Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun

2 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 21,35 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, procent 98,4 99,7 98,4 97,1 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal kommuninvånare Antal kommunanställda Sjukfrånvaro, procent 4,5 4,6 4,7 - Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola ÄLMHULTS OMMUN april 2013 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB Ekonomichef: atarina Andersson Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv tema Blåljushuset

3 Viktiga händelser Firande av 150-årsjubileum för järnvägens ankomst till Älmhult Första spadtaget till ny station i Diö togs Ett Lean-team har bildats inom socialförvaltningen med syfte att stödja arbetet med ständiga förbättringar Inom Våra Barn arrangerades en gemensam dag om barnrätts frågor för lärare, socialsekreterare, fritidsledare med flera Arbetet med Samordning runt Linnea (Projekt kring stöd till multisjuka äldre) har fortgått under året i samarbete med övriga länets kommuner och landstinget Projektet- Medborgaren i fokus - som tar avstamp i Strategi för e-samhället inleds En rådgivande rapport från Revisionsfirma PWC angående utbildningsnämndens ekonomi och styrning presenterades Friskis&Svettis byggde ny motionsanläggning med borgen och lån från bland annat kommunen Blåljushuset, med lokaler för räddningstjänst polis och ambulans, invigdes Ombyggnad av Östra Esplanaden med mera färdigställdes till invigningen av IEA:s nya varuhus Utbildning inom entreprenörskap är genomförd på alla grundskolor Tvåårigt matematikprojekt inom grundskolan har avslutats Solenergimässa Snålskjutsen -lokaltrafik i Älmhult i samarbete med Länstrafiken och IEA invigs Busslinje 157 snabbuss mellan Älmhult och Ljungby invigdes Ny cirkulationsplats är byggd i korsningen ällargatan Torngatan Avledning av dagvatten från det nya handelsområdet i Haganäs till sjön Möckeln färdigställs Handelsvägen byggs med anslutning till Danska vägen Byggande av bredband mellan Älmhult Häradsbäck påbörjades Boendet i Älmhult för ensamkommande flyktingbarn öppnades Värdegarantier inom äldreomsorgen införs Beslut om att avveckla grundskolorna i Eneryda och Häradsbäck Beslut att förskolornavitsippan, Tornet och Möckelns ska byggas ut Beslut att uteförskolan ojans bas ska flyttas till Vitsippan Beslut att inrätta utvecklingsråd mellan Osby och Älmhults kommun. Rådet har att konkritisera samarbetet inom ett antal områden till exempel skolfrågorna, räddningstjänsten, bostadsbyggande, infrastruktur samt vatten och avlopp Haganäsbadet var stängt under första halvåret för reparation Nytt speakerbås på Älmekulla efter att det gamla brunnit ner Medborgarcafe i anslutning till kommunfullmäktiges möten införs Diggiloo, arrangemanget genomförs i samverkan mellan näringslivet och Älmhults kommun Ett nytt gruppboende enligt LSS med sex platser kommer att byggas Utmärkelser Tillgänglighetspriset utdelades till Maxi ICA Stormarknad Älmhults eldsjäl tilldelas Thomas Carlzon Årets företagare tilldelas Björn Logsjö på Sydsvenska Nea AB Beslutat av kommunfullmäktige Energi- och klimatstrategi Detaljplanearbetet har varit intensivt under och sex detalj planer har antagits Blåsippan 6, akob 1, Värdshuset 2, kvarteret ommunhuset, Stenbrohults kyrkby och attesjön Utökning av utbildningsnämdens budget med 10 mkr för Ny skolorganisation för grundskolan beslutas med införande under 2013 Folkhälsopolicy - länsgemensam för ronobergs län Ny näringslivspolicy togs fram Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 1.1 ommunalrådet har ordet Organisation Vision, mål och uppdrag 6 Måluppfyllelse kommunövergripande mål 7 God ekonomisk hushållning 8 Måluppfyllelse nämnder/förvaltningar 9 Uppföljning av uppdrag i samband med budgetbeslut valitet i korthet Millenniemål Allmänna förutsättningar 14 Omvärldsfaktorer 14 Näringsliv och arbetsmarknad 14 ommunikationer 14 Befolkning 15 ommunens landareal 15 Utdebitering Ekonomisk redogörelse 16 Sammanställning över externa poster Ekonomiska nyckeltal Ekonomisk analys 18 Resultat och kapacitet 18 Risk och kontroll 19 Ekonomichefens avslutande kommentar Driftsredovisning Investeringsredovisning 25 Exploateringsverksamhet Ekonomiska redovisningar 27 Resultaträkning 27 assaflödesanalys 27 Balansräkning 28 Noter Vatten- och avloppsredovisning Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Personalförhållanden 41 2 Nämnds- OCH BOLAGSredovisningar 2.1 Politisk organisation ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt ommunala bolag 68 AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 68 Älmhults Terminal AB 68 Älmhultsbostäder AB 69 3 Övriga redovisningar 3.1 Personalredovisning med hälsobokslut ämställdhet Folkhälsa Miljöredovisning Revisionsberättelse 80 4 Ordförklaringar 82 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 ommunalrådet har ordet Dåtid, nutid och framtid i Älmhults kommun Dåtid Från kommunhuset kan man på ett enkelt sätt se viktiga händelser/faser i Älmhults utveckling under de senaste århundradena. För att representera 1700-talet ser vi först C Eldhs staty av Carl von Linné. Statyn avtäcktes 1946 i samband med Älmhultsutställningen. Blomsterkungen som växte upp i Råshult på 1700-talet blev en av bygdens mest kända personer och spred kunskap om den vackra Älmhultsbygden över hela världen talet representeras sedan av järnvägen och järnvägsstationen. ärnvägen firade 150 år under och det uppmärksammades av kommunen genom aktiviteter i samband med Älmhultsdagarna. ärnvägens betydelse för utvecklingen av Älmhult är helt avgörande. Vi vandrar vidare med blicken och ser baksidan på IEAs första varuhus som får representera 1900-talet och IEAs start på sin utveckling i Älmhult. Det första varuhuset invigdes Nutid Carl von Linné, järnvägen och IEA står alla för olika faser i kommunens utveckling. Men det som är intressant är att de även idag i allra högsta grad spelar roll för kommunens utveckling på olika sätt. Linnés Råshult har utvecklats som besöksmål för varje år och det pågår ett arbete för att få Carl von Linnés gärningar att bli utnämnt till världsarv. har varit ett intensivt år då det blivit synligt att Älmhults kommun utvecklas. Det byggs fiberbredband, nya bostadsområden, handelsområde, tillbyggnad förskolor, nya vägar, ny tågstation listan kan göras lång men samtliga satsningar är strategiska inför framtiden. Framtid Vad blir 2000-talets viktigaste händelse för Älmhults kommuns utveckling? Svaret får vi sannolikt inte förrän i efterhand men vi kan vara överens om att utveckling kommer att ske! Älmhults kommun har en stadig befolkningsökning sedan 2006 och arbetar intensivt för att öka bostadsbyggandet i kommunen. Älmhultsbostäder står i startgroparna för nybyggnation och planering pågår för bostadsbyggande ibland annat Haganäs och attesjön, Diö. Det antagna förslaget för grundskolans organisation kommer succesivt att genomföras och skapar en långsiktighet för skolans verksamhet. Ökad inflyttning kommer också att innebära behov av fler förskoleplatser. Älmhults kommun utnämndes till 20:de bästa kommun att bo i, av tidningen Fokus. Fortsatta satsningar kommer att ske för att behålla en topposition i rankingen. Ett varmt tack till alla som med engagerat arbete och varmt hjärta har hjälpt till och hjälper till att utveckla Älmhults kommun! ärnvägens utveckling är påtaglig: antalet resenärer med tågen ökar för varje år och snart kommer möjligheterna till tågtrafik från Älmhult att utökas till halvtimmestrafik. I Diö får vi tågtrafik för första gången på över 40 år! IEAs fortsatta satsningar i Älmhult skapar framtidstro, med satsning på bland annat nytt varuhus, utökat centrum för produktutveckling och ett kommande museum. Älmhults kommun arbetar intensivt med att möta de olika behov som finns från invånare, företagare, näringsliv och besökare. Elizabeth Peltola ommunstyrelsens ordförande 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Organisation Älmhults kommuns nämndsstruktur har inte förändrats under. Däremot förändrades förvaltningsstrukturen i början på ultur- och fritidsenheten ingår inte längre i kommunledningsförvaltningen utan har bildat egen förvaltning. Älmhults kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älmhult, Ljungby och Markaryd. Socialförvaltningen i Älmhult har hand om administration och familjerättssekreterarna är placerade här. 5 Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IEA AB och CargoNet AB. Under har en ny gemensam VD utsetts för aktiebolagen Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter.

6 1.3 Vision, mål och uppdrag FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning. Strategiska områden och inriktningar - Invigning Älmhults av kommun Blåljushuset Årsredovisning

7 Måluppfyllelse - ommunövergripande mål Strategiskt område LEVA OCH BO Måluppfyllelse ommun övergripande mål Ökad befolkning ommentarer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Under har antalet invånare ökat med 95 personer. Året innan var ökningen 26 personer. Under de senaste fem åren har befolkningen ökat med 2,2 procent, som är betydligt högre än den genomsnittliga ökningen på 0,6 procent för kommunerna. INFRASTRUTUR Förbättrad kollektivtrafik Under året har två nya busslinjer startat. I januari startade linje 157, snabbuss, mellan Ljungby och Älmhult. Den nya linjen går över Agunnaryd och Liatorp. Busslinje 30, Snålskjutsen, går sedan november mellan Älmhults station och den nya Handelsområdet. Bussen är gratis för samtliga passagerare. S snabbtåg stannar ytterligare 3 gånger per dag i vardera riktningen. Arbetet med byggandet av Diö station påbörjades under. Stationen i Diö kommer att möjliggöra pendeltrafik till och från Diö. Antalet intraprenader har sjunkit från två 2011 till en. Enda nuvarande intraprenaden är Haganäskäket. L Ökat antal alternativa driftsformer En konsult fick i uppdrag att göra en översyn av intraprenader i Älmhults kommun, och med erfarenhet från det privata näringslivet ge en rekommendation angående intraprenader-vilka för- och nackdelar som finns samt om kommunen ska fortsätta att satsa på denna driftsform. I den lämnade rapporten redovisas att verksamhetsformen Intraprenad inte är tydligt definierad och förstådd i kommunen. ommunstyrelsen har gett sitt arbetsutskott i uppdrag att formulera ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen om vidare utredning av intraprenader och entreprenader. Entreprenöriellt förhållningssätt kan kopplas till alla de tre områdena inom Entreprenörskap; lärande hela livet, kreativ och effektiv service samt bra samspel med näringslivet. För att uppnå detta sker ett omfattande arbete. ENTREPRENÖRSAP Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Tekniska förvaltningen arbetar i sina projekt efter vissa principer; utifrån senaste kunskapen se möjligheter och förverkliga dessa till bästa ekonomiska utfall, baserat på affärsmässiga grunder. Miljö- och byggförvaltningen har under året medverkat i ett forskningsprojekt om motiverande samtal. Syftet är att genom en specifik samtalsmetodik motivera till önskat beteende hos allmänhet och företag. Grundskolan har utbildats av Ung Företagssamhet i att använda entreprenörsprogrammen som nu används på skolorna. Entreprenörskap är ett av Haganässkolans profiler, och skolan deltar nu i ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Umeå Universitet. Arbetet inom skolorna förväntas ha bidragit/kommer att bidra till ökat entreprenöriellt förhållningssätt. Det är dock inte lätt att mäta entreprenöriellt förhållningssätt. Ett sätt kan dock vara undersökningar av bemötande och tillgänglighet. För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post anlitas sedan flera år ett externt företag. Svarstiden på e-post ligger på en konstant hög nivå, där Älmhult ofta är bland de 10 bästa kommunerna. Tillgängligheten på telefon har varierat mellan åren, och var den strax under medel. I samband med telefonmätningen görs även en bedömning av bemötandet. ämfört med 2011 har andelen gott bemötandet stigit men är fortfarande under medel. I miljö- och byggnämndens egna enkätmätningar varierar andelen bra bemötande mellan 97 och 100 procent, vilket är detsamma som I socialnämndens mätningar av bemötande och enkelhet i att ta kontakt med socialförvaltningen uppnår inte indexpoängen budget. HÅLLBAR UTVECLING L Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare En indikator på folkhälsan är antalet utbetalda sjukpenningdagar från försäkringskassan. Under var det 8,0 dagar per invånare, vilket är under genomsnittet på 8,5, men en ökning med 1,3 dagar sen Under de senaste två åren har antalet dagar ökat både i Älmhult och i snitt. Mellan 2011 och var ökningen större i Älmhult än den genomsnittliga. Landstinget ronoberg har under genomfört en enkätundersökning om ungdomars alkoholvanor. Sammanställningen är inte klar ännu, men det tyder på att andelen av eleverna i årskurs 8 som druckit sig fulla fyra gånger eller fler är relativt konstant. Ökad medborgardialog I februari började medborgarcafé arrangeras i anslutning till kommunfullmäktiges möten. Under året har det varit totalt 8 café. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning Enligt lagen om God ekonomisk hushållning ska kommuner ange finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska utvärderas i årsredovisningen. God ekonomisk hushållning kan definieras som att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Älmhults kommun har ett finansiellt mål som är att årets resultat ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under senaste treårsperioden har det uppnåtts två år; 2010 och. Utbildningsnämnden redovisar ett stort budgetunderskott, men eftersom andra nämnder har överskott så blir nämndernas totala underskott endast 0,8 procent av budget. Under året har det skett stora ansträngningar i utbildningsnämndens verksamhet för att anpassa verksamheten utifrån budget, och ett av fokusområdena för nämnden 2013 är god ekonomisk hushållning. Totalt är verksamhetens nettokostnad 98,4 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket är en sänkning med 1,3 procentenheter sedan I kommunens vision finns fyra strategiska områden; Leva och bo, Entreprenörskap, Infrastruktur och Hållbar utveckling. Utifrån dem har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål för nämnderna. De målen har nämnderna sen brutit ner i verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. Målen ska spegla vilken verksamhet som ryms inom de ekonomiska ramarna samt att verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Måluppfyllelse Strategiskt område Hållbar utveckling - god ekonomi - god miljö och folkhälsa - engagerade medborgare Entreprenörskap - lärande hela livet - kreativ och effektiv service - bra samspel med näringslivet Leva och bo - öppet kulturliv och berikande fritid - attraktivt och unikt boende - ett tryggt liv Infrastruktur - goda kommunikationer - ändamålsenliga anläggningar - utvecklad informationsteknologi Totalt finns det 54 verksamhetsmål, varav 48 procent bedömts uppfyllda och 42 procent delvis uppfyllda. Nedan presenteras ett urval av målen och deras förhållande till god ekonomisk hushållning. Total redovisning av samtliga verksamhetsmål och hur de har uppnåtts finns under respektive nämnds redovisning. Måluppfyllelse Öka Verksamhetsmål ommentarer utifrån god ekonomisk hushållning andelen svefakturor Genom att öka andelen elektroniska fakturor effektiviseras hela fakturaprocessen och risken för till exempel betalningsförseningar minskas. Mindre miljöbelastning genom minskat användande av papper och post av fakturor Genom aktiv information minska mängden osorterat avfall som deponeras på tippen Rättsäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen, lagen om bostadsanpassning, miljöbalken och livsmedelslagen unskap och färdigheter. Ökad måluppfyllelse inom utbildningsverksamheten Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktiviteter som kan utnyttjas spontant till mer planerade aktiviteter Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Lokaler och anläggningar inom socialnämndens verksamhetsområde är anpassade till brukarnas behov och verksamheternas krav Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Minskad mängd osorterat avfall innebär lägre kostnader för hanteringa av hushållsavfall och återställande av avfallsanläggning. Minskad mängd avfall innebär lägre miljöbelastning Genom rätt handläggning från början blir det inga extra kostnader för omprövningar på grund av domstolsbeslut. unden får en effektiv service Goda resultat i grundskolan och hög andel behöriga till gymnasiet ger goda förutsättningar för ett kostnadseffektivt gymnasium och goda studieresultat. Det leder i sin tur till ökade möjligheter för eleverna att få arbete alternativt fortsätta till högre studier. Lärande hela livet motverkar social utslagning Förebyggande ungomsarbete är viktigt för att motverka sociala problem och tillhörande kostnader Möjligheter till bostadsbyggande är en förutsättning för ökad befolkning. Varje kommuninvånare innebär cirka 40 tkr/år mer i skatterintäkter och utjämningsbidrag Genom anpassade lokaler och anläggningar kan verksamheten bedrivas mer effektivit och ger möjligheter till förbättrat stöd till brukarna Trafikolyckor kan förutom det personliga lidandet ge stora samhällsekonomiska kostnader för vård, rehabilitering med mera 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Med det förbättrade ekonomiska resultatet som grund tillsammans med den goda måluppfyllelsen hos verksamhetsmålen bedöms att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär att balanskravsresultatet från 2011 kan återställas. Vid en jämförelse av olika verksamheters nettokostnad mellan kommunerna har Älmhult senaste tre åren ( ) tillhört de 33 procent av kommunerna som har lägst nettokostnad per invånare för den egentliga verksamheten. I sammanställningen av måtten inom ommunens valitet i orthet har Älmhult på flera områden goda resultat, till exempel inom tillgänglighet och utbildning. Den höjda skattesatsen för 2013 ger ökad möjlighet att säkerställa en god ekonomisk hushållning framöver. ommunen har fortfarande efter höjningen en relativt låg skattesats, 20 öre lägre än genomsnittet. Det krävs dock ett fortsatt arbete med utveckling av målen för god ekonomisk hushållning, begränsa kostnadsutvecklingen och ökad effektivitet i verksamheten. Måluppfyllelse - nämnderna/förvaltningarna Varje nämnd har övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige. Respektive nämnd har sedan utifrån de övergripande målen fastställt verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. En viktig del i nämndernas redovisning är om målen i budget uppnåtts. För att få tydlig och överskådlig redovisning av måluppfyllelse i nämndsredovisningarna redovisas de övergripande målen tillsammans med tillhörande verksamhetsmål och för respektive mål anges om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt I de fall det finns verksamhetsmål kopplade till övergripande mål utgör de en del av bedömningen för måluppfyllelsen av det övergripande målet. Av nämndernas övergripande mål är 42 procent uppfyllda och 58 procent är delvis uppfyllda. De övergripande målen har ofta karaktären av långsiktiga åtaganden så naturligt är att många av målen är delvis istället för helt uppfyllda. Utifrån de övergripande målen finns verksamhetsmålen som är konkretare och lättare att mäta. Av verksamhetsmålen är 48 procent helt uppfyllda och 42 procent är delvis uppfyllda. Av jämställdhets- och folkhälsomålen är 93 procent helt eller delvis uppföljda. För en komplett redovisning av nämndernas måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds redovisning samt jämställdhets- och folkhälsoredovisningen. Nedan redovisas endast ett urval av nämndernas övergripande mål och verksamhetsmål. Samtliga av kommunledningsförvaltningens övergripande mål och verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda förutom målet att andelen ärenden i IT-supporten ska minska. Antalet ärenden har ökat men det beror på att enheten är servicedisk åt ytterligare en enhet. Under första halvåret utförde tekniska förvaltningen läcksökning och tätning av ledningsnätet för dricksvatten och inga större leveransavbrott har skett under året. Det förekommer fotfarande stora mängder av ovidkommande vatten i spillvattenledningar. Större insatser krävs. Mängden osorterat avfall till deponering har minskat och under året har ytterligare upparbetning av deponifraktionen påbörjats. Nästan samtliga mål inom tekniska förvaltningen är helt eller delvis uppfyllda. Miljö- och byggnämndens verksamhetmål om rättssäker handläggning och gott bemötande har liksom 2011 uppnåtts. Däremot har målet att skapa 200 byggrätter för bostäder inte nåtts. Antalet nya byggrätter är 83. Totalt är samtliga av miljö- och byggnämndens mål helt eller delvis uppfyllda. Samtliga av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är delvis uppfyllda, till exempel ändamåls- och tidsenliga lokaler. Bland verksamhetsmålen är drygt hälften uppfyllda. Ett av de uppfyllda målen är att biblioteket ska erbjuda anpassat utbud till dem som så behöver. Antalet Boken kommer - låntagare har ökat med 10 procent och utlån av anpassade medier har ökat med 2 procent. Utbildningsnämnden har ett övergripande mål, kunskap och färdigheter, och det bedöms vara delvis uppfyllt. Till målet är det kopplat två verksamhetsmål: ny struktur för kvalitetsarbetet ökad måluppfyllelse (kunskap och färdigheter) En ny struktur används för kvalitetsarbetet så det målet bedöms uppfyllt. unskap och färdigheter mäts på flera olika sätt. Exempel är andelen behöriga till gymnasieskolan, som sjunkit, och andelen behöriga till högskolan som ökat. Totalt bedöms målet vara delvis uppfyllt. Av socialnämndens tre övergripande mål är två delvis uppfyllda och ett uppfyllt; Individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus. Som underlag finns fyra verksamhetsmål kring enkelhet att ta kontakt, handläggningstid, bemötande och arbete med ständiga förbättringar enligt Lean. Alla utom Lean-målet är uppfyllda. Arbetet utifrån Lean har påbörjats men enheterna har kommit olika långt. Gemensamma nämndens verksamhet har under präglats av omfattande sjukfrånvaro med följande låg bemanning. Det har medfört eftersatt kompetensutveckling och att det inte funnits familjerättssekreterare i tjänst alla vardagar. 9 Elisabeth Peltola och Carl von Linné var några av gratulanterna vid invigningen av Blåljushuset

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppföljning av särskilda uppdrag i kommunfullmäktiges budgetbeslut Ekonomienheten, kommunledningsförvaltningen, får i uppdrag att ta fram ett fördelningssystem för att finansiera utökning av resurser för upphandling. Fördelningssystemet bör fördelas proportionerligt med hänsyn tagit till respektive verksamhets förvaltnings inköpskostnader. Uppdraget är utfört ommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till hur arbetsmarknadsfrågor ska hanteras inom den kommunala organisationen. Samverkansrådet har uppmärksammat detta område och diskussioner förs mellan kommunerna Osby och Älmhult. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en sammanställning över insatser som görs idag. ommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga resurser undersöka möjligheterna att tillskapa en funktion som kommunikatör. Uppdraget är utfört. Informationsenheten har ombildats till en kommunikationsenhet och en kommunikationschef har anställts. Miljö- och byggnämnden resurser utökas för att hantera den nya plan och bygglagens utökade uppdrag. Resursen finansieras genom avgiftshöjning så nettobudgeten förändras inte. Avgifterna höjdes under 2011 på bygglovssidan för att klara det utökade uppdraget med anledning av den nya plan- och bygglagen. Presentbordet på invigningen av Blåljushuset Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och utbildningsnämnden utarbeta förslag till förstärkning av det förebyggande arbetet för barn och ungdomar. Arbete pågår på olika sätt: 4 Nämndernas presidier har regelbundna möte två gånger i halvåret, ansvar för ordförandeskap och minnesanteckningar alternerar mellan nämnderna. 4 Regionförbundet södra Småland samordnar samarbete för presidier inom länet med inriktning på förebyggande insatser. Senast hölls en gemensam presidiekonferens på temat Tidiga insatser för Barn och Unga. 4 Styrgruppen för Våra Barn - förvaltningschefer plus en tjänsteman/förvaltning - leds av en gemensam finansierad samordnare. 4 En process om den framtida utformningen av sam - arbetet mellan förvaltningarna pågår och leds av samordnaren för Våra Barn. 4 Gruppen diskuterar och arbetar med olika satsningar; en gemensam utbildningsdag genomfördes den Fokus på denna dag var Barnkonventionen och att synliggöra våra gemensamma resurser och uppdrag för våra barn och unga. En ny gemensam utbildningsdag planeras till den 28/10. 4 En fortsatt och gemensam satsning på föräldrakurser inom Det Goda föräldraskapet görs. Inom ramen för Det Goda föräldraskapet genomförs en gemensam personalutbildning i programmet Ömsesidig respekt. En utbildning som Älmhult är första kommun i landet att genomföra. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.4 valitet i korthet Sedan 2007 deltar Älmhults kommun i Sveriges kommuner och landstings (SL) projekt valitet i korthet. Projektet har till syfte att ge en bild av kommunens verksamhet utifrån medborgarnas perspektiv. Antalet deltagande kommuner har ökat från ett 40-tal 2007 till cirka 200 stycken. Måtten inom valitet i korthet är indelade i fem grupper; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt samhällsutveckling. Nedan presenteras måtten inom området tillgänglighet. Tillgänglighet Totalt finns det nio mått inom tillgänglighet. I en ranking av deltagande kommuner från sämst till bäst placerar sig Älmhult för dessa mått enligt nedan: Älmhults kommuns placering i en ranking av bästa till sämsta kommun Öppet i simhallen Sämst i h Gott bemötande på telefon Tillgänglighet på telefon i h Öppet på återvinningscentralen Öppet på biblioteket i h Förskoleplats på önskat datum Väntetid för äldreboende i Svar på e-post i Bäst h Väntetid ekonomiskt bistånd Antal timmar/vecka Älmhult Genomsnitt 53 Bästa 36 Öppettider på kvällar och helger Tre av måtten inom tillgänglighet handlar om öppettider. För simhall, bibliotek och återvinningscentral mäts hur många timmar det är öppet per vecka på kvällar, tidigt på morgonen och helger. Av dessa är det simhallen som har flest öppettimmar vid en jämförelse mellan kommunerna. I Älmhult har simhallen öppet 13 timmar per vecka, vilket är betydligt lägre än genomsnittet på 25 timmar. Flest antal timmar har Ronneby med Bibliotek Simhall 9 11 Återvinningscentral För biblioteken varier öppettiderna mellan 1 och 49 timmar. Biblioteket i Älmhult har öppet 12 timmar per vecka, vilket också är medel. Flest antal timmar har ävlinge med 53 timmar. Nytt för är att öppettiderna på återvinningscentralen mäts. Älmhult ligger strax under genomsnittet på 11 timmar med 9 timmar. Flest antal timmar har Sollentuna och Täby med 36 timmar. Antal dagar Väntetid försörjningsstöd När det gäller försörjningsstöd är Älmhult en av de kommuner som har kortast väntetid från första kontakttillfälle till beslut. ortast väntetid har Älvdalen med 1 dag Älmhult Genomsnitt Bästa 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antal dagar Genomsnitt Älmhult Väntetid plats på äldreboende Sedan 2008 har väntetiden för plats på äldreboende minskat avsevärt, även om det finns en mindre ökning de senaste två åren. I Älmhult är väntetiden ungefär hälften av genomsnittet för övriga kommuner. Under tog det i genomsnitt 25 dagar från ansökan till inflyttning. ortast väntetid har Vänersborg med 5 dagar Andel som fått plats på önskat datum, procent Väntetid för de som inte fått plats på önskat datum, antal dagar Älmhult 88 7 Alvesta Ljungby 72 8 Markaryd 93 6 Osby Tingsryd Medelvärde Bäst resultat 100 Tingsryd m.fl. 3 Trosa m.fl. Förskoleplats på önskat datum Andelen som får förskoleplats på önskat datum har sjunkit lite från 2011 (90 procent) till (88 procent). Men den genomsnittliga väntetiden för övriga är endast 7 dagar. ämfört med grannkommuner och genomsnittet är det bra resultat. Tingsryd är en av 25 kommuner där alla får plats på önskat datum. % Älmhult 72 Genomsnitt 100 Bästa Telefon och e-post För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post har sedan flera år externt företag anlitats. Företaget ringer och skickar e-post om enkla frågor. Totalt var det 54 samtal respektive mail som skickades. Av frågorna på mail blev 91 procent besvarade inom två dygn, vilket är i nivå med tidigare års resultat. I en ranking av de deltagande kommunerna kommer Älmhult på tionde plats E-post svar inom 2 dagar Telefon, svar på enkel fråga Gott bemötande på telefon ämfört med 2011 har andelen som får svar på en enkel fråga via telefon sjunkit från 67 procent till 39 procent som är strax under medel. En orsak till försämringen kan vara att väntetiden, det vill säga antal signaler innan svar, har begränsats till 60 sekunder. I samband med telefonsamtalet gör företaget en gradering av bemötandet i gott, medelgott och dåligt. Andelen gott har stigit från 66 procent 2011 till 71 procent, men är klart under genomsnittet på 82 procent. 100 procent gott bemötande har till exempel Arboga. 12

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

2012 ÅRS- REDOVISNING

2012 ÅRS- REDOVISNING 2012 ÅRS- REDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översik...1 Så används din skattekrona...2 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

03 Kommunstyrelsens ordförande

03 Kommunstyrelsens ordförande 03 Kommunstyrelsens ordförande AVSNITT 1 Det är på många sätt glädjande, och en styrkeuppvisning, att för 2003 kunna presentera en årsredovisning med ekonomiskt överskott. För landets kommuner har det

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning. 09Nässjö kommun

Årsredovisning. 09Nässjö kommun Årsredovisning 09Nässjö kommun Valberedning Kommunfullmäktige 57 ledamöter Revision SKISS, ÄRENDEHANTERING 09 Agenda 21/ Miljöledningsgrupp Kommunstyrelse 1 Folkhälsoråd Utskott I 13 ledamöter Utskott

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer