmar det är öppet per vecka på kvällar, tidigt på morgonen och helger. Av dessa är det simhallen som har flest öppettimmar vid en jämförelse mellan kommunerna. I Älmhult har simhallen öppet 13 timmar per vecka, vilket är betydligt lägre än genomsnittet på 25 timmar. Flest antal timmar har Ronneby med Bibliotek Simhall 9 11 Återvinningscentral För biblioteken varier öppettiderna mellan 1 och 49 timmar. Biblioteket i Älmhult har öppet 12 timmar per vecka, vilket också är medel. Flest antal timmar har ävlinge med 53 timmar. Nytt för är att öppettiderna på återvinningscentralen mäts. Älmhult ligger strax under genomsnittet på 11 timmar med 9 timmar. Flest antal timmar har Sollentuna och Täby med 36 timmar. Antal dagar Väntetid försörjningsstöd När det gäller försörjningsstöd är Älmhult en av de kommuner som har kortast väntetid från första kontakttillfälle till beslut. ortast väntetid har Älvdalen med 1 dag Älmhult Genomsnitt Bästa 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal dagar Genomsnitt Älmhult Väntetid plats på äldreboende Sedan 2008 har väntetiden för plats på äldreboende minskat avsevärt, även om det finns en mindre ökning de senaste två åren. I Älmhult är väntetiden ungefär hälften av genomsnittet för övriga kommuner. Under tog det i genomsnitt 25 dagar från ansökan till inflyttning. ortast väntetid har Vänersborg med 5 dagar Andel som fått plats på önskat datum, procent Väntetid för de som inte fått plats på önskat datum, antal dagar Älmhult 88 7 Alvesta Ljungby 72 8 Markaryd 93 6 Osby Tingsryd Medelvärde Bäst resultat 100 Tingsryd m.fl. 3 Trosa m.fl. Förskoleplats på önskat datum Andelen som får förskoleplats på önskat datum har sjunkit lite från 2011 (90 procent) till (88 procent). Men den genomsnittliga väntetiden för övriga är endast 7 dagar. ämfört med grannkommuner och genomsnittet är det bra resultat. Tingsryd är en av 25 kommuner där alla får plats på önskat datum. % Älmhult 72 Genomsnitt 100 Bästa Telefon och e-post För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post har sedan flera år externt företag anlitats. Företaget ringer och skickar e-post om enkla frågor. Totalt var det 54 samtal respektive mail som skickades. Av frågorna på mail blev 91 procent besvarade inom två dygn, vilket är i nivå med tidigare års resultat. I en ranking av de deltagande kommunerna kommer Älmhult på tionde plats E-post svar inom 2 dagar Telefon, svar på enkel fråga Gott bemötande på telefon ämfört med 2011 har andelen som får svar på en enkel fråga via telefon sjunkit från 67 procent till 39 procent som är strax under medel. En orsak till försämringen kan vara att väntetiden, det vill säga antal signaler innan svar, har begränsats till 60 sekunder. I samband med telefonsamtalet gör företaget en gradering av bemötandet i gott, medelgott och dåligt. Andelen gott har stigit från 66 procent 2011 till 71 procent, men är klart under genomsnittet på 82 procent. 100 procent gott bemötande har till exempel Arboga. 12

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun

Årsredovisning. Älmhults kommun Årsredovisning Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun 2010 Budget 2012 Årets resultat, tkr 9 738-2 691-5 662 Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr 661 495 676 469 690 275

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer