Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun

2 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 21,35 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, procent 98,4 99,7 98,4 97,1 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal kommuninvånare Antal kommunanställda Sjukfrånvaro, procent 4,5 4,6 4,7 - Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola ÄLMHULTS OMMUN april 2013 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB Ekonomichef: atarina Andersson Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv tema Blåljushuset

3 Viktiga händelser Firande av 150-årsjubileum för järnvägens ankomst till Älmhult Första spadtaget till ny station i Diö togs Ett Lean-team har bildats inom socialförvaltningen med syfte att stödja arbetet med ständiga förbättringar Inom Våra Barn arrangerades en gemensam dag om barnrätts frågor för lärare, socialsekreterare, fritidsledare med flera Arbetet med Samordning runt Linnea (Projekt kring stöd till multisjuka äldre) har fortgått under året i samarbete med övriga länets kommuner och landstinget Projektet- Medborgaren i fokus - som tar avstamp i Strategi för e-samhället inleds En rådgivande rapport från Revisionsfirma PWC angående utbildningsnämndens ekonomi och styrning presenterades Friskis&Svettis byggde ny motionsanläggning med borgen och lån från bland annat kommunen Blåljushuset, med lokaler för räddningstjänst polis och ambulans, invigdes Ombyggnad av Östra Esplanaden med mera färdigställdes till invigningen av IEA:s nya varuhus Utbildning inom entreprenörskap är genomförd på alla grundskolor Tvåårigt matematikprojekt inom grundskolan har avslutats Solenergimässa Snålskjutsen -lokaltrafik i Älmhult i samarbete med Länstrafiken och IEA invigs Busslinje 157 snabbuss mellan Älmhult och Ljungby invigdes Ny cirkulationsplats är byggd i korsningen ällargatan Torngatan Avledning av dagvatten från det nya handelsområdet i Haganäs till sjön Möckeln färdigställs Handelsvägen byggs med anslutning till Danska vägen Byggande av bredband mellan Älmhult Häradsbäck påbörjades Boendet i Älmhult för ensamkommande flyktingbarn öppnades Värdegarantier inom äldreomsorgen införs Beslut om att avveckla grundskolorna i Eneryda och Häradsbäck Beslut att förskolornavitsippan, Tornet och Möckelns ska byggas ut Beslut att uteförskolan ojans bas ska flyttas till Vitsippan Beslut att inrätta utvecklingsråd mellan Osby och Älmhults kommun. Rådet har att konkritisera samarbetet inom ett antal områden till exempel skolfrågorna, räddningstjänsten, bostadsbyggande, infrastruktur samt vatten och avlopp Haganäsbadet var stängt under första halvåret för reparation Nytt speakerbås på Älmekulla efter att det gamla brunnit ner Medborgarcafe i anslutning till kommunfullmäktiges möten införs Diggiloo, arrangemanget genomförs i samverkan mellan näringslivet och Älmhults kommun Ett nytt gruppboende enligt LSS med sex platser kommer att byggas Utmärkelser Tillgänglighetspriset utdelades till Maxi ICA Stormarknad Älmhults eldsjäl tilldelas Thomas Carlzon Årets företagare tilldelas Björn Logsjö på Sydsvenska Nea AB Beslutat av kommunfullmäktige Energi- och klimatstrategi Detaljplanearbetet har varit intensivt under och sex detalj planer har antagits Blåsippan 6, akob 1, Värdshuset 2, kvarteret ommunhuset, Stenbrohults kyrkby och attesjön Utökning av utbildningsnämdens budget med 10 mkr för Ny skolorganisation för grundskolan beslutas med införande under 2013 Folkhälsopolicy - länsgemensam för ronobergs län Ny näringslivspolicy togs fram Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 1.1 ommunalrådet har ordet Organisation Vision, mål och uppdrag 6 Måluppfyllelse kommunövergripande mål 7 God ekonomisk hushållning 8 Måluppfyllelse nämnder/förvaltningar 9 Uppföljning av uppdrag i samband med budgetbeslut valitet i korthet Millenniemål Allmänna förutsättningar 14 Omvärldsfaktorer 14 Näringsliv och arbetsmarknad 14 ommunikationer 14 Befolkning 15 ommunens landareal 15 Utdebitering Ekonomisk redogörelse 16 Sammanställning över externa poster Ekonomiska nyckeltal Ekonomisk analys 18 Resultat och kapacitet 18 Risk och kontroll 19 Ekonomichefens avslutande kommentar Driftsredovisning Investeringsredovisning 25 Exploateringsverksamhet Ekonomiska redovisningar 27 Resultaträkning 27 assaflödesanalys 27 Balansräkning 28 Noter Vatten- och avloppsredovisning Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Personalförhållanden 41 2 Nämnds- OCH BOLAGSredovisningar 2.1 Politisk organisation ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt ommunala bolag 68 AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 68 Älmhults Terminal AB 68 Älmhultsbostäder AB 69 3 Övriga redovisningar 3.1 Personalredovisning med hälsobokslut ämställdhet Folkhälsa Miljöredovisning Revisionsberättelse 80 4 Ordförklaringar 82 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 ommunalrådet har ordet Dåtid, nutid och framtid i Älmhults kommun Dåtid Från kommunhuset kan man på ett enkelt sätt se viktiga händelser/faser i Älmhults utveckling under de senaste århundradena. För att representera 1700-talet ser vi först C Eldhs staty av Carl von Linné. Statyn avtäcktes 1946 i samband med Älmhultsutställningen. Blomsterkungen som växte upp i Råshult på 1700-talet blev en av bygdens mest kända personer och spred kunskap om den vackra Älmhultsbygden över hela världen talet representeras sedan av järnvägen och järnvägsstationen. ärnvägen firade 150 år under och det uppmärksammades av kommunen genom aktiviteter i samband med Älmhultsdagarna. ärnvägens betydelse för utvecklingen av Älmhult är helt avgörande. Vi vandrar vidare med blicken och ser baksidan på IEAs första varuhus som får representera 1900-talet och IEAs start på sin utveckling i Älmhult. Det första varuhuset invigdes Nutid Carl von Linné, järnvägen och IEA står alla för olika faser i kommunens utveckling. Men det som är intressant är att de även idag i allra högsta grad spelar roll för kommunens utveckling på olika sätt. Linnés Råshult har utvecklats som besöksmål för varje år och det pågår ett arbete för att få Carl von Linnés gärningar att bli utnämnt till världsarv. har varit ett intensivt år då det blivit synligt att Älmhults kommun utvecklas. Det byggs fiberbredband, nya bostadsområden, handelsområde, tillbyggnad förskolor, nya vägar, ny tågstation listan kan göras lång men samtliga satsningar är strategiska inför framtiden. Framtid Vad blir 2000-talets viktigaste händelse för Älmhults kommuns utveckling? Svaret får vi sannolikt inte förrän i efterhand men vi kan vara överens om att utveckling kommer att ske! Älmhults kommun har en stadig befolkningsökning sedan 2006 och arbetar intensivt för att öka bostadsbyggandet i kommunen. Älmhultsbostäder står i startgroparna för nybyggnation och planering pågår för bostadsbyggande ibland annat Haganäs och attesjön, Diö. Det antagna förslaget för grundskolans organisation kommer succesivt att genomföras och skapar en långsiktighet för skolans verksamhet. Ökad inflyttning kommer också att innebära behov av fler förskoleplatser. Älmhults kommun utnämndes till 20:de bästa kommun att bo i, av tidningen Fokus. Fortsatta satsningar kommer att ske för att behålla en topposition i rankingen. Ett varmt tack till alla som med engagerat arbete och varmt hjärta har hjälpt till och hjälper till att utveckla Älmhults kommun! ärnvägens utveckling är påtaglig: antalet resenärer med tågen ökar för varje år och snart kommer möjligheterna till tågtrafik från Älmhult att utökas till halvtimmestrafik. I Diö får vi tågtrafik för första gången på över 40 år! IEAs fortsatta satsningar i Älmhult skapar framtidstro, med satsning på bland annat nytt varuhus, utökat centrum för produktutveckling och ett kommande museum. Älmhults kommun arbetar intensivt med att möta de olika behov som finns från invånare, företagare, näringsliv och besökare. Elizabeth Peltola ommunstyrelsens ordförande 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Organisation Älmhults kommuns nämndsstruktur har inte förändrats under. Däremot förändrades förvaltningsstrukturen i början på ultur- och fritidsenheten ingår inte längre i kommunledningsförvaltningen utan har bildat egen förvaltning. Älmhults kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älmhult, Ljungby och Markaryd. Socialförvaltningen i Älmhult har hand om administration och familjerättssekreterarna är placerade här. 5 Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IEA AB och CargoNet AB. Under har en ny gemensam VD utsetts för aktiebolagen Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter.

6 1.3 Vision, mål och uppdrag FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning. Strategiska områden och inriktningar - Invigning Älmhults av kommun Blåljushuset Årsredovisning

7 Måluppfyllelse - ommunövergripande mål Strategiskt område LEVA OCH BO Måluppfyllelse ommun övergripande mål Ökad befolkning ommentarer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Under har antalet invånare ökat med 95 personer. Året innan var ökningen 26 personer. Under de senaste fem åren har befolkningen ökat med 2,2 procent, som är betydligt högre än den genomsnittliga ökningen på 0,6 procent för kommunerna. INFRASTRUTUR Förbättrad kollektivtrafik Under året har två nya busslinjer startat. I januari startade linje 157, snabbuss, mellan Ljungby och Älmhult. Den nya linjen går över Agunnaryd och Liatorp. Busslinje 30, Snålskjutsen, går sedan november mellan Älmhults station och den nya Handelsområdet. Bussen är gratis för samtliga passagerare. S snabbtåg stannar ytterligare 3 gånger per dag i vardera riktningen. Arbetet med byggandet av Diö station påbörjades under. Stationen i Diö kommer att möjliggöra pendeltrafik till och från Diö. Antalet intraprenader har sjunkit från två 2011 till en. Enda nuvarande intraprenaden är Haganäskäket. L Ökat antal alternativa driftsformer En konsult fick i uppdrag att göra en översyn av intraprenader i Älmhults kommun, och med erfarenhet från det privata näringslivet ge en rekommendation angående intraprenader-vilka för- och nackdelar som finns samt om kommunen ska fortsätta att satsa på denna driftsform. I den lämnade rapporten redovisas att verksamhetsformen Intraprenad inte är tydligt definierad och förstådd i kommunen. ommunstyrelsen har gett sitt arbetsutskott i uppdrag att formulera ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen om vidare utredning av intraprenader och entreprenader. Entreprenöriellt förhållningssätt kan kopplas till alla de tre områdena inom Entreprenörskap; lärande hela livet, kreativ och effektiv service samt bra samspel med näringslivet. För att uppnå detta sker ett omfattande arbete. ENTREPRENÖRSAP Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Tekniska förvaltningen arbetar i sina projekt efter vissa principer; utifrån senaste kunskapen se möjligheter och förverkliga dessa till bästa ekonomiska utfall, baserat på affärsmässiga grunder. Miljö- och byggförvaltningen har under året medverkat i ett forskningsprojekt om motiverande samtal. Syftet är att genom en specifik samtalsmetodik motivera till önskat beteende hos allmänhet och företag. Grundskolan har utbildats av Ung Företagssamhet i att använda entreprenörsprogrammen som nu används på skolorna. Entreprenörskap är ett av Haganässkolans profiler, och skolan deltar nu i ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Umeå Universitet. Arbetet inom skolorna förväntas ha bidragit/kommer att bidra till ökat entreprenöriellt förhållningssätt. Det är dock inte lätt att mäta entreprenöriellt förhållningssätt. Ett sätt kan dock vara undersökningar av bemötande och tillgänglighet. För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post anlitas sedan flera år ett externt företag. Svarstiden på e-post ligger på en konstant hög nivå, där Älmhult ofta är bland de 10 bästa kommunerna. Tillgängligheten på telefon har varierat mellan åren, och var den strax under medel. I samband med telefonmätningen görs även en bedömning av bemötandet. ämfört med 2011 har andelen gott bemötandet stigit men är fortfarande under medel. I miljö- och byggnämndens egna enkätmätningar varierar andelen bra bemötande mellan 97 och 100 procent, vilket är detsamma som I socialnämndens mätningar av bemötande och enkelhet i att ta kontakt med socialförvaltningen uppnår inte indexpoängen budget. HÅLLBAR UTVECLING L Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare En indikator på folkhälsan är antalet utbetalda sjukpenningdagar från försäkringskassan. Under var det 8,0 dagar per invånare, vilket är under genomsnittet på 8,5, men en ökning med 1,3 dagar sen Under de senaste två åren har antalet dagar ökat både i Älmhult och i snitt. Mellan 2011 och var ökningen större i Älmhult än den genomsnittliga. Landstinget ronoberg har under genomfört en enkätundersökning om ungdomars alkoholvanor. Sammanställningen är inte klar ännu, men det tyder på att andelen av eleverna i årskurs 8 som druckit sig fulla fyra gånger eller fler är relativt konstant. Ökad medborgardialog I februari började medborgarcafé arrangeras i anslutning till kommunfullmäktiges möten. Under året har det varit totalt 8 café. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Enligt lagen om God ekonomisk hushållning ska kommuner ange finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas i årsredovisningen. God ekonomisk hushållning kan definieras som att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Älmhults kommun har ett finansiellt mål som är att årets resultat ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under senaste treårsperioden har det uppnåtts två år; 2010 och. Utbildningsnämnden redovisar ett stort budgetunderskott, men eftersom andra nämnder har överskott så blir nämndernas totala underskott endast 0,8 procent av budget. Under året har det skett stora ansträngningar i utbildningsnämndens verksamhet för att anpassa verksamheten utifrån budget, och ett av fokusområdena för nämnden 2013 är god ekonomisk hushållning. Totalt är verksamhetens nettokostnad 98,4 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är en sänkning med 1,3 procentenheter sedan I kommunens vision finns fyra strategiska områden; Leva och bo, Entreprenörskap, Infrastruktur och Hållbar utveckling. Utifrån dem har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål för nämnderna. De målen har nämnderna sen brutit ner i verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. Målen ska spegla vilken verksamhet som ryms inom de ekonomiska ramarna samt att verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Måluppfyllelse Strategiskt område Hållbar utveckling - god ekonomi - god miljö och folkhälsa - engagerade medborgare Entreprenörskap - lärande hela livet - kreativ och effektiv service - bra samspel med näringslivet Leva och bo - öppet kulturliv och berikande fritid - attraktivt och unikt boende - ett tryggt liv Infrastruktur - goda kommunikationer - ändamålsenliga anläggningar - utvecklad informationsteknologi Totalt finns det 54 verksamhetsmål, varav 48 procent bedömts uppfyllda och 42 procent delvis uppfyllda. Nedan presenteras ett urval av målen och deras förhållande till god ekonomisk hushållning. Total redovisning av samtliga verksamhetsmål och hur de har uppnåtts finns under respektive nämnds redovisning. Måluppfyllelse Öka Verksamhetsmål ommentarer utifrån god ekonomisk hushållning andelen svefakturor Genom att öka andelen elektroniska fakturor effektiviseras hela fakturaprocessen och risken för till exempel betalningsförseningar minskas. Mindre miljöbelastning genom minskat användande av papper och post av fakturor Genom aktiv information minska mängden osorterat avfall som deponeras på tippen Rättsäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen, lagen om bostadsanpassning, miljöbalken och livsmedelslagen unskap och färdigheter. Ökad måluppfyllelse inom utbildningsverksamheten Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spontant till mer planerade aktiviteter Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Lokaler och anläggningar inom socialnämndens verksamhetsområde är anpassade till brukarnas behov och verksamheternas krav Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Minskad mängd osorterat avfall innebär lägre kostnader för hanteringa av hushållsavfall och återställande av avfallsanläggning. Minskad mängd avfall innebär lägre miljöbelastning Genom rätt handläggning från början blir det inga extra kostnader för omprövningar på grund av domstolsbeslut. unden får en effektiv service Goda resultat i grundskolan och hög andel behöriga till gymnasiet ger goda förutsättningar för ett kostnadseffektivt gymnasium och goda studieresultat. Det leder i sin tur till ökade möjligheter för eleverna att få arbete alternativt fortsätta till högre studier. Lärande hela livet motverkar social utslagning Förebyggande ungomsarbete är viktigt för att motverka sociala problem och tillhörande kostnader Möjligheter till bostadsbyggande är en förutsättning för ökad befolkning. Varje kommuninvånare innebär cirka 40 tkr/år mer i skatterintäkter och utjämningsbidrag Genom anpassade lokaler och anläggningar kan verksamheten bedrivas mer effektivit och ger möjligheter till förbättrat stöd till brukarna Trafikolyckor kan förutom det personliga lidandet ge stora samhällsekonomiska kostnader för vård, rehabilitering med mera 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Med det förbättrade ekonomiska resultatet som grund tillsammans med den goda måluppfyllelsen hos verksamhetsmålen bedöms att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär att balanskravsresultatet från 2011 kan återställas. Vid en jämförelse av olika verksamheters nettokostnad mellan kommunerna har Älmhult senaste tre åren ( ) tillhört de 33 procent av kommunerna som har lägst nettokostnad per invånare för den egentliga verksamheten. I sammanställningen av måtten inom ommunens valitet i orthet har Älmhult på flera områden goda resultat, till exempel inom tillgänglighet och utbildning. Den höjda skattesatsen för 2013 ger ökad möjlighet att säkerställa en god ekonomisk hushållning framöver. ommunen har fortfarande efter höjningen en relativt låg skattesats, 20 öre lägre än genomsnittet. Det krävs dock ett fortsatt arbete med utveckling av målen för god ekonomisk hushållning, begränsa kostnadsutvecklingen och ökad effektivitet i verksamheten. Måluppfyllelse - nämnderna/förvaltningarna Varje nämnd har övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige. Respektive nämnd har sedan utifrån de övergripande målen fastställt verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. En viktig del i nämndernas redovisning är om målen i budget uppnåtts. För att få tydlig och överskådlig redovisning av måluppfyllelse i nämndsredovisningarna redovisas de övergripande målen tillsammans med tillhörande verksamhetsmål och för respektive mål anges om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt I de fall det finns verksamhetsmål kopplade till övergripande mål utgör de en del av bedömningen för måluppfyllelsen av det övergripande målet. Av nämndernas övergripande mål är 42 procent uppfyllda och 58 procent är delvis uppfyllda. De övergripande målen har ofta karaktären av långsiktiga åtaganden så naturligt är att många av målen är delvis istället för helt uppfyllda. Utifrån de övergripande målen finns verksamhetsmålen som är konkretare och lättare att mäta. Av verksamhetsmålen är 48 procent helt uppfyllda och 42 procent är delvis uppfyllda. Av jämställdhets- och folkhälsomålen är 93 procent helt eller delvis uppföljda. För en komplett redovisning av nämndernas måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds redovisning samt jämställdhets- och folkhälsoredovisningen. Nedan redovisas endast ett urval av nämndernas övergripande mål och verksamhetsmål. Samtliga av kommunledningsförvaltningens övergripande mål och verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda förutom målet att andelen ärenden i IT-supporten ska minska. Antalet ärenden har ökat men det beror på att enheten är servicedisk åt ytterligare en enhet. Under första halvåret utförde tekniska förvaltningen läcksökning och tätning av ledningsnätet för dricksvatten och inga större leveransavbrott har skett under året. Det förekommer fotfarande stora mängder av ovidkommande vatten i spillvattenledningar. Större insatser krävs. Mängden osorterat avfall till deponering har minskat och under året har ytterligare upparbetning av deponifraktionen påbörjats. Nästan samtliga mål inom tekniska förvaltningen är helt eller delvis uppfyllda. Miljö- och byggnämndens verksamhetmål om rättssäker handläggning och gott bemötande har liksom 2011 uppnåtts. Däremot har målet att skapa 200 byggrätter för bostäder inte nåtts. Antalet nya byggrätter är 83. Totalt är samtliga av miljö- och byggnämndens mål helt eller delvis uppfyllda. Samtliga av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är delvis uppfyllda, till exempel ändamåls- och tidsenliga lokaler. Bland verksamhetsmålen är drygt hälften uppfyllda. Ett av de uppfyllda målen är att biblioteket ska erbjuda anpassat utbud till dem som så behöver. Antalet Boken kommer - låntagare har ökat med 10 procent och utlån av anpassade medier har ökat med 2 procent. Utbildningsnämnden har ett övergripande mål, kunskap och färdigheter, och det bedöms vara delvis uppfyllt. Till målet är det kopplat två verksamhetsmål: ny struktur för kvalitetsarbetet ökad måluppfyllelse (kunskap och färdigheter) En ny struktur används för kvalitetsarbetet så det målet bedöms uppfyllt. unskap och färdigheter mäts på flera olika sätt. Exempel är andelen behöriga till gymnasieskolan, som sjunkit, och andelen behöriga till högskolan som ökat. Totalt bedöms målet vara delvis uppfyllt. Av socialnämndens tre övergripande mål är två delvis uppfyllda och ett uppfyllt; Individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus. Som underlag finns fyra verksamhetsmål kring enkelhet att ta kontakt, handläggningstid, bemötande och arbete med ständiga förbättringar enligt Lean. Alla utom Lean-målet är uppfyllda. Arbetet utifrån Lean har påbörjats men enheterna har kommit olika långt. Gemensamma nämndens verksamhet har under präglats av omfattande sjukfrånvaro med följande låg bemanning. Det har medfört eftersatt kompetensutveckling och att det inte funnits familjerättssekreterare i tjänst alla vardagar. 9 Elisabeth Peltola och Carl von Linné var några av gratulanterna vid invigningen av Blåljushuset

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppföljning av särskilda uppdrag i kommunfullmäktiges budgetbeslut Ekonomienheten, kommunledningsförvaltningen, får i uppdrag att ta fram ett fördelningssystem för att finansiera utökning av resurser för upphandling. Fördelningssystemet bör fördelas proportionerligt med hänsyn tagit till respektive verksamhets förvaltnings inköpskostnader. Uppdraget är utfört ommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till hur arbetsmarknadsfrågor ska hanteras inom den kommunala organisationen. Samverkansrådet har uppmärksammat detta område och diskussioner förs mellan kommunerna Osby och Älmhult. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en sammanställning över insatser som görs idag. ommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga resurser undersöka möjligheterna att tillskapa en funktion som kommunikatör. Uppdraget är utfört. Informationsenheten har ombildats till en kommunikationsenhet och en kommunikationschef har anställts. Miljö- och byggnämnden resurser utökas för att hantera den nya plan och bygglagens utökade uppdrag. Resursen finansieras genom avgiftshöjning så nettobudgeten förändras inte. Avgifterna höjdes under 2011 på bygglovssidan för att klara det utökade uppdraget med anledning av den nya plan- och bygglagen. Presentbordet på invigningen av Blåljushuset Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och utbildningsnämnden utarbeta förslag till förstärkning av det förebyggande arbetet för barn och ungdomar. Arbete pågår på olika sätt: 4 Nämndernas presidier har regelbundna möte två gånger i halvåret, ansvar för ordförandeskap och minnesanteckningar alternerar mellan nämnderna. 4 Regionförbundet södra Småland samordnar samarbete för presidier inom länet med inriktning på förebyggande insatser. Senast hölls en gemensam presidiekonferens på temat Tidiga insatser för Barn och Unga. 4 Styrgruppen för Våra Barn - förvaltningschefer plus en tjänsteman/förvaltning - leds av en gemensam finansierad samordnare. 4 En process om den framtida utformningen av sam - arbetet mellan förvaltningarna pågår och leds av samordnaren för Våra Barn. 4 Gruppen diskuterar och arbetar med olika satsningar; en gemensam utbildningsdag genomfördes den Fokus på denna dag var Barnkonventionen och att synliggöra våra gemensamma resurser och uppdrag för våra barn och unga. En ny gemensam utbildningsdag planeras till den 28/10. 4 En fortsatt och gemensam satsning på föräldrakurser inom Det Goda föräldraskapet görs. Inom ramen för Det Goda föräldraskapet genomförs en gemensam personalutbildning i programmet Ömsesidig respekt. En utbildning som Älmhult är första kommun i landet att genomföra. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.4 valitet i korthet Sedan 2007 deltar Älmhults kommun i Sveriges kommuner och landstings (SL) projekt valitet i korthet. Projektet har till syfte att ge en bild av kommunens verksamhet utifrån medborgarnas perspektiv. Antalet deltagande kommuner har ökat från ett 40-tal 2007 till cirka 200 stycken. Måtten inom valitet i korthet är indelade i fem grupper; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt samhällsutveckling. Nedan presenteras måtten inom området tillgänglighet. Tillgänglighet Totalt finns det nio mått inom tillgänglighet. I en ranking av deltagande kommuner från sämst till bäst placerar sig Älmhult för dessa mått enligt nedan: Älmhults kommuns placering i en ranking av bästa till sämsta kommun Öppet i simhallen Sämst i h Gott bemötande på telefon Tillgänglighet på telefon i h Öppet på återvinningscentralen Öppet på biblioteket i h Förskoleplats på önskat datum Väntetid för äldreboende i Svar på e-post i Bäst h Väntetid ekonomiskt bistånd Antal timmar/vecka Älmhult Genomsnitt 53 Bästa 36 Öppettider på kvällar och helger Tre av måtten inom tillgänglighet handlar om öppettider. För simhall, bibliotek och återvinningscentral mäts hur många timmar det är öppet per vecka på kvällar, tidigt på morgonen och helger. Av dessa är det simhallen som har flest öppettimmar vid en jämförelse mellan kommunerna. I Älmhult har simhallen öppet 13 timmar per vecka, vilket är betydligt lägre än genomsnittet på 25 timmar. Flest antal timmar har Ronneby med Bibliotek Simhall 9 11 Återvinningscentral För biblioteken varier öppettiderna mellan 1 och 49 timmar. Biblioteket i Älmhult har öppet 12 timmar per vecka, vilket också är medel. Flest antal timmar har ävlinge med 53 timmar. Nytt för är att öppettiderna på återvinningscentralen mäts. Älmhult ligger strax under genomsnittet på 11 timmar med 9 timmar. Flest antal timmar har Sollentuna och Täby med 36 timmar. Antal dagar Väntetid försörjningsstöd När det gäller försörjningsstöd är Älmhult en av de kommuner som har kortast väntetid från första kontakttillfälle till beslut. ortast väntetid har Älvdalen med 1 dag Älmhult Genomsnitt Bästa 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal dagar Genomsnitt Älmhult Väntetid plats på äldreboende Sedan 2008 har väntetiden för plats på äldreboende minskat avsevärt, även om det finns en mindre ökning de senaste två åren. I Älmhult är väntetiden ungefär hälften av genomsnittet för övriga kommuner. Under tog det i genomsnitt 25 dagar från ansökan till inflyttning. ortast väntetid har Vänersborg med 5 dagar Andel som fått plats på önskat datum, procent Väntetid för de som inte fått plats på önskat datum, antal dagar Älmhult 88 7 Alvesta Ljungby 72 8 Markaryd 93 6 Osby Tingsryd Medelvärde Bäst resultat 100 Tingsryd m.fl. 3 Trosa m.fl. Förskoleplats på önskat datum Andelen som får förskoleplats på önskat datum har sjunkit lite från 2011 (90 procent) till (88 procent). Men den genomsnittliga väntetiden för övriga är endast 7 dagar. ämfört med grannkommuner och genomsnittet är det bra resultat. Tingsryd är en av 25 kommuner där alla får plats på önskat datum. % Älmhult 72 Genomsnitt 100 Bästa Telefon och e-post För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post har sedan flera år externt företag anlitats. Företaget ringer och skickar e-post om enkla frågor. Totalt var det 54 samtal respektive mail som skickades. Av frågorna på mail blev 91 procent besvarade inom två dygn, vilket är i nivå med tidigare års resultat. I en ranking av de deltagande kommunerna kommer Älmhult på tionde plats E-post svar inom 2 dagar Telefon, svar på enkel fråga Gott bemötande på telefon ämfört med 2011 har andelen som får svar på en enkel fråga via telefon sjunkit från 67 procent till 39 procent som är strax under medel. En orsak till försämringen kan vara att väntetiden, det vill säga antal signaler innan svar, har begränsats till 60 sekunder. I samband med telefonsamtalet gör företaget en gradering av bemötandet i gott, medelgott och dåligt. Andelen gott har stigit från 66 procent 2011 till 71 procent, men är klart under genomsnittet på 82 procent. 100 procent gott bemötande har till exempel Arboga. 12

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer